Home » » အခန္း(၂ဝ) ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕

အခန္း(၂ဝ) ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕ကရင္ေသာင္းက်န္းမႈအေျခခံ
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ၏  ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး  စနစ္ႏွင့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထူးထူးျခားျခား အခြင့္အေရးေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဘီအုိင္ေအတပ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ခံ ကရင္တပ္တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈသည္ ကရင္-ဗမာ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔ခဲ့ေၾကာင္း  တင္ျပခဲ့ၿပီးေပၿပီ။  သုိ႔ရာတြင္ ကရင္-ဗမာအဓိက႐ုဏ္းသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္  ေျပၿငိမ္းသြားခဲ့ရသည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ အမ်ား အျပားသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ပါဝင္ ခဲ့သည္။ ကရင္ စစ္ဗုိလ္ ေစာၾကာဒုိး သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ တြင္ ေတာ္လွန္ေရး တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁။       ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း။) မန္းဝင္းေမာင္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္ ၿပီးေနာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ေလထီးျဖင့္ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။ ေျမျပင္ သုိ႔အေရာက္ တြင္ ေျခေထာက္က်ဳိးသျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ျပန္လည္ပို႔ေပးၿပီး ကုသခဲ့ရသည္။  (၂။     သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္။)

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း ျမန္မာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးေပါင္း   ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၄ ႏွင့္ ၂၁၅ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
xxx
          ''ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ေစာစံဖုိးသင္သည္ ေတာင္ငူဘက္တြင္ ခုိ၍ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ား စည္း႐ုံးေနေသာ အဂၤလိပ္ေမဂ်ာ ဆီးဂရင္းႏွင့္  ဆက္သြယ္ေနသည္ဟု ၾကားရ၍ ဗုိလ္စၾကာက သူ႔အား အိႏၵိယသုိ႔ ပုိ႔ေပးပါဟု စကားကမ္းလွမ္း သည္။   စံဖုိးသင္က   ဗမာ့တပ္မေတာ္က ေတာ္လွန္ေရးျပင္ဆင္ ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဗုိလ္စၾကာ စကားကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ ဆီးဂရင္းထံ သတင္းပုိ႔ သည္။ ဂ်ပန္မ်ားသိသြား၍ စံဖုိးသင္ကုိ ဖမ္းေလ သည္။ ဗုိလ္စၾကာအား ဂ်ပန္ျပည္ ျမန္မာသံ႐ုံး တြင္ စစ္သံမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္၍ အေဝးသုိ႔ ပုိ႔ၾက ရသည္။''
          ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စံဖုိးသင္ႏွင့္ေစာၾကာ ဒုိးတုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္တြင္းသုိ႔ သိမ္းသြင္းသည္။ သီခ်င္းဆုိ၍ ဘင္ခရာအဖြဲ႕ကုိေခါင္းေဆာင္တတ္ ေသာ စံဖုိးသင္သည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ဗုိလ္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။

          ''အဂၤလန္ျပည္ ဆင္းဟာစ္ စစ္တကၠသုိလ္ (Sandhurst Military Academy) ဆင္း ေစာၾကာဒုိးသည္ စစ္ဝန္ႀကီး႐ုံးတြင္ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ကရင္တပ္ရင္းဖြဲ႕၍ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသုိ႔လည္း ကရင္-ဗမာ ခ်စ္ၾကည္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ေစလႊတ္ၾကသည္။ သခင္ႏုႏွင့္ ဗုိလ္လက်္ာတုိ႔၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး မ်ားေအာင္ျမင္ သည္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊  ဗုိလ္ေနဝင္း၊ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ေစာၾကာဒုိး၊ ေစာဟင္နရီ၊  ဂြၽန္ဆင္ကံႀကီး စေသာကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြင္းက်ိတ္ေဆြးေႏြးၾကရာ ဂ်ပန္ကုိေတာ္လွန္ ရန္ အေရးႀကီးေသာ ကရင္-ဗမာ ညီၫြတ္မႈ အေျခခံ ခုိင္မာေစၾကသည္။''
Xxx

သုိ႔ေသာ္ ကရင္-ဗမာအဓိက႐ုဏ္းသည္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔အတြက္ ကရင္ႏွင့္ ဗမာကုိ ေသြးခြဲရန္ အကြက္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းတြင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ေသြးခြဲမႈသည္ ေပၚလြင္ျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ ဂ်ပန္ တုိ႔၏အမွားလည္း လူသိနည္းခဲ့ရသည္။
          ''ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ဂ်ပန္အခ်ဳိ႕၊ ဗမာအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ကရင္အခ်ဳိ႕၏ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာေပၚခဲ့ရသည္။ ကရင္-ဗမာႏွစ္ဖက္စလုံး ေသေက်ပ်က္စီး နစ္နာခဲ့ၾကရသည္။ ဗုိလ္မုိးႀကိဳး က သူ႔တပည့္ေက်ာ္ ကီမာတား(ဳငာေအေ)ဆုိသူ   ကုိ ေျမာင္းျမနယ္မွ ကရင္မ်ားက သတ္ျဖတ္ၾက သည္။ သတင္းရ၍ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ၏တပ္ကုိ လႊတ္၍ ႏွိမ္နင္းေစသည္။ ကီမာတား အမွန္ က်ဆုံးခဲ့သည္မွာ  ပုသိမ္အနီးမွ  ဘဲဂယက္ တစ္ဝုိက္တြင္ ျဖစ္ေလသည္။'' (၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊  စာမ်က္ႏွာ  ၁၉၃ ။)
          ''ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ အဓိ က႐ုဏ္းကိစၥကုိေမ့ေပ်ာက္ပစ္ႏုိင္ေစရန္ ေဆြးေႏြး စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေနဝင္းက ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။'' (၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊  စာမ်က္ႏွာ  ၁၉၃၊ ၁၉၄ ။)
xxx
         
''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အညာသုိ႔ ခရီးထြက္သြားရ သည္။ တစ္လခြဲ၊ ႏွစ္လခြဲနီးပါး ၾကာသည္။ ဤသုိ႔ ခရီးထြက္ေနစဥ္အတြင္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ တုိက္သည့္ကိစၥကုိ မသိရပါ။ အညာမွ မႏၲေလး ဘက္သုိ႔ ျပန္ဆင္း လာရာမွ ဂ်ပန္အၾကံေပးအရာရွိ ေျပာျပ၍ သိရပါသည္။ ဂ်ပန္အေျပာက ကရင့္ လက္ထဲတြင္ လက္နက္မ်ား အဂၤလိပ္က ထားပစ္ခဲ့ သည္။ ဂ်ပန္ကုိ ခံခ်ရန္ လုပ္ေနသည္ဟူ၍ ေျပာ ပါသည္။''
          ''ထုိအခါက ကြၽန္ေတာ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္လက်္ာ၊ ဗိုလ္ေဇယ်အားလုံး ရန္ကုန္တြင္ မရွိၾကပါ။ ဗုိလ္စၾကာတစ္ေယာက္သာ ရန္ကုန္ တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ¤င္းသည္လည္း တပ္ႏွင့္ သိပ္ေနသူမဟုတ္။''
          ''ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာမွာ ထုိအခါက ငယ္ရြယ္သူ ျဖစ္သည္။ အသက္ ၂ဝ ေက်ာ္၊ ၂၃ ႏွစ္သာ ရွိအံုးမည္။ စစ္သားဆုိသည္မွာ အမိန္႔ေပးလွ်င္ အကုန္လုပ္ရမည္ဟူ၍ ဂ်ပန္က သင္ထားသျဖင့္  ¤င္းမွာ ကရင္မ်ားကုိ သြားတုိက္ရသည္။''
          ''ကရင္လူထုအျမင္တြင္ ဗမာ(ဘီအုိင္ေအ) မ်ား တုိ႔ကုိခ်သည္ဆုိၿပီး ယေန႔တုိင္ စြဲေနၾကမည္ ျဖစ္သည္။''
          ''အမွန္အားျဖင့္  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူႀကီးမ်ား ဘာမွ်မသိရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ႀကီး က်န္၍ ေနရစ္ပါသည္။''
          ''ကုိယ္လုပ္ရသည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ကုိ အထင္လြဲေနသည့္အတြက္ ဂ်ပန္ေခတ္ ၁၉၄၃- ၄၄ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ၿပီးနီးစပ္ေအာင္  လုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ကုိတုိက္ရန္အတြက္ ေစာ ဟင္နရီ၊ ဆရာကံႀကီး ၊ ေစာၾကာဒုိး၊ ေစာစံဖုိးသင္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ကရင္တပ္သားမ်ားကုိ စုခဲ့ သည္။ ကရင္တပ္ဆုိၿပီး ေထာင္ခဲ့သည္။''
xxx

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း  အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္လုိလားသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္အလုိေတာ္ရိမ်ားျဖစ္၍ ေနေလၿပီ။ ေစာဘဦး ႀကီးသည္ ကရင္နယ္ကုိ သီးျခားဖြဲ႕စည္း၍ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာအတြင္း၌သာ  ထားရွိလုိစိတ္  ျပင္းျပခဲ့သည္။  ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကလည္း ကရင္မ်ားအား ယင္းတုိ႔၏ လက္ေအာက္၌သာ ေနလုိစိတ္ရွိရန္ အၿမဲစည္း႐ုံးေန ခဲ့သည္။
၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရရွိေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားအဆုတ္တြင္ ပါသြားသည့္ ကရင္ စစ္ဗုိလ္မ်ားကလည္း ကရင္နယ္အတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ ၿပီး ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ ပါတီလုိလားသူမ်ားကလည္း ကရင္လႈပ္ရွား မႈကုိ ေထာက္ခံသည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ မွ ဇူလုိင္လ ၈ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံစည္းေဝးၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ကရင္ျပည္ရယူေရးႏွင့္ ကရင္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးစုစည္းေရးကုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။  ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကရင္မ်ားအား ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ အံက်ျဖစ္သြားၿပီး ကရင္မ်ားကုိ အထူးတက္ႀကြ လာေစခဲ့သည္။

ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္း
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ညီလာခံတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပ ၾကျပန္သည္။ ကရင္ညီလာခံက ကရင္ျပည္ရရွိေရး အတြက္ အဂၤလိပ္အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိရန္ ဆုံးျဖတ္ လုိက္ၾကသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ျပည္သူလူထုကုိလည္း တင္ျပရမည္ဟု ဆုိသည္။ အဂၤလန္သုိ႔သြားမည့္ ကရင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကရာ ေစာသာဒင္၊ ေစာဖုိးခ်စ္၊ မစၥတာဆစ္ဒနီလူနီ၊ ေစာဘဦးႀကီး တုိ႔ အေရြးခံၾကရသည္။ ယင္းညီလာခံမွာပင္ ကရင္ျပည္ ရရွိေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ကရင္ဗဟုိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ေခၚ) ေကစီအုိ(Karen Central Organization, K.C.O) ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေစာ သာဒင္၊ မန္းဘခင္၊ ေစာဘဦးႀကီး၊ ဆရာသာထုိ၊ ေစာျမသိန္း၊ ဆရာေရႊဘ၊ မန္းဘခုိင္၊ ဗုိလ္ထြန္းစိန္၊ ဦးျပားႀကီးတို႔ ျဖစ္သည္။ ကရင္တုိ႔၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား မွာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ကရင္တပ္မ်ားမွ စစ္ဗုိလ္ မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
စင္စင္ ကရင္တုိ႔၏ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ၿဗိတိသွ် ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက တုိက္႐ုိက္ၫႊန္ၾကား၍ ႀကိဳးကုိင္ ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ကရင္ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အဂၤလိပ္အစုိးရ ထံသြား၍ ကရင္နယ္ကုိ သီးျခားဖြဲ႕စည္းကာ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ တြင္းမွာထားရန္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္းကုိ ျမန္မာျပည္စစ္ပြဲတြင္ အမွတ္ ၁၆ တပ္မဟာကုိ ဦးစီး ခဲ့ေသာ ဘရီေဂးဒီးယား ဖာဂဆင္(Brig. Bernard Fergusson)က  ေအာက္ပါအတုိင္း  ေရးသားခဲ့  ဖူးသည္။ (၁။        ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊  စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၂၊ ၃ဝ၃ ။)
xxx

''၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္တုိင္းသတင္းစာ၌ အယ္ဒီတာ့ထံ  ေပးစာတစ္ေစာင္  ပါလာသည္။ ေအာ္ဒရီဘတ္ခ္စတန္(ဗကိမနပ  ႀကထအသည)ဆုိသူက ကရင္မ်ား၏အက်ဳိးကုိ လုိလားသူတုိ႔  သူႏွင့္ဆက္သြယ္ ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္၏။ ကြၽန္ေတာ္ထင္သည့္ အတုိင္း ဘတ္ခ္စတန္သည္ ေကြကြာ ဘာသာေရးဂုိဏ္း ဝင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးလွ်င္ စစ္အတြင္းက ဖုိ႔ ၁၃၆ တြင္ အမႈ ထမ္းဖူးသည္။ ဘတ္ခ္စတန္က ကရင္ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ လန္ဒန္သုိ႔ လာလိမ့္မည္။ အဖြဲ႕က ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယတြင္ ေနလုိေၾကာင္း ေတာင္းဆုိလိမ့္မည္ ဟု ကြၽန္ေတာ့္အား ေျပာသည္။''
''ကရင္အဖြဲ႕ကုိ ဆစ္ဒနီလူနီေခါင္းေဆာင္လာ သည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ေျခာက္ဦး၊ ခုနစ္ဦးစလုံး အထူးခင္မင္ စရာေကာင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔ထဲတြင္ အထူးထိေရာက္သူမွာ ေစာဘဦးႀကီး ျဖစ္ေလ သည္။ သူတုိ႔ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ယခင္က မသိခဲ့ပါ။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဧည့္ခံၾကပါသည္။ ဧည့္ခံပြဲမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ တက္ခဲ့ပါသည္။ ေမာင့္ဘက္ တန္ နာယကျပဳ၍ ပင္လယ္ရပ္ျခားအသင္းကေပး ေသာ ဧည့္ခံပြဲကုိလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။''
''နန္းရင္းဝန္  မစၥတာအက္တလီ  တည္ခင္း ေကြၽးေမြးေသာ ေန႔လယ္စာစားပြဲသည္ အေရးႀကီး  ေသာပြဲ ျဖစ္ေလသည္။ မစၥတာအက္တလီက ကရင္၊ ၿဗိတိသွ် ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ဘယ္အခါမွ မေမ့ပါ။ စစ္ အတြင္း ကရင္မ်ားက မဟာမိတ္မ်ားကုိ ကူညီခဲ့သည္ တုိ႔ကိုလည္း မေမ့ပါ စသည္ျဖင့္ ေျပာသည္။ လူနီက ခြန္းတုံ႔ျပန္ရာတြင္ မစၥတာအက္တလီက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကရင္မ်ားအေၾကာင္း အေကာင္းေတြေျပာသြားပါ သည္။ လန္ဒန္၌ေရာက္ကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အား ျပဳစုေကြၽးေမြး၍ ေကာင္းေသာစကားမ်ားကုိသာ ေျပာ ၾကပါ သည္။ ထမင္းစားပြဲ၊ ဧည့္ခံပြဲေတြ ျပည့္ေနပါသည္။  သုိ႔ရာတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လန္ဒန္သုိ႔လာခဲ့ၾက သည္ မွာ ေမးစရာရွိ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေမးခြန္းအတြက္ အေျဖ မရေသးပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာမွ ထြက္ခြာလုိၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကရင္မ်ားက ယင္းကဲ့သုိ႔ မထြက္ခြာလုိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေမးခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာတြင္ ဆက္လက္ေနခြင့္ ရွိပါသလား''ဟု ေျပာေလသည္။
''အက္တလီသည္ လက္ပတ္နာရီၾကည့္ကာ သူ႔မွာ အျခားအေရးႀကီးေသာ အစည္းအေဝးတက္စရာ ရွိေန ပါသည္ဟုဆုိကာ ဧည့္ခံပြဲမွ ထြက္ခြာသြားေလသည္။''
ကရင္ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕ကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အထူး တလည္ အေရးေပး၍ ႀကိဳဆုိဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္။ အထူး သျဖင့္   ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားက   ႀကိဳဆုိျခင္း  ျဖစ္ သည္။  ဤကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားသည္ ကရင္မ်ားႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆက္ဆံလာရၿပီး ရင္းႏွီးေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရမွာ အက္တလီ ၏ ေလဘာ အစုိးရျဖစ္ေနသည္။  အက္တလီသည္  ကရင္တုိ႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ား ကုိ ေရရာေသာ အေျဖေပးႏုိင္စြမ္းမရွိ ေခ်။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာလည္း ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ လြတ္္လပ္ေရးတုိက္ပြဲမွာ မ်ားစြာျပင္းထန္ေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ကုိလုိနီႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏အေရးအခင္းသည္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ ဂယက္႐ုိက္ ခတ္စၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အက္တလီသည္ ကရင္တုိ႔ ၏တင္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်က္ခ်င္းမလုိက္ေလ်ာႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိခ်ဳပ္ဆုိေသာအခါ တြင္ကား နယ္ျခားေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံတုိ႔၏ သေဘာအတုိင္းျဖစ္ေစရန္ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းမွာ ကရင္တုိ႔၏ၿဗိတိသွ်လုိလားေသာ စိတ္ကုိ အက္တလီသိရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိရေပ မည္။
ေစာဘဦးႀကီးတုိ႔ ေကစီအုိဖြဲ႕ၿပီး  မၾကာမီမွာပင္ ေအာက္ပါ ကရင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အလွ်ဳိအ လွ်ဳိ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
(၁)     ျမန္မာႏုိင္ငံ ကရင္အမ်ဳိးသားအသင္း(ေခၚ) ဘီေကအင္န္ေအ
                    (Burma, Karen National Association)
(၂)     ကရင္လူငယ္ အစည္းအ႐ုံး (ေခၚ)
                    ေကဝုိင္အုိ
                    (Karen Youth Organization)
(၃)     ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (ေခၚ)
                    ေဒါကလူ
                    (Karen National Association)
ဘီေကအင္န္ေအကုိ ေစာေဖသာ၊ ဆရာေရႊဘ၊ ေစာျမသိန္း၊ ဦးပ႑ဝံသတုိ႔က ဦးေဆာင္သည္။ ဘီေက အင္န္ေအ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕မွာ ေကစီအုိအစည္း အ႐ုံးဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေကဝုိင္အုိမွာမူ ေကစီအုိ မွ မန္းဘခုိင္ႏွင့္ ဗုိလ္ထြန္းစိန္တုိ႔အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္လာ ၾကၿပီး ေစာေက်ာ္စိန္၊ မန္းဝင္းေမာင္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒါကလူအဖြဲ႕ကုိမူ ဆရာဖုိးေအးက ေခါင္းေဆာင္သည္။ ေအာင္ဆန္း- အက္တလီ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးခ်ိန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ကရင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ညီလာခံတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ လုံးဝ လက္မခံႏုိင္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ  ျမန္မာျပည္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ကရင္တစ္ဦးမွ် မပါဝင္ျခင္း၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ တြင္ ကရင္  ကုိယ္စားလွယ္ အလြန္နည္းပါးျခင္း၊ သီးသန္႔ထားေသာ  ကရင္စစ္တပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ထားရွိမည္မဟုတ္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္တြင္ ကရင္မ်ားေတာင္းဆုိထားေသာ  ကရင္ျပည္ လုံးဝမပါရွိျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရာတြင္ ကရင္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမွ် တုိင္ပင္မႈမျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
ကရင္ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ နန္းရင္းဝန္ထံသုိ႔လည္း ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ကရင္တုိ႔၏ အေရးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃ ရက္အထိ လိုက္ေလ်ာျခင္းမျပဳပါက တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိ သပိတ္ေမွာက္ၿပီး စာခ်ဳပ္ကုိ ကန္႔ကြက္သည့္အေနႏွင့္  ေစာဘဦးႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္မည္ဟူ၍ ရာဇသံ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ညီလာခံကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ယခင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ  ေကစီအုိ၊ ဘီေကအင္န္ေအ၊ ေကဝုိင္အုိ၊ ေဒါကလူ (ေခၚ) ေကအင္န္ေအ အဖြဲ႕မ်ားကုိ ပူးေပါင္း၍ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕ႀကီး(Karen National Union)ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ ၾကသည္။
ေကအင္န္ယူ ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ -
          (၁)     ေစာစံဖုိးသင္     ဥကၠ႒
          (၂)     ဦးလွေဖ          ဒုတိယဥကၠ႒
          (၃)     ဆရာသာထုိ     အတြင္းေရးမွဴး
          (၄)     မန္းသိန္းထြန္းေအာင္     တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
          (၅)     မန္းဘခင္        ေငြထိန္း
          (၆)     ေစာဘဦးႀကီး    အမႈေဆာင္
          (၇)     ေစာသာဒင္               
          (၈)     မန္းဘခုိင္                 
          (၉)     မန္းဝင္းေမာင္            
          (၁ဝ)    ေစာဟန္တာသာေမႊး              
          (၁၁)    မန္းဘဇံ                  
          (၁၂)    ေစာေက်ာ္စိန္            
          (၁၃)    မန္းေပါအီးၿငိမ္း           
          (၁၄)    ေစာစံေကး               
          (၁၅)    ေစာစိန္တင္              
          (၁၆)    ေစာေအာင္ဝင္း          
          (၁၇)    ဆစ္ဒနီလူနီ              
ေကအင္န္ယူဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁ဝ ရက္အၾကာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူ၏ စစ္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ ေကအင္န္ဒီအုိ (Karen National Defence Organization)ကုိ  ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။  ေကအင္န္ယူညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတုိ႔ကုိ ၿဗိတိသွ် နန္းရင္းဝန္ထံကုိသာမက ဖဆပလ အစုိးရသုိ႔လည္း ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။
ေကအင္န္ယူတုိ႔၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားတြင္ အင္းစိန္၊ ပဲခူး၊ ဟံသာဝတီ၊ ဖ်ာပုံ၊ ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ ခ႐ုိင္မ်ားအတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၇ ေနရာ ပုိမုိထားေပးရန္၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ ကရင္ဝန္ႀကီး ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္၊ သီးသန္႔ထားရွိေသာ ကရင္ စစ္တပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထားရွိရန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရးကုိ မူအားျဖင့္လက္ခံရန္၊ ဌာနတုိင္းတြင္  ကရင္မ်ားအား လူဦးေရအခ်ဳိးအစားအလုိက္ ထည့္ သြင္းခန္႔အပ္ရန္ႏွင့္ ကရင္လူဦးေရစာရင္းအား ေကာက္ခံေပးရန္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ရာ ဖဆပလ အစုိးရက ကရင္လူဦးေရ ေကာက္ခံေပးရန္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ကုိသာ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္းဝန္ ကမူ အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေစာစံဖုိးသင္၊ မန္းဘခုိင္၊ မန္း ဝင္းေမာင္၊ ေစာေက်ာ္စိန္၊ ေစာစိန္တင္တုိ႔ ေကအင္န္ယူ အဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္သြားၾကသည္။ မန္းဝင္းေမာင္၏ ကရင္လူငယ္အစည္းအ႐ုံးသည္ ဖဆပလႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာ ေကအင္န္ယူက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ ခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္တြင္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ တြင္ ေကအင္န္ယူ အေရးေပၚညီလာခံကုိက်င္းပရာ  ေစာဘဦးႀကီးသည္ ေကအင္န္ယူ ဥကၠ႒ ျဖစ္၍ လာ ေပသည္။

ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ား၏အေျခအေန
ကႏၵီစာခ်ဳပ္အရ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေသာအခါတြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ  ရဲေဘာ္အမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္မရခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ကရင္တပ္မ်ားကုိ စနစ္တက်ထူေထာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ စမစ္ဒြန္းႏွင့္ ေလတပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာရီ႐ႈိး တုိ႔သည္ ကရင္ထိပ္တန္း စစ္ဘက္အရာရွိမ်ား ျဖစ္ လာသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ တပ္ရင္း(၄)ရင္းသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔က တုိင္းရင္းသားတပ္ရင္း (၁ဝ)ရင္းတုိးခ်ဲ႕ရန္ ၾကံစည္ခဲ့ ၾကသည္။ ေတာင္တန္းတပ္ဟူ၍ အမည္တပ္ၿပီး ဝန္ႀကီး ဦးတင္ထြဋ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အေျမာက္တပ္တြင္ ကရင္ေရာ၊ ဗမာေရာ အျခားလူမ်ဳိး မ်ားပါ ေရာေႏွာေနသည္ကုိ အဂၤလိပ္အစုိးရက ဖ်က္ သိမ္းပိတ္ပင္လုိက္သည္။ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားသာပါဝင္ သည့္ (၂၅)ေပါင္ဒါအေျမာက္တပ္ကုိ ျပန္လည္၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးတပ္ကုိလည္း  ကရင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ (၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊  စာမ်က္ႏွာ  ၃ဝ၆၊ ၃ဝ၇ ။)
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ကရင္တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ပ်ဳိးေထာင္ေပး႐ုံသာမကဘဲ စစ္ေရးအရပါ အင္အား ႀကီးမားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ လြတ္လပ္ေရး မရခင္မွာပင္ ကရင္လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားမွာ အႀကီးမားဆုံး စစ္အင္အား ျဖစ္လာရသည္။ ကရင္တပ္ရင္းမ်ား (Karen Rifles) အျပင္ ေကအင္န္ ဒီအုိတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ တုိးပြားလာရာ ေကအင္န္ယူသည္ ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးခန္႔ကုိ ကရင္ျပည္နယ္ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ေတာ့သည္။ ၿဗိတိသွ် တုိ႔၏ တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ေသြးထုိးေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈမ်ားမွာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ကရင္ေသာင္းက်န္းမႈကုိ ေပၚေပါက္ လာေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization