အခန္း(၁၃) ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိေသာင္းက်န္းသူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း

Saturday, November 30, 2013


အခန္း(၁၃)
ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိေသာင္းက်န္းသူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း
အေဝးေရာက္ပါတီ၏ ႀကိဳးကိုင္မႈမ်ား
ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ အေျခစိုက္ေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား အစြမ္းကုန္  အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ရန္  ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ တိုက္တိုင္းေအာင္တပ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕၍ စစ္ေရးအရ အကဲသာလာရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အဆံုးအ႐ံႈးမ်ားလာေသာေၾကာင့္ မဒညတပူးတြဲတပ္ျဖစ္ေသာေအာင္ႏိုင္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရ၏။ ေအာင္ႏိုင္တပ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဗကပမ်ားအတြက္ စစ္ေရးတြင္ ထူးထူး ျခားျခား အေလးသာလာျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေကအင္န္ ယူပါတီကိုမူ လံုးဝနီးပါး ဝါးမ်ဳိႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗကပတို႔၏ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူ ပါတီတြင္း၌ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမ်ား အတြင္း က်ိတ္၍ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗကပဗဟိုသည္ ေအာင္ေဇယ်တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသးသည္။ ေအာင္ေဇယ်တပ္သည္ ၿမိဳ႕မ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္ လည္း မည္သည့္ၿမိဳ႕ကိုမွ် သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။


Continue Reading | comments

အခန္း(၁၂) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား(၁၉၆၈-၇၅)


အခန္း(၁၂)
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား(၁၉၆၈-၇၅)

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတို႔၏ ၇၅၁ဝ စီမံကိန္း
အေဝးေရာက္ပါတီေကာ္မတီသည္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕လာ ရာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပတပ္မ်ားအား တပ္မဟာ(၂)၊ တပ္မဟာ(၅)၊ တပ္မဟာ(၈)၊ သီးျခားတပ္ရင္းမ်ား အျဖစ္ (၁ဝ၁)၊ (၁ဝ၂)၊ (၁ဝ၆)၊ (၁ဝ၈)၊ (၈ဝ၁)တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေလသည္။ တပ္မဟာ(၅)ႏွင့္ တပ္မဟာ (၈)တို႔သည္ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းလား၊ မိုင္းေယာင္းေဒသ မ်ားကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ တုိးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းေလြနယ္ေျမ တြင္လႈပ္ရွားေနေသာ  အိုက္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (အက္စ္ အက္စ္အိုင္ေအ)ကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းကာ ဗကပ တပ္မဟာ(၇၆၈)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ တပ္မဟာ (၈)သည္ ေကာ္ဆိုးမ်ား၊ ေကာ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ထပ္မံစုစည္းကာ ဗကပ(၈၁၅)စစ္ေဒသကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ေတာခိုလြယ္ေမာ္အင္အားစုမ်ား၊ လြယ္လ လူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္ရင္းမ်ားကို ကြပ္ကဲရန္ တပ္မဟာ(၁၂)ကို မိုင္းေမာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ (၁။ကက(ၾကည္း)သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ အလားအလာ သံုးသပ္ခ်က္(၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) စာမ်က္ႏွာ ၃။)

Continue Reading | comments

အခန္း(၁၁) ေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးေရးလုပ္ငန္း

အခန္း(၁၁)
ေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးေရးလုပ္ငန္း
ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕(၁။ ရမခ၏အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအေျခအေနႏွင့္ တုိက္ပြဲစဥ္သံုးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၄၂ မွ ၄၆။)
ေနာင္လိုင္ၿမိဳ႕စား၏ဒုတိယဇနီးမွ ေမြးဖြားေသာ ခြန္ဆာသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆုတ္ခြာသြားေသာ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္မိုဆာအထိလုိက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာင္လိုင္ေဒသ သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီးတရားဝင္အလင္းဝင္ခဲ့ သည္။ အစိုးရက ေနာင္လိုင္နယ္ေျမတြင္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ခြန္ဆာအား အင္အား ၄ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခြင့္ေပးခဲ့သည္။  ၁၉၆၃  ခုႏွစ္တြင္  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရက က်ပ္ ၁ဝဝ တန္ႏွင့္ ၅ဝ တန္ ေငြ စကၠဴမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကာင္းေၾကညာလိုက္ေသာ အခါ ခြန္ဆာသည္ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခိုသြားခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္အလင္းဝင္လာခဲ့သည္။  ထိုစဥ္က  ဗကပ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ေနာင္လိုင္ေဒသကိုအေျခခံ၍ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရာ ခြန္ဆာ၏ကာကြယ္ ေရးတပ္ဖြဲ႕မွာ အင္အား ၁၇ဝဝ ခန္႔အထိ တုိးတက္လာ ခဲ့သည္။
Continue Reading | comments

အခန္း(၁ဝ) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား


အခန္း(၁ဝ)
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား
ဗကပႏွင့္ေကအိုင္ေအေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွအင္အားစုအခ်ဳိ႕သည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ျပည္ပႏုိင္ငံ သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအကူအညီမ်ား တစ္စတစ္စ တိုးတက္မ်ားျပားစြာ ရရွိလာခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအမ်ား သည္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီရရွိရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ  ၁၉၆၇  ခုႏွစ္၊  ျပည္ပ ေက်ာင္းသားမ်ား အေရးအခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးသင္တန္းမ်ားေပးရန္၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေထာက္ပံ့ရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ မရန္ဘရန္ဆိုင္းဦးစီးေသာ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕ ၃၄ ေယာက္သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ ရွိသြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ပအာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ေကအိုင္ေအက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ခံယူရန္ သေဘာတူ၍ျပည္ပက ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အကူ အညီမ်ားေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဇာ္တူး၊ ေဇာ္ဒန္၊ လမုန္တူးဂ်ဳိင္၊ မရန္ဘရန္ဆုိင္း၊ ပံုေရႊ ေဇာ္ဆိုင္းတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအုိင္ေအ ၄၂၅ ေယာက္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပႏိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗသိန္းတင္၊ ေနာ္ ဆိုင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေကအိုင္ေအသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အကူအညီမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။  (၁။ ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေန (၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္) စာမ်က္ႏွာ      ၆၊ ၇။)
Continue Reading | comments

အခန္း(၉) ျပည္ေျပးတို႔၏ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈႏွင့္ အေျခစိုက္စစ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းအခန္း(၉)
ျပည္ေျပးတို႔၏ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား
စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈႏွင့္
အေျခစိုက္စစ္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုသည္ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာ သြားရာမွ  ဦးေလာ႐ံုက  ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ေခၚယူသြား ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္ေျပးသြားၾကေသာ ႏိုင္ငံ ေရးသမားေဟာင္းႀကီးမ်ားစုစည္း၍ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ ထူေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရအား စစ္ေရး အရတိုက္ခိုက္ၾကရန္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားေတာင္းခံေန ၾကေၾကာင္း၊ စီအိုင္ေအသူလွ်ဳိဦးေလာ႐ံုသည္ ျပည္ေျပး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလံုးအား ႀကိဳးကိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္တြင္  ဦးႏုေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္ ၃၆ ဦးပါဝင္ေသာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဆြိဳင္(၁၈)*        (ဆြိဳင္ ၁၈၊ ၁၈ လမ္း) တြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ခ်စ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီးလက္နက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။   ႏုိင္ငံတကာစာနယ္ဇင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္   ဝါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားမွ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္  ေကအင္န္ယူတပ္ဦး၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 'တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးႏွင့္   လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစု'ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အျခားေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ရယူရန္ သိမ္းသြင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ 

Continue Reading | comments

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၅) အခန္း(၈)


ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း

အပိုင္း(၅)

(၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ)

ရဲေဘာ္သစ္ေမာင္ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း
အပုိင္း(၅)
(၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ)
အမွာစာ
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၄)သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒သခင္ သန္းထြန္းက်ဆံုး ၿပီးေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္လက္ လႈပ္ရွားၾကပံုမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေျမေအာက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကြယ္ေပ်ာက္ေရးအတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေစာဟန္တာသာေမႊး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကအာရ္စီ(ေခၚ) ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသာလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းဝင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ အင္အား အေကာင္းဆံုးဟုဆိုႏုိင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာမူ အေဝးေရာက္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အျမတ္မ်ားႀကီးစြာရရွိခဲ့သည္။ ၆၄ လမ္းစဥ္အရ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ အာဏာသိမ္းရန္ ကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမေပၚႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိၾက႐ံုသာမက အခ်င္းခ်င္းလည္း မညီၫြတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ေျပးေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဘဝကို ေရာက္ရွိ သြားၾကသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ မ်ားစြာထူးျခားခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားစတင္ ေပၚေပါက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အလံနီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုးကိုဖမ္းမိၿပီး အလံနီပါတီလံုးပါးပါး၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေျပး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာ က႑တစ္ရပ္အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ျပည္ တြင္းတြင္ အသက္ဆက္ႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရာမွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္က်ဆံုးၿပီး ပဲခူး႐ိုးမ၌ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုလံုး လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က်ဆံုးသည္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားၿပီး ၾကြင္းက်န္ ရစ္သမွ် အင္အားစုမ်ားမွာလည္း စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ဘုိျမေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးထံခိုလႈံလိုက္ၾကရသည္။ထုိကာလ အတြင္းမွာပင္ ျပည္ေျပးေသာင္းက်န္းသူေတြ ေပၚေပါက္ လာသည္။ဘုိျမ၏ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ အင္အားအၾကြင္း အက်န္မ်ား လာေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း၊ ျပည္ေျပးမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး အကူအညီမ်ားရရွိျခင္း၊ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္အားႀကီးထြားလာသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားသည္လည္း ျပည္ပအကူအညီျဖင့္ စစ္ေရးအရွိန္ျမႇင့္တင္ကာ ေကအိုင္ ေအ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ စေသာေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ဝါးမ်ဳိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပႏွင့္ ေကအုိင္ေအတို႔မွာ ခိုင္ၿမဲေသာမဟာမိတ္မ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ မၾကာခဏ တုိက္ခိုက္ေနၾကသည္။ ဗကပမ်ားက ေဇာ္ဒန္ကိုတုိက္ပြဲ တြင္ သုတ္သင္လိုက္ႏုိင္ျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထန္ပိုးစခန္းတြင္ ေဇာ္ဆိုင္း၊ ေဇာ္တူးႏွင့္ ပံုေရႊေဇာ္ဆုိင္း တို႔လုပ္ၾကံခံရျခင္း စေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ဗကပတို႔ပူးေပါင္း ေရးမွာ ပို၍နက္႐ႈိင္း လာၿပီး ပို၍နီးစပ္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရးသားျပဳစုရာတြင္ စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းႏွင့္လံုေလာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၄)အျဖစ္ ခြဲျခားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၅)မွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္မွ က်န္ရွိေနေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ အထိ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဆက္လက္အသက္ရွင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းဗကပမ်ား အသက္႐ွဴ ေခ်ာင္ခဲ့ရျခင္းမွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ေပၚေပါက္လာေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသဗကပမ်ားေၾကာင့္သာမကဘဲ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အေနာက္ ေျမာက္တုိင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၅)တြင္ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမ၌ေသာင္းက်န္းသူခ်ဳပ္ၿငိမ္း ပံုမ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားသာမကဘဲ ျပည္ေျပး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ထုိးေဖာက္လာၾကပံု၊ ေကအင္န္ယူပါတီခ်ဳပ္ၿငိမ္းပံု၊  ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဘိန္းျပႆနာ၊  ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊  ဘုိျမ၏ေဘာသေရာ အေရးအခင္း စသည္တုိ႔ကိုလည္း ဖတ္႐ႈၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္သည္ ယခင္စာအုပ္မ်ားနည္းတူပင္ ရရွိႏုိင္သမွ်ေသာအခ်က္အလက္ အေထာက္ အထားမ်ားကို အခ်ိန္ယူစုစည္း၍ျပဳစုတင္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားအနက္မွလည္း ယခုထက္တုိင္ သက္ရွိထင္ရွား က်န္ရစ္ ေနၾကသူမ်ား ရွိေနၾကေသးသည္။ သမိုင္း ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ပိုမိုျပည့္စံုပီျပင္လာေစေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲၾကမည္ ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ပို၍ အဖုိးထိုက္တန္မည္ပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္း အမွန္ေပၚ ထြန္းေရး အတြက္ ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကမည္ဆုိပါက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။  
ရဲေဘာ္သစ္ေမာင္အခန္း(၈)
ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္း
ဗိုလ္သက္ထြန္း       (၁။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္သက္ထြန္း ၏ထြက္ဆုိခ်က္စာေစာင္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပါသည္။ )
ဗကပတို႔၏တိုင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ မင္းဘူးခ႐ုိင္၊ သရက္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ပခုကၠဴခ႐ုိင္တို႔သည္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတြင္ပါဝင္ ၾကသည္။ ဗကပ ဗဟုိသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း လုနီးပါးအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရရာ အေဝးေရာက္ ပါတီက အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမီးကိုေမႊးခဲ့သျဖင့္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ အမွန္တကယ္လည္း ပဲခူး႐ုိးမေဒသရွိ ဗကပမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ အထိ အသက္ရွင္ေနခြင့္ရခဲ့ရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိ ဗကပမ်ားသက္ဆုိးရွည္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းမွာ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသဗကပသည္  အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္း၏စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း ဗကပဗဟုိအား အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ကို ေမ့ထား၍ မျဖစ္ေပ။ 


ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္းအား တာဝန္ယူ၍ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူမွာ ဗိုလ္သက္ထြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အထူးအာဏာရ စက္ရွင္တရား သူႀကီး  ဦးထြန္းၿမိဳင္  (ကြယ္လြန္)ႏွင့္  ေဒၚသိမ္း (ကြယ္လြန္)တုိ႔မွ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕(၂။ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ ယခုေျမထဲၿမိဳ႕။)၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္း၏အျခားအမည္မ်ားမွာ ေမာင္ေမာင္လတ္(ေခၚ)မ်ဳိး ဆက္ၿမိဳင္(ေခၚ) ႐ုိးေမာင္(ေခၚ) ခင္ဦး(ေခၚ)ေက်ာ္သာ (ေခၚ)စိုးေမာင္စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က ေရႊက်င္ ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေက်ာင္းေနၿပီး၊ ထို႔ေနာက္ ဖခင္၏အလုပ္ အကုိင္အရ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသည္။  ၁၉၄၃  ခုႏွစ္တြင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၌ ဒသမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအေနႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ေျမေအာက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေသာအခါ ေက်ာက္ႀကီး နယ္ေျမတြင္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးတပ္မွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ အမွတ္ (၁၃၆) ၿဗိတိသွ်တပ္ဖြဲ႕ (FROCE 136) ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Continue Reading | comments (1)

အခန္း(၇) ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခအေန

Thursday, November 28, 2013


အခန္း(၇)
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခအေန
(၁၉၇၁-၁၉၇၂ ခုႏွစ္)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(နစ္ျဖဴ)
ပဲခူး႐ုိးမတြင္ အေျခစိုက္ေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီသည္ အဘက္ဘက္မွက်ဆင္းေနဆဲပင္ ျဖစ္ သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာလည္း ခြၽတ္ျခံဳက်၍လာသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ အစဥ္အလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ရဲေဘာ္ေဌး၊ ဂိုရွယ္ (ေခၚ) ဘတင္၊ ရဲေဘာ္စိုးသန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းတုိ႔မွာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပါတီတြင္းပဋိပကၡ ျပင္းထန္ေနစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၄) ရက္တြင္ ဗိုလ္ေဇယ် က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္တြင္ သခင္ သန္းထြန္း လုပ္ၾကံခံရျပန္သည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ႏုိဝင္ဘာလ(၁၁) ရက္၌ ဗဟိုေကာ္မတီ ေဒါက္တာ နတ္က်ဆံုးျပန္သည္။ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၂)ရက္တြင္ ဗဟုိေကာ္မတီ ရဲေဘာ္ျမကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၃)ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး က်ဆံုးျပန္သည္။(၁။    ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ(၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။)
Continue Reading | comments

အခန္း(၆) အလံနီပါတီ၏နိဂံုး


အခန္း(၆)
အလံနီပါတီ၏နိဂံုး
ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
သခင္စိုးေခါင္္းေဆာင္ေသာ အလံနီပါတီ(ေခၚ) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗမာျပည္)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္းျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပၾကရာမွ စ၍ သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ သခင္စိုးေခါင္း ေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္)ဟူူ၍ ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီ ၂၈ ဦးအနက္ ၇ ဦးသာ သခင္စိုးဘက္ပါခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္)သည္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟူ၍ ထင္ရွားလာၿပီး ဆူပူအံုၾကြေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္လာ ခဲ့သည္။
Continue Reading | comments

အခန္း(၅) သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ


အခန္း(၅)
သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၄) ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗဟိုကင္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ရဲေဘာ္ျမႀကီးက ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံေသာေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္က ဗကပဒုတိယဥကၠ႒မွာ သခင္ဇင္ျဖစ္သည္။ သခင္ဇင္သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ဥကၠ႒ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။
''ဥကၠ႒ႀကီးသခင္သန္းထြန္းဟာ သူ႕ကုိယ္သူ က်ဆံုးႏိုင္တယ္လို႔ တြက္ခဲ့တယ္၊ အကယ္၍ က်ဆံုးခဲ့ရင္ ဥကၠ႒တာဝန္ကို ခ်က္ခ်င္းဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ့္ကို သူကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္'' (၁။   ျမရာပင္ စာေပ၏ ဇင္+ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆။)
ထို႔ေနာက္ သခင္ဇင္သည္ ''ဥကၠ႒ႀကီး သခင္ သန္းထြန္းရဲ႕ ေသြးခင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လိုက္ၾက''ဟု တိုက္တြန္းလုိက္ေတာ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေထြေထြက်ဆင္းမႈမ်ားကိုလည္း ယာယီအခက္အခဲမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္လိုက္ သည္။ ဆက္လက္ရပ္တည္ရမည့္လမ္းစဥ္အျဖစ္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကိုသာ ဆံုးျဖတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္သည္ သရက္ခ႐ိုင္ အေရွ႕ျခမ္း၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊  ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊  ပဲခူးခ႐ိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ဇင္သည္ ''ေအာင္ပြဲနီးကပ္လာ ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကီးမားလာျခင္းျဖစ္ သည္''ဟူ၍သာ သံုးသပ္ခဲ့သည္။
Continue Reading | comments

အခန္း(၄) အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈစတင္ျခင္း


အခန္း(၄)
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈစတင္ျခင္း

အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ဗဟိုခြဲ
ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကိုအေျခစိုက္၍ လႈပ္ရွားေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္(ေခၚ) လူသတ္ဝါဒေၾကာင့္ အေျခအေနယိုင္နဲ႔ လာခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာဖိစီးႏွိပ္စက္လာ ေသာေၾကာင့္လည္းျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့ပါးလာသည့္အျပင္ဆန္႔က်င္အန္တုမႈမ်ားကုိပင္ၾကံဳေတြ႕လာ ရသည္။ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္လည္း ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ပင္ မၾကာခဏ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာက်ဆင္းလာေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အား ကယ္တင္ရန္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပကို ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းၿပိဳကြဲမႈ မ်ားကို က်ားကန္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္တုိက္ခိုက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္မွ စ၍ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရသည္။(၁။ ကက(ၾကည္း)သုေတသ နဌာန စု၏ ၃ဝ-၅-၇၈ ရက္စြဲပါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နယ္စပ္ေဒသလႈပ္ရွား မႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ(၁)။)

Continue Reading | comments

အခန္း(၃) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း


အခန္း(၃)
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရက ၃၃ ဦး ေကာ္မတီအား ဖိတ္ေခၚ၍ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနစဥ္မွာပင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားမွာ အဆိုးရြားဆံုးေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသည္ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားၿပီး ေရလုပ္ငန္းေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္အေလ်ာက္ ေသာင္းက်န္းသူတုိ႔အတြက္ လက္မလြတ္ႏိုင္ေသာ ေဒသႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ ညီၫြတ္ ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)တို႔သည္ နယ္ေျမအသီးသီး သတ္မွတ္၍ လႈပ္ရွားစုိးမုိးေနၾကသည္။ ေကအင္န္ယူ ပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မဒညတအသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီးျခား အစီအစဥ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပဲခူး႐ုိးမရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို၌ ျဖဳတ္၊ ထုတ္ သတ္လမ္းစဥ္ (ေခၚ)လူသတ္ဝါဒ ထြန္းကားလာၿပီ ျဖစ္ရာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ သို႔လည္း ကူးစက္လာသည္။သို႔ေသာ္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ကူးစက္လာေသာ လူသတ္ဝါဒမွာ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကသည္ ထက္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုကို သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္သည္က ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႕ ရသည္။ 
Continue Reading | comments

အခန္း(၂) သံုးပါတီညီၫြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ


အခန္း(၂)
  သံုးပါတီညီၫြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

ျပည္ေျပးတုိ႔၏ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိခ်က္မ်ား
ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ပါတီသည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို  ေအာက္ပါ အတိုင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္-
          ၁။       ဥကၠ႒                                       ဦးႏု
          ၂။       ဒုတိယဥကၠ႒                              ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလက်္ာ
          ၃။       အေထြေထြ
                               အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္                         ဦးေလာ႐ုံ
                          (*၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျပည္ေျပးအဖြဲ႔မွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္။)

          ၄။       တြဲဖက္အေထြေထြ                  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သြင္
                   အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
          ၅။       ဘ႑ာေရးမွဴး                      ဗိုလ္ခ်ဳပ္တီကလစ္
          ၆။       စာရင္းစစ္                           ဗိုလ္မွဴးႀကီး မိုးေက်ာ္
          ၇။       အလုပ္အမႈေဆာင္                  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာၾကာဒုိုး
          ၈။       အလုပ္အမႈေဆာင္                  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရန္ႏိုင္
          ၉။       ဥပေဒအၾကံေပး                    ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဇာလီေမာ္
          ၁ဝ။     ဗဟိုေကာ္မတီဝင္                   ဦးမန္းတလင္း
          ၁၁။                                           ဗိုလ္ေမာင္ကေလး
          ၁၂။                                           ဦးလိႈင္
          ၁၃။                                           ကုိၿငိမ္း
          ၁၄။                                           ဗိုလ္စိန္တိုး
          ၁၅။                                           ဗိုလ္ဂ်င္မီ
          ၁၆။                                           ဦးဘို
          ၁၇။                                  ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ဒင္
          ၁၈။                                  ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွေမာင္
                                                 (ခလရ၉၇မွတပ္ေျပး)
          ၁၉။     ဗဟုိေကာ္မတီဝင္         ဗိုလ္တက္ထြန္း
                                                (ဦးသြင္ေယာက္ဖ)
          ၂ဝ။                                  ဗုိလ္ေအာင္ျမင့္
          ၂၁။                                  ဗုိလ္ေအာင္ခင္
          ၂၂။                                  ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး
          ၂၃။                                  ဂ်င္မီယန္း
          ၂၄။                                  မစၥတာ ေဒၚနယ္ယန္း
          ၂၅။                                  ကိုသုေဝ
          ၂၆။                                  ကုိခ်စ္ညိဳ
          ၂၇။                                  ကိုတင္ေမာင္ဝင္း
                                                (ဦးဝင္း၏သား)
          ၂၈။                                  ကုိရဲေခါင္
                                                (ျမဝတီရဲေခါင္)
          ၂၉။                                  ကုိေအာင္လက်္ာ
                                                (ဗုိလ္လက်္ာသား)
          ၃ဝ။                                  ဘ႐ုိင္ယန္မာကာ
                                                (ႏုိင္ငံျခား  ကုမၸဏီမွ စာေရး)
၃၁။                                  ကုိေသာင္းထုိက္
                                                (ဦးႏု၏သား)
          ၃၂။                                  ကိုေအာင္
                                                (ဦးႏု၏သား)
          ၃၃။     ဗဟုိေကာ္မတီဝင္         ကိုထြန္းေရႊ
                                                (အသံလႊင့္စက္ဆရာ)
          ၃၄။                                  ဦးသန္႔ဇင္
          ၃၅။                                  ဦးယံု
ျပည္ေျပးမ်ားသည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပါတီကို အတိအလင္း  ဖြဲ႕စည္း၍ ႏုိင္ငံတကာ၏ေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္  ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ္လည္း  ယင္းတုိ႔တြင္ ေနာက္လုိက္ ေနာက္ပါ အင္အားေကာင္းမြန္လွသည္ မဟုတ္ေပ။ ဗဟိုေကာ္မတီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ သည္ပင္လွ်င္ တုိင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ ႏုိင္ငံ ေရးသမား ေဟာင္းႀကီးမ်ားကို အေျချပဳ၍ ယင္းတို႔ႏွင့္ အတူပါလာေသာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္ အလာမရွိေသာ တပည့္လက္သားမ်ားကိုပါ အားလံုး သိမ္းက်ဳံး၍ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေျပးတုိ႔သည္ အင္အားေကာင္းမြန္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ယင္းတို႔ဘက္သို႔ ပါလာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရွိလာေစရန္အတြက္  နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္းကို ျပဳလုပ္လာၾကသည္။


Continue Reading | comments

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၄) အခန္း(၁)

Monday, November 25, 2013


ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း

အပိုင္း(၄)

(၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိ)

ရဲေဘာ္သစ္ေမာင္


အမွာစာ
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၁)တြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလမ်ားအတြင္း ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ သေႏၶတည္ပံု၊ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေပၚေပါက္လာပံု၊ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္ပင္ သေဘာထားကြဲလြဲလာၾကပံု၊ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရးတစ္ယူသန္ လက္ယာဝါဒီေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာပံု၊ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ ဝါဒစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ တစ္ယူသန္လက္ဝဲဝါဒီ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာပံုတို႔ကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၂)တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး သံုးလမွ်မျပည့္မီ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမီးႀကီး အရွိန္ျပင္းစြာေတာက္ေလာင္ခဲ့ပံု၊ တစ္တုိင္းတစ္ျပည္လံုး ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲလုဆဲဆဲတြင္ တပ္မေတာ္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္မွ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို တုိက္ခုိက္ကယ္တင္ရပံု၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား အရွိန္ေသလာခ်ိန္တြင္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ  ေပၚေပါက္လာပံု၊ တပ္မေတာ္က စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ဖြင့္၍ တုိက္ခိုက္ေနရစဥ္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား အသက္႐ွဴေခ်ာင္လာရပံု၊ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုဆဲဆဲတြင္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းေထာင္လာၾကပံု၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူျဖင့္ခြဲထြက္ရန္ ၿခိိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက တိုင္းျပည္အာဏာရယူရပံုမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္ေရးမရမီကတည္းက သေႏၶတည္ခဲ့ေသာျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈျပႆနာသည္ ကုိလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ စနစ္၏ အေမြဆိုးႀကီးပင္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါ ထုိေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ဖဆပလအစုိးရ၊ အိမ္ ေစာင့္အစိုးရ၊ ပထစအစိုးရတို႔က ႏွိမ္ႏွင္းေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက ႏိုင္ငံေရးနည္း၊ စစ္ေရးနည္းမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္းခဲ့ရာတြင္ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ အဓိက ေျဖရွင္းရသူမွာ တပ္မေတာ္သာျဖစ္သည္။ အစိုးရအသီးသီးက ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္း၍မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္း စစ္ေရးအရတုိက္ခုိက္ေျဖရွင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမီးကို ကူညီၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္မဆိုထားႏွင့္၊ မိမိတုိ႔၏ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကိုပင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာကုိ တပ္မေတာ္ကရယူလိုက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရျဖင့္ တုိင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ား ႀကီးထြားသည္ထက္ ႀကီးထြားေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီစံုကုိ ဆက္လက္လႈပ္ရွားခြင့္ေပးထားျခင္းျဖင့္ အက်ဳိး မထူးသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္သာ ပုိမိုနစ္မြန္းစရာရွိသျဖင့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုကို ဥပေဒျဖင့္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈမီးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ေရာ စစ္ေရးနည္းႏွင့္ပါ ေျဖရွင္းၿငႇိမ္းသတ္ရန္မွာ  တပ္မေတာ္အေပၚသို႔သာ လုံးလံုးလ်ားလ်ား တာဝန္က်ေရာက္လာသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚယူျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈျပႆနာေျပလည္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ(ေခၚ) ေကအာ(ရ္)စီမွအပ က်န္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေျပလည္မႈမရခဲ့ေပ။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကို ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီျဖင့္ စုစည္းရန္ ၾကံရြယ္ခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒေၾကာင့္ ေပၚေပါက္တတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ ျခင္းအလုိ႔ငွာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ဳိးစံုကုိ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က လက္မခံႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ား မွာမူ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေျမေပၚေျမေအာက္ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ျပန္ေပ။
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၃)သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့ပံု၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ မ႐ုိးသားမႈေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားရပံု၊ ဗကပအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း (၆၄) လမ္းစဥ္ေပၚေပါက္လာၿပီး ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ လူသတ္ဝါဒထြန္းကားလာပံု၊ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးရပံု၊ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံု စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၄)တြင္မူ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈစတင္ပံု၊ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားေၾကာင့္ ပဲခူး႐ုိးမ ဗကပမ်ား အသက္႐ွဴေခ်ာင္ၿပီး ေခါင္းေထာင္လာပံု၊ ျပည္ေျပး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေပၚေပါက္လာပံု၊ အလံနီပါတီခ်ဳပ္ၿငိမ္းရပံု စသည္တို႔အား ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို က႑မ်ားခြဲျခားၾကည့္ပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရႏိုင္သည္-
(၁)     လြတ္လပ္ေရးမရမီ ကာလမ်ား၊
(၂)     ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္း ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ေျဖရွင္းရပံု၊
(၃)     ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အထိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေျဖရွင္းရပံု၊ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးပံု၊
(၄)     ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပေပၚလာပံု၊ ျပည္ေျပး ေသာင္းက်န္းသူ ေပၚလာပံုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဗကပမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းပံု၊
(၅)     ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/၈ဝ ထုတ္ျပန္သည္ အထိ၊
(၆)     ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းအထိ၊
(၇)     ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၊
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၄)သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ကာလအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ ဗကပမ်ားေပၚလာပံု၊ ျပည္ေျပးေသာင္းက်န္းသူေပၚလာပံု၊ ျပည္တြင္းဗကပမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းပံု က႑ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ယခင္က ထုိက႑တစ္ရပ္လံုးကို ျပည္္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၄)အျဖစ္ ျပဳစုထား ေသာ္လည္း ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပလိုေသာဆႏၵေၾကာင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိ ကာလမ်ားအတြင္းမွ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပုိင္း(၄)အျဖစ္ ခြဲထုတ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္း၍ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္အထိ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းခဲ့ပံု၊ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္က ပဲခူး႐ုိးမ ဗကပဗဟို ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးႀကိဳးပမ္း ၾကပံု၊ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ား ထုိးေဖာက္လာၾကပံု၊ ျပည္ေျပးေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ အလံနီပါတီနိဂံုးခ်ဳပ္ရပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၄)ကို ျပဳစုရာတြင္ ယခင္စာအုပ္မ်ားနည္းတူပင္ စာနယ္ဇင္းသမား                                                                                                                                တုိ႔ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား၊ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳရသူတို႔ ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ေသာစာအုပ္မ်ား၊ ေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုသာ မကဘဲ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုပါ မွီျငမ္းကိုးကားခဲ့ရပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားဆိုရာတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း)စီမံေရးဌာနခြဲ၊ သုေတသနဌာနခြဲမ်ား၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံ ေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး(ယခင္ျပည္သူ႕စစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတုိက္တို႔မွ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ လက္ေရးမူမ်ားပါဝင္ပါသည္။တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ ေပးပို႔သည့္ စာမူမ်ား၏အေထာက္အကူကုိလည္း  ရယူခဲ့ရ ပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ဤစာအုပ္သည္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီဟု မယူဆႏိုင္ေသးပါ။ ကိုယ္တုိင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ား၊ သိမီသူမ်ားကပါ ပါဝင္ေရးဆြဲမွ ေခတ္သ႐ုပ္ေဖာ္ သမုိင္းပန္းခ်ီကားႀကီးတစ္ခ်ပ္မွာ ၿပီးျပည့္စံုမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေရွ႕ေရးအတြက္ သင္ခန္းစာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ မွန္ကန္တိက်မႈရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။
ရဲေဘာ္သစ္ေမာင္အခန္း(၁)
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေျပးေသာင္းက်န္းမႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာျခင္း
ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္  လံုျခံဳေရးအရ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပး ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ထိပ္သီးႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး အတြက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးေပၿပီ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ ေၾကညာ ခ်က္အမွတ္(၇၂)ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕(ေခၚ) ၃၃ဦး ေကာ္မတီကုိဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ရက္ အထိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ ဘာလ ၅ ရက္တြင္လည္း ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၇၄ ျဖင့္ တစ္ျပည္လံုးရွိ လုပ္သားျပည္သူမ်ားထံသို႔ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳပါရန္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံခဲ့သည္။*(ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉/၁ဝ။) ဤကားေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ႐ုိးသားေသာေစတနာျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ ေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္(၆)  လသက္တမ္း သတ္မွတ္ေပးထားေသာ္လည္း လိုအပ္ လွ်င္ အခ်ိန္ထပ္တိုးေပးမည္ဆိုကေပးႏိုင္ရန္   ရည္ရြယ္ ထားေလသည္။   ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္  ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား  ဖိတ္ၾကား၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုသြားသည္ကုိ သတိျပဳႏိုင္သည္။
Continue Reading | comments

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္းအပိုင္း(၃) မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

Continue Reading | comments

အခန္း(၁၄) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္အခန္း(၁၄)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္
ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ေယဘုယ်အေျခ အေန(၁၉၆၈ ခုႏွစ္)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္က သေဘာထား မမွန္ကန္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စေသာ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံပါတီမ်ားက မိမိတို႔ပါတီ အက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ခဲ့သကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးစု ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားကလည္း ဖက္ဒရယ္မူထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေစာဟံတာသာေမႊး၏ ေကအာရ္စီသာလက္နက္ခ် အလင္းဝင္ ခဲ့သည္။ က်န္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ေတာခို၍ ဆက္ လက္ေသာင္းက်န္းၿမဲ ေသာင္းက်န္းေနခဲ့ၾကသည္။
Continue Reading | comments

အခန္း(၁၃) သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးျခင္း


အခန္း(၁၃)
သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးျခင္း
ဗဟိုစခန္းဒုတိယအႀကိမ္အတိုက္ခံရျခင္း
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားက အာဏာ သိမ္းထားေသာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ ျပည္ပျပန္ပင္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းႏွင့္ ထြန္းရွိန္ကို စိတ္မခ် ေသာေၾကာင့္ သတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာခိုတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလည္း ထြန္းၿငိမ္း၊ ထြန္းရွိန္ဂုိဏ္းသားမ်ားဟုဆိုကာ သတ္ျဖတ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္ကို အေတာမသတ္ က်င့္သံုးႏုိင္ျခင္းအား သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မဟာေအာင္ပြဲမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ထြန္းၿငိမ္းဂုိဏ္း ေခ်မႈန္းေရးကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ ရဲေဘာ္စုိးသန္း ေခ်မႈန္းေရးကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္စိုးသန္းသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွ ပဲခူး ခ႐ုိင္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ စြဲခ်က္မ်ား ႀကိဳတင္ စီစဥ္ထားရန္ႏွင့္ ထြန္းရွိန္ဂိုဏ္းဝင္ ဗိုလ္တင္ရွိန္ကို ဆက္လက္ေခ်မႈန္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့သည္။Continue Reading | comments

အခန္း(၁၂) ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း၊ ဗိုလ္ထြန္းရွိန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား


အခန္း(၁၂)
ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း၊ ဗိုလ္ထြန္းရွိန္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား
ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃၇ မွ ၁၂၆၉ ထိ။))
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ေတာ္လွန္ေသာႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္ပျပန္ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း အား တိုက္တိုင္းေအာင္(၁)တြင္ တာဝန္ေပးထားရာမွ ျပန္လည္ေခၚယူၿပီး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တိုင္းတည္ေဆာက္ ေရးတပ္တြင္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တုိင္းတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းအေပၚ မေက်နပ္သူအခ်ဳိ႕က ဗဟိုသုိ႔ စာေရး၍ တင္ျပရာမွ သခင္သန္းထြန္းတို႔လူစုသည္ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းအေပၚ သကၤာမကင္းျဖစ္လာၾကသည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္စံုစမ္းေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္လာသည္။ ရဲေဘာ္မၫြန္႔ၫြန္႔အား ဗဟုိမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ ေက်ာင္းသို႔တက္ ေရာက္ရန္ ေခၚယူလိုက္ေသာအခါ မၫြန္႔ၫြန္႔က ''ေတာ္လွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ တတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္ လီနင္ဝါဒေက်ာင္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းထက္ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း၏ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း တည္ေဆာက္ ေရး၌ လက္ေတြ႕ေလ့လာျခင္းက ပိုအက်ဳိးရွိသည္''ဟု ျပန္ၾကားလိုက္ေတာ့သည္။ (၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၄၈။))

Continue Reading | comments

အခန္း(၁၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟိုစခန္း ပထမအႀကိမ္ အတိုက္ခံရျခင္း


အခန္း(၁၁)
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟိုစခန္း ပထမအႀကိမ္ အတိုက္ခံရျခင္း
(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၉၄။)
ေတာ္လွန္ေသာ ဗဟိုစခန္း အေျခအေန
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ ဆင္ႏႊဲေသာ အမွတ္(၇၇)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၏ ျပည္သာယာစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းသည္ ျပည္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သာယာ ဝတီခ႐ိုင္ အစပ္၌ ေနရာအတည္တက်မရွိဘဲ ေရႊ႕ ေျပာင္းေနခဲ့ရသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေရခ်ဳိးခ်ိန္ပင္မရဘဲ အစာ ေရစာျပတ္လပ္၍လည္း ေနသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ သာယာဝတီ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ျပည္ခ႐ိုင္အစပ္ ကြၽဲတဲႀကီး(ကရင္ရြာ)ႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ခိုေအာင္းခဲ့ရသည္။ ရိကၡာအတြက္ ေတာဆင္ႏွင့္ ေျပာင္မ်ားကို ပစ္ခတ္စားၾကရၿပီး ဆန္ ကိုမူ ေတာင္ငူခ႐ိုင္က ပို႔ေပးခဲ့သည္။
Continue Reading | comments

အခန္း(၁ဝ) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဆက္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား


အခန္း(၁ဝ)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဆက္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ဒုတိယတြဲမွ ထုတ္ႏုတ္ေရးသားသည္။)
ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္း အေျခအေန
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိမိ၏ပါတီအက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္႐ႈ ကာ မ႐ိုးမသား အျမတ္ထုတ္ခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ ျပားသြားခဲ့ရပံု၊ ျပည္ပမွ ၫႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ၆၄ လမ္း စဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပံု၊ ျပည္ပျပန္မ်ားက အခ်က္အခ်ာက် ေသာ  ေနရာမ်ားကို  ခြဲေဝယူၿပီး ၾသဇာအာဏာ ထူေထာင္ၾကပံု၊ ပထမပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ သင္တန္းေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္၍ အေရးႀကီးေသာ ေကဒါ မ်ားကို ပံုသြင္းၾကပံု၊ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္ မ်ားက ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသိမ္းယူ ၾကပံု၊ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းကို တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ၾကပံု၊ ဘဝ ဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေက်ာ႐ိုးတပ္နီ လူငယ္မ်ားကို ေမြးျမဴေလ့က်င့္ၾကပံု၊ ဒုတိယပတ္ဗဟို မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းသည္ ပါတီကြန္ဂရက္တမွ် အာဏာထက္လာပံု၊ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ ထြန္းကား လာၿပီး ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္တို႔ ရက္စက္စြာ အသတ္ခံၾကရပံုတို႔ကို အဓိကအားျဖင့္ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား စာအုပ္၊ ပထမတြဲ မွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေကာက္ႏုတ္ေရးသား၍ တင္ျပခဲ့ၿပီး ေပၿပီ။
Continue Reading | comments

အခန္း(၉) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေကအင္န္ယူမ်ား


အခန္း(၉)
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေကအင္န္ယူမ်ား
(၁။ ေစာအယ္ေကာ္၊ မန္းစံမင္း၊ ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ရဲေဘာ္သံခိုင္တို႔၏ ျပည္သူ႔စစ္ ဒို႔စစ္ ဒို႔စစ္ စာအုပ္မွထုတ္ႏုတ္ေရးသားသည္။)

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသအေျခအေန
၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ား စတင္ထၾကြ ေသာင္းက်န္းစဥ္က အင္းစိန္သည္ ကရင္လက္နက္ ကိုင္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ငူသည္ ေကာ္သူးေလၿမိဳ႕ေတာ္ ဟု နာမည္ႀကီးခဲ့ၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲထားႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ေတာင္ငူ ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ေစာဘဦးႀကီးတို႔လူစုသည္ သံေတာင္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာသြားသျဖင့္ သံေတာင္၊ ေဘာဂလိနယ္ေျမသည္ ကရင္ေသာင္းက်န္းမႈ၏ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ေခတၱမွ် တည္ရွိခဲ့ေသးသည္။ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚသည္ ေကအင္န္ယူ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ အခ်က္အခ်ာ ဗဟိုခ်က္ေဒသႀကီးျဖစ္၍လာသည္။

Continue Reading | comments
 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization