Home » , » အခန္း(၁၆) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္း

အခန္း(၁၆) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္း
သခင္စုိး၏ အစီရင္ခံစာ
တစ္ျပည္လုံး ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဦးေဆာင္ စည္း႐ုံးမႈျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အုံျကြလႈပ္ရွားေန ၾကခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာမူ ဂုိဏ္းဂဏျပႆနာ မ်ား  ေပၚေပါက္ေနသည္။  ဒုတိယအႀကိမ္  ပါတီ ကြန္ဂရက္တြင္ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္ရပ္စဲျခင္းခံရ ေသာ သခင္စုိးသည္ ပထမပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ ေတာ့ပါ ဟူ၍ ေၾကြးၾကာ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္စုိး သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာတြင္  ကုိသိန္းေဖႏွင့္  သခင္သန္းထြန္းက  ဂုိဏ္းဖြဲ႕၍ တုိက္ခုိက္သည္ဟု ယူဆထားသည္။ အိႏၵိယေရာက္ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သခင္စုိးကုိ ဖယ္ရွားသည္။ ေခါင္းေဆာင္  ေနရာ လုသည္ဟု သခင္စုိးကုိယ္တုိင္က ထင္ျမင္ယူဆ ေနသည္။ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းကုိယ္တုိင္ မွာမူ သခင္စုိးကုိ လုံးဝ ပစ္ပစ္ခါခါ မလုပ္ဝံ့ၾကေပ။  ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈတြင္ သခင္စုိးသည္ ပါတီဝင္ အမ်ားအျပားအား ေခါင္းေဆာင္ မႈေပးႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  သခင္စုိးကုိ  ပါတီအား  လုံးဝ ေက်ာခုိင္းမသြားပါရန္ ျပန္လည္ေခ်ာ့ေမာ့ စည္း႐ုံးခဲ့ ၾကရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေနာက္ထပ္ အစည္းအေဝးက တစ္စုံတစ္ရာ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ  မညီမၫြတ္ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီ ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ျခင္း၊ သခင္စုိးအား အေရးယူခဲ့ျခင္း ဂယက္မ်ားမွာ ျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ခတ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိသူ မ်ား၊ မပူးေပါင္းလုိသူမ်ား၊ သခင္စုိးကုိ ေထာက္ခံသူ မ်ား၊ မေထာက္ခံသူမ်ားမွာ နီးစပ္ရာအုပ္စုလုိက္ ဂုိဏ္း ဖြဲ႕ၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သခင္စုိးကုိ ျပန္လည္၍ ေနရာေပးလာရေတာ့သည္။
သခင္စုိးသည္လည္း ယင္း၏ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း မႈေတြ ျပဳလုပ္လာသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး  အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဳိရွီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့  သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဘေရာက္ဒါဝါဒအမွားကုိ  သိျမင္လာၿပီ  ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္း မဟာမိတ္တုိ႔ကုိ  အေတာ္အသင့္ ကူညီခဲ့သည္။ အိႏၵိယတပ္သား အမ်ား အျပားသည္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္၍ အမႈ ထမ္းခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးပါက မဟာမိတ္မ်ားက အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ အလုိ အေလ်ာက္ လြတ္လပ္ေရးေပးလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆကာ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။  သုိ႔ေသာ္ မဟာမိတ္တုိ႔သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိလည္း လြယ္လြယ္ကူကူ လြတ္လပ္ေရးေပးလုိဟန္မျပခဲ့ေပ။
အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ  လက္မခံႏုိင္ေတာ့ေပ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ပင္ ဘေရာက္ဒါဝါဒသည္ အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ (၁။    သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊  စာမ်က္ႏွာ  ၅၉ ။) သခင္စုိးသည္ ဂ်ဳိရွီႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ ဂ်ဳိရွီနည္းတူပင္ လက္မခံႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ တြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနေသာ  ကုိသိန္းေဖႏွင့္  သခင္ သန္းထြန္းမွာ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ လက္ခံေနၾက ဆဲပင္ ျဖစ္သည္။
သခင္စုိးသည္  ဂ်ဳိရွီ၏လမ္းစဥ္ကုိ  လက္ခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ကုိသိန္းေဖႏွင့္  သခင္သန္းထြန္းကလည္း ဂ်ဳိရွီထံမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္ရယူ ခဲ့သည့္ သခင္စုိးကုိ အေရးတယူေနရာေပး၍ ႀကိဳဆုိ ၾကရသည္။  သခင္စုိးသည္  ႏုိင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ ေရးသား၍ ဗဟုိေကာ္မတီသုိ႔ တင္သြင္း လုိက္သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ သခင္စုိး၏ အစီရင္ခံ စာကုိ ေဆြးေႏြးရန္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပရ ေတာ့၏။
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝး စတင္ က်င္းပသည္။ အစည္းအေဝး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သခင္ စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာကုိ ေဆြးေႏြး၍ အတည္ ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က မဟာမိတ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္း ေရးကုိ  ျပင္းျပင္းထန္ထန္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ  သခင္စုိး သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဘေရာက္ဒါဝါဒ၊ အေခ်ာင္သမားဝါဒကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဝဖန္ ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးအၿပီးတြင္ အဂၤလိပ္အား ဆက္လက္တုိက္ထုတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ျပန္လည္လက္ခံျခင္း မွာ လုံးဝမွားသည္ဟူ၍လည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။
          'ဗမာျပည္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာေသာ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကုိ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းဆဲသူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္  ယူဆရမည့္အစား လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲသမား မ်ားဟု ယူဆခဲ့ေလၿပီ။
          ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႏွင့္   ဖက္ဆစ္တုိ႔၏ အလုိေတာ္ရိမ်ားျဖစ္သည့္  ဦးဘေဖ၊  ဦးပု၊   ဦးေအး၊ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီး၊ ဦးဖုိးေဗ်ာ့ စေသာ သူမ်ားကုိတုိင္းျပည္၏   နံပါတ္တစ္ရန္သူမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ သေဘာထားရမည့္အစား မဟာမိတ္ မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ဆက္ဆံခဲ့ေလၿပီ'
          'ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္မွ လုံးဝ လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ တုိက္ခုိက္ရမည့္အစား ကြၽန္သက္ရွည္ေစ ေသာ ဒုိမီနီယံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္းခဲ့ေလၿပီ'
          'ဂ်ဳိရွီဟု ေႀကြးေၾကာ္ရမည့္အစား ေဒၚမန္ စမစ္ဟု ေႀကြးေၾကာ္ခဲ့ေလၿပီ'

သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာ (၂။       သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊  စာမ်က္ႏွာ  ၈၅၊ ၈၆ ။)
သခင္စုိးသည္   ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဘေရာက္ဒါဝါဒအမွားကုိ   သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ကုိသိန္းေဖအေပၚသုိ႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ပုံခ်လုိက္သည္။ ကုိသိန္းေဖသည္  ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ  အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ႔ေပးသူျဖစ္ၿပီး သခင္သန္းထြန္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ လက္ခံက်င့္သုံးသူျဖစ္သည္ဟု အျပစ္ဖုိ႔သည္။ ကုိ သိန္းေဖက  'ငါတုိ႔အမွားမ်ားမွတစ္ဆင့္'  ဟူေသာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ေရးသားတင္သြင္း၍ ေခ်ပ သည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္စုိးသည္ ကုိသိန္းေဖ၏ေခ်ပခ်က္ ကုိ လက္မခံဘဲ စာအုပ္ႀကီးမ်ားကုိ ကုိးကား၍ အျပင္း အထန္ ဖိႏွိပ္ေဝဖန္ေတာ့သည္။ သခင္စုိးသည္ ယင္း အားျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္ကုိ လည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လုိက္သည္။
'ဤမွ် အဘက္ဘက္တြင္ တာဝန္ခ်ဳိ႕ယြင္းခဲ့ေသာ ငါတုိ႔ပါတီသည္ ပါတီအျဖစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ တည္ႏုိင္ေသး၏ေလာ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မရွိေတာ့ဘူးဟူေသာ ရဲေဘာ္ဂ်ဳိရွီက ေျပာစကား ကုိ ငါတုိ႔ ျပန္လွန္ေခ်ပႏုိင္၏ေလာ။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ကြန္ဂရက္သည္ အေခ်ာင္သမားဝါဒ ေအာင္ပြဲဆင္ေသာ ကြန္ဂရက္ဟုလည္းေကာင္း၊ ပါတီဖ်က္သိမ္းေရး ကြန္ဂရက္ ဟုလည္းေကာင္း ဗမာ့ရာဇဝင္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ရေတာ့မည္'

သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာ (၁။       သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊  စာမ်က္ႏွာ  ၈၅၊ ၈၆ ။)
သခင္စုိးသည္ တစ္ခ်ိန္က ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕မ်ားကုိ  ဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ ႀကိဳဆုိေထာက္ခံခဲ့ ေသာ္လည္း ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာတြင္မူ ဖက္ဆစ္ ဝါဒီအျဖစ္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္လုိက္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိသွ်အစုိးရအေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္အခ်ဳိ႕သည္ သခင္စုိး ကုိ ေထာက္ခံၾကေတာ့သည္။
'အရင္ တစ္ခါမွ် ဤသုိ႔ မၾကံဳဖူးေအာင္ အက်ပ္ အတည္းဆုိက္ေနသည့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္   သည္ ယုတ္ၾကမ္းေသာ ဖက္ဆစ္ဝါဒ ျဖစ္ေနၿပီ ဟု အကဲျဖတ္ရမည့္အစား ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ကုိ တုိးတက္ေနေသာ အင္အားစုအျဖစ္ အကဲျဖတ္ ခဲ့ေလၿပီ'  (သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄)
သခင္စုိးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ခုတည္းကုိ  သာ ေဝဖန္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးကုိပါ ေဝဖန္ ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ အမ်ဳိးသားေရး ကုိ ေရွ႕တန္းတင္၍ ႀကိဳးစားေနေသာ ဖဆပလကုိမွားသည္ ဟု ဆုိသည္။ လူတန္းစားပဋိပကၡကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ရန္ သာ အေလးေပးေဝဖန္ခဲ့သည္။
          'ရန္သူအႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ကုိ  တုိက္ဖ်က္ရန္  ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူတန္းစားမ်ဳိးစုံ ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္* (* ဖဆပလ ကုိ ဆုိလိုသည္။)  အတြင္း ၌ပင္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရမည့္အစား လူတန္းစားခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုပ္ခဲ့ေလၿပီ။  လူတန္းစားတုိက္ပြဲကုိ ျဖစ္ေပၚေအာင္လုပ္ရမည့္ အစား လူတန္းစားေစ့စပ္ေရးႏွင့္ လူတန္းစား အတုိက္အခံျဖစ္မႈကုိ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ေပး ေရးကုိ ေရွ႕ေနလုပ္ေပးခဲ့ သည္။' (သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၊ ၆)

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လူတန္းစားပဋိပကၡကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳေသာ ဖဆပလတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ေဖာက္ျပန္ေသာ ပါတီတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားသည္ဟု သခင္စုိးက ဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္သြား ရျခင္းမွာလည္း  ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ေၾကာင့္ဟု စြပ္စဲြ လုိက္သည္။ သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရး အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
xxx
         
'ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ပါတီ၌ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈမရွိဟု ဆုိျခင္းသည္ ဂ်ပန္အား ခုခံတုိက္ခုိက္ရာတြင္ ျပည္သူတုိ႔၏အကူအညီ မပါဟူေသာ အဂၤလိပ္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိခ်က္ႏွင့္ တစ္သံ တည္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အလုိေတာ္ရိစကား မွ်သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ပါတီတြင္ စုေပါင္းေခါင္း ေဆာင္မႈမရွိ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ခံရေပမည္။ လက္ယာ အေခ်ာင္သမားမ်ား ႏွင့္မူ ပါတီသည္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ မရွိေခ်။  အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဆြတုိ႔ သိၾကသည့္ အတုိင္း ပုန္ကန္ထၾ<ြကေရးလုပ္ၿပီးေသာအခါ လက္ယာအေခ်ာင္သမားမ်ားကုိ စုေပါင္းေခါင္း ေဆာင္ခြင့္ ေပးလုိက္ သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပါတီ သည္ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရေပသည္။'
          'အေဆြသည္ လူထုႏွင့္ ကင္းကြာေနေသာ ဂုိဏ္းေလးတစ္ရပ္မွ်သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဆြသည္ အေခ်ာင္သမား ဝါဒႏွင့္ ကင္းကြာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဆြသည္ အေခ်ာင္ သမားမ်ားအား ပါတီကို ဦးေဆာင္ခြင့္ မေပး ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဆြသည္  အေခ်ာင္သမားမ်ားပါတီကုိ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေနာက္ၿမီးဆြဲျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေဆြသည္ အေခ်ာင္သမားမ်ား အား ပါတီကုိဖ်က္သိမ္းခြင့္ မေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။'
(သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅)
Xxx

သခင္စုိး ခြဲထြက္ျခင္း
သခင္စိုးသည္ ဘေရာက္ဒါဝါဒ အမွားကုိ ကုိ သိန္းေဖႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းအေပၚသုိ႔ ပုံခ်သည္သာ မက ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိလည္း ေဝဖန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလ၏ ေနာက္ၿမီးဆြဲ ပါတီသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဂ်ဳိရွီ ၏စကားအတုိင္း ျမန္မာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မရွိေတာ့ ဟူ၍ ေျပာေတာ့သည္။ သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရး အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထား သည္။
xxx
          'အမွန္အားျဖင့္ ရာဇဝင္ အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ အေျခအေန ႐ႈပ္ေထြးလာသည့္အခ်ိန္ မ်ဳိးတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး အေတြ႕အၾကံဳ အားႀကီးေသာ ပါတီသည္ မိမိဣေႁႏၵကုိ ေစာင့္ ထိန္းႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးေကာင္းတစ္ေယာက္ ႏွင့္ တူေပသည္။ အေတြ႕အၾကံဳနည္းေသာပါတီ သည္ လွ်ပ္ေပၚေလာ္ လည္ေသာ မိန္းကေလးႏွင့္ တူသည္။ ထုိမိန္းကေလးသည္ ေယာက္်ားေကာင္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕ပါက   ထုိေယာက္်ား၏ သြန္သင္ခ်က္ျဖင့္  မိန္းမေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္း ရွိေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ လက္ယာအေခ်ာင္သမား မုဒိမ္းက်င့္သူႏွင့္ေတြ႕ လွ်င္ ပ်က္စီးတတ္သည္။'
          'ထုိ႔ေၾကာင့္ စကၡဳ႐ူေပနသံဝါသာ စာဂ ပုတၱံ ဝိဇာယတိ ဆုိဘိသကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ၿပီး လင္သားကုိလည္း ေမွ်ာ္ေနသည့္မိန္းမႏွင့္တူေသာ သခင္စုိးသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ၾသဇာကုိ ပါတီတြင္းသုိ႔ တေပြ႕တပုိက္ႀကီး ယူလာသည့္ လက္ယာအေခ်ာင္သမား သိန္းေဖႏွင့္ ေတြ႕ေသာ အခါ ပါတီေၾကညာစာတမ္း အမွတ္(၄)တြင္ ေအာက္ပါအေခ်ာင္သမား သားေကာင္းရတနာ မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ေမြးထုတ္လာျပန္သည္။'
Xxx

သခင္စုိးသည္ မိမိကုိယ္မိမိ မသိနားမလည္သူ အမ်ဳိးသမီးေလးႏွင့္ ခုိင္းႏႈိင္းၿပီး သခင္သန္းထြန္းႏွင့္  ကုိသိန္းေဖကိုမူ မုဒိမ္းသမားႏွင့္ ႏႈိင္းလုိက္သည္။ သခင္ သန္းထြန္းႏွင့္ ကုိသိန္းေဖသည္ သခင္စုိးအား မည္ကဲ့ သုိ႔မွ် ျပန္လည္ေခ်ပႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ သခင္စုိး၏ ေဝဖန္ေရးအစီရင္ခံစာကုိလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာ ေပါက္ နားလည္ျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ သခင္စုိး၏ ပုတ္ခတ္ေဝဖန္မႈမ်ားကုိ မေခ်ပႏုိင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ လက္ေျမႇာက္ အ႐ႈံးေပးရေတာ့သည္။ ေဝဖန္စာကုိ လက္ခံလုိက္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ျပန္လည္ တာဝန္ခြဲေဝေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။
သခင္စုိးကမူ ဗဟုိေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဟူသမွ်တုိ႔ကုိ လက္မခံေတာ့ေပ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မရွိေတာ့ဟူေသာ အဆုိကုိသာ ဖိ၍ ေဆြးေႏြးသည္။ တက္ေရာက္သူ ၂၈ ဦးအနက္ ခုနစ္ဦး က သခင္စုိးကုိ ေထာက္ခံသည္။ က်န္ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ ၂ဝ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သခင္စုိးႏွင့္ ခုနစ္ဦးက မနာခံေတာ့ေပ။ အေခ်ာင္သမားတုိ႔ႏွင့္ ကင္းရွင္းျခင္း သည္သာ ေဘာ္ရွီဗစ္ပီသသည္။ လီနင္၏ၾသဝါဒႏွင့္  ကုိက္ညီသည္ဟုဆုိကာ သခင္စုိးတုိ႔လူစုသည္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္လုိက္ေတာ့သည္။
သခင္စုိးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္လုိက္ၿပီး ေနာက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ရပ္ကုိ သီးျခား ထူေထာင္သည္။ သခင္စုိး၏ပါတီကုိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗမာျပည္ဟု ေခၚသည္။ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း  တုိ႔၏ပါတီကုိ ဗမာျပည္ ကြြန္ျမဴနစ္ပါတီဟု ေခၚသည္။  သခင္စုိး၏ပါတီကုိ အလံနီပါတီဟုလည္း ေခၚေသး သည္။ သခင္စုိးသည္ တုိက္ရဲတာ အလံနီ၊ ေသရဲတာ အလံနီ ဟူေသာေၾ<ြကးေၾကာ္သံျဖင့္ လႈပ္ရွားစည္း႐ုံး လာသည္။ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသြးဆူေနသူမ်ား၊ တုိက္ခ်င္ခုိက္ခ်င္စိတ္ ျပင္းျပေနသူ မ်ား၊ စိတ္မရွည္ႏုိင္သူမ်ားမွာ သခင္စုိး၏ စည္း႐ုံးမႈ ေနာက္ကုိ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါသြားၾကေလသည္။
အလံနီပါတီသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ၿပီး ေနာက္ အေျခခံစခန္းမ်ားတြင္ လူထုတုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲမည္ဟုဆုိကာ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဟံသာဝတီခ႐ုိင္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကုိ အခြန္ေတာ္မေပးရန္ လႈံ႔ေဆာ္သည္။ အစုိးရက အခြန္ ေတာ္မေပးေသာ အလံနီလယ္သမားမ်ား၏ ကြၽဲ၊ ႏြား မ်ားကုိ သိမ္းယူေသာအခါ အလံနီမ်ားက ျပန္လုသည္။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းမႏုိင္ကြက္သစ္တြင္ အာဏာဖီဆန္ေရး လုပ္ငန္းကုိ သခင္စုိးကုိယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္၍ တဲအိမ္ မ်ားဝင္ေဆာက္ကာ ေဆာင္ရြက္သည္။ တရား႐ုံးကုိ  သခင္စုိးေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံနီမ်ားက ဝုိင္းၾက သည္။ သုိ႔ႏွင့္ အလံနီပါတီႏွင့္ အလံနီလယ္သမား သမဂၢမ်ားကုိ အစုိးရက မတရားသင္း ေၾကညာေတာ့ သည္။ သခင္စုိးသည္ အလံနီမွလြဲ၍ ရွိသမွ်ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကုိ ပုတ္ခတ္တုိက္ခုိက္လာသည္။
          'ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားကုိ တုိက္ႏုိင္ရန္ ထုိသုိ႔မတုိက္ခင္ သိန္းသန္းကြန္ျမဴနစ္အေခ်ာင္ သမားမ်ားကုိ  ျပဳတ္ေအာင္  တုိက္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား အေခ်ာင္သမားဝါဒသည္ နယ္ခ်ဲ႕သမား၏ အႀကီးဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရးအကာ အကြယ္တည္း။ ¤င္းေနာက္ အေခ်ာင္သမား ေအာင္ဆန္းကုိ တုိက္ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား လူထုေနာက္လုိက္မ်ားေသာ ေအာင္ဆန္းသည္ အေခ်ာင္သမားဝါဒျဖင့္ လူထုအား အမ်ားဆုံး ဖ်က္ဆီးႏုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ေအာင္ဆန္း သည္ အလုိေတာ္ရိ ေမာင္ေစာထက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆာေပၚထြန္း ထက္ပင္ အႏၲရာယ္ႀကီးသည္။ အလုိေတာ္ရိမ်ားသည္ လူထုေနာက္လုိက္မရွိ သျဖင့္ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းလွေခ်'ဟု သခင္စုိး က ဆုိသည္။
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊  ဇူလုိင္လ  ၆ ရက္တြင္  သခင္ သန္းထြန္းသည္ အလံနီမ်ား၏ ေသြးထုိးေပးမႈကုိ နားေယာင္ကာ ဖဆပလ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေနရာမွႏုတ္ထြက္ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးေနရာကုိယူသည္။ ကုိသိန္းေဖသည္ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု တာဝန္ခံေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိ လူႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ေနရာအေျပာင္း အလဲကုိ ဇူလုိင္လ ၆ ရက္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးက အ တည္ျပဳ သည္။
မွတ္ခ်က္။     သခင္စုိး၏အစီရင္ခံစာ၊ သခင္စုိး ၏အဆုိမ်ားကုိ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ  ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား   စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ကူးယူပါသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization