Home » , » ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း (ပထမပိုင္း)

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း (ပထမပိုင္း)၅။      ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္ အာဏာစြန္႔လႊတ္ရမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည့္အတြက္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လႈ႔ံေဆာ္မႈ၊ ရွမ္း-ဗမာ မုန္းတီးေရးေသြးခြဲမႈႏွင့္ ၁ဝ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရး ဦးတည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကး၊ လူ၊ လက္နက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုစဥ္ကတ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ား ဝင္ေရာက္ အေျချပဳထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွ က်ိဳင္းတုံနယ္တြင္ ေစာ္ဘြားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားဦးစီး၍ လက္နက္ကိုင္ ဆူပူေရးအ တြက္ ေဒသႏၲရကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕အသြင္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာမွ အေရးယူ ထိန္းသိမ္းေသာအခါ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြား၏ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ စိုင္းႏြဲ႕သည္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ သုိ႔တိမ္းေရွာင္ကာ လူအင္အားစုေဆာင္း ဖြဲ႕စည္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

၆။       လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္လာျခင္း။  ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စိုင္းႏြဲ႕သည္ ႏြံစစ္ဟန္ (ေခၚ) ရဲရင့္ေသာရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအဖြဲ႕အမည္ျဖင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေဟြပုေတာ ခန္႔မွန္းေျမပုံၫႊန္း (အယ္လ္တီ-၈၅၅၆)တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းသတင္းကို ၾကားသိရ ေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)မွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားတစ္သုတ္ၿပီး တစ္သုတ္ လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾက၍ အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ စုစည္းမိေသာအခါ ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုင္းႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ပန္းေတာင္း ခန္႔မွန္ေျမပုံၫႊန္း (အယ္လ္တီ-၉၃၂ဝ) သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုကိုလည္း က်ိဳင္းတုံနယ္အတြင္း ထားရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ၎အဖြဲ႕သည္ ပြဲဦးထြက္ အျဖစ္ ပုံပါက်င္စခန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ ၁၈ ဦးေသဆုံးၿပီး ၃၆ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာကာ လႈ႔ံေဆာ္စည္း႐ုံးခဲ့သျဖင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထပ္မံ၍ အင္အား ေတာင့္တင္းလာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ရဲတပ္မွ '' ဝ '' လူမ်ိဳးတပ္စုမွဴး ဗိုလ္ေမာင္ႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး တန္႔ယန္းကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ တန္႔ယန္းအား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။ 

၇။       ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ကဲြျပားလာျခင္း။ ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕အတြင္း၌ လူငယ္ႏွင့္လူႀကီး ပိုင္းအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ လြယ္ပန္းေတာင္ အစည္းအေဝးတြင္ ေတာခို ရွမ္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ခြဲထြက္ကာ ခြန္ေသာ္တာ၊ ခြန္ၾကာဥ၊ စိုင္းလွေအာင္တို႔ ဦးစီးေသာ လြတ္ေက်ာက္ေဆာက္ (ေခၚ) ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (SSA) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ လြယ္ပန္းေတာင္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း က်ိဳင္းတုံနယ္ေျမမွ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူေခါင္းေဆာင္မ်ား ခြဲထြက္ သြားၿပီး ဘုန္းႀကီးလူထြက္ ဦးကု႑လ (ေခၚ) ေက်ာက္ဝါးခမ္း ဦးစီးသည့္ စစ္ဟန္စစ္တိုင္း (ေခၚ) ရွမ္းအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အလင္းဝင္ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ မိုးဟိန္းသည္ အလင္းဝင္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မတည္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳကာ ေတာခို သြားခဲ့ၿပီးစိုင္းႏြဲ႕ထံမွ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ တစ္ဝိုက္တြင္ သီးျခားခြဲထြက္ကာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစု (Shan Nationalities United  Revolutionary Front-SNURF) အမည္ျဖင့္ မိုင္းကိုင္၊ လဲခ်ားနယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ 

၈။       ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရးႏွင့္ '' သီးျခားျပည္နယ္ရရွိေရး '' ဖက္ဒရယ္ စတိတ္မူ မ်ားကိုသာ အေသဆုပ္ကိုင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ မဟာေဒဝီ စဝ္နန္းဟိန္းခမ္းသည္ ျမဝတီ-မဲေဆာက္ လမ္းမွတစ္ဆင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ထြက္ေျပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ အစပိုင္း တြင္ SSIA ခြန္ၾကာႏု၊ စိုင္းလွေအာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ SNURF မိုးဟိန္းအဖြဲ႕တို႔ပူးေပါင္း၍ မဟာေဒဝီ စဝ္နန္းဟိန္းခမ္း အား နာယကအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ မိုးဟိန္းကို စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါသည္။ စိုင္းလွေအာင္၊ ခြန္ၾကာႏု၊ စိုင္းပန္း၊ ဝါးခမ္းတို႔ ဦးစီးေသာ တပ္မဟာ ၄ ခုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး တပ္ရင္း ၁၂ ရင္း၊ လူအင္အား ၁,၆ဝဝ ခန္႔ ရွိခဲ့ပါသည္။(SSA) ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဇင္းမယ္တြင္ထားရွိၿပီး တပ္မဟာမ်ားႏွင့္ တပ္ရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    တပ္မဟာ(၁)။ တပ္မဟာမွဴးမွာ စိုင္းလွေအာင္ျဖစ္ၿပီး လက္ေအာက္တြင္ ပေလာင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္း အပါအဝင္ တပ္ရင္း ၃ ရင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
          (ခ)     တပ္မဟာ(၂)။  တပ္မဟာမွဴးမွာ စိုင္းပန္ျဖစ္ၿပီး တပ္ရင္း ၂ ရင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
          (ဂ)     တပ္မဟာ(၃)။  တပ္မဟာမွဴးမွာ ခြန္ၾကာႏုျဖစ္ၿပီး တပ္ရင္း ၄ ရင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
(ဃ)    တပ္မဟာ(၄)။  တပ္မဟာမွဴးမွာ ဝါးခမ္း(ခ)ဆန္ႀကိဳင္းျဖစ္ၿပီး တပ္ရင္း ၃ ရင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားပါသည္။ 

၉။       ၁၉၆၈ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ပေလာင္တပ္ရင္း ၂ ရင္းသည္ SSA မွခြဲထြက္သြားၿပီး သီးျခားရပ္တည္၍ ေက်ာက္မဲေဒသ၌ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ၎ေနာက္ SSA ကိုလည္း စဝ္ေဆးဝိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း(ေခၚ) တိုင္း(၁)ႏွင့္ မိုးဟိန္းဦးေဆာင္ေသာေတာင္ပိုင္းတိုင္း (ေခၚ)တုိင္း(၂) ဟူ၍ ခြဲျခား ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ တိုင္း(၁)အား စဝ္ေဆးဝိုင္မွ ေခါင္းေဆာင္၍ တပ္ရင္း ၅ ရင္းျဖင့္ မိုင္းရယ္၊ ေဆာင္ႀကဲ၊ ေက်ာက္မဲ၊ နမၼတူနယ္ေျမမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ တုိင္း(၂)အား မိုးဟိန္းမွေခါင္းေဆာင္၍ တပ္ရင္း ၃ ရင္းျဖင့္ လြိဳင္လင္၊ ေတာင္ႀကီး နယ္ေျမမ်ား၌ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ တုိင္း(၁)သည္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ ပိုင္း ေဒသ၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မလြဲမေရွာင္သာပဲ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ တိုင္း(၂)မိုးဟိန္းအဖြဲ႕မွ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းတြင္ခြဲထြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တပ္ေပါင္းစု ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ (SURA) ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ မိုးဟိန္းခြဲထြက္သြားၿပီးေနာက္ တုိင္း(၂)အား ခြန္ၾကာႏုမွ ဆက္လက္ တာဝန္ယူခဲ့ပါသည္။ 

၁ဝ။     ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ေပၚေပါက္လာျခင္း။   ယိမ္းယုိင္ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ SSA ကို ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခြန္ၾကာႏုမွေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ပြန္ဆိုင္း(ခ) စိုင္းပန္ႏွင့္ အုန္းေပါင္(ခ) စိုင္းျမင့္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ခြန္သီရိတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စစ္ေရး တာဝန္ခံအျဖစ္ စံပိန္(ခ) ေက်ာ္ခင္အား ဦးစီးေစၿပီး တိုင္း(၁) တပ္မဟာ(၁)၊ (၂)၊ တပ္ရင္း(၁၆)၊ (၂၁)၊ (၂၄)၊ (၂၅)အပါအဝင္ တပ္ရင္း ၄ ရင္း ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဟန္စစ္တိုင္း သီးျခားအဖြဲ႕မွ စိုင္းေနာ္မိန္းဦးစီး အင္အား ၅ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔သည (SSPP)  သို႔လာေရာက္ ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းအင္အားစုမ်ားကို တပ္မဟာ(၇)ႏွင့္ တပ္ရင္း ၄ ရင္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၁၁။     ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ SSA သည္ ေတာခိုကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုးကန္႔ (ေလာ္စစ္ဟန္အဖြဲ႕)၊ ဗင္းဝင္း(မဟာခမ္းအဖြဲ႕)၊ မန္မန္ဆိုင္ (လုိင္းအူးအဖြဲ႕)မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းကာ တုိင္း(၂)အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေလာ္စစ္ဟန္ကို ဦးစီးေစခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ SSPP တိုင္း(၂)မန္ပေလာင္စခန္းအား တပ္မေတာ္မွ ေအာင္သံလြင္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ေခ်မႈန္းခဲ့သျဖင့္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ေျပးဝင္သြားခဲ့ပါသည္။ ေလာ္စစ္ဟန္အား ထုိင္းအစိုးရမွဖမ္းဆီးၿပီး ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ပါသည္။ တုိင္း(၂)ကို ေလာ္စစ္ဟန္၏ တပည့္ျဖစ္သူ က်န္က်ီးခ်ိန္ကို ဆက္လက္ဦးစီးေစခဲ့ပါသည္။ ၎ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေနသည့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ကို ထုိင္းအစိုးရထံ အဖမ္းမခံရေစရန္ SSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆကာ မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းမေက်နပ္မႈပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာကာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌ SSA ႏွင့္ ေတာခိုကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာၿပီး ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ ခြဲထြက္သြားခဲ့သည္။

၁၂။     ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ KNUP မွ စေကာလယ္ေဘာအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေဆးထင္ဦးစီး SSA အင္အား ၂ဝဝ ဦးခန္႔သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟို ပန္ဆင္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ SSA တို႔အၾကား စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ပါသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ SSA အဖြဲ႕အား လက္နက္ ၂ဝဝ ခန္႔ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗကပႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းအား ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ SSPP ဥကၠ႒ ခြန္ၾကာႏုမွ ႏွစ္သက္ခဲ့ ေသာ္လည္း အမ်ား၏ဆႏၵကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕မ်ား ခြဲထြက္သြားသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ တိုင္း ၂ တိုင္းအား လြယ္ေခးေဒသ၌ တိုင္း(၁)မွဴး စံမိန္း၏ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္သို႔ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ထိ လြယ္ေခးေဒသ ပန္ကိုး၌ျပဳလုပ္ေသာ SSPP အစည္းအေဝးတြင္ ဗကပဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသို႔ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ထပ္မံေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲကာ ဒုဥကၠ႒ အုန္းေပါင္ႏွင့္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ေဆးထင္ဦးစီး ဗကပ လိုလားသည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဥကၠ႒ ခြန္ၾကာႏု၊ ဒုဥကၠ႒ မြန္ဆိုင္း(ခ) စိုင္းပန္ဦးစီး ဗကပ မလိုလားေသာ အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ ကြဲသြားခဲ့ပါသည္။
၁၃။     ဗကပႏွင့္ SSA ဆက္သြယ္ျခင္း။  ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အုန္းေပါင္၊ ေဆးထင္၊ စံမိန္းဦးစီး SSA အင္အား ၆၅၆ ဦးသည္ ွ SSPP  ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လြယ္ေခးေဒသမွ ဗကပဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသို႔သြားေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ SSA အဖြဲ႕သည္ ပန္ဆန္း၌ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗကပမွ ေပးလိုက္ေသာ လက္နက္မ်ိဳးစုံ ၇၃၅ လက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမ်ားအားရယူၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းသို႔ ကူးဝင္လာခဲ့ပါသည္။ ဗကပ ရင္း(၄ဝ၄၅)မွလည္း အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ SSA ႏွင့္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားရန္ လိုက္ပါလာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ SSA စစ္ေဒသကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တပ္ရင္းအသစ္ (၈၁၆)အား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ရင္း(၁၁)အား ခြန္ပန္ရြာ၌ ထပ္မံ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ရင္း(၁၁)၊ တပ္ရင္း(၂၁)ႏွင့္ တပ္ရင္း(၂၄)တို႔သည္ ဗကပဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းတြင္ သြားေရာက္သင္တန္းတက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ တပ္ရင္းမ်ားအား (၁ဝ၁၁)၊ (၂ဝ၂၁)ႏွင့္ (၂ဝ၂၄) တို႔အျဖစ္ တပ္အမွတ္မ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ တပ္မဟာ(၁)အား ႏိုင္ငံေရးမွဴး ေဆးႏြံဦးစီးၿပီး တပ္ရင္း(၁ဝ၁၁)၊ တပ္ရင္း (၂ဝ၂၁)တုိ႔မွ အင္အား ၆ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ တန္႔ယန္း၊ တိုင္းေအာ့၊ မိုင္း႐ွဴး၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းဆန္၊ တိုင္းေနာင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ တပ္မဟာ(၂)အား ႏိုင္ငံေရးမွဴးႏွင့္ တပ္မဟာမွဴးစံဟိုင္းဦးစီးၿပီး တပ္ရင္း(၁ဝ၁၁)ႏွင့္ တပ္ရင္း (၁ဝ၁၆)တို႔မွ စုစုေပါင္းအင္အား ၅ဝဝ ဦးျဖင့္ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ ေနာင္ခ်ိဳေဒသတို႔၌ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ တပ္မဟာ (၃)အား ႏိုင္ငံေရးမွဴး ခ်န္ဖုန္း၊ တပ္မဟာမွဴး စိုင္းလိတ္ ဦးစီးၿပီး တပ္ရင္း(၈၁၆)၊ တပ္ရင္း(၂ဝ၂၄)ႏွင့္ တပ္ရင္း (၂ဝ၂၅)တို႔မွ စုစုေပါင္းအင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ မိုးမိတ္၊ မိုးကုတ္၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါေဒသမ်ား၌ လႈပ္ရွား ခဲ့ပါသည္။ တပ္မဟာ(၇)ကို ႏိုင္ငံေရးမွဴး ေနာ္မိန္းဦးစီးၿပီး တပ္ရင္း(၄)မွ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ပ်က္ကန္႔၊ မိုင္းပုႀကီးနယ္ေျမ၌ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ 

၁၄။     ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းဥကၠ႒ ခြန္ၾကာႏုႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး စဝ္ေဆးႏိုင္တို႔အား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွျဖဳတ္ခ်ၿပီး ပြန္ဆိုင္းႏွင့္ ပန္းေအာင္တို႔မွ တာဝန္ယူခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ တိုင္း(၁)ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသမွ ေခၚယူခ်က္အရ စိုင္းလွေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပန္ဆန္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ SSPP တစ္ဖြဲ႕လုံးအား ဗကပ၏ အၾကြင္းမဲ့ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဝင္ေရာက္ေရးကို ေတာင္းဆိုသျဖင့္ SSPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတင္မက်ေျပာဆိုကာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းသို႔ ကူးဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၎ကိစၥအား ေအာက္ေျခသို႔ခ်ျပေဆြးေႏြးရာတြင္ အုန္းေပါင္ႏွင့္ ေဆးထင္တို႔ႏွစ္ဦးမွလြဲ၍ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ဗကပ၏အၾကြင္းမဲ့ဦးေဆာင္မႈေအာက္သို႔ မဝင္ေရာက္လိုၾကေပ။ တပ္မဟာ(၃)တပ္မဟာမွဴး စိုင္းလိတ္ မွာၾကားေနခဲ့ပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း SSA တပ္ရင္း (၂ဝ၂၄)သည္ ပန္ဆန္း၌ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး လက္နက္ ၃၇၂ လက္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္းသို႔ ကူးဝင္ခဲ့ပါသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization