Home » » ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း ျပဳစုသူ၏ အမွာစာ

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း ျပဳစုသူ၏ အမွာစာ

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း

အပိုင္း (၁)

(လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလမ်ား)ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း ျပဳစုသူ၏ အမွာစာ


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ကစ၍ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ မီးေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ ခဲ့ေလၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ကုိလုိနီကြၽန္ႏုိင္ငံျဖစ္ ခဲ့ရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြားစဥ္ စစ္တလင္းျဖစ္ခဲ့ ရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရာမွစ၍ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမ်ား ကြဲျပားလာျခင္းသည္ လည္းေကာင္း၊ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ဖန္တီး ခဲ့သည့္ ေသြးခြဲမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျပႆနာအဖုံဖုံသည္ လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ သေႏၶတည္ရန္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခါစ တုိင္းျပည္ အင္အား ခ်ည့္နဲ႔ေနစဥ္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာအရာမထင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားသည္လည္း လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခိုက္ၾကသည္အထိ ျပင္းထန္လာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးမွ စတင္၍ ႏုိင္ငံကုိ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ ဖဆပလ အစုိးရ၊ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၊ပထစအစုိးရ၊ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရ၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစုိးရမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အစုိးရ အထိ အစုိးရတုိ႔သည္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးစုံအား ႏွိမ္နင္းတုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ လုံးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသကဲ့သုိ႔ အသစ္ေပၚေပါက္လာ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈျပႆနာ ဆက္လက္သက္ဆုိးရွည္ေနရ ျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈလည္း ထည့္စဥ္းစားရမည့္အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကိုလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သစ္အရ ၾသဇာလႊမ္းမုိးလုိေသာေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား တပည့္ေမြးအကူအညီေပးၾက သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ားလည္းရွိသည္။ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစုံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ လႈပ္ရွားရပ္တည္မႈမ်ား ရွိေနေလရာ ျပည္ပ,ပေယာဂမ်ား ေရာေႏွာ႐ႈပ္ေထြးေနျခင္းမ်ားကုိ လည္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ႀကီးမားစြာ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္လ်က္ရွိေၾကာင္းမွာ ျငင္းပယ္၍ မရႏုိင္ေပ။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစုံမည္ကဲ့သုိ႔ ေပၚေပါက္လာၾကသည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ ရပ္တည္ၾကသည္ဆုိေသာ သမုိင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာလွ်င္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ တစ္စုံတစ္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းအဆုံးသတ္ ေစရန္မွာလည္း အ စုိးရအ ဖြဲ႕ တစ္ ခု အ ေန ႏွင့္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းရန္သာမကဘဲ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကပါ သေဘာေပါက္ နားလည္ၿပီးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စင္စစ္ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းႀကီးသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းႀကီး ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိႏုိင္သည္။

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းကုိ ျပဳစုရာတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူခဲ့ရသည္။ ျပဳစုသူသည္ စာအုပ္ စာတမ္း အေထာက္အထားေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ရသည္။ မွီျငမ္းကုိးကားေသာ စာအုပ္စာတမ္း မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေရးသားခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ား၊ မွတ္တမ္းမ်ား၊ သမုိင္းသုေတသီမ်ား ျပဳစု ခဲ့သည့္ စာအုပ္မ်ားသာမကဘဲ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား အဓိက ေခ်မႈန္းတုိက္ခုိက္ခဲ့ရေသာ တပ္မေတာ္ မွ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ စာတမ္း မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ သိမီလုိက္ သည့္ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမ်ားမွာ အတန္အသင့္

အေထာက္အကူျဖစ္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အခ်က္ အလက္မ်ားတြင္မူ ပုိမုိ၍ သေဘာထားကြဲျပားစရာ ျဖစ္လာသည္လည္း ရွိသည္။ မိမိ၏အယူအဆ၊ မိမိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ ခုခံကာကြယ္ရာမွ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းစရာျဖစ္လာသည္မ်ားကုိ လည္းၾကံဳေတြ႕ ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္ အားလုံးကုိလည္း အတည္ျပဳ၍ မရျပန္ေပ။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းကုိ ျပဳစု သူသည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းျပဳစုေရးဆပ္ေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ လက္လွမ္းမီသမွ် အေထာက္ အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမွန္ကန္ဆုံးျဖစ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားျပဳစု ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းစာအုပ္မူၾကမ္းမ်ား ထြက္ေပၚေစ ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းျပဳစုေရး ဆပ္ ေကာ္မတီက တတ္အားသေရြ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ စိစစ္ေပး ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းကုိ ျပဳစုရာတြင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ခ်င္း အေနႏွင့္ ျပဳစုျခင္းမဟုတ္ေပ။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၏ျဖစ္စဥ္ကုိ ေရးသား ပါက တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း၏သမုိင္းသာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုမွ အဖဲြ႕ငယ္မ်ား ကြဲထြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္း စေသာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ရက္စြဲအလုိက္၊ ခုႏွစ္အလုိက္ ျပဳစုျပန္လွ်င္လည္း ျဖစ္စဥ္အလုိက္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ ေလ့လာႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြး သြားစရာ ျဖစ္လာျပန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းကုိ ေရးသားရာတြင္ အခ်ိန္ ကာလႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ခ်ိန္ဆ၍ သင့္ေလ်ာ္သလုိ ျပဳစုေရးသားခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိန္ကာလအေနႏွင့္ကား အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ပုိင္းျခား၍ ျပဳစုထားပါသည္ -
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization