Home » , » အခန္း(၁၄) ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္

အခန္း(၁၄) ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္


 ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးစားခ်က္မ်ား
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က ဆိုင္းဘုတ္တင္၍ အတိအလင္း ပါတီ ထူေထာင္ ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွာမူ ယင္းတုိ႔၏ပါတီကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကေသးေပ။   ဦးဗေဆြ၊   ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း(အာရ္အီးတီ)တုိ႔လူစုသည္ ဖတပလအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏႐ုံးကုိသာ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္းလမ္းရွိ အာရွ လူငယ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးေဟာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီဝင္မ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း၍ ရလုိ ရျငားဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အေျခအေနကုိသာ  ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္  သခင္ျမေခါင္းေဆာင္၍ ၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္ သာယာဝတီၿမိဳ႕တြင္ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းတုိ႔၏ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး က်င္းပေနစဥ္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီ(People's Revolutionary Party - P.R.P)တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။

၁၉၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ကဖြဲ႕စည္းေသာ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပုံပါတီကုိ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးအသြင္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ထုိစဥ္က ယူဂ်ီ (Under Ground)  ဟု ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ ထုိအဖြဲ႕တြင္ သခင္ျမ၊ သခင္ ေအာင္ဆန္း၊ သခင္လွေဖ၊ ကုိဗေဆြ၊ ကုိေက်ာ္ၿငိမ္း၊ သခင္စုိး၊  သခင္သန္းထြန္းတုိ႔  ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ (၁။       ရဲေဘာ္တစ္စု၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ သမုိင္းဝင္စာ တမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၈။)
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ပါတီတုိ႔မွာ လက္ဝဲအယူဝါဒကုိ လက္ခံေသာ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုတည္းႏွယ္ပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္း သခင္စုိးက ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာမွ အယူအဆခ်င္း ဆင္ဆင္ တူခဲ့ေသာပါတီႏွစ္ရပ္မွာ တစ္ပါတီစီ ကြဲျပားခဲ့ရသည္။  တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားရွိ သကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံပါတီဝင္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ဖတပလတြင္လည္း ႏွစ္ပါတီစလုံးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အတူတကြ ဦးေဆာင္ေနၾက ရသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ လက္ဝဲပါတီတစ္ခုတည္း ထူေထာင္ ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ကုိသိန္းေဖေခါင္းေဆာင္ေသာ အိႏၵိယျပည္ေရာက္ ပါတီအထူးကလာပ္စည္းက ျပည္သူ႕ အေရးေတာ္ပုံပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊   ပါတီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တူညီလွ်င္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ ဖြဲ႕စည္း ရန္ တင္ျပလာရာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ျပည္သူ႕ အေရး ေတာ္ပုံပါတီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးကုိ စဥ္းစားလာရေတာ့ သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပုံ ပါတီသည္စနစ္တက်  ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း  မျပဳရေသးေပ။  ထုိ႔ေၾကာင့္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ျပည္သူ႕ အေရးေတာ္ပုံ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ  တုိက္တြန္းရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္ -
(က)    ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိအျမန္ စုေဝး၍ စည္းကမ္းတက်ဖြဲ႕စည္းရန္။
(ခ)     သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဝါဒသေဘာထား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္၊ ဖတပလ အဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရ။
(ဂ)     ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဂ်ပန္ကုိ ကုိယ္ထိလက္ ေရာက္အားေပးခဲ့သူမ်ား၊ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သူမ်ား မပါ ဝင္ရ။ (၁။        သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း)  စာမ်က္ႏွာ  ၃၁၇ ။)
ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီကုိ သီးျခား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆႏၵမရွိၾကပါက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ သေဘာထားလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လက္ခံေသာ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီဝင္မ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ လက္ခံရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္။ အကယ္၍ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီလည္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သုိ႔လည္း ဝင္ေရာက္ျခင္းမရွိပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ တုိက္တြန္း မည္ဟု ဆိုၾကသည္ -
(က)    လက္နက္ဝွက္ျခင္း။
(ခ)     အဂၤလိပ္အား လက္နက္ျဖင့္ သူပုန္ထရန္ လုိသည္ဟူေသာ သေဘာထားမ်ား ဝါဒ ျဖန္႔ျခင္း။
(ဂ)     ကရင္-ဗမာစေသာ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေစျခင္း။
(ဃ)    လူစုလူေဝးႏွင့္ လုယက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေစျခင္း။
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊  ဇူလုိင္လတြင္  က်င္းပေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္လာ ၾကေသာ  ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား  (သခင္စုိး၊ သခင္သန္းထြန္း၊ ကုိထြန္းစိန္၊ ကုိထြန္းသန္း၊ မေစာျမ၊ ကုိထြန္းရင္၊ သခင္တင္ျမ) က  ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သခင္စုိးကုိ ေခါင္းေဆာင္ခန္႔ကာ ကုိဗဟိန္းႏွင့္ သခင္တင္ျမတုိ႔ ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္း ေကာ္မတီသည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏သေဘာထားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီမွ   သခင္ခ်စ္တုိ႔ကလည္း  ပါတီခ်င္းပူးေပါင္းေရးကုိ   စိတ္ ဝင္စားလာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သုိ႔ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဦးဗေဆြႏွင့္ သခင္ခ်စ္ကုိ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ ကုိ သီးျခားျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္း မေနေတာ့ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မၾကာခဏတုိက္တြန္း ခဲ့သည္။ ကုိဗဟိန္းကုိလည္း ပါတီခ်င္းေပါင္းစည္းေရး ကုိ ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔ ေျပာခဲ့သည္။ (၂။    သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း)  စာမ်က္ႏွာ  ၃၁၈ ။)
ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းကလည္း တစ္ပါတီ တည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ အထူးလုိလားလ်က္ရွိသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ လာေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ သည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ပါတီဝင္မ်ားက ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားအေပၚ သည္းညည္းခံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း မၾကာခဏ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ (၃။        သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း)  စာမ်က္ႏွာ  ၃၁၉ ။)
 သုိ႔ေသာ္ ပါတီခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈမွာ မေျပလည္ခဲ့ေပ။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ပါတီက ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္တြင္  ပါဝင္သည့္အတုိင္း မဟာမိတ္တုိ႔က လြတ္လပ္ေရး အာမခံခ်က္မေပးဘဲ ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာပါက လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္ရန္ အယူအဆကုိ စြဲကုိင္ထားသကဲ့သုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း  ဘေရာက္ဒါဝါဒအရ လက္နက္စြန္႔၍ မဟာမိတ္တုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ  သာ တရားေသ ယူဆထားသည္။
ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီသည္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔အား လုိအပ္ပါက   ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ လက္နက္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
 ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယင္းအခ်က္ကုိ လက္ဝဲေသြဖည္ ေရးသေဘာထားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ကုိဗေဆြ၊ သခင္ခ်စ္၊ သခင္ဝတင္တုိ႔ သည္ ေျမနီကုန္း ေျမႏုလမ္းတြင္ သခင္စုိး၊ ကုိဗဟိန္း၊ သခင္တင္ျမ တုိ႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးၾက သည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ ပုံပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊ ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒကုိ ယုံၾကည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း လက္ဝဲအင္အားစု မ်ားညီၫြတ္ေရးကုိ တင္ျပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကုိ ေခ်ပမေနေတာ့ဘဲ တစ္ပါတီတည္း အျဖစ္ ပူးေပါင္းေရးကုိ ေဆြးေႏြးသည္။
သုိ႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလွ်ာ့ေပးေဆြးေႏြးသည့္တုိင္ လုိက္ေလ်ာမႈကိုမျပခဲ့ၾကေပ။ သခင္စုိးက ယခင္ကပါတီခ်င္း ပူးေပါင္းခဲ့ ဖူး ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီက စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ မလုိက္နာသျဖင့္ ကြဲခဲ့ၾကရေၾကာင္း ကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သည္။ ယခုအခါ ထုိကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႕လုိက္ ကြဲထြက္ျခင္းကုိ အျဖစ္မခံႏုိင္သျဖင့္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း သာ ဝင္ေရာက္ၾကရမည္ဟု ဆုိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီဝင္ တစ္ဦးခ်င္းကုိ စိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံမည္။ လက္မခံလုိသူမ်ားကုိ လက္မခံ။  ကိုဘေဆြ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းႏွင့္ သခင္ခ်စ္တုိ႔ကုိ လက္ခံမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုိေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ ဘေဆြတုိ႔ကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း သခင္စုိးက အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။ (၁။       သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း)  စာမ်က္ႏွာ  ၃၂၁၊ ၃၂၂ ။)

သခင္စုိးတင္ျပသည့္ ပါတီဝင္တစ္ဦးခ်င္း စိစစ္လက္ခံေရးမွာ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီအား တန္းတူ ရည္တူ ပါတီတစ္ရပ္အေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက လက္မခံႏုိင္ၾကေပ။ ဦးဘေဆြက အဖြဲ႕လုိက္ ပူးေပါင္းေရးကုိ ထပ္မံတင္ျပသည္။ ႏုိင္ငံေရးသေဘာ ထားမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈ အတန္အသင့္ရေသာ္ လည္း တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးတြင္မူ သေဘာတူညီခ်က္ မရႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိဘဲ ၿပီးဆုံး သြားရေတာ့သည္။
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္  ဒုတိယအႀကိမ္  ပါတီ ကြန္ဂရက္က်င္းပႏုိင္ေရးကုိသာ စီမံစုိင္းျပင္းေန ၾက ေတာ့သည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီဝင္မ်ားမွာ ဖတပလတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ပါတီတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီဝင္ မ်ားကုိ ဆုိရွယ္လစ္မ်ား*(*       ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး ဆုိရွစ္လစ္ပါတီကုိ တရားဝင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ဖတပလတြင္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားမွာ အဓိက အင္အားျဖစ္ခဲ့သည္။) ဟု လူသိမ်ားလာသည္။ သခင္စုိးႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ မ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားလာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ လက္ဝဲဝါဒအယူရွိသူ မာ့ခ္စ္ဝါဒီ မွန္သမွ် ယင္းတုိ႔၏ပါတီဝင္မဟုတ္ပါက ပုတ္ခတ္ တုိက္ခုိက္လာၾကသည္။ ယင္းတုိ႔သာ ကြန္ျမဴနစ္အစစ္ မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆလာၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ေပၚေပါက္ ခဲ့ေသာ မာ့ခ္စ္ဝါဒီမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္း အယူအဆ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအႀကိမ္ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ အုပ္စုကြဲမႈမွာမူ ဂုိဏ္းဂဏအလုိက္၊ အဖြဲ႕ အစည္းအလုိက္ ကြဲျခင္းျဖစ္ရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ပထမဆုံးအုပ္စု ကြဲျပားျခင္းဟုပင္ ဆုိႏုိင္သည္။

ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢ
ပါတီကြန္ဂရက္မက်င္းပမီ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ဒုတိယပတ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ဗမာႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ဗဟုိ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢ၏ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္-
(၁)     အလုပ္သမား လူတန္းစား ဘဝသာယာ ေျဖာင့္ျဖဴးေရး၊
 (၂)    ျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရရွိေရး၊
(၃)     အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး တုိးတက္ခုိင္မာ ေရး၊
(၄)     ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
(၅)     အလုပ္သမားလူတန္းစား ညီၫြတ္ေရး၊
ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒မွာ ကုိဗဟိန္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒မွာ ကုိေအာင္သန္း (စာေရးဆ ရာ ျမေဒါင္းညိဳ) ျဖစ္သည္။ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ဗတင္ (ကြယ္လြန္သူ လက္သီးပုန္းသခင္ဗတင္)ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားမွာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း(အာရ္အီးတီ၊ ေတာခုိ၊ ေသဆုံး)၊  ရဲေဘာ္မူကာဂ်ီ(ဗကပ၊ ေသဆံုး)၊ ဆရာရာဂ်န္ (ယခင္ သခင္ေက်ာ္စိန္အစုဝင္၊ ေနာင္ ဗကပေခါင္းေဆာင္၊ ေထာင္က်)၊ ကုိထြန္းစိန္၊ ကုိသက္တင္(ပီကင္းျပန္)၊ ကိုေအာင္ဝင္း၊ ကုိေအာင္ႀကီး (ပီကင္းျပန္)ႏွင့္ ကုိျမင့္ေဆြတုိ႔ ျဖစ္သည္။(၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပုိင္း)  စာမ်က္ႏွာ  ၃၂၄၊ ၃၂၅ ။) ဦးကုိကုိႀကီး (ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း)သည္သမဂၢဗဟုိ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း သမဂၢဖြဲ႕ခါနီးတြင္ ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီသုိ႔ ကူးေျပာင္း သြားသည္။ ဗိုလ္ဗတင္ သည္ တပ္မေတာ္မွႏုတ္ထြက္ၿပီးမွ အတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။
စင္စစ္ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းမွာ ပါတီကြန္ဂရက္အမီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး အေျခခံလူတန္းစားအရလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံတုိ႔ ရွိသင့္သေလာက္ ရွိေနၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း အလုပ္သမားလူတန္းစားမွာမူ ေရနံေျမ တြင္သာ အင္အားေကာင္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ကာလ အတြင္း ေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ားအပါအဝင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္ ႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရသူမ်ားမွာ အလုပ္သမား လူတန္းစားအသြင္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိၾကေပ။ ဂ်ပန္ ေခတ္ အလုပ္သမားဆုိသည္မွာ အက်ဥ္းသားမ်ား၊ အခ်ဳပ္သားမ်ား၊ စစ္သုံ႔ပန္းမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီး ေခၚယူလာသည့္ ပ်ံက်မ်ားသာျဖစ္ရာ လူတန္းစား တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ၿမဲေနျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လူတန္းစားအေျခခံစည္း႐ုံးေရး အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားသမဂၢကုိ ထူေထာင္ခဲ့ရ သည္။ စတာလင္ကသတ္မွတ္ထားသည့္ ေတာ္လွန္ေရး ၏ အေျခခံလူတန္းစားမွာ အလုပ္သမားလူတန္းစား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အေျခခံ လူတန္းစားအျဖစ္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ ရန္ အေရးႀကီးေနခဲ့ရသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ လက္ခံ ႏုိင္ေရးအတြက္ သခင္တင္ျမႏွင့္ သခင္သန္းၿမိဳင္တုိ႔ ဦးစီးေသာ သင္တန္းတစ္ရပ္ကုိလည္း ပါတီဌာနခ်ဳပ္ တြင္ အပူတျပင္း ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။ ထုိသင္တန္းသည္ သင္တန္းသားမ်ားအား ဘေရာက္ဒါဝါဒ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ  ျဖစ္ေပၚေရးဝါဒကုိ  သင္ၾကားပုိ႔ခ်ခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္စတင္ရန္ရက္ နီးကပ္လာမွသာ သင္တန္း ကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္ရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္က်င္းပျခင္း * (*      သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မပိုင္း) စာမ်က္ႏွာ ၃၂၄ မွစ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေရးသားထား ခ်က္မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ ထုတ္ႏုတ္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။)


ပါတီကြန္ဂရက္ကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂ဝ ရက္တြင္ ဗားကရာလမ္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ တြင္ က်င္းပရန္သတ္မွတ္ထားေလရာ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္မွစ၍ နယ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္လာၾက သည္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ သခင္တင္ျမဦးေဆာင္ သည့္ ပါတီကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕က စိစစ္ေရြးခ်ယ္သည္။ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ရွိေသာ ကုိယ္စား လွယ္ႏွင့္ အၾကံÓဏ္သာေပးႏုိင္ေသာ ဧည့္သည္ ကုိယ္စားလွယ္ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္သည္။ ကြန္ဂရက္ သုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ္လည္း မဲေပးခြင့္မရွိသူမ်ား မွာ မေက်မနပ္ႏွင့္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ ဧည့္သည္ ၂ဝဝ ခန္႔ရွိရာ စည္းကမ္းပ်က္သူမ်ား လည္း ပါလာသည္။ အရက္မူးၿပီး ဆူပူေသာင္းက်န္းသူ မ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသမီးရဲေမမ်ားအား ထိကပါးရိကပါးလုပ္သူမ်ား၊ ရဲေမမ်ား အဝတ္အစားလဲေနသည္ ကုိ ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္႐ႈသူမ်ားလည္း ပါလာသည္။ အရက္မူးေနေသာကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွာ သခင္ သန္းထြန္းကုိပင္ သတ္မည္ဟု ေျခာက္လုံးျပဴးကုိင္ၿပီး  ၾကံဳးဝါးခဲ့သည္။
ပါတီကြန္ဂရက္က်င္းပရန္ ႏွစ္ရက္အလုိတြင္ ပဲခူးခ႐ုိင္မွ ကုိႀကီးျမင့္၊ ကုိတင္ျမင့္ႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးဦး အား ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ကြန္ဂရက္သုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္မျပဳရန္ သခင္စုိးက ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ တင္ျပသည္။ ထိုရဲေဘာ္မ်ားသည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကုိ မနာခံဟူ၍လည္းဆုိသည္။ စင္စစ္ အဆုိပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာမရႏုိင္၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္မွ ရႏုိင္မည္ ဟု ယူဆထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔၏အယူအဆ ကုိ ကုိႀကီးျမင့္က ပါတီသုိ႔ တင္ျပထားသည္။ သခင္စုိး က ကုိႀကီးျမင့္တုိ႔လူစုအား ပါတီဆုိင္းဘုတ္မ်ား အျမန္ တင္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မလုိက္နာျခင္း၊ လက္နက္ မ်ားဝွက္ထားျခင္းတုိ႔အတြက္ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္သည္။
ပဲခူးေတာင္ပုိင္း  စည္း႐ုံးေရး  အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကုိယ္စားလွယ္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရေသာ္လည္း ပဲခူး ေျမာက္ပုိင္းမွ သခင္ဇင္(ဗကပ ဗဟုိေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အေသမိ)ႏွင့္ ရဲေဘာ္မ်ားမွာမူ ကြန္ဂရက္သုိ႔ တက္ခြင့္ ရၾကသည္။ သခင္ဇင္တုိ႔လူစုက ကုိႀကီးျမင့္တုိ႔ကို ကြန္ဂရက္တက္ခြင့္မေပးလွ်င္ ယင္းတုိ႔လည္း ကြန္ဂရက္ သုိ႔ မတက္ဟုဆိုကာ အေရးဆုိလာေသာေၾကာင့္ အေတာ္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကရေသးသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိယ္စား လွယ္မ်ားမွာ မဲေပးခြင့္မရဘဲ အၾကံÓဏ္သာ ေပးခြင့္ ရသျဖင့္ ကြန္ဂရက္ကုိ မတက္ေတာ့ဘဲ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ သြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ ပါတီကခ်မွတ္ထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚေရးသေဘာတရား(ဘေရာက္ဒါ ဝါဒ)ကုိ လက္မခံႏုိင္သျဖင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။ ထုိသူမ်ားမွာ ရခုိင္ေခါင္း ေဆာင္ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္ႏွင့္ ေမာင္လွေက်ာ္၊ ေရနံေျမ မွ သခင္လြင္(ပမညတ ေခါင္းေဆာင္)၊ ျမန္ေအာင္မွ သခင္ခ်စ္ေမာင္(ဖဆပလ ဝန္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဟသၤာတမွ ကိုတင္ထြန္း(ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း)တုိ႔ျဖစ္ၾက သည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီမွ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားမွာလည္း ဘေရာက္ဒါဝါဒ ကုိ လက္မခံႏုိင္သျဖင့္ ျပန္သြားၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္  စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္းတုိက္ပြဲမွာ ျပင္းထန္ေနဆဲျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ုိင္မွ ေျပာက္က်ားေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွာ ပါတီကြန္ဂရက္သုိ႔ ေရာက္မလာႏုိင္ၾက ေပ။ သုိ႔ႏွင့္ ပါတီကြန္ဂရက္ကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂ဝ ရက္ နံနက္၌ ပါတီဌာနခ်ဳပ္အေပၚထပ္တြင္ စတင္ က်င္းပသည္။ ကြန္ဂရက္၏ သဘာပတိအျဖစ္ သခင္ သန္းထြန္းကေဆာင္ရြက္ၿပီး  အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ သခင္ျမသြင္ (ဗဟုိကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းစိစစ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္) က ေဆာင္ရြက္သည္။ သခင္ျမသြင္သည္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္မ်ား ကုိ ေၾကညာသြားသည္။
သခင္သန္းထြန္းက သဘာပတိမိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာ ၾကားရာ ကမၻာေပၚတြင္ ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံ မ်ားက ဖက္ဆစ္ဝါဒအေပၚ ေအာင္ပြဲဆင္ေနခ်ိန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပါဝင္ေသာ ဖက္ဆစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ႀကီးက စစ္ေရးအရ ေအာင္ပြဲဆင္ေနခ်ိန္တြင္ ကြန္ဂရက္ကုိ  က်င္းပရျခင္းေၾကာင့္ ဤကြန္ဂရက္အား စစ္ႏုိင္ ကြန္ဂရက္ဟု ကင္ပြန္းတပ္လုိက္သည္။ သဘာပတိ မိန္႔ခြန္းအၿပီးတြင္ သခင္စုိးက အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး၏ အစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္းသည္။ သခင္စုိး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ အပုိင္း ၅ ပုိင္း ပါဝင္သည္။ ပထမ ပုိင္းမွာ နိဒါန္းပုိင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပုိင္းမွာ ကမၻာ့အေျခ အေန၊ တတိယပုိင္းမွာ ဗမာ့အေျခအေန၊ စတုတၴပုိင္း မွာ ဒီမုိကေရစီသမၼတႏုိင္ငံထူေထာင္ေရး၊ ပၪၥမပုိင္းမွာ လူနည္းစုျပႆနာတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
သခင္စုိးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္လာပုံ၊  ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔လက္ေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ လုပ္ငန္းကုိ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားလုပ္ခဲ့ၾကပုံ၊ ပါတီဝင္မ်ား တုိးပြား လာပုံတုိ႔ကုိ နိဒါန္းပုိင္းမွာ တင္ျပထားသည္။
ကမၻာ့အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြန္ျမဴနစ္  မ်ား  ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည့္အတုိင္း  ျပည္သူတုိ႔ လက္တြင္းသုိ႔ အာဏာသက္ဆင္းေနပုံကုိ ေဖာ္ျပထား သည္။ ဆုိဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား၏ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲႀကီးေအာင္ျမင္ပုံ၊ ဥေရာပတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ား လႊမ္းမုိးလာပုံတုိ႔ကုိ တင္ျပၿပီးေနာက္  ဖက္ဆစ္ဝါဒကို  ဆက္လက္၍ အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မဟာမိတ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ႏုိင္ငံေရးအရသာ ေျဖရွင္းရ မည္ဟု ဆုိ၏။ သခင္စုိး၏အစီရင္ခံစာမွာ ဘေရာက္ဒါ ဝါဒကုိ အမႊမ္းတင္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဗမာ့အေျခအေနကုိ တင္ျပရာတြင္ ဖက္ဆစ္လက္ ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္သြားသည္မွန္ေသာ္လည္း လက္ဝဲေသြဖည္ေရးေၾကာင့္ တုိးတက္သင့္သေလာက္ မတုိးတက္ဟု ေဝဖန္ထားသည္။ မ်က္မျမင္လူမ်ဳိးေရး ဝါဒ(ရံဖန္ရံခါ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္မ်ား၏ဝါဒ)ႏွင့္ လက္ဝဲ ေသြဖည္ေရးအမွားကုိ အျမန္ျပင္ဖုိ႔ လုိသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ဖတပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ ေရးရရွိရန္  ဓနရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတုိက္ပြဲဝင္ေသာ္ လည္း လြတ္လပ္ၿပီးပါက ဓနရွင္လႊမ္းမုိးမႈကို တုိက္ဖ်က္ ရမည္ဟု ဆိုသည္။
ကုိလုိနီလြတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဓနရွင္လြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ အလုပ္သမား လူတန္းစားသည္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္  မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ သမၼတႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။
လူနည္းစုျပႆနာအရ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ရခုိင္၊ မြန္၊ ေတာင္သူ၊ ပေလာင္ စေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ  လုံးဝခြင့္ျပဳရမည္ဟု  ဆုိ၏။ သခင္စုိးသည္  အစီရင္ခံစာအေပၚ  အေျချပဳ၍ အေသးစိတ္သေဘာထားမ်ားကုိ ပထမေန႔ တစ္ေန႔လုံး ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။ သခင္စုိး၏အစီရင္ခံစာကုိ ကန္႔ကြက္မည့္သူမရွိဘဲ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳလုိက္ၾကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ သခင္စုိး တင္ျပေသာ ဘေရာက္ဒါဝါဒလမ္းစဥ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး သား ျဖစ္သြားသည္။ မေစာျမ၏ အမ်ဳိးသမီးဌာန အစီရင္ခံ စာကုိလည္း ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳလုိက္သည္။ သခင္ ျမသြင္က ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္ကုိ  တင္သြင္းသည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသစ္မွာ အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ အေျခခံ၍ သခင္သန္းထြန္း က ေရးဆြဲတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး က ေဝဖန္ေဆြးေႏြးၿပီး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအသစ္ကုိ အတည္ ျပဳလုိက္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ပါတီကြန္ဂရက္သည္ ေအာက္ပါအဆုိ မ်ားကုိ ဗဟိုေကာ္မတီက ဦးစီးတင္သြင္းၿပီးေနာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။
(၁)     ဗမာႏုိင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္။
(၂) လက္ဝဲေသြဖည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္။(ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ ႏွင့္ သေဘာတူခဲ့ဖူးေသာ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ  ပယ္ဖ်က္ ျခင္း။)
(၃)     အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္။
(၄)   လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္။
(၅)     ပါတီစည္း႐ုံးေရးႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္။

သခင္စုိးအား ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲျခင္း
ထုိ႔ေနာက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သခင္စုိး၏ အိမ္ေထာင္ေရး စည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္မႈအား အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး ၾကရေတာ့သည္။ သခင္စုိး၏ကိစၥကုိ အစည္းအေဝး ဆ႒မေျမာက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ရာ သခင္ စုိးသည္ ကြန္ဂရက္သုိ႔မတက္ေရာက္ဘဲ ေနသည္။ သခင္စိုးသည္ အိမ္ေထာင္ေရးစည္းမ်ဥ္းေဖာက္ဖ်က္ သည္။ အိမ္ေထာင္ေဟာင္းႏွင့္ မျပတ္စဲမီ အိမ္ေထာင္ သစ္ထူသည္။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ ထိခုိက္ေစသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ သခင္စုိးအား အျပစ္ေပး ထုိက္ေၾကာင္း တင္ျပလာသူမ်ားမွာ အိႏၵိယျပည္ အထူး ကလာပ္စည္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ  ကိုေက်ာ္ရင္ (ကြယ္လြန္သူ  ပါေမာကၡေဟာင္း)ႏွင့္  ကုိစုိးေမာင္ (ေတာခုိ၊ ေသဆုံး ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္း)တုိ႔ ျဖစ္သည္။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္တင္ျမက သခင္စုိးအား အျပစ္ေပးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မေပးထုိက္ေၾကာင္း ေခ်ပသည္။
အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၾကရာမွ သခင္စိုးအား အျပစ္ေပးေရး၊ မေပးေရးကုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရေတာ့သည္။ အျပစ္ေပးေရးအဆုိဘက္မွ အႏုိင္ရရွိရာ သခင္စုိး  သည္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ (၂)ႏွစ္ၾကာ ရပ္စဲခံရေတာ့ သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ သခင္စုိး အေရးယူခံရျခင္းမွာ သခင္ သန္းထြန္း၏ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ တက္လာေစသကဲ့သုိ႔  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ဗဟုိေကာ္မတီအသစ္
၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္တြင္ ပါတီ ကြန္ဂရက္ကုိ ေနာက္ဆုံးေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္က်င္းပ သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ အဂၤလန္ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိသြားေသာ မစၥတာအက္တလီ၏ ေလဘာပါတီကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေၾကးနန္းပုိ႔ရန္ သေဘာတူလုိက္ၾကၿပီးမွ ဗဟုိေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိ ျပဳလုပ္ၾက သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဦးေဆာင္ရန္ အတြက္ ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ အိႏၵိယတြင္ရွိေသာ ကုိသိန္းေဖကုိ သခင္သန္းထြန္းက  အဆုိတင္သြင္းရာ အားလုံးက ေထာက္ခံၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေလာင္းမ်ား၏ အမည္ စာရင္း(လူ ၄ဝ ခန္႔)ကုိ တင္သြင္းၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မဲေပးဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ အေရြး ခ်ယ္ခံရေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကုိ ေၾကညာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္မွ
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား
          (၁)     ကုိသိန္းေဖ (သိန္းေဖျမင့္၊ ကြယ္လြန္)
                   အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
          (၂)     ကုိေက်ာ္ရင္ (ကြယ္လြန္သူ ပါေမာကၡ
                   ဦးေက်ာ္ရင္)
          (၃)     ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ေဇာ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ေတာခုိ)
          (၄)     ဗုိလ္မွဴးသိန္းတန္(လမ္းစဥ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ မွ ဦးသိန္းတန္)
          (၅)     ကုိဗဟိန္း(ကြယ္လြန္)
          (၆)     သခင္ျမသြင္ (ဗဟုိကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရး)
          (၇)     သခင္သန္းေဖ(ေတာင္ငူ သခင္သန္းေဖ၊ ေတာခုိ၊ ေသဆုံး)
          (၈)     သခင္သန္းထြန္း
                   (ေတာခုိ ဗကပ ဥကၠ႒၊ အေသမိ)
          (၉)     သခင္သန္းၿမိဳင္ (ေတာခုိ၊ ဗကပ)
          (၁ဝ)    ကုိအုန္းေမာင္
                   (ဗကပ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း)
          (၁၁)    ကိုလွေသာင္း(လမ္းစဥ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္)
          (၁၂)    သခင္ဇင္(ေတာခုိ၊ ေသဆုံး)
          (၁၃)    ကုိလႈိင္ (ေတာခုိ၊ ေသဆုံး)
          (၁၄)    ရဲေဘာ္ေဌး (ေတာခုိ၊ အခ်င္းခ်င္း လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရ)
          (၁၅)    သခင္တင္ထြန္း
                   (ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ အေသမိ)
          (၁၆)    ကုိေအာင္သူ
          (၁၇)    ကုိထြန္းရင္
                   (အလံနီ ဗဟုိေကာ္မတီေဟာင္း)
          (၁၈)    ကုိထြန္းသန္း(ေတာခုိ၊ ဗကပ သတ္၍ေသ)
          (၁၉)    ကိုတင္ေရႊ (ေတာခုိ၊ ေသဆုံး)
          (၂ဝ)    ခင္ၾကည္ၾကည္(သိန္းေဖျမင့္၏ဇနီး)
          (၂၁)    မေစာခ်စ္ (ေဒးဒရဲ)

ဗဟုိေကာ္မတီ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ား
          (၁)     ကုိထြန္းစိန္ (ေရနံေျမ)
          (၂)     ကုိသက္တင္ (ပီကင္းျပန္)
          (၃)     ကုိျမ(ရဲေဘာ္ျမ၊ ေတာခုိ၊ လက္နက္ခ်၊
                   ကြယ္လြန္)
          (၄)     ကိုထြန္း (ေတာခို၊ ေသဆုံး)
          (၅)     ကိုထြန္းလွ(ဗန္းေမာ္၊ ေတာခုိ၊ ေသဆုံး)
          (၆)     ကုိျမင့္ေဆြ(ကုန္သြယ္ေရး)
          (၇)     ကုိေမာင္ေမာင္စိန္(ဗကပ)
          (၈)     သခင္တင္ျမ    
          (၉)     မေစာျမ
သခင္သန္းထြန္းက တနသၤာရီတုိင္း ႏုိင္ငံေရးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးအား ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္အျဖစ္ အမည္မေဖာ္ဘဲ တင္သြင္းရာ ကြန္ဂရက္ က အတည္ျပဳသည္။ ထုိသူမွာ သခင္ဗသိန္းတင္*(* သခင္ဗသိန္းတင္၊ လက္ရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။) ျဖစ္သည္။
သခင္တင္ျမႏွင့္ မေစာျမမွာ မဲအရနည္းသျဖင့္  ဗဟုိေကာ္မတီမျဖစ္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ သခင္သန္းထြန္းက ဗဟုိေကာ္မတီ စည္း႐ုံးေရးမွဴးအဆင့္မွ ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္အျဖစ္ကုိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိရာ ကြန္ဂရက္က သေဘာတူသျဖင့္ သခင္တင္ျမႏွင့္ မေစာျမမွာ ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။
ထို႔အျပင္  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလုပ္သူ ကုိသိန္းေဖမွာ အိႏၵိယတြင္ရွိေနေသးသျဖင့္ ေခတၱ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ သခင္ျမသြင္အား ေဆာင္ရြက္ရန္ သခင္သန္းထြန္းက အဆုိတင္ သြင္း   ျပန္သည္။  ကြန္ဂရက္က  သေဘာတူလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္  သခင္သန္းထြန္းက  သဘာပတိ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီး  ကြန္ဂရက္ကုိ  ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးထုိင္ ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ စည္း႐ုံးေရးဌာန၊ ဝါဒ ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးဌာန၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးႏွင့္  အမ်ဳိးသမီးဌာနတုိ႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္သူ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မွာ ကုိသိန္းေဖ၊ သခင္သန္းထြန္း၊ ကုိသန္းေဖ၊ သခင္ ျမသြင္၊ ကုိဗဟိန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ စည္း႐ုံးေရးဌာနမွဴးမွာ သခင္တင္ျမ၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးဌာနမွဴး အျဖစ္ သခင္သန္းၿမိဳင္၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွဴး သခင္ တင္ထြန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဌာနမွဴးမွာ မေစာျမျဖစ္သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္သည္ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ အတိအလင္း လက္ခံလုိက္ျခင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္ လုံးဝလမ္းခြဲျခင္း၊ သခင္စုိးအား အေရးယူျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေျမေပၚပါတီကုိ လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် စနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ကြန္ဂရက္ျဖစ္သည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization