Home » » ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၂) အခန္း(၁)

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၂) အခန္း(၁)ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း
အပိုင္း(၂)
ရဲေဘာ္သစ္ေမာင္
(၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ခုႏွစ္အထိ)

အခန္း(၁)
လြတ္လပ္ေရးရရွိခါစေသာင္းက်န္းမႈအေျခအေနမ်ား


ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္အရ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္ နံနက္ ၄နာရီ မိနစ္ ၂ဝတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ကိုယ္စားယာယီအစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ သခင္ႏု သည္ ထိုေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ယာယီ  ပါလီမန္(တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္) အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ စဝ္ေရႊသုိက္မွာမူ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ယာယီသမၼတအျဖစ္ထမ္းရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု သည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ေန႔မွာပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆို ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာလြတ္လပ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ႏု-အက္တလီ)ကုိ ပါလီမန္က အတည္ျပဳ ေပးပါရန္တင္သြင္း သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ျဖဴးပါလီမန္အမတ္ သခင္သန္းေဖက    ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိေဝဖန္ၿပီး  အတည္မျပဳရန္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (၁။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၂၆၊ ၃၂၇။)


သခင္သန္းေဖက လြတ္လပ္ေရးသည္ ျမန္မာ့    အားျဖင့္ တိုက္ယူ၍ရရွိေသာ လြတ္လပ္ေရးျဖစ္သျဖင့္ ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုသည္ဟုဆိုသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား က စင္ၿပိဳင္အစိုးရေထာင္ၿပီး တပ္နီမ်ားက သူပုန္ထလိမ့္ မည္ဟူေသာသတင္းကုိလည္းျငင္းပယ္လိုက္သည္။ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္အရ  လြတ္လပ္ေရးရျခင္းကို ေထာက္ ခံ ေသာ္လည္း စစ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ျခယ္လွယ္ ထားေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္မွအခ်က္(၄)ခ်က္သည္ စစ္မစ္ရွင္ ထားရန္ခြင့္ ျပဳ ထားေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက သေဘာ မတူေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
''အမွန္ကေတာ့ အဂၤလိပ္စစ္မစ္ရွင္ ျမန္မာျပည္ မွာ လာၿပီး ျမန္မာ့ေရတပ္၊ ေလတပ္စခန္းေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္သံုးဖို႔ခြင့္ျပဳထားတဲ့အခ်က္ ေတြနဲ႔အႏိုင္ကုိင္ၿပီးသားျဖစ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရဟာ သေဘာမတူဘဲ ဘယ္ေနလို႔ရမလဲ၊ အဂၤလိပ္က အထက္မွအခ်က္ေတြနဲ႔အႏိုင္ကုိင္ထားတာပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ တဲ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းႀကီးကို စာခ်ဳပ္ရဲ႕အခ်က္(၄)ဟာ အတားအဆီး အေႏွာင့္အယွက္ ႀကီး ျဖစ္ေန႐ံုမက စစ္ေရးအရ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ ေနာက္ၿမီး ဆြဲျဖစ္ေနလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လံုးဝသေဘာမတူ ႏိုင္ပါဘူး'' (၂။  ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမိုင္းဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၃၂၈၊ ၃၂၉။)
ထို႔အျပင္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္(၅)တြင္ အဂၤလိပ္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရာရွိမ်ားအား ပင္စင္၊ အိုနာစာစသည္ တို႔ေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမွာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကုိ အားေပးရာေရာက္သည့္အျပင္ ဘ႑ာေရးအရ ျမန္မာ ျပည္ ကုိ ထိခုိက္သျဖင့္လႊတ္ေတာ္ကအတည္မျပဳသင့္ ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္(၆)တြင္ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းအဂၤလိပ္အစိုးရက တင္ရွိခဲ့သည့္  အေႀကြးေငြ၆၉ဒသမ၆၇ကုေဋအနက္ကုေဋ ၂ဝေက်ာ္ ကုိ ေလွ်ာ္ပစ္ၿပီး က်န္အေႀကြးေငြ ၄၉ဒသမ၆ကုေဋကို ျပန္ဆပ္ရန္ေဖာ္ျပထားျခင္းမွာလည္း အဂၤလိပ္ကုမၸဏီ မ်ားျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္သာသံုးစြဲခဲ့သျဖင့္ မတရားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အခ်က္(၆)ႏွင့္အခ်က္(၇) အရအဂၤလိပ္ ကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရက ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ျပည္သူပိုင္သိမ္းမည္ဆိုပါက အဂၤလိပ္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ သင့္ေတာ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ သိမ္းရန္အခ်က္မ်ားကိုလည္း  သခင္သန္းေဖက ကန္႔ကြက္ထားသည္။
သခင္သန္းေဖကစာခ်ဳပ္တစ္ခုလံုးအားလႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳဘဲစဥ္းစားၿပီးျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍အမ်ဳိးမ်ဳိးစြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။ ကိုသိန္းေဖ(ျမင့္)သည္ ျပည္သူ႕အာဏာဂ်ာနယ္ တြင္ အဂၤလိပ္ေႀကြးမေပးႏွင့္ (၁။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္ လွန္ေရး ကာလႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝဝမွ ၃၂၂။)၊ ၿဗိတိသွ်၏ စစ္ေရး အႏၲရာယ္ကို သတိျပဳ   (၂။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၃မွ ၃၄၄။) စေသာေဆာင္းပါးမ်ားကို      ေရးသား၍လက်္ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္၊ ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အေႀကြး ကိစၥမ်ားကို ေဝဖန္ေရးသားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခား သတင္းေထာက္အခ်ဳိ႕ကလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ေရး သားခဲ့ၾကဖူးသည္-
'ၿဗိတိန္က ျမန္မာျပည္ကုိ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ဒိုမီနီယံ အျပင္အပ၌ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အကာ အကြယ္ ခံပိုင္ခြင့္မရွိေသာျပည္တစ္ျပည္အျဖစ္ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးေပးလိုက္ၿပီ၊ သို႔ေသာ္ (လြတ္လပ္ ေရးဥပေဒ) ႏွင့္ၿပိဳင္တူ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စာခ်ဳပ္မွာႏွစ္ျပည္ေထာင္အၾကား အနာဂတ္အဖို႔ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျခားအျပန္ အလွန္စီစဥ္ ခ်က္အေသးစိတ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည္'
(႐ိုက္တာ ၂ဝ-၁ဝ-၄၇)
လန္ဒန္သတင္းေထာက္မစၥတာအင္ဒ႐ူးေရာ့(သ္) ကလည္း မဒရပ္ဟိႏၵဴသတင္းစာသို႔ေအာက္ပါအ တိုင္း ေရးပို႔ခဲ့သည္-
'ျမန္မာျပည္သည္ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာကာကြယ္ ေရး စနစ္အတြင္း၌ အက်ဳံးဝင္သည္။ ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ၿဗိတိသွ်စစ္ပညာ ဆရာမ်ားႏွင့္ ၿဗိတိသွ်လက္နက္မ်ားကိုရရွိၿပီး ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာ အတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စစ္သတင္းစံုစမ္း ေထာက္လွမ္း ေရးတြင္ ပူးေပါင္းလိမ့္မည္'
(၁၇-၁ဝ-၄၇)
ကြန္ျမဴနစ္တို႔က ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာဗိုလ္လက်္ာ၏ေၾကညာခ်က္ ကိုလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။(၃။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၄။)
'လက္ရွိဗမာ့ကာကြယ္ေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ကာကြယ္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ဂေဟ ဆက္ ေနေပသည္၊ အမွန္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ၿဗိတိသွ်စနစ္ အရဖြဲ႕စည္း သင္ၾကားေလ့ က်င့္ထား၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ထိုအစဥ္အလာမ်ားကို ဆက္လက္ခိုင္ၿမဲေစမည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ကုိျပဳလုပ္ရသျဖင့္ မ်ားစြာဝမ္းသာအားရလွ ေပသည္'
ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ျပ၍ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အတု အေယာင္ လြတ္လပ္ေရးသာျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲလာၾက သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ဗတင္ (ေခၚ)ဂိုရွယ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီး ျပည္သူ႕ေခတ္ (ဏနသစူနဒ် ဗါန) ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးသည္ အတုသာျဖစ္ သည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ထိုလြတ္လပ္ ေရးအတုကုိ လက္ခံေသာ ဖဆပလအစိုးရကိုလည္း တိုင္းျပည္ ကုိ ျပန္လမ္းမရွိသစၥာေဖာက္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ဂိုရွယ္က ျမန္မာျပည္၏ ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ ငါတုိ႔တာဝန္မ်ား စာတမ္းကုိ အဂၤလိပ္လိုေရးသား၍ ေပးပို႔လိုက္သည္။ ဂိုရွယ္၏စာတမ္းတြင္ ဖဆပလသည္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ကူမင္တန္ႏွင့္တူသျဖင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ကူမင္တန္ကုိတိုက္သလို ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္မ်ားကလည္း ဖဆပလကိုတိုက္ထုတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။
ဂိုရွယ္သည္ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီ၏လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ပုိင္ခြင့္မရွိေပ။ ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ လမ္းစဥ္ႏွင့္ျခားနားေသာလမ္းစဥ္ကိုလည္းခ်မွတ္ ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ဂိုရွယ္ျပန္ေရာက္လာေသာ အခါ ကိုသိန္းေဖက ဂိုရွယ္ကိုအေရးယူရန္တင္သြင္း သည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဂိုရွယ္ကို အေရးမယူသည့္အျပင္ ဂိုရွယ္၏လမ္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္၏ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ ငါတို႔တာဝန္မ်ား စာတမ္းကို လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္သည္။ ဂိုရွယ္၏ လမ္းစဥ္မွာ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ရာနာဒီ ေဗးလမ္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဖဆပလကိုအျပဳတ္တိုက္၍အာဏာ  သိမ္းရန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ေရးလမ္းစဥ္ဘက္သို႔ ယိမ္းလာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလံနီမ်ားမွာမူ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္၍ဆူပူအံုႀကြ ေနေလၿပီ။

ေကအင္န္ယူလႈပ္ရွားမႈ


ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ရက္တြင္ ကရင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ ေၾကာင္းေၾကညာလိုက္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေၾကညာျခင္း မွာခြဲထြက္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ား၊ ကရင္စစ္ရဲမ်ား၊ ေကအင္န္ဒီအိုတပ္မ်ားသည္ သထံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ အင္းစိန္၊ ေတာင္ငူ၊ ေမၿမိဳ႕ စေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အႏွံ႕အျပားတပ္စြဲထားၾက သည္။ အင္အားမွာလည္း မေသးလွေပ။
၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၃ ရက္တြင္ ေကအင္န္ ယူအဖြဲ႕က  ဖဆပလအစိုးရထံသို႔  သီးျခားကရင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ေတာင္းဆုိလုိက္ေလသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ မူ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕က စည္း႐ံုးဦးေဆာင္၍ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား အင္အားျပ သည့္ဆႏၵျပပြဲႀကီး တစ္ရပ္ကို က်င္းပသည္။ ေကအင္န္ ယူ၏အာေဘာ္ျဖစ္သည့္ သုဝဏၰတိုင္းသတင္းစာက လည္း ဖဆပလအစိုးရကို ပုတ္ခတ္ေဝဖန္လာသည္။ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ေကဝိုင္အို အဖြဲ႕ကိုလည္း ပုတ္ခတ္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။
ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕ဝင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕ သည္ ကရင္နီနယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိေနေလရာ ကရင္နီနယ္  ကိုပါ ကရင္ျပည္နယ္ထဲသြတ္သြင္းရန္လႈပ္ရွားလာသည္။   ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ပအိုဝ့္မ်ားကိုစည္း႐ံုးလ်က္ရွိ   သည္။   မြန္အမ်ဳိးသားတို႔ကိုစည္း႐ံုး၍ အမ္အင္န္ဒီအို  (Mon National Defence Organization) တပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္လႈံ႕ေဆာ္လာသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ လည္း အဆက္အသြယ္ရွိေနသည္။ သို႔ႏွင့္ ေကအင္န္ယူ အဖြဲ႕သည္ ရွမ္း၊ ပအိုဝ့္၊ ကယား၊ မြန္ စေသာ တိုင္းရင္း သားမ်ားကိုပါ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ေသြးကြဲေစရန္လႈံ႕ေဆာ္ ေပးခဲ့ရာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို က်ယ္ျပန္႔လာ ေအာင္ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ မျခားေတာ့ေပ။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအျဖစ္တည္ရွိ ဆဲကာလကပင္ ရခိုင္တိုင္း၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ရခိုင္ေဒသေျမာက္ပိုင္းတြင္  မူဂ်ာဟစ္မ်ားသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လက္နက္ ကိုင္၍ေမာင္းထုတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဦးစိႏၲာႏွင့္ဗံုေပါက္ သာေက်ာ္တို႔၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  လည္း ရခိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ပုန္ကန္ထႀကြလ်က္ရွိသည္။
ဦးစိႏၲာႏွင့္ဗံုေပါက္သာေက်ာ္တို႔သည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕၌ရခိုင္တိုင္းေတာတြင္း တပ္ေပါင္းစုညီလာခံကို ဦးေဆာင္က်င္းပၾကသည္။ ယင္းညီလာခံမွာ ေျမပံုညီလာခံအျဖစ္ထင္ရွားၿပီး ဖဆပလႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ညီလာခံ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဦးေအာင္ဇံေဝ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဗိုလ္ထြန္းလွ (တကၠသိုလ္ေနဝင္း)၊ ဦးဗေဆြ၊ ဗိုလ္မင္းလြင္တို႔ႏွင့္အတူညီလာခံသို႔တက္ေရာက္လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ ပုသိမ္မွ မဖိတ္ၾကားဘဲ တက္ေရာက္လာေသာ ရဲေဘာ္ေအာင္လင္း ဆိုသူက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ကို ျပင္းထန္စြာပုတ္ခတ္ရာမွ ညီလာခံအတြင္း၌ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လည္း ညတြင္းခ်င္းပင္ စစ္ေတြသို႔ျပန္သြားရသည္။
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္လာေသာအခါရခိုင္ အမတ္ မ်ားအျဖစ္ ဦးညိဳထြန္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္  ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ပုဏၰားကြၽန္း ဦးစံထြန္းေအာင္၊ ေပါက္ေတာ ဦးေရႊေစာဦး၊ မင္းျပားႏွင့္ၿမိဳ႕ေဟာင္း ေတာင္ပိုင္း ဦးနက္ဖား၊ ေက်ာက္ေတာ္ ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေျမာက္ပိုင္း ဦးေအာင္ဇံေဝ၊ ေက်ာက္ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း ဦးထြန္းဝင္း၊ ရေသ့ေတာင္ဦးေက်ာ္ဦး၊ ဘူးသီးေတာင္အဘူေဘာ္ေရွာ၊ ေမာင္ေတာစူလတန္ မာမြတ္၊ ေျမပံုႏွင့္အမ္း ဦးေရႊထြန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴဦးဘေစာ ႏွင့္ ဦးသာထြန္း၊ မာန္ေအာင္ဦးေရႊနီ၊ ေတာင္ကုတ္ဦးဘလႈိင္၊ သံတြဲႏွင့္ဂြ ဦးေအာင္ျမ၊ ရမ္းၿဗဲ ဦးမဲေက်ာ္ဦး တုိ႔ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံၾကရသည္။ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္ဦးညိဳထြန္းမွာ လူနည္းစုေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ရခိုင္ တိုင္းအထူးမင္းႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရ သည္။ ဦးညိဳထြန္းႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ဦးေအာင္ဇံေဝ က ဦးညိဳထြန္းေနရာကို ဆက္လက္တာဝန္ယူသည္။
ဦးစိႏၲာႏွင့္ဗံုေပါက္သာေက်ာ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ေျပာက္က်ားမ်ားမွာ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ပင္ရွိေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မပါဝင္ခဲ့ေပ။ဖဆပလႏွင့္ လည္း သေဘာထားကြဲလြဲေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အေစးမ ကပ္ ေတာ့ေပ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္အလံနီကြန္ျမဴ နစ္ပါတီတို႔က ဦးစိႏၲာတို႔လူစုအား ေထာက္ခံၾကသည္။ ရခိုင္ေျပာက္က်ားမ်ားအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္တို႔ၾသဇာမ်ား စြာ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိရာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က ရခိုင္ေျပာက္ က်ားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈကို ပ်ဥ္းမနားကဲ့ သို႔ပင္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာအေျခခံေဒသအျဖစ္ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။
ဖဆပလမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထုတ္ပစ္လိုက္ေသာ အခါ သံတြဲခ႐ိုင္ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ၍ သံတြဲၿမိဳ႕ေလးမ်က္ႏွာတပ္ကုန္းတြင္ အစည္းအေဝး က်င္းပၾကသည္။ ဦးခ်စ္သိန္းက ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္သည္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားကာ သစၥာေဖာက္ေနသျဖင့္ တပ္နီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ အဆိုျပဳသည္။ အစည္းအေဝးက ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွတပ္နီသို႔ ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ခံလိုက္ရာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား တပ္နီအျဖစ္ ခံယူၿပီး တပ္နီတံဆိပ္တပ္ဆင္ၾကသည္။ ဦးေစာေရႊက တပ္နီကိုလက္မခံဘဲ လက္ပံစုဆရာေတာ္ေရွ႕ တြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ကိုထပ္မံဖြဲ႕စည္းသည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ တပ္နီမွာမတရားအသင္းေၾကညာခံ ရေသာေၾကာင့္     ဦးခ်စ္သိန္း၊ ဦးဘတင္၊ ဦးထြန္းႏွစ္၊ ဦးစံထြန္း၊ ဦးစံဝင္း၊ ဦးေက်ာ္လွတို႔ေခါင္းေဆာင္၍ေတာ ခိုေတာ့သည္။

လက္နက္ကိုင္ဆူပူအံုၾကြေရးသို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိခ်ိန္တြင္ေအာက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေျမေအာက္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး လက္နက္ကိုင္ ဆူပူမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္-
(၁) အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဖ်ာပံု)၊
(၂) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလက္ေအာက္ခံတပ္နီမ်ား (ပ်ဥ္းမနား)၊
(၃)     ရခိုင္တပ္နီမ်ား(သံတြဲ)၊
(၄)     ဗံုေပါက္သာေက်ာ္၏ရခိုင္လူငယ္အစည္း  အ႐ံုး (ရခုိင္ေတာင္ပုိင္း)၊
(၅)     မူဂ်ာဟစ္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား(ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္း)၊
ေျမေအာက္တြင္ေရာက္ရွိေနႏွင့္ေသာ အခ်ဳိ႕လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ႀကိဳးကိုင္မႈေအာက္တြင္ရွိေနၿပီးတပ္စြဲထားရာေဒသ  မ်ားတြင္ ႀကီးစိုးေနခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အစိုးရအုပ္ ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ တစ္ျပည္လံုး၌ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ လည္း ေအာက္ပါအတိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစားရွိေနသည္-
(၁)     တပ္မေတာ္ (အဓိကအားျဖင့္ တပ္ရင္း ၄ရင္း)။
(၂)     ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ား(တရားဝင္ တပ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တပ္ရင္း မ်ားႏွင့္စင္ၿပိဳင္ျဖစ္သည္)။
(၃)     ကရင္စစ္ရဲတပ္မ်ား (ၿဗိတိသွ်လက္ထက္      ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္ တပ္ရင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္အင္အားေကာင္းသည္)။
(၄)     ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ (တပ္နီမ်ားခြဲထြက္သြားသျဖင့္ က်န္ရစ္ေသာတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားျဖင့္ အဆင္သင့္ျပင္ထားသည္)။
(၅)     ေသာင္း က်န္း မႈ ႏွိမ္ နင္း ေရး တပ္ ဖြဲ႕ မ်ား      (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ရည္ရြယ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္)။
(၆)     ေကအင္န္ဒီအို (ေကအင္န္ယူ၏ ခါးပုိက္ ေဆာင္တပ္)။
(၇)     အမ္အင္န္ဒီအို  (ေကအင္န္ဒီအို၏ လက္ေအာက္ခံမွ်သာျဖစ္သည္)။
(၈)     ရွမ္းပုလိပ္မ်ား (ေစာ္ဘြားမ်ား၏ခါးပုိက္ေဆာင္ တပ္)။
လြတ္လပ္ေရးရခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္လက္က်န္စစ္ပစၥည္းမ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိေန သည့္ အေလ်ာက္ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားမွာလည္း မႈိလိုေပါက္ေနခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္သာ တစ္ေသြးတစ္သံ တစ္မိန္႔ တည္း၏ ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ္လည္း က်န္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားမွာ နီးစပ္ရာႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ား၏  ၾသဇာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားေအာက္တြင္ရွိေနခဲ့သည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕အတြင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ တို႔က အၿပိဳင္စည္း႐ံုးထိုးေဖာက္ေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာပါတီကုိ လိုလားသူမ်ားဂိုဏ္းဂဏအစုဖြဲ႕ ၍ေနၾကသည္။ ကရင္တပ္ရင္းမ်ား၊ ကရင္စစ္ရဲမ်ား၊ ေကအင္န္ဒီအိုႏွင့္အမ္အင္န္ဒီအိုတို႔မွာမူ ေကအင္န္ယူ အဖြဲ႕၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေန သည္။ တပ္နီမ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာခံမ်ားျဖစ္ ေနၿပီး အလံနီမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏတိုက္ခိုက္ေနသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ပင္ထိုးေဖာက္ စည္း႐ံုး လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္ထဲတြင္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ အရာရွိမ်ားရွိေနေလသည္။
ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားမွာမူ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေလာေလာဆယ္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ ေစာ္ဘြားႀကီးစဝ္ေရႊ သိုက္ကို သမၼတခန္႔အပ္ထားသျဖင့္ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ မရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းမႈ မ်ားကုိမူေတြ႕ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားမွာ တစုတစည္းတည္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္မ်ားအျဖစ္ သူတစ္လူငါတစ္မင္း ကြဲျပား၍ ေနေလရာ ႏုိင္ငံေရး အုပ္စုခ်င္း ပဋိပကၡမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲမ်ား အျဖစ္သို႔ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ၏သစၥာကို  ေစာင့္သိေသာ တပ္မေတာ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ တို႔ေရာေႏွာေနေသာျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ တပ္နီႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔၏ ကရင္လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားသည္ အင္အားခ်င္း အၿပိဳင္အဆိုင္ မတိမ္းမယိမ္း ျဖစ္ေနၿပီး တုိက္ခိုက္ရန္ တာစူေနၾကခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ပဋိပကၡသည္ လက္နက္ကိုင္ဆူပူ အံုၾကြေရးသို႔ တြန္းပို႔လိုက္သကဲ့သို႔ ရွိေနေတာ့သည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization