Home » , » ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း (နိဂံုးပိုင္း)

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း (နိဂံုးပိုင္း)
၂၈။     စစ္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ။  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕၏ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ လူ ၂,၁၃ဝ ဦး၊ လက္နက္ ၁,၃၄ဝ လက္ျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမွာ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ လူ ၁,၃၁၄ ဦး၊ လက္နက္ ၁,၃၆၇ လက္ျဖင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အား စိန္ေၾကာ့တြင္ အေျချပဳလ်က္နယ္ေျမ လုံၿခဳံေရးႏွင့့္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
(ခ)     ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဦးေဆးထင္ ထိန္းခ်ဳပ္ခံ ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးလြယ္ေမာင္းမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အဓိက အားျဖင့္ တပ္မဟာ(၁)တပ္မမွဴး ပန္ဖမွ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈအရွိဆုံးျဖစ္ၿပီး သေဘာ ထား တင္းမာသူျဖစ္ရာ လဲခ်ား၊ ေက်းသီး၊ မိုင္းကိုင္ေဒသမ်ားမွ ကြၽန္းသစ္မ်ား တရားမဝင္ခိုး ထုတ္ကာ တာပန္မူ၊ တာပိန္းပိကူး တို႔ဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ''ဝ'' အဖြဲ႕သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ၿပီး သစ္ဖိုးေငြမ်ားအစား လက္နက္မ်ား ျပန္လည္ တင္သြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပန္ဖ၏ ဝမ္ဟိုင္းေဒသမ်ား တည္ေဆာက္ထားမႈ အေနအထားအရ ဝမ္မိုင္ေက်းရြာတြင္ အင္အားရာ ဂဏန္းျဖင့္ထားရွိ ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ အင္္အားအမ်ားစု အား ဝမ္ဟိန္း ဝန္းက်င္တြင္ ျဖန္႔ခြဲထားရွိၿပီး ၅၇ မီလီမီတာ ဘဇူကာ၊ ၁၂ဝ မီလီမီတာ ေနာက္ပြင့္ လက္နက္ႀကီး မ်ားပါ တပ္ဆင္ထား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃)၏ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအားလုံးကို ပန္ဖကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေနသျဖင့္ လြယ္ေမာင္းမွ ေရာင္ျပအုပ္ခ်ဳပ္ သည့္အေနအထားတြင္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
(ဂ)     တပ္မဟာ(၁)တပ္မဟာမွဴး ပန္ဖအေနျဖင့္ ၎၏နယ္ေျမအတြင္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ  မတ္လထိ အင္အား ၂ဝဝ ဦးျဖင့္ တပ္သားသစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ SSA တပ္မဟာ (၁)အဖြဲ႕သည္ ဝမ္ဟိုင္းပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားမွ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ စစ္သင္တန္းေပးျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ပန္ဖ၏တပ္မဟာ (၁) နယ္ေျမ အတြင္း M-22 လက္နက္ငယ္ မ်ား အစား ဖိုက္ဘာေခါက္ဒင္ျဖင့္ လက္နက္ငယ္ ပုံစံ အသစ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ ကိုင္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ တပ္မဟာ(၁)နယ္ေျမအတြင္း လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ငယ္ ၁ဝဝ စီး၊ ဘီ ၆ဝဝ အမ်ိဳးအစား ယာဥ္ ၄ဝ စီးခန္႔တို႔ျဖင့္ ၎တို႔အဖြဲ႕၏ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ ေနေၾကာင္း၊ ပန္ဖအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံၿပီးစီး၍ လက္နက္စြန္လႊတ္ရန္ရွိလာပါက '' အဆင္မေျပလ်င္ေတာ့ ေတာျပန္ခိုမည္၊ ဘယ္ေတာ့မွလက္နက္ခ်မည္ မဟုတ္''ဟူသည့္ သေဘာထားကို လက္ကိုင္ထားသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။
(ဃ)    ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အထူးေဒသ(၃)SSAအဖြဲ႕၏လက္ရွိျဖန္႔ခြဲလႈပ္ရွားမႈမွာေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(၁)     ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အား စိန္ေၾကာ့တြင္ ဥကၠ႒ ဦးလြယ္ေမာင္းဦးစီး၍ အင္အား ၆၉ ဦးျဖင့္ အေျချပဳလႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
(၂)     တပ္မဟာ(၁)အား ဝမ္ဟိုင္းတြင္ တပ္မဟာမွဴး ပန္ဖဦးစီး၍ အင္အား ၇၆ဝ ဦးျဖင့္ အေျချပဳလႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
(၃)     တပ္မဟာ(၃)အား လြယ္ေခးတြင္ တပ္မဟာမွဴးလွျမင့္ဦးစီး၍ အင္အား ၂၁၁ ဦးျဖင့္ အေျချပဳလႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
(၄)     တပ္မဟာ(၁၆)အား ေနရာစိစစ္ဆဲတြင္ တပ္မဟာမွဴး ပင္းေခးဦးစီး၍ အင္အား ၂၁၈ ဦး ျဖင့္ အေျချပဳလႈပ္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
၂၉။     ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ။  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-
(က)    ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ SSA SSNA SNLD ႏွင့္ ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္း၍ ရွမ္းျပည္ပညာရွင္မ်ား အတိုင္ပင္ခံေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းတြင္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ရွမ္းရြာ ၁၉ ရြာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ရွမ္းရြာ ၁၆ ရြာ၊ စုစုေပါင္း ၃၅ ရြာအား အေျခခံ၍ စတင္ဖြဲ႕စည္း၍ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခု၊ တိုက္နယ္ ၈ ခု သတ္မွတ္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါေကာ္ မတီဝင္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ထားရွိၿပီး စုစုေပါင္း အင္အား ၁၈ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္-
                   (၁)     ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိ ခမ္းဆြဲ႕           စစ္ေရးတာဝန္ခံ           ေကာင္းနားရြာ။
                   (၂)     ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိ ခြန္ႏုံ              စီးပြားေရးတာဝန္ခံ        ေရႊလီၿမိဳ႕။
                   (၃)     ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိ ရြက္ေမာင္း       ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ  ေရႊလီၿမိဳ႕။
                   (၄)     ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ ေမာင္ေအာင္   အတြင္းေရးမွဴး             တိန္းခမ္းရြာ။
                   (၅)     ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ လ်န္းဆိုင္       ဒုစစ္ေရးတာဝန္ခံ         က်ိန္ဆယ္ရြာ။
                   (၆)     ဒုဗိုလ္အဆင့္ရွိ ေမာင္လ်န္း        ေနာင္မေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး      တိန္းခမ္းရြာ။
                   (၇)     တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ စံလင္း     နမ့္တီးေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး       တာဝန္ရြာ။
           (၈)   တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ ေလာဝ္ဟိန္း မူဆယ္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး                                                                                       ေနာင္ေတာင္ ရြာ။
          (၉)  တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ ဆမ္ငို႔      မူဆယ္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး                                                                                                ေနာင္ဆယ္ရြာ။
                 (၁ဝ)    တပ္ၾကပ္အဆင့္ရွိ စံေသာင္း      မန္လိုက္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး                                                                                                                                            ေနာ္ေတာင္ရြာ။
                 (၁၁)    တပ္ၾကပ္အဆင့္ရွိ စိုင္းဆိုင္        ဆယ္လန္႔ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး   တိန္းခမ္းရြာ။     

(ခ)     ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ SDU SNLD အဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံၿပီး ရွမ္းလူမ်ိဳးႏွင့္ အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေရွ႕တန္း တင္ကာ ျပည္ပ ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပန္ဖသည္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕၏ တပ္မဟာ(၃)အား အူမူစခန္းမွ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အနီး လြယ္ေခးဘက္သို႔ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရွိ စဝ္မြန္တုံးမွ တာဝန္ခံ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရိွ မူဆယ္-နမ့္ခမ္းၾကားေဒသအား စိုးမိုးရန္အ တြက္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ရွမ္းရြာ ၁၉ ရြာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ရွမ္းရြာ ၁၆ ရြာ၊ စုစုေပါင္း ၃၅ ရြာအားအေျခခံ၍ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ခု၊ တိုက္နယ္ ၈ ခုပါဝင္သည့္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေကာ္မတီကို ေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေကာ္မတီ သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ SDU ႏွင့္ Shan National    Organization Committee- SNOC တို႔ျဖင့္ဆက္သြယ္ကာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(ဂ)     ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးစဝ္ကိုင္ဖသည္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ တိန္ခမ္းလုံရြာရွိ SSA အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ရွိ ေမာင္ေအာင္၏ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့၍ ၎တို႔ဖြဲ႕စည္း ထားရွိသည့္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေကာ္မတီအား ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစဝ္ကိုင္ဖမွ တာဝန္ခံႀကီးၾကပ္ကာေအာက္ပါ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္-
(၁)     ယိုးဒယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ SDU/SNOC အဖြဲ႕မ်ား မွ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေကာ္မတီဝင္မ်ားထံ ဖက္စ္ျဖင့္ေပးပို႔လာသည့္ သတင္းမ်ားအား SSA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စိန္ေၾကာ့သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ျခင္း။
(၂)     SSA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စိန္ေၾကာ့မွေပးပို႔လာသည့္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို SDU/SNOC အဖြဲ႕မ်ားထံေပးပို႔ျခင္း။
(၃)     SSA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စိန္ေၾကာ့၏လိုလားခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ အခ်က္မ်ားအား  SDU/SNOC အဖြဲ႕မ်ားထံေပးပို႔ျခင္း။   
(ဃ)    ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေရႊလီ ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေဒသကို အမာခံနယ္ေျမအျဖစ္ စည္း႐ုံးထားရွိရန္၊ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပေရာက္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားဆန္႔က်င္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္သြယ္ ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး ေဒသခံရွမ္း လူမ်ိဳးမ်ားအား စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ SSA အဖြဲ႕မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးကိုင္ဖသည္ လား႐ႈိးမွ မူဆယ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဝင္ေပါက္ျဖစ္သည့္ မန္ဝိန္းေပါက္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ က်ိန္ခန္းလုံရြာသို႔ေရာက္ရွိကာ SSA အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္ႀကီး အဆင့္ရွိ စိုင္းခမ္းဆြဲ႕၊ ဒုတိယဗိုလ္အဆင့္ရွိ ေကာက္ဟိန္း၊ တပ္ၾကပ္ႀကီးအဆင့္ရွိ စိုင္းစံပန္၊ အမည္စိစစ္ဆဲ ၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၇ ဦးတို႔ႏွင့္ေတြဆုံ၍ တံခါးပိတ္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎းေနာက္ က်ိန္ခမ္းလုံရြာမွေရႊလီသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေရႊလီျမစ္ဝွမ္းတိုးတက္ေရးတာဝန္ခံ၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ဝင္၊ ေက်းလက္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနသူ စိုင္းအိုက္ပန္း၊ SSA အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴး အဆင့္ရွိ ဦးခြန္ေနာ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး မူဆယ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။
(င)     ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္မွလား႐ိႈးသို႔ ကားျဖင့္ျပန္လာစဥ္ မူဆယ္အထြက္ ေအးရွားေဝါလ္ဂိတ္အနီးတြင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ ရပ္တန္႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၎ႏွင့္အတူ ပါလာေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ၉ မမပစၥတို ၃ လက္၊ ပြိဳင့္ ၃၂ ပစၥတို ၁ လက္၊ အူဇီ ၁ လက္၊ စုစုေပါင္း ၅ လက္တို႔အား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ပါသည္။ ရြက္ဆစ္ဦးစီးေသာ SSA(S) အဖြဲ႕မွ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အဆင့္ရွိ ေရွာက္ဟန္ဦးစီးသည့္ တပ္ရင္း (၇ဝ၁)ေျမာက္ပိုင္းလႈပ္ရွားအဖြဲ႕သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း မူဆယ္-နမ့္ခမ္းေဒသ ရွိ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသသို႔ စတင္ ဝင္ေရာက္၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုအား စည္း႐ုံးကာ လူသစ္စုေဆာင္းၿပီး SSA(S) ဌာနခ်ဳပ္၊ လြယ္တိုင္းလ်ံသို႔ဆက္ သြယ္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္-
(၁)     SSA ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို SSA(S) အဖြဲ႕မွ စည္း႐ုံးေခၚ ေဆာင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္။
(၂)     SSA ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ SSA(S) အဖြဲ႕တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)   ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္၌ အခ်င္းခ်င္း ရံဖန္ရံခါပစ္ခတ္မႈမ်ားမရွိေစရန္။
(စ)     SSA(S) အဖြဲ႕၏ သေဘာထားျပန္ၾကားခ်က္မွာ SSA ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းကြဲျပားမႈ မရွိေၾကာင္း၊ SSA/RCSSဟူ၍ တစ္ဖြဲ႕တည္းသာရွိေၾကာင္း၊ ေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ ရြက္ ေရးႏွင့္ သတင္းဖလွယ္ေရးတို႔အတြက္ အတိုင္ပင္ခံေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။
၃ဝ။     စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ။  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္  ေအာက္ပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္-
(က)    ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးယားေပမွ စီးပြားေရးဌာနတာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္၍ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သၾကားစက္လုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္မီးေသြး တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ခေနာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၊မိုင္း႐ွဴးေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႕ပိုင္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လြိဳင္ခုံးအေထြေထြ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီ၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိကုန္စည္ပိ႔ုေဆာင္ေရးႏွင့္ ရွမ္းလင္းေရာင္ျခည္ ကုမၸဏီ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ လြိဳင္ခုံးေက်ာက္မ်က္/ ဓာတ္သတၱဳ/ေရႊတူးေဖာ္ ေရာင္းဝယ္ေရး ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး တပ္မဟာအေနျဖင့္ ကြၽန္းသစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရွမၼ႐ူးခ်က္ အရက္လိုင္စင္ လုပ္ငန္း၊ ဝက္သားသတ္လုိုင္စစ္လုပ္ငန္း၊ ခေနာက္စိမ္းလုပ္ငန္း မိုင္း႐ွဴးကုမၸဏီ လီမိတက္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မဟာ(၇)လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မိုင္း႐ွဴး ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေတာင္ႀကီး လြိဳင္ခုံးေသာက္ေရသန္႔စက္႐ုံလုပ္ငန္း၊ ကြန္ဟိန္း သားသတ္ လုိင္စင္ႏွင့္ အရက္လိုင္စင္လုပ္ငန္း၊ မိုင္း႐ွဴးခေနာက္စိမ္းလုပ္ငန္း၊ လိေမၼာ္၊ သရက္၊ နာနတ္၊ ေျမပဲ၊ ၾကက္ဆူ၊ လယ္ယာ၊ ေတာင္ယာလုပ္ငန္း၊ ငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ႏြားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ဝက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
(ခ)     ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ကြၽန္းသစ္မ်ားအား တရားမဝင္ခိုးထုတ္ကာ တာဝန္မူ၊ တာပိန္းပိကူး တို႔ဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ''ဝ''အဖြဲ႕သို႔ဆက္သြယ္ေပးပိ႔ုျခင္း၊ WY ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(ဂ)     ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ KIA ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ဘရမ္စိုင္း၏ညီ အမည္(စိစစ္ဆဲ)ေခါင္းေဆာင္၍ အင္အား ၅ ဦးခန္႔သည္ ဝမ္ဟိုင္း ခန္႔မွန္းေျမပုံၫႊန္း (အိပ္ခ်္-၈၈၅၅၃၉)သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ားဝယ္ယူရန္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ SSA တပ္မဟာ(၁)ႏွင့္ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ SSA တပ္မဟာ(၁)အဖြဲ႕သည္ ၎တို႔နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ တစ္ရြာလွ်င္ ဘိန္း ၅ဝ က်ပ္သားစီ အခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားထံမွ ဘိန္းတစ္ပိႆာလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူ စုေဆာင္း လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရရွိေသာဘိန္းမ်ားအား ဝမ္ဟုိင္းတြင္ သိုေလွာင္ထားရွိပါသည္။ WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပားမ်ားကိုလည္းထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မူးယစ္ ေဆးဝါးခ်က္လုပ္ႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ ပညာရွင္ ၂ ဦးအား ငွားရမ္းထားၿပီး ဝမ္ဟိုင္း၌ ေနထုိင္ေစ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
(ဃ)    ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဝ၄ဝဝ နာရီခ်ိန္တြင္ သတင္းအရ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ေတာင္းေက်းရြာေန SSA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕၊ တပ္မဟာ(၁)မွ စီးပြားေရးအဖဲြ႕ဝင္ ဦးေကာစလ၏ေနအိမ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ေနအိမ္အတြင္းတြင္ မည္သည့္မူးယစ္ ေဆးဝါးမွ် မေတြ႕ရေသာ္လည္း  ဦးေကာစလစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ဘိန္းခင္း ၄ ဧက အတြက္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳကဒ္ အခြန္အျဖစ္ ဘိန္း ၃ဝ က်ပ္သားအား လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ရက္ခန္႔က ပံုစံေက်းရြာေန SSA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕၊ တပ္မဟာ(၁) ဒုတိယစီးပြားေရးအဖဲြ႕ဝင္ နယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ရွိ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ၫြန္႔ထံ သြားေရာက္ပုိ႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့သျဖင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ၫြန္႔ေနအိမ္သုိ႔ ဝ၅ဝဝ နာရီခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ေစ်းဆုိင္အတြင္းရွိ တုိင္ၾကားတြင္  ပလပ္စတစ္အျဖဴေရာင္ျဖင့္ထုတ္ ထားသည့္ ဘိန္းစိမ္းတစ္ထုတ္ အေလးခ်ိန္ ဝ.ဝဝ၈ ကီလုိခန္႔အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး ေနအိမ္အိပ္ခန္းေခါင္းရင္းအထက္တြင္ တံဆိပ္မပါ  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ ၉ မမ ပစၥတုိ ၁ လက္၊ ၎က်ည္ကဒ္ ၃ ခု၊ က်ည္ ၆ ေတာင့္၊ လက္ကိုင္ စကားေျပာစက္တစ္လံုး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသယ္ေဆာင္ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္ တစ္စီးတုိ႔အား ရွာေဖြေတြ႕ရွိသျဖင့္ မူးယစ္အထူးအဖဲြ႕မွ သိမ္းဆည္းခဲ့ပါသည္။ SSA တပ္မဟာ(၁) မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္ၫြန္႔အား စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ခန္႔က SSA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္မဟာ(၁) စီးပြားေရးတာဝန္ခံဗုိလ္မွဴးအဆင့္ရွိ ခ်င္းပီးမွ ၉ မမပစၥတုိအား ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ေသနတ္အား တရားမဝင္ ကုိင္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည့္ အျပင္၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔၌ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္အက္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ နန္းမြန္းရြာ ဘိန္းခ်က္စခန္းေန SSA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မဟာ(၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး တာဝန္ခံ ဗုိလ္မွဴး အဆင့္ရွိ ထြန္းလင္း၏ ၫြႊန္ၾကားခ်က္အရ နမ့္ေတာင္းေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားေန ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ တစ္အိမ္လွ်င္ ဘိန္းစိမ္း ၆ က်ပ္သားႏႈန္း၊ တစ္ရြာလံုး အတြက္  ဘိန္းစိမ္း ၁ ပိႆာ ၈၉ က်ပ္သားခန္႔အား မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ၁၄ဝဝ နာရီခ်ိန္တြင္  နမ့္မြန္းရြာဘိန္းခ်က္စခန္းေန ဗုိလ္မွဴးအဆင့္ရွိ ထြန္းလင္းထံသုိ႔ သြားေရာက္အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားအားသယ္ေဆာင္၊ လဲႊေျပာင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိသူ  ေအာင္ၫြန္႔႔ ပံုစံေက်းရြာေနသူႏွင့္ ေကာစလတု႔ိႏွစ္ဦးအား လိြဳင္ေဆာင္ေထာက္ရဲစခန္းမွ  မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကုိေျပာင္း လဲေစေသာ ပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၁/၂၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ထား ရိွေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၃၁။     မဟာမိတ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ။ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၃) SSA အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း မဟာမိတ္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျဖစ္ပါ သည္-   
(က)    ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA အဖဲြ႕အေနျဖင့္ SSNA၊  SNLD၊ SSA(S) ရြက္ဆစ္ အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္မွလည္း ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသကုိ အမာခံ နယ္ေျမအျဖစ္ စုစည္းထားရွိၿပီး၊ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသတြင္လည္း SSA(S)အဖဲြ႕မ်ားမွ တပ္ရင္း(၇ဝ၁) ေျမာက္ပုိင္းလႈပ္ရွားအဖဲြ႕မ်ားအား ဝင္ေရာက္၍ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ လြယ္တုိင္းလွ်ံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္၍ စစ္သင္တန္းမ်ား ပုိ႔ခ်လ်က္ရွိျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) အထူး ေဒသ(၃)အဖဲြ႕အေနျဖင့္ SSA(S) အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးအရ မဟာမိတ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ယူဆရပါသည္။
(ခ)     ထုိ႔ျပင္ရွမ္းျပည္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ(၃) SSA  အဖဲြ႕သည္ လဲခ်ား၊ မုိင္းကုိင္ ေဒသမ်ားမွ တရားမဝင္ကြၽန္းသစ္မ်ားႏွင့္ WY စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ ေဆးျပားမ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ(၂)အဖဲြ႕မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ လဲလွယ္ ျခင္းမ်ား၊ မူယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်ရရွိ သည့္ေငြအစား လက္နက္မ်ားကုိ တင္သြင္းျခင္းမ်ား စသည့္သတင္းမ်ား ရရွိထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ SSA အဖဲြ႕သည္ အထူးေဒသ(၂) ''ဝ''အဖဲြ႕ႏွင့္ လက္နက္ ေမွာင္ခုိမႈ/ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးအရ မဟာမိတ္ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါ သည္။
နိဂံုး
၃၂။     ဦးေဆးထင္ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္တြင္  ဦးလြယ္ေမာင္းမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆက္လက္ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ တပ္မဟာ(၁)တပ္မဟာမွဴး ပန္ဖမွ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ အရွိဆံုးျဖစ္ပါသည္။  ပန္ဖသည္ သေဘာထားတင္းမာသူျဖစ္ၿပီး လဲခ်ား၊ ေက်းသီး၊ မုိင္းကုိင္ေဒသမ်ားမွ ကြၽန္းသစ္မ်ားတရားမဝင္ ခုိးထုတ္ကာ တာပန္မူကူးတုိ႔ဆိပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္''ဝ'' အဖဲြ႕သို႔ ဆက္သြယ္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ သစ္ဖုိးေငြမ်ားအစား လက္နက္မ်ားျပန္လည္တင္သြင္းျခင္း၊ WY ေဆးျပားမ်ားျဖင့္ လဲလွယ္တင္သြင္းျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  ပန္ဖ၏ ဝမ္ဟုိင္းေဒသ အင္အားျဖန္႔ခဲြမႈအရ ဝမ္ဟုိင္းေက်းရြာတြင္ အင္အား ၁ဝဝ ခန႔္သာထားရွိေသာ္လည္း  အင္အားအမ်ားစုအား ဝမ္ဟုိင္းဝန္းက်င္တြင္ ျဖန႔္ခဲြထားရွိၿပီး ၅၇ မီလီမီတာ ဘဇူကာ၊  ၁၂ဝ မီလီမီတာ စိန္ေျပာင္းမ်ားႏွင့္၊ ေနာက္ပြင့္လက္နက္ႀကီးမ်ားပါ တပ္ဆင္ေပး ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ(၃)၏ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥအားလံုးကုိ ပန္ဖမွ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေနၿပီး ဥကၠ႒လြယ္ေမာင္းမွ ႐ုပ္ျပအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
၃၃။     လက္ရွိ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ စဝ္ကုိင္ဖသည္ SDU၊ SNLD အဖဲြ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံၿပီး ရွမ္းလူမ်ိဳးႏွင့္ အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ ေရွ႕တန္းတင္ကာ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ လုိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။  ¤င္းသည္ ေရႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ရွမ္းရြာ ၁၉ ရြာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရွမ္းရြာ ၁၆ ရြာ၊ စုစုေပါင္း ၃၅ ရြာအား အေျခခံ၍ ၿမိဳ႕နယ္  ၄ ခုႏွင့္ တုိက္နယ္ ၈ ခုပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ေရြႊလီခ်ိဳင့္ဝွမ္းေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက SDU ႏွင့္Shan Natioal Organization Committee-SNOC တုိ႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎အျပင္ ပန္ဖ၏ တပ္မဟာ(၁) နယ္ေျမအတြင္း ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လထိ အင္အား ၂ဝဝ ျဖင့္ တပ္သားသစ္ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
၃၄။     တပ္မဟာ(၁)နယ္ေျမအတြင္း အမ္(၂၂) လက္နက္ငယ္မ်ားအစား ဖုိင္ဘာေခါက္ဒင္ျဖင့္ လက္နက္ ငယ္ပံုစံသစ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲကုိင္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၎အျပင္ တပ္မဟာ(၁) နယ္ေျမ အတြင္း လုိင္စင္မဲ့ယာဥ္ငယ္ ၁ဝဝ စီးခန္႔ႏွင့္ တီ-၆ဝဝ အမိ်ဳး အစားယာဥ္ ၄ဝ စီးခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  ပန္ဖသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံၿပီးစီး၍  လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ား လက္နက္စြန္႔လႊတ္ရန္ရွိလာပါက သေဘာ ထား တင္းမာသူတစ္ဦးျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး '' အဆင္ေျပလ်င္ေျပသလုိေနမည္၊ အဆင္မေျပလ်င္ ေတာျပန္ခုိမည္၊ ဘယ္ေတာ့မွ လက္နက္ခ်မည္မဟုတ္'' ဟူသည့္ သေဘာထားကို လက္ကုိင္ထားသူျဖစ္ပါသည္။
၃၅။     တပ္မဟာ(၁)၊ တပ္မဟာ(၇)တုိ႔သည္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟုိပန္၊ဝမ္မုိင္၊ ဝမ္မတ္၊ ေဟာင္လိတ္ တစ္ဝုိက္ ဘိန္းခင္း ၄၅ ဧကခန္႔ကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူူးတဲြဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ္လည္း  အျခားသတင္းမ်ား အရ ေနာင္ခမ္းေက်းရြာအနီး နမ့္ပန္ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးဝါးခ်က္လုပ္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္သူ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၏ခ်ဳပ္ကုိင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ေစတနာမွန္ ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ အျပည့္အဝမရွိေသးသျဖင့္  အစြန္းေရာက္စိတ္ဓာတ္ ေရွ႕တန္းတင္ ကာ  ျပည္ပ ပေယာဂႏွင့္ SSA(S)  အဖဲြ႕မ်ား၏ ေသြးထိုးသပ္လွ်ိဳမႈအေပၚ  ဟန႔္တားႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေပၚ ယံုယံုၾကည္ၾကည္လက္တဲြလာေစရန္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာစည္း႐ံုးၿပီး ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအေပၚ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္ပပေယာဂ၏ သပ္လွ်ဳိေသြးခဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အေပၚ မမွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ဦးတည္လႈပ္ရွားလာႏုိင္သျဖင့္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္အဖဲြ႕ျဖစ္ပါ သည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization