Home » , » အခန္း(၁၇) ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ကြဲျပားလာျခင္း

အခန္း(၁၇) ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ကြဲျပားလာျခင္း
ဖဆပလ
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ  ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔  ျပန္လည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ ဖဆပလသည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေလသည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ ၿပီး လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အင္အားအေကာင္း ဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖဆပလ၏ ပြဲဦးထြက္တုိက္ပြဲမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ႐ုပ္သိမ္းရန္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလ၏ အျပင္းအထန္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လ ၁၅ ရက္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ ရသည္။ ဖဆပလ၏ တပ္မေတာ္ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ တုိက္ပြဲမွာလည္း အတန္အသင့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔၏ လက္နက္ ကုိင္တပ္မ်ားက ျပန္လည္ေတာ္လွန္မည္ကုိ မ်ားစြာ စုိးရိမ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေနသူရိန္ညီလာခံမွ တပ္မေတာ္အဆုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ကႏၵီစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ ဆုိ၍ တပ္မေတာ္ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ကုိ ေပးခဲ့ရသည္။ ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ တပ္မေတာ္သည္ သီးျခားရပ္တည္ပုိင္ ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားမရွိဘဲ အကန္႔အသတ္မ်ားျဖင့္  ရပ္တည္ခဲ့ရေသာ္လည္း လုံးဝဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မွမူ ကင္းေဝးခဲ့ရေလသည္။ 

ၿဗိတိသွ် စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္ အေျမာက္အျမားအား ရာဇဝတ္မႈ မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ရာ ဖဆပလက ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္တုိ႔အား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္အေရးဆုိ သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိ ခဲ့သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးသည္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕ကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း၍ လႈပ္ရွားခဲ့ရာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ စစ္ေတာင္းကမ္းေျခ အတြက္ ေငြ ၄ဝဝဝ က်ပ္၊ သံျဖဴဇရပ္အလုပ္သမား မ်ားအတြက္ ေငြ ၄ဝဝဝ က်ပ္၊ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ က်ဆုံးဒဏ္ရာရေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ေငြ ၂၇ဝဝ က်ပ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့သည္။ (၁။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ  ၂၂၇ ။) သုိ႔ေသာ္ ၾကားျဖတ္အစုိးရ ဖြဲ႕စည္းရန္၊ အစုိးရအာဏာ အမ်ားအျပားကုိ ဖဆပလ က ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကိုမူ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရက ခြင့္မျပဳ သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရသည္ အလုိေတာ္ရိမ်ားသာပါဝင္ေသာ ဆာေပၚထြန္းအစုိးရ ကုိသာ အာဏာအခ်ဳိ႕အဝက္ လႊဲေပးခဲ့သည္။
ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမဆုံး ျပည္လုံးကြၽတ္ ညီလာခံသဘင္ႀကီးကုိ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္- (၂။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ  ၂၂၇၊ ၂၂၈ ။)
(က)    ႏုိင္ငံေရး
(ခ)     ႏုိင္ငံျပန္ထူေထာင္ေရးႏွင့္
                    ႏုိင္ငံသစ္ဖန္တီးေရး
(ဂ)     ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္း
(ဃ)    စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
(င)     စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားကိစၥ
(စ)     စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားကိစၥ
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး အတြက္ တုိက္ပြဲနည္းပရိယာယ္ႏွစ္သြယ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ ရာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(၁)     ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးတုိက္ပြဲ
(၂)     လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲ
ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးတုိက္ပြဲမွာ အႏုနည္းႏွင့္ ဆင္ႏႊဲရန္ျဖစ္သည္။ လူထု၏အင္အားႏွင့္ ေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရန္၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္  တုိက္ပြဲဝင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးသည္ အႏု နည္းႏွင့္မရပါက လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲအတြက္ အဓိကအင္အားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္*(* ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္အ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ထူေထာင္သည္။)  တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္ ေျခလွမ္း မွာ နယ္ခ်ဲ႕အလုိေတာ္ရိ အစုိးရျဖစ္သည့္ ဆာေပၚထြန္း အစုိးရျပဳတ္က်ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဖဆပလသည္ သပိတ္မ်ား၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပ၍ လူထု တုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား
ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ သခင္စုိးေခါင္း ေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗမာျပည္(အလံနီပါတီ) တုိ႔ ကြဲသြားၿပီးေနာက္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ႏွစ္ပါတီ ျပန္ေပါင္းေရးကုိ စိတ္ဝင္စားခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အလံနီပါတီကုိ မတရားအသင္း ေၾကညာခံရေသာအခါ ဆႏၵျပ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ သခင္စုိးကုိ  ျပန္ေပါင္းရန္လည္း  နားခ်ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္စုိးတုိ႔လူစုကမူ ျပန္ေပါင္းရန္ စိတ္မဝင္ စားခဲ့ၾကေပ။ အေခ်ာင္သမားႏွင့္ ကင္းရွင္းေရးလမ္းစဥ္ ကုိသာ တရားေသဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး ဆူပူအုံႀကြမႈမ်ားကုိ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ မတရားအသင္း ေၾကညာခံရၿပီး ေသာအခါတြင္ အလံနီ ပါတီသည္ ေတာခုိ၍ ေျမ ေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။  ႏုိင္ငံေရး ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရးအရမူ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔အား ထူးျခားစြာ အန္တုေတာ္လွန္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလတြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ဖဆပလ၏အေရးထက္ ပါတီ၏ အေရးကုိသာ ဦးစားေပးလ်က္ရွိသည္။ ဖဆပလအား လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္လည္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပေသာ ဖဆပလ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံႀကီးတြင္လည္း ဖဆပလ ဥကၠ႒ ေနရာအတြက္ ၿဗိတိသွ်အလုိေတာ္ရိမ်ားက ဦးဘေဘ ကုိ တင္ရန္ ႀကိဳးစားသကဲ့သုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကလည္း  သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ကုိသိန္းေဖကုိ အၿပိဳင္တင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အရပ္ရပ္မွတက္ေရာက္လာ ေသာ ဖဆပလကုိယ္စားလွယ္ ၃ဝဝဝ ႏွင့္ ပရိသတ္ တစ္သိန္းခန္႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိသာ ဖဆပလ ဥကၠ႒အျဖစ္  တစ္ခဲနက္  ေထာက္ခံေရြးခ်ယ္ခဲ့  ၾကသည္။ (၁။  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၉ ။)
သခင္သန္းထြန္းသည္ ဥကၠ႒ေနရာ မရႏုိင္ေတာ့ ေသာအခါ ဖဆပလ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရာထူး မွ ႏုတ္ထြက္၍ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေတာ့သည္။ (၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၉၊ ၂၇ဝ ႏွင့္ သိန္းေဖျမင့္ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ဝ ။)  ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ မွ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ဖဆပလ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးျဖစ္လာၿပီး သိန္းေဖသည္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ျဖစ္လာသည္။
သခင္သန္းထြန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္း ေဆာင္မႈကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္လာႏုိင္ေသာအခါ ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းေရးကုိ ပထမဆုံး ေဆာင္ရြက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္စုိး၏ အလံနီပါတီႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း ၏ပါတီတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆကအစ သေဘာ ထားကြဲလြဲလာၿပီျဖစ္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးတြင္ မ်ားစြာ အခက္အခဲျဖစ္၍ ေနသည္။
သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာတြင္ အေျခခံ ယူရမည့္ လူတန္းစားေလးမ်ဳိးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ခဲ့သည္ - (၁။   သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ  ၁၅၉ ။)
(က)    ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၊
(ခ)     လယ္သမားလူတန္းစား၊
(ဂ)     ပညာတတ္လူတန္းစား၊
(ဃ)    ၿမိဳ႕ေန ဒီမုိကေရစီလုိလားသည့္ လူထုမ်ား ျဖစ္ေသာ လက္မႈပညာသည္မ်ား၊ လုပ္သား ထုမ်ား၊ လူလတ္ ေအာက္တန္းစားမ်ား၊
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပရာ သခင္သန္းထြန္းက အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ တင္သြင္းသည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ လူတန္းစား သတ္မွတ္ခ်က္မွာ စတာလင္ႏွင့္ ေမာ္စီတုံးတုိ႔၏ အဆုိအမိန္႔ကုိ ကုိးကားၿပီး ပညာတတ္လူတန္းစားကုိ ခ်န္လွပ္ခဲ့သည္။
(က)    ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၊
(ခ)     ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစား၊
(ဂ)     ၿမိဳ႕ေန၊ ေတာေန ဒီမုိကေရစီလုိလားေသာ လူလတ္တန္းစား၊
          (Democratic Petty Bourgeois)* (*  ၿမိဳ႕ေန၊ ေတာေန ဒီမုိကေရစီလုိလားေသာ လူလတ္တန္းစားကုိ ဘူဇြာမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ဓနရွင္ေပါက္စဟူ၍ လည္းေကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေခၚၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ယင္းလူတန္းစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ရံဖန္ရံခါ ရန္သူဟုသတ္မွတ္ၿပီး ရံဖန္ရံခါ မဟာမိတ္ဟု သတ္မွတ္သည္။)
သခင္သန္းထြန္းက ပညာတတ္လူတန္းစားဆုိ သည္မွာ လူတန္းစားမဟုတ္။ အလႊာတစ္ခုသာျဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း  ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
(က)    ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္လက္ေအာက္မွ ဗမာ ျပည္သည္ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ႏွင့္
(ခ)     ဗမာျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသားအားလုံးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ရွိၿပီး အားလုံး သေဘာတူလြတ္လပ္စြာ ဒီမုိကေရ စီသစ္ဗမာႏုိင္ငံကုိ ထူေထာင္ၾကရန္ ျဖစ္ေပ သည္။
သခင္သန္းထြန္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ တစ္ပါတီတည္းရွိေရးကုိ ေဖာ္ျပ၍ အလံနီမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားသည္။ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပေသာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ ဖဆပလကုိ ဘုရင္ခံႏွင့္  ေစ့စပ္ရန္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ တင္ျပထားေသးသည္။  ဖဆပလႏွင့္ ဘုရင္ခံတုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္၊ ဖဆပလ ကုိ ဘုရင္ခံ၏အစုိးရထဲဝင္ရန္လည္း တုိက္တြန္း ေဆာ္ၾသထားသည္။ ဖဆပလကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖဆပလတြင္ မပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ စုေဝး၍ ႏုိင္ငံေရးကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္ က်င္းပရန္လည္း လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ကား သခင္သန္းထြန္းက   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အား ေအာက္ပါအတုိင္း စာေရးခဲ့သည္ -  (၂။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ  ၁၈၉၊ ၁၉ဝ ။)
          'ယေန႔ စီအယ္လ္ေအ(ရွားပါးစရိတ္)တုိက္ပြဲ မ်ားသည္ ထက္ျမက္ေသာ စီးပြားေရး တုိက္ပြဲမ်ား သာ ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသိမ္းေရးတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ မ႐ႈပ္ေထြးေစသင့္ေခ်။ ပုလိပ္သပိတ္ႏွင့္ စာတုိက္ သပိတ္မ်ားသည္ အေျခအေနကုိ ေျပာင္းပစ္လုိက္သည္ ကား မွန္၏။ (အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း၏ ဥပမာတစ္ရပ္) သုိ႔ရာတြင္ တုိက္ပြဲ မ်ား၏အေျခခံမွာ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက သပိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနကုိ အသုံးျပဳရမည္မွန္ေသာ္ လည္း (ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း) သပိတ္ ေမွာက္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ သပိတ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသပိတ္မ်ားျဖစ္ေလဟန္ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ လက္ဝဲဆန္ေသာ  ႏုိင္ငံေရးစကားမ်ား  မေျပာေစ အပ္ေခ်'
သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္  ဖဆပလမွ ဦးေဆာင္ဆင္ႏႊဲေနေသာ အေထြေထြအမႈ ထမ္းေပါင္းစုံ သပိတ္ႀကီးကုိ ပုတ္ခတ္ေဝဖန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလတြင္ ပါဝင္ သည့္အေလ်ာက္ သပိတ္တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စက္တင္ဘာအေရးေတာ္ ပုံေခၚ အေထြေထြ အမႈထမ္းေပါင္းစုံသပိတ္ႀကီးကုိ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲဟု မသတ္မွတ္ဘဲ စီးပြားေရးတုိက္ပြဲ အျဖစ္ ႏွိမ့္ခ်၍ သတ္မွတ္လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ သပိတ္ ႀကီးမွစ၍ တစ္ျပည္လုံးတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ကား ေသြးထုိးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။  ဖဆပလမွာမူ အေထြေထြသပိတ္အရွိန္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲအျမန္ဆုံးက်င္းပရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးဆုိေန သည္။ ဘုရင္ခံအစုိးရသည္ ဖဆပလကုိ အာဏာ အပ္ ႏွင္းေရးထက္ အလုိေတာ္ရိမ်ားကို ပြဲထုတ္ရန္သာ ႀကိဳးစားေနသည္။ စစ္အတြင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ယူဂႏၶာ ႏုိင္ငံတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ေနခဲ့ရသည့္ ဂဠဳန္ဦးေစာ ကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ျပန္ပို႔ေပးၿပီး ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ဝင္ေစသည္။ ဂ်ပန္ျပည္ ဆူဂါမုိေထာင္ထဲေရာက္ေန ေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္ကိုလည္း ျပန္ေခၚသည္။ စင္ကာပူတြင္ေရာက္ေနေသာ သခင္ထြန္းအုပ္ကုိလည္း ျပန္ေခၚ၍ ဘုရင္ခံေကာင္စီလာ လူႀကီးခန္႔သည္။ သခင္ထြန္းအုပ္က ဖဆပလကုိ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ သည္။
ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ သခင္ထြန္းအုပ္က ဘီအုိင္ေအ စစ္ခ်ီစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေသဒဏ္စီရင္ခဲ့ သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားရာ ဘုရင္ခံက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကုိ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ ဖမ္းဆီးတရားစြဲရန္ စဥ္းစား လာသည္။  ေနာက္ဆုံး  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလကုိ ၿဖိဳခြင္းရန္ မေအာင္ျမင္ေသာအခါ ဘုရင္ခံ       ဆာေဒၚမန္စမစ္သည္ ခြင့္ျဖင့္ ျပန္သြားရၿပီး ေမဂ်ာ ဂ်င္နရယ္ရန္႔စ္ (ဆာဟူးဘတ္စ္ရန္႔စ္) ဘုရင္ခံျဖစ္လာ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္ခံသစ္သည္လည္း မထိန္းႏုိင္ ေတာ့ဘဲ ဆာေပၚထြန္း၏ အလုိေတာ္ရိအစုိးရ(ဘုရင္ခံ အမႈေဆာင္ေကာင္စီလာအဖြဲ႕)သည္ ျပဳတ္က်သြားရ ေတာ့၏။

လက္နက္ကုိင္ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ား
ဆာေပၚထြန္းအစုိးရ   ျပဳတ္က်သြားေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ဖဆပလ ၾကားျဖတ္အစုိးရ တက္လာသည္။ ဤသုိ႔တက္လာရ ျခင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အၾကံေပးခ်က္လည္း ပါဝင္ သည္။ ကုိသိန္းေဖကုိယ္တုိင္ ဖဆပလ ၾကားျဖတ္ အစုိးရတြင္ ဝန္ႀကီးတစ္ေနရာ ရရွိထားသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအစုိးရသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ ၂၇ ရက္တြင္ တက္လာၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ တစ္ခဲနက္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ထုိဆႏၵျပပြဲႀကီးကုိ ကုိယ္တုိင္ ကုိယ္က် ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသည္။
တစ္ျပည္လုံးတြင္ကား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေသြး ထုိးေပးမႈ၊ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ ဖိႏွိပ္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ဆူပူမႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္-ဆုိရွယ္လစ္ပဋိပကၡ မ်ား၏ဂယက္၊ ကြန္ျမဴနစ္-ဖဆပလပဋိပကၡ၊ ကြန္ျမဴနစ္ ႏွစ္ပါတီ ပဋိပကၡမ်ား၏ ဂယက္သည္ တစ္ျပည္လုံးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရနံေျမတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက  ဆူပူေသာင္းက်န္းၾကရာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္း၏ တပ္ရင္း(၄)သည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမျဖစ္ေပၚလာ ေစေရးအတြက္ သိမ္ေမြ႕စြာ ထိန္းခဲ့ၾကရသည္။ ဆိပ္ျဖဴမွကြန္ျမဴနစ္ အငတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကိုလည္း တပ္ရင္း(၄)ကပင္ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ေၾကာင္ နက္တပ္ဖြဲ႕ကမူ ဆူပူမႈမ်ားကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။
ပ်ဥ္းမနားနယ္၏ ႏုိင္ငံေရးအကြဲဂယက္မွာ အျပင္းထန္ဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္လက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ရန္ေစာင္ေနၾက သည္။ ဗုိလ္တာရာ(ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္)၏ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ အလံနီတုိ႔သည္ မၾကာ ခဏ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္မ်ားလည္း တုိက္ပြဲတြင္ ပါလာသည္။ အဂၤလိပ္ ေၾကာင္နက္တပ္ဖြဲ႕က ရမ္းကားသျဖင့္ ေတာခုိသူေတြ လည္း ရွိသည္။ (၁။        ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊  စာမ်က္ႏွာ  ၂၇၇။)
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းသည္ တပ္ရင္း(၄)ႏွင့္အတူ ပ်ဥ္းမနားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသည္။ ဗုိလ္တာရာ၊ ဗုိလ္ေတာက္ထိန္တုိ႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံ သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းသည့္ အခုိက္ အတန္႔သာ  ေျပလည္ရေသာ္လည္း လုံးလုံး လ်ားလ်ား ေျပလည္မႈ ကား မရခဲ့ေပ။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ (ေကာင္စီ လာလူႀကီးမ်ား)တြင္  ဖဆပလ  ဥကၠ႒  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၊  ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ  ဥကၠ႒  သခင္ျမ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ကုိသိန္းေဖ၊ ၿဗိတိသွ်အလုိေတာ္ ရိ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ဦးဘေဘ၊ ကရင္ေခါင္း ေဆာင္မန္းဘခုိင္၊ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဇံေဝ၊ ၿဗိတိသွ်အလုိေတာ္ရိ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးႏွင့္  အၿငိမ္း စား အုိင္စီအက္စ္ ဦးတင္ထြဋ္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၿဗိတိသွ် တုိ႔က သခင္ဗစိန္ကုိလည္း ထည့္သြင္းခန္႔အပ္သည္။ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာ၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ဦးျမႏွင့္ ေစာဘဦးႀကီးတုိ႔ကိုလည္း ထပ္မံ၍ ဘုရင္ခံေကာင္စီ လာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ လုိက္ျပန္သည္။ ၾကားျဖတ္အစုိးရ အဖြဲ႕မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္သည္ မွန္ ေသာ္လည္း နယ္ခ်ဲ႕အလုိေတာ္ရိမ်ားလည္း ပါဝင္ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ  မ်ားသာ ပါဝင္သည္။ ဘုရင္ခံက ေကာင္စီလာ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ဘုရင္ခံသည္ ပါးနပ္စြာ ျဖင့္ ဆူပူမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစုိးရအေပၚ သုိ႔သာ လႊဲခ်လုိက္ေတာ့၏။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္အစုိးရသည္ သပိတ္မ်ားကုိ လွန္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားရေတာ့သည္။  ဆူပူမႈမ်ားကုိ  ေျဖရွင္းၿပီး လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲသုိ႔ ဦးတည္ႏုိင္ရန္လည္း ႀကိဳးစား ရသည္။ ဆူပူမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအစုိးရသည္ ဆူပူမႈမ်ားကို ဖန္တီးေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕လာသည္။ ထုိအခ်ိန္ တြင္  ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးပုတ္ခတ္၍ လာေလၿပီ။
Xxx

ရခုိင္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန
(ဦးစိႏၲာႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္လက္နက္ကုိင္မ်ား)
ဖဆပလ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီတုိ႔    ၏ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ရခုိင္တုိင္းသုိ႔လည္း ဂယက္႐ုိက္ ခဲ့သည္။ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးပညာသီဟ၊ ဦးစိႏၲာ၊ ဦးညိဳထြန္း၊ ဦးနာရဒ၊ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္  စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ား ျပန္ေရာက္  လာေသာအခါ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကုိ သုိဝွက္ထားခဲ့ ၾကသည္။ စစ္က်န္စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူစုေဆာင္းၾကသည္။ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆႏၵမွာ အဂၤလိပ္ကို လုိအပ္လွ်င္ ေတာ္လွန္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ႀကီးၿပီးဆုံး သြားခ်ိန္တြင္ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသိုဝွက္ထားသည့္  လက္နက္မ်ားမွာ   လက္နက္ပုန္းမ်ားျဖစ္လာၿပီး ထိန္းသိမ္းရန္လည္း ခက္ခဲလာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပဋိပကၡသည္ ရခုိင္သုိ႔ ဂယက္ ႐ုိက္လာသည္။ ဦးပညာသီဟက ရခုိင္တုိင္း ဖဆပလ ကုိေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရာ ဦးစိႏၲာ၊ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္  အယူအဆကြဲျပားလာသည္။ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္သည္  မာ့ခ္စ္ဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္လာၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ ျဖစ္ လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီသုိ႔ ေျပာင္းျပန္ သည္။
ဆာေပၚထြန္းႏွင့္ ဆာထြန္းေအာင္ေက်ာ္တုိ႔မွာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္အေျခ အေနကုိ ဆာေပၚထြန္းသည္လည္း ၿငိမ္သက္ေအာင္ မကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္ျမ သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ေတာင္ကုတ္ သုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတုိ႔  ကုိ လွည့္လည္ေဟာေျပာခဲ့သည္။ ရခုိင္တုိင္း ဖဆပလ ညီလာခံကုိ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္ စစ္ေတြအနီး ေတာကံတြင္က်င္းပရာ လူ ၄ဝဝဝဝ တက္ေရာက္ၿပီး ဦးပညာသီဟက သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ဦးစိႏၲာႏွင့္ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္တုိ႔၏ လက္နက္ ကုိင္တပ္မွာ တျဖည္းျဖည္း အင္အားေကာင္း၍လာ သည္။ ဦးပညာသီဟ၏ ဖဆပလႏွင့္လည္း တျဖည္း ျဖည္း ပဋိပကၡ ပုိမုိႀကီးထြား၍လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မူဂ်ာဟစ္ မ်ားကလည္း ဆူပူေသာင္းက်န္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ စစ္တေကာင္း ေခၚေတာ ကုလားမ်ားသည္ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားႏွင့္အတူ  ရခုိင္ေဒသသုိ႔ အေျမာက္အျမား လုိက္ပါလာၾကသည္။  ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွာ မြတ္စလင္တုိ႔ ႀကီးစုိးရာေဒသျဖစ္လာၿပီး ရခုိင္မ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ ေမာင္းႏွင္ ထုတ္ျခင္းမ်ား လုပ္လာျပန္သည္။ ရခုိင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား စစ္တပ္အကူအညီျဖင့္ ျပန္ပုိ႔ေသး ေသာ္ လည္း ေခၚေတာမ်ားက လက္မခံဘဲ အႏုနည္း၊ အၾကမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ၾကသည္။
ေခၚေတာမြတ္စလင္မ်ားက ယင္းတို႔၏လူမ်ဳိး အမည္ကုိ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေခၚၿပီး ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသအား   သီးျခားမြတ္စလင္နယ္ေျမ ျဖစ္ထိုက္သည္ဟု ေတာင္းဆုိလာသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး သည္ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကတည္းက ေနထုိင္ ခဲ့ေသာ  လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု  ဝါဒျဖန္႔ၿပီး  ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားအဆင့္မ်ဳိးရေအာင္ ေတာင္းဆုိလာၾက သည္။ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ဂ်မီးရာတူဦးလိမာ အမည္ရွိ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္-ျမန္မာ အရာရွိမ်ားကုိ လည္း ေႏွာင့္ယွက္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဂ်မီးရာတူ ဦးလိမာအဖြဲ႕သည္ မူဂ်ာဟစ္အမည္ရွိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ မူဂ်ာဟစ္ အဖြဲ႕ကုိ အဗၺဒူ(လ္)ကာဆင္ ဆုိသူက ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ႀကီးစုိးလာသည္။ ရခုိင္ေတာင္ ပုိင္းတြင္ကား ဦးစိႏၲာ၏ ေျပာက္က်ားအဖြဲ႕မ်ား ႀကီးစုိး ေနသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးမရမီကပင္ ရခုိင္ ေဒသတြင္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆူပူ လႈပ္ရွားေနၾကေလၿပီ။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization