Home » » ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ပထမတြဲ) အပိုင္း (၁)

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ပထမတြဲ) အပိုင္း (၁)


ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းႏွင့္ေျဖရွင္းၾကသည္ဆိုရာဝယ္
ရဲေခါင္ေက်ာ္စြာ
(ပထမတြဲ)

အမွာစာ

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအေတာ္မ်ားမ်ား က ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းသြား မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တင္ျပသြားခဲ့ ၾကသည္ ကို မွတ္သားမိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသည္ လြတ္လပ္ေရး သက္တမ္းႏွင့္အတူ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ေကအင္န္ဒီအို အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္း သူမ်ား၊ အလံျဖဴ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို စတင္ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကပါသည္။ သခင္သန္းထြန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္မွစ၍ ေတာခိုကာ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေကအိုင္ေအ(ေခၚ) ကခ်င္အၾကမ္း ဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေသာင္းက်န္းမႈကို က်ဴးလြန္ လာခဲ့ ၾကပါသည္။

ဤျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အျပစ္မဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ရာႏွင့္ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ ၍ ေသေက် ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု၏ ဥစၥာစည္းစိမ္ အေျမာက္အျမား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ ရပါသည္။ ၿမိဳ႕မ်ား၊ရြာမ်ား အမ်ားအျပား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းျပည္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ၌ ေသာင္းက်န္းမႈ အရွိန္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့သည္ကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလံုး စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ရာ အတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကရပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆြယ္ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏုိင္ငံေရး နည္းအရ ေျဖရွင္းမည့္ နည္းလမ္းမ်ား တင္ျပၾကသည္ကို ၾကားသိ ရေသာအခါ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ အားတက္ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိေရး အတြက္ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ကလည္း ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ ၾကပါသည္။ ဖဆပလ အစိုးရေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေခတ္၊ လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သကဲ့ သို႔ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ မူမမွန္ေသာ သေဘာထားေၾကာင့္ ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါ သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုက္ေလ်ာခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး အားျဖင့္ အစိုးရအေပၚ အက်ပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ရွည္ၾကာခဲ့ေသာ ဖဆပလ အစိုးရေခတ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အလင္းဝင္ေရး အတြက္ အစိုးရက အႀကိမ္ႀကိမ္ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလသံေပး၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲျဖင့္ ရယူရန္ ၾကံစည္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲေသာ နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထိုစဥ္က ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဝန္ႀကီးသခင္ ခ်စ္ေမာင္က ''ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး အတြင္းေရးမ်ား''ဟူေသာ စာအုပ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္သို႔ ေဖာ္ထုတ္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ တြင္ ျမဝတီ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ႐ိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝသည့္ အဆိုပါစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၂၃) မွ (၂၈) အထိ ေရးသားထား ခ်က္မ်ားမွအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ အစိုးရက ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ေနာက္ဆံုး အခြင့္အေရးကို ထုတ္ေပး ထားခဲ့သည့္ ေျခာက္လ မွ်ေသာ အခ်ိန္ပိုင္း အတြင္း၌ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာ အကဲခတ္ခဲ့ၾကသူမ်ား အဖို႔ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားသည္ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ေနာက္ဆံုး ခ်မွတ္လိုက္ေသာ 'နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ'ကို ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရၿပီး ျဖစ္သူမ်ားအဖို႔ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ႏုိင္ငံေရး ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားသည္ စဥ္းလဲ ေကာက္က်စ္မႈမ်ား ျဖင့္အတိရွိ ေနေၾကာင္း စက္ဆုပ္ ဖြယ္ရာေတြ႕ရွိ လာရမည္မလြဲ ျဖစ္ေပသည္။
ဖဆပလသည္ ''ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး'' ပ်ားသကာေအာက္တြင္ မေသမသပ္ ဖံုးဖိထားေသာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ အဆိပ္တံုး အဆိပ္ခဲကို မူလ အစကတည္းက ျမင္ရၿပီး သားျဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုလ္လက္်ာကို တတိယလူအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္၍ ကြန္ျမဴနစ္တို႔က စကားကမ္းလွမ္းမႈ ျပဳလာေသာအခါ စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ပင္ ဗိုလ္လက္်ာမွတစ္ဆင့္ အစိုးရ၏ သေဘာထားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ေပ သည္။
ဖဆပလက ဤသို႔ စိတ္ရွည္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အလင္းသို႔ ဝင္လာေစေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဖဆပလ၏ ျဖဴစင္ေသာ သေဘာထားကို ဗိုလ္လက္်ာမွ တစ္ဆင့္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ သိရွိသြားေစ လိုေသာ ေစတနာ အရင္းခံ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ဘက္မွ မည္သို႔ပင္ အေကာက္ဥာဏ္ သံုးလ်က္ ရွိၾကေစကာမူ ဖဆပလက ထိုသူမ်ားအေပၚ သေဘာ႐ိုင္း မထားရွိေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ျပလိုေသာေၾကာင့္ ပင္ျဖစ္သည္။
ဤစာတမ္းသည္ -
(၁)  ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအေနျဖင့္ ၎တို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနသလို ''ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္၍ ျပည္တြင္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူလိုသည္''ဆိုသည္မွာ တကယ့္ဝမ္းတြင္းသေဘာ ဟုတ္၊ မဟုတ္။
(၂)  ဖဆပလအစိုးရက ျပည္တြင္း ဆူပူမႈကို တာရွည္ေစလိုသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏  ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုပယ္ခ်ၿပီး လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အျပဳတ္တိုက္ေရးလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္ မွန္၊ မမွန္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ေနာက္ဆံုးလမ္းစဥ္သစ္ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယခု ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ် အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္အရပ္ရပ္ကို အေျခခံလ်က္ စိစစ္ေဖာ္ျပလိုက္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။
ဤသံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္''ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး'' ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေနာက္ ကြယ္မွ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲေသာ နည္းပရိယာယ္ႏွင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ေလ သည္။
xxx
၁။       ေတာခို ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ၎တို႔ ေၾကြးေၾကာ္ ေနသလို ျပည္တြင္းစစ္ ကိုရပ္၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုသည္ ဆိုသည္မွာ တကယ့္ ဝမ္းတြင္း သေဘာ ဟုတ္ ပါသလား။
ဤေမးခြန္း အတြက္ အေျဖကိုေပးရာ၌ ထင္ရွားေသာ အေထာက္အထား တစ္ခုကို ေလ့လာႏုိင္ရန္၊ ေတာခို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီမွ နည္းပရိယာယ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ေအာက္ပါလမ္းစဥ္ကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပရေပ သည္-
(က)    မိမိတို႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈ လမ္းစဥ္သည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယေန႔အထိ ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳကြဲ က်ဆင္း လာလ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ မွာလည္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ကင္းကြာ လာလ်က္ ရွိသည္။
(ခ)     ဖဆပလ အစိုးရသည္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္ေတာ္သာ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားႀကိဳး  မာန္တက္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ံုးလ်က္ရွိသည္။
(ဂ)   ျပည္သူလူထုမွာ ျပည္တြင္း ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈကို ၿငီးေငြ႕၍ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို     သာ ျပင္းျပစြာ လိုလားေတာင့္တ၍ ေနေပၿပီ။
(ဃ) ဤအေျခအေန မ်ားအရ ျပည္သူလူထ ု၏ဆႏၵႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္      'ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး' ေၾကြးေၾကာ္သံ တစ္ရပ္ကို နည္းပရိယာယ္ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္၍ ဤေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လူထုကို စည္း႐ံုးရမည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးေသာ တရားခံသည္ ဖဆပလ အစိုးရသာျဖစ္ေၾကာင္း လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးရမည္။
(င)   လူထုအား ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးေနသည့္ တစ္ခ်ိန္   တည္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ပိုမိုျပင္း ထန္က်ယ္ျပန္႔စြာ ဆင္ႏႊဲတိုက္ခိုက္ သြားရမည္။
(စ)  အကယ္၍ လူထု၏ အက်ပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ ဖဆပလ အစိုးရအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေစ့စပ္ေရး ကို သေဘာတူ လာလွ်င္ ယာယီစစ္ရပ္စဲေရးကို ပါတီအေနျဖင့္ ေတာင္းဆို၍ ဥပေဒတြင္း သို႔ဝင္ၿပီး အသက္႐ွဴ ေပါက္ယူရမည္။ ဤသို႔ အသက္႐ွဴေပါက္ယူရင္း ဆက္လက္ အင္အား စုၿပီးမွ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲျဖင့္ အာဏာကို ေနာက္ဆံုး သိမ္းယူမည္။
(ဆ) ဤသို႔ယာယီ စစ္ရပ္စဲေရးကို ျပဳလုပ္ရသည့္ တိုင္ေအာင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ ျပည္သူ႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား ေျမယာ ေဝျခမ္းေရး မ်ားစေသာ ေတာ္လွန္ေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္။
(ဇ)  ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံကို ကြန္ျမဴနစ္ ေျမေအာက္ နည္းမ်ားႏွင့္ ေျမေပၚ အတိုက္အခံ ဆုိရွယ္နီပါတီ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပမညတ အစရွိေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား စည္းဝါးညီညီ ႏုိင္ငံေရးထိုးစစ္ကို ေရွ႕ဦးတင္၍ ဆင္ႏႊဲသြားရန္။
(စ်)  နည္းပရိယာယ္အရ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေစ့စပ္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသနဂၤဗ်ဴဟာမွာ ဖဆပလအစိုးရအား လံုးဝၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီး ပစ္ေရးသာျဖစ္သည္။ ၎အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းသည္ လက္နက္ နည္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းေရးသာလွ်င္ျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာသိနားလည္ ထားရမည္။
(ည) ဖဆပလအစိုးရက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေစ့စပ္ေရးကို လက္မခံျငင္းပယ္လွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးကို ဖဆပလက မလိုလားေၾကာင္း လူထုကိုတင္ျပ၍ ႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ ထုတ္မည္။ ဤနည္းျဖင့္ လူထုကို စည္း႐ံုး၍ ဖဆပလအျပဳတ္တိုက္ေရးကို လုပ္သြားရမည္။ ဖဆပလက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို လက္ခံလွ်င္လည္း ယာယီစစ္ရပ္စဲေရးျဖင့္ အသက္႐ွဴ ေပါက္ယူ၍အထက္ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း လက္နက္နည္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအာဏာသိမ္း ပြဲအထိ ဆက္လက္ခ်ီတက္ သြားမည္။
''ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး'' တည္းဟူေသာ ေတာခိုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဟန္ျပ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားေနာက္ကြယ္မွ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ တပ္ဆင္ထားေသာ စက္ခလုတ္ စက္ေမာင္းမ်ား၏ တည္ေနပံုသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤစက္ခလုတ္ စက္ေမာင္းမ်ားကို ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ျမင္ေတြ႕သိရွိႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ကြန္ျမဴနစ္ တို႔သည္ ၎တို႔၏ မ႐ိုးသားလွေသာ အစီအမံတို႔ကို အလြန္ႏွစ္လို သာယာဖြယ္ ရွိလွေသာ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရး ေၾကြးေၾကာ္သံ ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္ ဖံုးဖိကာကြယ္ထားေသာ ေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ဤအေထာက္အထား တစ္ခုတည္းျဖင့္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ အမွန္စင္စစ္၌ ၎တို႔က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းပုန္ကန္မႈလမ္းစဥ္ကို ရပ္တန္႔ပစ္လိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ရင္း မရွိသလို၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုသည္ဆိုသည္မွာလည္း နည္းပရိယာယ္အရ ဟန္ျပေၾကြး ေၾကာ္ေနျခင္း မွ် ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေပသည္။
(မွတ္ခ်က္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီက တိုင္း-ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ား ထံ ေပးပို႔ လိုက္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ နတဝ(၁/၅၆)တြင္၊ ''ဤကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိုးစစ္ကို ငါတို႔က ျပဳလုပ္ လိုက္သျဖင့္ ငါတို႔၏လက္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးလက္ဦးမႈရခဲ့သည္''ဟူ၍လည္းေကာင္း ''ဤသို႔ အားျဖင့္ ငါတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးလက္ဦးမႈကို မလြတ္ေစဘဲ ဖဆပလကို ေဝဖန္တင္ျပၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ တာဝန္ ရွိသူအျဖစ္ ဖဆပလဘက္သို႔ ျပည္သူလူထုအား အစဥ္ဦးလွည့္ထားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္'' ဟုလည္းေကာင္း ၫႊန္ၾကားပါရွိေလသည္။)
xxx
ဤစာအုပ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ႏွင့္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မ်ား၌ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မြန္ျမတ္ေသာေစတနာကို အျမတ္ထုတ္၊ အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးစားပြဲသို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္းကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ၾကရ ပါမည္။ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား သည္ ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ တရားမွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိဆိုသည္ကိုလည္း သံုးသပ္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။
အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ယေန႔အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းပိုက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဗကပယူဂ်ီမ်ား၏ အဖ်က္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေခ်မႈန္း ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဗကပတို႔သည္ ဖ႐ိုဖရဲၿပိဳကြဲၿပီး ဇာတ္သိမ္းလုနီးပါး အေျခအေန ေရာက္ေနပါၿပီ။ တစ္ခ်ိန္က ဗကပလက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဗကပၾသဇာကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ကာ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနၾကပါၿပီ။ နယ္ခ်ဲ႕လက္ပါးေစ ေကအင္န္ဒီအိုတစ္ျဖစ္လဲ ေကအင္န္ယူ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရး ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ ေရနည္းငါးပမာ တစ္ေန႔တျခား အင္အားဆုတ္ယုတ္ခ်ည့္နဲ႔ ကာ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ေနရပါၿပီ။ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ဆက္ေန ရေသာ ေကအိုင္ေအေခၚ ကခ်င္အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဒဏ္ ေၾကာင့္ ဇာတ္သိမ္းမေကာင္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မေဝးေတာ့ေသာကာလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို က်ဴပင္ခုတ္၊ က်ဴငုတ္မက်န္ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
ယေန႔အေျခအေနကား အဖ်က္သမားမ်ား က်ဆံုး၍ တည္ေဆာက္ေရးသမားမ်ား ေအာင္ပန္း ဆင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ရေန ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။
ဤအေျခအေန ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ ''ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္ ဆိုရာဝယ္'' စာအုပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ သည့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားကို မျခြင္းမခ်န္ေဖာ္ျပရင္း လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္ေသာင္း က်န္းသူမ်ား ၏ ဇာတိ႐ုပ္ကို ဖြင့္ခ်လိုက္သည္ ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။
ရက္စြဲ၊ ၉-၈-၉၁
ေနရာ၊ ရန္ကုန္။
ရဲေခါင္ေက်ာ္စြာ

က်မ္းကိုး
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြင္းေရးမ်ား
ေရးသူ-ဝန္ႀကီးသခင္ခ်စ္ေမာင္
ျမဝတီပံုႏွိပ္တိုက္၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္။ 


ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏုိင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းၾကသည္ဆိုရာဝယ္
ရဲေခါင္ေက်ာ္စြာ

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ သည္ (၁၈-၉-၈၈)ရက္၌  ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေနကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူျပည္သား အားလံုး အက်ဳိးငွာတပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ကို လံုးဝတာဝန္ယူ လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၁/၈၈)ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ တာဝန္ႀကီးေလးရပ္ကုိ အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ပထမတာဝန္ႀကီးျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရးတာဝန္ႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေၾကာက္မက္စိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ မင္းမဲ့ စ႐ိုက္ဝါဒီမ်ား၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းလူသတ္ေခါင္းျဖတ္ လူသားစား ႐ိုင္းစိုင္းယုတ္မာမႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေစခဲ့ပါသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းပိုက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေျမေပၚေျမေအာက္ ဗကပယူဂ်ီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္လႈပ္ရွား အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ သစၥာေဖာက္ ပုဆိန္႐ိုးမ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွ ဓား႐ိုးကမ္းသူတို႔၏ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုဇာတ္ထုပ္ အသီးသီးမွ ဇာတ္ေကာင္တို႔၏ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ေသခံအေထာက္အထား ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္ သို႔ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ နယ္စပ္ေဒသရွိ ေကအင္န္ယူေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ အေျခခံေျခကုပ္ အဓိကစစ္စခန္းႀကီးမ်ား  အမ်ားအျပားကိုလည္း တပ္မေတာ္မွ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားျပဳလုပ္၍ ¤င္းတို႔၏ စစ္မာန္စြယ္၊ စစ္ရန္စြယ္ကို အပိုင္းပိုင္း အတစ္တစ္ တစ္စစီျဖစ္သြားေအာင္ ႐ိုက္ခ်ဳိးေျခမႊပစ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေကအင္န္ယူေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အေပါင္းပါ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီလက္သစ္မ်ားအဖို႔ စိုးရိမ္စိတ္၊ ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကစိတ္မ်ားျဖင့္ ငယ္သံပါေအာင္  အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၊ သတင္းစာမ်ားမွ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ ေအာ္ဟစ္ေရးသားအသံလႊင့္ၾကရင္း ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္သြားသည္အထိ ေအာင္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ အစဥ္အဆက္မျပတ္ ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဗကပမ်ားကို လည္း မိုင္းယန္းၿမိဳ႕တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဖ႐ိုဖရဲ ၿပိဳကြဲသြားေစကာ စုတ္ျပတ္ေၾကမြသြားသည္ အထိ ထုေထာင္းေျခမႊခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယတာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ လံုျခံဳေခ်ာေမြ႕ေစေရးတာဝန္ကို လည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေဖာ္ေနဆဲျဖစ္တာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္သိရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးပတ္လမ္း (Myanmar  State  Circular  Road) ႀကီးကို ေဖာက္ လုပ္ေနေၾကာင္း ေျမပံုႏွင့္တကြသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕ျပင္လမ္းမႀကီး မ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ေနၾက ရသည္။ ေန႔ေရာညပါ  ေဆာက္လုပ္ေန ေသာ တံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္တိုးခ်ဲ႕ေနေသာ လမ္းမ ႀကီးမ်ားသည္ ဒုတိယတာဝန္ႀကီး၏ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေပၚလြင္ေနေၾကာင္း သက္ေသသာဓက ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္-ေအာက္ ျမန္မာျပည္ ဆက္သြယ္ေရး ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမႀကီးမ်ား လမ္းက်ယ္ျပန္႔ ေခ်ာမြတ္စြာ ေဖာက္လုပ္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေနေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား တြင္ ေကာက္ေကြ႕ေနေသာ လမ္းေကာက္ မ်ားကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ဆက္စပ္ၿပီး အသစ္လမ္းေဖာက္ထား သည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး  လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ တံတားမ်ားလည္း ေန႔ေရာညပါ ေဖာက္လုပ္ေနေလၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ယူသည့္ ေန႔မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တရစပ္လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္အရိွန္ အဟုန္သည္ အလြန္ပင္ျမင့္မားလွေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္သို႔ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ေရာက္ေနေသာ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက ဝန္ခံရင္း တအံ့တၾသေျပာၾကပါသည္။ အထူးသတိျပဳမိသည့္ အခ်က္ကား လမ္းသစ္မ်ား လမ္းေဟာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ မိုးရာသီကာလျဖစ္ေစ၊ ေႏြရာသီကာလ ျဖစ္ေစ ယခင္ကကဲ့သို႔ အေပါက္အၿပဲမရွိေတာ့ဘဲ လမ္းေဖာက္မႈ အရည္ အေသြး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ၿပီး ခိုင္ၿမဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
တတိယတာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူမ်ား ၏  စားဝတ္ေနေရးေခ်ာင္လည္ေစရန္  ဤအဖြဲ႕မွ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက၊ သမဝါယမတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္လည္း တတ္ႏုိင္ သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးတာဝန္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မီးဖိုေခ်ာင္စားသံုးမႈ ဆန္၊ ဆီ၊  ဆား၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္ စေသာ စားကုန္ေသာက္ကုန္ မ်ားကို လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာရန္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံအသီးသီးမွ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ၍ ျပည္သူသို႔ အသိေပးတင္ျပလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့သစ္ လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရ လုပ္ငန္း စေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ကုန္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဌာနမ်ားတို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုလ်က္ စီးပြားေရးအရွိန္အဟုန္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ သည္ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ဝါဒကို က်င့္သံုးလ်က္ ႏုိင္ငံ အတြက္ အက်ဳိးရွိစြာျဖင့္ ပစၥဳပၸန္အေရး၊ အနာဂတ္ အေရးတို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေျမာ္ျမင္ေတြးေခၚၿပီး စီးပြား ေရးအုတ္ျမစ္မ်ားခ်ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

က်ယ္ျပန္႔စြာ ေျမာ္ျမင္ေတြးေခၚၿပီး စီးပြားေရးအုတ္ျမစ္ခ်ထား

စတုတၴတာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အထက္ပါ လုပ္ငန္းရပ္မ်ား ျပည့္စံုၿပီးလွ်င္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရး တာဝန္ႀကီးကို လည္း စဥ္တိုက္ဆက္တိုက္ဆိုသလိုပင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္အရပ္ရပ္ကိုယူၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာပင္  ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ  အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေခၚယူေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ဥပေဒ  ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥပေဒ (၁/၈၈)ကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ကမၻာသို႔ ေၾကညာခဲ့သည့္ အတုိင္းတာဝန္ႀကီးေလးရပ္ကို တည္တည္ၾကည္ၾကည္ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေန လ်က္ရွိရာ ယေန႔အခ်ိန္ဆိုလွ်င္ တုိင္းျပည္တစ္ဝန္းလံုးသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာအေန အထားသို႔ ေရာက္ရွိ လာ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေနရပါၿပီ။
ဤေဆာင္းပါးတြင္ ဤသို႔အေျခအေနအရပ္ရပ္ အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပၿပီးေနာက္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ထားသည့္အတုိင္း တရားမွ်တေသာ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္လက္တင္ျပလိုပါသည္။ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ တိုင္းျပည္သို႔ထုတ္ျပန္ၿပီးအဆင့္ဆင့္ဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လုပ္ငန္းအားလံုး သည္ ေခ်ာေခ်ာ ေမာေမာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေန ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ဆိုလွ်င္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ လံုး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးအား စည္း႐ံုးမဲဆြယ္ ေဟာေျပာခြင့္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္မွစ၍ ခြင့္ျပဳ လုိက္ၿပီျဖစ္ရာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယို၊ သတင္းစာတို႔တြင္ ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ ေရာက္ ေဟာေျပာအသံလႊင့္ခြင့္ရေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ညစဥ္ ႏွစ္ပါတီ အလွည့္က် ေဟာေျပာ ၾကေသာ အစီအစဥ္သည္ ပထမအပတ္ပင္ ၿပီးဆံုးသြား၍ ဒုတိယအပတ္ ညစဥ္သံုးပါတီအလွည့္က်ထပ္မံ လႊင့္ထုတ္ ေပးေနျပန္ပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ ပါတီ အသီးသီး၏အေျခအေနကို အကဲခတ္ ခြင့္၊ ေလ့လာခြင့္ ရသြားၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္လည္း စည္း႐ံုးေဟာေျပာခြင့္မ်ားကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာ စည္း႐ံုးေနၾကေၾကာင္းၾကား သိ ေတြ႕ျမင္ေနၾက ရပါသည္။
ထိုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေဟာေျပာၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၃ ခုအနက္ ၃၂ ပါတီက ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းသြားမည့္လုပ္ငန္း စဥ္ကို တင္ျပသြားေၾကာင္းေလ့လာနားေထာင္၍ သတိျပဳမိပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ တန္းတူရည္တူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္အေၾကာင္းမ်ား ပါရွိပါသည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္လိုၾကေသာစိတ္ဓာတ္ကိန္းေအာင္းေနၾကျခင္းသည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ သေဘာထားမ်ားထားရွိေၾကာင္းျပဆိုေန၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးမႈ ျဖစ္ရမိပါ သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ဒဏ္ကို  ခံစားေနရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္လည္း မ်ားစြာအားတက္ ေစမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

နယ္ခ်ဲ႕သမား ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူတို႔ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္း

ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္းက်န္းမႈကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေကအင္န္ဒီအို ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ အလံျဖဴ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ဦးေဆာင္၍ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါ သည္။ ေကအင္န္ဒီအိုေခၚ ေကအင္န္ယူေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီဝါဒ သမားမ်ား၏ ေျမႇာက္ပင့္ ေသြးထိုးမႈ၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကို လက္နက္စြဲကိုင္၍ ပုန္ကန္ ေသာင္းက်န္းၾကေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားကို ဝင္ေရာက္ စီးနင္းလ်က္ ေငြတုိက္မ်ား ေဖာက္ယူ လုယက္ျခင္း၊ အျပစ္မဲ့တိုင္းရင္းသားျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအား ရာႏွင့္ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အျခား လူထုအိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားကို လုယက္မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးၿပီး အတင္းအဓမၼ အႏုိင္က်င့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာအတိ ျဖစ္ေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ျပည္သူ လူထုအကူအညီအျဖင့္ ေကအင္န္ဒီအို (ေခၚ) ေကအင္န္ယူ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ေခ်မႈန္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ျပည္မေဒသမ်ားတြင္ လံုးဝမရွိေတာ့ဘဲ နယ္စပ္ေဒသ သို႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန ရေသာအဆင့္သို႔ က်ဆင္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ေကအင္န္ယူ ေသာင္းက်န္းသူစခန္းႀကီး စုစုေပါင္းရွစ္ခု သိမ္းဆည္းရရွိၿပီး ယခုအခါ တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုသာက်န္ပါ ေတာ့သည္။ ဤကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗြီအိုေအက ၁၂-၄-၉ဝ ရက္က သတင္း တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို တစ္ခါတုန္းက ၿဗိတိသွ်အုပ္စိုးသူမ်ား၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ ေသာ ကရင္သူပုန္မ်ားဟု အတိအလင္း ေျဗာင္က်က် ပင္ ဝိေသသျပဳ၍ သံုးစြဲသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဘီဘီစီအသံလႊင့္ဌာနကမူ ၁၁-၄-၉ဝ ရက္ အသံလႊင့္ ေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ အဆိုပါ ေကအင္န္ယူ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ကရင္ေျပာက္က်ားမ်ားဟု ဝိေသသျပဳ၍ ေခၚေဝၚသံုးစြဲသြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။
ေကအင္န္ဒီအို(ေခၚ) ေကအင္န္ယူေသာင္းက်န္း သူမ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီဝါဒသမားမ်ားက ေျမႇာက္ပင့္ သည့္နည္းတူ အလံျဖဴဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုလည္း အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ပုန္ကန္ထၾ<ြကရန္ လမ္းစဥ္ခ်ေပးလိုက္ျပန္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ ေရးရေသာအခါ အလံျဖဴကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး သခင္သန္းထြန္းက လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ အိႏၵိယသို႔ ေရာက္ေနေသာ ဂိုရွယ္က ျပည္သူ႔ေခတ္ (People's  Age)  သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးမွာ အတုျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါသည္။
စင္စစ္ ဂိုရွယ္၏အာေဘာ္သည္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ ေဝဖန္သံုးသပ္လိုက္ေသာ အျမင္သာျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ဂိုရွယ္သည္ ျမန္မာျပည္၏ ယေန႔ အေျခအေနႏွင့္ ငါတို႔တာဝန္အမည္ရွိ စာတမ္းတစ္ ေစာင္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေပးပို႔လိုက္သည္။ ဂိုရွယ္၏လမ္းစဥ္သည္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္း ေဆာင္ ရာနာဒီေဗး၏လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ရာနာဒီ ေဗး၏ လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္ၿပီး အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးကို ထိခိုက္ေစ႐ံုသာမက အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုပါ ဒုကၡေရာက္ေစခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပ်ဥ္းမနား၌ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပရာ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္၊ လယ္သမားမ်ား အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေန၍ လူထုပရိသတ္ စည္ကားမ်ားျပားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ နားထင္ေသြးေရာက္ကာ ဘဝင္ ျမင့္သြားေတာ့သည္။ထိုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျမႇာက္ပင့္ေပးသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေသြးၾကြ၍ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အလြန္အထင္ ႀကီးသြားသည္။ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီတို႔မွာ ပဋိပကၡျပင္းထန္ လာေတာ့သည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္က ဝင္ေရာက္ေစ့စပ္ၾကားဝင္ေသာ္လည္းမရေတာ့ဘဲ အတင္းမာဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြား သည္။ သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ မွစ၍ ေတာခိုကာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ စတင္ခဲ့ပါသည္။
ေကအုိင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကား ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ဒီအိုေခၚ ေကအင္န္ယူ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေသာင္းက်န္းခဲ့ေသာ အမွတ္(၁) ကခ်င္ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ သူ ေနာ္ဆုိင္း ၏ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ ခံယူကာ လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွ ေဇာ္ဆုိင္းသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေသာင္းက်န္းေတာ ခိုခဲ့သည္။ ေနာ္ဆုိင္းသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေသာင္းက်န္းေတာခို ခဲ့သည္။ ေနာ္ဆုိင္းသည္ ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ခိုလႈံသြားေသာအခါ ေဇာ္ဆုိင္းသည္ ေကအင္န္ဒီအို ေသာင္းက်န္း သူမ်ားထံတြင္ က်န္ရစ္ၿပီးအဖ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သင္ယူခဲ့ျပန္သည္။ ေဇာ္ဆုိင္းသည္ ၎၏မိခင္ျဖစ္သူ ေက်ာင္းဆရာမအျဖစ္ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ ဟိုကုန္တိုက္နယ္ နမ့္အန္ရြာသို႔ ျပန္လာ ၿပီး ၎ေဒသတြင္ အေျချပဳ၍ ေျမေအာက္စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေတာ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ညီျဖစ္သူေဇာ္တူးလည္း ေတာခိုလာၿပီး ပူးေပါင္းၾကသည္။အမွတ္(၄) ကခ်င္ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းတြင္ ဒုတိယတပ္ၾကပ္ လမုန္တူးဂ်ဳိင္သည္ အမႈထမ္းေနစဥ္ သူတစ္ပါးမယားကို ၾကာခိုမႈျဖင့္ ထုတ္ပယ္ခံရသျဖင့္ တပ္မွ ထြက္လာရကာ ေဇာ္ဆုိင္းတို႔ကိုလာ၍ ပူးေပါင္း မိျပန္သည္။
ဤလူစုသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ (Kachin  Independence  Organization,  KIO) ဖြဲ႕စည္းမိၾကၿပီး လူ၊ လက္နက္ ၂၇ ေယာက္အထိ စုစည္းမိၾကသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ေကအိုင္အို အဖြဲ႕ လား႐ႈိးေငြတိုက္ကို စီးနင္းတိုက္ခိုက္ၿပီး ကခ်င္ ေတာ္လွန္ေရးစၿပီဟု    ေၾကညာလိုက္ ၾကသည္။ ေသာင္းက်န္းသူ အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ စုစည္းမိေသာ အခါ တပ္မဟာဖြဲ႕၍ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေကအုိင္ေအ (Kachin  Independence  Army,  KIA) ႏွင့္ ေကအိုင္စီ (Kachin  Independence  Council,  KIC) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ လ ၂၆ ရက္တြင္ ပထစအစိုးရက ဗုဒၶ ဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ရာ ေကအိုင္ေအမ်ားက ကခ်င္လူထုကို ဘာသာ ေရး လြတ္လပ္ခြင့္မရွိဟုဆိုကာ ဘာသာေရးဗန္းျပ စည္း႐ံုးေတာ့သည္။ ဤတြင္ ေကအုိင္ေအမ်ားသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုတ္တရက္ အင္အားႀကီးထြားလာ ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။ ေကအုိင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ လူသတ္၊ ရထားမိုင္းခြဲ၊ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရင္း ျပည္နယ္ လံုးဝခြဲထြက္ေရး ေတာင္းဆိုကာ ဆူပူေသာင္းက်န္းေန ၾကေတာ့သည္။  ဤေကအိုင္ေအမ်ား၏  ရက္စက္မႈကား ကမ္းကုန္ေအာင္ ဆိုးရြားၿပီး ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတြင္ သရဖူေဆာင္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။
ဤကား ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းေၾကာင္းအစ ျမစ္ဖ်ားခံရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အင္အား အႀကီးဆံုး ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕အေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး ကိစၥႀကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက သတိျပဳမိၾကသည့္ နည္းတူ ျပည္သူလူထုကလည္း မ်ားစြာသတိထား မိၾက ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္က စတင္၍ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက စတင္မီးေမႊး ခဲ့ေသာ ေသာင္းက်န္းမႈစစ္မီးသည္ တရွိန္ရွိန္ေတာက္ ေလာင္ႀကီးထြားခဲ့ေလရာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႀကီးသည္ ႀကိဳးပမ္းတကုတ္အားထုတ္၍ ႀကိဳးစားၿငိႇမ္း သတ္ခဲ့ၾက ရပါသည္။ လြတ္လပ္ ေရးကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ရခဲ့ ေလရာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ ေသာင္းက်န္းမႈ ကင္းစြာ ေနရေသာ လြတ္လပ္ေရးကာလအခ်ိန္မွာ ႏွစ္လႏွင့္ ၂၄ ရက္သာရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဆူပူေသာင္း က်န္းမႈသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႀကီးထြားခဲ့ေလရာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မ်ား၌ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးအမ်ားအျပားသည္ ေရာင္စံုသူပုန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ ရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာပင္ အစိုးရတပ္ေပါင္းစု၏ ထိုးစစ္ဒဏ္မခံႏုိင္သျဖင့္ ေရာင္စံုေသာင္း က်န္းသူတို႔သည္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၾကရေလရာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈသည္ တစ္စတစ္စ ၿပိဳက်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ အဖ်က္ဒဏ္၊ လူသတ္ျဖတ္မႈ ရက္စက္မႈဒဏ္ကို ကား ေၾကာက္မက္စဖြယ္ ခံစားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဖ်က္ရန္စြယ္မာန္စြယ္ တို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာရတနာပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏ အသက္ကိုယ္ခႏၶာမ်ား၊ အိုးအိမ္ အေဆာက္အအံု၊ ယာဥ္ရထားမ်ား စသည္ စသည္တို႔ သည္ မ်ားစြာပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၾကရရွာသည္။ တန္ဖိုးအားျဖင့္လည္း အတုိင္းအဆမရွိ ကုေဋကုဋာ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရပါသည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းမွတ္တမ္းတြင္ ဤပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈတို႔သည္ မဖတ္ဝံ့၊ မၾကည့္ဝံ့၊ မဖတ္ရဲ၊ မ႐ႈရဲေအာင္ ဆိုးရြားလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟူေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းရည္ရြယ္ခ်က္ မူဝါဒတို႔ သည္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ မ်ားစြာအားတက္ဖြယ္ ဝမ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးရႊင္လန္းဖြယ္ျဖစ္ေစသည္ဟု သေဘာရ ပါသည္။
ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေတာႀကီးမ်က္မည္း လွ်ဳိေျမာင္မ်ားအၾကား ေျပးလႊားေနရ

ျပည္သူလူထုထဲတြင္ တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ စာေရးသူလည္း ဤသို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ဟူေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအားထုတ္မႈ၊ေျပာေဟာမႈမ်ား ၾကားသိရ၍ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္ၿပီး သာဓုအႏုေမာ ဒနာ ေခၚဆိုပါသည္။ ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ လံုးဝမရွိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႀကီးပြား တိုးတက္ေရးသည္ အရွိန္အဟုန္ ပိုမိုလ်င္ျမန္လာမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလြဲပါ။ အယူအဆေမွာက္မွား ၍ ေတာတြင္းေရာက္ေန ၾကေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ တိုင္းတစ္ပါးသား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသား ေဆြမ်ဳိးမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အယူအဆ လြဲမွားၿပီး ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ ျပဳလုပ္ေနမည့္အစား ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ သက္ဆုိင္ရာ က႑ အသီးသီးမွေန၍ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေနၾကမည္ဆုိလွ်င္ မည္မွ် ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ ေသာင္းက်န္းဆူပူမႈ ကင္းေဝး သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေနမည္နည္းဆိုတာကို စဥ္းစားလိုက္ တိုင္း အေကာင္းျမင္ဝါဒျဖင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနမိပါ သည္။ ယေန႔အခါ၌ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျပည္မေနရာ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၌ မေနႏုိင္ ေတာ့ဘဲ နယ္စပ္ေဒသ ေတာႀကီးမ်က္မည္း လွ်ဳိေျမာင္မ်ားအၾကား၌ ေျပးလႊားပုန္းေအာင္း ေနရေသာ ဘဝသို႔ တိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနရေသာ လူ႔ဘဝသည္ မည္သည့္ အရသာႏွင့္မွ် မလဲလွယ္ႏုိင္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူသည္ လူသားတိုင္း၊ လူမ်ဳိးတိုင္း ေတာင့္တလိုလားႏွစ္သက္ ေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ ေလာကီဘဝ၌ သာမက တမလြန္ေလာကုတၱရာဘဝ၌လည္း လိုခ်င္မက္ေမာ ေတာင့္တၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာ တရားအသီးသီး၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာဆံုးမထားေသာ တရားမ်ား ရွိၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္မွ စ၍ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ ဒဏ္ကို ျပည္သူလူထုသည္မုန္းတီးစက္ဆုပ္ရြံရွာလ်က္ရွိပါၿပီ။ ဤကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီး က ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ႀကိဳးပမ္းၾကကုန္အံ့ဟု ဆံုးျဖတ္ေၾကညာလိုက္ျခင္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးၾက ကုန္ေသာ ျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လံုးအတြက္ မ်ားစြာ ႏွစ္သက္ေက်နပ္ၾကမည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းအားေပးသမႈျပဳပါသည္။ ယခင့္ယခင္က အစိုးရ အဆက္ဆက္ လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို မွတ္မိသတိျပဳမိ ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ဖဆပလ အစိုးရေခတ္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အထိ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေခတ္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ဟူ၍ရွိခဲ့ရာ ထိုေခတ္ အသီးသီးမွ အစိုးရ အဆက္ဆက္တို႔သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကေၾကာင္း ဖတ္႐ႈခဲ့ ရပါသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္း၍လည္း ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ မေအာင္ျမင္ဘဲ ပ်က္ျပားခဲ့ရျခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ဤသို႔ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို   ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဆိုေသာအခါ ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစတနာစိတ္ထားအရင္းခံျခင္း ေရွ႕ ထားလ်က္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအနက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းကို သင္ခန္းစာ ယူႏုိင္စိမ့္ေသာငွာ တင္ျပလိုပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ သံုးပါတီ(ေကအင္န္ယူ ပါတီ၊ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု-မဒညတ)တို႔ႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပဳလုပ္သည့္ ကာလမွာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္အထိျဖစ္ပါသည္။ ထိုျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပန္အလွန္ေပးစာမ်ား၊ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ မွတ္တမ္း မ်ားကို ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ သမုိင္းဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ ငံ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရျပန္ၾကားေရး ဌာနမွ ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္အံ့ေသာငွာ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသို႔ကမ္းလွမ္း ခ်က္ကိုဖတ္႐ႈၾကည့္႐ႈပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္ လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ျဖဴစင္သည့္ ေစတနာတရား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ျဖစ္ေစလိုေသာ မြန္ျမတ္သည့္ဆႏၵတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ဤတြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ စာ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲ ျဖင့္ ျပန္ၾကားခ်က္စာ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးစာအေပၚ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပန္ၾကားခ်က္၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ေန႔စာ။
ဤစာသံုးေစာင္ကို ယခုအျပည့္အစံု တင္ျပပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္နည္းတစ္လမ္းအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အတိတ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သမုိင္း သင္ခန္းစာမ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္၍ ပစၥဳပၸန္ကာလ ၌ ႏိုင္ငံေတာ္အား အဘက္ဘက္မွ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရာတြင္ အမွန္ တရား အုတ္ျမစ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရာတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္  ရပ္တည္ခဲ့သူဦးဗေဆြ က  ႏုိင္ငံေတာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္အေပၚ သူ၏အျမင္၊ သူ၏အေတြ႕ အၾကံဳ ေျပာျပခ်က္ကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
(၁) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္၊ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသို႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္။

၁။       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို လႈိက္လွဲစြာ လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိသည့္အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအရ လည္းေကာင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ေတာတြင္း အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးတို႔သို႔  ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လက္ေတြ႕တည္ေဆာက္ၾကရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ကမ္းလွမ္းခ်က္ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ ပါသည္။
၂။       ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနည္းတူ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုၾကသည္ဆုိပါက ဤသို႔တည္ေဆာက္လိုပါလ်က္ႏွင့္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္သည္ မလံုေလာက္ဟုဆိုလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းမ်ားရွိေနၾကေသး လွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဤျပႆနာအဝဝကို ကူညီေျဖရွင္းလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းလိုက္ပါသည္။
၃။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြး လိုသည္ဟူေသာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးသည္ မေတြ႕ဆံုရမီကပင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ တင္းမာမႈသေဘာ ကိုျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ကို အေသတုပ္ခ်ည္၍ က်ဥ္းေျမာင္း သြားေစရာေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို လက္ေတြ႕အားျဖင့္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္ သည္ထက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ထင္ျမင္သေဘာရရွိေပသည္။
၄။       ဤသို႔ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိး အလွ်င္းမပါဘဲ တိုင္းျပည္၏ပကတိအေျခအေနကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ လက္ေတြ႕က်က် ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေသာနည္းကို လက္နက္ကိုင္ ေတာတြင္းအင္အားစုမ်ားက သေဘာတူလက္ခံၾကမည္ဆိုပါက ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ သည္ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္လည္းေကာင္း မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ပင္ျဖစ္ေစ ေတာတြင္း၌ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မဆုိ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ အသင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ေပသည္။
၅။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာဝယ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ထားရွိမည့္အေျခခံပင္မစိတ္ထားမွာ အတိတ္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပစ္ဖို႔ျခင္းမ်ဳိးကို  ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အျမတ္ထြက္မွဟူေသာ သေဘာမ်ဳိးမထားဘဲ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ လုပ္ကိုင္ သြားဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။
၆။ ဤသို႔ လက္ခံေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ ေတာတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလိုရွိပါလွ်င္ ၎တို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသြားအျပန္ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက တာဝန္ယူပါမည္။ အကယ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေတာတြင္းသို႔ ျပန္လိုၾကပါလွ်င္ သြားလိုရာေဒသအထိ လိုက္ပို႔ေပးမည္ သာမကသံုးရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း လံုးဝျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္
၁၃၂၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆုတ္ ၅ ရက္

ဤသို႔လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္စာကို သတင္းစာ မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ ဌာနမွလည္းေကာင္း ေၾကညာထုတ္လႊင့္၍ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပ ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို ဝမ္းပန္းတသာ အံ့ၾသစြာျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလ်က္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္ကို လည္း ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ သတိရေစပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို လႈိက္လွဲစြာေတာင့္တလ်က္ရွိေၾကာင္း ယင္းကမ္းလွမ္းခ်က္စာ ပထမ အပိုဒ္မွာပင္ ပြင့္လင္းေျဖာင့္မတ္စြာပင္ ေဖာ္ျပေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ မလံုေလာက္ဟုဆိုပါလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းမ်ား ရွိေနၾကေသးသည္ဟုဆိုပါလွ်င္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာအဝဝကို ကူညီ ေျဖရွင္းလိုသည္ဟု ကမ္းလွမ္းလိုက္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဤျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုမွ တိုက္တြန္း၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ¤င္း၏ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူရင္းေစတနာစိတ္ထားအမွန္အရ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပထားရာ၌ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ ေတာတြင္း၌ ေရာက္ရွိေနေသာ မည္သည့္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဆုိ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္းသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရႊတံခါးႀကီးကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ သည့္ ျဖဴစင္ေသာႏွလံုးသား ပကတိအစစ္အမွန္ကို ေတြ႕ျမင္ေနခဲ့ရပါသည္။

ထိုစဥ္ကရွိခဲ့ေသာ ဖဆပလဌာနခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးဗေဆြ၏ သေဘာထား၊ ပမညတအဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီတို႔၏သေဘာထား ေၾကညာခ်က္မ်ားကို သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၾက၏။ ဟံသာဝတီသတင္း စာ ၁၃-၆-၁၉၆၃ ရက္ထုတ္ သတင္းကို ယခု အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဟံသာဝတီ
အတြဲ(၂ဝ)၊ အမွတ္(၁ဝ၆) ၁၃၂၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္ လျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ June 1963. 13 Thursday ေတာတြင္းကမ္းလွမ္းပံု ဦးဗေဆြေထာက္ခံၿပီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပမညတတို႔ကလည္း အေလးအနက္ေထာက္ခံ၏
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္…..
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization