Home » , » အခန္း(၅) ကရင္-ဗမာအဓိက႐ုဏ္း ေပၚေပါက္လာျခင္း

အခန္း(၅) ကရင္-ဗမာအဓိက႐ုဏ္း ေပၚေပါက္လာျခင္း


အခန္း(၅)

ကရင္-ဗမာအဓိက႐ုဏ္း ေပၚေပါက္လာျခင္း


ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ေသြးခြဲမႈမ်ား
ကရင္အႏြယ္ဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ မူလဇာစ္ျမစ္မွာ မြန္လိြဳက္မ်ဳိးႏြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕သမုိင္းဆရာမ်ားက တုိင္တ႐ုတ္စု မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု ယူဆၾကၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ တိဗက္တုိဘားမင္း(တိဗက္ျမန္မာ)စုမွ ဆင္းသက္လာ သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ တုိင္တ႐ုတ္အုပ္စုသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ ေနာက္ဆုံး ေရာက္ရွိလာၾက သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ ဘက္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ စတင္ေနထုိင္ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေသာအခါက ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ဦးေရတုိးပြားလာသျဖင့္ ေတာင္ဘက္ ေျမျပန္႔သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကသည္။ အမ်ားမွာ ကယားေတာင္တန္းေဒသမွတနသၤာရီေတာင္တန္း ေဒသအထိ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသတုိ႔တြင္ အျခား မြန္၊ ဗမာစေသာလူမ်ဳိးမ်ား  ႏွင့္ ေရာေႏွာေနထုိင္ၾကသည္။ေျမျပန္႔ေဒသ တြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ကရင္အမ်ားစု မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမွာ လည္း မြန္၊ ဗမာတုိ႔ႏွင့္ ကြဲျပားမႈမရွိခဲ့ေပ။ ေတာင္ေပၚ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾက ေသာ ကရင္မ်ားမွာမူ နတ္ကုိးကြယ္ ေလ့ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမွာ အနည္းငယ္ကြဲျပား ၾကသည္။ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အဓိကစီးပြားေရးမွာ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။

 
သက္ဦးဆံပုိင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္တြင္ ကရင္မ်ား သည္ ဗမာမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ခြဲျခား၍ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္းမ်ဳိး မ်ားမရွိခဲ့ေပ။ ၾသဇာအာဏာထက္ျမက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ  ဘုရင္၊ မြန္ဘုရင္မ်ားက ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအား လူမ်ဳိးေရး အရ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းဆဲမႈမ်ားလည္း ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မရွိ ခဲ့ေပ။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ကာလအတြင္း ဗမာ၊ မြန္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည့္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ကရင္မ်ားလည္း တန္းတူပင္ ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ၾကရသည္။ သက္ဦးဆံပုိင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၏ခါးသီး ေသာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ကရင္မ်ားအေနႏွင့္  အျခား လူမ်ဳိးမ်ားထက္ ထူးထူးျခားျခား ပုိမုိခံစားခဲ့ၾကရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲအၿပီးတြင္ အဂၤလိပ္ တုိ႔သည္ ရခုိင္ႏွင့္ တနသၤာရီကို ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရသြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ အေမရိကန္သာသနာျပဳ ဆရာမ်ားသည္ တနသၤာရီရွိ ကရင္မ်ားႏွင့္စတင္ထိေတြ႕ ခြင့္ရလာၾကသည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲၿပီး ေသာအခါတြင္ ကား ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ခုလုံး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္က်ေရာက္သြားသျဖင့္ မ်က္ႏွာျဖဴ သာသနာျပဳမ်ားသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိ ကရင္မ်ား ႏွင့္ပါ ထိေတြ႕ခြင့္ရလာ ၾက သည္။ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ ဗုဒၶဘာသာ   ေကာင္းစြာထြန္းကားေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္သာသ နာျပဳမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမရၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး သာသနာျပဳ ၾကရသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကုိ ေျမေတာင္ေျမႇာက္၍ အခြင့္ အေရးမ်ားစြာေပးေလရာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာသည္။
သုိ႔ေသာ္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဦးေရ မ်ားျပားေနဆဲပင္ရွိရာ ၿဗိတိသွ် အာဏာပုိင္မ်ား သည္ ကရင္ – ဗမာ ေသြးခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ဘာသာေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳ ၍ ကရင္အခ်င္းခ်င္းပင္ ေသြးကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ သည္။ ဗုဒၶဘာသာကရင္ကုိ စာမည္းကရင္ဟုေခၚၿပီး ခရစ္ယာန္ကရင္မ်ားကုိ စာျဖဴကရင္ဟု ေခၚေဝၚလာ ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကုိ ပုိမုိ ၍ အခြင့္အေရးေပးျခင္း၊ ခရစ္ယာန္ပညာတတ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း တုိ႔ျဖင့္   ဘာသာေရးလႊမ္းမုိးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာအယူအဆမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ဦးေရ မ်ားျပားလာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကာလၾကာရွည္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ထားႏုိင္မည္ဟူေသာ အယူအဆပင္ျဖစ္သည္။
ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ႐ုိးသား၍ သစၥာရွိေသာ ကရင္ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔အား လုိလား ေထာက္ခံသည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ဖိဖိစီးစီး စည္း႐ုံးခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ေသြးခြဲမႈကုိ ၁၈၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ေဒၚနယ္မကၠင္ဇီစမိတန္ ေရးသားသည့္  ‘ျမန္မာျပည္ရွိ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ေစာင့္သိ႐ုိေသေသာကရင္မ်ား’ အမည္ရွိစာအုပ္တြင္  ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ယင္းစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၆ တြင္ ေဒၚနယ္မကၠင္ဇီစမိတန္က ဘာသာေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထား သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ -
ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ကရင္မ်ားထဲတြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာျပန္႔ပြားေအာင္ အားေပးျခင္း၊ အခြင့္အမိန္႔ ေပးျခင္းမ်ားကုိျပဳလုပ္ရာတြင္ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံသား တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာကုိးကြယ္ ဆည္းကပ္ႏုိင္မႈ တြင္ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ရာ ေရာက္သည္မဟုတ္။ (ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခြင့္ရျခင္းမွာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အတြက္) အလြန္ထူးဆန္းၾကံဳႀကိဳက္ခဲေသာ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ ၏။ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ အုပ္စုိးသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ လက္ေအာက္ခံ လူမ်ဳိးတစ္ခုအေပၚတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ တရားသျဖင့္ ႀကီးမားထိေရာက္ေသာ ဘာသာေရး ၾသဇာကုိရရွိႏုိင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္း၏။ ၾကံဳလည္း မၾကံဳဖူး ေသးေခ်။’၁(၁။  ဦးသန္႔၏ ျပည္ေတာ္သာခရီး (ပထမပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၁၉၇ မွ ၂ဝ၂ အထိ။) ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔အား ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္း၍ ေသြးခြဲျခင္း ကုိပင္လွ်င္ တရားသျဖင့္ရရွိေသာ အခြင့္အေရး၊ အလြန္ထူးဆန္းၾကံဳႀကိဳက္ခဲေသာ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ကရင္တုိင္းရင္းသား တုိ႔အား အထူးျပဳ၍ အာ႐ုံစုိက္မိခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာေရး တြင္သာမကဘဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ပါ ကရင္လူမ်ဳိးတုိ႔အား အျခားလူမ်ဳိးမ်ားထက္ ပုိမုိ၍ ခြဲျခားစည္း႐ုံးခဲ့သည္။ ေဒၚနယ္မကၠင္ဇီသည္ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားကုိ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၇ ႏွင့္ ၂၂၈ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္ -
‘နည္းကုန္ လမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္း၍ အစုိးရသည္ ေတာင္ေပၚကရင္မ်ားကုိ ေျမျပင္မ်ားေပၚသုိ႔ ေခၚယူ ၿပီးလွ်င္ ေျမၾသဇာေကာင္းသည့္ လယ္ေျမမ်ားေပၚတြင္ အေျခစုိက္ရန္ ေနရာခ်ထား ေပးရမည္။ ပင္ပန္းလွ  သည့္ အလုပ္ခြင္မ်ားမွ ကေလးမ်ားကုိ လက္ရဖမ္း၍ (ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ)ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေပးျခင္းျဖင့္ မၾကာမီ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္ခ်မ္းသာျဖစ္ေသာ လူမ်ဳိးစု  တစ္ခုကုိ ရလိမ့္မည့္အျပင္ ၿဗိတိသွ်အုပ္စုိးမႈအတြက္  ခုိင္ခံ့ေသာ ထာဝရခံတပ္ေျမကတုတ္ႀကီး  တစ္ခုကုိ လည္း တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္  ကရင္ မ်ားကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားရန္၊ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အထက္ တန္းအက်ဆုံးဝါဒမွာ သူတုိ႔အား အင္အားေတာင့္တင္း ၍ ၾကြယ္ဝေသာ လူမ်ဳိးတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္၊ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ျပဳမူပုံႏွင့္ ျပသရန္၊ ကရင္လူမ်ဳိးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ဳိး ဘာသာတစ္ခုဖန္တီးႏုိင္ရန္၊ လုိသမွ်အကူအညီမ်ားကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔က  ေပးရန္ျဖစ္၏။  ဤသုိ႔  ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္းသာ အထေျမာက္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အား အျပင္ ရန္၊ အတြင္းရန္တုိ႔ကုိ ခုခံကာကြယ္မည့္ ကရင္လူမ်ဳိး တည္းဟူေသာ သဝိညာဏက ေျမကတုတ္ၿမိဳ႕႐ုိးႀကီး* (* သဝိညာဏကေျမကတုတ္ၿမိဳ႕႐ုိးႀကီး သက္ရွိလူသား အကာအကြယ္။)ကုိ  တည္ေဆာက္ၿပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။၂ (၂။ ဦးသန္႔၏ ျပည္ေတာ္သာခရီး (ပထမပုိင္း) စာမ်က္ႏွာ ၂ဝဝ။) ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕အစုိးရသည္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအား ယင္းတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးမည့္လူမ်ဳိး၊ အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိးမ်ားအား ထာဝစဥ္ေထာက္ခံေနမည့္ လူမ်ဳိးမ်ား အျဖစ္ ေရာက္ရွိေစရန္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သိမ္းသြင္း ေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ႐ုိးသား က်ဳိးႏြံ၍ အမိန္႔နာခံတတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ရာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔အား စစ္ပုလိပ္တပ္၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ သစ္ေတာဌာနမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းထည့္သြင္း ၍ လုပ္ကုိင္ေစခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသား အခ်ဳိ႕သည္  ပထမကမၻာစစ္ကာလတြင္ ပါဝင္၍ တုိက္ခုိက္ဖူးခဲ့ၾက သည္။ ကရင္လူမ်ဳိး ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ တရားေဟာ ဆရာမ်ား၊ ေဆးဝန္ထမ္းသူနာျပဳမ်ားမွာလည္း ၿဗိတိသွ် တုိ႔၏ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးမႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လာၾကသည္။
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ အုပ္စုိးမႈ ေအာက္တြင္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံၾကရေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္  ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မခံခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ ကလည္း ဆရာစံသူပုန္၊ ေတာပုန္းစံဖဲအေရးမ်ားတြင္ ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ား ကုိ အသုံးျပဳ၍ ရက္စက္စြာ ႏွိမ္နင္းေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျမင္မက်ယ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕က ကရင္မ်ားကုိ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစမ်ားဟု ျမင္လာၾကသည္။
၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကရင္ မ်ဳိးႏြယ္စုဝင္တုိ႔၏ လူဦးေရမွာ ၁၃၆၇၆၇၃ ေယာက္ ျဖစ္သည္။  ယင္းတုိ႔အနက္   ဗုဒၶဘာသာဝင္မွာ ၁ဝ၄၉၆၁၃ ေယာက္ျဖစ္ရာ ကရင္လူမ်ဳိးစု တစ္ခုလုံး ၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ႐ုိးရာနတ္ကုိးကြယ္သူ ၉၉၂၇ဝ ေယာက္ျဖစ္ရာ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္  သည္။၁(၁။ ဦးသန္႔၏ ျပည္ေတာ္သာခရီး  စာမ်က္ႏွာ ၁၉၉။) သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္ခင္မွာပင္ ကရင္ခရစ္ယာန္တုိ႔၏ဦးေရမွာ မ်ားစြာတုိးတက္လာ ရေတာ့ သည္။
ဘီအုိင္ေအႏွင့္ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားပဋိပကၡ
ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အား ဗမာတုိ႔ႏွင့္ ခြဲျခား၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ စည္း႐ုံးႏုိင္ ခဲ့သည္။ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကအစ တသီးတျခားစီျဖစ္လာၿပီး  ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔အား လက္နက္တပ္ဆင္၍ ကရင္ ေသနတ္ကုိင္တပ္မ်ား၊ စစ္ရဲတပ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ သည္။ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ျမန္မာ ျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ မ်ားသည္ အိႏၵိယျပည္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာၾကရသည္။
ဗုိလ္ေနဝင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္တြင္း သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ကုိ ကြပ္ကဲ၍ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ထားဝယ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ပဲခူးၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္တပ္မ ၅၅ ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ကာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာျခင္း  ျဖင့္ စနစ္တက် စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ခြာစစ္ဆင္ႏုိင္ ၾကသည္ဟုဆုိေသာ္လည္း ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္  မ်ားကုိကား စနစ္တက် ဆုတ္ခြာရန္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ကရင္လက္နက္ကုိင္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိဇာတိကုိ မစြန္႔ခြာႏုိင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊  အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ မလုိက္ပါလုိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားႏွင့္ ကြဲကြာၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္လက္နက္ကုိင္အခ်ဳိ႕သာ အိႏၵိယအထိ လုိက္ပါ သြားၾကၿပီး အမ်ားစုမွာမူ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ေျခဦးတည့္ရာသုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားၾကရသည္။ ကရင္ လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ စစ္ေျပးမ်ားအျဖစ္ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚ၊ ဖာပြန္ႏွင့္ ေတာင္ငူေဒသမွ ကရင္ေက်းရြာ မ်ားသုိ႔ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္တကြ ေရာက္ရွိသြားၾက သည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ား သည္လည္း ေအာက္ျမန္မာျပည္ ကုိ သိမ္းပုိက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လလယ္ခန္႔ တြင္  အထက္ျမန္မာျပည္သုိ႔  ဆက္လက္ခ်ီတက္ ေတာ့သည္။
ဘီအုိင္ေအတပ္မေတာ္သည္လည္း ဂ်ပန္တပ္ မ်ားႏွင့္အတူ ခ်ီတက္လ်က္ရွိရာ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုတိယ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ ဗုိလ္လက်္ာ(သခင္လွေဖ)က ေဆာင္ရြက္သည္။ တပ္မ(၁) တပ္မမွဴးမွာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇယ်ျဖစ္ၿပီး တပ္မ(၂) တပ္မမွဴးမွာ ဗုိလ္မွဴးႀကီး  ေနဝင္း ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ ကြပ္ကဲ၍ က်န္ရစ္သည္။ ဗုိလ္မွဴး မင္းေခါင္ဦးစီးေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ေရေၾကာင္း ခ်ီတပ္ဖြဲ႕သည္  ၾကည့္ျမင္တုိင္မွ  ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊  မတ္လ  ၁၈ ရက္မွစ၍  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚကုိ ျဖတ္ၿပီး ရခုိင္တုိင္းေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ သြားသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိ ၿမိဳ႕မ်ားမွ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သခင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းသူပုန္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ အဂၤလိပ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိေတာ့သည့္ ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ ယာယီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ သိမ္းပုိက္ထား ၾကရသည္။ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား ေရာက္ရွိ လာေသာ အခါတြင္ ဘီအုိင္ေအအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ယာယီအားျဖင့္ ထူေထာင္ၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ စစ္ျဖစ္ခ်ိန္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ထၾကြေသာင္းက်န္းေနေသာ လက္နက္ကုိင္လူဆုိးမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္ မွ လက္နက္ကုိင္ရဲမ်ားကုိ ကြပ္ကဲမည့္သူမရွိ ျဖစ္ေနခဲ့ ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘီအုိင္ေအ ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဓားျပမ်ားအား ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ကုိင္ေဆာင္ေနၾကသည့္ လက္နက္မ်ားကုိ  သိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ကရင္ စစ္ေျပးမ်ားသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရွိ ကရင္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လက္နက္ခဲယမ္း အျပည့္အစုံျဖင့္ ခုိလႈံေနထုိင္လ်က္ရွိၾကရာ  ဘီအုိင္ေအ  ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ျပႆနာ တက္ေတာ့သည္။
ဗုိလ္သိမ္းေဆြ၊ ကိုေမာင္ေမာင္ (ဗုိလ္ေအာင္ အမည္ခံ)၊ ကုိဘစံ (ဗုိလ္ဝင္းအမည္ခံ)ႏွင့္ ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕ သခင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဘီအုိင္ေအႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္ မ်ားမေရာက္မီမွာပင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမင္းကဆိပ္ရြာတြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကုိ ဖြဲ႕စည္း၍ လူသူ စုေဆာင္းၾကသည္။ ေျမာင္းျမႏွင့္ ျမင္းကဆိပ္ရြာကုိ ဘီအုိင္ေအတပ္မေတာ္က   အုပ္ခ်ဳပ္ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။  သူခုိးဓားျပမ်ားအား  ႏွိမ္နင္းျခင္း၊ အဂၤလိပ္ေခတ္ ေက်းရြာသူႀကီးမ်ားထံမွ လက္နက္ သိမ္းျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ အဂၤလိပ္အစုိးရ အရာရွိမ်ားမွာ ကရင္၊ ဗမာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားလက္သုိ႔ ၿမိဳ႕ကုိ အပ္ႏွံကာ ထြက္ေျပးသြားၾကေလၿပီ။ ဗုိလ္သိမ္းေဆြတုိ႔ လူစုသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ခ်ီတက္လာရာ ရွမ္းရြာသုိ႔အေရာက္   ကရင္စစ္ေျပးမ်ားထံတြင္ လက္နက္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊၁ (၁။        ဗုိလ္သိမ္းေဆြ၏ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ  စာမ်က္ႏွာ  ၁၂၇။)ကရင္မ်ားကုိ ေစာဘဦး ႀကီးႏွင့္ ဆာစံစီပုိးတုိ႔က ေခါင္းေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္သိမ္းေဆြသည္ ေျမာင္းျမမွ ဗုိလ္ေအာင္ထံ စစ္ကူေတာင္းရသည္။ ဗုိလ္ဝင္းက ရန္ကုန္ရွိ ဘီအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္သုိ႔တက္ၿပီး စစ္ကူေတာင္းခံသည္။ ဘီအုိင္ေအဌာနခ်ဳပ္က ဝါးခယ္မ တြင္ရွိေနေသာ ဘီအုိင္ေအတပ္သားမ်ားကုိ သေဘၤာ တစ္စင္းစာ လက္နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ျဖည့္တင္းေပး ခဲ့သည္။
၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ခန္႔တြင္ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ကို ဘီအုိင္ေအတပ္သားမ်ား သိမ္းပုိက္လုိက္ၾက သည္။ ဘီအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကရင္မ်ားထံ သုိ႔ လက္နက္အပ္ရန္ ေတာင္းဆုိေသာအခါ စံစီပုိးတုိ႔ လူစုက ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ သြားရန္ စာေရးအေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္သိမ္းေဆြ ႏွင့္ ဗုိလ္ဝင္းသည္ ေစာဘဦးႀကီး၊ ခ်ားလ္စေတာ စေသာကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏အမိန္႔အရ သိမ္းပုိက္ရေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး ဂ်ပန္တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံခ်က္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကုိပါ ထုတ္ျပၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္ စစ္ေျပးမ်ားႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတုိ႔မွာ ယာယီေျပလည္မႈ ရရွိသြားၾကသည္။ ၁(၁။  ဗုိလ္သိမ္းေဆြ၏ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ  စာမ်က္ႏွာ  ၁၂၉။) သုိ႔ေသာ္ ဘီအုိင္ေအတပ္သားမ်ားႏွင့္ ကရင္ စစ္ေျပးမ်ားအၾကားတြင္ မယုံသကၤာမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးမား၍လာသည္။ ကရင္စစ္ေျပးမ်ားႏွင့္အတူရွိေန ေသာ အဂၤလိပ္သူလွ်ဳိမ်ားကလည္း ဗမာမ်ားသည္ ကရင္မ်ားကုိ မ်ဳိးျဖဳတ္ပစ္လိမ့္မည္ဟု ေသြးထုိးေပးေန သည္။ အျမင္မက်ယ္ေသာ ဘီအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚစုေဆာင္းရေသာ တပ္သားမ်ား ကလည္း ကရင္မ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်လက္ပါးေစမ်ားျဖစ္ သျဖင့္ တုိက္ခုိက္ရမည္ဟု ခံယူေနၾကသည္။ ကရင္ လက္နက္ကုိင္မ်ားမွာ အင္အားမ်ားစြာ ေတာင့္တင္းၿပီး  လက္နက္ႀကီးမ်ားကုိပါ ကုိင္ေဆာင္ထားၾကသည္။  ဘီအုိင္ေအကုိ စိတ္မခ်သျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအား စည္း႐ုိးကာရံျခင္း၊ ကင္းခ်ျခင္း၊ ဗမာရြာမ်ားသုိ႔ အကူး အသန္းမလုပ္ဘဲေနျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ဘီအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားကလည္း ကရင္ စစ္ေျပးမ်ားထံမွ လက္နက္သိမ္းဆည္းရန္ အတင္း အဓမၼ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။
ေျမာင္းျမနယ္တြင္ ဂ်ပန္ျပန္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗုိလ္လေရာင္ႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား ခ်ီတက္လာစဥ္ ကရင္စစ္ေျပးမ်ားက ခုခံတုိက္ခုိက္သျဖင့္ သခင္ သန္းေလး က်ဆုံးသြားရသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္ မ်ားႏွင့္ ကရင္စစ္ေျပးမ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေတာ့သည္။ ကရင္မ်ားသည္ ဘီအုိင္ေအတပ္ကုိ လက္နက္မအပ္ႏွံေတာ့ဘဲ ခုခံ တုိက္ခုိက္လာၾကသည္။  ထုိတုိက္ပြဲမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ ကူးေျပာင္းလာသည္။ ယခင္က  တစ္ရြာႏွင့္တစ္ရြာ ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံေနၾက ေသာ ကရင္ရြာႏွင့္ ဗမာရြာမ်ားသည္ ရန္သူမ်ားသဖြယ္ မယုံသကၤာျဖစ္လာၾကသည္။ ကရင္ စစ္ေျပးမ်ားက ကရင္လူငယ္မ်ားကုိ အျမန္စုစည္းၿပီး အေရးေပၚ စစ္သင္တန္းမ်ား ေပးလာၾကသည္။ လက္နက္တပ္ဆင္ လာၾကသည္။ ဗမာရြာမ်ားတြင္လည္း ဘီအုိင္ေအ အားကုိးျဖင့္ ကရင္မ်ားထံမွ လက္နက္လုလုိသူမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။
ေျမာင္းျမနယ္မွစလုိက္ေသာ လူမ်ဳိးေရး အဓိ က႐ုဏ္းသည္  မအူပင္၊  ေညာင္တုန္း၊  ပန္းတေနာ္၊ ဇလြန္၊ ဓႏုျဖဴ စေသာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားသုိ႔  လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ ဗမာလူငယ္အခ်ဳိ႕သည္ လြတ္လပ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး ကရင္ ဆန္႔က်င္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဘီအုိင္ေအထဲသုိ႔ ဝင္ၾကသည္။ စစ္ႀကိဳေခတ္က နာမည္ႀကီး စတန္႔ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ရဲေခါင္ခ်စ္ေဆြသည္ လူငယ္ ၂ဝ ခန္႔ ကုိ စုစည္း၍ ဇလြန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗုိလ္ၾကင္ႏွင့္ ဗုိလ္လွျမင့္တုိ႔ ဦးစီးေသာ ဘီအုိင္ေအတပ္ထဲ ဝင္လာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဒုိက္ယားဟူေသာ ကရင္ရြာကုိ သြားေရာက္ တုိက္ခုိက္ရာ ကရင္မ်ားက ခုခံသျဖင့္ ရဲေခါင္ခ်စ္ေဆြ ႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္သား ၃ဝ ခန္႔ က်ဆုံးခဲ့ရသည္။၂ (၂။       သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (တတိယပုိင္း)  စာမ်က္ႏွာ  ၆၆၊ ၆၇။) က်ယ္ျပန္႔လာေသာ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္းကုိ ႏုိင္ငံေရးအျမင္က်ယ္ၿပီး သေဘာထား ျပည့္ဝျမင့္မား သည့္ သခင္မ်ားႏွင့္ ဘီအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ားက  ႀကိဳးစား၍  ထိန္းသိမ္းၾကသည္။  သခင္မ်ားႏွင့္ ဘီအုိင္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ ရြာမ်ားကုိ ကရင္မ်ားသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္း၊ လက္နက္ မ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေသာနည္းျဖင့္ နားလည္မႈ ယူျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနရာအနည္းအက်ဥ္း တြင္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းမွာ မ်ားစြာ ျပင္းထန္လာရာ ကရင္မ်ားက ဗမာရြာမ်ားကုိ စီးနင္း တုိက္ခုိက္၍ ရြာလုံးကြၽတ္ လုယက္တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ ျခင္း၊ ဗမာမ်ားက ကရင္ရြာမ်ားကုိ တန္ျပန္လက္စား ေခ်၍ မီး႐ႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး လူသူအေျမာက္အျမား ေသေက်ပ်က္စီး ၿပီး အိမ္ေျခအမ်ားအျပားမွာလည္း မီးေလာင္ျပာက် သြားရသည္။
ဆကာႀကီးၿမိဳ႕၏ ဘီအုိင္ေအ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ သခင္လွႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးမွဴး သခင္လွေအာင္၊ ကႏုႀကီးရြာမွ ကုိဝင္နီ၊ ကုိေက်ာ္ဝင္း၊ ကုိေက်ာ္ၿငိမ္း စေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္တြင္ ကႏုကေလးရြာသုိ႔ သြားေရာက္ ၿပီး ကရင္စစ္ေျပးမ်ားကုိ ရွာေဖြၾကသည္။ လုိင္စင္ႏွင့္ ကုိင္ေသာ ေသနတ္ေဟာင္း တစ္လက္ကုိလည္း သိမ္း လာၾကသည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေကာင္းမြန္ စြာ လက္ခံစကားေျပာၿပီး ကရင္စစ္ေျပးမ်ား မရွိ ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ဘီအုိင္ေအ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ ရြာမွအထြက္တြင္ ကရင္လက္နက္ကုိင္မ်ားက ခ်ဳံခုိ တုိက္ခုိက္ၾကရာ ကုိေအာင္ၿငိမ္းဆုိသူ တစ္ဦးတည္းသာ ဒဏ္ရာျဖင့္  လြတ္ေျမာက္ၿပီး  သခင္လွႀကီးႏွင့္ ဘီအုိင္ေအ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ဝင္အားလုံး က်ဆုံးခဲ့ရ ေတာ့သည္။၁ (၁။ သခင္တင္ျမ၏ ဘုံဘဝမွာျဖင့္ (တတိယပုိင္း)  စာမ်က္ႏွာ  ၉၈၊ ၉၉ ။) ထုိျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္  ဓား၊ လွံ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ ဗမာမ်ားသည္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ တြင္ ကႏုကေလးရြာကုိ မီးတင္႐ႈိ႕လုိက္ၾကသည္။ ထုိ ကဲ့သုိ႔ အျပန္အလွန္လက္စားေခ်မႈမ်ားသည္ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚေနရာ ကရင္၊ ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္း ေျပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္  ကရင္စစ္ေျပးမ်ားကုိ  မထိန္းႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ ဘီအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ေသြးဆူေန ေသာ ဗမာမ်ားကုိ မထိန္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ကရင္ စစ္ေျပးမ်ားသည္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား တုိး၍တုိး၍ ခ်ီတက္ လာေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚအေနာက္ ဘက္ျခမ္းမွ ရခုိင္ဘက္သုိ႔ တစ္စတစ္စ ဆုတ္ခြာသြား ၾကရသည္။
ေျမာင္းျမနယ္မွ စလုိက္ေသာ လူမ်ဳိးေရးအဓိ က႐ုဏ္းသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတစ္ခုလုံးသုိ႔ က်ယ္ျပန္႔ စြာ ကူးစက္လာခဲ့သကဲ့သုိ႔ ဖာပြန္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ  ပဋိပကၡသည္လည္း ေတာင္ငူ ဘက္သုိ႔ ကူးစက္လာ သည္။ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗုိလ္Óဏ (ကၫြတ္ကြင္း သခင္ေမာင္ေမာင္)သည္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကား ခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဘီးလင္းသုိ႔ သြားေရာက္သည္။  ဘီးလင္းမွတစ္ဆင့္ ဖာပြန္သုိ႔ ခရီးဆက္ရာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ဗုိလ္ḩာဏ သည္ ဘီအုိင္ေအတပ္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္။ ဖာပြန္နယ္တြင္လည္း ကရင္စစ္ေျပးအၾကြင္းအက်န္မ်ား ရွိေနသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္တပ္လက္ေအာက္ခံ စစ္ေျပးအၾကြင္းအက်န္အခ်ဳိ႕က ဘီအုိင္ေအတပ္အား ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ရာ ဗုိလ္ဏ က်ဆုံးသြားရေတာ့သည္။ ဘီအုိင္ေအတပ္သားမ်ားက  ကရင္စစ္ေျပးမ်ားကုိ လုိက္လံတုိက္ခုိက္သကဲ့သုိ႔ ကရင္စစ္ေျပးမ်ားကလည္း အည့ံမခံဘဲ ခုခံတုိက္ခုိက္ၾကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ကရင္ စစ္ေျပးမ်ားႏွင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား လာရာ  ပဋိပကၡသည္  သံေတာင္နယ္မွတစ္ဆင့္ ေတာင္ငူဘက္သုိ႔ ကူးလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာင္ငူ သခင္သန္းေဖတုိ႔လူစုႏွင့္  ဘီအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္  မ်ားသည္ ေတာင္ငူရွိ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အဓိက႐ုဏ္းကုိ တားဆီးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
  
အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း
ဗမာႏွင့္ ကရင္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္းကုိ ရပ္စဲႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား ထင္သလုိ ရမ္းကားႏုိင္ျခင္းမရွိေစ ရန္ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္တုိ႔ကလည္း ေဒါက္တာဘေမာ္ဦးေဆာင္သည့္ ႐ုပ္ေသးအစုိးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး ဘီအုိင္ေအအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အစားထုိးရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ေဒသအလုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား ထူေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၃ဝ၄ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆုတ္ ၈ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ မ်ားတြင္ ဝင္မစြက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္ ေစာၾကာဒုိး၊ မန္းဝင္းေမာင္တုိ႔ကလည္း  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာသည္။ ကရင္-ဗမာ အဓိ က႐ုဏ္းသည္ မအူပင္၊ ေျမာင္းျမနယ္မ်ားမွစတင္၍ ေအးခ်မ္းလာသည္။ ပုသိမ္အေရွ႕ဘက္တြင္ ေစာေရႊ ထြန္းၾကာေခါင္းေဆာင္ေသာ ကရင္မ်ားက ဂ်ပန္တပ္ အခ်ဳိ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ဘီအုိင္ေအတပ္ မ်ားႏွင့္မူ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
ဘီအုိင္ေအတပ္မ်ား၏ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ တာဝန္ယူထားရေသာ ဗုိလ္မုိးႀကိဳး (ေခၚ) ကာနယ္လ္ စူဇူကီးကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဗုိလ္မုိးႀကိဳး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကညာ စာတမ္း
(ေန႔စြဲ။၁၃ဝ၄ ခုႏွစ္၊ ပထမဝါဆုိလဆန္း ၃ ရက္)
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေက်းရြာ မ်ားတြင္  ေနထုိင္ၾကေသာ  ကရင္လူမ်ဳိး၊ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္   အျခားတုိင္းရင္းသား အေပါင္းတုိ႔အား အသက္ စည္းစိမ္ႏွင့္တကြ လြတ္ကင္းခ်မ္းသာၾကၿပီဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗုိလ္မုိးႀကိဳးက ေၾကညာလုိက္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔  အသက္ေဘးမွ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ထုိစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ္ ¤င္းရြာရွိ လူအားလုံးတုိ႔သည္ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ ေပးသမွ်ေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ခံယူၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
၁။       ပတ္ေတာ္၊ ၂။ စစ္စလီကုန္း၊ ၃။ ေရႊ ေတာင္ေမာ္၊ ၄။ စံက်၊
၁။       ယခု ဤအခ်ိန္မွစ၍ ဗမာရြာမ်ားက ကရင္ရြာမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ကရင္ရြာမ်ား က ဗမာရြာမ်ားကုိလည္းေကာင္း မီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ လူကုိသတ္ျဖတ္ျခင္း အမႈကုိ မျပဳလုပ္ရ။ ဤအမိန္႔ကုိ က်ဴးလြန္သူ မည္သူ မဆုိ (ဘီအုိင္ေအ)တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားကုိပင္ သူပုန္ကဲ့သုိ႔ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္၍ ႀကီးေလးေသာ အျပစ္ မ်ားကုိ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
၂။       အိမ္မဲ၊ ဝါးခယ္မ၊ မအူပင္၊ ပန္းတေနာ္ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းစီရင္စုနယ္မ်ားသုိ႔ ေလွ သမၺန္၊ တုန္ကင္း၊ သေဘၤာ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္  ယခု ေဘးကင္းေအးခ်မ္းစြာ သြားလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သုိ႔ တစ္ရြာမွတစ္ရြာ၊ တစ္ၿမိဳ႕မွတစ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားလာရာတြင္ စစ္သား မ်ားမွတစ္ပါး လူကုိ ေဘးအႏၲရာယ္ ဥပဒ္ ေရာက္ေစမည့္ ေသနတ္၊ ဓား၊ လွံ၊ မွိန္း၊ ဒူးေလး   အစရွိသည့္   လက္နက္တုိ႔ကုိ တင္ေဆာင္သြားလာျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
၃။       မိမိတုိ႔  ေက်းရြာနယ္နိမိတ္အတြင္းတြင္  ခရီးသြား ေလွသမၺန္၊ တုန္ကင္း အစရွိသည္တုိ႔ ကုိ ေသနတ္ႏွင့္ ေခ်ာင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပစ္ခတ္ျခင္း မရွိေစရ။ ဤကဲ့သုိ႔ ပစ္ခတ္ျခင္း ရွိခဲ့လွ်င္ မိမိတုိ႔ေက်းရြာမ်ား၏ တာဝန္လုံးလုံး ရွိသည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ စုံစမ္း ဖမ္းဆီးၿပီး ဆုိင္ရာသုိ႔ ပုိ႔အပ္ရမည္။
၄။       အထက္ပါ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရန္သူ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ထံမွ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ  စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္နက္ခဲယမ္း မီးေက်ာက္မ်ား၊ ႐ုိင္ဖယ္ေသနတ္၊ စက္ ေသနတ္၊ ေျခာက္လုံးျပဴးမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိပါက အနီးဆုံးရွိ  ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ တည္ရာဌာနသုိ႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံရမည္။ ရြာတြင္ရွိေသာ ႏွစ္လုံးျပဴးေသနတ္ႏွင့္ ငွက္ ပစ္ေသနတ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔အပ္ရန္ တရားနည္းလမ္းအတုိင္း ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရွိ ပါက လုိင္စင္ထုတ္ယူၿပီး ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳ သည္။ ရြာတြင္ရွိေသာ ႐ုိင္ဖယ္ႏွင့္ ေျခာက္လုံး ျပဴးမ်ားကုိ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီး က သိမ္းပုိက္လိမ့္မည္။
၅။       တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသုိ႔ လူစုလူေဝးျဖင့္ သြားလာျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ သုံးေရာင္ျခယ္ အလံမ်ားကုိလႊင့္လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာရြက္ မ်ားကုိပါ ယူသြားရမည္။ အသက္ကုိ ေဘး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ေသနတ္၊ တုတ္၊   ဓား အစရွိသည့္ လက္နက္မ်ဳိးကုိ ကုိင္ေဆာင္ ၍မသြားရ၊ သြားလာျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု  ယူဆ လိမ့္မည္။
၆။       မိမိတုိ႔ေက်းရြာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေဗာ္လံတီယာ   အေစာင့္တပ္သားမ်ား စုေဆာင္းဖြဲ႕စည္းရမည္။ တပ္သားမ်ား၏ လက္ေမာင္းတြင္ အမ်ားအလြယ္တကူသိႏုိင္ ရန္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္ပတ္မ်ား ရွိရမည္။ မိမိတုိ႔ေက်းရြာတြင္ရွိေသာ လူဆုိး မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ဖမ္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္အကူအညီကုိ ေတာင္း၍လည္းေကာင္း ဖမ္းဆီးပုိ႔အပ္ရမည္။
၇။       မိမိတုိ႔  ေက်းရြာသူ၊  ရြာသားတုိ႔သည္ ခါတုိင္းလုပ္ေနက် လယ္ယာကုိင္းကြၽန္းအလုပ္ ကုိ ခ်က္ခ်င္း စတင္လုပ္ကုိင္ရမည္။ မိမိတုိ႔ လယ္ယာကုိင္းကြၽန္းကုိ သြားလာသည့္အခါ အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ေသနတ္၊ ဓား၊ လွံ၊ ေလးျမားမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္၍ မသြားရ။
အဓိက႐ုဏ္းမီးသည္ တစ္စထက္တစ္စ ၿငိမ္းေအး ၍လာသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဗုိလ္မုိးႀကိဳးတုိ႔ သည္ ဘီအုိင္ေအတပ္ကုိ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေပးၿပီး  ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ ေဒါက္တာဘေမာ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား  ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ဘီအုိင္ေအတပ္အေနႏွင့္ အမုန္းခံစရာ မလုိေတာ့ေပ။ ကရင္စစ္ေျပးမ်ားမွာလည္း ရခုိင္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြား ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္၊ ဗမာ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူလူထုသည္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လယ္ယာ မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ အဓိက႐ုဏ္းကုိ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ စစ္သားမ်ားကလည္း ခရီးေရာက္မဆုိက္ပင္  ကရင္ဗမာလူမ်ဳိးအားလုံးကုိ ျပင္းထန္စြာ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းလာၾကေသာအခါ ကရင္ေရာ ဗမာပါ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ကုိ ဘုံရန္သူဟု ျမင္လာၾကသည္။ ဘီအုိင္ေအတပ္ ကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္ေသာအခါတြင္ကား အဓိက႐ုဏ္းမွာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕မ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္ဝင္လာေသာ အခါတြင္ကား ကရင္ေသာင္းက်န္းမႈ ေပၚေပါက္ေစရန္အတြက္ အဓိက႐ုဏ္းသည္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္ေပးစရာ အမည္း စက္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။

Share this article :

1 comments:

Saw ehpoe saw ehpoe htoo said...

စမ္းစစ္ၿပီးမ ေရးသားပါ

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization