Home » » ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ပထမတြဲ) အပိုင္း (၃)

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ပထမတြဲ) အပိုင္း (၃)


  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း ခ်က္အေပၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ ဗဟို ေကာ္မတီမွ လက္မွတ္ထိုးသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျပန္ၾကားခ်က္ စာသည္ ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသို႔လိပ္မူ၍ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ထိုစာတြင္ အပိုဒ္(၆)၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ သေဘာထားအခ်ဳပ္မွာဟု ေဖာ္ျပၿပီး အခ်က္သံုး ခ်က္ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ရွင္းလင္းေပးပါရန္ တင္ျပရင္း တစ္ပါတည္း အၾကံေပးပါေၾကာင္း ပါရွိပါ သည္။ ထိုသို႔ရွင္းလင္းေပးရန္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မွ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အၾကံျပဳျခင္းကို ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ စာအမွတ္ ၈/ ကလခ/တကဥ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ စာျပန္ၾကားသည္ကို ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ထိုစာတြင္ ဗမာ ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏စာကို ေျပလည္ စြာ ျပန္လွန္ေျဖရွင္းထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီအေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ဝမ္းသာပါသည္ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီက ေဖာ္ျပေရးသား ထားပါသည္။သမိုင္းေၾကာင္းကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု လက္ခံထား

ဤအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီဌာနခ်ဳပ္အတြင္း အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနမႈ အတြင္းေရး ပကတိျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲပါ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အပိုဒ္အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ လိုလားပါသည္။ သို႔မွသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တကယ့္အတြင္းသ႐ုပ္ အမွန္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ဗိုလ္မင္းဒင္၊ ဗိုလ္ေစာလင္း၊ ဗိုလ္တင္ရွိန္တို႔ ျပဳစုေရးသားခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျမရာပင္စာေပတိုက္မွ ထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ က ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ဖိတ္ေခၚလိုက္ ေသာအခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္၊ စီစဥ္လ်ာထားခ်က္တို႔ကို ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ထင္ထင္ရွားရွား ဖတ္ ႐ႈ ေတြ႕ရွိႏိုင္ၾကပါမည္။
သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား စာအုပ္ႀကီး ကို ေရးသားျပဳစုၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ တာဝန္ယူ ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရးတာဝန္မ်ားကို တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ေဒသအဆင့္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗဟုိအဖြဲ႕ အစည္းတြင္လည္းေကာင္း ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် တိုက္႐ိုက္ ေရွ႕ေဆာင္၍ တာဝန္ယူခဲ့ၾက သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဤ စာအုပ္ႀကီးကို ေရးသားျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း  (က) သမုိင္းကို ျပည္သူလူထုက အမွန္အတုိင္း သိရွိၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ (ခ) ကိုယ္ထူကိုယ္ထမူျဖင့္ ေနထုိင္စားေသာက္ေရး ဟု ေဖာ္ျပထားရာ သမုိင္းေၾကာင္းကို မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု လက္ခံ ထားပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအ ရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ၾကေသာအခါ အတိတ္က ျဖစ္ခဲ့ပ်က္ခဲ့ ေသာ အေတြ႕အၾကံဳတို႔သည္ မ်ားစြာအေရးပါအရာေရာက္လွသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား  ေပးေဝငွလိုေသာ ေစတနာသည္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ တတ္ႏုိင္သမွ် ရွာေဖြစုေဆာင္း တင္ျပ အစီအရင္ခံေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိအံ့ေသာငွာ လႈိက္လွဲစြာ လိုလားေတာင့္တခ်က္ျဖင့္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းအားလံုးသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရန္အတြက္ ကမ္းလွမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အထင္ အရွားေတြ႕ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္ ျပဳ၍ ထပ္မံေဖာ္ျပေနျခင္းမွာ ထိုေတာတြင္း လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အနက္မွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သေဘာထားအေျခအေနမွန္ကို ယခုတင္ျပေတာ့ မည္ ျဖစ္ပါ၍ႏႈိင္းယွဥ္ စဥ္းစားႏုိင္ၾကရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာတြင္း၌ေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း ၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေပၚ သေဘာထား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ သေဘာထားတို႔သည္ ဤသို႔ဤပံု ထားရွိခဲ့သည္ကို ေမွာက္ထားေသာခြက္ကို လွန္ျပလိုက္သကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းစြာ ဖတ္႐ႈသိရွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးရာ ဟူသည္ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္၏ဆိုသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အစစအရာရာ သတိပညာရွိပါမွ ေတာ္႐ံုက်ပါမည္။ ဤေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လည္း ဆက္လက္တင္ျပ သြားပါမည္။ ယခုသခင္ သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား စာအုပ္ပါသက္ဆုိင္ေသာအခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါ သည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလ
(၁) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္ ပဲခူး႐ိုးမ ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျပည္ခ႐ိုင္ ေျမာက္ပိုင္းမွ အလယ္နဝင္း ေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ စခန္းခ်ထားေလသည္။ ပဲခူး႐ိုး မ ေတာင္ေျခတြင္ပင္ အေျခစိုက္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္စခန္း၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေက်းရြာဟူ၍ တစ္ရြာမွ် မရွိေခ်။ ေတာင္ေၾကာႀကီးမ်ား၊ ေတာင္စြယ္ ႀကီးမ်ားသာ ဝိုင္းရံ၍ေနေလသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္း၌ လူဦးေရမွာ ၁၅ ဦးခန္႔သာ ရွိေလသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုလူႀကီးရဲေဘာ္ဘတင္ (ဂိုရွယ္)တို႔ သံုးဦးသာလွ်င္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ စစ္ေရးတို႔ကို ဦးေဆာင္ရာတြင္ ပါတီ၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ျဖင့္ ရွိေလ သည္။ ယင္းဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္း၌ပင္ ဗဟို႐ံုးအဖြဲ႕၊ ဗဟို ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၊ ဗဟိုေဆးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဗဟိုလုံျခံဳေရးအဖြဲ႕(ဗဟိုကင္းတပ္ဖြဲ႕)စသည္တို႔ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ထားေလသည္။  ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္ကို တိုင္းျပည္သို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ေလသည္။ ထိုသို႔ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားကို ေရဒီယုိမွ ၾကားသိရသည့္အခါတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္စခန္း၌ အထူးပင္ လႈပ္ရွားသြား၏။ အေနာက္ အရပ္မွ ေနထြက္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတာင္ထိပ္၌ ၾကာေပါက္သည္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ေတြ႕ၾကရဘိသို႔ အလြန္ပင္ တအံ့တၾသ အထူးအဆန္းပင္ျဖစ္ၾကရေလ သည္။ ဤသို႔ တအံ့တၾသထူးထူးဆန္းဆန္းျဖစ္ၾကရသည္ မွာ အေၾကာင္းရွိ၏။
''ဒီေန႔ ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီမိုးေမွာင္ႀကီးဟာက်ေနၿပီ။ ဒီလိုျဖစ္တာဟာ စစ္တပ္ကအာဏာ သိမ္းထားလို႔ပဲ။  ၿပီးေတာ့  ဗမာျပည္အုပ္စိုးသူ ဓနရွင္လူတန္းစားမွာ  အုပ္စုႀကီးသံုးစုရွိတယ္။ ပထမအုပ္စု ကေတာ့ သန္႔ရွင္းျဖစ္တယ္။ ဒုတိယ အုပ္စုကေတာ့ တည္ၿမဲျဖစ္တယ္။ တတိယအုပ္စုက ေတာ့ စစ္တပ္အုပ္စု ျဖစ္တယ္။ ဒီမွာ အဆိုးဆံုးကေတာ့ တတိယအုပ္စုပဲ။ ပါတီအေနနဲ႔ တတိယ အုပ္စုျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ကို အဓိကဦးတည္တိုက္ခိုက္ ရမယ္။ ေခ်မႈန္းရမယ္။ လူတန္းစားလကၡဏာအရ သတ္မွတ္ရင္ စစ္တပ္အုပ္စုဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ႀကီး လူတန္းစားျဖစ္တယ္''
အခုလို လကၡဏာသတ္မွတ္ခ်က္အရပဲ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့နည္းနဲ႔ ရဖို႔ဆိုတာ ကေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊ ကေန႔ ဗမာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာဟာ အလြန္ကို နည္းသြားၿပီျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ကို အထူး အေလးနက္ထားဖို႔လိုတယ္။
ယင္းသို႔ပင္ ဥကၠ႒ႀကီး သခင္သန္းထြန္းသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လပထမပတ္အတြင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စခန္းတြင္ ''ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း ငါးခ႐ိုင္ကြန္ဖရင့္ အေတြ႕ အၾကံဳ''ကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေသာ အစည္းအေဝး၌ ''ကေန႔ ဗမာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာဟာ အလြန္ကို နည္းသြားၿပီျဖစ္တယ္''ဟူ၍ အေလးအနက္ ေဖာ္ထုတ္ ၍ ေဆြးေႏြးပညာေပးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။


ေမွာက္ထားေသာခြက္ကို လွန္ျပလိုက္သကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းစြာ ဖတ္႐ႈသိရွိၾကမည္
ဤသို႔ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားကို ၾကားသိရေသာအခါတြင္ ဂနာမၿငိမ္ ျဖစ္ေန၏။ တလႈပ္လႈပ္တရြရြျဖစ္ေန၏။ ထိုမွ ဤမွ ေခါက္ တံု႔ေခါက္ျပန္ ျဖစ္ေန၏။ ရဲေဘာ္တစ္ဦးစီထံသို႔ သြား၍လည္း သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ၍ ေနေလသည္။ ထို႔ေနာက္သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စခန္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသို႔ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းျပေလသည္။
''အခု ရန္သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားလံုးကို သံုးၿပီး ေၾကညာလာရတာဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အားႀကီးမႈကို ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒က ဗိုလ္ေနဝင္းဆီကို ဧၿပီ လ ၁ဝ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ပို႔လိုက္တဲ့ ေပးစာရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္ တယ္။ ေအာင္ပြဲျဖစ္တယ္။ ဒါေတာ့ အထူးဂ႐ုျပဳ ဖို႔လိုမယ္။
ကေန႔ရန္သူဟာ သူေဖာက္ျပန္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဓနရွင္ႀကီး လူတန္းစားလကၡဏာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္   ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို   ဘယ္နည္းနဲ႔မွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ အခု ရန္သူရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္   ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဆိုတာဟာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ''အတုအလိမ္''သာျဖစ္ မယ္၊ ဒါကို အေသအခ်ာ ေလ့လာၿပီး လူထုတြင္းမွာ အစြမ္းကုန္ ဖြင့္ခ်သြားရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ရန္သူက ဘာလုပ္တယ္ ဆိုတာလည္း    ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္၊ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးဆိုတာ ဘယ္လိုေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးေရး လဲဆိုတာကို အတိအက် ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ရ ဦးမယ္''ဟူ၍တည္း။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္မွစၿပီး ႏုိင္ငံျခားျပန္ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရွိ ဗဟို ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ အစီရင္ခံေသာ အစည္းအေဝး ပြဲကို ျပဳလုပ္ၾက၏။
ယင္းအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပ၍ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပုႏွင့္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ား အရ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕အစည္းအေဝးမွ ေလာေလာ ဆယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ဤသို႔ခ်မွတ္လိုက္ေလသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ (ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႕)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျပည့္အစံု မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေလသည္။
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝး ၁၈-၈-၆၃ ရက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
၁။       ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပုႏွင့္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကို ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က တညီတၫြတ္တည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသေဘာထားကို ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပ၍ အဆံုး အျဖတ္ကို ခံယူရန္။
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ၅၅ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံသည့္ ၆၂ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ေဘာင္အတြင္း၌ ယခုအစီရင္ခံစာပါ သေဘာထားအ ရ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္သြားရန္။
၂။       ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပု၊ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ ရန္ကုန္တြင္ရွိေနစဥ္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒတြင္း ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္ မ်ားကို ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္သြား ရန္။
၃။       ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏ တင္ျပထားေသာ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ အၾကံေပးခ်က္ကို လက္ခံၿပီး ပါတီမွ ေစလႊတ္သည့္ ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ေတာ္ လွန္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒၏ျပန္စာအရ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ ရန္၊ ေဆြးေႏြးမည့္အေျခခံမ်ားသတ္မွတ္ရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပဏာမ ေဆြးေႏြးပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ခုကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသို႔ ေစလႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
၄။       ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ-
(က)    ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အေရးကိစၥ ေပၚ ေပါက္လာၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွရရွိ ေသာရလဒ္မ်ားကို စုစည္းခိုင္မာေစ ရန္ တစ္ဆင့္ျမင့္ေအာင္ တုိးခ်ဲ႕ရန္။

ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုကို
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသို႔ ေစလႊတ္ရန္ဆံုးျဖတ္

(ခ)  အခါအခြင့္ကို အသံုးျပဳ၍ ရသမွ် အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳ၍ ပါတီစုစည္းေရး၊ လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အား စုမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ဥပေဒ တြင္း ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းသြား ရန္။
၅။       ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္မ်ားမွာ-
(က)    ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရႏုိင္သမွ် ယူရန္။
မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးအတြက္ စဥ္းစားရမည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမ်ား သတ္မွတ္ရန္။
-    အတုိက္အခိုက္ရပ္စဲေရးႏွင့္ သေဘာ တူညီ ခ်က္ရယူရန္။ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ၌ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္စဲ ေရးသာမက အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္ေသာ တပ္စခန္းမ်ားကိုပါ ႐ုပ္သိမ္းေစရန္။
                   -         အျမင့္ဆံုးတစ္တုိင္းျပည္လံုး အတြက္ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရး။
-    ၎မွမျဖစ္လွ်င္  မဒညတအလံနီ တို႔ပါ အက်ဳံးဝင္ေသာ ေဒသမ်ား အတြက္ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရး။
-  ၎မွမျဖစ္လွ်င္ ပါတီ၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္ေသာ နယ္မ်ားအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္ယူရန္။
-  ဗဟိုေကာ္မတီ  အစည္းအေဝး က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီႏွင့္လံုျခံဳမႈကို အာမခံရန္။
                   -         မဒညတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းရန္။
                   -         ရွမ္း၊ ကခ်င္ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး၊ ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဆက္သြယ္ရန္။
-     ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အျခားေသာ သေဘာ တူညီခ်က္၊ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈ မ်ား ရယူရန္။
- ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို တုိင္းျပည္သို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရန္။
-  သေဘာတူညီခ်က္ယူရမည့္ မ်က္ႏွာ စံုညီ အစည္းအေဝးသတ္မွတ္ရမည့္ အေျခခံမ်ားမွာ-
(က) ဗမာျပည္၏ပကတိမ်က္ေမွာက္ အေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္။  ။ ဤသို႔သံုးသပ္ရာတြင္ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားကို လိုအပ္ သေလာက္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ သတိ ျပဳရန္မွာ အတိတ္ထက္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ကိုသာ ပိုမို အေလးတင္းရန္ျဖစ္သည္။
(ခ)  လက္ငင္းလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား။  ။ ဤ ေနရာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အခ်က္ေလးခ်က္ကို တင္ျပ ရန္ျဖစ္သည္။
                              (ဂ)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ မ်ား-
                                      ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ၏ အခြင့္အာဏာမ်ား-
(က) မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးအတြက္ အေျခခံမ်ား သတ္ မွတ္ႏုိင္ခြင့္။
(ခ)   အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ လုပ္ႏုိင္ ခြင့္။
(ဂ)ရရွိေသာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္ စီႏွင့္ ပူးတြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပါတီအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း ေၾကညာခ်က္  ထုတ္ပိုင္ ခြင့္။ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ သူ႔ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားသို႔ အမိန္႔ျပန္တမ္း ထုတ္ပိုင္ ခြင့္။
                                                   (ဃ)    အျခားေသာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ နားလည္ မႈမ်ားရယူပိုင္ခြင့္။
၆။       ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ဥပေဒတြင္း ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္မွာ-
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီ၏ လမ္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို ခံယူျခင္း၊ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သမွ် ကို ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။
အေျခအေနကခြင့္ျပဳပါက ¤င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၇။       ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္မ်ားမွာ -
(က)    အေဝးေရာက္ ရဲေဘာ္မ်ားကိစၥ။
(ခ)     ေျမေအာက္ပါတီစည္း႐ံုးေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။
၈။       ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
(က)    ရဲေဘာ္ေဌး-ဗဟိုေကာ္မတီ၊အတြင္းေရးမွဴး (ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)
(ခ)     ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး-ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္။
(ဂ)   ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်-ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ႏွင့္ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္မွဴး၊ ဗဟိုစစ္ဦးစီး ဌာန ခ်ဳပ္။
(ဃ)    ရဲေဘာ္ဗိုလ္စိုးေမာင္ - တပ္မွဴးႀကီး၊ ဗဟို စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္။
(င)     ရဲေဘာ္ဗိုလ္ပု-တပ္မွဴးႀကီး၊ ဗဟိုစစ္ဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္။
(စ)     ရဲေဘာ္သက္တင္ - ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္။
လုိအပ္ေသာ ႐ံုးအဖြဲ႕၊ ဆက္သားအဖြဲ႕၊ ကာကြယ္ ေရးအဖြဲ႕တို႔ကို ေခၚသြားရန္။
၉။       ေအာက္ပါစာတမ္းမ်ား၊ စာမ်ားကို ေရးသားျပဳ စုရန္။
(က)    ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ။
                    -        ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ ေၾကာင္း ေပးစာ။
- ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီထံ တင္ျပမည့္ စာတမ္း(အစည္းအေဝး အေျခခံ သတ္မွတ္ခ်က္)
                    -         ဗိုလ္ေနဝင္းထံ ပုဂၢိဳလ္ေရးေပးစာ။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဆိုတာဟာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး 'အတုအလိမ္သာ'ျဖစ္မယ္ ဒါကိုအေသအခ်ာေလ့လာၿပီး လူထုတြင္းမွာ ဖြင့္ခ်သြားရမယ္


(ခ)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕။
                    -         ဆရာႀကီးထံ ပုဂၢိဳလ္အရ ေပးစာ။
                    -         ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာထံ ပုဂၢိဳလ္အရ ေပးစာ။
                    -         ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ေပးစာ။
(ဂ)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳဆိုမႈ၊ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီသို႔ ေပးစာ။
(ဃ)    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ အဓိ႒ာန္ျပဳခ်က္။
(င)     တိုင္းျပည္သို႔ ေၾကညာခ်က္။
(စ)     သတင္းစာကြန္႔ဖရင့္တြင္ ေပၚေပါက္စရာရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပဳစုထားရန္။
(ဆ)    ယခုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံ ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳစုရန္။
၁ဝ။     သခင္ဗသိန္းတင္ကိစၥ။
- ဗမာျပည္သို႔ျပန္ေခၚရန္ သူ႔ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ယူရန္။
၁၁။     ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို မူလ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ က်င္းပရန္။
၁၂။     ကိုေငြသိန္း(သခင္ခ်စ္)၏စာအေပၚဆံုး ျဖတ္ခ်က္။
(က)    ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးၿပီးမွ သခင္စိုး၊ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရန္။
(ခ)    အကယ္၍ သခင္စိုးသည္ သူ႔ဘာသာသူ ေရာက္လာပါက သူ၏တင္ျပခ်က္ကို နားေထာင္ ရန္။
(ဂ)  ကိုေငြသိန္း(သခင္ခ်စ္)ႏွင့္ အျခားဗဟို ေကာ္မတီရဲေဘာ္မ်ားကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ သို႔ ေခၚ ယူရန္။
၁၃။     ခ်င္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေတြ႕ေရးကိစၥ။
          -         ၎တို႔ဘာသာသီးျခားကမ္းလွမ္းေစ ရန္။
          -         သီးျခားလိုက္လာေစရန္။
          -         ၎တို႔အားေခၚယူ၍ ရွင္းျပရန္။
ဤသည္တို႔မွာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ တြင္ က်င္းပေသာ အေရးေပၚေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ (ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ေလ သည္။


ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပဏာမျပင္ဆင္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ရန္ကုန္သို႔ ေစလႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ပဏာမကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ရဲေဘာ္ေဌးျဖစ္၏။ ရဲေဘာ္ေဌးသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္၏။
ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား-
(က)    ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး
          ဗဟုိေကာ္မတီ။
(ခ)     ဗိုလ္ေဇယ်
          ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ စစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္မွဴး။
(ဂ)     ဗိုလ္စိုးေမာင္
          တပ္မွဴးႀကီး၊ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္။
(ဃ)    ဗိုလ္ပု
          တပ္မွဴးႀကီး၊ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္။
(င)     ရဲေဘာ္သက္တင္
          ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္။ တို႔ျဖစ္ၾကေလသည္။
ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီးတို႔ကသာ တာဝန္ခံ၍ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းသို႔ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး တို႔သည္ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျဖစ္ခ်င္သည္ကို မျဖစ္ရ၍ ျဖစ္၏။ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ တာဝန္ကို သခင္ခ်စ္အား ေပးလိုၾက၏။ သို႔ေသာ္   လည္း သခင္ခ်စ္သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ မရွိျဖစ္ေန၏။ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ေန၏။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔သည္ ရဲေဘာ္ေဌးအား ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္မ်ားကို မည္သို႔မွ် မေပးလိုၾကေပ။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကို ရဲေဘာ္ေဌးကိုသာ ေပးရမည္ ျဖစ္၏။ ရဲေဘာ္ေဌးသည္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္၏။ ရဲေဘာ္ေဌးအား ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစည္းအေဝး မွ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ျဖင့္ တညီ တၫြတ္တည္း တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို ခံရသူျဖစ္ေလသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီးတို႔သည္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ၾကမည္သာျဖစ္၏။ သို႔ရာတြင္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔သည္ အခ်ိန္ မရသည့္အေျခအေနေၾကာင့္သာလွ်င္ ရဲေဘာ္ေဌးအားပဏာမျပင္ဆင္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္လိုက္ေလသည္။

သခင္သန္းထြန္း၏အေျပာအဆို အယူအဆအေတြးအေခၚတို႔သည္အာဃာတစိတ္ျပင္းထန္ဆိုးရြားလွေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္သိရွိႏုိင္


ယခုထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ေသာ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားစာအုပ္ပါအခ်က္ အလက္မ်ား တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေပၚ သေဘာထား၊ ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ သေဘာထားမ်ားကို ေတြ႕ ရွိသိျမင္ႏုိင္ၾကပါၿပီ။ သူ၏အေျပာအဆို အေတြးအေခၚ အယူအဆတို႔သည္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ၊ သံသယစိတ္ အားႀကီးမႈ၊ မနာလိုဝန္တိုမႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ အထင္ႀကီးမႈ စေသာ အာဃာတ စိတ္ တို႔သည္ ျပင္းထန္ဆိုး ရြားလွ ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္သိရွိႏုိင္ၾကပါၿပီ။ သခင္သန္းထြန္း သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္လာေသာ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ကို မည္သို႔ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးလိုက္မည္ကို ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲမွ ရဲေဘာ္တင္ရွိန္ကို အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားရင္း သခင္ဗသိန္းတင္ ႏွင့္ သခင္ပုတို႔ကလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း မွာၾကား ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''ယခု ဗမာျပည္စစ္အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္း လွမ္းခ်က္ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ရဲေဘာ္တင္ရွိန္တို႔ကို ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို ျပန္လႊတ္မယ္၊ ဒီလို ဗမာျပည္ကို ျပန္လႊတ္တာဟာ ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအတြက္ ျပန္လႊတ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို အဆက္အသြယ္ရေအာင္ ျပန္လႊတ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပင္ ဆက္သြယ္ေရးေတြမွာေတာ့ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပန္လာတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစရမယ္။ ဒီမွာ အထူးေလးနက္ဖို႔လိုတဲ့ ရပ္ တည္မႈကေတာ့ အခု စစ္အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခၚ တယ္ဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ ဆိတ္ေခါင္းကို ခ်ိတ္ၿပီး ေခြးသားေရာင္းတယ္ဆိုတာကို နားလည္ဖို႔ပဲ''
သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္ သခင္ပုတို႔၏ ဤမွာၾကားခ်က္၊ ေျပာဆိုခ်က္တို႔သည္ မည္မွ်ခါးသီးရြံရွာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ေကာင္းပါသနည္း။ ဤဆိုးရြားမွားယြင္းေသာ သေဘာထား၊ စိတ္ထားမ်ားသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မည္မွ်အႏၲရာယ္ႀကီးမားေၾကာင္းကို စာဖတ္သူတို႔ ဆင္ျခင္ ေတြးေတာ၍ ေဝဖန္သံုး သပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီးျဖစ္ေပရာ ထိုသို႔မဟုတ္မမွန္ လြဲမွားေသာ သေဘာထားမ်ားသည္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားအျဖစ္ သူတို႔၏ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ေနရာယူထားသည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကမ္းလွမ္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွလက္ခံခဲ့၍  ၂၈-၈-၆၃ ရက္ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္ေဌးေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာ ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕သည္ ေတာ တြင္းတစ္ေနရာမွ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕အဝင္ က်ပ္တုန္းဇရပ္ စခန္းသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂၃) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ အရာရွိမ်ား၊ ၿမိဳ႕ရြာ လူထုက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ေပါက္ေခါင္းမွ ျပည္၊ ျပည္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္ အမွတ္(၁၄) အင္းယား လမ္းဧည့္ေဂဟာတြင္ ၂-၉-၆၃ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ ၈-၉-၆၃ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၁၁-၉-၆၃ ရက္တြင္ တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၁၃-၉-၆၃ ရက္တြင္ စတုတၴအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၃-၉-၆၃ ရက္တြင္ ပၪၥမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၃-၁ဝ-၆၃ ရက္တြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၁၆-၁ဝ-၆၃ ရက္တြင္ သတၱမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ စုစုေပါင္း ခုနစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

ဗကပႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ခုနစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ထံမွစာ မ်ား ျပန္ၾကားလာၾကသည္။ ေတာ္ လွန္ေရး ေကာင္ စီ ႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ သံုးပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဆုိက္ေရာက္ လာပါသည္။ သံုးပါတီမွ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာမ်ားပါ ယူလာၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွလည္း ယင္းသံုးပါတီသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္သည္ကို သိရွိရ၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ လက္ခံႀကိဳဆိုေၾကာင္းစာမ်ား ျပန္ၾကားေပးပို႔ခဲ့သည္။ ထိုသံုးပါတီ၏ ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔၏ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားစာျဖင့္ ၃ဝ-၇-၆၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ တင္ျပလာပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲၿပီး စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည့္စံု လံုေလာက္ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ ထို သံုးပါတီမွ ၃ဝ-၇-၆၃ ေန႔စြဲျဖင့္ တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ အေပၚ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ၇-၈-၆၃ ေန႔စြဲျဖင့္ စာျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသံုးပါတီအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပါတီခ်င္းအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ သံုးပါတီ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ စာအသီးသီးျပန္ၾကား၍ သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္တြင္ အမွတ္ (၁၄) အင္းယားလမ္း ဧည့္ေဂဟာ၌ ေတာ္ လွန္ ေရးေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္  သံုးပါတီဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏  ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္းကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲစာအုပ္ သမုိင္းဝင္စာအုပ္ စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)မွ မူရင္းအတုိင္း ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
တက္ေရာက္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ (၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္၊ (၃) ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုး၊ (၄) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေသာင္းဒန္၊ (၅) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ခ်စ္ခင္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သံုးပါတီဗဟုိကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မွ (၁) မန္းဘဇံ၊ (၂) ႏုိင္စာလြင္၊ (၃) ဗိုလ္ေမာရယ္၊ (၄) စေကာလယ္ေတာ၊ (၅) ဗိုလ္က်င္ေဖ၊ (၆) ဗိုလ္ သန္းေအာင္၊ (၇) ဗိုလ္စံလင္း၊ (၈) ႏိုင္တက္ထြန္း၊ (၉) ႏုိင္ထင္တို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ယေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႕မွလူစံု တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ သံုးပါတီဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ မွေတာင္းဆိုလိုေသာအခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုႏုိင္ေၾကာင္း နိဒါန္းစကား ေျပာၾကားပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥအခ်က္ အေနျဖင့္ သီးသန္႔ထည့္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမွာ ပထမတင္ထား သည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ေနသျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မန္းဘဇံက ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ မန္းဘဇံတို႔ဘက္မွ ေနရာအတိအက် တင္ျပပါက ႏွစ္ ဦး ႏွစ္ဖက္ ေက်ေက်လည္လည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ မန္းဘဇံက ေနရာ တိတိက်က် သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္ရန္ တင္ျပပါသည္။
ဤတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ပထမေနရာေရြးခ်ယ္ထား ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသည့္ ေဒသ တစ္ဝိုက္ကို အကာအကြယ္ယူၿပီး သူခိုးဓားျပမ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးတတ္သည့္အျပင္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုကလညး္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ထိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္၍ေကာက္ႏုတ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါသည္။
မန္းဘဇံက ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ လက္ခံျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက လက္ခံေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ မန္းဘဇံ ကသံုးပါတီ ဗဟိုပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ တင္ျပထားေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ ျပန္ၾကားထားသည့္အခ်က္မ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနပါ၍ ထပ္မံရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ဆက္ လက္ ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ သံုးပါတီဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္ ပထမအပိုဒ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပပါသည္။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ေသာအခါ၊ သို႔မဟုတ္ အကယ္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲ ရပ္စဲလိုက္ရသည့္အခါမ်ားတြင္ စာနယ္ဇင္း မ်ားမွ ထည့္သြင္းေရးသား ခြင့္မ်ားကို ေပးထားသည္မွာ ရွင္းလင္းေသာ္လည္း အသံလႊင့္ေၾကညာခြင့္ရွိ၊ မရွိ သိလိုပါေၾကာင္း တင္ျပေျပာဆိုပါသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ထိုတင္ျပခ်က္ကို တဖြဲ႕တစည္းတည္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ တစ္ဖြဲ႕အားေပးလွ်င္ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း ေစတနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ လာေရာက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားရွိသလို ေစတနာမရွင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားလည္းရွိသျဖင့္ အထူးဂ႐ုစိုက္ ကာကြယ္ေနရေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာလည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ရပ္စဲလိုက္ရပါက အစိုးရအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာရန္ အခက္ အခဲရွိပါသည္။ တုိင္းျပည္သို႔ အသိေပးရန္မွာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ လို႔ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မူကား မရရေအာင္လုပ္ မည္ဟု သေဘာထားရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ပါေသာ္လည္း မန္းဘဇံတို႔ဘက္သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားႏုိင္ရန္အတြက္မူ အစိုးရအေနႏွင့္ ယတိျပတ္ အသံလႊင့္ေၾကညာခြင့္ မေပးဟု မဆုိလိုေၾကာင္း၊ ျပႆနာေပၚလာပါက ေပၚ လာသလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
ထို႔ေနာက္ မန္းဘဇံက မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ သံုးပါတီဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္ဒုတိယအပုိဒ္မွ အဆံုးပိုဒ္ အထိ ဖတ္ၾကားတင္ျပ ပါသည္။
ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက တင္ျပခ်က္မ်ားမွာမ်ားလွ၍ အခ်ိန္ယူ ေျဖၾကား ရန္လိုပါသည္။ မေျဖမီ လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားသည္ ေစတနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေစ လိုပါသည္။ ေစ်းဆစ္သည့္သေဘာမ်ဳိး၊ ေစတနာ မသန္႔သည့္ သေဘာမ်ဳိး ပါဝင္ကယံုၾကည္ရန္ ခက္ပါသည္။ ဤကဲ့ သို႔ ေျပာရျခင္းမွာ အၾကံသမားမ်ားရွိေန၍ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ သခင္စိုးကိစၥမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ သံသယရွိသင့္သေလာက္ရွိသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ ရွိပါသည္။
စည္း႐ံုးခြင့္ ေတာင္းဆိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ရန္ထက္ ရသည့္အခြင့္အေရးယူၿပီး အျမတ္ထုတ္ရန္ ဆုိသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ျဖစ္သင့္ သည္မွာ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ၾကၿပီး ေက်ေက်လည္လည္မျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲရပ္စဲသည့္အခ်ိန္မွသာလွ်င္ လူထုသို႔ တင္ျပသင့္ပါ သည္။
တုိင္းျပည္က မွန္သည့္ဘက္မွ ရပ္တည္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တိုင္းျပည္သို႔ တင္ျပေနလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာရွည္ေလးျမင့္ျဖစ္ေနရပါမည္။ အျခား ေဆာင္ရြက္ စရာ အမ်ားအျပားရွိေနပါ၍ ဤကဲ့သို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး အစိုးရအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ ထို႔ျပင္ ဤကဲ့သို႔ တုိင္းျပည္သို႔ႏွစ္ဖက္စလံုးက တင္ျပေနပါက စကားအမွားမ်ားပါႏုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲအား ထိပါးႏုိင္စရာ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေျပာဆိုပါသည္။
ဤတြင္ မန္းဘဇံက ေဆြးေႏြးပြဲကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမည့္တစ္ခုခုကို မလိုလားပါ။ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။
ထိုသို႔ တင္ျပရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက အခ်က္အလက္မ်ား ေတာ္ေတာ္ပါသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္မည့္အခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီးလုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအတုိက္အခိုက္ရပ္စဲေရး ဆိုလွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ခ်င္ပါသည္။ တကယ္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ ေစတနာႏွင့္ လုပ္ရပ္ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားျမင္ေစလိုပါသည္။ လုပ္ရပ္ကသာ အရင္ျပၿပီး ေစတနာႏွင့္ယွဥ္သြားရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ လက္ေတြ႕ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္ စစ္ရပ္စဲေရးေဒသတြင္ ထင္းခုတ္သြားသည့္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၄ ေယာက္ကို သတ္ပစ္လိုက္ၾကပါသည္။ ၎တို႔နယ္အတြင္း ျဖစ္မျဖစ္ေတာ့မသိပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း စည္းေစာင့္တဲ့လူရွိသလို စည္းမေစာင့္သည့္သူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်င္း (Clash) မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေပးၾကမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆိုရာတြင္ မန္းဘဇံက ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ တင္ျပခ်က္မ်ားသည္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္ပါ။ တင္ျပစရာရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။
ဤတြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ေပးထားသည့္ (Reason) မ်ားအား မန္းဘဇံတို႔ ဘက္မွ ေက်ေက်လည္လည္ လက္ခံႏုိင္သည္၊ မခံႏုိင္သည္ကို ျပန္လည္ေျပာၾကား ေစလိုပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စလံုးမွ မိမိတို႔ဘက္သို႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းျပရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႔ ေျပာၾကားရေၾကာင္း ျဖစ္ပါ သည္။
မန္းဘဇံက ကြၽန္ေတာ္တို႔တင္ျပတာကလည္း ဤသေဘာမ်ဳိးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကို ျပန္ၾကားေစလိုေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization