Home » , » အခန္း(၆) မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း

အခန္း(၆) မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း


အခန္း(၆)


မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း

ဂ်ပန္ေခတ္ဦးအေျခအေန

သခင္စုိးသည္ သခင္သန္းထြန္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္ တင္ေရႊတုိ႔အား အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ လုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂုိရွယ္၊ မစၥတာနာ့တ္၊ မစၥတာ ေဒး အစရွိေသာ ကုလားရဲေဘာ္မ်ားသည္ မႏၲေလး ေထာင္မွ ထြက္လာရၿပီးေနာက္ သခင္စုိးတုိ႔ႏွင့္ လူစု ခြဲကာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္၌ အိႏၵိယျပန္ရန္ မုံရြာဘက္သုိ႔ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ မူကာဂ်ီမွာ မူ ကုလားရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ လုိက္မသြားဘဲ က်န္ခဲ့သည္။ ကုလားရဲေဘာ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမွာ ဂ်ပန္ ဖက္ဆစ္ကုိလည္း တုိက္မည္၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမား မ်ားကုိလည္း ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မည္ဟူေသာ အယူ အဆပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဂ်ပန္က သိမ္းပုိက္ လုိက္ေသာအခါ ကုလားရဲေဘာ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအယူ အဆမွာ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္မသာေတာ့ေပ။ ဂ်ပန္ သိမ္းပုိက္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလားရဲေဘာ္ မ်ား၏ စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ဖြင့္ တုိက္ခုိက္ရမည့္ ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာႏွင့္ မကုိက္ညီေတာ့ေပ။ ယင္းတုိ႔၏ ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာကုိ က်င့္သုံးရန္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသာလွ်င္ လုံျခံဳမႈ ရွိမည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ထြက္ခြာသြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (တ) စာမ်က္ႏွာ ၁၆၄။) သခင္စုိးသည္ တ႐ုတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၾကည့္ ရာတြင္ အဆင္မေျပသျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံရွိ မဟာမိတ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။ ဂ်ပန္ သိမ္းပုိက္ၿပီးခါစ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေျခအေနမွာလည္း မ်ားစြာဆုိးရြားလ်က္ရွိသည္။ ဂ်ပန္တုိ႔သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ ကုိသိမ္းၿပီးပါက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကိုေၾကညာေပး မည္ဟုကတိထားခဲ့ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လြတ္လပ္ေရးေၾကညာ ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေသာအခါ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး သိမ္းၿပီးမွ ေၾကညာသင့္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ဘီအုိင္ေအတပ္မေတာ္ကုိလည္း လူ သုံးေထာင္ခန္႔မွ်ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားလုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘီအုိင္ေအအင္အား မ်ားစြာတုိးလာသျဖင့္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္အလုိေတာ္ရိလုပ္ခဲ့သူမ်ားမွာလည္း ဂ်ပန္ေခတ္ တြင္ ဂ်ပန္အလုိေတာ္ရိမ်ားအျဖစ္ သခင္မ်ားကုိ ေခ်ာက္တြန္းျခင္း၊ သူခုိးဓားျပမ်ားေမြး၍ ဘီအုိင္ေအ နာမည္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ သခင္ မ်ားစြာမွာ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္တုိ႔၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ခံရသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေအာက္ပါအမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ -

'ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးျဖစ္သည္။

ဤတပ္သည္ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း စသည့္ ဗမာတစ္မ်ဳိးသားလုံးအတြက္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးကူညီၾကပါ။

ဗမာ့တပ္မေတာ္က ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေနသည္။

ေသနတ္ လက္နက္ရွိသူမ်ား တပ္မေတာ္သုိ႔ အပ္ႏွံၾက။

ေရွးက အဂၤလိပ္အစိုးရထံ ကလဲ့စားေခ်မည့္သူ မ်ားကုိ ကလဲ့စားေခ်မည့္ဆႏၵမရွိ။

တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ညီရင္းအစ္ကုိ ကဲ့သုိ႔ သေဘာထားမည္။

လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ရွိသည္။

ဗဟုိအစုိးရမဖြဲ႕မီ အခြန္မေကာက္ရ၊ ေႀကြး မေပးရ။

ဂ်ပန္ေငြစကၠဴႏွင့္ အဂၤလိပ္လက္ထက္ ဗမာေငြ စကၠဴမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ အျပဳအမူကုိ တုိင္ၾကားလုိပါက တပ္မေတာ္ တပ္ခြဲမ်ားရွိရာတြင္ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ၾကမ္းပုိး၊ သူခုိး၊ ဓားျပတပ္မ်ဳိးမဟုတ္။

မ်ဳိးခ်စ္စစ္တပ္ျဖစ္သည္။

ခုိးဝွက္လုယက္သူမ်ား၊ မေတာ္မတရားျပဳလုပ္သူ မ်ားကုိ စစ္ဥပေဒအရ အေရးယူမည္။

လြတ္လပ္ေရးကုိ လုပ္မွရမည္၊ ထုိင္ေန၍မရႏုိင္၊

ဗမာတုိင္းနားလည္၍ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္' စသည္ျဖင့္ ပါရွိၿပီး ေၾကညာခ်က္ေအာက္တြင္ ပုံ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဗုိလ္ေတဇ၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွဴးခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ သခင္ႏု၊ ဗုိလ္ လက်္ာတုိ႔ႏွင့္အတူ ေမၿမိဳ႕တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္ႏွင့္ အစုိးရဖြဲ႕စည္းေရး ေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟုိအစုိးရျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကဖြဲ႕စည္းေပးေသာ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမပါဝင္ ဘဲ ေဒါက္တာဘေမာ္၊ သခင္ျမ၊ သခင္ႏု၊ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ ေဒါက္တာသိမ္းေမာင္၊ ဓားမဦးဘသိန္း၊ ဗႏၶဳလဦးစိန္၊ ဦးလွေဖႏွင့္ ဦးဘေဘတုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ား၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဂ်င္နရယ္အီးဒါးက ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ တြင္ ဝင္မစြက္ရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (တ) စာမ်က္ႏွာ ၁၈၆။) သခင္စုိးသည္ မႏၲေလးေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ ကတည္းက ဂ်ပန္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိဘဲ လွ်ဳိ႕ဝွက္ စြာသာ ေနထုိင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ေရာက္သည့္ေနရာ တြင္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကုိ မုန္းတီးေနေသာ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ သခင္စုိး၏ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာ ထားကုိ လက္ခံယုံၾကည္လာၾကသည္။ ဗုိလ္သိန္းတန္၊ သခင္လွထြန္း၊ သခင္တင္ဦး(မေကြး)ႏွင့္ သခင္တင္ျမ တုိ႔သည္ သခင္စုိးေရးသားသည့္ ျမင္းျခံစစ္တမ္းႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ကူးယူ၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျဖန္႔ေဝေပးၾကရသည္။


ဖက္ဆစ္မ်ား၏ ႐ုိင္းစုိင္းရက္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သခင္တင္ျမက ဘုံဘဝမွာျဖင့္(တတိယတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၁၉၅ ႏွင့္ ၁၉၆ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 'မခံခ်င္စရာ ေကာင္းလွသည့္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ား ၏ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ပင္ အေတာ မသတ္ၾကားေနရ၏။ ေတာရြာမ်ားက ပ်ံ႕လြင့္လာေသာ သတင္းမ်ား၊ စစ္႐ုံးသုိ႔ အားကုိးတႀကီးႏွင့္ လာေရာက္ တုိင္ၾကားၾကေသာ အမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ကုိ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားက ကာယိေႁႏၵဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မုဒိမ္း က်င့္ျခင္း၊ မိဘေမာင္ဖားေရွ႕တြင္ပင္မေရွာင္ ျပဳက်င့္ ျခင္း၊ လူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ကင္းေစာင့္ေရွ႕ ျဖတ္သြားသူတုိင္း အား ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားမက်န္ အေလးျပဳ ေစျခင္း၊ အေလးမျပဳပါက ပါး႐ုိက္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ၏ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ယူငင္ျခင္း စသည့္သတင္း မ်ား နားမဆံ့ေအာင္ ၾကားေနရပါသည္။ အျပစ္ရွိသူ ဟုထင္တုိင္း ေနပူလွန္းသည့္ အျပစ္ဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးေလ့ ရွိၾကပါသည္။


လက္နက္မဲ့ ျပည္သူလူထုကုိသာမဟုတ္၊ လက္နက္ စြဲကုိင္ထားေသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘီအုိင္ေအတပ္ဗုိလ္၊ တပ္သားမ်ားကုိလည္း ဖိႏွိပ္ေစာ္ကားေလ့ ရွိေပသည္။ ဗန္းေမာ္သုိ႔ ေရေၾကာင္းခ်ီတက္သြားေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇယ်* (* ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇယ် - ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္၊ ေတာခုိကြန္ျမဴနစ္၊ က်ဆုံး။) ကုိ ဂ်ပန္စစ္သားမ်ားက ပါး႐ုိက္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ားမွ လက္နက္မ်ား သိမ္း၍ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ စစ္ကုိင္းတြင္ မၾကာခဏ ဘီအုိင္ေအတပ္သားမ်ားကုိ ႐ုိက္လႊတ္ေလ့ရွိျခင္းစသည္ တုိ႔ ျဖစ္ပြားေနပါသည္။' ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (တတိယပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၁၉၅၊ ၁၉၆။) ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ အယူအဆႏွင့္အညီ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသကဲ့သုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ ဗုိလ္သိမ္းေဆြသည္ ပုသိမ္တြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေျခထုိးမႈ ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္* (*ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ - ဂ်ပန္လွ်ဳိ႕ဝွက္စစ္ပုလိပ္အဖြဲ႕။) တုိ႔၏ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္သိမ္းေဆြသည္ ဂ်ပန္လက္မွ လြတ္ေသာ အခါ ရန္ကုန္သုိ႔သြား၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ ဗုိလ္သိမ္းေဆြ ကုိယ္တုိင္ေရးသား သည့္ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၇ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႕ရသည္။


''မင္းတင္ မဟုတ္ပါဘူးကြယ္၊ ပဲခူးမွ သခင္တင္ တုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရတယ္၊ ဒီဂ်ပန္ေတြက တုိ႔ကုိ သစၥာေဖာက္တယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္က်ရင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာမယ္ဆုိၿပီး မေၾကညာခဲ့ဘူး၊ လက္နက္ခ်ေပး ၿပီး ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႔ဟာလည္း ခ်မေပး ခဲ့ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ တုိ႔ ပုိၿပီးအေရးႀကီးလာၿပီ၊ ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရ မယ္၊ သည္းခံၿပီး စစ္တပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွ ခုခံတုိက္ခုိက္ႏုိင္ မွာကြဲ႕၊ တုိ႔ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲေရာက္ေနၿပီ၊ လူထု ကလည္း သိတာမဟုတ္ဘူး၊ ဂ်ပန္မဟာမိတ္ဆုိၿပီး ႀကိဳဆုိၾက၊ အခြင့္အေရးသမားေတြကလည္း ရာထူး လုိခ်င္ၾကနဲ႔ကြယ္၊ ဒါ မဆန္းပါဘူး'' ၂(၂။ ဗုိလ္သိမ္းေဆြ - လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၇။) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အား ေတာ္လွန္ တုိက္ခုိက္ရန္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ထားဖုိ႔ လုိေၾကာင္း ယူဆၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ မ်ား၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားအၾကားမွ ဘီအုိင္ေအ တပ္မေတာ္အား တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္း စုေဆာင္းျခင္း၊ စစ္ပညာသင္ၾကားေလ့က်င့္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ သခင္စုိးသည္ သခင္တင္ေရႊႏွင့္ ကုိသိန္းေဖ(သိန္းေဖျမင့္) အား ရခုိင္ မွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယသုိ႔ေစလႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ေလ သည္။

ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္တင္ေရႊ အိႏၵိယသုိ႔ ထြက္ခြာ သြားျခင္း
သခင္စုိး၊ သခင္တင္ျမ၊ သခင္တင္ေရႊႏွင့္ ကုိသိန္း ေဖတုိ႔သည္ သခင္တင္ျမ၏ဇာတိျဖစ္ေသာ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕ သုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းတုိ႔လူစုမွာ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသမွ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ကူးရန္ ရည္ရြယ္ထားၾက သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဟသၤာတ၊ ငါးသုိင္းေခ်ာင္း၊ သာေပါင္း နယ္မ်ားသုိ႔ ေလွတစ္တန္၊ ေမာ္ေတာ္တစ္တန္ျဖင့္သြား ၿပီး ရခုိင္႐ုိးမကုိ ေျခက်င္ျဖတ္ေက်ာ္ၾကရာ ေဘာမိမွ တစ္ဆင့္ ဂြေခ်ာင္းသုိ႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ ဂြၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ သံတြဲသုိ႔ ခရီးဆက္ျပန္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္(သခင္လွၿမိဳင္)ဦးစီးေသာ ဘီအုိင္ေအ တပ္မွာ ျပည္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေတာင္ကုတ္လမ္းအတုိင္း ရခုိင္တုိင္းေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သခင္စုိးတုိ႔လူစုသည္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သခင္စုိးတုိ႔လူစု ခရီးထြက္လာရာ တြင္ သခင္တင္ျမသည္ ဘီအုိင္ေအစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွျဖစ္ သျဖင့္ တပ္မ်ားစစ္ေဆးရန္ အေၾကာင္းျပအေယာင္ ေဆာင္ၿပီး ထြက္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သခင္စုိးတုိ႔လူစုသည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္သြားၿပီး ဘီအုိင္ေအ တပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ သည္ စစ္ေတြသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္၏ ဘီအုိင္ေအစစ္ေၾကာင္းသည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္တြင္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ သလဲတန္းသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ကာ ရခုိင္႐ုိးမကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကသည္။ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ကုတ္သုိ႔ေရာက္ၿပီး မင္းျပား သုိ႔ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ ဦးစီးေသာ ဘီအုိင္ေအတပ္သည္ ကုလားတန္ျမစ္ေဘးရွိ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ေျခက်င္ခ်ီတက္သြားၾကသည္။ ေက်ာက္တန္းရြာတြင္ အဂၤလိပ္တပ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားေသာအခါ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္တြင္ ဘီအုိင္ေအတပ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဘီအုိင္ေအတပ္သည္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားထက္ ဦးစြာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ဘဏ္တုိက္မွ ေငြ ၂၂ သိန္းႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း အေျမာက္အျမားကုိ ရရွိလုိက္သည္။ သခင္စုိးတုိ႔လူစုသည္ မင္းျပားတြင္ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကုိဘဇံ၊ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္၊ ကုိစံေရႊ၊ ကုိလွေက်ာ္ စေသာပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္ေတြမွ ျပန္ ေရာက္လာေသာ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္ သခင္စုိးတုိ႔လူစု ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သခင္စုိးက ဗုိလ္ရန္ေအာင္ထံမွ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေျမေအာက္လုပ္ငန္းအတြက္ အလွဴခံရာ ဗုိလ္ရန္ေအာင္က ေငြငါးေသာင္းလွဴဒါန္း ခဲ့သည္။ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္တင္ေရႊ အိႏၵိယသုိ႔ သြားေရာက္ေရးအတြက္လည္း စားစရိတ္ ေငြ တစ္ေထာင္ ကူညီခဲ့သည္။ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (တ) စာမ်က္ႏွာ ၃၄၈။)

သခင္စုိးတုိ႔လူစုသည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး အတြက္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၿပီး ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္ တင္ေရႊတုိ႔ အိႏၵိယသုိ႔ ေခ်ာေမာစြာေရာက္ပါက အိႏၵိယ ေရဒီယုိမွ 'ညိဳထြန္းတုိ႔လူစု မိဂဒါဝုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိၾက ၿပီ'ဟု အသံလႊင့္ရန္ ညိႇႏႈိင္းၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္စုိးႏွင့္ သခင္တင္ျမသည္ ကုိညိဳထြန္း(ဝန္ႀကီး ေဟာင္း)၊ ကုိဘဇံႏွင့္ ကုိေစာဦးတုိ႔ကုိေခၚ၍ မင္းျပား မွ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုိညိဳထြန္းတုိ႔သုံးဦး သည္ သံတြဲတြင္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ကုိေစာင့္ၿပီး က်န္ရစ္ ခဲ့ၾကသည္။ သခင္စုိးႏွင့္ သခင္တင္ျမသည္ သံတြဲတြင္ ဦးေက်ာ္ရင္(မႏၲေလးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡေဟာင္း)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးျပန္ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂြၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသကုိျဖတ္သန္းၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေျမေအာက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေတာ့သည္။

သခင္တင္ေရႊႏွင့္ ကုိသိန္းေဖသည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္တြင္ မင္းျပားမွ ပလက္ဝဘက္သုိ႔ ခရီးဆက္ၾကသည္။ ပလက္ဝနယ္မွ ေျခက်င္ခရီးျဖင့္ နယ္စပ္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး စစ္တေကာင္းနယ္သုိ႔ ဝင္ သည္။ ပထမပုလိပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးေနာက္ စစ္ တပ္ ႏွင့္ ဆက္ သြယ္ ရာအဖမ္းခံၾကရၿပီး ကာလကတၱားၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေဒလီၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္သြားၾကသည္။ ၿဗိိတိသွ် အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ကုိသိန္းေဖတုိ႔ တင္ျပသမွ်ကုိ လက္မခံဘဲ စစ္သတင္းမ်ားသာ စစ္ေဆး ေမးျမန္းၾကသည္။ နယူးေဒလီတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ငါးလၾကာျမင့္စဥ္အတြင္း ကုိသိန္းေဖသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္(What Happened in Burma) (ဗမာ ျပည္မွာ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ)စာအုပ္ကုိ ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္ကုိ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စာအုပ္အျဖစ္ ႐ုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိေပးၿပီး သတင္းအျဖစ္လည္း ကမၻာသုိ႔ ျဖန္႔ေပးခဲ့သည္။

ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္တင္ေရႊကုိ ၿဗိတိသွ်အာဏာ ပုိင္မ်ားက နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ငါးလၾကာမွ် အက်ယ္ ခ်ဳပ္ျဖင့္ထားၿပီး ဆင္းမလားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပန္သည္။ ဆင္းမလားတြင္ ဗမာျပည္ဘုရင္ခံ ေဒၚမန္စမစ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စစ္ေျပး အစုိးရ ရွိေနသည္။ ကုိသိန္းေဖတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အဂၤလိပ္ စစ္ေျပးအစုိးရႏွင့္ အဆင္မေျပခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းမလားမွ နယူးေဒလီသုိ႔ ျပန္လာၾကၿပီး ၿဗိတိသွ် ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနခြဲတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ကူညီခဲ့သည္။ ေရဒီယုိ မွ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားမ်ား ေဟာေျပာၾကၿပီး ေလနတ္သားသတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္မူ အဆက္အသြယ္မွန္မွန္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကုိသိန္းေဖတုိ႔ အိႏၵိယေရာက္စက တိတ္တဆိတ္ဆက္သြယ္အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေသာတ႐ုတ္ျပည္သမၼတခ်န္ေကရွိတ္၏အၾကံေပး အရာရွိ ဂ်င္နရယ္ ပီအက္စ္ဝမ္*(* ဂ်င္နရယ္ ပီအက္စ္ဝမ္ - သခင္စုိးႏွင့္ သခင္ႏုအား မႏၲေလးေထာင္မွ ေခၚထုတ္သြားသူ။) ၏ေတာင္းဆုိခ်က္ ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္တင္ေရႊကုိ ခ်န္ကင္းသုိ႔ ပုိ႔ေပးသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ခ်န္ေကရွိတ္ အစုိးရသည္ ဂ်ပန္ကုိဟန္ျပသာတုိက္ခုိက္ေနၿပီး ေမာ္စီတုန္း၏ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိသာ အဓိကထား ထုိးႏွက္ေနစဥ္ ျဖစ္သည္။ ခ်န္ေကရွိတ္အစုိးရက သခင္ တင္ေရႊႏွင့္ ကုိသိန္းေဖကုိ မည္သည့္အကူအညီမွ် မေပးခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ခ်ဴအင္လုိင္းႏွင့္ တိတ္တဆိတ္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည္။ ခ်ဴအင္လုိင္းက ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းအင္အားကုိသာ အဓိက ထားရန္ အၾကံေပးခဲ့သည္။ ၁(၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (စ) ၂၉၇ မွ ၃ဝ၁ ။)

ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္တင္ေရႊ ခ်န္ကင္း၌ရွိစဥ္ အဂၤလိပ္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက ဝင္းဂိတ္၏ ခရီးရွည္ထုိး ေဖာက္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ေသြးတုိးစမ္းေမးျမန္း ခဲ့သည္။ မဟာမိတ္မ်ား သည္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ သူလွ်ဳိမ်ား၊ သတင္းေပးမ်ား၊ ေဒသခံတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္သာ အသုံးျပဳလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္တင္ေရႊ က ဝင္းဂိတ္၏စစ္ဆင္ေရးကုိ ျငင္းပယ္ၿပီး အိႏၵိယသုိ႔ ျပန္လာၾကသည္။ အိႏၵိယေရာက္ေသာ အခါ ျမန္မာျပည္ ရွိ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစုမ်ားအား အကူ အညီေပးသင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံ စာျဖင့္တင္ျပ ျပန္သည္။ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ျပန္သိမ္းေရးအတြက္ ယင္းတုိ႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ အကူအညီမရဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သိမ္းပုိက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိလာ မွ သခင္တင္ေရႊကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ လုိက္သည္။ ၂(၂။ ၎ (စ) ၂၉၆ မွ ၃ဝ၂ ။) သခင္တင္ေရႊသည္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ေျမေအာက္လုပ္ငန္းလုပ္ေန ေသာ သခင္စုိးတုိ႔လူစုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မျမရီႏွင့္လက္ထပ္၍ မျမရီကုိပါေခၚၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ား၏ ျပည္ပဆက္သြယ္မႈမွာ ပထမပုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ အသင့္ အတင့္ေအာင္ျမင္လာသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔ႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ ေကာင္းမြန္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းတူ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးကုိသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization