Home » » အခန္း(၂) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခိုျခင္း

အခန္း(၂) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခိုျခင္း
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခိုျခင္း
 


ဂိုရွယ္စီမံကိန္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္တြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေန ေသာ ဂိုရွယ္က ျပည္သူ႕ေခတ္(People's Age) သတင္း စာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခန္းျပဳလုပ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး အား ႐ႈတ္ခ်လိုက္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ ထို႔ေနာက္ ဂိုရွယ္သည္On the present situation in Burma and Our Task (ျမန္မာျပည္၏ယေန႔အေျခအေနႏွင့္ ငါတို႔တာဝန္မ်ား) အမည္ရွိစာတမ္းကို ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ တင္သြင္းသည္။ ယင္းစာတမ္းမွာ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရာနာဒီေဗးလမ္းစဥ္ကို ကူးခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ရာနာဒီေဗးသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုပါ ေဘးဒုကၡေရာက္ေစခဲ့ ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တို႔ပူးေပါင္း၍ မာ့ခ္စ္လိဂ္(Marxist League)ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က ကြန္ျမဴ  နစ္ပါတီသည္ လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဂိုရွယ္စာတမ္း ကမူ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ခဲ့သည္။ စကၠဴနီ စာတမ္းအရ ပါတီသည္ ယာယီအစိုးရ ထဲဝင္ရင္း အျပင္လူထု တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားသည္ကုိလည္း ဂိုရွယ္ကလံုးဝပယ္ခ်လိုက္သည္။ က်ဆံုးၿပီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုလည္း တိုင္းရင္းသား အရင္းရွင္ လူတန္းစားဟု သတ္မွတ္ၿပီး သခင္ႏုကိုမူ ကြန္ပရာဒို(* ကြန္ပရာဒို - အားနည္းေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဓနရွင္ လူတန္းစား။) ႏွင့္ပေဒသရာဇ္လူတန္းစား ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္စြပ္စြဲခဲ့သည္။(၁။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄ဝ၊ ၃၅၂၊ ၃၅၃။)
'အားနည္းေသာ ကြန္ပရာဒိုႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ လူတန္းစားမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ သခင္ႏုအတြက္ လာေတာ့မည့္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီး(Inpending Revolution) သည္ လြန္စြာေၾကာက္ မက္ဖြယ္ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ လြတ္လပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္** (** ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္။) ကို လက္ခံလိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္'
(ဂိုရွယ္စာတမ္း)
xxx

'ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ခံခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစာခ်ဳပ္သည္ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ား ေနာက္ဆုတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လုပ္ငန္း၏အင္အားကိုသ႐ုပ္ေဆာင္ျပပါသေလာ'
'ဤလိုက္ေလ်ာခ်က္မ်ားသည္(လြတ္လပ္ေရးေပး ျခင္းသည္) အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အားႀကီးျခင္း ကိုျပသည္မဟုတ္၊ အားနည္းျခင္းကိုသာ ျပေပသည္။ ¤င္းတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔၏ ေနာက္ဆုတ္ျခင္းမ်ား မဟုတ္ကုန္။ ၎၏အုပ္စိုးမႈ ကို ပံုသဏၭာန္သစ္ျဖင့္ ထာဝစဥ္တည္ၿမဲေစရန္ နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ ေနရာေကာင္းဘက္ယူျခင္း သာျဖစ္ေလသည္္'
(ဂိုရွယ္စာတမ္း)
xxx
'အျခားစကားႏွင့္ေျပာရလွ်င္ သခင္ႏုအစိုးရ သည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႏွင့္ ေျဗာင္အတိအလင္း ပူးေပါင္းသြားေလၿပီ။ (Open Collaboration)) လြတ္လပ္ေရးကုိလိမ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းကြယ္လြန္စဥ္ကစ၍ ျဖစ္လာေသာ လူတန္းစားဆက္သြယ္တည္ေနပံုအသစ္ (New Class Alignment)) သည္ ပုိၿပီးျပည့္စံုလာခဲ့ၿပီ။     ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ေသာ ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပရိယာယ္ကုိ ခ်မွတ္သင့္ေလၿပီ'
(ဂိုရွယ္စာတမ္း)
xxx
ဂိုရွယ္သည္ ယင္း၏စာတမ္းထဲတြင္ ဆူပူေသာင္း က်န္းေရးကိုသာလွ်င္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္တာရာ၏ ပ်ဥ္းမနားသူပုန္နယ္ေျမ၊ ဦးစိႏၲာႏွင့္ဗံုေပါက္သာေက်ာ္ တုိ႔၏ရခိုင္သူပုန္နယ္ေျမမ်ားကိုေထာက္ခံရန္ႏွင့္ ယင္း နယ္ေျမမ်ားကုိလြတ္ေျမာက္ေရးေဒသအျဖစ္သတ္မွတ္ ၿပီး တစ္စတစ္စတိုးခ်ဲ႕သြားရမည္ဟုလည္းဆိုသည္။(၁။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၄။)
xxx
'တ႐ုတ္ျပည္မွာ ယီနန္လြတ္ေျမာက္ေရးေဒသမွ တစ္ျပည္လံုးလြတ္ေျမာက္ေရးသို႔ေရာက္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေလာ'
(ဂိုရွယ္စာတမ္း)
xxx
'အေရးအႀကီးဆံုးအလုပ္မွာ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ မ်ားတည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုတပ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တက္ၾကြေသာအပိုင္းမ်ားပါဝင္လာေသာ တပ္နီမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံျပဳရမည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္နီညီညြတ္ေရးကို အေျခခံရမည္။ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ားအား ေျပာက္က်ား စစ္ဆင္ႏႊဲေရးမ်ားသင္ၾကား ေပးရမည္' (၂။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၅။)
'ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးကံၾကမၼာႏွင့္အိႏၵိယႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ေတာ္လွန္ေရး ကံၾကမၼာမ်ား သည္ဆက္ေနသည္။ ယေန႔အေျခ အေနသည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔ပခံုးေပၚသို႔အေရးႀကီးေသာ တာဝန္ႀကီးက်ေရာက္ေနသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွအိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတို႔တြင္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚလာေအာင္ ကူးစက္သြားေစမည့္ ေတာ္လွန္ေရးအံုၾကြမႈႀကီးႏွင့္ ထၾကြမႈႀကီးမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳလုပ္လိုက္သူမ်ား (Initiators) ျဖစ္လာႏိုင္ၾကေပသည္' (၃။  သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၅။)
(ဂိုရွယ္စာတမ္း)
xxx
သခင္သန္းထြန္းသည္ ဂိုရွယ္လမ္းစဥ္ကိုလက္ခံ လိုက္သည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုမွတစ္ဆင့္ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကလည္း လက္ခံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ပါတီ ကြန္ဖရင့္က လက္ခံေအာင္လုပ္သည္။ ပ်ဥ္းမနား ညီလာခံတြင္ ဂိုရွယ္လမ္းစဥ္ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရန္ လည္း ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္  ဂိုရွယ္၏   စီမံကိန္းမ်ားကို  လက္ခံလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ႏု-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ကုိပိုမို၍ပုတ္ခတ္ေဝဖန္လာသည္။ လက်္ာဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္ကို ေထာက္ျပ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ျခင္းမဟုတ္ေသး။ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ လြတ္လပ္မႈမရွိေသး ေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ လက်္ာ-ဖရီးမင္းစာခ်ဳပ္အရ အဂၤလိပ္စစ္မစ္ရွင္ကို သံုးႏွစ္တာကာလအထိ လက္ခံ ထားရျခင္း၊ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အေႀကြးေငြေပါင္းမ်ားစြာ ကို ျမန္မာအစိုးရက ေပးဆပ္ရန္ကတိျပဳရျခင္းတို႔ကို ေထာက္ျပ၍ ဝါဒျဖန္႔ေသာအခါ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ဆြဲေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ပါကုန္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ပါတီတြင္းမွာလည္း ဂိုရွယ္၏ လမ္းစဥ္ကုိ လက္ခံလာၾကသည္။
ဂိုရွယ္၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏တရားဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္မူ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိ သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ  မရရွိဘဲလမ္းစဥ္သစ္ကို        ေဖာ္ထုတ္သည့္အတြက္ ဂိုရွယ္အား သတိေပးအေရးယူ လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးယူမႈမွာပါတီ၏စည္းကမ္း အရ မယူမျဖစ္ယူရသျဖင့္ ဟန္ျပသာျဖစ္သည္။ ဂိုရွယ္ စီမံကိန္းကုိမူ လက္ခံအတည္ျပဳၿပီးေလၿပီ။
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္လည္း အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ တိုင္းရင္းသားဓနရွင္လူတန္းစားကို ရန္သူအျဖစ္ တိုက္ခိုက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း တိုက္ခိုက္ သင့္သည္ဟု ကြန္ျမဴနစ္တို႔ကယူဆေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဦးတည္ရန္သူမွာ ဖဆပလ အစိုးရျဖစ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ တပ္နီ၏အင္အားမွာလည္း အတန္အသင့္ေတာင့္တင္းေနၿပီျဖစ္ရာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား သည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေသြးႀကြလာ ၾကေတာ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးမွာမူ လမ္းစရွာမရေတာ့ဘဲ ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ဆိုရွယ္လစ္တို႔လႊမ္းမိုးေသာ ဖဆပလ အစိုးရကလည္း ပုဒ္မ(၅)ျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ႏွိပ္ကြပ္လာေလရာ လက္နက္ကိုင္အံုၾကြရန္လမ္းစမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။
ပ်ဥ္းမနားညီလာခံ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ယင္းတို႔၏ႏိုင္ငံ ေရးအင္အားေကာင္းေသာပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ ညီလာခံ ႀကီးတစ္ရပ္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္လိုက္သည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ ႐ိုသည္ ဂိုရွယ္၏စီမံကိန္းကိုအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ ဗဟို ေကာ္မတီကလည္း အတည္ျပဳသည္။ ပါတီကြန္ဖရင့္ အထိ ဂိုရွယ္လမ္းစဥ္သစ္ကို အဆင့္ဆင့္လက္ခံၾက သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို ျပည္သူလူထုကတစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပ်ဥ္းမနားညီလာခံကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အိႏၵိယျပည္ ကာလကတၱားၿမိဳ႕၌ ကမၻာ့ဒီမိုကရက္တစ္ လူငယ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္  ကမၻာ့ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔က     ႀကီးမွဴး၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွလူငယ္ညီလာခံကုိ က်င္းပရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တပ္နီဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကိုက်င္းပလ်က္ရွိရာ သခင္သန္းထြန္းကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ညီလာခံသို႔တက္ေရာက္သည္။ ကာလ ကတၱားတြင္ က်င္းပေသာ လူငယ္ညီလာခံကို ၿဗိတိသွ် အင္ပါယာအတြင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ညီလာခံ  ဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းညီလာခံတြင္ ျပည္ပ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈရရွိလာသည္။
ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ စေသာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ စင္ၿပိဳင္ရပ္တည္လာႏိုင္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေအာင္ပြဲခံလာၾကျခင္း၊ အေရွ႕ ဥေရာပကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားေပၚထြန္းလာျခင္းတို႔သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကြန္ျမဴနစ္မ်ားအဖို႔စိတ္ကူးယဥ္စရာ    အားက်စရာျဖစ္၍လာသည္။
ကာလကတၱားညီလာခံသို႔ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၊    ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အဂၤလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔မွ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား   တက္ေရာက္ၾကရာ ျမန္မာကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ သီဟိုဠ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ ဗီယက္နမ္ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးၾကရာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ဆိုးရြားလွေသာအေျခအေနကို ကယ္တင္ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္မွထၾကြေသာင္းက်န္း ရန္လိုေၾကာင္း၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားကုိယ္စားလွယ္က အၾကံေပးခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းကလည္း ဖဆပလ အစိုးရက တစ္ခ်က္ထိုးလွ်င္ မိမိကႏွစ္ခ်က္ထိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ကူမင္တန္မ်ား ကို တိုက္ထုတ္သကဲ့သို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကလည္း ဖဆပလကိုတိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိ တို႔တြင္ ေျပာက္က်ားတပ္သားမ်ား သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရွိေနေၾကာင္းညီလာခံတြင္ ဟိတ္ဟန္ထုတ္၍ ေၾကညာ ခဲ့သည္။
၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ဓနိေတာ ဘီအိုစီတြင္ ကုမၸဏီႏွင့္အလုပ္သမားပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ ပြားရာ ဂိုရွယ္သည္ ပ်ဥ္းမနားညီလာခံသို႔လိုက္မသြား ဘဲ ဖူးကား၊ စတီးဘရားသားႏွင့္အေဖာင္သစ္စက္မ်ား၊ ဧရာဝတီ ဖလုတ္တီယာ သေဘၤာက်င္း၊ ဘီဘီတီစီ အယ္လ္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ သပိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ဖန္တီးလႈံ႕ေဆာ္သည္။ ယင္းသပိတ္မ်ားမွ အေထြ ေထြသပိတ္ႀကီးျဖစ္လာေစရန္ ဂိုရွယ္ကတာဝန္ယူ     ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဓနိ ေတာ ဘီအိုစီသပိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ကြန္ျမဴနစ္မ်ား သည္ ဘီအိုစီကုမၸဏီႏွင့္အလုပ္သမားပဋိပကၡမွ အစိုးရ ႏွင့္ျပည္သူလူထုပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္လႈံ႕ေဆာ္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေၾကညာခဲ့သည္။ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ပဲခူး၊ အင္းစိန္၊ ဟံသာဝတီခ႐ိုင္တို႔မွတက္လာသည့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားက ေျမရွင္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ကုိ ဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္က်င္းပၾကသည္။ ထိုေန႔မွာပင္ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက သတင္းစာတုိက္မ်ား ကို ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။
ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားႀကီးမားေနစဥ္မွာပင္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ရက္မွစ၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢကြန္ဂရက္ကို ပ်ဥ္းမနားၿမိိဳ႕တြင္က်င္းပသည္။ ထိုကြန္ဂရက္သို႔ ယူဂို ဆလားဗီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါ အဝင္ ကာလကတၱားကြန္ဖရင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားကြန္ျမဴနစ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
ပ်ဥ္းမနားညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္-(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
(၁)     တိုင္းျပည္ႏွင့္ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ အက်ဳိးအျပင္ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးမ်ား ကို အျမစ္ပါမက်န္လွန္ပစ္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၿပီးလွ်င္ အသက္ႏွင့္ပူေဇာ္သြားၾက ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား ဤအစည္းအေဝး ႀကီးက မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ က်ဆံုးသူ ရဲေဘာ္တို႔၏ မၿပီးမျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲကို အဆံုးသတ္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ဆက္လက္တိုက္သြားရန္ ဤအစည္းအေဝး ႀကီးက ႀကိဳးပမ္းမည္။
(၂)     လြတ္လပ္ေရးရမႈအတြက္ ၿဗိတိသွ်၊ ဂ်ပန္၊ ဆာေပၚထြန္းအစိုးရႏွင့္ဖဆပလအစိုးရတို႔ကို  ရဲရင့္စြာျဖင့္တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္မ်ား၏သတၱိ ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲခ်ီးက်ဴးေၾကာင္း ဤ အစည္းအေဝးႀကီးက မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။
(၃)     ယခင္ကအငွားခ်ထားေသာေျမယာ အားလံုး ကို အတင္းဝင္ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ေျမရွင္တို႔ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ ထြန္ယက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဤအစည္းအေဝးႀကီး ကျပ႒ာန္းသည္။
(၄)     ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘီအိုစီ သပိတ္ႏွင့္အျခားသပိတ္မ်ားကို ဤအစည္း အေဝးႀကီးက လံုးဝေထာက္ခံသည္။
(၅)     ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားလည္း ကိုယ္ပုိင္လယ္မ်ား ရရွိေစရန္ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢမ်ား ႏွင့္ လယ္ယာအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္း ရန္ ဤအစည္းအေဝးႀကီးက ျပ႒ာန္းသည္။
(၆)     ဖက္ဆစ္ဝါဒ(ဖဆပလ)ကုိ မည္သည့္နည္း ျဖင့္မဆိုေခ်မႈန္းသုတ္သင္ပစ္ရန္ ဤအစည္း အေဝးႀကီးက ျပ႒ာန္းသည္။
(၇)     တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုး  ဆိုင္ရာ  ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံ အစည္းအေဝးကို ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပရန္ ဤ အစည္းအေဝးႀကီးက ျပ႒ာန္းသည္။
အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္း ေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ားကိုအံုၾကြေစရန္ ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထိုးေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းညီလာခံတြင္  သခင္သန္းထြန္းက  'ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္သတင္းစာကိုျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြကုိျဖစ္ေစ ရန္သူက တိုက္ခိုက္လာရင္ ဗမာတစ္ျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ဖက္ဆစ္အဖြဲ႕အစည္းမွန္သမွ် အျမစ္က လွန္ပစ္ရမည္၊ ရွိသမွ်အင္အားႏွင့္ တံု႔ျပန္ တိုက္ခိုက္ရမည္' ဟူ၍ ၾကံဳးဝါးခဲ့သည္။
ပ်ဥ္းမနားညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ မေလးရွားကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 'မိမိတို႔ႏိုင္ငံ တြင္ လူႏွစ္ေထာင္၊ သံုးေထာင္စုရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း ယခုပ်ဥ္းမနားညီလာခံတြင္မူ လူႏွစ္သိန္းေက်ာ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္စကားေျပာေနလွ်င္ အပ္က်သံမၾကားရ ေအာင္ပင္ၿငိမ္၍နားေထာင္ေနသည္မွာ အံ့ၾသမဆံုးႏိုင္ ေအာင္ရွိရေၾကာင္း' ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုေလရာ သခင္ သန္းထြန္းမွာ မ်ားစြာေသြးၾ<ြကသြားရသည္။ ဤမွ် အင္အားရွိပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္သူပုန္မထေသး သနည္းဟုလည္း ေမးခဲ့သည္။ ယူဂိုဆလားဗီးယား လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကလည္း 'ခင္ဗ်ားတို႔ ယခု လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ေတာ္လွန္ေရးပုပ္သိုး သြားလိမ့္မည္'ဟု သခင္သန္းထြန္းကုိ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ပြဲလမ္းသဘင္ရွားပါးေနခ်ိန္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းအားလပ္ေနခ်ိန္ အထူးအဆန္းအျဖစ္ စုေဝးေရာက္ရွိလာေသာ လယ္သမားထုႀကီးကုိ မိမိ၏ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ေနၿပီဟု ထင္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္အင္အား မွာ ၂၅ဝဝခန္႔သာရွိသည္။
ေတာခိုၾကျခင္း
ဖဆပလအစိုးရသည္  ဂိုရွယ္ယူလာခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ထၾကြေရး စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ 'ျမန္မာျပည္၏လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ငါတို႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား' ဟူေသာစာတမ္းကို မိတၱဴ တစ္ေစာင္ရရွိထားသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ေျခလွမ္းကို အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ ေကအင္န္ယူ ညီလာခံက မတ္လ ၃ရက္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဝင္မည္ဟု ေၾကညာၿပီး မတ္လ ၁၈ရက္တြင္ ပ်ဥ္းမနား ညီလာခံကလည္း လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကိုသာဆံုးျဖတ္ ျပန္ရာဖဆပလအစိုးရမွာအခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေနရေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖဆပလအတြင္းမွ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း ညီၫြတ္မႈမရွိေခ်။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုးတြင္လည္း ျပည္သူလူထုသည္ လြတ္လပ္ျခင္း၏အရသာကိုမခံစား ရဘဲ ဆူပူူအံုႀကြမႈမ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည္။
၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႕အာဏာ ဂ်ာနယ္က 'ပါတီႏွင့္ျပည္သူ႕အာဏာကို တိုက္ခုိက္လာ ရင္ တစ္ျပည္လံုးကခုခံတိုက္ခိုက္ရန္'ဟု အတိအလင္း ေရးသားလာေသာအခါ ဖဆပလအစိုးရသည္ျပည္သူ႕ အာဏာတုိက္မွ ပံုႏွိပ္တိုက္ကို ခ်ိပ္ပိတ္လိုက္သည္။ မတ္လ ၂၆ရက္တြင္ ဖဆပလအစိုးရက ကြန္ျမဴနစ္တို႔ ကို ဖမ္းဆီး၍ျပင္းထန္စြာအေရးယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္လာေသာေၾကာင့္ အေရးယူေရးကို     ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တို႔တင္ျပေသာ အခ်က္ေလးခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
(၁)     သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္ ေအာင္ႀကိဳးစားရန္။
(၂)     ျပည္တြင္းစစ္ မျဖစ္ရေအာင္ ကာကြယ္  ေစာင့္ေရွာက္ရန္။
(၃)     အလံနီကြန္ျမဴနစ္၊သခင္သန္းထြန္းကြန္ျမဴနစ္၊ဆိုရွယ္လစ္ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ အစရွိေသာ လက္ဝဲ အင္အားစု မ်ား၏ညီညြတ္ေရးကိုရရွိရန္။
(၄)     ၁၊ ၂၊ ၃ အခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစား ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကလည္း ဆူပူ မႈမ်ားကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ႏွင့္ အစိုးရ ကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူမႈမ်ား ကုိ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္။
ထိုသို႔ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားက ဝင္ေရာက္ေစ့စပ္ သျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရသည္ ဖဆပလအဖြဲ႕ႏွင့္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ထိုစဥ္က ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဗိုလ္လက်္ာ၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ မန္းဝင္းေမာင္၊ ဆမားဒူဝါ ဆင္ဝါးေနာင္၊ ဦးဝမ္းသူေမာင္ႏွင့္ဦးညိဳထြန္းတို႔အား ခန္႔အပ္၍ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မတ္လ ၂၆ရက္တြင္သံုးႀကိမ္ တိုင္တိုင္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက အေတြ႕မခံခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ပုန္ကန္ထၾကြရန္သတင္းမ်ားရရွိလာသျဖင့္ အစိုးရကအေရးယူရန္ စီစဥ္ျပန္ရာ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ေတာင္းပန္ခ်က္ ေၾကာင့္ မတ္လ ၂၇ရက္ ညေနပိုင္းအထိေရႊ႕ဆိုင္း ရျပန္သည္။ မတ္လ ၂၇ရက္ နံနက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ဗႏၶဳလပန္းျခံ တြင္ က်င္းပရာ သခင္သန္းထြန္းက 'ေအးေအးေနခ်င္ တဲ့ သခင္ႏုကို အေအးဆံုးေနရာျဖစ္တဲ့ သခ်ဳႋင္းကို ပို႔ပစ္ရမယ္၊ ဗားကရာ ေခ်ာက္ႀကီးမွာ ဆိုရွယ္လစ္အ႐ိုး ေတာင္လိုပံုေစရမယ္' စသည္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္သန္းထြန္းက ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ မတ္လ ၂၈ရက္ညအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးပါရန္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ စာျပန္လာျပန္သည္။
ဖဆပလအစိုးရသည္ မတ္လ ၂၈ရက္တြင္    ညေနအထိေစာင့္မေနေတာ့ဘဲ နံနက္ပိုင္း၌ ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္လံဖမ္းဆီးေလသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကိဳတင္သတင္း ရရွိေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားမွာ ေတာခိုေရွာင္တိမ္း သြားၾကေတာ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ လက္နက္ ကိုင္ ပုန္ကန္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို  တစ္ျပည္လံုးရွိ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားထံသို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ေလရာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္  ထိုေန႔မွစ၍  လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းမႈကို အတိအလင္း စတင္လိုက္ ေလ၏။
ဖဆပလအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခိုသြားသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ညမွာပင္ တိုင္းျပည္သို႔ ေရဒီယို မွတစ္ဆင့္အသံလႊင့္၍ရွင္းလင္းခဲ့ရသည္။ သခင္ႏုက ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ဆူပူအံုၾကြေရးအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္ပံု၊ ေစ့စပ္ေရးကို ေရွာင္လႊဲၾကပံုမ်ားကုိေျပာၾကားခဲ့သည္။
'ဓနိေတာ ဘီအိုစီကုမၸဏီနဲ႔ဖူးကား၊ ဘံုေဘဘားမားသစ္ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားဟာ သပိတ္ေမွာက္ ေနၾကပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အလုပ္သမားမ်ား ကို ကြန္ျမဴနစ္တို႔ကၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ ခိုင္းၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ထဲက ဖဆပလကို သူတို႔ကုိကယ္တင္ဖို႔ အကူအညီေတာင္းၾကတာေတြ ရွိပါတယ္'(၁။ သိန္းေဖျမင့္၊ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇ဝ မွ ၄ဝ၃ အထိ။)  ဟု သခင္ႏုက ရွင္းျပသည္။
ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ ေတာမခိုခင္ကပင္ လက္နက္ မ်ားကုိ နယ္သို႔ပို႔ေနေၾကာင္းသတင္းထြက္ေနသည္။ ေသာင္းက်န္းမႈစတင္သည္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္    ၿမိဳ႕ငယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္  ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို  စီးနင္း၍  သိမ္းပုိက္လိုက္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို သိမ္းပုိက္ႏိုင္သည္အထိကား  အင္အားမရွိၾကေသး   ေပ။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈအနည္းငယ္ျဖစ္ပြား လာၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္မူ တိုက္ခိုက္မႈမျပဳလုပ္ ၾကဘဲ ကြဲျပားေသာလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား (တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ တပ္နီစသည္) အခ်င္းခ်င္းနားလည္ မႈ ရယူကာ ရပ္တည္ေနၾကသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုသြားေသာ   အခါ ကုိသိန္းေဖမပါဝင္ခဲ့ေပ။ ကိုသိန္းေဖသည္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အတြက္ အမည္ရွိစာတမ္းကို တင္သြင္း၍ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ကာ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပါတီက အသိအမွတ္မျပဳမႈမ်ားကို စိတ္ပ်က္ကာ ႏုတ္ထြက္လိုက္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္  ေျမေအာက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သြားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ဂိုရွယ္၏လက္ထဲတြင္သာ က်ေရာက္ေနေလသည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization