Home » , » အခန္း(၇) ကုလား - ရခုိင္ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ရခုိင္တုိင္း၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

အခန္း(၇) ကုလား - ရခုိင္ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ရခုိင္တုိင္း၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန


အခန္း(၇)

ကုလား - ရခုိင္ အဓိက႐ုဏ္းႏွင့္ ရခုိင္တုိင္း၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန


ရခုိင္တုိ႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရခုိင္ေဒသသည္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ရႏၲပုိစာခ်ဳပ္ အရ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ရခုိင္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ (ၿမိဳ႕ေဟာင္း)မွ ပုိမုိ၍ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕သုိ႔ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ၁ (၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ျပည္သူ႕ေကာင္စီ၏ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယပုိင္း) ႏုိင္ငံေရးက႑။) ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔ အေပၚတြင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ငါးႏွစ္သားမွစ၍ လူခြန္ ေကာက္ခံခဲ့သည့္အျပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ဇာမီဒါ ေျမရွင္ စနစ္ဆုိးကုိလည္း သြတ္သြင္းေပးခဲ့သည္။ * (* ဇာမီဒါေျမရွင္စနစ္တြင္ ျပဳစုေခါင္းဟုေခၚေသာ ေျမရွင္က ေျမဧက ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ ထံမွ ႏွစ္ ၉ဝ ဂရန္ ခံယူရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လယ္တစ္ရွဥ္း(၆ ဒသမ ၄)ဧကအတြက္ စပါး ၃ဝဝ မွ ၅ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ လုပ္ကုိင္ရသည္။ ေျမရွင္တြင္ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ သားပ်ဳိ၊ သမီးပ်ဳိမ်ားကုိလည္း ေပးဆက္ရသည္။ (ဗုံေပါက္ သာေက်ာ္၏ ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္မွ) ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ရွီး၊ ၿမိဳ႕သူႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ မင္းသားႀကီး ဦးေရႊမန္း၊ ဓားပုိင္ႀကီး ဦးေက်ာ္ပုံတုိ႔ ဦးေဆာင္၍ ပုန္ကန္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုန္ကန္မႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဦးေရႊမန္းသည္ ဖမ္း ဆီးၿပီး ဘဂၤလားသုိ႔ အပုိ႔ခံရရာမွ အစာငတ္ခံဆႏၵျပရာ ၄၁ ရက္အၾကာတြင္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ၁၈၂၉ ခုႏွစ္ တြင္ ေမာင္သာဦးေခါင္းေဆာင္၍ သံတြဲတြင္ သူပုန္ထ သည္။ ၿဗိတိသွ်တပ္မွဴး ေဂၚဒြင္က်ဆုံးခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိသွ်တပ္ခြဲ ခုနစ္ခုႏွင့္ တုိက္ခုိက္မွ ၁၈၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ သူပုန္မ်ားၿငိမ္သက္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၈၃၁ ခုႏွစ္၊ ၁၈၃၆ ခုႏွစ္၊ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္၊ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္၊ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပုန္ကန္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၁၈၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးဦးေဆာင္၍ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အား ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ရာ သံတြဲၿမိဳ႕ တစ္စိတ္ တစ္ပုိင္းကုိ သိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ တြင္ ေမာင္ေဖာ္ေအာင္ေခါင္းေဆာင္၍ ပုန္ကန္ျပန္ရာ ၁၈၉၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေမာင္ေဖာ္ေအာင္ ႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သူတုိ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ႀကိဳးေပးခံရသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ကား ရခုိင္ေဒသ၌ ၿဗိတိသွ်တို႔အား လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္း လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေတြသားျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တရားမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈမ်ား ရွိလာသည္။ ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးစိန္လွေအာင္သည္ ဝိုင္အမ္ဘီေအ၌ ပါဝင္လႈပ္ရွား လာၿပီး ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္ဂ်ီစီဘီေအကုိ ဖြဲ႕ခဲ့ ၾကသည္။ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္(၁၉၂ဝ)တြင္ ပါဝင္ေသာ ဦးဘဦးမွာလည္း သံတြဲသားျဖစ္သည္။ ဦးဥတၱမေခါင္းေဆာင္၍ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ စစ္ေတြ၌ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ယာယီဖြင့္လွစ္ သည္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းႀကီး ေပၚထြက္လာသည္။၁၉၃၅ ခုႏွစ္ (၉၁)ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးစီေအာင္ (အေရးပုိင္ ေဟာင္း)၊ ဆာထြန္းေအာင္ေက်ာ္တုိ႔ ဦးေဆာင္၍ အာရကန္ပါတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အာရကန္ပါတီ တြင္ ဦးေရႊသာက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆာ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ဦးေအာင္ဇံေဝ၊ ဦးေမာင္ေမာင္ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ မစၥတာ ဆူလတန္မာမူး၊ မစၥတာ ဂူနီမာရက္၊ ဦးေစာလွညိဳ (ေက်ာက္ျဖဴ)၊ ဦးဖုိးျမင့္ (မာန္ေအာင္)တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ အာရကန္ပါတီသည္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရထံသုိ႔ 'ရခုိင္ျပည္အား အထူးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ခ်က္'စာတမ္းကုိ အဂၤလိပ္လုိ ေရးသား၍ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၁(၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယတြဲ) ႏုိင္ငံေရးက႑။) ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ကုိဘစံသည္ ကုိေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ သပိတ္ေကာင္စီဝင္ ေက်ာင္းသား ၃ဝ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢအမႈေဆာင္ ျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္သပိတ္ ေကာင္စီမွ တာဝန္ေပးသျဖင့္ ကုိဘစံ၊ ကုိညိဳထြန္း၊ ကုိေက်ာ္ျမတုိ႔ စစ္ေတြသုိ႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်ာင္းသား သမဂၢကုိ ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ား ႏုိးၾကားေရးအစည္းအ႐ုံးကုိ ဖြဲ႕စည္းရာ ဦးသတုိးလွ (မိဇံ)က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဦးေက်ာ္ႏု (ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ ဒုတိယအဆင့္)၊ ကုိစိန္ထြန္း၊ ကုိဘစံ၊ ကုိေက်ာ္ျမ(ေတာခုိ ဗကပ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္)တုိ႔ ပါဝင္ ၾကသည္။ အစည္းအ႐ုံးဖြဲ႕စည္းၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠ႒ ပ႑စ္ေန႐ူးႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ အင္ဒီရာဂႏၵီတုိ႔ လာေရာက္ၿပီး အစည္း အ႐ုံးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ၁၃ဝဝ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံတြင္ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္မ်ား ပါဝင္လႈပ္ရွားၾက ရာ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္က်ဆုံးစဥ္က ကုိဘစံ၊ ကုိေရႊေမာင္၊ ကုိေအာင္စံရွီးတုိ႔ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။ ၂ (၂။ ၎။) ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းကုိ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရခုိင္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟု အမည္ေျပာင္းၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ လူငယ္မ်ားႏုိးၾကားေရးအစည္း အ႐ုံးကုိ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္လာေစရန္ မင္းျပားသခင္ေက်ာ္ယ၊ လွထြန္းေအာင္ ႏွင့္ သခင္ဘုိးလွတုိ႔က စည္း႐ုံးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္မ်ားတြင္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံးႀကီးအမည္ျဖင့္ မင္းျပား ညီလာခံမွ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္။

ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံးတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေအာင္ထြန္းဦးက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဦးစံေရႊ၊ ဦးေရႊဇံ ဦး၊ ဦးဘစံ၊ ဦးေက်ာ္ႏု၊ ဦးထြန္းဝင္း၊ ဦးေအာင္ထြန္းျမ၊ သခင္ဘုိးလွ၊ သခင္အုိးေလာင္၊ ဦးဘသာ၊ ဦးေစာလွျဖဴ၊ ဦးေက်ာ္ဦးတုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တုိက္ဖ်က္ေရး၊ လယ္သမားအေရး၊ စကၠဴစက္ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ျပည္မႏွင့္ ရခုိင္ ညီၫြတ္စြာ နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရး မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄ဝ ျပည့္ ႏွစ္ ေပါက္ေတာညီလာခံတြင္ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ရခုိင္တုိင္းလုံးဆုိင္ရာ ႀကီးပြားေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား အစည္းအ႐ုံး ဟူ၍ ျဖစ္လာသည္။ ေပါက္ေတာညီလာခံသုိ႔ သခင္စုိးႏွင့္ သခင္ဘေသာ္တုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ ၾကသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ညီလာခံကုိ က်င္းပရာ ျပည္မမွ ဦးဘဝင္းႏွင့္ ေဒၚျမစိန္တုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္*(* ရခုိင္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ ရခုိင္တုိင္းလုံးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံးကုိပင္ ဆုိလုိသည္။ တန္ခုိးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မိန္းမဇရပ္တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပန္သည္။) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ညီလာခံက်င္းပစဥ္ အဖမ္းခံရၿပီး အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ၊ ကုိမီလာေထာင္သုိ႔ အပုိ႔ခံၾကရသည္။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ သခင္တင္ျမႏွင့္သခင္ခင္ေအာင္ တုိ႔ေရာက္လာၿပီး ၿဗိတိသွ်တုိ႔အား လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္ေရးကုိ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ရခုိင္တုိင္းလုံး ဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံးႀကီး၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ထြန္းဦးႏွင့္ ကုိဘစံတုိ႔က နယ္ခ်ဲ႕ တုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ျငင္းပယ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္တင္ျမသည္ ဦးပညာသီဟ၊ ကုိသိန္းေအာင္၊ ကုိျမ၊ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ဦးဥတၱမလမ္း၊တန္ခိုးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ မိန္းမဇရပ္တြင္ ကုလား-ရခိုင္ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားလာျခင္း လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပန္သည္။ ၁ (၁။ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္၏ ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ ။)

ထုိအခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ ဝံသာႏုဂုိဏ္း ႏွင့္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဝင္ သခင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးစာတမ္းမ်ားကုိ ဗုံေပါက္ သာေက်ာ္က ေဝငွ ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢအစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ျပ၍ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ဦးပညာသီဟ၊ ဦးစိႏၲာႏွင့္ ဗုံေပါက္ သာေက်ာ္တုိ႔လူစုသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ပုိမုိ၍ လက္တြဲမိလာၾကသည္။ သခင္တင္ျမႏွင့္ ကုိသိမ္းေအာင္သည္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရးဌာန ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ရခုိင္တုိင္းလုံး ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံးက လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ျငင္းပယ္ေသာ္လည္း ဦးပညာသီဟ၊ ဦးစိႏၲာႏွင့္ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္တုိ႔လူစုက လက္ခံခဲ့ ၾကသည္။

ဦးပညာသီဟက သခင္တင္ျမအား 'လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးပါက ရခုိင္ျပည္ သီးျခားသမၼတႏုိင္ငံ ထူေထာင္ ခြင့္ ေပးႏုိင္၊ မေပးႏုိင္'ကုိ ေမးျမန္းခဲ့ရာ သခင္တင္ျမ ႏွင့္ ကုိသိမ္းေအာင္သည္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ကုိယ္စား ရခုိင္ျပည္ခြဲထြက္ခြင့္ကုိ တာဝန္ယူ ခဲ့ၾကသည္။ ၂ (၂။ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္ ၏ ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ ၊ ၃၆ ။) သခင္တင္ျမသည္ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား စစ္သင္တန္း၊ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ပုိ႔ခ်ခဲ့ရာ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္အခ်ဳိ႕တြင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒ အျမစ္တြယ္လာသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြား၍ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားဆုတ္ခြာေသာအခါ ရခုိင္တုိ႔သည္ ကရင္စစ္ေျပးမ်ားအား ကူညီျခင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား သုိဝွက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္တြင္ ဂ်ပန္ေလယာဥ္မ်ားက စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ကုိ ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္သည္။ စစ္ေတြ အေရးပုိင္ ဦးေက်ာ္ခုိင္* (* ဦးေက်ာ္ခုိင္ - အုိင္စီအက္စ္ ။) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကရသည္။ကုလား - ရခုိင္ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားလာျခင္း

အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သုိ႔ ရခုိင္ေဒသေရာက္သြား စဥ္ကပင္ စစ္တေကာင္း ကုလားမ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသ အတြင္းသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ လွိမ့္၍ဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ အစုိးရက ေျမ႐ုိင္းေဝငွသည့္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္း လုိက္ေသာအခါ စစ္တေကာင္း ကုလားမ်ားသည္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ စေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ အလုံး အရင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကၿပီး ေျမ႐ုိင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းလုပ္ကုိင္ၾကသည္။ မြတ္စလင္ ဘာသာဝင္ စစ္တေကာင္းကုလားမ်ား ရခုိင္ေဒသ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေက်းရြာမ်ား ထူေထာင္ေနထုိင္ၾက ေၾကာင္း ဘားမားေဂဇက္တီးယား စာရြက္စာတမ္းမ်ား တြင္ ခုိင္မာစြာေတြ႕ရသည္။ ၁၈၃၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတြ ခ႐ုိင္၌ လူဦးေရတစ္သိန္းေက်ာ္သာ ရွိေသာ္လည္း ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ခုနစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ တုိးပြား လာရာ အမ်ားစုမွာ ေဒသခံရခုိင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ စစ္ေတြ ခ႐ုိင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ကုလားဦးေရမွာ သုံးသိန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္မ်ား ရခုိင္ေဒသမွဆုတ္ခြာစဥ္ မသယ္ ယူႏုိင္သျဖင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားမွာ ရခုိင္မ်ားႏွင့္ ေခၚေတာကုလားမ်ားအတြင္းတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြအေရးပုိင္ ဦးေက်ာ္ခုိင္မွာလည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ အေျခမခ် ႏုိင္ဘဲ ၿဗိတိသွ်စစ္ေရယာဥ္အမ္အယ္လ္ ၁၁ဝဝ ျဖင့္ လွည့္လည္၍ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရ သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚတြင္လည္း ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ ရာဇပုတ္ကုလားမ်ားက စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ တုိက္ခုိက္ ရမ္းကားလ်က္ရွိသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဦးပညာသီဟ ႏွင့္ ကုိလွေက်ာ္တုိ႔သည္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မွ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားကုိ ခုိးထုတ္၍ ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္မ်ားလက္သုိ႔ ျဖန္႔ေဝေပးေနၾကသည္။ လက္နက္ကုိင္ကုလားမ်ားမွာ လည္း ထိန္းမရသိမ္းမရ ျဖစ္လာသည္။ လက္နက္ကုိင္ ရခုိင္မ်ားက စစ္ေျပးမ်ားအား တုိက္ခုိက္လုယက္ရာမွ ကုလားမ်ားကုိပါ တုိက္ခုိက္လုယက္လာသည္။ ကုလား မ်ားကလည္း ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားအား လုယက္သတ္ျဖတ္ လာၾကသည္။

ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရက္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ သူႀကီး သားအဖကုိ ကုလားလူမ်ဳိးမ်ားက ဝင္ေရာက္သတ္ျဖတ္ လုိက္ၾကသည္။ သိန္းေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ ေမာင္ေက်ာ္ယ တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခုိင္မ်ားကလည္း လက္စားေခ် သည့္အေနျဖင့္ ရက္ေခ်ာင္းကုလားရြာကုိ တုိက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီး၍မီးတင္႐ႈိ႕လုိက္ရာမွ ကုလားလက္နက္ကုိင္ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္မ်ား၏တုိက္ခုိက္မႈသည္ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းအသြင္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားေတာ့သည္။ အုိင္စီအက္စ္ ဦးေက်ာ္ခုိင္သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ ဂူဒါျပင္ေက်းရြာတြင္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခုိလႈံေနရာမွ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ကုလားသူေဌးႀကီး မာရတံတင္ဘီကုိ အဓိက႐ုဏ္းကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ မာရတံတင္ဘီသည္ ဦးေက်ာ္ခုိင္ထံ လာ ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ခုိင္သည္ ပ႐ုိဂရက္စ္ ႏွစ္ထပ္သေဘၤာကုိစီး၍ ဦးေရႊသာ၊ ဦးအကုိင္၊ ရဲဝန္ေထာက္ ဦးေရႊသာ၊ ေအာင္စံလွ၊ ၿမိဳ႕ပုိင္ ဦးဘတင္တုိ႔ႏွင့္အတူ စစ္ေတြသုိ႔ ထြက္ခြာလာသည္။ ၁(၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယတြဲ)၊ ႏုိင္ငံေရးက႑ ။)

ပ႐ုိဂရက္စ္သေဘၤာ ဂူဒါျပင္ရြာေရာက္ေသာ အခါ အသင့္ေနရာယူထားေသာ ကုလားမ်ားအနက္ ကာလုဆုိသူက စတင္ပစ္ခတ္ရာ ဦးေက်ာ္ခုိင္ကုိ က်ည္ဆန္ထိမွန္သြားသည္။ ဦးေက်ာ္ခုိင္သည္ သေဘၤာ ကုိ ေနာက္ျပန္လွည့္ေမာင္းရန္ အမိန္႔ေပးၿပီး ေသဆုံး သြားသည္။ ပ႐ုိဂရက္စ္သေဘၤာသည္ ပုဏၰားကြၽန္းသုိ႔ ဆုတ္ခြာလာသည္။ ပုဏၰားကြၽန္းတြင္ သံတြဲမွခ်ီတက္ လာေသာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏ ဘီအုိင္ေအတပ္ေရာက္ႏွင့္ ေနသျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရျပန္သည္။

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ရခုိင္ေဒသအေျခအေနမွာ မ်ားစြာ ဆုိးရြားလွသည္။ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာၿပီး ၿဗိတိသွ်အစုိးရအေရးပုိင္လည္း က်ဆုံးသြားသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ားက ရခုိင္ေဒသကုိ တစ္စတစ္စ သိမ္းပုိက္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ တိတိက်က် မထူေထာင္ႏုိင္ေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုလား - ရခုိင္အဓိက႐ုဏ္းသည္ မ်ားစြာႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ေျမပုံ၊ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရခုိင္မ်ားက အေရးသာခဲ့ေသာ္လည္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ကုလားမ်ားက အေရး သာခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ မွ ရခုိင္၊ ဒုိင္းနက္၊ သက္ စေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား သည္ ေက်းရြာမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္၍ ရခုိင္ေဒသေတာင္ပုိင္း သုိ႔ ထြက္ေျပးလာၾကရသည္။


ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏ ဘီအုိင္ေအတပ္

ဗုိလ္ရန္ေအာင္၏ ဘီအုိင္ေအတပ္သည္ ေတာင္ကုတ္လမ္းအတုိင္း ရခုိင္ေဒသေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာရာ ရခုိင္လူငယ္မ်ားစြာသည္ ဘီအုိင္ေအ တပ္သားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ကုိျမ၊ ဗုံေပါက္ သာေက်ာ္ သံမဏိတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သာထြန္းဦး၊ ကုိဘစံ စေသာ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘီအုိင္ေအႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တာဝန္ ယူၾကသည္။ ဘီအုိင္ေအတပ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကေသာ တပ္သားသစ္မ်ားမွာ ၂ဝဝ ခန္႔ပင္ ရွိသည္။ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ ဦးသာဇံလွ၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ထြန္းဦးတုိ႔သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ရန္ ဘီအုိင္ေအႏွင့္အတူ လုိက္ပါၾကသည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္၏ ဘီအုိင္ေအတပ္သည္ ဂ်ပန္မ်ား ထက္ ႏွစ္ရက္ေစာ၍ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္လုိက္ၾကသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ဘီအုိင္ေအ တပ္သား အင္အားမွာ ပုိမုိ၍ တုိးပြားလာျပန္သည္။

ရခုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိုဝွက္ထားသည့္ လက္နက္မ်ားမွာလည္း အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကုိတုိက္ခုိက္ ေရးထက္ ကုလားမ်ားကုိတုိက္ခုိက္ရန္သာ ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ကုလားမ်ားက တုိက္ခုိက္ေနသျဖင့္ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္စုတစ္စု (ယခင္ဘားမင္းေဗာ္လံတီယာမွက်န္ရစ္)ႏွင့္ ၿမိဳ႕ခံ လက္နက္ကုိင္မ်ားက ခုခံေနရာ အေရးနိမ့္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေတြတြင္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ထံ သုိ႔ စစ္ကူေပးပါရန္ ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ က ရခုိင္တုိင္းလုံးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္ ဦးသာဇံလွ၊ ဦးပညာသီဟ၊ မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသား ဦးဘုိးခုိင္၊ ဦးယာဆင္*(*။ ဦးယာဆင္၊ အထက္တန္းေရွ႕ေန ။) တုိ႔ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ကုိ ဘူးသီးေတာင္သုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ကရစ္ရွ္နားသေဘၤာ (ဘီအုိင္ေအေခတ္တြင္ ရန္ႀကီးေအာင္ဟု အမည္ေျပာင္း ထားသည္)ျဖင့္ သုံးေရာင္ျခယ္အလံလႊင့္ထူၿပီး ရေသ့ ေတာင္မွတစ္ဆင့္ ဘူးသီးေတာင္သုိ႔ ထြက္ခြာသြား သည္။

ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ ဗုိလ္ရန္ေနာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ မ်ဳိးၫြန္႔တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္စုကုိလည္း ေမာင္ေတာသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ ဘီအုိင္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမာင္ေတာတြင္ တရားပြဲက်င္းပေန ၾကစဥ္ ကုလားမ်ားက အလစ္ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ၾက ရာ ဗိုလ္ရန္ေနာင္ႏွင့္ ဗုိလ္မ်ဳိးၫြန္႔ အပါအဝင္ တပ္စု တစ္စုလုံး က်ဆုံးသြားရသည္။ ၁ (၁။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း (ဒုတိယတြဲ) ႏုိင္ငံေရးက႑။) ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာတြင္ အဓိက႐ုဏ္းမွာ ပုိမိုျပင္းထန္လာၿပီး ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေသဆုံးၾကရသည္။ ဘူးသီးေတာင္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ခံေနရရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕မွာလည္း မည္ကဲ့သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။

ဦးပညာသီဟက ဘူးသီးေတာင္ရွိ ရခုိင္မ်ားအား ကုလားအႏၲရာယ္မွ ကယ္တင္ႏုိင္ရန္၊ လက္နက္ျဖည့္ တင္းေပးပုိ႔ရန္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ထံ အကူအညီေတာင္း သည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္က အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွက်န္ရစ္ သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကုိ ဘူးသီးေတာင္သုိ႔ပုိ႔ရန္ ကုိညိဳထြန္းအား တာဝန္ေပးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္ စစ္တပ္က သတင္းရသြားသျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ကုိ သိမ္းဆည္းသြားေတာ့သည္။၂ (၂။ ဗုံေပါက္သာေက်ာ္၏ ေတာ္လွန္ေရးခရီးဝယ္ စာမ်က္ႏွာ ၉ဝ။) ဗုိလ္ရန္ေအာင္က ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္မ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျဖရွင္းသျဖင့္ ကုိညိဳထြန္းအား ဂ်ပန္မ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ ဘူးသီးေတာင္ကုိသိမ္းပုိက္ ရန္ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္၍ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကုိ ေစလႊတ္လုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္၏ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရေသာ ဗမာစစ္ဗုိလ္တစ္ဦးႏွင့္ ရခုိင္တပ္ၾကပ္ႀကီး တစ္ဦး၃ (၃။ ၎စာမ်က္ႏွာ ၉၁။)ကုိ မြတ္စလင္ ကုလားမ်ားက သတ္ျဖတ္လုိက္ ၾကသည္။ ေမာင္ေတာနယ္မွ ရခုိင္မ်ားမွာ အိႏၵိယသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကုလားမ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ဘူးသီးေတာင္မွာမူ ကုလား မ်ား၏ ဝုိင္းရံတုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ ခံၿမဲခံေနရသည္။

ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါ အဝင္ ဘီအုိင္ေအတပ္ခြဲႏွစ္ခြဲျဖင့္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ အတြင္း ဘူးသီးေတာင္သုိ႔ သေဘၤာျဖင့္ ခ်ီတက္သြား ၾကသည္။ ဘူးသီးေတာင္အထိ ကုလားမ်ား၏တုိက္ခုိက္ မႈကုိမေတြ႕ရဘဲ ေခ်ာေမာစြာေရာက္ရွိသည္။ ဘီအုိင္ေအ တပ္က ပုလိပ္မ်ားထံမွ လက္နက္သိမ္းၿပီး ရခုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ဘဏ္တုိက္မွေငြမ်ားကုိ သိမ္းလုိက္ သည္။ ေငြအခ်ဳိ႕ကုိ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ဒုိင္းနက္မ်ား အား ေဝေပးလုိက္သည္။ ကုလားမ်ားသည္ ဘူးသီး ေတာင္ရွိ ဘီအုိင္ေအတပ္အား သုံးႀကိမ္မွ် လာေရာက္ တုိက္ခုိက္ရာ အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာသြားၾက ရသည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္ ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းေျပၿငိမ္း ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေပ။

ကုလားမ်ားက အဂၤလိပ္ဒီဝီဇံတပ္မ်ား ခ်ီတက္ လာေနေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔ရာ ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ ဘီအုိင္ေအတပ္ကုိ ဆုတ္ခြာရန္ ျပင္ေတာ့သည္။ ရခုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘီအုိင္ေအတပ္ကုိ ေမာင္ေတာ မွ ဆုတ္ခြာျခင္းမျပဳရန္ ဝုိင္းဝန္းတားျမစ္ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္မ်ားက ဘီအုိင္ေအကုိ ဖ်က္သိမ္း ရန္ စီစဥ္ေနေသာေၾကာင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္အားလုံး ရန္ကုန္သုိ႔ စု႐ုံးၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး မီးသေဘၤာျဖင့္ စတင္ဆုတ္ခြာသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚမွ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားလည္း ဘီအိုင္ေအတပ္ျဖင့္ အတူလုိက္ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။

ဘီအုိင္ေအတပ္ဆုတ္ခြာခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ားသည္ ကုလားတုိ႔အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အတြက္ စက္ပ်က္သျဖင့္ အသုံးမျပဳသည္မွာၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ မီးသေဘၤာတစ္စင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးရန္ ၾကံစည္ၾကသည္။ အဆုိပါသေဘၤာသည္ ဘူးသီးေတာင္ ဆိပ္ကမ္းမွ ကုိက္ ၂ဝ ခန္႔အကြာတြင္ ႐ုတ္တရက္ နစ္ျမဳပ္ရာ လူေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ ေသဆုံးသြားရသည္။ လူ ၅ဝ မွ် လြတ္ေျမာက္အသက္ရွင္ရာတြင္ ဦးပညာ သီဟလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ ကရစ္ရွ္နားသေဘၤာျဖင့္ မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ လွည့္လည္၍ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လွည့္လည္စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ဗုိလ္ရန္ႀကီးေအာင္ ကုိ ပလက္ဝသုိ႔၊ ဗုိလ္သူရ၊ ရဲေဘာ္သာထြန္းေအာင္၊ ဗိုလ္အာဠာဝက၊ ဗုိလ္ရဲလွတုိ႔ကုိ ၿမိဳ႕ေဟာင္းသုိ႔ အသီးသီး ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ စစ္ေတြခ႐ုိင္တြင္ အဓိကလႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ဗုိလ္မင္းေခါင္ (ေရႊတူ)သည္ သံတြဲခ႐ုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏ ဘီအုိင္ေအတပ္သည္ ဂြ-ေဘာမိလမ္း အတုိင္း ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားရသည္။ ကုလား-ရခုိင္အဓိက႐ုဏ္းမွာမူ ရခုိင္ေဒသေတာင္ပုိင္း သုိ႔ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးရျခင္းျဖင့္ အနည္းငယ္ ေျပၿငိမ္းသြားသည္။ ရခုိင္ေဒသေျမာက္ ပုိင္းတြင္ ကုလားမ်ားႀကီးစုိးလာၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ဟူ၍ ေခၚတြင္လာၾကသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မူဂ်ာဟစ္ေသာင္းက်န္းမႈ၏ အစပင္ ျဖစ္ေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization