Home » » အခန္း(၁၉) ဖဆပလ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ အဆုံးသတ္အာဏာသိမ္းေရး

အခန္း(၁၉) ဖဆပလ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ အဆုံးသတ္အာဏာသိမ္းေရးကုိသိန္းေဖ၏ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေျမေအာက္ေခါင္းေဆာင္မႈ   ကုိ စတင္ခဲ့သူမွာ သခင္စုိးျဖစ္သည္။ တရားဝင္ေျမေပၚ ပါတီဘဝတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ သခင္စုိး၊ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔လက္ထဲ တြင္ ရွိခဲ့သည္။ သခင္စုိး အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ ႐ႈပ္ေထြးလာေသာအခါ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲခံ ရျခင္း ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈက်ဆင္းသြားသည္။ သခင္စုိး သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ မႈကုိ ျပန္မ ရႏုိင္ ေတာ့ေသာအခါ အလံနီပါတီကုိ ခြဲထြက္ထူေထာင္ လုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ကုိသိန္းေဖ၏ လက္ထဲတြင္ ရွိေနေလသည္။

ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔ ကြဲခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဘေရာက္ဒါဝါဒကုိ လွည့္ မၾကည့္ေတာ့ဘဲ အဆုံးသတ္အာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္  ကုိသာ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ့သည္။ လက္နက္ကုိင္ထၾကြမႈ ကုိသာ အဓိကထားလာသည္။ ပ်ဥ္းမနားႏွင့္ ရခုိင္ လက္နက္ကုိင္ထၾကြမႈမ်ားသည္ တစ္ျပည္လုံးကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားၿပီး အဆုံးသတ္အာဏာသိမ္းႏုိင္မည္ဟု ထင္လာ ၾကသည္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ေတလဂၤန လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမွ ျပည္လုံးကြၽတ္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးသုိ႔ တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ ခ်မွတ္ထားေလရာ  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္း အိႏၵိယပါတီ၏ လမ္းစဥ္ကုိ ကူးယူေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လည္း  ယီနန္ အေျခခံစခန္းမွ ျပည္လုံးကြၽတ္ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့ေလရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကလည္း  ပ်ဥ္းမနား အေျခခံစခန္းမွ အၿပီးသတ္ အာဏာသိမ္း ေရးကုိ စိတ္ကူးယဥ္လာၾကေတာ့သည္။
သုိ႔ေသာ္ သခင္သန္းထြန္း၏ လက္နက္ကုိင္ ဆူပူ အုံၾကြရးလမ္းစဥ္ကုိ မယုံၾကည္ခဲ့ေသာ သိန္းေဖျမင့္ ၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၂ ႏွင့္ ၂ဝ၃ တြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေတြ႕ရေလသည္။
''ယင္းကဲ့သုိ႔ ကာလ၊ ေဒသ၊ အေျခအေန ျခားနား ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ပုံတူကူးခ်ၿပီး ဗမာ့ေတာ္ လွန္ ေရးကုိ မဆင္ႏႊဲအပ္ေပ။ ယီနန္ကုိ အေျခခံစခန္းလုပ္ သလုိ ပ်ဥ္းမနားကုိ အေျခခံစခန္းလုပ္ ၿပီး ျပည္လုံးကြၽတ္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး တုိးခ်ဲ႕သြားရန္ဆုိေသာ လမ္းစဥ္မွာ မမွန္ေခ်။''
''၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္  ကြဲၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္းမွာ  ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စကၠဴနီစာတမ္းလမ္းစဥ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံစခန္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားေသာ လမ္းစဥ္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ဟုိဘက္ယိမ္း သည္ဘက္ယုိင္ ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။''
''သိန္းေဖသည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အေျခခံစခန္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕သြားျခင္းျဖင့္ ျပည္လုံး ကြၽတ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးသုိ႔ ေရာက္မည္ဟူေသာ လမ္းစဥ္ကုိ  မယုံၾကည္ေပ။''
ကုိသိန္းေဖသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မူလကခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ တစ္ဖက္ကၾကားျဖတ္ အစုိးရ အာဏာကုိ အစြမ္းကုန္သုံး၊ တစ္ဖက္က လူထုတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဖာ္ေပးၿပီး တကယ့္ ယာယီအမ်ဳိးသားအစုိးရ တည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခၚရန္ဟူေသာ လမ္းစဥ္ကုိ လက္ခံ ထားသည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမွသာ  လူထုက လက္နက္ျဖင့္ခုခံရင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးစစ္ပြဲအသြင္ေျပာင္းရမည္ဟု ဆုိသည္။ ဖဆပလ- ကြန္ျမဴနစ္ ကြဲၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးျပဳ လုပ္ေသာ ဗဟုိ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ကုိသိန္းေဖႏွင့္ သခင္ သန္းထြန္းသည္ ဖဆပလ-ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ေရးကုိ  ေဆြးေႏြးၾကေသးေသာ္လည္း ဂုိဏ္းဂဏစြဲျပင္းထန္ သည့္ ေတာင္ငူ သခင္သိန္းေဖတုိ႔လူစုက အျပင္း  အထန္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ (၁။    သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳ မ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ  ၂ဝ၄၊ ၂ဝ၅ ။)
သခင္သန္းထြန္းသည္ ဖဆပလႏွင့္ လမ္းခြဲ၍ လက္နက္ကုိင္ ဆူပူအုံႀကြေရးလမ္းစဥ္ကုိသာ လက္ခံ လုိက္သည္။ ကုိသိန္းေဖက ဖဆပလ-ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ေရးေဆာင္ပုဒ္ကုိ    အဆုိျပဳေသာအခါ ကုိသိန္းေဖကုိ မျပတ္သားသူဟု ေဝဖန္ၾကေတာ့သည္။ ကုိသိန္းေဖေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဟု ေရးသားသည္ကုိ အျပစ္တင္ၿပီး ဖက္ဆစ္ေအာင္ဆန္းဟု ေရးသားရန္ ေဝဖန္သူမ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဗဟုိေကာ္မတီသည္ ကုိ သိန္းေဖအား ၿပီးခဲ့ေသာအမွားမ်ားတြင္ တာဝန္ အမ်ားဆုံးရွိသူ၊ ျပန္လည္ေတြးေတာရန္လုိသူ၊ ျပန္လည္ ေလ့လာရန္လုိသူအျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ကာ ရက္အကန္႔ အသတ္မရွိ ခြင့္ရက္ရွည္ယူရန္ စီရင္ခ်က္ခ်လုိက္ေတာ့ သည္။ ကုိသိန္းေဖက အယူခံဝင္ေသာအခါ ခြင့္ေျခာက္ လယူရန္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ခြင့္ေစ့လွ်င္ မည္သည့္တာဝန္ယူရန္ကုိကား ေနာက္မွ စဥ္းစားမည္ ဟုဆုံးျဖတ္သည္။ (၂။ သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား။) ဆုိလုိသည္မွာ ကုိသိန္းေဖသည္ ခြင့္ရက္ေစ့သြားလွ်င္လည္း ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္  ပါဝင္ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ကုိသိန္းေဖ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအား ျဖဳတ္ခ်လုိက္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ တစ္ဦးတည္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသသည္အထိ ရပ္တည္သြားခဲ့သည္။ ကုိသိန္းေဖမွာလည္း  ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျပန္လည္ ခ်ဥ္းကပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

ဂ်ဳိရွွီ၏စာ
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ စာတမ္းရွည္ႀကီးတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ လုိက္ရာ ထုိစာတမ္းအမည္မွာ ''ဗမာျပည္ ရဲေဘာ္မ်ားသုိ႔ ေျဗာင္ေပးစာ'' ျဖစ္ သည္။ ထုိစာတမ္း သည္ သခင္စုိးႏွင့္ အလံနီမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအားလုံးကုိ ရည္ၫႊန္းထားၿပီး ပါတီခ်င္း ျပန္ေပါင္း ရန္ ေဝဖန္ထားသည္။ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ား ညီၫြတ္ၾကရန္လည္း လမ္းၫႊန္ ထားသည္။ ထုိစာတမ္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အတိတ္ကအမွား မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆုိရွယ္လစ္(ျပည္သူ႔ အေရးေတာ္ပုံပါတီ)ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ကြဲျခင္း၊ ဖဆပလ ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ကြဲျခင္းတုိ႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အမွား မကင္းေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္ထားသည္။ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သည္ ၾကားျဖတ္အစုိးရအား အာဏာအခ်ဳိ႕ ခြဲေဝေပးၿပီး အေျခခံစခန္းႏွင့္ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာ လူထုကုိ ဖိႏွိပ္မည္ဟုလည္း သုံးသပ္ျပ ထားသည္။
ဂ်ဳိရွီ၏ေပးစာတြင္ သခင္စုိး၏ လူထုတုိက္ပြဲေခၚ ဆူပူအုံႀကြမႈမ်ားကုိ မ်ားစြာ အထင္ႀကီးေနသည္။ သခင္စုိး၏ ဂုိဏ္းဂဏဝါဒကုိလည္း ေလွ်ာ့၍တြက္ သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိမူကား အေလွ်ာ့ေပး သမား၊ ဓနရွင္ေခါင္းေဆာင္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အိႏၵိယျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ခံလုိက္သည္။  ထို႔ေနာက္ ''အဆုံးသတ္အာဏာ သိမ္းေရးအတြက္ ဖဆပလ၊ ကြန္ျမဴနစ္ညီၫြတ္ၾက''ဟူေသာ ေႀကြးေၾကာ္ သံကုိ ခ်မွတ္လုိက္ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္း တြင္ ဖဆပလ၏  တစ္ႏွစ္အတြင္း  လြတ္လပ္ေရး ေႀကြးေၾကာ္သံ ထင္ရွားလာေသာအခါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကလည္း အားတက္သေရာ ေထာက္ခံလုိက္သည္။
ဖဆပလ ၾကားျဖတ္အစုိးရသည္ သပိတ္အမ်ား အျပားကုိ လွန္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံျပႆနာ မ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ယင္းအေျခခံျပႆနာမ်ား မွာလည္း လြတ္လပ္ေရးမရမခ်င္း ေျဖရွင္းရန္ မလြယ္ကူေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလသည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရရမည္ဟူေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ လုိက္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္မတုိင္ မီ အေျဖမရပါက အစုိးရအဖြဲ႕ ႏုတ္ထြက္မည္ဟူ၍ လည္း ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံ ရာဇသံေပးလုိက္သည္။

ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္
ဖဆပလ၏ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ရာဇသံေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ ေရးကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ဖဆပလအား ဖိတ္ေခၚရေတာ့ သည္။  ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကုိ   ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကေခါင္းေဆာင္ၿပီး သခင္ျမ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊  ဦးဘေဘ၊ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ ဂဠဳန္ဦးေစာ အစရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ျမန္္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊  လန္ဒန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ျမန္မာကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ လြတ္လပ္ေရး အေရးဆုိ၍ေကာင္းေစရန္ အတြက္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အလုပ္သမားမ်ား၏ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးကုိ ဆင္ႏႊဲလုိက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ တုိ႔ကလည္း ဖဆပလ၏ အလုပ္သမားသပိတ္ကုိ ေထာက္ခံၿပီး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသည္။
ဆုိရွယ္လစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တို႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ 'ရရင္ရ မရရင္ခ်'ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ ကုိ ေထာက္ခံၿပီး လုိအပ္လွ်င္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ ေရးဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္ အသင့္ျပင္ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ ကလည္း လုိက္လံေထာက္ခံၿပီး ျပင္ဆင္ၾကသည္။ သခင္စုိးကမူ ''လြတ္လပ္ေရးကုိ ဘိလပ္သြားေတာင္း ျခင္း သည္ အေခ်ာင္သမားလုပ္ငန္းျဖစ္သည္''ဟု ေဝဖန္လုိက္သည္။ ေဖ-ပု-ရွိန္တုိ႔၏ ဒုိင္အာခီ လြတ္လပ္ ေရးမ်ဳိးသာ ရမည္ဟုလည္း ျပက္ရယ္ျပဳသည္။
ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ကုိယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိလိုက္ၾကသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေနာက္ဆုံး ထား၍ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပခြင့္ရလာသည္။ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးမရရွိေသး ေသာ္လည္း တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးသည္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီကုိ ခန္႔အပ္ေပး မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္အစုိးရသည္လည္း အိႏၵိယ ျပည္၏ ၾကားျဖတ္အစုိးရႏွင့္တန္းတူရည္တူ အခြင့္ အေရးရလာသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရးရာတြင္ လန္ဒန္၌ ကုိယ္စားလွယ္ခန္႔ထား၍ တစ္ဆင့္ခံဆက္သြယ္ရန္သာ  အခြင့္အေရးရွိေသးေသာ္လည္း ကမၻာ့အသင္းအဖြဲ႕ ဝင္ခြင့္ကုိမူ လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း အဂၤလန္ ဘုရင္က သေဘာတူမည္ဟု ဆုိသည္။ ကာကြယ္ေရး တြင္လည္း ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ၾကားျဖတ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ သြင္းေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္ေသနာပတိမွာ အေျခအေနအရ မဟာမိတ္ တုိ႔၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ လက္ေအာက္ တြင္သာ ရွိေနေသးသည္။
ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္သည္ လုံးဝ လြတ္လပ္ေရးစာခ်ဳပ္မဟုတ္ေသးေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရး ၏ ေရွ႕ေတာ္ေျပးပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ႀကိဳတင္၍ ခုိင္မာစြာ ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၁ဝ၊ ေဒါင္းနင္းလမ္း၊ နန္းရင္းဝန္(ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)  ၏အိမ္ေတာ္တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္ဗစိန္ ႏွင့္ ဂဠဳန္ဦးေစာတုိ႔သည္ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္မထုိး ခဲ့ၾကေပ။ ေစာဘဦးႀကီးကလည္း စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မခံ ခဲ့ေပ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္း ႏုိင္ငံျခား စစ္တပ္မ်ား ထြက္ခြာေပးေရးႏွင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးေရး တုိ႔ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ကာ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ကုိ ေဝဖန္လာျပန္ သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွာမူ ေတာင္ေပၚေဒသ စည္း႐ုံးေရးကုိ အေလးထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနရ သည္။  ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ လန္ဒန္သုိ႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးစဥ္က ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိ ရွမ္းကုိယ္စားလွယ္မဟုတ္ဟု ကန္႔ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ဦးတင္ေအး၊ ဦးေဖခင္၊ ဦးထြန္းျမင့္တို႔ဦးစီး၍ လူထု အစည္းအေဝးေခၚကာ   ရွမ္းျပည္ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကးနန္း ျပန္႐ုိက္ ခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အေရးႀကီးပုံကုိ သတိျပဳမိကာ ေတာင္ေပၚေဒသ စည္း႐ုံးေရးအျဖစ္ လွည့္လည္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးသည္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ အထူးဦးစားေပး ၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔သည္ တုိင္းရင္း သားခ်င္းေသြးကြဲေစရန္အတြက္ (Divide and Rule) ဟု ေခၚေသာ ေသြးခြဲစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ မတူညီေပ။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကုိ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳထားေလရာ ရွမ္းေစာ္ဘြား မ်ားသည္ အခြင့္ထူးခံအုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ားျဖစ္ လာၿပီး  ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာမူ ျပည္မႏွင့္မတူဘဲ အသြင္သဏၭာန္ ကြာျခားေနရသည္။
ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ဘုရင္ခံ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ တုိက္႐ုိက္တည္ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရကက်င့္သုံးသည့္ ဆင္းမလားစီမံကိန္း (ေခၚ) စကၠဴျဖဴစာတမ္း အပုိင္း(၂)တြင္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေနာက္ဆုံးအဆင့္အျဖစ္ ဒုိမီနီယံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးအပ္ ေသာအခါ သီးသန္႔ေဒသ မ်ားျဖစ္ သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားကုိ ဘုရင္ခံ၏  အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ ေရးဆြဲထားသည္။ (၁။    ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၂ ။) ၿဗိတိသွ်အစုိးရ သည္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒဟု ေခၚေသာ စီမံကိန္းတစ္ခုကုိလည္း ေရးဆြဲျဖန္႔ခ်ိခဲ့ သည္။ ယင္းစီမံကိန္း မွာ ေတာင္တန္းေဒသအတြက္ သီးျခား စကၠဴျဖဴစာတမ္းပင္ ျဖစ္သည္။  (၂။   ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၃ ။)
ၿဗိတိသွ်တို႔၏'နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ(၁၉၄၆)'သည္္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္မ ႏွင့္ ေတာင္ေပၚ ဒသမ်ားအား ခြဲျခားထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒတြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ နယ္ပယ္ ခ်င္းပင္လွ်င္ အခြင့္အေရးခ်င္းမတူဘဲ အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ခြဲျခား၍ သတ္မွတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ (၃။ ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၄ ။)


အပုိင္း(၁)တြင္ ပါဝင္ေသာနယ္ေျမမ်ား
(၁)     ပူးေပါင္းထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္စု။
(၂)     ပူးေပါင္းထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္စုမွအပ ျဖစ္ေသာ ရွမ္းနယ္ပယ္မ်ား။
(၃)     ရခုိင္ေတာင္တန္းနယ္မ်ား။
(၄)     ခ်င္းေတာင္ခ႐ုိင္။
(၅)     ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ကသာခ႐ုိင္မ်ားရွိ ကခ်င္ေတာင္တန္းနယ္မ်ား။
(၆)     ဆြန္ဓရနယ္ေျမ။
(၇)     ႀတိဂံနယ္ေျမ။
(၈)     အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ုိင္   ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားနယ္။
(၉)     သံလြင္ခ႐ုိင္။

အပုိင္း(၂)တြင္ ပါဝင္ေသာ နယ္ေျမမ်ား
(၁)     အပုိင္း(၁)တြင္ မပါဝင္ေသာ ျမစ္ႀကီးနား ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္။
(၂)     အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ုိင္အတြင္း ဟုမၼလင္း ဆပ္ဒီဝီဇံပါဝင္ေသာ   ေဒသ မ်ားႏွင့္ ေမာ္လုိက္ ဆပ္ဒီ ဝီဇံတြင္ ယခင္က ပါဝင္ ေသာ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား။
(၃)     ေတာင္ငူခ႐ုိင္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ သထုံ ခ႐ုိင္ အပုိင္း(၂)နယ္ဟုေခၚေသာ ကရင္ ေတာင္တန္း နယ္မ်ား၊ ၾကာအင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္  ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမဝတီတုိက္နယ္။
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔သည္ ေဖာ္ျပပါနယ္ေျမမ်ား အား ေစာ္ဘြား၊ နယ္စားပယ္စား စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပး၍  ခန္႔ထားကာ   ယင္းေဒသခံ   အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ မ်က္ႏွာျဖဴ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ကုိ  က်င့္သုံးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕စား၊  ေငြခြန္မွဴး၊ ကရင္နီေစာဖ်ာ၊ ကခ်င္ဒူဝါ၊ ခ်င္းေတာင္  အုပ္ေခ်ာင္းအုပ္မ်ားက နယ္လူထုကုိ လူ႐ုိင္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားကာ 'ထုံးဓေလ့စည္းကမ္း' အမည္တပ္၍ လုိသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာ ျပည္မတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမွာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခါစႏွင့္စာ လွ်င္ ႏုိင္ငံေရး တုိက္ပြဲမ်ား၏ အေျခအေနအရ တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲ  လာခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ားမွာမူ မည္သုိ႔ မွ် ထူးျခားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
သုိ႔ေသာ္  ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး  အတြင္းတြင္  ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ႏုိးၾကားလာၾက သည္။ ဘုရင္ခံသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ   ရွမ္းျပည္နယ္  ေစာ္ဘြားမ်ားက လက္ခံေစရန္ ပင္လုံ၌ အစည္း အေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပေစခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္း အစည္းအေဝးသုိ႔ ဘုရင္ခံ မတက္ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔  နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားမ်ားကလည္း လက္ခံရန္ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္း ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ 'ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႕' (SCOUHP) ေပၚေပါက္လာ ၿပီး ျပည္မအစုိးရႏွင့္ စင္ၿပိဳင္အစုိးရမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ လာသည္။ မည္သုိ႔ပင္ အေခၚအေဝၚေျပာင္းလဲေစ ကာမူ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္မမွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ စနစ္တက် ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ကုိ ခံေနရသည္သာ ျဖစ္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးအတြက္ မနားမေန စည္း႐ုံးခဲ့ရသည္။  ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရခုိင္ခရီးစဥ္ကုိ စတင္သည္။  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္  ေတာင္ပုိင္း တုိ႔တြင္လည္း  ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ေတြ အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ေပၚလာသည္။  ဗုိလ္ဘရီက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ႀကိဳးစားစည္း႐ုံးသျဖင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္ လာေတာ့သည္။
ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အမႈေဆာင္မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္ -

         
          (၁)     ေဒါက္တာ ခြန္သာေအး (ကြယ္လြန္)       ဥကၠ႒
          (၂)     ဦးထြန္းျမင့္ (ပါလီမန္ အတြင္းဝန္ေဟာင္း) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
          (၃)     ဦးဘေအး        ဘ႑ာေရးမွဴး
          (၄)     ဦးစံေဖ (ကြယ္လြန္)      ျပန္ၾကားေရး
          (၅)     ဦးထြန္းေဖ       စည္း႐ုံးေရး
          (၆)     ကုိအုန္းေဖ (လိြဳင္လင္)   အမႈေဆာင္
          (၇)     ဗုိလ္ဘရီ        
          (၈)     ကုိစံတင့္ (စာေရးဆရာ စံတင့္၊ ရွမ္းျပည္)
          (၉)     ကုိလွမင္း (မုိးနဲ)
          (၁ဝ)    ကုိေအးေမာင္ (မုိးမိတ္) (ကြယ္လြန္)      
          (၁၁)    ကုိသန္းေဖ (မုိးမိတ္) (ကြယ္လြန္)         
          (၁၂)    ကုိထြန္းဦး (သီေပါ) (ကြယ္လြန္)
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ သည္ ပေဒသရာဇ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ တုိးတက္ေသာ မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းပေဒသရာဇ္မ်ား သည္လည္း မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခိုက္မည္ စုိးသျဖင့္ ရွမ္းမ်ဳိးခ်စ္မ်ားအေပၚ ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရသည္။ ပေဒသရာဇ္တုိ႔သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ပင္လုံကြန္ဖရင့္တြင္ 'စဝ္ဖေကာင္စီ' ကုိဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ လက္ေဝခံပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ  က်ားကန္ ထားၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ မ်ားႏွင့္  ေစာ္ဘြားမ်ားသည္  အစည္းအေဝးမ်ား၊ ကြန္ဖရင့္မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္၍တစ္မ်ဳိး၊ ေျဗာင္က်က် တစ္မ်ဳိး က်င္းပကာ ရွမ္းျပည္နယ္အား ႀကိဳးကုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။  သုိ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားအမ်ားစု သည္ ယင္းတုိ႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေသာ ပေဒ သရာဇ္စနစ္ကုိ ကာကြယ္ရင္းမွ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း မႈကုိပါ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ား ျဖစ္လာၾကရသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္ေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လန္ဒန္သုိ႔မသြားမီတြင္ အေရးအႀကီးဆုံး ႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ေတာင္တန္းေဒသျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္သုိ႔သြားရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေန တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားမွာ ရွမ္းလူထု၏အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေနေလရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ပင္ ညႇိႏႈိင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေတာင္ႀကီးသုိ႔ေရာက္လာသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္၊ အပါးေတာ္ ၿမဲ ဗုိလ္ထြန္းလွ(တကၠသုိလ္ေနဝင္း)၊ သတင္းစာဆရာ ဦးပုကေလးႏွင့္ ဗုိလ္မင္းလြင္တုိ႔လည္း ပါလာၾကသည္။  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အဖြဲ႕အား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္  ရွမ္းျပည္သူမ်ားက ဝက္ဝက္ကြဲႀကိဳဆုိၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သည္ ကရင္နီနယ္သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းခရီးဆက္ၿပီး လြိဳင္ေကာ္ သုိ႔သြားသည္။ လိြဳင္ေကာ္ဓမၼာ႐ုံတြင္ တရားပြဲက်င္းပရာ  ဗုိလ္ခ်ဳပ္က နယ္ျခားဝန္ေထာက္ စတီဗင္ဆင္ကုိ ျမန္မာ ႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသလူမ်ဳိးမ်ားအား   ေသြးခဲြပုံကုိ ေဟာေျပာၿပီး    လြတ္လပ္ေရး အတြက္     ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚလုိက္သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လိြဳင္ေကာ္သုိ႔ ေရာက္ေန ခ်ိန္တြင္ သတၱဳတြင္းဌာန ဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ေစာဘဦးႀကီး သည္လည္း ေတာင္ငူလမ္းအတုိင္း လိြဳင္ေကာ္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး တရားပြဲကုိ တက္လာသည္။ ေမာ္ခ်ီး သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားတစ္ဦးက ကရင္ႏွင့္ ေဂၚရခါး တုိ႔ ေသြးခြဲၾကပုံကုိ တုိင္ၾကားရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ေစာဘဦးႀကီးကုိ ရွင္းလင္းခုိင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေစာဘဦးႀကီးမွာ ကရင္မ်ား အဂၤလန္တြင္ ပညာသင္ ၾကပုံကုိသာ ေဟာေျပာသြားၿပီး ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။ (၁။        ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊   စာမ်က္ႏွာ  ၃၆၆ ။) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သုိ႔   စုေဝး  ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ တြင္ ေညာင္ေရႊေဟာ္၌ စည္းေဝးပြဲက်င္းပသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသုိက္ ႏွင့္အတူ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕သုိ႔သြားရန္ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရျပန္သည္။ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕မွာ နယ္ရွင္မ်ား အစည္းအ႐ုံး (ေခၚ) စဝ္ဖေကာင္စီ ႐ုံးစုိက္ရာလည္း ျဖစ္သည္။
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေညာင္ေရႊလူထုကုိ တရားေဟာ ၿပီးေနာက္ စဝ္ေရႊသုိက္ထံမွ တစ္စုံတစ္ရာအေျဖမရဘဲ  ျပန္သြားခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပန္သြားၿပီး  ေနာက္ စဝ္ေရႊသုိက္သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေညာင္ေရႊ ေဟာ္ႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္   ဝင္ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ကုိပါ ဖိတ္ေခၚရွင္းလင္း ပြဲလုပ္သည္။  ရွင္းလင္းပြဲ၏ အဓိကအခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ (၂။ ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊   စာမ်က္ႏွာ  ၃၆၉ ။)
(၁)     ရွမ္းျပည္သည္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္တြင္ ဒုိမီနီယံအျဖစ္ သီးျခားေနေရး။
(၂)     ေစာ္ဘြားႏွင့္ လူထု အညီအမွ် ေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္း၍ ထုိေကာင္စီက ရွမ္းျပည္အစုိးရ ကုိ ဖြဲ႕စည္း   ေရး။
(၃)     တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယုိးဒယားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မဟာ မိတ္ဖြဲ႕ေရး။

ထုိ႔ေနာက္   စဝ္ေရႊသိုက္သည္   ေၾကညာခ်က္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ျပန္ရာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ (၁။       ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊   စာမ်က္ႏွာ  ၃၇ဝ ။)

(၁)     ရွမ္းျပည္ကုိ  ျမန္မာျပည္ႏွင့္  တန္းတူ တစ္ခ်ိန္တည္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္။
(၂)     ရွမ္းျပည္ကုိ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္း သီးျခားဒုိမီနီယံအဆင့္အတန္းေပးရန္။
(၃) ေစာ္ဘြားႏွင့္ လူထု အညီအမွ်ပူးေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းရန္။
(၄)     ကုလသမဂၢဝင္ရန္၊ ရွမ္းတပ္မေတာ္ဖြဲ႕ရန္။
အမွန္စင္စစ္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ လူထု၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား  မဟုတ္ၾကေပ။  ရွမ္း ေစာ္ဘြားမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ လက္ပါးေစ ပေဒသရာဇ္မ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ဖိႏွိပ္မႈ ေၾကာင့္  ရွမ္းျပည္တြင္  လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေပၚေပါက္ရန္လည္း   အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလ်က္ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ နန္းရင္းဝန္ အက္တလီႏွင့္   လြတ္လပ္ေရးေဆြးေႏြးေသာအခါ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာ အခြင့္ အေရးနည္းပါးခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ၊ ကရင္နီ ေဒသမ်ားပါ   တစ္ျပည္လုံး  လြတ္လပ္ေရးကုိသာ အႀကိတ္အနယ္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္နယ္ စဝ္ဖ မ်ားေကာင္စီအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ခြန္ ပန္းစိန္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ေၾကးနန္းႏွစ္ေစာင္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ပထမေၾကးနန္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၏ေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေန စသည္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပ၍ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား သည္ ျမန္မာ ျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ အခ်ိန္မက်ေသးေၾကာင္း၊ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာ   ျပည္မ ႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ေနသားတက် မရွိေသးေၾကာင္း စသည္ တုိ႔ကုိ ေရးသားထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပေဒသရာဇ္ ေကာင္စီကုိ အာဏာတုိးျမႇင့္ေပးရန္၊ ဘ႑ာေရးကုိ ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီ(စဝ္ဖေကာင္စီ)သုိ႔ လႊဲေပးရန္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးရန္၊ ဓနသဟာယႏုိင္ငံ အခြင့္ အေရးမ်ဳိးေပးရန္ အခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္း ဆုိထားသည္။ ျမန္မာျပည္မွ အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္ခြင့္ကုိလည္းေပးရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဒုတိယစာတြင္ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး ကုိ ကန္႔ကြက္ၿပီး  'ရွမ္းနယ္ပယ္မ်ားျပည္ေထာင္စု' ထူေထာင္ရန္ ထပ္မံ၍ အေရးဆုိထားသည္။ လက္ရွိ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိလည္း ေအာက္ပါ အတုိင္း ေဖာ္ျပ၍ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း အေရး ဆုိထားသည္ -
          ''ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အစဥ္အလာရွိခဲ့ေသာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ နယ္ပယ္အမ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္သည္ အခ်ိန္ကာလ၏ အစမ္းအသပ္ကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီး  ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္ဟု    ယူဆဆဲပင္ျဖစ္   သည္။'' (၂။        ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊   စာမ်က္ႏွာ  ၃၉၂ ။)
စာႏွစ္ေစာင္စလုံးကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ ရက္စြဲတပ္ၿပီး သီေပါၿမိဳ႕ဟု လက္မွတ္ေရးထုိး ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ေပးပုိ႔သည္မွာ သိႏၷီမွျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဘုရင့္  အစုိးရထံေပးပုိ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစာႏွစ္ေစာင္သည္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေရးကုိ ပိတ္ပင္ တားဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်ားစြာထင္ရွားသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ မ်က္ႏွာျဖဴ အေရးပုိင္ မစၥတာဘရစ္ကီ(Brickey, ICS) ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ပုလိပ္မ်ားသည္  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕  လမ္းမေတာ္ရွိ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ဝုိင္းဝန္း၍ ကုိအုန္းေဖ(လြယ္လင္)ႏွင့္ ဗုိလ္ဘရီတုိ႔ကုိ ဖမ္းေတာ့ သည္။ ခ႐ုိင္ရဲဝန္ကုိယ္တုိင္ဦးစီးသည့္ ပုလိပ္မ်ားကလည္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕႐ုံးကုိ ဝုိင္း၍ ကုိဘေဌး၊  ကုိအုန္းေဖ(ေတာင္ႀကီး)၊ ကုိၫြန္႔ေမာင္ႏွင့္ ကုိဘေအာင္ တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္သည္။ ကုိစံဝင္းႏွင့္ ကုိေသာင္းေဖ ကုိလည္း ဖမ္း၍ ေတာင္ႀကီးအခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သည္။ ကေလာတြင္လည္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မွ ကုိေတာက္ထြန္း ႏွင့္ ကုိေအာင္ျမဒင္တုိ႔ကုိ ဖမ္း၍ အခ်ဳပ္တြင္ ထည့္ သည္။ ကုိစံတင့္မွာမူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။
ထုိသုိ႔ တုိးတက္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ား အဖမ္းခံ ရသည္ႏွင့္ လူဦးေရေျခာက္ေထာင္ရွိေသာ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕တြင္ လူႏွစ္ေထာင္ခန္႔မွာ နာရီပုိင္းအတြင္း စုေဝး၍ ဆႏၵျပပြဲႀကီး က်င္းပေတာ့သည္။ အေရးပုိင္ဘရစ္ကီ၏ ႐ုံးကို ဝုိင္း၍ ဖမ္းထားေသာရဲေဘာ္မ်ား လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ဦးေဖခင္(အၿငိမ္းစား သံအမတ္ ႀကီး)က ရန္ကုန္ရွိ ဖဆပလ ႐ုံးခ်ဳပ္ႏွင့္ နန္းရင္းဝန္ အက္တလီထံသုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိသာ ေထာက္ခံ တယ္ဟု ေၾကးနန္းပုိ႔လုိက္သည္။ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္စာႏွစ္ေစာင္ေၾကာင့္ အၾကံအုိက္ေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရွမ္းလူထုတစ္ရပ္လုံး မိမိ ဘက္တြင္ရွိေၾကာင္း သိသျဖင့္ အတန္ငယ္ စိတ္ေအး သြားရသည္။ အဖမ္းခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္  ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္မွ ျပန္လည္လႊတ္ေပးသျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ ၾကရေလသည္။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ၾကားမွ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္တြင္ နယ္ျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပင္လုံကြန္ဖရင့္ က်င္းပၿပီး နယ္ျခားေဒသ လူထု၏ ဆႏၵအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည္။ စင္စစ္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ခံမ်ားႏွင့္ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ပင္လုံ ကြန္ဖရင့္ကုိ က်င္းပ၍ နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနသည္။ ပင္လုံကြန္ဖရင့္တြင္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ရွမ္း ပေဒသရာဇ္မ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး လြတ္လပ္ ေရးကုိ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႇိႏႈိင္းၿပီးျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေအာင္ဆန္း- အက္တလီစာခ်ဳပ္တြင္ ပင္လုံကြန္ဖရင့္၏ သေဘာ အတုိင္း ျဖစ္ေစရမည္ဟု အတိအလင္း ထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕အနီးႏွင့္ နမ့္ဖတ္ကာ အလယ္ တန္းေက်ာင္းတြင္ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သိႏၷီေစာ္ဘြား ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ အဂၤလိပ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လည္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လြတ္လပ္ေသာ သီးျခား ကခ်င္ျပည္နယ္ရရွိေရး၊ ခြဲထြက္လုိက ခြဲထြက္ ပုိင္ခြင့္ရွိေရး စသည့္အခ်က္မ်ားပါေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားကုိခ်ကာ ပင္လုံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ လန္ဒန္ မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၃ ရက္တြင္ ရွမ္းကုိယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕၏ ပဏာမ အစည္းအေဝးကို စတင္က်င္းပရာ သဘာပတိ အျဖစ္ ေတာင္ပုိင္းေစာ္ဘြားႀကီး ခြန္ပန္းစိန္က ေဆာင္ရြက္ သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္တြင္ ကခ်င္ကုိယ္စား လွယ္ႏွင့္ ရွမ္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ အစည္း အေဝးတစ္ရပ္က်င္းပကာ သီးျခားျပည္နယ္ရရွိေရး၊  ခြဲထြက္ခြင့္ရရွိေရးတုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္သည္။ ေအာင္ဆန္း- အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိလည္း  ေအာက္ပါအတုိင္း သေဘာထားသည္ -
          ''ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ၿဗိတိသွ် အစုိးရ တုိ႔၏ သေဘာတူညီေသာ အေၾကာင္းအရာကိစၥ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္မ်ားသုိ႔ ပတ္သက္ျခင္းမရွိေစရ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာ အခါ ခြဲထြက္လုိက ခြဲထြက္ခြင့္ရွိရမည္။'' (၁။  ဦးအုန္းေဖ (ရွမ္းျပည္နယ္ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း)၏ ပင္လုံစစ္တမ္း၊   စာမ်က္ႏွာ  ၄၂၂ ။)
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားႏွင့္ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ပင္လုံကြန္ဖရင့္တြင္ ယင္းတုိ႔ ရည္မွန္းသည့္အတုိင္း ျဖစ္လာေစရန္ ကခ်င္မ်ားကို စည္း႐ုံးထားသည့္အျပင္ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရး သမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိလည္း ကြန္ဖရင့္သုိ႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ဖမ္းဆီး၍ အက်ဥ္း ခ်ထားေပၿပီ။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္တြင္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ပင္လုံသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္လာျပန္သည္။ ကရင္နီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွာမူ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ ေရာက္လာၾကသည္။ ေကအင္န္ယူကုိယ္စားလွယ္ မ်ားျဖစ္ေသာ ဖဒုိဗရီေက်ာ္၊ ဦးလွေဖ၊ (ေနာင္ ပအုိ႔ဝ္ ေခါင္းေဆာင္)၊ ေစာခံေကာႏွင့္ ဦးခ်စ္တီးတုိ႔လည္း ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္လာသည္။ ရွမ္း ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ကရင္နီေစာဖ်ာမ်ား၊ ကခ်င္ဒူဝါမ်ား၊  ခ်င္းေတာင္အုပ္မ်ားသာမကဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီပါတီႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီမွပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း စုံညီ စြာ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားမွာ ဒုိမီနီယံဆုိင္ရာအတြင္းဝန္ အာသာေဘာ္တြမ္ ေလ(A.G. Bottom Ley) ျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္တုိ႔၏သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ခ်င္းႏွင့္သက္ဆုိင္ ေသာအခ်က္သုံးခ်က္ျဖည့္စြက္၍ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးလုိက္ၾကျပန္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ ေရးဦးစီးအဖြဲ႕(Supreme Council Of United Hill Peoples, SCOUHP)ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ရာ ဥကၠ႒ မွာ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသုိက္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဥကၠ႒မွာ ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာင္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး ပါဝင္ သည္။ ထုိအေတာအတြင္း အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံႏွင့္ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ညိႇႏႈိင္း၍မရသည့္အခ်က္မ်ား လည္း  ေတြ႕ေနရ သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္မွ ထြက္လာသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ဇံေဝ၊ ဗုိလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဦးေဖခင္ႏွင့္ ဗုိလ္ထြန္းလွတုိ႔ ပါလာသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မဂၤလာဒုံ ေလယာဥ္ကြင္းမွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ မိတၴီလာသုိ႔ သြားရသည္။ မိတၴီလာမွတစ္ဆင့္ ပင္လုံသုိ႔ ခရီးဆက္ သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ပင္လုံသုိ႔ ခရီး ေရာက္မဆုိက္ပင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္  အႀကိတ္အနယ္ စတင္ေဆြးေႏြးေတာ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ပင္လုံကြန္ဖရင့္ (ညီလာခံ)သုိ႔ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေရာက္ လာသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၉ ရက္တြင္  ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေတာ့သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာင္ေပၚသားမ်ား ညီၫြတ္ေရးဦးစီးအဖြဲ႕၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ  မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြား စဝ္စံထြန္း၊ ဦးၾကာပု၊ ဆမားဒူဝါ ဆင္ဝါးေနာင္၊ ဒူဝါေဇာ္လြန္း၊ ဦးလႊာမႈံႏွင့္ ဦးေသာင္ ဇာခုတ္တုိ႔  ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္  ေဆြးေႏြးရသည္။ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ   နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ မျပင္ႏုိင္သျဖင့္ အခက္အခဲျဖစ္ ေနသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္တြင္ ေဘာ္တြမ္ေလ၊ ဝန္ႀကီးဦးတင္ထြဋ္၊ ဝန္ႀကီး ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးတုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ အေမရိကန္ ေကာင္စစ္ ဝန္ခ်ဳပ္ မစၥတာပတ္ကက္(ဏနခုေမိ)လည္း ေရာက္ လာသည္။ ပင္လုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအဟန္႔အတား ျဖစ္ေန သည္မွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက ကမကထျပဳလုပ္  ၍ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားကပါ ႀကိဳတင္ ဆုံးျဖတ္ထားေသာအခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အခ်ဳိ႕ေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေနႏွင့္ မလုိက္ေလ်ာႏုိင္ေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရပ္ဆုိင္း၍ ရန္ကုန္ျပန္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ရာ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဝမ္ကုိေဟာက ခ်က္ခ်င္းပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လာသည္။ မုိင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္စံထြန္းသည္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘက္ ပါလာသည္။
ပင္လုံကြန္ဖရင့္သည္ မေျပမလည္ျဖစ္ေနဆဲတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အသက္အႏၲရာယ္လုံျခံဳေရး အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တာဝန္ က်တစ္ဦးအား ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး၏ အမႈထမ္း ျဖစ္သူ အယ္နီငရဲမင္းက ႐ုိက္လုိက္သျဖင့္ အေျခအေန ပုိမုိတင္းမာလာသည္။ ေစာ္ဘြားႀကီးက အယ္နီငရဲမင္း ကုိခ်က္ခ်င္းအေရးယူသကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားက လည္း  ပဋိပကၡမျပန္႔ပြားေအာင္  ထိန္းခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏႈိင္းၿပီး ေျပလည္မႈ အတန္အသင့္ရလာရာ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ဝ ရက္တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိ ျပဳစု၍ ၿပီးသြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ လြယ္လင္မွ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပင္လုံသုိ႔ စုေဝးေရာက္ရွိလာၿပီး ''လြတ္လပ္ေရး ခ်က္ခ်င္းေပး၊ ေတာင္တန္းေျမျပန္႔ ညီၫြတ္ေရး တုိ႔အေရး'' ေၾကြးေၾကာ္ သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပ ၾကရာ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသိုက္ကုိယ္တုိင္ ေရွ႕ဆုံးမွ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ ေဘာ္တြမ္ေလသည္ ပယ္ထားေသာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းထံ ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရးအရယူရန္ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိ အထပ္ထပ္ ညႇိႏႈိင္း၍ သေဘာတူၾကၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၂ ရက္တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး ၾကသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ပါရွိ ေသာ္လည္း ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ၿပီးလွ်င္  လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဒုတိယေလွကားထစ္ပင္ျဖစ္ သည္။ လြတ္လပ္ေရးပန္းတုိင္အတြက္ စာခ်ဳပ္ႏွစ္ရပ္ စလုံးပင္ အေရးႀကီးခဲ့ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ အဖ်က္ အဆီးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္
ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္အရ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  ဤတြင္  ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အၾကား၌ ေရြးေကာက္ ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာျဖစ္လာျပန္ သည္။ ဖဆပလအေနႏွင့္မူ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိ ႀကိဳးစားပမ္းစားခ်ဳပ္ဆုိ၍ ရရွိလာသည့္ အသီးအပြင့္ကုိ ဆြတ္ခူးရမည္သာျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္း မႈကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ တုိက္ပြဲဝင္သြားရ မည္ျဖစ္ သည္။ ေအာင္ဆန္း- အက္တလီစာခ်ဳပ္သည္ ပထမအဆင့္ေအာင္ပြဲျဖစ္ၿပီး  ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ဒုတိယအဆင့္ ေအာင္ပြဲျဖစ္ သည္။  ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္  တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ေသခ်ာေနေသာ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲႀကီးအတြက္  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ဖဆပလအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ၾကဟူေသာ ေႀကြးးေၾကာ္သံကုိ ကုိင္စြဲထားဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ ဖဆပလဦးစီး အဖြဲ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္  အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (၁။ ေမာင္ေက်ာ္ရင္၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မေမ့ႏုိင္ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၈၊ ၁၈၉ ။)
''ေနာက္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ရွိတုန္းက အေရးမယူဘူးလား ေရးတယ္၊ မျဖစ္ႏုိင္လုိ႔ ထုတ္ပစ္ေတာ့ ေၿမြမေသ တုတ္မက်ဳိး ျပန္ေပါင္းဖုိ႔ ေရး ၾကတယ္၊ အဲဒါ မ႐ုိးဘူးလုိ႔ ယူဆတယ္၊ ျပန္ေပါင္း ဖုိ႔က  ျပန္ေပါင္းေအာင္လုပ္ရင္ ေကာင္းတယ္၊ က်ဳပ္ ေျပာလုိက္မယ္၊ ေပါင္းခ်င္ရင္ တျခားအဖြဲ႕ေတြကုိေတာ့ က်ဳပ္မေပါင္းခ်င္ဘူး၊ အဲဒီသိန္းသန္းကြန္ျမဴနစ္*  (*        ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ    )
ေတာ့ေပါင္းႏုိင္တယ္၊ သုိ႔ေသာ္ သူတုိ႔က ေပါင္းခ်င္ေအာင္ လုပ္ျပမွျဖစ္မယ္၊ ပါးစပ္ကေျပာ ေနာက္ေက်ာဓားနဲ႔ လွည့္ထုိးတာ မခံႏုိင္ဘူး၊ မေပါင္းခ်င္ရင္ မလိမၼာရာ က်တယ္ေလးနဲ႔၊ ဘာမလိမၼာတာလဲ၊(စားပြဲကုိထုသည္။) ႀကိဳက္ရင္ ေထာက္ခံ၊ မႀကိဳက္ရင္ မေထာက္ခံနဲ႔''
သခင္စုိး၏ အလံနီပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ  လုံးလုံးလ်ားလ်ား သပိတ္ေမွာက္လုိက္သည္။ ေစာဘဦး ႀကီး၏ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕၊ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ မ်ဳိးခ်စ္ ပါတီတုိ႔လည္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္လုိက္ သည္။ သခင္ဗစိန္လည္း သပိတ္ေမွာက္၊ သခင္စုိး၏ အလံနီပါတီသည္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ အဆုိးမ်ားသာျမင္လ်က္ရွိရာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ ေမွာက္ရန္သာမကဘဲ အၾကမ္းဖက္တားဆီးရန္၊ မဲ႐ုံ မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ ေစာဘဦးႀကီး၊ ဂဠဳန္ဦးေစာႏွင့္ သခင္ဗစိန္တုိ႔လူစုက ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားရွိေနသျဖင့္ လြတ္လပ္ ေသာေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆုိၾကသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေအာင္ဆန္း- အက္တလီစာခ်ဳပ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ''အဆုံးသတ္  အာဏာသိမ္းပဲြအတြက္  ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ၾက''ဟူေသာ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံကုိ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ဖဆပလ က ''တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရရမည္'' ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္ သံျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ေလးတြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕၌ ညီလာခံတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့သည္။
သခင္သန္းထြန္းသည္ ျဖဴးညီလာခံမွ လူထု ပရိသတ္ကုိၾကည့္၍ မိမိအင္အားကုိ အထင္ႀကီးလာ သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ထုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအာေဘာ္သတင္းစာတြင္ လူတစ္သိန္းတက္သည္ ဟု ေဖာ္ျပလုိက္သည္။ ေခါင္းႀကီးတြင္မူ တစ္သိန္းခြဲဟု ေရးသည္။ မတ္လ ၁၉ ရက္ ေခါင္းႀကီးတြင္ ႏွစ္သိန္း နီးပါးဟု ေရးသည္။ သခင္သန္းေဖ၏ ျပည္သူ႔အာဏာ ေဆာင္းပါးတြင္      ႏွစ္သိန္းခန္႔ဟု ေရးသည္။ ဧၿပီလ ခုနစ္ ရက္ထုတ္ ျပည္သူ႔အာဏာတြင္ ကုိသိန္းေဖက ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ဟု ဆိုသည္။ ကုန္က်စရိတ္ကုိလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေဖာ္ျပသည္။ မတ္လ ၁၃ ရက္ထုတ္ ပါတီ သတင္းစာက ကုန္က်ေငြ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဟု ေဖာ္ျပၿပီး သခင္သန္းထြန္းက သဘာပတိမိန္႔ခြန္းတြင္  ႏွစ္သိန္းဟု ဆုိ၏။ မတ္လ ၁၈ ရက္ထုတ္ ပါတီ သတင္းစာတြင္မူ  ကုန္က်စရိတ္ သုံးသိန္းဟု ေဖာ္ျပ ျပန္သည္။ (၁။ သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရး ကာလ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၂၊ ၂၂၃ ။) ထုိ႔ေနာက္ ျဖဴးညီလာခံသည္ ဆန္လုေရး လမ္းစဥ္ကုိ ခ်မွတ္လုိက္သည္။
သခင္စုိးသည္ ဆန္လုပြဲကုိ လက္ဦးမႈရယူ၍ ဆင္ႏႊဲလုိက္သည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဆန္လုပြဲကုိ ဦးေဆာင္ၿပီးေနာက္ လူထုငတ္မြတ္သျဖင့္  ဆန္လုပြဲျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက  ၾကားဝင္  ဖ်န္ေျဖျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္သည္။ ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာကလည္း ဆန္လုပြဲမွာ လူထုႀကီးငတ္မြတ္ေန သျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာပုံမ်ဳိး ေရးသား သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အလံနီပါတီ  ကဲ့သုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုလုံးကုိ အတိအလင္း သပိတ္ ေမွာက္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလု ဆဲဆဲတြင္ ဆူပူအုံႀကြမႈမ်ားကုိ ဖန္တီး လ်က္ရွိရာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္ းဦးေဆာင္ သည့္ ဖဆပလ အစုိးရသည္ ျပတ္ျပတ္သားသားႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးစားရေတာ့သည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း သည္ ကြန္ျမဴနစ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အား ေသနတ္ ျဖင့္ပစ္ခတ္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ထုိအခါ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကဖဆပလ အစုိးရကုိ ဖက္ဆစ္အစုိးရအျဖစ္ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ေတာ့သည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသတင္းစာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း  အား ေအာက္ပါအတုိင္း ႐ႈတ္ခ်သည္။  (၂။     သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၂၊ ၂၂၃ ။)
''တရားပြဲတုိင္းလုိလုိပင္  သခင္ေအာင္ဆန္း ေဟာေလ့ရွိေသာ ေအးေအးေဆးေဆးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး ရႏုိင္တယ္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ရန္ကုန္လူထုက လက္ခံလုိစိတ္မရွိဘဲ တစ္စတစ္စ အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လာေၾကာင္းကုိ ရန္ကုန္ေရြးေကာက္ပြဲက ျပလုိက္ သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္ သိကၡာသည္ ယခုအခါ နယ္ခ်ဲ႕သမားအား ဒူးေထာက္ ေစ့စပ္ေသာလမ္းကို လုိက္မိေသာေၾကာင့္ ညႇိဳးႏြမ္းစ ျပဳလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။''
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖဆပလ ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ေရးေၾကြးေၾကာ္သံမွာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းရန္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူတန္းစားပဋိပကၡကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ရန္၊ ဆူပူအုံၾကြ ရန္သာ ျဖစ္လာသည္။ ဖဆပလႏွင့္ ညီၫြတ္ၾကဟုေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ဖဆပလကုိ ျပင္းထန္စြာ ပုတ္ခတ္ေနသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားသည္ စာအုပ္ႀကီးမ်ားကုိ ကုိးကား၍ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အဆုိအမိန္႔အတုိင္း တစ္သေဝ မတိမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ေသခ်ာေပါက္ႏုိင္မည္ ထင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္သာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး  က်န္နယ္မ်ားတြင္ ဆူပူၾကသည္။ ဖဆပလသည္ ၉၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း (၁။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား။) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရၿပီး  အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံ သည္ဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ကား ကဖ်က္ယဖ်က္ သာလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေသခ်ာေပါက္ အႏုိင္ရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္သာ အေရြးခံၿပီး ဖဆပလေခါင္းေဆာင္ မ်ားကုိ  မယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္  ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိသြားခဲ့သည္။ ထုိအခါ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ပုိ၍ပုိ၍ ဆူပူအုံၾ<ြကလာၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္  လြတ္လပ္ေရး၏အေႏွာင့္အယွက္ အဖ်က္အဆီးပမာ ျဖစ္လာသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ေပ။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ဖဆပလ ျပန္ေပါင္းေရးမွာ  အလွမ္းေဝးသည္ထက္ ေဝးလာရေတာ့သည္။
''ဖဆပလ အစုိးရ နာမည္ပ်က္ေအာင္ ကြန္ျမဴနစ္ ေတြက သူပုန္ထ၊ ဓားျပတုိက္ လုပ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီ ထႀကြမႈေတြကုိ ၿငိမ္သြားေအာင္ စစ္တပ္နဲ႔ ႏွိမ္ရမယ္။ xxx ဆန္အလုခုိင္းတာ၊ အခြန္မေဆာင္ခုိင္းတာဟာ ဖဆပလကုိ ေတာ္လွန္တာလား၊ နယ္ခ်ဲ႕သမားကုိ ေတာ္လွန္တာလား၊ ဖဆပလ အစုိးရဟာ တုိင္းျပည္ လူထု ေထာက္ခံထားတယ္ဆုိတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲမွာ အထင္အရွားေတြ႕ႏုိင္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္ နဲ႔ လူထုကုိ ေတာ္လွန္တာပဲ''
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္ ပ်ဥ္းမနားတရားပြဲတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဆန္ လုပြဲမ်ား၊ အခြန္မေပးေရးတုိက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းေနေသာ ဖဆပလ အစုိးရကုိသာ ထိခိုက္ ေစခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အေႏွာင့္ အယွက္ေပးရာပင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း သည္ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္ နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားကုိ  ဖြဲ႕ရန္  စီစဥ္သည္အထိ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရ ေလသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ၾကည့္ လွ်င္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဖ်က္လုပ္ငန္း မ်ား ေပၚလြင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
''ဖဆပလ အစုိးရဟာ ဘယ္သူ႕ကုိမွ ႏုိင္ငံေရး အတုိက္အခံသမားေတြကုိ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ မလုပ္ ဘူး၊ စည္းကမ္းမဲ့ တရားလြန္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးမဲ့ ဆူပူေအာင္လုပ္ရင္ ၾကည့္မေနႏုိင္ဘူး၊ ႏွိပ္ကြပ္ရမယ္၊ အတုိက္အခံသမားေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ဆူပူခြင့္ ေပးမယ္၊ တရားသျဖင့္ေပးတာ ကုိ အသားယူၿပီး မတရားတာ လုပ္မယ္ၾကံရင္ ခ်မယ္၊ အေရးယူမယ္၊ x x x။ ဆိတ္ေဝွးေစ့ သတင္းစာလည္း  လုပ္ခ်င္လုပ္ၾက၊ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရကုိ အၾကည္ညိဳပ်က္ ေစခ်င္တ့ဲ စကားမ်ဳိး၊ တုိင္းျပည္လႈပ္ရွားေစမယ့္ စကားမ်ဳိး၊ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေရးတဲ့ ဟာမ်ဳိးေတြကုိ သည္းခံမယ္ မဟုတ္ဘူး။''
(၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ဝ  ရက္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း)
''ျပည္ထဲေရးဌာနနဲ႔   ပတ္သက္လုိ႔   အခု ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းလုပ္တာဟာ ကြၽန္ေတာ့္သေဘာျဖင့္ ေပ်ာ့ ေသး တယ္၊ ဒီထက္မာဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။''
(၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ဝ ရက္)
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားထဲမွ  အခ်ဳိ႕ကုိေရြးထုတ္ ၍ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။* (*ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေၾကာင္း တကၠသုိလ္စိန္တင္၏ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဗိုလ္မွဴးေအးခ်ဳိ စာအုပ္ တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။)
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးဆုံးေသာအခါ ဖဆပလ အဖြဲ႕ ႀကီးသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ ပဏာမညီလာခံကုိ က်င္းပသည္။
 ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္ကုိ လုံးဝလြတ္လပ္ေသာသမၼတ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။  တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဇြန္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ (Constitution) ကုိ ေရးဆြဲရာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ ၿပီးစီးအတည္ျပဳႏုိင္ ခဲ့သည္။
ဖဆပလမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔မွာမူ မည္သုိ႔မွ် အေစးမကပ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ရဲေဘာ္ဘတင္ (ေခၚ) ဂုိရွယ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ေနာက္ လုိက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္အား ဖက္ဆစ္နီးပါး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ ေရးသားခဲ့ေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization