Home » , » အခန္း(၉) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း

အခန္း(၉) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း


အခန္း(၉)

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း


ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီကြန္ဂရက္

သခင္စုိးဦးေဆာင္၍လႈပ္ရွားေနေသာ ေျမေအာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီကြန္ဂရက္ကုိ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တတိယပတ္အတြင္းတြင္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာအနီးရွိ လယ္တဲတစ္ခု၌ က်င္းပ ၾကသည္။ သခင္စုိးက ယင္းပါတီကြန္ဂရက္ကုိ ပထမ အႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ပါတီကုိယ္စားလွယ္ ေျခာက္ေယာက္ႏွင့္ ဧည့္သည္တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ သည္။ ပါတီဝင္မ်ားက တက္ေရာက္သူနည္းပါးလွ ေသာေၾကာင့္ ပါတီကြန္ဂရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ရ မရ ေစာဒကတက္ၾကရာ သခင္စုိးက ႐ုရွားျပည္မွ လီနင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ေလဘာပါတီ၏ ပထမအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္မွာ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးေယာက္သာ ပါဝင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။ ၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (စ) စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၅၊ ၃ဝ၆။) တက္ေရာက္လာၾကေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာ သခင္တင္ျမ၊ ကုိေက်ာ္ဝင္း(ရဲနီေက်ာ္ဝင္း)၊ က်ဳိက္မေရာ ကုိသြင္(ယခု ျပည္ေျပး)၊ ကုိထြန္းစိန္၊ ကုိစံၫြန္႔၊ သခင္စုိးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး က်ဳိက္လတ္မွ ကုိေဌးေအာင္မွာ ဧည့္သည္အေနႏွင့္ တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစည္း အေဝးတြင္ သဘာပတိအျဖစ္ ကုိသြင္က ေဆာင္ရြက္ ၿပီး သခင္စုိးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။ သခင္စုိးက ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား ၿပီး သခင္တင္ျမက စည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းမႈအေျခအေနကုိ အစီရင္ခံသည္။

သခင္စုိး၏ ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာမွာ အခန္းမ်ား ခြဲထားၿပီး အခန္း(၁)တြင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္၍ နာဇီဂ်ာမနီႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကုိ ႐ႈံးနိမ့္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည္။ အခန္း(၂)တြင္ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝင္းဂိတ္၏ ခရီးရွည္ ထုိးေဖာက္ တုိက္ခိုက္ျခင္းမေအာင္ျမင္ဘဲျဖစ္ပုံ၊ ရခုိင္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီး နားစစ္မ်က္ႏွာတြင္ မထူးျခားပုံတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အေျခအေန မ်ားစြာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးေနပုံတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးကုိ ႏွိပ္စက္ေစာ္ကားေန ေသာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ ေဆာ္ၾသထားသည္။

အခန္း(၃)တြင္ လက္ဝဲ၊ လက္ယာေသြဖည္ေရးကုိ သတိေပးထားသည္။ သခင္စုိးက အခ်ိန္မက်မီ တစ္ဦးေကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႕ေကာင္း လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္ျခင္းကုိ လက္ဝဲေသြဖည္ေရးဟု သတ္မွတ္ၿပီး ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈကုိေၾကာက္၍ ေတာ္လွန္ေရးအား စြန္႔လႊတ္သြားျခင္းကုိ လက္ယာ ေသြဖည္ေရးဟု သတ္မွတ္သည္။ ေနာက္ အခန္းမ်ား တြင္ ေခတ္ကုိ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရန္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ မွန္ကန္စြာထူေထာင္ရန္၊ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကုိ အာ႐ုံစုိက္ရန္၊ ပါတီဝင္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရး၊ သေဘာ တရားေရးပညာမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ပါတီဝင္တပ္သား တုိ႔၏ လုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဟန္မ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ၾကရန္၊ နည္းပရိယာယ္ျဖင့္ လူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္စည္း႐ုံးသြားရန္ တင္ျပထားသည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းရျခင္းကုိလည္း ရွင္းျပထားသည္။

သခင္စုိး တင္သြင္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ ကုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက လက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ ျပဳလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္စုိးကတင္ျပေသာ ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ သခင္စုိး (အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး)၊ ကုိသြင္၊ ကုိေက်ာ္ဝင္း၊ ကုိထြန္းစိန္၊ ကုိစံၫြန္႔ ႏွင့္ သခင္တင္ျမတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ပထမဆုံးေသာ ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သခင္စုိး၏ ပါတီ ကြန္ဂရက္မွာ ႏွစ္ရက္အတြင္း က်င္းပၿပီးစီးသြား ေလသည္။ ၁(၁။ သမုိင္းဆုိင္ရာအျမင္အရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္၍ ေျမေအာက္ ကလာပ္စည္း ဖြဲ႕ျခင္းကုိ အခ်ဳိ႕က ပထမ ကြန္ဂရက္ဟု ဆုိသည္။)


ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဘီဒီေအ အဆက္ အသြယ္

သခင္စုိး၏ ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စည္း႐ုံး လႈပ္ရွားလ်က္ရွိခဲ့ရာ ဘီဒီေအ တပ္ဖြဲ႕အတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ရန္ေအာင္သည္ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္တင္ေရႊတုိ႔ အိႏၵိယသြားႏုိင္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ့ ဖူးေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္မေကာင္းသျဖင့္ ဆက္လက္စည္း႐ုံးျခင္းမျပဳ ဘဲ ထားခဲ့ရသည္။ ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသူမွာ ဗုိလ္သိန္းတန္ ျဖစ္သည္။ မဂၤလာဒုံ ဗုိလ္သင္တန္းတက္ေနစဥ္ အဆက္အသြယ္ ရခဲ့ရာမွ စည္း႐ုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗိုလ္သိန္းတန္ က သခင္တင္ျမအား ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ စံျပတပ္ရင္းသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္သိန္းတန္သည္ ဂ်ပန္ျပန္ ဗိုလ္လင္းယုန္ႏွင့္ ဗုိလ္တာရာတုိ႔အား ႀကိဳတင္၍ စည္း႐ုံးၿပီးျဖစ္သည္။ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ စံျပတပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴးမွာ ဗုိလ္ ေက်ာ္ေဇာ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ေတာခုိ)ျဖစ္ၿပီး ဗုိလ္လင္းယုန္ႏွင့္ ဗုိလ္တာရာတုိ႔မွာ တပ္ခြဲမွဴးမ်ားျဖစ္ သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အတြင္း၌ ဗိုလ္ ေမာင္ေမာင္(သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)၊ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ကေလး (ဖဆပလ ဝန္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဗုိလ္ဝင္း(ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္း) တုိ႔လူစုက ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စည္း႐ုံးလ်က္ ရွိၿပီး ကုိဗေဆြ၊ ကုိေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔၏ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ ပုံအဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကလည္း ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံအဖြဲ႕ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

သခင္တင္ျမသည္ ဗိုလ္သိန္းတန္၊ ဗိုလ္လင္းယုန္၊ ဗုိလ္တာရာတုိ႔ႏွင့္သာမက ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံအဖြဲ႕ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္ ေအာင္ႀကီး၊ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဗုိလ္ဝင္းတုိ႔ႏွင့္ လည္း ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာထားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီး က သခင္စုိးေရးသားသည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးေၾကညာ စာတမ္း အမွတ္(၁)ကုိ လက္မခံဘဲ ျပစ္တင္ေဝဖန္ၾက သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ အင္အားႀကီးမားဟန္ရွိ၍ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ္လည္း မခုိင္ၿမဲေသာ အင္အား ျဖစ္သည္ဟု အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ မွားယြင္းသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ႏွင့္ ယာယီပူးေပါင္း ၿပီး အဂၤလိပ္ကုိေတာ္လွန္္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တုိ႔လူစုကုိ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္မ်ား၊ ဂ်ပန္အလုိေတာ္ရိ မ်ားအျဖစ္ ပုတ္ခတ္ထားျခင္းကုိလည္း လက္မခံႏုိင္ ၾကေပ။ ဂ်ပန္အေျပး တြင္ ျပန္ဝင္လာမည့္ အဂၤလိပ္ကုိ မဟာမိတ္အျဖစ္ သခင္စုိးက သေဘာထားေနျခင္း ကုိလည္း ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးက လက္ယာေသြဖည္ေရးအျဖစ္ စြပ္စြဲလိုက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အယူအဆေရးရာတြင္ ျငင္းခုံလာၾကရာမွ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရပ္ဆုိင္း လုိက္ၾကသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကုိကား သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ျပန္လည္ေတာ္လွန္ရမည္ကုိ သိရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း အခ်ိန္မက်မီ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ထၾ<ြက တုိက္ခုိက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးမေအာင္ျမင္မွာကုိ စုိးရိမ္ သျဖင့္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည္။ ဘီဒီေအတပ္မ်ားကုိ စစ္ပညာပုိမုိထက္ျမက္လာေစရန္ ဂ႐ုစုိက္၍ ေလ့က်င့္ ေနေစသည္။

အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမ်ား

သခင္စုိး၏ ေျမေအာက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနရာတြင္ သခင္စုိးက စည္း႐ုံးေရးမွဴး မ်ားအား တုိက္႐ုိက္ခုိင္းေစသည့္စနစ္ကုိ အသုံးျပဳေလ့ ရွိသည္။ သခင္ေက်ာ္စိန္ကုိ အဆက္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ အေရးယူခဲ့ၿပီးေနာက္ သခင္ေက်ာ္စိန္တုိ႔လူစု အဖမ္းခံ ရသည္။ သခင္ေက်ာ္စိန္တုိ႔လူစုသည္ ဂ်ပန္ကင္ေပတုိင္ စစ္ပုလိပ္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးပါမည္ဟူေသာ ကတိခံဝန္ျဖင့္ ျပန္လြတ္လာၾကသည္။ ဂ်ပန္ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈကုိ ေၾကာက္သျဖင့္ ဂ်ပန္အလုိေတာ္ရိလုပ္ ေနၾကရ ေသာ္လည္း သခင္ေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ဆရာရာဂ်န္ တုိ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္မကုန္ေသးေၾကာင္း သိရ သျဖင့္ သခင္စုိးက ျပန္လည္စည္း႐ုံးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ သည္။ သခင္သန္းၿမိဳင္ကုိ ေက်ာက္ဆည္စည္း႐ုံးေရးမွဴး ဘဝက တာဝန္မေက်မႈျဖင့္ အဆက္ျဖတ္အေရးယူခဲ့ ရာမွ ျပန္လည္လက္ခံၿပီး သခင္ေက်ာ္စိန္၊ ဆရာရာဂ်န္ တုိ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ကုိ ျပန္ေပးခဲ့သည္။ သခင္သန္းၿမိဳင္သည္ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥေၾကာင့္ သတိေပး အေရးယူျခင္းလည္း ခံခဲ့ရသည္။

ကုိေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ က်ဳိက္မေရာ ကုိသြင္တုိ႔က အုပ္စုဖြဲ႕ကာ သခင္တင္ျမအား ဖယ္ရွားရန္ ၾကံစည္ ျခင္းကုိလည္း သခင္စုိးသည္ အေရးယူခဲ့ရသည္။ ကုိေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ကုိသြင္ကုိ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲၿပီး ပါတီလုိလားသူအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည္။ ကုိျမသြင္ ကုိ စည္း႐ုံးေရးမွဴးမွ ႐ုိး႐ုိးပါတီဝင္အျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ် သည္။ ကုိသိမ္းေမာင္(သထုံအမတ္၊ ယခုကြယ္လြန္) ႏွင့္ ကုိေက်ာ္တင့္ကုိ သတိေပးလုိက္သည္။ သခင္စုိး သည္ ပါတီဝင္မ်ားအား အေရးယူရပါက အဘယ့္ ေၾကာင့္အေရးယူရေၾကာင္းကုိ ေျမေအာက္အဆက္ အသြယ္မ်ားထံ ရွင္းျပၿပီး အေရးယူခံရသူ မ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားၾကရန္ ၫႊန္ၾကားေလ့ရွိသည္။သခင္စုိး၏ လက္ဝဲေသြဖည္ေရးအႏၲရာယ္စာတမ္း

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔၏ ေစာ္ကားႏွိပ္စက္မႈကုိ ေန႔ရွိသေရြ႕ ခံေနၾကရ ေလရာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ၾကံစည္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ လာၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနဝင္းတုိ႔၏ သေဘာတူညီ ခ်က္အရ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေနၾကသည္။ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔က ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ အဖြဲ႕အမည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားစည္း႐ုံးေနသည္။ တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ သည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံအဖဲြ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သခင္စုိး၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖက္ဆစ္ကုိ တုိက္ရမည္ဟူေသာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားကုိ တရားေသဆုပ္ကုိင္ကာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စည္း႐ုံးေနခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ အဆက္အသြယ္ ရေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖိတ္ေခၚေသာ္လည္း သခင္စုိးက လက္မခံခဲ့။ သခင္စုိးက တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဂ်ပန္ကုိေခၚလာသူ မ်က္ကန္း မ်ဳိးခ်စ္မ်ားဟု ေဝဖန္ျခင္းကုိလည္း တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မေက်နပ္ခဲ့ေပ။

၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေတာ့မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကုိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ရရွိလာေလသည္။ သခင္စုိးသည္ ဤသတင္းမွန္ကန္ေၾကာင္း သိသည္ႏွင့္ လက္ဝဲေသြဖည္ေရးအႏၲရာယ္အမည္ရွိ စာတမ္းကုိ ေရးသားေတာ့သည္။

သခင္စုိး၏ လက္ဝဲေသြဖည္ေရး အႏၲရာယ္ စာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာအခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိအေျခ အေနတြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လုိ႔ မျဖစ္ ေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ သည္။ 'ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနမွာ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္မ်ားကုိ ျပည္သူလူထုႀကီးက လက္နက္ကုိင္ေတာ္ လွန္ရန္ အခ်ိန္မက်ေသး။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားသည္ ပစိဖိတ္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ စစ္အင္အားဆုတ္ယုတ္ သင့္သေလာက္ မဆုတ္ယုတ္ေသး။ ဖ႐ုိဖရဲမျဖစ္ေသး။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ခုိင္ၿမဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္ၾက မည့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားမွာလည္း တစုတစည္းတည္းမျဖစ္ေသး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၏ လူထုစည္း႐ုံးေရးမွာ မက်ယ္ျပန္႔ေသး႐ုံမွ် မက တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လက္နက္ ကုိင္ေတာ္လွန္ရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စည္း႐ုံးေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ အေျခအေန မျပည့္စုံေသး။

အေျခအေနမျပည့္စုံေသးဘဲ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ကို ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ပါက အင္အားႀကီးေသာရန္သူကုိ အင္အားနည္းေနေသးေသာ မိမိတုိ႔က ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ ဖိတ္ေခၚရာ ၾကမည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက မိမိတုိ႔ကုိယ္ကုိ ရန္သူ႕လက္သုိ႔ အပ္ႏွင္းရာၾကမည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကုိ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ရန္ အသင့္ မျဖစ္ေသးေသာ လူထုႏွင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားကုိ ကင္းကြာေစၿပီး လူထုအကူအညီမရ သျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အရ၊ စည္း႐ုံးေရးအရ အသင့္မျဖစ္ေသးမီ ဂ်ပန္ကုိ ခ်က္ခ်င္း လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ရန္ သေဘာထား သည္ လက္ဝဲေသြဖည္ေရးအႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤအႏၲရာယ္ကုိ တားဆီးရမည္။ ဤလက္ဝဲ ေသြဖည္ေရးသေဘာထားရွိသူမ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကုိ စတင္ရန္ အခ်ိန္မက် ေသးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ေစာင့္၍ လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စည္း႐ုံးေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရမည္'၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (ပၪၥမပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၈၂၊ ၈၃။) စသည္ျဖင့္ လက္ဝဲ ေသြဖည္ေရး အႏၲရာယ္စာတမ္းတြင္ သခင္စုိးက အက်ယ္တဝင့္ ေရးသားထားသည္။

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ လက္ဝဲအႏၲရာယ္စာတမ္းကုိ စာကူးစက္ျဖင့္ လွည့္၍ ယင္းတုိ႔၏ ေျမေအာက္ ကလာပ္စည္းဝင္မ်ားသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ေဝငွသည္။ တပ္မေတာ္အတြင္းသုိ႔လည္း ဗုိလ္သိန္းတန္မွ တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ေဝသည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ တုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္အႏၲရာယ္ၾကားမွ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးကုိ တပ္မေတာ္အတြင္းတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ စည္း႐ုံးျပင္ဆင္ေနရျခင္းျဖစ္ရာ သခင္စုိး၏စာတမ္း သည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးစည္း႐ုံးမႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ က်ဆင္းေစခဲ့သည္။ သခင္စုိး၏စာတမ္းကုိသာ ဂ်ပန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စစ္ပုလိပ္မ်ားရရွိသြားပါက တပ္မေတာ္၏အစီ အစဥ္ကုိ ႀကိဳတင္သိရွိသြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ လည္း ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ျပည္သူ႔အေရး ေတာ္ပုံပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္ေအာင္ ႀကီး(ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း)ႏွင့္ ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္(သံ အမတ္ႀကီးေဟာင္း)တုိ႔သည္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ပထမပတ္တြင္ သခင္တင္ျမႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ သခင္စုိး၏ လက္ဝဲေသြဖည္ေရးအႏၲရာယ္စာတမ္းကုိ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ျပစ္တင္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ သခင္စုိး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ကိုလည္း ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။

ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဘီဒီေအ တပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းစဥ္က ဘီဒီေအတပ္တြင္ မပါဝင္ခဲ့ ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားရွိေနခဲ့ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အမိန္႔အရ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း/ ေတာခုိ) သည္ ထုိရဲေဘာ္မ်ားကုိ စုစည္းထားခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထုိရဲေဘာ္မ်ားအား ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တာဝန္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။ ထုိရဲေဘာ္မ်ားသည္ ပဲခူး၊ သထုံႏွင့္ ဒလေဒသမ်ားတြင္ လူႏွင့္ လက္နက္မ်ားကုိ ႀကိဳတင္စုေဆာင္းထားခဲ့ ရသည္။

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ၏ လက္ေအာက္တြင္ စုစည္းေနေသာ ထုိရဲေဘာ္မ်ားကုိ လည္း ဆက္သြယ္စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ထုိသူမ်ားမွာ ကုိႀကီးျမင့္၊ ကိုေဖၫြန္႔ (ေတာခုိ၊ သန္႔ရွင္းအမတ္၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ သထုံတြင္က်ဆုံး)၊ ကုိေသာင္းေအး (ကြယ္လြန္)၊ ကုိသာရီ(သထုံတြင္ ဂ်ပန္အသတ္ခံရ)၊ ကုိထြန္းစိန္ႏွင့္ ကုိသိန္းဆုိသူတုိ႔ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေဆာင္ရြက္ေနရာ တြင္ ႏုိင္ငံေရးဝါဒကုိ ေရွ႕တန္းတင္၍ စည္း႐ုံးလ်က္ရွိေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ႏွင့္ မၾကာခဏ အျငင္းပြားခဲ့ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အခါမ်ားစြာတြင္ တပ္မေတာ္ ၏ေတာ္လွန္ေရးကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ အစစအရာရာ သည္းညည္းခံ၍ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ ပါတီႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔ကုိ စုစည္း၍ ဖက္ဆစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization