Home » » အခန္း(၁၂) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား(၁၉၆၈-၇၅)

အခန္း(၁၂) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား(၁၉၆၈-၇၅)


အခန္း(၁၂)
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား(၁၉၆၈-၇၅)

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတို႔၏ ၇၅၁ဝ စီမံကိန္း
အေဝးေရာက္ပါတီေကာ္မတီသည္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕လာ ရာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပတပ္မ်ားအား တပ္မဟာ(၂)၊ တပ္မဟာ(၅)၊ တပ္မဟာ(၈)၊ သီးျခားတပ္ရင္းမ်ား အျဖစ္ (၁ဝ၁)၊ (၁ဝ၂)၊ (၁ဝ၆)၊ (၁ဝ၈)၊ (၈ဝ၁)တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေလသည္။ တပ္မဟာ(၅)ႏွင့္ တပ္မဟာ (၈)တို႔သည္ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းလား၊ မိုင္းေယာင္းေဒသ မ်ားကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ တုိးခ်ဲ႕ဝင္ေရာက္ လာၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းေလြနယ္ေျမ တြင္လႈပ္ရွားေနေသာ  အိုက္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (အက္စ္ အက္စ္အိုင္ေအ)ကို စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းကာ ဗကပ တပ္မဟာ(၇၆၈)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ တပ္မဟာ (၈)သည္ ေကာ္ဆိုးမ်ား၊ ေကာ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ထပ္မံစုစည္းကာ ဗကပ(၈၁၅)စစ္ေဒသကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ေတာခိုလြယ္ေမာ္အင္အားစုမ်ား၊ လြယ္လ လူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္ရင္းမ်ားကို ကြပ္ကဲရန္ တပ္မဟာ(၁၂)ကို မိုင္းေမာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ (၁။ကက(ၾကည္း)သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ အလားအလာ သံုးသပ္ခ်က္(၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ) စာမ်က္ႏွာ ၃။)


ဗကပတပ္မဟာ(၅)သည္ ေမာ္ဖေဒသမွတစ္ဆင့္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းစိုးမိုးေရးအတြက္  ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားစဥ္ တပ္မေတာ္၏ရန္ၿဖိဳစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ အထိနာခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မဟာ(၅)အားဖ်က္သိမ္း၍ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္တပ္မဟာ(၆၈၃)ႏွင့္တပ္မဟာ (၆၈၅)ကို အစားထိုး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတုိ႔သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ျပည္ပတပ္မဟာသံုးခုစာကို တပ္ဆင္ႏုိင္ေသာလက္နက္ ခဲယမ္းမ်ား၊ စစ္ပစၥည္းမ်ားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီရရွိခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ စစ္အၾကံေပးအရာရွိမ်ား၊ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္သူမ်ား စသည့္လူအင္အား အကူအညီကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိရရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္နီ တပ္မဟာသံုးခုစာအင္အားမွာ လူတစ္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိေလရာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာခဲ့ၾကရသည္။
အင္ေတာ၊ ေက်ာက္ဂူေဒသကိုအေျခခံ၍ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ပဲခူး႐ိုးမေဒသကို ဆက္စပ္ႏိုင္ ေစေရး မိုးလံုးဟိန္းငါးႏွစ္စီမံကိန္းသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကတည္း က စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗဟုိခြဲသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ  ၂၇  ရက္တြင္  ဗဟိုခြဲအတြင္းေရးမွဴး ေမးေကာက္လွေမာင္အပါအဝင္ ခုနစ္ေယာက္ကို တပ္မေတာ္ကအေသမိခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ တိုက္ပြဲတြင္ ဗဟုိခြဲဥကၠ႒သခင္တင္ထြန္းအပါအဝင္ ငါးဦးကို အေသရမိခဲ့ရာ ဗဟုိခြဲမွာ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရ ေတာ့သည္။
ဗဟုိခြဲခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး မိုးလံုးဟိန္းငါးႏွစ္စီမံကိန္းပ်က္ ျပားသြားျခင္း၊ ပဲခူး႐ုိးမဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ က်ဆံုးသြားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဗကပတုိ႔သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လတြင္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ရာ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ၇၅၁ဝ စီမံကိန္း၂ပင္ျဖစ္သည္။ ၇၅၁ဝ  စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္းနယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ ရွမ္း ကယားနယ္စပ္ တြင္အေျခခ်၍ ကရင္နီအား သိမ္းသြင္းေရး၊ ခန္႔မွန္း ေျမပံုၫႊန္း(ဒဗလ်ဴ-၁ဝ၈၈၃၅)ခြင္မွတစ္ဆင့္ ပဲခူး႐ိုးမသို႔ ျပန္လည္ထိုးေဖာက္ အသက္သြင္းေရးတို႔ျဖစ္သည္။
ပဲခူး႐ိုးမတြင္ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔က်ဆံုးၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီလံုးဝ အစေပ်ာက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေသာအခါ အေဝးေရာက္ပါတီသည္ အလို အေလ်ာက္ပင္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ အေဝးေရာက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗသိန္းတင္သည္လည္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ ဗကပ တပ္မဟာ(၅)သည္ ေမာ္ဖေဒသမွတစ္ဆင့္ သံလြင္ျမစ္ အား ျဖတ္ကူးလာရာ တပ္မေတာ္၏ရန္ၿဖိဳစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ေခ်မႈန္းျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ တပ္မဟာ(၅)၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ၇၅၁ဝ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈအစပင္ျဖစ္သည္။
ဗကပတုိ႔သည္ ေဒသခံလူမ်ဳိးစုေသာင္းက်န္းသူ မ်ားကိုလည္း တစ္စတစ္စသိမ္းသြင္းလ်က္ရွိရာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္မွစ၍ မဟာမိတ္ပ်က္ျပားခဲ့ေသာ ေကအိုင္ေအတို႔ကိုလည္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ စည္း႐ံုးအက်ပ္ ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္တူး၊ ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္ ပံုေရႊ ေဇာ္ဆိုင္းတို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေလ ရာ  ကြန္ျမဴနစ္စနစ္လုိလားသူ  မရန္ဘရန္ဆုိင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။ ဗကပတို႔သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးဖြဲ႕စည္းရန္ ကမ္း လွမ္းခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအကလည္း လက္နက္ခဲယမ္း အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနသျဖင့္   လက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာၿပီး ပူးတြဲစစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္ ေအက ဗကပကိုဆက္ဆံသည္မွာ ယာယီမဟာမိတ္ အျဖစ္သာ သေဘာထားျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ဗကပက လည္း ေကအိုင္ေအကို အျခားပါတီမ်ားနည္းတူ လံုးဝ ဝါးမ်ဳိပစ္ရန္သာရည္ရြယ္ထားခဲ့ၾကသည္။
ဗကပတုိ႔သည္  ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ၊  ပအုိဝ့္ ေသာင္းက်န္းသူ (ရလလဖအနီ) ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ ကရင္နီခြဲထြက္ေရးသမားတုိ႔ကိုလည္း စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္း၍  ၇၅၁ဝ  စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ အေထာက္အကူအျဖစ္အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတို႔သည္ ပဲခူး႐ိုးမ ဗကပ ဗဟိုအား ကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ  ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္  တပ္မဟာ(၂)၊ တပ္မဟာ(၅)၊ တပ္မဟာ(၈)အင္အားမ်ားကုိ အသံုးျပဳ ၍ ပြိဳင့္ ၄၅၆၁၊ လြိဳင္စန္ကာ၊ ပေစာက္ေကြ႕ မိုင္းညႇင္း ေဒသႏွင့္ မိုင္းကုိင္ေဒသတို႔၌ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဟန္ခ်က္ညီ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့သည့္လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ကူေပးတုိက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိုးညႇင္းေဒသ ပြိဳင့္ ၆၃ဝ၃ တုိက္ပြဲတြင္ ျပည္ပေျမပံုုေျခာက္ခ်ပ္၊ ဓာတ္ပံု ႏွင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသိမ္းဆည္းရမိၿပီး ဆက္သြယ္ ေရး စက္ႀကီးတစ္လံုး၊ စက္အလတ္စား တစ္လံုးတို႔ကိုပါ တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗကပတို႔ သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ ကြမ္းလံုတုိက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာပင္ ေအာက္ပါလမ္းမ်ားကိုေဖာက္လုပ္ခဲ့ ၾကသည္။
(က)    မံုးကိုး-မံုးယားႏွင့္ မံုးေဟာင္ကားလမ္း။
(ခ)     ပန္ဆုိင္း-ေဖာင္းဆိုင္၊ မံုးေပၚ-မံုးကိုးကား လမ္း။
(ဂ)     ျပည္ပႏိုင္ငံမိန္တိန္း(အက္စ္ပီ -၈၇၈ဝ)မွ မန္ပိန္းကားလမ္း။
(ဃ)    တာကမူး႐ွဴး-မန္ခါးကားလမ္း။
(င)     မန္ခါး-လံုထန္ႏွင့္ မန္မိန္းကားလမ္း။
(စ)     ျပည္ပႏိုင္ငံဆီမိန္း(ကီၾကဴ-၆၁၄၅)ဆံုကရာ မန္ကားလမ္း။
(ဆ)    ျပည္ပႏိုင္ငံ ပန္ဟုန္း-ပန္ေလာင္း-တပ္ထိန္-ဗင္ဟင္း-မိထန္ေဟာ္ကားလမ္း။
(ဇ)     ပန္ဟုန္း-ပန္ဝိုင္-ဝါးခ-မိုင္းေမာကားလမ္း။
(စ်)     က်ဳိင္းေလာ-ဝမ္ေတာ္-ဝပ္ကပ္-ပန္ကိုင္-ဆီလူးကားလမ္း။
(ည)    ျပည္ပႏိုင္ငံ တာဟုိ-ကန္ပုိက္တီး(ကခ်င္ ျပည္နယ္)ကားလမ္း။
တယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။      (၁။ ကက(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု၏ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ေနာက္ ဆက္တြဲ(ခ)။)
(က)    မန္ဟုိင္း-မံုးကိုးႏွင့္ပန္ဆပ္-နားမြန္လိုင္း။
(ခ)     တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ နန္းဆန္(အက္စ္ပီ-၈၃၆၄) ဘက္မွ မန္ပိန္း-ရန္ၾကံဳတင္-မူထြာႀကိဳင္း-ေနာ္ၾသတန္-ရွာခိုလင္လိုင္း။
(ဂ)     မန္ခါး-ေလာင္ခ်ာက်ဳိင္းလိုင္း။
တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသီးသီး မွ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ သြားရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ ဗကပတို႔သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကို ေဖာေဖာသီသီရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ အေရွ႕ေျမာက္ဗကပတို႔ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ မိမိ ရပ္တည္လာႏိုင္သျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ (လူအင္အားျဖင့္) ကူညီမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အေဝးမွသာ ထိန္းေက်ာင္းႀကိဳးဆြဲခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတို႔၏လက္နက္ကိုင္ အင္အားတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိး ခ်င္းတူေသာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ဝ၊ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ ကိုးကန္႔၊ ေကာ္ လူမ်ဳိးစုမ်ားမွာ အဓိကျဖစ္ေနခဲ့သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းကာလ အထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ား တုိက္ခိုက္ၾကရာ ႏွစ္ဖက္အထိအခိုက္ အက်အဆံုး ဇယားမွာ တစ္ဖက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ဗကပအဆံုးအ႐ႈံးႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ဇယား (၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ဦးပိုင္းအထိ)
 

တပ္မေတာ္ အဆံုးအရွံဳး
ဗကပ အဆံုးအရွံဳး
အမွတ္စဥ္
ခုႏွစ္
က်ဆံုး      
ဒဏ္ရာရ
ေပ်ာက္ဆံုး
လက္နက္ဆံုး႐ႈံး
က်ဆံုး
ဖမ္းမိ
လက္နက္ခ်
လက္နက္ဆံုးရွံုဳး
၁။
၁၉၆၈
၁၂၈
၂၅၃
-
၁ဝ၉  
၂၆ဝ
၁၄     
၂၂
၈၄
၂။
၁၉၆၉
၂၁၉
၅ဝ၈
-
၁၆ဝ
၄ဝ၅
၂၅
၁ဝ၃
၄၃၇
၃။
၁၉၇ဝ
၃၃၅      
၅၉၁
-
၃၈၉
၇၁၄
၃၂
၂၁၄
၅၈၁
၄။
၁၉၇၁
၂၉၃
၅၈၂
-
၁၆၈
၄၉၁
၃၈
၁ဝ၄
၃၄၄
၅။
၁၉၇၂
၁၉၉
၃၉၃
၁၃
၁၉ဝ
၄၅၃
၂၇
၈၆    
၃၄၃
၆။
၁၉၇၃
၁၆၆
၄ဝ၆
၆၁
၁၅၅
၂၂၉
၅၅
၁ဝ၉
၂ဝ၆
၇။
၁၉၇၄
၁ဝ၃
၂၆၃
၆၇
၁၂၄
၂၇
၁၉၁
၁၆၅
၈။
စုစုေပါင္း
၁၄၄၃
၂၉၉၆
၈၁
၁၂၃၈
၂၆၇၆
၃၁၈
၈၂၉
၂၁၆ဝ
 

ေဖာ္ျပပါဇယားအရ ခုနစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သား ၁၄၄၃ ေယာက္သည္ ဗကပမ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ ၾကရသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဗကပမ်ားမွာလည္း ၂၆၇၆ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၃၁၈ ေယာက္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ၈၂ ေယာက္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ ဗကပတို႔ထံမွ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၂၁၆ဝ လက္ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္အထိ ေလးလတာကာလအတြင္း အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗကပအဆံုးအ႐ႈံးႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
 

        တပ္မေတာ္ႏွင့္ဗကပစစ္ဆင္ေရးဆံုး႐ႈံးမႈႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ဇယား (၁-၁-၇၅ မွ ၃ဝ-၄-၇၅ ထိ)
 

တပ္မေတာ္ အဆံုးအရွံဳး
ဗကပ အဆံုးအရွံဳး
အမွတ္စဥ္
တိုင္း
တပ္မ
က်ဆံုး
ဒဏ္ရာရ
ေပ်ာက္
ဆံုး
လက္နက္
က်ဆံုး
ဖမ္းမိ
လက္နက္ခ်
လက္နက္
၁။
ရမခ
၅၈
၈၉
၃၉
၂၉
၁၃
၂။
ရပခ
-
-
၁၂
၃။
တမခ(၈၈)
၇၂
၁၇၄
၅၅
၆ဝ
၈ဝ
၃၆
၁၀၅

စုစုေပါင္း
၁၃၂
၂၆၈
၅၉
၉၉
၁၁၂
၂၄
၄၁
၁၂၁
 
တပ္မေတာ္သည္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ဗကပ မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အထိအခိုက္ အက်အဆံုးမ်ားျဖင့္ ရင္ႏွီးခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူပင္ ဗကပမ်ား၏ေသေက် ပ်က္စီးမႈမ်ားမွာလည္း ပိုမုိမ်ားျပား လွသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။  ခုနစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း  ဗကပတို႔ထံမွ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၂၁၆ဝ လက္သိမ္း ဆည္းမိရာ ထို လက္နက္မ်ားတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံလုပ္ အမ္(၂၁) ေသနတ္ ၂၄၆ လက္၊ အမ္ (၂၂)ေသနတ္ ၁၉ဝ လက္ႏွင့္ အမ္ (၂၃) ေသနတ္ ၁၄ လက္၊ စုစုေပါင္း ျပည္ပႏိုင္ငံလုပ္ လက္နက္ ၄၅ဝ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပမ်ားသည္ လူအင္အားေရာ လက္နက္အင္အားပါ ေလ်ာ့သြားသည္ မရွိဘဲ တုိး၍တုိး၍ သာလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသဗကပမ်ားသည္  ၁၉၆၈  ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁၆၂ ခန္႔၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၄၁၈ ခန႔္၊ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ၃၅၄ဝ ခန္႔၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ၅၆၄ဝ ခန္႔၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈၅ဝ ခန္႔တိုးတက္လာသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၅၈၇ဝ ခန္႔ျဖစ္လာေသာ္လည္း ၁၉၇၅  ခုႏွစ္တြင္  သိသာစြာတုိးလာျခင္းမေတြ႕ခဲ့ရ ေပ။ (၁။ကက(ၾကည္း)သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ(ခ)။)
ဗကပတို႔၏ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္   သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္းေဒသအား လက္ရ သိမ္းပိုက္၍ လြတ္ေျမာက္ေသာ ေဒသေၾကညာရန္လည္း ရည္မွန္း ခ်က္ထားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ လူအင္အားအလံုးအရင္းကိုသံုး၍ ကြမ္းလံုရက္(၄ဝ) တိုက္ပြဲႀကီးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ပန္လံု ေဒသတုိက္ပြဲႀကီးႏွင့္ က်ဳိင္းတံုေဒသ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းေလြ တုိက္ပြဲႀကီးမ်ားကုိ အင္အားအလံုး အရင္းျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း မိုင္းညႇင္း၊ မိုင္းကိုင္ ေဒသ၌ အလံုးအရင္းျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္မူ က်ဳိင္းတံု၊ တာေကာ္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေပၚ ရွိ တံုတာစခန္းကို ခရီးရွည္ခ်ီတက္ထိုးေဖာက္၍ တုိက္ ခိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ မန္ေက်ာင္း၊ နားခါ၊ ပါနင္းတိုက္ပြဲမ်ားကုိ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ထိုးေဖာက္၍ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗကပ သခင္ ေဖတင့္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကိုးကန္႔ေဒသ ပန္ဝိန္းတြင္အစည္းအေဝးတစ္ခု က်င္းပ ၍ ကြမ္းလံုႏွင့္က်ဳိင္းတံုေဒသမ်ားအား ၁၉၇၃-၇၄ ခုႏွစ္ အတြင္းအရသိမ္းပိုက္ၾကရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ကြမ္းလံုႏွင့္က်ဳိင္းတံုေဒသႏွစ္ခုစလံုးသည္ သံလြင္အေရွ႕ ဘက္ျခမ္းေဒသအား လြတ္ေျမာက္ေသာေဒသေၾကညာရန္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေဒသႀကီး ႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗကပတုိ႔ သည္ ယခင္ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္း ထိုး ေဖာက္ေရး အျပင္ ကြမ္းလံုေဒသႏွင့္က်ဳိင္းတံုေဒသကို စိုးမိုးေရးကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္လာၾက သည္။
သို႔ေသာ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ား၏အေျခ အေနမွာ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံအေပၚတြင္သာ လံုးဝတည္မွီ လ်က္ရွိေနသည္။ ပဲခူး႐ိုးမပါတီဗဟုိကို ကယ္တင္ေရး ႏွင့္ ဆက္စပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမွာ လည္း ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္ေလရာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပသည္ သီးျခားအဖြဲ႕ အစည္းသစ္ တစ္ရပ္ သဖြယ္သာ ရပ္တည္၍ က်န္ရစ္ခဲ့ရေလသည္။
ဗကပတို႔၏တပ္ဖြဲ႕စည္းပံုအဆင့္ဆင့္
ဗကပတို႔သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ျပည္ပ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးအခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေရွ႕ ေျမာက္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ကိုဖြင့္လွစ္ကာ ဗကပတပ္ရင္း ႀကီး(၃ဝ၃)ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)ကို အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္က တုိက္႐ိုက္ ကြပ္ကဲၿပီး အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ပါဝင္သည္။ တပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ မံုးကိုးစခန္းကို စတင္တုိက္ခိုက္ၿပီး ထိုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ေဖာင္းဆုိင္၊ ပန္စုတုိင္၊ ေဖာ္က်ဳံး၊ ၾကဴကုတ္၊ ေကာင္းလံု လံုထန္ႏွင့္ နမ့္ေပၚတံတားမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေကအိုင္ေအမွခြဲထြက္ လာေသာ ဇခံုတိမ္ယိမ္းႏွင့္ ေဇလြမ္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ အင္အား ၂၅ဝ ကို ဗကပတို႔က တပ္ရင္းႀကီး (၁ဝ၁)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းစိုးမိုး ေရးစီမံကိန္းအတြက္ တပ္ရင္းႀကီး(၂ဝ၂)ကို မံုးကိုးတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၄ဝ၄)ကို ကိုးကန္႔ေဒသ တြင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကုန္းၾကမ္းစခန္းကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာပင္ ဗကပတပ္ရင္း(၁ဝ၆)၊ (၁ဝ၇)၊ (၁ဝ၈)ႏွင့္ (၈ဝ၁)တို႔ကို တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တပ္ရင္း ႀကီး (၄ဝ၄) သည္ 'ဝ' နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ 'ဝ'တုိင္းရင္းသားတို႔အား အေျခခံ၍ တပ္ရင္း(၅ဝ၁)၊ (၅ဝ၂)ႏွင့္ (၅ဝ၃)မ်ားအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့့ျပန္သည္။
ဗကပတပ္ရင္းႀကီး(၁ဝ၁)သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေမခအေရွ႕ျခမ္းေဒသ ေဝါခ်ဳံ၊ ကန္ပိုက္တီး တြင္လည္း ေကာင္း၊ တပ္ရင္းႀကီး (၂ဝ၂)သည္ မုံးကိုးတြင္လည္း ေကာင္း၊ တပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)သည္ မံုးယားတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္းႀကီး(၄ဝ၄)သည္ ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ ဝနယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လည္းေကာင္း အေျခခံကာ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)ႏွင့္ (၄ဝ၄)တို႔ဦးေဆာင္၍ ကြမ္လံုရက္(၄ဝ) တိုက္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲရာ အ႐ႈံးေပၚသျဖင့္ ကိုးကန္႔ေဒသသု႔ိ ျပန္လည္စုစည္းကာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းတပ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပန္သည္။ (၁။ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၈၊ ၄၉။)
(က)    တပ္မဟာ(၂)
          (၁) တပ္ရင္း (၁ဝ၇)
          (၂) တပ္ရင္း(၃ဝ၃၁)
          (၃) တပ္ရင္း(၃ဝ၃၃)
          (၄) တပ္ရင္း(၃ဝ၃၇)
          (၅) ကြတ္ခိုင္ခ႐ုိင္တပ္
(ခ)     တပ္မဟာ(၅)
          (၁) တပ္ရင္း(၄ဝ၄၅)
          (၂) တပ္ရင္း(၄ဝ၄၆)
          (၃) တပ္ရင္း(၄ဝ၄၇)
          (၄) ကိုးကန္႔ခ႐ုိင္တပ္
(ဂ)     တပ္မဟာ(၈)
          (၁) တပ္ရင္း(၅ဝ၁)
          (၂) တပ္ရင္း(၅ဝ၂)
          (၃) တပ္ရင္း(၅ဝ၃)
          (၄) တပ္ရင္း(၃ဝ၃၅)
          (၅) တပ္ရင္း(၄ဝ၄၈)
(ဃ)    သီးျခားတပ္ရင္းမ်ား
          (၁) တပ္ရင္း(၁ဝ၁)
          (၂) တပ္ရင္း(၂ဝ၂)
          (၃) တပ္ရင္း(၁ဝ၆)
          (၄) တပ္ရင္း(၁ဝ၈)
          (၅) တပ္ရင္း(၈ဝ၁)
ကြမ္းလံုရက္(၄ဝ) တုိက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ ဗကပမ်ားသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ 'ဝ' နယ္ေတာင္ပိုင္း ကို ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္၍ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မဟာ(၅)ႏွင့္ (၈)တို႔ကို စုစည္း၍ က်ဳိင္းတံုေဒသကို  ထိုးေဖာက္သည္။  ထိုႏွစ္မွစ၍ပင္ ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္  (အက္စ္ အက္စ္အုိင္ေအ)မွ အိုက္ျမင့္အဖြဲ႕အား သိမ္းသြင္း၍ ဗကပတပ္မဟာ(၇၆၈)ဟုဖြဲ႕စည္းသည္။  ရွမ္းႏွင့္ ေကာ္ ကာကြယ္ေရးမ်ား၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို စုစည္း၍ (၈၁၅)တပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပတို႔သည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေတာခိုလြယ္ေမာ္မ်ားကိုသိမ္းသြင္း၍ ဖြဲ႕စည္း ေပးထား ေသာ တပ္မ်ားႏွင့္ လြယ္လ(ဝ) မ်ားအား စုစည္းထား သည့္တပ္မ်ားကို ကြပ္ကဲရန္ တပ္မဟာ(၁၂) ကို မိုင္းေမာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ ေဒသဌာနခ်ဳပ္သည္လည္း   မိုင္းေမာမွ ပန္ဆန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည္။ သံလြင္အေနာက္ျခမ္းကုိ ကြပ္ကဲရန္ မံုးကိုးတြင္ စစ္ေဒသခြဲကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး အဆိုပါ စစ္ေဒသခြဲသည္ တပ္မဟာ(၆၈၃)ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ျပန္သည္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္း မိုင္း႐ွဴး၊ အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ လြယ္ေဆးေဒသတြင္ ဗကပတပ္မဟာ(၅)သည္ အထိ နာသြားသျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မဟာ(၅)အစား တပ္မဟာ(၆၈၃)ႏွင့္ တပ္မဟာ (၆၈၅) ကို အစားထိုးဖြဲ႕စည္းသည္။ တပ္မဟာ(၆၈၃)  တြင္ တပ္ရင္း (၅ဝ၂)၊ (၄ဝ၄၅)ႏွင့္ (၄ဝ၄၇)တို႔ပါဝင္ ၿပီး ဗကပတပ္မဟာ(၆၈၅)တြင္ တပ္ရင္း (၆၈၅၅)၊ (ဝ၇၂)ႏွင့္ တပ္ရင္း (၆၈၅၈)တို႔ပါဝင္ၾကသည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတို႔သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္လႈပ္ရွားစဥ္ကစ၍ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ နံပါတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္း ရာတြင္ လူအင္အားကို အတည္တက်သတ္မွတ္ေလ့မရွိ ၾကေပ။ ရံဖန္ရံခါတြင္ တပ္ရင္းအဆင့္သည္ တပ္ခြဲ လူအင္အားမွ် သာရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲ၍ မေအာင္ျမင္လွ်င္ မၾကာခဏပင္တပ္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး တပ္နံပါတ္အသစ္မ်ားသတ္မွတ္၍ ဖြဲ႕ စည္းေလ့ရွိသည္။ ဗကပတို႔၏အေျခခံလူအင္အားမွာ လြယ္လ၊ ရွမ္း၊ ပေလာင္၊ ကခ်င္စသည့္ေဒသခံတိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသားလူမ်ဳိးတူ လြယ္လ၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္စေသာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ျပည္တြင္းနစ္ျဖဴ)တို႔၏နိဂံုး
သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏အႀကီးအကဲမွာ သခင္ဇင္ ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ အတြင္းေရးမွဴးမွာ သခင္ခ်စ္ျဖစ္သည္။ သခင္ ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔သည္ သခင္သန္းထြန္း လက္ထက္က ခံယူက်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ ၆၄ လမ္းစဥ္ေခၚ ျပည္ပလမ္းစဥ္ကိုပင္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးၾကသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္း    အေဝးေရာက္ပါတီမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ၾသဇာခံပါတီျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္လ်က္ပင္ရွိသည္။
ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားမွာလည္း ျဖဳတ္ထုတ္ သတ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။  တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ က်ဆံုးသူမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းပင္လွ်င္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။
သို႔ေသာ္ သခင္ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္တို႔သည္ ၆၄လမ္းစဥ္ကိုသာ ဆက္လက္အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက သည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ဗကပဗဟို၏အားထားရာျဖစ္ ေသာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းသည္ ျပည္သူ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ ေရႊလင္းယုန္၊ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေၾကာင့္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလာခဲ့ရသည္။ နစ္ျဖဴစိုးသန္းမွာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ျဖင့္အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေရႊလင္းယုန္ ႏွင့္ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ေဖ ေခါင္းေဆာင္ေသာအင္အားစုမ်ား ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသမွ အေနာက္ဘက္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ေရႊ႕ေျပာင္းဆုတ္ခြာခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္စပိုင္း တြင္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တုိင္းသည္  ငသုိင္းေခ်ာင္း အေနာက္ဘက္ေဒသ၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မ႐ုေခ်ာင္းေဒသသုိ႔ တြင္ တုိက္ကြက္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
တပ္မေတာ္သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိ ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူပီတို႔အား ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္မွစ၍ ေရႊလင္းယုန္စစ္ဆင္ေရး အဆင့္(၁)ျဖင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္တြင္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၂)စစ္ဆင္ေရးစတင္ခဲ့သည္။ ပဲခူး ႐ိုးမႏွင့္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚကို   ဆက္စပ္ေပးေနသည့္ ရန္ကုန္ေျမေအာက္ကလာပ္စည္းမ်ားကိုလည္း ေႏြဦး စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၃)၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ တြင္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္ (၄)စစ္ဆင္ေရးမ်ားကုိဆင္ႏႊဲ ခဲ့သည္။ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၄)ႏွင့္ မိုးဟိန္းအဆင့္ (၂) သည္ ပူးတြဲဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္ မိုးဟိန္း  စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအား အဆင့္ဆင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္မွစ၍ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္ (၁ဝ) စစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲရာ ဟသၤာတခ႐ိုင္တြင္းရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရသည္။
အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေနာက္ ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဆက္စပ္နယ္ေျမ ကကရံျမစ္၊ ျပန္မေလာ့ျမစ္၊ ကြၽန္းျပာသာဒ္ျမစ္မွ ပင္လယ္ကမ္းေျခ အထိေဒသမ်ားကိုမူ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္  ေရႊလဝင္းစစ္ဆင္ေရးအဆင့္ (၁) မွ (၅) အထိျဖင့္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္မွ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္အထိ ေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္ခဲ့ သည္။(၁။ တမခ(၃၃)၏ ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၊ ၂၅။)
၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတစ္ခု လံုးတြင္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏အဓိက အစိုင္အခဲ အင္အားစုႀကီးမ်ားမွာ ၿပိဳက်ပ်က္စီးကုန္ၿပီျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တိုင္းႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ေျခခ်ႏိုင္ဖြယ္လည္းမရွိေတာ့ေပ။ ၾကံ ခင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဆက္စပ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူပီ ၾကြင္း က်န္သမွ်မွာလည္း ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔ ပူးေပါင္း ဆင္ႏႊဲၾကေသာ တိုင္းလံုးေအာင္စစ္ဆင္ေရးႀကီး (၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၁ ရက္မွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္အထိ)တြင္ ေကာက္သင္းေကာက္ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၁၉၄၆-၄၇ ခုႏွစ္ ကတည္းက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူ ပါတီ၊ အလံနီပါတီစေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ဳိးစံုတို႔ လႈပ္ရွားထၾကြက်င္လည္ရာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီး သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္မွစ၍ ရန္သူဟူ၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိေတာ့ဘဲ လံုးဝအျဖဴေရာင္နယ္ ေျမျဖစ္လာခဲ့ရသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသည္ ပဲခူး႐ုိးမ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိႏွင့္  ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိတို႔ အတြက္ စစ္ေရးအရထက္ ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအရ မ်ားစြာအက်ဳိးျပဳေသာေဒသႀကီးျဖစ္သည္။ လူ ေနထူထပ္ေသာေဒသျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရးအရ ပဲခူး႐ိုးမကိုမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသမွရရွိသည့္ရိကၡာႏွင့္ ဆက္ေၾကး ေငြမ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔အဖို႔ တစ္ျပည္လံုးတြင္ အမ်ားဆံုးပင္ ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚတိုင္းက်ဆံုးသြားေသာအခါ ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ ယူပီတို႔အတြက္ အ႐ႈိက္ကို အထိုးခံရ သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားရ သည္မွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမရွိေပ။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားသည္ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ ဆက္စပ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုးၾကရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ဗကပဗဟိုခြဲကို အဓိကအားထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္တင္ထြန္းႏွင့္ ဗကပဗဟိုခြဲ က်ဆံုးသြား ေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမမွာ ဆက္စပ္ဖို႔ မဆုိထားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိရန္ပင္ ခက္ခဲသြားရသည္။ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ကသာခ႐ိုင္ႏွင့္ မိုးမိတ္ေဒသမ်ား ပါဝင္ေသာျမစ္ဖ်ားတိုင္း သည္လည္း    ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ပူးေပါင္းေခ်မႈန္းမႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားရ ေလရာ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္း စိုးမိုးေရး ကိုပင္ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိေသးေသာ ဗကပတုိ႔အဖို႔ မ်ားစြာအက်ပ္႐ိုက္ခဲ့ရ သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ဗကပဗဟုိခြဲႏွင့္ ျမစ္ဖ်ားတုိင္း က်ဆံုး သြားသျဖင့္ ဗကပတို႔၏အေရွ႕ေျမာက္ေဒသႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမ ဆက္စပ္ေရးမွာ မ်ားစြာအလွမ္းေဝးသြားရသည္။ ဗကပ ဗဟိုအတြက္ ျပည္ပႏွင့္ဆက္စပ္ရန္မွာ ဗဟုိခြဲႏွင့္ျမစ္ ဖ်ားတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမ်ားမွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း၊ ရခိုင္တိုင္းႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚတိုင္း က်ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္သက္ထြန္းႏွင့္ ဗကပ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းသည္ ဗကပဗဟုိႏွင့္ တသီး တျခားပင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းမွာမူ  ဗကပဗဟုိအတြက္ အားကိုးႏိုင္ေလာက္ေသာ အင္အားမ်ား မဟုတ္ေပ။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူး ႐ိုးမရွိ၊ ဗကပဗဟိုသည္ အထီးတည္းက်န္ရွိေနရေတာ့ သည္။ ျပည္ပမွႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းျဖင့္ ၫႊန္ၾကားသည့္  ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွအပ မည္သည့္အေထာက္အပံ့မွ လည္း ေရာက္မလာႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဗကပတို႔၏ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ စစ္ဆင္ေရးအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားသည္ အဓိကက်ေနသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
(က)    ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသက်ဆံုးျခင္း။
(ခ)     ဗဟုိခြဲက်ဆံုးျခင္း။
(ဂ)     ျမစ္ဖ်ားတုိင္းက်ဆံုးျခင္း။
(ဃ)    အေနာက္ေျမာက္တုိင္းႏွင့္ တသီးတျခားျဖစ္ ေနျခင္း။
(င)     အေနာက္ေျမာက္တိုင္း၏ စစ္ေရးေအာင္ျမင္ မႈက်ဆင္းလာျခင္း။
(စ)     ရခိုင္ႏွင့္တနသၤာရီမွာ အင္အားႀကီးထြား     မ လာ ဘဲ ရွိ သည့္ အင္ အား မွ အ ႏုတ္ လကၡဏာသာ ျပေနျခင္း။
အထက္ပါအေျခအေနတြင္ ဗကပဗဟုိသည္ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔၏ ေအာင္စိုးမိုး စစ္ဆင္ေရးႀကီးကို အန္တုႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ သခင္ဇင္၊ သခင္ ခ်စ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗကပဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ ျပည္ သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲေသာ ျပည္သူ႕စစ္ မုန္တုိင္းႀကီးေအာက္ တြင္ အစအနပင္မက်န္ေအာင္ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ရေတာ့သည္။
ေကအင္န္ယူပါတီ
မူလ ေကအင္န္ယူ အစည္းအ႐ံုး၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ထၾကြေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ လက္ဝဲ-လက္ယာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲထြက္ခဲ့ရသည္။ လက္ဝဲဝါဒကို လက္ခံေသာ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေတြ႕အၾကံဳအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဆရာတင္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။ လက္ဝဲဝါဒ(ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ) လက္ခံသည္ႏွင့္ လက္ယာဝါဒ (လူမ်ဳိးေရးဝါဒ၊ ခြဲထြက္ ေရးဝါဒ)သမားမ်ားသည္ သီးျခားခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ဝဲဝါဒကိုလက္ခံ႐ံု သာမကဘဲ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကုိ ဆရာတင္ေသာအခါတြင္ကား ေကအင္န္ယူ ပါတီအတြင္းမွာပင္ ထပ္မံ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ရျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မန္းဘဇံကဲ့သုိ႔ေသာ လက္ဝဲဝါဒီျဖစ္ေသာ္ လည္း ဗကပကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သူမ်ားမွာ ထပ္မံ၍ခြဲထြက္ၿပီး လက္ယာဝါဒီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၾကျပန္သည္။ သို႔ႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔လာရသည္။ ထိုသုိ႔အင္အားခ်ည့္နဲ႔ၿပီး သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေသာေၾကာင့္ လည္း ဗကပကို ပိုမို၍မွီခိုအားထား လာရေတာ့သည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ေကအင္န္ ယူပါတီသည္ ဗကပၾသဇာခံလံုးလံုးျဖစ္၍ေနေပၿပီ။ ပါတီ တြင္း ပဋိပကၡမ်ားမွာလည္း အေတာမသတ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ဗကပမ်ားႏွင့္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ အတြင္း က်ိတ္ပဋိပကၡမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္ပအကူအညီကို တုိက္႐ုိက္ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း၍ ဗကပတို႔အား မွီခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗကပတို႔၏ၾသဇာခံေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီဘဝမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ မူလ ေကအင္န္ယူ အစည္းအ႐ံုးႀကီးမွ တစ္စစီ တစ္စစီကြဲထြက္လာသည့္ အစိတ္ အပိုင္းေလးတစ္ခု သာျဖစ္ေသာ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ဗကပတို႔ က်ဆံုးေသာအခါ သီးျခားရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိက အၿငိဳးႀကီးမားေသာရန္သူျဖစ္သည့္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးထံ လက္နက္ခ်အညံ့ခံလုိက္ရ ေတာ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္က် မွ တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း အမွန္ စင္စစ္တြင္မူ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ပဲခူး႐ုိးမကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ ရကတည္းက ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ ေပ်ာက္ကြယ္ ဆိတ္သုဥ္းသြားၿပီဟု ဆုိရေပမည္။
ေကအင္န္ယူအက္ဖ္(ေခၚ)ေကအင္န္ယူတပ္ဦး
ဗိုလ္ျမေခါင္းေဆာင္သည့္ အေရွ႕ေကာ္သူးေလ (အေရွ႕ပိုင္း)(ေခၚ) စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းမွ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေကအင္န္ယူပါတီ ၏ၾသဇာကုိမနာခံေတာ့ဘဲ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (K.N.L.P) အျဖစ္ သီးျခားလႈပ္ရွားခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ေက်ာ္ျမ သန္း၊ ေစာျမေမာင္၊ ေစာျမရင္၊ က်င္ေဖတို႔က တစ္ဖြဲ႕၊ မန္းဘဇံ၊  ဗိုလ္သန္းေအာင္၊  ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗိုလ္တင္ဦး၊ ဗိုလ္ဘသင္တို႔က တစ္ဖြဲ႕သေဘာထားကြဲလြဲ  ၾကျပန္သည္။ မန္းဘဇံေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ဗကပၾသဇာခံျဖစ္ေနသည့္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ႏုတ္ ထြက္ၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ ဗိုလ္ျမ၏ ေကအင္န္အယ္လ္ပီႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ မန္းဘဇံ ႏွင့္ ဗိုလ္ျမအင္အားစုမ်ားသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူအက္ဖ္ (ေခၚ) ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ေဘာေနေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မဟာ(၂)ႏွင့္ ကစဲဒို (ေခၚ)ေမာလယ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မဟာ(၃) အင္အားစု ပူးေပါင္းအင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ကလည္း ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးႏွင့္ပင္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူ အင္အားစုမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါ အတုိင္း သံုးစုကြဲေနခဲ့သည္။
(က)    ေကအင္န္ယူပါတီ (ေခၚ) လက္ဝဲစြန္းေရာက္ အုပ္စု။
(ခ)     ေစာဟန္တာသာေမႊး၏ ေကအာရ္စီ(ေခၚ)သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ အုပ္စု(၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။)
(ဂ)     ဗိုလ္ျမ၏လက္ယာစြန္းေရာက္အုပ္စု(၁၉၆၆ခုႏွစ္တြင္အတိအလင္း ခြဲထြက္သည္။)
ေစာဟန္တာသာေမႊး၏ ေကအာရ္စီ(ေခၚ) ကရင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး တစ္ဖြဲ႕လံုးနီးပါးအလင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ အဓိကအားျဖင့္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ဗိုလ္ျမအုုပ္စုသာ ေတာတြင္း၌ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ဗိုလ္ျမ ႏွင့္စာလွ်င္ အင္အားေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အင္အား အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ ဗိုလ္ျမကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုအေတာအတြင္း ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗကပၾသဇာခံျဖစ္လာသျဖင့္ အစုလိုက္၊ အျပံဳလိုက္ ထပ္မံခြဲထြက္ၾကျပန္ရာ ဗိုလ္ျမအုပ္စုအဖို႔ အင္အား ေတာင့္တင္း လာစရာ ျဖစ္လာသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ဗကပကို မေက်နပ္ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ဗိုလ္ျမအုပ္စု ႏွင့္သာ သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ကား ဗိုလ္ျမအုပ္စုသည္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ပခံုးခ်င္းယွဥ္လာႏုိင္ၿပီး ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ႀကီးေဒသတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီကိုပင္ စစ္ေရးအရ ရင္ဆုိင္တုိက္ ခိုက္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိသည္ ပင္လွ်င္ ဗုိလ္ျမအုပ္စု၏အႏၲရာယ္ကိုစိုးရိမ္လာရသျဖင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းမွ အေနာက္ဘက္ကမ္း သို႔ ကူးေျပးၿပီး ဗကပဗဟိုထံသို႔ ခုိလႈံခဲ့ရသည္။
ဦးႏု၏ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ(ေခၚ)ျပည္ေျပးမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေျခကုပ္ယူ၍ ထၾ<ြကလာၾကေသာအခါ ေကအင္န္ယူတပ္ဦး(ေခၚ)ဗိုလ္ျမအုပ္စုသည္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့သည္။ ျပည္ ေျပးမ်ားကိုအေၾကာင္းျပဳ၍လည္း လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ေငြေၾကးအကူအညီအေျမာက္အျမားရရွိလာသည္။ ဗိုလ္ျမသည္လည္း   ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအေပၚတြင္ အင္အားသံုး၍ ေခါင္းေဆာင္မႈကို စိုက္ထူလာသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီဝင္ေဟာင္း လက္ဝဲဝါဒီမ်ားျဖစ္ေသာ မန္းဘဇံအုပ္စုကုိ ဗိုလ္ျမသည္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးတြင္  ေခါင္းေဆာင္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။  ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ျပည္ေျပး၊ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီတို႔ႏွင့္ အတူ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုညီၫြတ္ေရးႏွင့္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစု (တညလ)တြင္ပါဝင္ၿပီး မိမိအဖြဲ႕ အစည္းအတြက္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စစ္ေရးအျမတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီမွာ အင္အား ၉၈ဝ ခန္႔သာ ရွိေသာ္လည္း   ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွာမူ အင္အား ၂၃၄ဝ ခန္႔အထိ တိုးတက္ လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္း  မန္းသာစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသည္ ပဲခူး႐ိုးမသို႔ပင္ ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္ၿပီး ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီ တို႔အားတိုက္ခိုက္ႏိုင္ လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူး႐ိုးမ တြင္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကားမရွိခဲ့ေပ။
  
ေကအင္န္ယူတပ္ဦးဖြဲ႕စည္းပံုဇယား
မန္းဘဇံ(ဥကၠ႒)အင္အား ၁၂၅
တပ္မ(၁) ဗိုလ္ျမအင္အား ၃၂ပအိုဝ့္
ခြန္ရဲေနာင္
၁၉၇
တမဟ(၁)
ေက်ာ္ဟိုး
၆၇
တမဟ(၂)
ေဘာနီ
၂၂၀
တမဟ(၃)
ေမာေလ
၅၀
တမဟ(၆)
ေရႊဆိုင္း
၅၃
တမဟ(၇)
ထိန္ေမာင္
၄၂
ပဲခူးရိုးမ
သာစိန္
၉၂

ရင္း(၁)
တာကလို
ရင္း(၇)
ဖားေရာ
၁၇၀
ရင္း(၁၆)
ဆာမိ
၁၆၉
ရင္း(၁၉)
ေမာင္ထြန္း
၁၈


ရင္း(၂)
ေက်ာ္လင္း
၁၃၂
ရင္း(၈)
ေစာလယ္ဂ်ိဳး
၈၆
ရင္း(၁၀)
ၾကာသင္
၁၄၉
ရင္း(၂၀)
ေနာ္ေတာ
၂၀၉


သာစိန္
၉၂
ရင္း(၁၀၁)
ေထာလ
၃၀၈


စည္းရံုးေရး
ဖဒိုျမ
၁၆

 


ဗိုလ္ျမ၏အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္မႈ(သို႔မဟုတ္) ေဘာသေရာအေရးအခင္း
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူ သထံုခ႐ုိင္ဗဟုိညီလာခံ၏အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို သထံုခ႐ုိင္အတြင္းရွိေသာေကအင္န္ယူနယ္ ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပႏြယ္ပု (ေခၚ)ပိႏၷဲေတာရြာ၌ ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထုိရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆက္ေၾကးေငြကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ ပဋိပကၡမွာ ေကအင္န္ ယူခ႐ုိင္၊ ျပည္နယ္အဖြဲ႕ အစည္းတာဝန္ခံ မ်ားကတစ္ဖက္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက တစ္ဖက္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မဟာ(၁)မွဴး ေက်ာ္ဟိုး*(*ေက်ာ္ဟိုး-တုိက္ပြဲတြင္အေသမိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။)သည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ခ႐ုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္လိုက္ေသာ အခါ လက္ေအာက္ခံတပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ လာသည္။ လက္ေအာက္ခံ တပ္မွဴးမ်ားက ေက်ာ္ဟိုး၏ ဆႏၵအတုိင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ခ႐ုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေလွ်ာ့ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာ္ဟုိးသည္ လက္ေအာက္ခံတပ္မွဴးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေတာ့ေပ။ လက္ေအာက္ခံတပ္မွဴးမ်ားကလည္း ေက်ာ္ဟုိး၏အမိန္႔ကို မနာခံၾကေတာ့ေပ။
ေက်ာ္ဟိုးသည္ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားအား မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ သထံုခ႐ုိင္မွ ဗိုလ္ျမရွိရာ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းသို႔ ေနာက္လိုက္အနည္းငယ္ႏွင့္အတူ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ရ သည္။ ဤကား ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအတြင္း ေအာက္ ေျခထု၏ပူပူေႏြးေႏြးပဋိပကၡပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗိုလ္ျမသည္ ယင္း၏စစ္ဆင္ေရးမွဴး ေဂ်ာ့ေလႏွင့္အဖြဲ႕အား သထံုနယ္ေျမသို႔ ေစလႊတ္လိုက္သည္။  ေဂ်ာ့ေလက  ဗိုလ္ျမ၏အစီအစဥ္အတိုင္း တပ္မဟာ(၁)မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဗိုလ္ျမကုိယ္တုိင္ ရွင္းလင္းေျပာျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ေခၚခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ တပ္မဟာ(၁) ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဂ်ာ့ေလႏွင့္အတူ ဗုိလ္ျမရွိရာသို႔လုိက္သြားခဲ့ၾကသည္။(၁။တမခ(၄၄)၏ ကရင္ေသာင္းက်န္း သူသမိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉။)     
၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ တပ္မဟာ(၁)မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဘာသေရာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကရာမွ တပ္မဟာ(၇)မွ အင္အားစုမ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးျခင္းကိုခံလုိက္ရေတာ့သည္။ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ကား တပ္မဟာ(၁)မွ ေခါင္းေဆာင္ တပ္မွဴးမ်ားကို ဗုိလ္ျမကိုယ္တိုင္ ပစ္သတ္၍ အေရးယူ ေတာ့သည္။ ဗိုလ္ျမကိုယ္တုိင္ပစ္သတ္သုတ္သင္ျခင္းခံခဲ့ရေသာတပ္မဟာ(၁)မွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(က)    ဒဂၤါး
(ခ)     ေပါက္ေက်ာ္
(ဂ)     ဖားျပား
(ဃ)    စိန္ဘီး
(င)     ေက်ာ္ခုိင္
(စ)     ေဇာ္ဟိန္း
(ဆ)    ခင္ေမာင္ရီ
(ဇ)     ေရာ္နယ္
(စ်)     အလက္ဇႏၵား
(ည)    ၫြန္႔တင္
ဗိုလ္ျမသည္ က်န္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိမူ သစၥာေရ ေသာက္ေစၿပီး ေက်ာ္ဟုိး၏ လက္သို႔ျပန္လည္ အပ္ႏွံလိုက္သည္။ သို႔ႏွင့္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးတစ္ဖြဲ႕လံုးသည္ ဗိုလ္ျမအား ဖိမ့္ဖိမ့္ တုန္ေအာင္ေၾကာက္ရြံ႕ သြားၾကရ ေတာ့သည္။ တပ္မဟာ(၁)မွဴး ေက်ာ္ဟုိးသည္လည္း ဗိုလ္ျမအားကိုးျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကုိခုိင္ၿမဲသြားခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ျမ၏ေခါင္းေဆာင္မႈသည္လည္း ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးတြင္ လႊမ္းမုိး လာရသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ မန္းဘဇံ သည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးဥကၠ႒ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဗုိလ္ျမေလာက္ ၾသဇာအာဏာရွိသူမဟုတ္ေတာ့ေပ။
ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ျပည္ေျပးတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ေပါင္းစု(တညလ)တြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း   ျပည္ေျပးတို႔ႏွင့္  အေစးကပ္ျခင္းမရွိလွေပ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ ေကအင္န္ယူတပ္ဦး၊ ကရင္နီ၊ အက္စ္အက္စ္ပီပီ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ခ်င္းဒီမိုကေရစီ(ဇုိမီ)အဖြဲ႕တို႔၊တလမဖ(ေတာ္လွန္ေသာလူမ်ဳိးေပါင္းစံု မဟာမိတ္အဖြဲ႕)  (ေခၚ) အာရ္အင္န္ေအကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္တလမဖ(ေခၚ)အာရ္အင္(န္)ေအသည္က်ယ္ျပန္႔ခိုင္ၿမဲေသာ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုတစ္ရပ္ အျဖစ္သို႔ေရာက္မလာခဲ့ေပ။
ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္တျဖည္းျဖည္းအင္အား ေတာင့္တင္းလာသည့္အျပင္ ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းျဖင့္လည္း စီးပြားေရးေကာင္းမြန္လာေသာေၾကာင့္ အေရးပါသည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ သို႔ႏွင့္  ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္လည္း  ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအုိင္ေအ စေသာေသာင္းက်န္းသူ မ်ားနည္းတူ အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အား ဝါးမ်ဳိရန္စည္း႐ံုးျခင္း၊ မိမိအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳမည့္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ား ဖြဲ႕ စည္းထူေထာင္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္လာသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေျပးဦးသြင္၏အဖြဲ႕မွ ပအုိဝ့္ခြန္ရဲေနာင္ ၏အဖြဲ႕ကြဲထြက္လာရာ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးက လက္ခံကူညီ၍ ပအိုဝ့္ အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပး လိုက္သည္။ ခြန္ရဲေနာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦး၏ဆႏၵအရ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဝင္ ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအဖြဲ႕သည္ ၁၉၇၇  ခုႏွစ္၊  ေအာက္တုိဘာလ  ၁ဝ  ရက္တြင္ ခြန္ရဲေနာင္ႏွင့္ အင္အား ၆၇ ေယာက္လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ျခင္းျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ရေလသည္။၂
ဗုိလ္ျမသည္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားကုိစုစည္း၍ ခိုင္မိုး လင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ခုိင္မိုးလင္းအဖြဲ႕ သည္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၆ခုႏွစ္အထိ ေကအင္န္ယူမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိကာ ေကအိုင္ေအ မ်ားထံခိုလံႈခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ဝင္ေရာက္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ျဖတ္ သန္းစဥ္    အေနာက္ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ျမရတနာစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္ျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ ခိုင္မိုးလင္းအပါအဝင္ ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူ ၅ဝခန္႔ေသဆံုးၿပီး ၂ဝ ခန္႔ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ လက္က်န္ လူအင္အား ၅ဝ ခန္႔မွာလည္း လက္နက္ခ် အညံ့ခံလိုက္ၾကေလရာ ဗုိလ္ျမထူေထာင္ေပးခဲ့သည့္ ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ   ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ပင္ ေျခမခ်ႏိုင္ဘဲ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရေလသည္။
တညလမွ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏုတ္ထြက္ျခင္း
ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္   တညလ(ေခၚ) ျပည္ေျပးတို႔ဦးစီးသည့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုညီၫြတ္ ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစုတြင္ ပါဝင္ေနခဲ့ ေသာ္လည္း မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းအက်ဳိးအတြက္သာ ရည္ရြယ္လႈပ္ရွားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တညလသည္ စစ္ေရး ယာယီမဟာမိတ္သေဘာသာျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး   ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွာမူ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕မတူညီခဲ့ေပ။၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေျပးအမႈေဆာင္  အစည္း အေဝးကုိ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဦးႏုက လူမ်ဳိးစုအေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ျဖင့္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္ေပါင္းစံုသမၼတ ႏိုင္ငံသေဘာမ်ဳိးသက္ေရာက္သည့္   ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းလုိမႈကို မလိုလားေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးႏု ၏ေျပာၾကားခ်က္မွာ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦး၏ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္နယ္ရရွိေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ျမက ျပည္ေျပးအဖြဲ႕မ်ား ကရင္ျပည္နယ္ မွ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာေတာ့သည္။
ဦးႏုက ေတာ္လွန္ေရးကိုရပ္ဆုိင္းလွ်င္ ရပ္ဆိုင္းရ ပါေစ၊ ဗုိလ္ျမတုိ႔၏မူကို လက္မခံႏုိင္ဟုဆုိကာ တင္းခံ ေနခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး တညလအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မဲခြဲ ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည္။ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ မဲအေရအတြက္အရ ဦးႏု႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရာ ဦးႏုလည္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ လုိက္ရေတာ့သည္။
ဗိုလ္ျမဦးေဆာင္တင္ျပေသာ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ခြင့္ ကိစၥကို ဦးႏုက ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ ေသာ္လည္း ဦးသြင္ႏွင့္ဗိုလ္လက်္ာတုိ႔ကမူ   ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။     ထို႔ေၾကာင့္ ဦးႏုသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလမွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအစည္းအေဝးမ်ားကို မတက္ေရာက္ေတာ့ဘဲ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွထြက္ခြာကာ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ ခိုလႈံေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တညလအတြင္းတြင္ ကား ပဋိပကၡေပါင္းစံုေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ျမ၏ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ တလမဖ(ေခၚ) အာရ္အင္န္ေအ အစည္းအေဝးသို႔ ေကအိုင္ေအကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ရာ ေကအုိင္ေအမ်ားက တညလမွ ေကအင္န္ယူတပ္ဦး ႏုတ္ထြက္ၿပီးမွ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ဟုအေၾကာင္းျပန္ ၾကားခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးအေနႏွင့္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ေသာျပည္ေျပးမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း ေနလွ်င္ နယ္ေျမလုပြဲ၊ ေမွာင္ခိုစားက်က္လုပြဲမ်ားသာ ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ပတ္သက္ ၍လည္း  ျပည္ေျပးမ်ားကုိမလုိအပ္ေတာ့ေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာသည္။ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းျခင္းထက္ အင္အားေတာင့္တင္း၍ အသင့္အတင့္ ခိုင္မာက်စ္လ်စ္ေသာ ေကအိုင္ေအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းျခင္း က  ပိုမိုအက်ဳိးရွိမည္ကိုလည္း တြက္ဆမိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယအပတ္တြင္ ဝါးခ(ဆန္ခရာဘူရီ)၌ က်င္းပေသာ တညလအစည္းအေဝးမွ စ၍ တညလမွ ႏုတ္ထြက္လုိက္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ လတ္တေလာ ျပႆနာမေပၚ ေပါက္ေစရန္အတြက္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးသည္ ျပည္ေျပး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္အတူ စစ္ေရးအရ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ေရး စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကိုမူ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေလသည္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ပမဒတ(ေခၚ)ျပည္နယ္ ေပါင္းစံုျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစုကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ေအာက္ပါေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
(က)    ေကအင္န္ယူအစည္းအ႐ံုး။*(ဗိုလ္ျမေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေစာဘဦးႀကီးလက္ထက္က အတိုင္း ေကအင္န္ယူဟူ ေသာအမည္ကို သာသံုးစြဲလာသည္။ တပ္ဦးဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္သည္ဟု ဗိုလ္ျမက ယူဆသည္။ လက္ဝဲဝါဒီမန္းဘဇံသည္ တပ္ဦးအသံုးအႏႈန္းအတြက္ မၾကာခဏ ရွင္းျပခဲ့ရသည္။)
(ခ)     ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ။
          (ခိုင္မိုးလင္းအဖဲြ႕)
(ဂ)     ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ။
(ဃ)    ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ။
(င)     ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ။
          (အက္စ္အက္စ္ပီပီ)
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေကအင္န္ ယူဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ မာနယ္ပေလာစခန္း၌ ပမဒတ၏ဗဟုိသဘာပတိအစည္းအေဝးပြဲကိုက်င္းပျပဳ လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီေလးရပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။  ေကအင္န္ယူတို႔သည္  တညလတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈကိုမရရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တလမဖ(RNA) ဖြဲ႕စည္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။တလမဖသည္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ျပည္ေျပးတို႔၏ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ ေကအင္န္ယူသည္ တညလမွ ႏုတ္ထြက္လုိက္သည္။ ထို႔ေနာက္ တလမဖ (RNA) အစား ပမဒတကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အရယူ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
တလမဖမွ ပမဒတသို႔
ေကအင္န္ယူတို႔သည္ တညလမွႏုတ္ထြက္ၿပီး (ပမဒတ)ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကဖြဲ႕စည္းခဲ့ဖူး သည့္ တလမဖ(ေခၚ)ေတာ္လွန္ေသာလူမ်ဳိးေပါင္းစံု မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Revolutionary Nationalities Alliance, RNA)အစည္းအေဝးကိုဦးစြာေခၚယူခဲ့ရသည္။ တလမဖအစည္းအေဝးကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ ၁၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ ေအာက္ပါကိုယ္စား လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။(၁။ ကက(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု၏တညလ၏အလားအလာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၃၊ ၅၄။)
 (က)   ရခိုင္အဖြဲ႕
          (၁) ခုိင္ဘေက်ာ္           အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
          (၂) ခုိင္ရဲခိုင္               အဖြဲ႕ဝင္
          (၃) ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္      အဖြဲ႕ဝင္
          (၄) ခိုင္မိုးမင္း             အဖြဲ႕ဝင္
(ခ)     ေကအင္န္ယူ
          (၁) မန္းဘဇံ               အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
          (၂) ဗိုလ္ျမ                 အဖြဲ႕ဝင္
          (၃) ဖဒိုသာျပည့္           အဖဲြ႕ဝင္ (၄) ဖဒုိေဘာယူေဖာအဖဲြ႕ဝင္
          (၅) ဖဒိုေဂဒြဲဘြား                   အဖြဲ႕ဝင္
          (၆) ဖဒုိဖူးလဲဝါး            အဖြဲ႕ဝင္
          (၇) ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွထူး    အဖြဲ႕ဝင္
(ဂ)     ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ
          (၁) ေစာေမာရယ္         အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
          (၂) ဗိုလ္မွွဴးႀကီးခဖိုး      အဖြဲ႕ဝင္
          (၃) ဗိုလ္မွဴးပလ်ားရယ္   အဖြဲ႕ဝင္
          (၄) ရဲေဘာ္ဝင္းႏိုင္       အဖြဲ႕ဝင္
(ဃ)    မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
          (၁) ႏိုင္ႏြန္လာ            အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
          (၂) ႏိုင္ေရႊက်င္           အဖြဲ႕ဝင္
          (၃) ႏိုင္တက္ထြန္း        အဖြဲ႕ဝင္
          (၄) ႏိုင္ဘလမြန္           အဖြဲ႕ဝင္
(င)     ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား။
ေဖာ္ျပပါေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕   ငါးဖြဲ႕သည္ အစည္းအေဝးတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္၌ လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲကို အဓိက ထား၍ လူထုလူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ အစိုးရအား  အျပဳတ္တိုက္အာဏာသိမ္းယူမည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အစိုးရအား ႏိုင္ငံ ေရးအရေရာ စစ္ေရးအရပါ တုိက္ခိုက္မည္ဟူ၍ ျဖစ္ သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ေပါင္းစံုျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (ပမဒတ) (ေခၚ) The Federal National Democratic Front (FNDF)ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါဗဟုိသဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ၁၄ ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
(က)    အတြင္းေရးမွဴးဖဒုိေဘာယူေဖာ
(ခ)     တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးဗိုလ္မွဴးႀကီးဘြန္ထိုင္
(ဂ)     အဖြဲ႕ဝင္ ခိုင္ရဲခိုင္
(ဃ)    အဖြဲ႕ဝင္ ခိုင္စိုးႏိုင္ေအာင္
(င)     အဖြဲ႕ဝင္ ဖဒိုေဂဒြဲဘြား
(စ)     အဖြဲ႕ဝင္ ဖဒိုသာျပည့္
(ဆ)    အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တန္ပလာေဖာ
(ဇ)     အဖြဲ႕ဝင္ ရဲသီဟ
(စ်)     အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မွဴး ပလ်ားရယ္
(ည)    အဖြဲ႕ဝင္ ရဲေဘာ္ဝင္းႏိုင္
(ဋ)     အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္ႀကီးေစာမြန္နား
(ဌ)     အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုင္ဆစ္
(ဍ)     အဖြဲ႕ဝင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္မြန္
(ဎ)     အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္လံုဖ
ပမဒတသဘာပတိအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ေျပးႏွင့္ ဆက္ဆံ ေနရေသးေသာမြန္ျပည္သစ္ပါတီမပါဝင္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ေကအင္န္ယူမ်ား၏စည္း႐ံုးမႈ ေၾကာင့္ မြန္ ျပည္ သစ္ပါတီသည္ ပမဒတတြင္ပါဝင္ရန္ေသခ်ာၿပီးသား ျဖစ္ေနသည္။    ပမဒတ၏ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ သဘာပတိအစည္းအေဝးကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူဗဟုိမာနယ္ပေလာစခန္း ၌က်င္းပခဲ့ရာ ပမဒတအဖြဲ႕အစည္းအား ေကအင္န္ယူ တို႔က လံုးဝေခါင္းေဆာင္မႈေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေလ သည္။
ျပည္ေျပး၊ သို႔မဟုတ္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ
ျပည္ေျပးတို႔သည္  ႏိုင္ငံတကာတြင္  ဝါဒျဖန္႔ ေၾကညာၿပီးေနာက္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရရွိေသာအခါ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီတြင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စစ္ေကာင္စီသည္ တိုင္းေလးတုိင္းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ခ်စ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကို ႏိုင္နင္းစြာ ကိုင္ တြယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ လက္နက္ကိုင္တပ္မွဴးမ်ားသည္ စစ္ ပ ေဒ သ ရာဇ္ ပံု စံ ျဖင့္ ထင္ ရာ စိုင္း ေန ၾကသည္။ ဂ်င္မီယန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာေျမာက္ပိုင္းတိုင္း သည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ကတည္းက ျပည္ေျပးအဖြဲ႕မွႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေျပး အေနာက္ေျမာက္တုိင္း သည္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ဗဟုိစစ္ေကာင္စီမွ ခြဲထြက္သြားျပန္သည္။ အေနာက္ ေျမာက္တုိင္းသည္ မခြဲထြက္ခင္ ကရင္နီတိုးတက္ေရး ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေမာ္ခ်ီးေဒသႏွင့္ပဲခူးတုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးျပည္သူ႕ညီၫြတ္ေရးပါတီ ဖဆပညကို သီးျခား ထူေထာင္ျပန္သည္။ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္အဖြဲ႕တြင္ ဦးသြင္၏လူယံုမ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ေက်ာ္ဒင္၊ ခ်ာလီဝန္ႏွင့္ ေက်ာ္ရွိန္တို႔လည္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၏အဖဲြ႕သည္ ေကအင္န္ယူ၏ အေထာက္အပံ့ကို ရရွိခဲ့သည္။ ေသာ္လဲ(ၾကဴအိပ္ခ်္-၃၈၇၈)တြင္အေျခခံ၍ ေရႊက်င္အေရွ႕ျခမ္းနယ္ေျမတြင္ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ(၃)ႏွင့္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္က တိုင္းၿမိဳ႕ျပအရာရွိ ဖူးေကာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ယခင္ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္ျခားတပ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ လက္နက္မ်ားျပန္လည္ရရွိေရး၊ ဖဆပညမ်ား ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရေရးတို႔ကိုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ရွိ ဦးသြင္၏အလယ္ပိုင္းတုိင္းသည္ ေကအင္န္ယူတပ္မဟာ(၆)၊ တပ္ရင္း(၁၆)တို႔၏ အကူ အညီျဖင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ ပဲခူး႐ုိးမသို႔ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ေရးကို ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ကြန္မန္ဒုိတပ္ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းေသာ္လည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တြင္ ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းရျပန္သည္။ တုိင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရန္ႏိုင္၏ေတာင္ပိုင္းတုိင္းသည္လည္း ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္  ေရွ႕တန္းမွဴးတင္ေငြ ေခါင္းေဆာင္၍ တပ္မ (၂၇) ကို တပ္ခြဲခုနစ္ခြဲျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ျပည္ သိမ္းတပ္ရင္း၊ က်ားနက္တပ္ရင္း၊ ရန္ႏွိမ္တပ္ရင္း၊ နဂါး ေမာက္တပ္ရင္းဟူေသာ တပ္ရင္းေလးရင္းကိုလည္း ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ႏွိမ္တပ္ရင္းမွ တပ္ခြဲမွဴး ဒါးပလက္   လက္နက္ခ်ေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအင္န္ယူတပ္ရင္း(၁ဝ)က က်န္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ လက္နက္မ်ားသိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္ေျပးေတာင္ပိုင္းတိုင္းႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ ေျပးဗဟုိစစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေတာင္ပိုင္းတုိင္းအား မဟာ မိတ္ ေကအင္န္ယူႏွင့္တိုက္ခုိက္ျခင္းမျပဳရန္ အႀကိမ္ ႀကိမ္တားျမစ္ခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္  နာခံျခင္းမရွိေသာ ေၾကာင့္  ေတာင္ပိုင္းတိုင္းကို  ျပည္သူ႕ျပည္ခ်စ္ပါတီ (ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီကို နာမည္ေျပာင္းထားေသာပါတီ) မွ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ခ်စ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ မွလည္းေကာင္း ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္တြင္  ထုတ္ပစ္လုိက္ေလသည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိ တင္ေမာင္ဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ သီးျခားတုိင္း(၁)သည္လည္း ျပည္ေျပးညိဳမႈိင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာအင္အား  ၃၄   ေယာက္ကို ေရေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ ေထာ္ပုိင္ ေခ်ာင္း၌ တပ္မေတာ္က လံုးဝေခ်မႈန္းပစ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ တင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ အင္အား ၆၉ ေယာက္ သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕မွခြဲထြက္၍ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ကို   သီးျခားထူေထာင္ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ လားဟူ မ်ားကုိ စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သီးျခားတုိင္း(၁)တြင္ ေမာင္ယံုေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၈၃ ေယာက္ ပါဝင္သည့္ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း (၁) ႏွင့္ မင္းစိုး ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအင္အား ၁၅ ေယာက္ပါ ဝင္သည့္ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း (၂) တို႔သာက်န္ရစ္ခဲ့ သည္။  ၁၉၇၅  ခုႏွစ္၊  ဇြန္လတြင္  ျပည္ေျပး ေအာင္လက်္ာအဖြဲ႕သည္ ထိုင္းရဲအဖြဲ႕၏အကူအညီျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္စခန္းမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၁)မွဴး ေမာင္ယံု ကို  ထိုင္းရဲအဖြဲ႕က  လူသတ္မႈျဖင့္ဖမ္းဆီးထားရာ ေအာင္လက်္ာက  ထိုင္းရဲမ်ားကိုလာဘ္ထိုး၍  အဆိပ္ ေကြၽးၿပီး သတ္ေစခဲ့သည္။ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း (၂)မွဴး မင္းစိုးေအာင္ကုိလည္းဖမ္းဆီး၍ ၾကယ္ဝါစခန္း(ယူအီး - ၆၂၄၉)တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။၁ သို႔ႏွင့္ သီးျခား တိုင္း(၁)သည္ အခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး ခဲြထြက္မႈ ေပၚေပါက္ရာမွ ဗိုလ္လက်္ာ၏သား ေအာင္လက်္ာ၏ ေခ်မႈန္းဝါးမ်ဳိျခင္းကိုခံလိုက္ရေလသည္။
ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ ေဇာ္ထြန္းသည္လည္း ျပည္ေျပးအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ထြက္ သြား ခဲ့သည္။ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕သည္ တလံုးတစည္းတည္း မရွိေတာ့ဘဲ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲထြက္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္တုိက္ခိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ဝါးအစည္းေျပ သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ေျပးဗဟုိကုိမူ ဦးႏုမရွိသည့္ေနာက္ ဦးသြင္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဘေဆြကေနာင္႐ုိးစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ျပည္တြင္းသို႔ထိုးေဖာက္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေနာင္႐ိုးစစ္ဆင္ေရးတြင္ ျပည္ေျပးအသံလႊင့္႐ံုကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗရာကြၽတ္ဂီရိနရွိ ထိန္လင္းစခန္းတြင္ထားၿပီး ေနာင္႐ုိး စစ္ဆင္ေရးပ်က္သြားေသာအခါေမႊးစခန္းသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။  ေနာက္ပိုင္းတြင္  ေအာင္ေျမစခန္း (ပီေဂ်-၃၉၇၇)မွေန၍ ဝါဒျဖန္႔ခ်က္မ်ားကို အသံလႊင့္ခဲ့သည္။  ဦးသြင္က အားသစ္စာေစာင္ကို ၁၅ ရက္ တစ္ႀကိမ္ ေစာင္ေရ ၂၅ဝ ခန္႔ထုတ္ေဝ၍ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ဗိုလ္ ရန္ႏိုင္ကလည္း နဂါးေမာက္စာေစာင္ကို ေစာင္ေရ ၂ဝဝ ထုတ္၍ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။
ဦးႏုႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီကို ျပည္သူ႕ျပည္ခ်စ္ပါတီ(ပီပီပီ)ဟု ဖြဲ႕စည္းကာ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ ဗိုလ္လက်္ာက ဥကၠ႒၊ ေစာၾကာဒိုးက ဒုတိယဥကၠ႒၊ ဦးသြင္က အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဇာလီေမာ္က ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ယူၿပီး ဗန္ေကာက္တြင္အေျခစိုက္ သည္။ အလယ္ပုိင္းတုိင္းကို ဦးသြင္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဟုိဖိုင္ (ၾကဴ-၃၆၂၄)တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ ၏ေတာင္ပိုင္းတိုင္းကလည္း သီးျခားလႈပ္ရွားေနသည္။ ျပည္ေျပးတို႔သည္   ေဇာ္ထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(ပညင) အား ျပည္ေျပးအထူးတိုင္း(၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၁၉၇၃  ခုႏွစ္၊  ဇန္နဝါရီလတြင္  ေမာ္ခ်ီးမိုင္းအား တိုက္ခုိက္ရန္စီစဥ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ကယားျပည္နယ္ကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ကရင္နီႏွင့္ကယန္းျပည္သစ္ပါတီတို႔ကို ေငြႏွင့္လက္နက္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။    သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ တြင္ မန္တလင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသား အင္အား ၆ဝ ခန္႔သည္ ျပည္ေျပးတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထိုခ်င္းအဖြဲ႕သည္ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနခဲ့သည္။ ခြန္ရဲေနာင္ႏွင့္ ပအိုဝ့္ အဖြဲ႕ကလည္း ျပည္ေျပးအလယ္ပိုင္းတိုင္းမွခြဲထြက္ၿပီး အင္အား ၁၈၇ ေယာက္ျဖင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွစ၍ သထံုနယ္ေျမတြင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕ သည္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ေကအင္န္ယူထံမွ သိမ္ဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေရတြင္းအၾကား ပအိုဝ့္နယ္ေျမ ရရွိရန္ ေတာင္းခံလ်က္ရွိသည္။
ျပည္ေျပးတို႔ႏွင့္လံုးလံုးလ်ားလ်ားပူးေပါင္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ယာယီမဟာမိတ္မ်ား အျဖစ္ တည္ရွိေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
(က)    ေဇာ္ထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္တြင္း ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(ပညင)။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေျပးမွခြဲထြက္သည္။
(ခ)     ေစာေမာရယ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ။ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။
(ဂ)     ေရႊေအးေခါင္းေဆာင္ေသာကယန္းျပည္ သစ္ပါတီ။ အင္အား၅ဝ ခန္႔ရွိသည္။
(ဃ)    ဂ်င္မီယန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ရွမ္းျပည္သစ္ တပ္မေတာ္(တပ္စစ္မိန္းတုိင္းမိုင္း)အင္အား ၄ဝဝ ခန႔္ရွိၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေျပး မွ ခြဲထြက္လာသည္။
(င)     ခ်င္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(မန္ တလင္းအဖြဲ႕)၊   အင္အား   ၆ဝ   ခန႔္ရွိၿပီး      ဗိုလ္မွဴးေအာင္၏ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႕ညီၫြတ္ေရးပါတီ(ဖဆပည)ႏွင့္ ေပါင္းေနသည္။
(စ)     ခြန္ရဲေနာင္၏ ပအိုဝ့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ၊ အင္အား ၁၈၇ ေယာက္ရွိၿပီး  ျပည္ ေျပးအလယ္ပိုင္းတုိင္းမွခြဲထြက္၍ ေကအင္န္ယူႏွင့္ေပါင္းေနသည္။ ေနာင္ ေသာ အ ခါ တစ္ ဖြဲ႕ လံုး လက္ နက္ ခ် ၿပီး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့သည္။
(ဆ)    ေတာ္လွန္ေသာလူမ်ဳိးေပါင္းစံု မဟာမိတ္ အဖြဲ႕(တလမဖ)၊ တညလ ပ်က္သြားၿပီး ေနာက္ ေကအင္န္ယူ၊ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(ခိုင္မိုးလင္း)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ရွမ္း ျပည္တုိးတက္ေရးပါတီတို႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း ထားေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္မွစ၍ ျပည္နယ္ေပါင္းစံု ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ ေပါင္းစု (ပမဒတ)ဟူ၍ ျဖစ္လာသည္။
ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီမ်ားမွာမူ ျပည္ေျပး တို႔ႏွင့္ရန္ဘက္ပါတီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ေကအင္န္ယူမ်ားႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္အထိ တညလအဖြဲ႕ဝင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ ထိေတြ႕မႈေပါင္း (၈ဝ၃)ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။ ထိုထိေတြ႕မႈမ်ားအနက္ ေတြ႕ဆံုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ပြဲေပါင္း (၅၈၄)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားကို (၁၂၁)ႀကိမ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို (၆၈)ႀကိမ္ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စခန္းမ်ားကို (၂၂)ႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေသာင္းက်န္း သူစစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ တစ္ႀကိမ္ခ်ဳံခိုတိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။
တညလ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕တုိက္ခိုက္ခဲ့သမွ်တြင္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမွာ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ၿပီး (၄၆၆) ႀကိမ္ထိေတြ႕ခဲ့သည္။ ယင္းထိေတြ႕မႈမ်ားအနက္ေတြ႕ဆံုတိုက္ ပြဲ (၃၅၃) ႀကိမ္ ျဖစ္ ၿပီး တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားကို (၅၈)ႀကိမ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူစခန္းမ်ားကို တပ္မေတာ္က (၁၄) ႀကိမ္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေကအန္ယူတပ္ဦးသည္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား (၁၃၇)ႀကိမ္ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျပည္ေျပးမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ (၁၈၅)ႀကိမ္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေတြ႕ဆံုတိုက္ပြဲ (၁၂၅) ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားကို (၃၃)ႀကိမ္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ျပည္ေျပး စခန္းမ်ားကို ငါးႀကိမ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ျပည္ေျပးတို႔က တပ္မေတာ္အား (၁၈)ႀကိမ္ ခ်ဳံခုိတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။  မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိက္ပြဲ(၁၁၄) ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေတြ႕ဆံု တိုက္ပြဲ  (၈၉) ႀကိမ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္စခန္းကို (၁၄)ႀကိမ္ တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စခန္းမ်ားအား သံုးႀကိမ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
ေကအင္န္ယူ၊ျပည္ေျပး၊မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ တညတအျဖစ္(၃၈)ႀကိမ္ ထိေတြ႕တုိက္ခိုက္ ခဲ့ၾကရာ တညလအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ားကို (၁၆) ႀကိမ္၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကိုခ်ဳံခို၍ ငါးႀကိမ္တုိက္ခိုက္ ခဲ့ဖူးသည္။ စင္စစ္တညလအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ အဖြဲ႕အလိုက္သာ မိမိတို႔ဆႏၵရွိသည့္အေလ်ာက္ လႈပ္ရွား ေနၾကၿပီး   ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈမွာမူ  အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။
တညလအင္အားစုအေနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တိုက္ကြက္ေဖာ္ခဲ့ရာတြင္ အႀကီးမားဆံုးတုိက္ပြဲမွာ 'ျမဝတီ၊ သကၤန္းညီေနာင္၊ မဲပုလဲ ငါးရက္တိုက္ပြဲ'ျဖစ္ သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ ေကအင္န္ ယူတပ္မဟာ(၆)၊ တပ္မဟာ(၃)၊ တပ္ရင္း(၁၆)၊ ျပည္ ေျပးအလယ္ပုိင္းတပ္ရင္း(၁)ပူးေပါင္းအင္အား ၁၅ဝ ခန္႔သည္ ျမဝတီစခန္းအား (ဝ၆၁၅)နာရီမွစတင္၍ လာေရာက္ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္က ေလေၾကာင္းပစ္ကူျဖင့္ စနစ္တက်ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ ရာ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ (ည ၂ဝ၄၅) နာရီတြင္ ဖလူး လမ္းအတိုင္း ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ ငါးရက္တာ တုိက္ပြဲ တြင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ရွစ္ေယာက္သာ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ၿပီး ေကအင္န္ယူ ၂၃ ေယာက္၊ ျပည္ေျပး ၄၂ ေယာက္၊ စုစုေပါင္း တညလ ၆၅ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ သည္။ ေကအင္န္ယူ ၂၃ ေယာက္၊ ျပည္ေျပး ၃၂ ေယာက္ စုစုေပါင္းတညလ ၅၅ ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။ ၄ဝ မမ က်ည္ ရွစ္လံုး၊ ၅ ဒသမ ၅၆ က်ည္ ၃၂၄ ေတာင့္ကို တပ္မေတာ္က သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။
ျမဝတီကို လာတုိက္သည့္ မတ္လ ၁၇ ရက္မွာပင္ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ျပည္ေျပးတုိ႔သည္ ၅၇ မမ၊ ၆ဝ မမ၊ ၃ ဒသမ ၅ ေလာင္ခ်ာတို႔ကိုသံုးၿပီး ဝ၅၄၅ နာရီမွစ၍ သကၤန္းညီေနာင္စခန္းကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္မွ တပ္စိတ္ေလးစိတ္က ေလေၾကာင္းပစ္ကူျဖင့္ စနစ္တက်ခုခံတုိက္ခုိက္ရာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား မတ္လ ၂၂ ရက္၊ ည(၂ဝ ၃ဝ) နာရီတြင္ ဆုတ္ခြာ သြားၾကသည္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္လည္း  တညလ  ၃ဝ  ေသဆံုးၿပီး  ၄ဝ  ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။        တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္တစ္ေယာက္သာက်ဆံုးၿပီး ရွစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ျမဝတီႏွင့္သကၤန္းညီ ေနာင္ကို တုိက္ခိုက္သည့္ေန႔ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ မဲပုလဲစခန္းကို အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ (ဝ၆၃ဝ)နာရီ မွစ၍ တုိက္ခိုက္ျပန္သည္။ တပ္မေတာ္က စနစ္တက် ခုခံတိုက္ခိုက္ရာ မတ္လ ၂၂ ရက္၊ ည(၁၉ ၂ဝ)နာရီ တြင္ တညလငါးေယာက္ေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူ လူ ၂ဝ ႏွင့္အတူ ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကရသည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္ သည္ ငါးေယာက္သာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
တညလေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ျမဝတီ၊ သကၤန္း ညီေနာင္၊ မဲပုလဲစခန္းသံုးေနရာအား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အင္အားအလံုးအရင္းစုစည္း၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက ေသာ္လည္းအထိနာၿပီး  ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကရသည္။ ေကအင္န္ယူတို႔အေနႏွင့္လည္း   ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းတုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ မိမိတစ္ဦးတည္းတိုက္ခိုက္ျခင္းထက္စစ္ေရးအရမ်ားစြာ ပိုမို၍အေရးနိမ့္ေစ ေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ရသြားခဲ့သည္။
ျပည္ေျပးေခါင္းေဆာင္ေသာ တညလ အင္အားစု မ်ားသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္အထိ ငါးႏွစ္တာကာလ အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ တညလအဖဲြ႕ဝင္ ေသာင္းက်န္းသူ ၅၇၄ ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း စစ္သည္ ၃၄၄ ေယာက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္ အသက္စြန္႔ခဲ့ရသည္။ တညလ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ထိုးစစ္အေနႏွင့္ ဆင္ႏႊဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ျမဝတီတိုက္ပြဲ၊ သကၤန္းညီေနာင္တုိက္ပြဲႏွင့္မဲပုလဲတိုက္ပြဲ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္သည့္ အျခားတိုက္ပဲြမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိဘဲ အက်အဆံုး မ်ားစြာျဖင့္သာ ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ ထိုငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေသာင္းက်န္းသူတညလတို႔၏ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၆၃၇ လက္ကို တပ္မေတာ္က သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ၿပီး တညလဒဏ္ရာရသူ စုစုေပါင္းမွာလည္း ၃၈၆ေယာက္ အထိရွိခဲ့သည္။တညလေသာင္းက်န္းသူမ်ားထဲမွ ဖမ္းဆီးရမိခံရသူႏွင့္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္သူေပါင္းမွာ ၇ဝ၄  ေယာက္ရွိခဲ့သည္။  အထူးသျဖင့္  လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးၿပီးေနာက္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆  ရက္အထိ  တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ကာလအတြင္း ေကအင္န္ယူ ၁ဝ၂ ေယာက္၊ ျပည္ေျပး ၃၄၃ ေယာက္ ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ၄ဝ ေယာက္၊ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ခဲ့ၾကသည္။
တညလတို႔၏စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ျပည္ေျပးတို႔မွာ အထိအနာဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီမွာလည္း ယင္းတို႔၏အဖြဲ႕အစည္းပမာဏႏွင့္စာလွ်င္မ်ားစြာအထိနာသည္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ေကအင္န္ယူ မွာမူျပည္ေျပးတုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍သာ အထိနာရျခင္းျဖစ္ၿပီး သီးျခားလႈပ္ရွားမႈ အေနႏွင့္မူ သိသိသာသာ အင္အားနည္းသြားသည္အထိ ထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ဦးသြင္သည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါက တနသၤာရီတုိင္း (ယခု မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း)တစ္ခုလံုးကို သိမ္းႏိုင္မည္ဟု အထင္ေရာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ဳိးေရးဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ျမမွာမူ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးကို ျပည္ေျပး အတြက္ အသံုးခ်မခံဘဲ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ျမသည္ အမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီ (လူမ်ဳိးေရးဆိုရွယ္လစ္) မန္းဘဇံကိုပင္လွ်င္ ဥကၠ႒တင္ထားေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္ခြင့္ေပးသူမဟုတ္ေပ၊ သုိ႔ႏွင့္ တညလ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္တြင္ ဗိုလ္ျမသည္ ပမဒတကိုဖြဲ႕စည္း၍ အင္အားပိုမို ႀကီးထြားလာသည္။  ျပည္ေျပးမွာမူ  အဖြဲ႕ငယ္မ်ား အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာကြဲ၍ လံုးပါးပါးလာခဲ့ရာ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ထင္ရာစိုင္း ေနၾကသည့္ ေမွာင္ခိုဂိုဏ္းမ်ား အဆင့္သို႔သာ ေရာက္ရွိသြားရေလေတာ့သည္။


ျပည္သူ႕ျပည္ခ်စ္ပါတီ
(ျပည္ေျပးအဖြဲ႕)
ဖြဲ႕စည္းပံု
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
(ဗန္ေကာက္)
အင္အား(၁ဝ)ေယာက္

၁။                ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလက်္ာ                 ဥကၠ႒
၂။                ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာၾကာဒိုး            ဒုတိယဥကၠ႒
၃။                ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဦးသြင္                     အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
၄။                ဗိုလ္မွဴးႀကီးဇာလီေမာ္               တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
၅။                ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရန္ႏိုင္                      အလုပ္အမႈေဆာင္
၆။                ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္လႈိင္              အလုပ္အမႈေဆာင္
၇။                ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွေမာင္                အလုပ္အမႈေဆာင္
၈။                ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ကေလး  အလုပ္အမႈေဆာင္
၉။                ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေနမင္း                   အလုပ္အမႈေဆာင္
၁ဝ။               ဦးသုေဝ                              အလုပ္အမႈေဆာင္
မွတ္ခ်က္။        ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရန္ႏုိင္ႏွင့္ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္လႈိင္တို႔အား ၁၈- ၇ - ၇၅ တြင္ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မွ ထုတ္ ပယ္ပစ္လိုက္သည္။
          ျပည္ခ်စ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
(ျပည္ေျပးပီအယ္လ္ေအ)ဖြဲ႕စည္းပံု
ျပည္သူ႕ျပည္ခ်စ္ပါတီ
ဥကၠ႒ ဗိုလ္လက်္ာ
၂ဝ

အလယ္ပိုင္းတိုင္း
ဦးသြင္
၄၇
ေတာင္ပိုင္းတိုင္း
ဗိုလ္ရန္ႏိုင္
၁၄
ျပည္သူ႕ညီၫြတ္ေရး
ပါတီ၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္
၁၅ဝ
ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္
၄၂
ရင္း(၁)
မုိးညိဳ
၈၈
ျပည္သိမ္းတပ္ရင္
ေဖတင္
၂၁ဝ
ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၁)
ေမာင္ယံု
၈၁
ရင္း(၂)
ေအာင္ေဖ
၇၈
က်ားနက္တပ္ရင္း
တင္ၫြန္႔
၁၄၁
ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၂)
မင္းစုိးေအာင္
၃၇
ရင္း(၃)လွဆန္း၇၂
နဂါးေမာက္တပ္ရင္း
မင္းႏိုင္၁၁၄

ရင္း(၄)မင္းထြဋ္၅ဝ
ရန္ႏွိမ္တပ္ရင္း
ေအာ္ေက်ာ္
၁၃၂

ကြန္မန္ဒိုရင္း(၁)ေမာင္ညိဳ
၁၅ဝ
ကြန္မန္ဒုိတပ္
စုိးသင္
၄၅

 

မွတ္ခ်က္။        ။ျပည္ေျပးအဖြဲ႕ စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၂၇ ေယာက္ခန္႔ ရွိေသာ္လည္း ဗိုလ္ရန္ႏိုင္၏ ေတာင္ပုိင္းတိုင္း၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္၏  ျပည္သူ႕ ညီၫြတ္ေရးပါတီႏွင့္ တင္ေမာင္ဝင္း၏ ျပည္ ေထာင္စုလြတ္ ေျမာက္ ေရး တပ္မေတာ္တို႔မွာ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအျဖစ္   ခြဲထြက္လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ျပည္ေျပးဗဟုိႏွင့္ အလယ္ပိုင္း တုိင္းကိုသာ ဦးသြင္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေျပးအားလံုးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္သာအေျခစိုက္ေနၾက ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ မ်ဳိးစံု၊ ျပႆနာမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေန ၾကေလသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူတုိ႔၏ မူလအဖြဲ႕အစည္းမွာ ရွမ္းပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ားက ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ႏြံစစ္ဟန္အဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ခြဲထြက္ေရးကို အေျခခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေသာင္းက်န္းၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ နယ္ေျမအလုိက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခြန္ေသာ္တာ၊ ခြန္ၾကာႏု၊ စိုင္းလွေအာင္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(S.S.I.A)၊က်ဳိင္းတံုခ႐ုိင္တြင္ဘုန္းႀကီးလူထြက္ဦးကု႑လ၏ ရွမ္းတပ္မေတာ္ (စစ္ဟန္စင္တုိင္း)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း တြင္ စိုင္းႏြဲ႕၏ ႏြံစစ္ဟန္ဟူ၍ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ကြဲထြက္ခဲ့ သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္မူေတာင္းဆုိ လိုေသာ ေစာ္ဘြားအင္အားစုမ်ားက ဆူပူေသာင္းက်န္း ၾကသျဖင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားတုိးပြားလာျပန္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ တလံုး တည္း တစည္းတည္းျဖစ္မလာဘဲ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရး လုပ္ငန္း၊ ဘိန္းကုန္ကူးေရးလုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနခဲ့ၾကသည္။ ဗကပႏွင့္ျပည္ေျပးတို႔ကအၿပိဳင္အဆိုင္သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးမႈ၊ကာကြယ္ေရးမ်ားေတာခိုမႈတို႔ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူတို႔အၾကားတြင္ ပဋိပကၡျပႆနာ မ်ား ပို၍ထူေျပာ႐ႈပ္ေထြးလာၾကျပန္သည္။
အက္စ္အက္စ္ေအဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဥကၠ႒ခြန္ၾကာႏု၊ အတြင္းေရးမွဴးစဝ္ေဆးဝုိင္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ လ်က္ရွိရာ စဝ္ေဆးဝိုင္သည္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီးစဝ္ေရႊ သိုက္(သမၼတေဟာင္း)၏ သားျဖစ္သည္။ စဝ္ေဆးဝိုင္သည္ မဟာေဒဝီနန္းဟိန္ခမ္းအား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေခၚယူ ၿပီးေနာက္ အက္စ္အက္စ္အုိင္ေအ အဖြဲ႕ရွိစဥ္ကတည္းက နာယကအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ အက္စ္ အက္စ္ေအေပၚလာသည္ အထိ မဟာေဒဝီနန္းဟိန္ခမ္း သည္ နာယကႀကီးျဖစ္ေနခဲ့သည္။ မဟာေဒဝီသည္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ရွိသူ မဟုတ္ဘဲ ပေဒသရာဇ္အေဆာင္ အေယာင္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္သူမဟုတ္ရာ အက္စ္ အက္စ္ေအမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာသည္။ အက္စ္အက္စ္ေအသည္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (ေခၚ) အက္စ္အက္စ္ပီပီကို ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ပါတီ အျဖစ္ထူေထာင္ခဲ့သည္။
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းလြယ္ေခးေဒသတြင္  ဒုတိယဥကၠ႒အံုးေဘာင္ပြန္၊တိုင္းတြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးေဆးထင္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္စုိင္းလွေအာင္တုိ႔က  အက္စ္အက္စ္ေအကိုဦးေဆာင္လ်က္ရွိရာ ဗကပတို႔၏ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းျခင္းကို   မၾကာခဏၾကံဳေတြ႕ရသည္။ အက္စ္အက္စ္ေအအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒစိမ့္ဝင္လာေသာအခါတြင္ မဟာေဒဝီမွာအက္စ္အက္စ္ေအ၏ နာယက အျဖစ္ရပ္ တည္ေနရန္အေၾကာင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ မဟာေဒဝီအား အက္စ္အက္စ္ေအနာယကႀကီးအျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ အက္စ္အက္စ္ေအရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ေတာခို ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေလာ္စစ္ဟန္၏ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕၊ မဟာစန္း၏ဗိန္းငင္းအဖြဲ႕၊ လိုင္းအူ၏ မန္မန္ဆိုင္အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္   မန္ပေလာင္၊ လြယ္ေဆးေဒသတြင္  လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ အက္စ္အက္စ္ပီပီဌာနခ်ဳပ္ မန္း႐ႈိး၊  မန္ေနာင္ေဒသ၌ရွိေနစဥ္  ေကအင္န္ယူပီမွ စေကာလယ္ေတာေခါင္းေဆာင္ေသာ  ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးေရာက္ရွိလာၿပီး  ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ဆန္း(အယ္လ္ေက-ဝ၇ဝ၅)သို႔သြား ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ပဲခူး႐ိုးမနစ္ျဖဴကို မွီခိုေနရရာမွ ျပည္ပအကူအညီ တိုက္႐ုိက္ရရွိရန္ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအအဖြဲ႕ သည္လည္းလက္နက္ခဲယမ္း မ်ားစြာခ်ဳိ႕တဲ့လာသျဖင့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့တစ္စံုတစ္ရာရယူရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ေကအင္န္ယူပါတီမွ စေကာလယ္ ေတာတို႔ကို ေခတၱေစာင့္ဆိုင္းေစၿပီး ပန္ဆန္းသို႔ေစ လႊတ္မည့္ အက္စ္အက္စ္ပီပီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုေရြးခ်ယ္ ရန္စီစဥ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးျဖစ္သူ ေဆးထင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔သည္ စေကာ လယ္ေတာေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအင္န္ယူပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ လြယ္ေဆးေဒသမွ ထြက္ခြာ သြားၾကရာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၌ ပန္ဆန္း သို႔ေရာက္ရွိၾကသည္။(၁။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္(၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ) စာမ်က္ႏွာ ၁၅ မွ ၁၆။)
ပန္ဆန္းတြင္ အက္စ္အက္စ္ေအႏွင့္ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္တို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ ဘာလ ၁၈ ရက္၌ ဗကပႏွင့္အက္စ္အက္စ္ေအတို႔ စစ္ ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ဗကပမ်ားက ေဆးထင္တုိ႔အဖြဲ႕အား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ေဆးထင္ႏွင့္ အက္စ္အက္စ္ေအမ်ားသည္ ဗကပတုိ႔ေပးေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကုိယူ၍ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ပန္ဆန္းမွထြက္ခြာလာၾကရာ ၁၉၇၄ခုႏွစ္၊  ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ မိုင္းတံုသုိ႔ျပန္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အက္စ္အက္စ္ေအမ်ားသည္ဗကပႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေနစဥ္မွာပင္ ဗုိလ္ျမ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပမဒတတြင္လည္း အက္စ္အက္စ္ ပီပီ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္၍ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ အက္စ္ အက္စ္ေအမ်ားအေနႏွင့္လက္ဝဲစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ ဗကပႏွင့္ေရာ၊ လက္ယာစြန္းေရာက္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒီ  ပမဒတႏွင့္ပါ  တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆက္သြယ္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းလက္ ဝဲ၊ လက္ယာပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မိုင္းေမာတြင္ အက္စ္အက္စ္  ေအတုိင္း(၂)ကို ဖြင့္လွစ္ထားရာ တိုင္း(၂)တြင္ ကိုးကန္႔ႏွင့္ဗိန္းငင္းေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ား ေရာေႏွာေနၾက သည္။အက္စ္အက္စ္ေအကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဗိန္းငင္းအဖြဲ႕တို႔သည္ ဘိန္းလုပ္ငန္းဆက္ေၾကးကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၾကသည္။တုိင္း(၂)၏တုိင္းမွဴးအျဖစ္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ ေရးမွ က်န္က်ဳံးခ်ိန္(ေခၚ)ဝဏၰကို အက္စ္အက္စ္ေအက တင္ေျမႇာက္ထားေသာ္လည္း က်န္က်ဳံးခ်ိန္သည္ တုိင္း (၂) ကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေခ်။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ တုိင္း(၂)တပ္အားလံုး၏ စစ္ဦးစီးမွဴးျဖစ္သူ စိုင္းေအာင္(ဗိန္းငင္းအဖြဲ႕ဝင္)ကို ကိုးကန္႔အဖြဲ႕က ထိုင္း ႏိုင္ငံမယ္ဆိုင္၌ လုပ္ၾကံသတ္ ျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္သျဖင့္ အက္စ္အက္စ္ေအႏွင့္ ဗိန္းငင္းအဖြဲ႕တို႔က ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးမ်ားကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္မွ စတင္တုုိက္ခိုက္ၾကရာ ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရးမ်ားသည္ တုိင္း(၂) ႏွင့္ ကြဲသြား ၾကေတာ့သည္။ တုိင္း(၂)သည္လည္း ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ တုိင္း(၁)မွဴး စိုင္းစံမိန္း၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ကို ေရာက္သြားရသည္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္တြင္ကား တုိင္း(၁) မွ ေရာက္လာေသာ အက္စ္အက္စ္ေအ ဒုတိယဥကၠ႒ပင္ တိုင္း(စိုင္းပန္း)သည္  ဗိန္းငင္းအဖြဲ႕မွ  မဟာစန္း၊ စဝ္ဟိန္ခမ္းတို႔ႏွင့္ပူးတြဲ၍ တုိင္း(၂)ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရ သည္။
ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ(အက္စ္အက္စ္ပီပီ)သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၅ ရက္အထိမိုင္းေခးေဒသ၊ ပန္ဟုန္းခန္႔မွန္းေျမပံုၫႊန္း (အယ္လ္အိပ္ခ်္-၃၆၉၇)တြင္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပရာ ေအာက္ပါေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ၾက သည္။
(က)    ခြန္ၾကာႏု                   ဥကၠ႒
(ခ)     ေစာက္ပင္တုိင္း(ေခၚ)    ဒုတိယဥကၠ႒
          စုိင္းပန္
(ဂ)     ေဆးခမ္(ေခၚ)အုံးေပါင္   ဒုတိယဥကၠ႒
          (ေခၚ)စိုင္းျမင့္ေအာင္
(ဃ)    ေဆးထင္                  တြဲဖက္
                                      အတြင္းေရးမွဴး
(င)     ေစာက္ငါးမိန္း(ေခၚ)      ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
          ဆိုင္ဟိန္း
(စ)     ေစာက္အူမိန္း(ခ)         ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
          ေစာက္ေထာက္
(ဆ)    ေဆးလင္း(ခ)             ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
          စိုင္းလွေအာင္
(ဇ)     စံမိန္း(ခ)ေက်ာ္ခင္        ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(စ်)     ေဆးစိန္(ခ)စိုင္းသာထြန္း ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(ည)    ေဆးႏြံ                     ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(ဋ)     စိုင္းလိပ္                    ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(ဌ)     စံမိုင္                       ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(ဍ)     ခြန္ဖုန္း                     ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(ဎ)     ေအာင္ခမ္း                 ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(ဏ)    အံုမိန္း                     ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(တ)    ေနာ္မိန္း(လဲခ်ား)                   ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
(ထ)    စံလိတ္                    ဗဟုိအဖြဲ႕ဝင္
အထက္ပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
(က)    ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာေသာဥကၠ႒ခြန္ၾကာႏုကို ကြပ္ကဲဦးေဆာင္မႈအတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း။
(ခ)     ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(အက္စ္အက္စ္ ပီပီ)မွ ေဆးထင္ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ ေဒသဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသို႔ ပဏာမ ကိုယ္ စားလွယ္အျဖစ္သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕ အၾကံဳကိုတင္ျပၿပီး ဗကပႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ အတြက္(အက္စ္အက္စ္ပီပီ)မွ တရားဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ေရးအတြက္ တင္ျပ ျခင္း။
(ဂ)     အက္စ္အက္စ္ပီပီဗဟိုေကာ္မတီက ပန္ဆန္း သို႔ေစလႊတ္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း။
အစည္းအေဝးတြင္ ေဆးခမ္(ခ) စိုင္းအံုးေပါင္(ခ) စုိင္းျမင့္ေအာင္၊ ေဆးလင္း(ခ)စိုင္းလွေအာင္၊ စံမိန္း(ခ) ေက်ာ္ခင္ႏွင့္ေဆးထင္တို႔က ဗကပႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးကို တက္ၾကြစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးထင္သည္ ပန္ဆန္းသို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ဗကပ မ်ားကို မ်ားစြာအထင္ႀကီးလာခဲ့သည္။ ဗကပမ်ားကလည္းေဆးထင္တို႔အဖြဲ႕ကို လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားထုတ္ေပးၿပီး စည္း႐ံုးသိမ္း သြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ယာဝါဒီ၊ လူမ်ဳိးေရးအျမင္ရွိသူ ခြန္ၾကာႏု၊ ေဆးစိန္ (ခ)စိုင္းသာထြန္း၊ စံမိန္းႏွင့္စံလိတ္တို႔က ဗကပတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အံုးေပါင္ ေဆးထင္၊ စံမိန္း၊ ေဆးႏြံတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ အက္စ္ အက္စ္ေအ အင္အား ၆၅၆ ေယာက္သည္ ပန္ဆန္းတြင္ ဗကပအေထာက္အပံ့ခံ၍ အက္စ္အက္စ္ပီပီ ဌာနခ်ဳပ္ အေျခစုိက္ေရး၊ ဗကပႏွင့္ပိုမိုပူးေပါင္းေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ေခးေဒသမွ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းသို႔ ကူးသြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဗကပႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းကို မေက်နပ္ေသာ ေစာက္ပင္တုိင္း(ခ) စိုင္းပန္၊ ေဆးစိန္၊ စံမိန္း၊ စံလိတ္ႏွင့္ ခြန္ၾကာႏုတို႔ကလည္း ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ ခ်ပြဲမ်ား၊ လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ဆင္းသြားၾကေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္ အက္စ္အက္စ္ေအမွာ ႏွစ္ပိုင္းကြဲသြားရသည္။
ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္းေသာ အက္စ္အက္စ္ေအမ်ား ပန္ဆန္းသို႔ေရာက္လာေသာအခါ ဗကပမ်ားက ၁၉၇၅ခုႏွစ္၊ဧၿပီလတြင္ အက္စ္အက္စ္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ား အား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ျပည္ပတြင္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္ း ျဖစ္ သည္။
(က)ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(၁)     ဗသိန္းတင္       ဥကၠ႒
(၂)     သခင္ေဖတင့္    ကိုယ္စားလွယ္
(၃)     ခင္ေမာင္ႀကီး    ကိုယ္စားလွယ္
(၄)     မ်ဳိးျမင့္            ကိုယ္စားလွယ္
(၅)     ေဇာ္မိုင္း           ကိုယ္စားလွယ္
(၆)     တိုက္ေအာင္     ကိုယ္စားလွယ္
(၇)     ဖရန္ဂန္ဒီး        ကိုယ္စားလွယ္
(၈)     ဗိုလ္က်င္ေမာင္  ကိုယ္စားလွယ္
(၉)     စိုင္းေအာင္ဝင္း  ကိုယ္စားလွယ္
(ခ)ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ
(၁)     ေဆးခမ္(ခ)      ဥကၠ႒
                    အုံးေပါင္(ခ)
                    စိုင္းျမင့္ေအာင္
(၂)     ေဆးထင္        တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
(၃)     စံမိန္း(ခ)         တုိင္း(၁)မွဴး
                    ေက်ာ္ခင္
(၄)     ေနာ္မိန္း(လဲခ်ား)         တုိင္း(၁)ေထာက္လွမ္း                                                                                ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ။
(၅)     ေအာင္ခမ္း       တုိင္း(၁)
                                      တပ္မဟာ(၁)မွဴး
(၆)     လြမ့္မိန္း(ခ)      ရင္း(၁၁)မွဴး
                    ဆန္လွ
(၇)     ခြန္ဖုန္း           ရင္း(၂၅)မွဴး
(၈)     ေအာင္ဘ        ဗဟုိဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး
                                      ႏွင့္ ပညာေရးဌာန
အစည္းအေဝးတြင္ အက္စ္အက္စ္ေအတို႔က ဗကပအား တစ္ခုတည္းေသာ ပစၥည္းမဲ့ပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဗကပတို႔ကလည္း အက္စ္အက္စ္ပီပီ အား မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊ ေမာ္စီတံုးအေတြးအေခၚကို လက္ခံ သည့္ တုိးတက္ေသာအမ်ဳိးသားပါတီအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ျမန္မာျပည္  လြတ္ေျမာက္လွ်င္ ရွမ္းျပည္ကိုတန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မွာ လူမ်ဳိးေရးခြဲ ထြက္ျခင္းသေဘာ မ်ဳိးသက္ေရာက္ေနသျဖင့္ တန္းတူႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးကိုသာေတာင္းခံရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အက္စ္ အက္စ္ပီပီက စစ္ေရးတြင္ လႈပ္ရွားစစ္သည္ အဓိက၊ ေျပာက္က်ားစစ္သည္ ဒုတိယဟုခံယူေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရာ ဗကပတို႔က ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေျပာက္က်ားစစ္ သည္  အဓိက၊ လႈပ္ရွားစစ္သည္ ဒုတိယဟု သတ္မွတ္ရန္လုိေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဗကပတုိ႔က  အက္စ္အက္စ္ ပီပီအား ေအာက္ပါအတိုင္း လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္တပ္ဆင္မႈမွာဗကပတို႔က အက္စ္အက္စ္ေအ အင္အားစုမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးသင္တန္း ေပးၿပီး မွသာ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။
(က)    ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ခြဲငါးခြဲစာခန္႔။
(ခ)     ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္ခြဲေျခာက္ခြဲစာခန္႔။
(ဂ)     ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ လက္နက္တပ္ဆင္ရန္။
ဗကပတို႔က အက္စ္အက္စ္ေအအင္အားစုမ်ား အား ပန္ဆန္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးသင္တန္းမ်ား ေပး ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အက္စ္အက္စ္ေအမ်ားသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္း ေဒသသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ဗကပတို႔က အမ္ ၁၄။ အမ္ ၂ဝ၊ အမ္ ၂၁၊ အမ္ ၂၂၊ လက္နက္ငယ္ မ်ဳိးစံု စုစုေပါင္း ၇၂ဝ လက္၊ အမ္ ၇ ေလာင္ခ်ာ ငါးလက္ ၆ဝ မမ၊ စိန္ေျပာင္း ၁ဝ လက္ႏွင့္ က်ည္မ်ဳိးစံုကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးလုိက္ၾကသည္။ အက္စ္အက္စ္ ေအ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းသို႔ ျပန္လည္ျဖတ္ကူးဝင္ေရာက္စဥ္ ဗကပတပ္ရင္း(၄ဝ၄၅) မွ အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ကလည္း တပ္ေပါင္းစုုမူအရ ပူးတြဲလႈပ္ရွားရန္အေၾကာင္းျပ၍ တစ္ပါတည္းလိုက္ ပါလာခဲ့ၾကသည္။  သို႔ႏွင့္ဗကပတို႔သည္  သံလြင္ အေနာက္ျခမ္းေဒသတြင္အေျခခ်ႏိုင္ရန္ အက္စ္အက္စ္ ေအကိုခုတံုး လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ အက္စ္အက္စ္ေအ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာလည္း ဗကပတို႔ထံတြင္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စစ္ေရး သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ရျခင္း၊ ဗကပ တို႔၏အေတြးအေခၚသေဘာတရားမ်ားကို မိမိတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္မကိုက္ညီေစကာမူ လက္ခံသေဘာတူရျခင္း၊ ဗကပတို႔ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းရယူျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ အဓိကအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ လႈပ္ရွားနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဗကပမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေပးခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ကား  အက္စ္ အက္စ္ေအလက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္  အက္စ္အက္စ္ပီပီ အဖြဲ႕သည္ ဗကပတို႔၏ေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီဘဝသို႔ေရာက္ သြားရၿပီဟု ဆုိႏိုင္ေပမည္။
ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသတြင္ထၾကြေသာင္းက်န္း ေနၾကေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္ အနက္ အက္စ္အက္စ္ေအသည္ အင္အားအေတာင့္ အတင္းဆံုးအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ေလာ္စစ္ဟန္၏ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕က အက္စ္ အက္စ္ေအႏွင့္ ေခတၱသာ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္ ခြဲထြက္ျခင္း၊ အက္စ္အက္စ္ေအ၏အဓိကအင္အားစုက ဗကပ ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အက္စ္အက္စ္ေအ အဖြဲ႕ အတြင္းတြင္ပဋိပကၡမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး အင္အား ခ်ည့္နဲ႔လာသည္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္း ရပ္တည္ရန္လည္းပုိမိုခက္ခဲလာသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ဗကပမ်ားကို ပိုမုိ၍မွီခိုအားထားျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံု တို႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ ဘိန္းကုန္ကူး၍ရပ္တည္လာ ၾကရသည္။ ဘိန္းလုပ္ငန္းသည္ လည္းပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္။ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ေလာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတို႔မွတစ္ဆင့္ ဘိန္းျဖင့္ လဲလွယ္ရယူၾကသည္။ ဘိန္း ႏွင့္ ေမွာင္ခုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားလာေသာ အခါ ေသာင္းက်န္းသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းတြင္ လည္း ေငြေရးေၾကးေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမွာ မလြဲမေသြေပၚ ေပါက္လာေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးကိစၥ၊ ကိုယ္ ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားမွာလည္း အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ပဋိပကၡမ်ားအတြင္ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရ သျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသူမ်ားမွာ စစ္ဟန္ စင္တုိင္းအဖြဲ႕မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကု႑လ(ေခၚ)ေက်ာက္ငါခမ္း၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိသူ ပူက်ယ္ပန္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ ရွိသူ အိႏၵက၊ ဗိုလ္မွဴးခြန္စု၊ ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴး ဖံုးမားတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း   ပဋိပကၡမ်ားသာမကဘဲ အဖြဲ႕လုိက္  တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕  ပဋိပကၡမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏပင္ျပင္းထန္ခဲ့ရသည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ မ်ား၏ပဋိပကၡမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္သာမကဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ေလာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။  ၁၉၆၇  ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၁၁  ရက္တြင္ ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္စိုင္းႏြဲ႕ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဆမ္ေဆာတုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္း႐ုိင္းခ႐ုိင္၊ မုန္းဖန္အနီး၌ ျပင္းထန္စြာတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကရာ ထိုင္း သတင္းစာမ်ားက ထိုင္းနယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာေသာင္း က်န္းသူႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားကို ခုိလႈံခြင့္ေပးထားေသာေၾကာင့္ ထုိင္းနယ္စပ္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ရေၾကာင္းျဖင့္  အႀကီးအက်ယ္ကန္႔ကြက္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ထိုင္း ပုလိပ္အဖြဲ႕လည္းမေနသာသျဖင့္   စုိင္းႏြဲ႕အိမ္မွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့ရသည္။တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၃)၏ အကူအညီကိုရရွိခဲ့ေသာ ဆမ္ေဆာႏွင့္ အိုက္ကုလား (ေခၚ)စုိင္းေနာင္တို႔သည္လည္း လူ အင္အား ၁ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ကာ လြယ္လင္ခ႐ိုင္နယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ ရသည္။
ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕တြင္ ပဋိပကၡမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲရွိသကဲ့သို႔ပင္ စစ္ဟန္စင္တုိင္း အဖြဲ႕သည္ လည္းမတည္မၿငိမ္ခဲ့ေပ။ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ဦးကု႑လ ေသဆံုးၿပီးေနာက္ စစ္ဟန္စင္တုိင္း အဖြဲ႕ကိုေခါင္းေဆာင္သူမွာ စီအုိင္ေအသူလွ်ဳိဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘသိန္းျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘသိန္းသည္ က်ဳိင္းတံုေငြတုိက္ဝန္ေထာက္ဘဝမွ ေတာခိုခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘသိန္းသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ စီအိုင္ေအ၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံနယ္ေျမထဲသို႔ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ဖူးသူလည္းျဖစ္ သည္။ ၁၉၆၂-၆၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေလာႏိုင္ငံအေနာက္ ေျမာက္ပုိင္း၌ စီအုိင္ေအအေျခစိုက္စခန္းမ်ားကုိ ဦးစီး ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ (၁။       ဦးတင္ေမာင္ရင္(မဟာဝိဇၨာ)၏ ေရႊႀတိဂံေျမမွ ဘိန္းျဖဴသံသရာ၊ စာမ်က္ႏွာ အခ်ပ္ပို။) စစ္ဟန္စင္တုိင္း ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘသိန္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းအားေခါင္းေဆာင္မႈေပးျခင္းထက္ေလာ နယ္စပ္ ဘန္ေဟြဆိုင္းတြင္ ေလာေျပာက္က်ားတပ္မ်ား အတြက္ ရွမ္းႏွင့္ လားဟူတုိင္းရင္းသားမ်ားအား အခ ေၾကးေငြယူ၍စုေဆာင္းေပးျခင္း၊ ေလာတပ္ေျပးမ်ား၊ လက္နက္ကုန္သည္မ်ားထံမွလက္နက္ဝယ္ယူကာ အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားအား ေစ်းတင္ေရာင္း ျခင္းတုိ႔ကိုသာ ျပဳ လုပ္ လာ ခဲ့ သည္။ထို႔ေၾကာင့္ လက္ေအာက္က ယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့ေပ။ ဘသိန္းသည္ လက္ေအာက္က ကု႑လကဲ့သို႔လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရ မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ေဟြနမ့္ မြန္စခန္းသို႔မလာေရာက္ေတာ့ဘဲ အိမ္ဟတ္ဝုိင္ရြာတြင္ သာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဘသိန္းသည္ စစ္ဟန္ စင္တိုင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွျပဳတ္က်ကာ လူအင္အား  ၂ဝ ခန္႔ျဖင့္ သီးျခားလႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ စစ္ဟန္စင္တုိင္း ေခါင္းေဆာင္မွာ မူေဆကြမ္(ေခၚ) စိုင္းလံုဆိုင္ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ နယ္ခံေသာင္းက်န္း သူမ်ားအျပင္ ေကအိုင္ေအကဲ့ သို႔ေသာ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေလ့ရွိၾကသည္။ အက္စ္ အက္စ္ေအတပ္မဟာ(၁)မွ စစ္မိုင္းခြန္းအဖြဲ႕သည္ ေကအိုင္ေအတို႔အား ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္တြင္ နားခ်န္(အက္စ္တီ-၆၆၉၇)၌ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခိုက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္တြင္လည္း မိုးဟိန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အက္စ္ယူ အာရ္ေအအင္အား ၄ဝဝ ခန္႔က ခမ္းတံု(အယ္လ္အို-၃၅၅၆)၌  ႏံြစစ္ဟန္တပ္ရင္း(၁)မွဴး  ေကာ္ခမ္းႏွင့္ အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ထံမွ လက္နက္သိမ္းယူခဲ့ဖူးသည္။  ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္တြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ တပ္ရင္း(၄)မွ စိုင္းနႏၵာႏွင့္ ကံရြဲတို႔အဖြဲ႕ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကရာ   ကံရြဲသည္   တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာအကူအညီေတာင္းခံခဲ့ဖူးသည္။ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူတို၏ဝါးအစည္းေျပသကဲ့သို႔ျဖစ္ကာ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္ေနမႈကို စိတ္ပ်က္ၿပီးၿငီးေငြ႕ေန ေသာေၾကာင့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လက္နက္ခ်မႈမ်ား လည္းေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအတပ္ရင္း(၃)တပ္ရင္း မွဴး၊ စုိင္းပန္မိုင္းႏွင့္ ေနာက္ပါအင္အား ၂ဝ၄ ေယာက္ သည္ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၁၃၉ လက္ႏွင့္အတူ အမွတ္(၉၉) ေျခလ်င္တပ္ရင္း သို႔ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ခဲ့ၾကသည္။
စစ္ဟန္စင္တုိင္းအဖြဲ႕မွ အုိက္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္ ေသာ အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔မွာမူ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ(အမ္အက္ဖ္-ဝ၅၁၄)သို႔သြားေရာက္သင္တန္းတက္ခဲ့ၾကၿပီး ဗကပႏွင့္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား ႏွင့္ ပအုိဝ့္ေသာင္းက်န္း သူမ်ားမွာလည္း လူမ်ဳိးေရးအရ အဆင္မေျပၾကေပ။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္တြင္ ေမာက္မယ္နယ္၊ ကဒူးေအာင္(အယ္လ္ အက္ဖ္-၃၄၃၉)၌ ရွမ္းလွခင္ အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ ပအိုဝ့္စံသိန္းအင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ တိုက္ခိုက္ၾကရာ အက္စ္အက္စ္ေအဘက္မွ တပ္ရင္းမွဴးလွခင္ႏွင့္တပ္ခြဲ မွဴး ဆမ္ဆူအပါအဝင္ ၁၅ ေယာက္ က်ဆံုးရသကဲ့သို႔ ပအုိဝ့္ဘက္မွလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း ကို္ယ္တုိင္က်ဆံုးခဲ့ ရသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား  တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕    မၾကာခဏ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ကို ေျဖ ရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား မရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဇင္းမယ္ခ႐ုိင္၊ မဲဇလီၿမိဳ႕နယ္၊ ဆန္ကာေရာင္း ရြာ၌ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မဟာေဒဝီ၊ မိုးဟိန္း၊ ကံစစ္၊ စိုင္းႏြဲ႕၊ စိုင္း ေလာင္ခန္း၊ ေဆလန္၊ ေဆမန္ဖ၊ ေစာေစးထိုင္း၊ နယ္ စားႀကီး ဟိုေပါက္ဆန္မူးတုိ႔ႏွင့္အတူ ထိုင္းအရာရွိမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗိုလ္မွဴးထံုးခ်ဳိင္ႏွင့္ ေၾကာင္ခြန္လန္တို႔ပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအစည္းအေဝးမွာ မဟာေဒဝီႏွင့္ ထိုင္းအရာရိွမ်ားက ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား  ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရန္စည္း႐ံုး ဆြဲေဆာင္ေသာအစည္းအေဝးသာျဖစ္ခဲ့ရသည္။
စစ္ဟန္စင္တုိင္းအဖြဲ႕မွာ ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္းသြား ၿပီး ဗကပဘဝကိုခံယူခဲ့သည္။ အုိက္ျမင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ယခင္အက္စ္ အက္စ္ေအ တပ္ရင္း(၉)မွ တပ္ရင္းမွဴးေဟာင္းျဖစ္သူ နန္းဆြတ္၏သီးျခားအဖြဲ႕အား ဝမ္ဆီလူးတြင္ တုိက္ခိုက္ ခဲ့ရာ နန္းဆြတ္သည္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၅)ႏွင့္ သြား ေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအြန္က်န္း သည္လည္း သီးျခားလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေနခဲ့ရာမွ အြန္က်န္း အဖြဲ႕မွ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္နန္းဆိုင္ေက်ာက္ႏွင့္ အင္အား ၅၉ ေယာက္သည္ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၄၇ လက္ ႏွင့္အတူ အမွတ္(၄) ခ်င္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ မိုင္းမ စခန္းသို႔ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကေလသည္။ အြန္က်န္းသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ေလာ၊ ထိုင္းတို႔မွ အကူ အညီကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလက္ခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေလာ ႏိုင္ငံမွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကိုလံဒံုဖိုင္ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးႏုိင္စုဟြယ္ တို႔ကအြန္က်န္းအား  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိ၊ မရွိ စံုစမ္းလာရာ အြန္က်န္းသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံဘက္သို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ားပါသြားခဲ့သည္။
အက္စ္အက္စ္ေအအဖြဲ႕သည္ ဗကပႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ ေသာ္ လည္း ယ ခင္ တပ္ မ ဟာ (၁) မွဴး ျဖစ္ သူ စိုင္းလွေအာင္(ေခၚ)စဝ္ေဆးထင္သည္ ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ကုိ မလိုလားခဲ့ေပ။ ယခင္ကလည္း ဗကပ မ်ားအား မၾကာခဏတိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသူျဖစ္ သည္။ အက္စ္အက္စ္ေအ ဗိုလ္မွဴးတုိက္ေအာင္သည္ လည္း ျပည္ေျပးႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။(၁။ကကလွမ္း၏ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားလႈပ္ရွားမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၊ ၁၇။)
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏြံ စစ္ဟန္အဖြဲ႕ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား၍ ေပၚေပါက္လာၾက ရာ ပဋိပကၡမ်ားမွာလည္း အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ေပၚေပါက္ေနေလသည္။ ၁၉၇၄-၇၅ ခုႏွစ္တြင္ကား ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြင္းတြင္   ေအာက္ပါ ပေယာဂမ်ားဝင္ေရာက္၍ အေျခအေန႐ႈပ္ေထြးေနၾက ၿပီျဖစ္ေလသည္။
(က)    အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဗကပတုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္အရ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားအား ဝါးမ်ဳိသိမ္းသြင္းလ်က္ရွိရာ အိုက္ျမင့္သည္ လံုးဝဗကပျဖစ္ေနၿပီး အက္စ္ အက္စ္ေအမွာ ဗကပေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီျဖစ္ လာျခင္း။
(ခ)     ျပည္ေျပးတုိ႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ စီအိုင္ေအ၊ ထိုင္းပုလိပ္မ်ား၊ ထိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕မ်ားက ပိုမိုစြက္ဖက္လာျခင္း။
(ဂ)     ေတာခိုကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားေပၚေပါက္ လာျခင္း။
(ဃ)    ဘိန္းစီးပြားေရး စားက်က္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ျခင္း။
(င)     ထိုင္းႏွင့္ေလာႏိုင္ငံတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္ မသက္ျဖစ္ျခင္း။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဘိန္းစားက်က္ႀကီးျဖစ္လာေသာ ေရႊႀတိဂံေဒသ (ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ေလာနယ္စပ္)ႏွင့္ နီးကပ္စြာလႈပ္ရွား လ်က္ရွိၾကရာ ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား စြက္ဖက္မႈမ်ားမွာ လည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေအာက္ပါရွမ္းေသာင္း က်န္းသူမ်ားလႈပ္ရွားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရႏိုင္သည္။ (၂။အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ရန္သူ႕ဖြဲ႕စည္းပံု (၁၉၇၃) ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမတုိက္ပြဲစဥ္ သံုးသပ္ခ်က္။)
(က)    က်ဒယ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ    လားဟူနီ အင္အား ၃ဝ။
(ခ)     အိုက္ျမင့္အဖြဲ႕အင္အား ၁၂ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ မိုင္းပ်ဥ္းပ်က္ကန္႔အဖြဲ႕အင္အား ၈ဝ ေက်ာ္၊ (ေနာင္ေသာ္ ဗကပမ်ားျဖစ္သြားၾကသည္)။
(ဂ)     စစ္ဟန္စင္တိုင္းမွ အြန္က်န္းအဖြဲ႕အင္အား ၇ဝ။
          (၁) ဟိုနအိုက္ပန္းႏွင့္အင္အား ၂၅။
          (၂) အုိက္ရီပင္းႏွင့္အင္အား ၄ဝ။
(ဃ)    နဝင္းႀကီး(ေခၚ)ရန္ဝင္းၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ ေသာ ေကာ္ဆိုးအဖြဲ႕ အင္အား ၁၈ဝ ခန္႔။
(င)     ပူေက်ာင္းလံုေခါင္းေဆာင္ေသာ လားဟူဆိုး အဖြဲ႕အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔။
(စ)     လီဆန္က်န္းေခါင္းေဆာင္ေသာ စီအိုင္ေအ လားဟူဆိုးအင္အား ၄ဝ ခန႔္။
(ဆ)    စီအိုင္ေအအိုက္ဗင္းအဖြဲ႕အင္အား ၆ဝ ခန္႔။
(ဇ)     တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ (၃/၅)မွ အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔။
(စ်)     ဗိုလ္မွဴးႀကီးယန္ႀကီးကြယ္ ေခါင္းေဆာင္ ေသာ ထိုင္ ဝမ္ ေထာက္ လွမ္း ေရး အ ဖြဲ႕ အင္အား ၅ဝဝ ခန္႔။
(ည)    စခန္းမွဴးေဟာင္း ဆိုင္းေက်ာက္ႏွင့္ အင္အား ၅ဝ။
(ဋ)     ဂ်င္မီယန္း၏တပ္စစ္မိန္တုိင္းမိုင္း(ေခၚ) ရွမ္း ျပည္ သစ္ တပ္ မ ေတာ္ ဗ ဟုိ ဌာ န ခ်ဳပ္ အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔။
          (၁)     တပ္ရင္း(၁)ဗိုလ္မွဴး ေလာက်န္းႏွင့္
                   လူအင္အား ၁ဝဝ ခန္႔။
          (၂)     တပ္ရင္း(၂)ဗုိလ္မွဴးေလာစင္က်ယ္
                   ႏွင့္လူအင္အား ၁ဝဝ ခန္႔။
          (၃)     သင္တန္းေက်ာင္းဗိုလ္မွဴး ေစာက္ေလာင္မိန္း(ခ)ယန္စင္း                                                    က်ယ္ႏွင့္ ၃ဝ၊ (ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ထန္ပိုးစခန္း)။
          (၄)     ဗိုလ္မွဴးေလာက္လီႏွင့္လူသစ္                                                                                  စုေဆာင္းေရးတပ္ခြဲအင္အား ၄ဝ ခန္႔။
(ဌ)     နစ္ျဖဴအလယ္ပိုင္းခ႐ိုင္ (ရွမ္းျပည္နယ္အဖြဲ႕) အသားမဲမ်ဳိးျမင့္(ခ)ဦးေအာင္ႏွင့္အင္အား ၄ဝ ခန္႔။
(၁)     ခ်စ္ေမာင္(ခ)ခင္ညိဳ(ခ)တင္ေမာင္ေလး အဖြြဲ႕အင္အား ၆၂ ခန္႔။
(၂)     အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ မသိန္းၾကည္ႏွင့္ ခုနစ္ေယာက္(သခင္သန္းထြန္းႏွင့္                             ဗဟုိခြဲက်ဆံုးၿပီးေနာက္ အသားမဲမ်ဳိးျမင့္ ဗဟုိအဖြဲ႕လက္ေအာက္ခံ                                တပ္ရင္း ၈ဝ၈ ဟူ၍ ဝင္ေရာက္                                       အစားထိုးျခင္းျဖစ္သည္။)
(ဍ)     ဗိုလ္မွဴးႀကီးတာကလယ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕(ရလလဖ/ပအုိဝ့္)အင္အား ၈ဝ ခန္႔ (ဗဟို)။
          (၁)     ရလလဖတပ္မဟာ(၁)ဌာနခ်ဳပ္၊ ၄ဝ ခန္႔။
(၂)     တပ္မဟာ(၁)အရန္တပ္ခြဲ၊ တုိင္းေဝ ႏွင့္ ၈ဝ ခန္႔။
(၃)     တပ္ရင္း(၁)ဌာနခ်ဳပ္၊ ေအာင္ခမ္းႏွင့္၁၆ေယာက္၊ တပ္ခြဲ(၁)၊ (၂)၊ (၃) စုစုေပါင္း ၂၆ဝ ခန္႔။
(၄)     တပ္ရင္း(၂) ဗိုလ္မွဴးတပြန္း(ခ) သူရ ႏွင့္ တပ္ခြဲ(၁)၊ (၂)၊ (၃) အင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္။
(၅)     ရလလဖေဒသခံ ပင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္ အဖြဲ႕၊ စင္ဖာလားေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား၃၇ေယာက္။
(၆)     ကန္ေတာ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တပ္၊ စင္ဖာ႐ႈိးႏွင့္ ၃၃ ေယာက္။
(၇)     ဟုိနန္းၿမိဳ႕နယ္တပ္၊ ေပါင္စင္မတ္ႏွင့္ အင္အား ၄၃ ေယာက္။
(၈)     ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တပ္၊ ဆရာလြင္ႏွင့္အင္အား ၄ဝ ေယာက္။
(၉)     လႈိင္ေမာႀကီးၿမိဳ႕နယ္တပ္၊ ဖ်ားေက်ဝင္တီႏွင့္ အင္အား ၃၅ ေယာက္။
(၁ဝ) ေကာင္းခဲၿမိဳ႕နယ္တပ္၊ ဆရာရွဲႏွင့္   အင္အား ၃၇ ေယာက္။
(၁၁) လြယ္ဝုိးလီ(ပါးေရပါးပန္)အဖြဲ႕၊ ဆရာဘတင္ႏွင့္ကိုးေယာက္။
(ဎ)     ေစာေမာရယ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ
          (၁)     ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္အင္အား ၅ဝ
(၂)     ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၊ စံခႏွင့္ ၁ဝ ေယာက္။
(၃)     ႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သန္းေမာင္ႏွင့္အင္အားတစ္ေယာက္။
(၄)     ဗဟုိဌာနခြဲ(၁) အေရွ႕တိုင္း၊ အမွတ္(၁)ခ႐ုိင္၊ ဗိုလ္မွဴးလြယ္မူးႏွင့္ ၄ဝခန္႔။
(၅)     ဗဟုိဌာနခြဲ(၂)၊ အေနာက္တိုင္း၊ အမွတ္(၂)ခ႐ုိင္ေတာခုိႏွင့္ ၄ဝ ခန႔္။
(၆)     ကရင္နီ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္သန္း                            ေလးႏွင့္ တပ္ခြဲ(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) စုစုေပါင္း အင္အား ၃၁ဝ ခန႔္။
(ဏ)    ဝိန္းလူတာ(ခ)ေရႊေအးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီအင္အား ၆ဝ ခန္႔။
(တ)    မန္တလင္း(ျပည္ေျပးခ်င္းအဖြဲ႕) အင္အား ၆ဝ ခန္႔။
(ထ)    ဗကပၾသဇာခံ အက္စ္အက္စ္ေအအင္အား ၆၅၆ ေယာက္။
(ဒ)     ခြန္ၾကာႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ အက္စ္အက္စ္ ေအ ၁ဝဝ ခန္႔။
(ဓ)     ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ မိုးဟိန္း၏အက္စ္ယူအာရ္ေအ အဖြဲ႕
          (၁)     ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ဝိန္းလံုဌာနခ်ဳပ္လူ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔။
(၂)     တိုင္း(၁) ဗုိလ္မွဴးႀကီးကံစစ္ႏွင့္ ၃ဝဝ ခန္႔။
(၃)     တိုင္း(၂) ဗိုလ္မွဴးႀကီးကာလြန္ႏွင့္ ၂ဝဝ ခန္႔။
(၄)     တိုင္း(၃) (ဗဟိုႏွင့္တြဲ) ဗိုလ္မွဴး ဆေတာက္ႏွင့္ ငါးေယာက္။
(န)     ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္။အက္စ္ အက္စ္ေအတပ္ရင္း(၁)ႏွင့္ တပ္ရင္း(၅)မွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္၍ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္  တပ္ရင္း(၁)ႏွင့္ (၂)ဟူ၍ရွိရာ တပ္ရင္း(၁) က   တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ေပါင္းၿပီး တပ္ရင္း(၂)ကို အႏိုင္က်င့္ရာမွ အခ်င္းခ်င္းမသင့္မတင့္ ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ရင္း(၂)က ေကအိုင္ ေအႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တပ္ရင္း(၁)ကုိတုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္။ တပ္ရင္း(၁)သည္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ တပ္ရင္း (၂) ကို ရင္မဆုိင္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္  ၁၉၇ဝ  ျပည့္ႏွစ္တြင္  တပ္မေတာ္သို႔ လက္နက္ခ်ၿပီး ကာကြယ္ေရးအသြင္ေျပာင္း ခဲ့သည္။  ၁၉၇၁  ခုႏွစ္တြင္ မူမမွန္ေသာ ေၾကာင့္ အလင္းေရာက္ပေလာင္တပ္ရင္း (၁) (ကာကြယ္ေရး)ကို အစိုးရက လက္နက္ သိမ္းခဲ့သည္။  ပေလာင္တပ္ရင္း(၂)သာ ေကအိုင္ေအႏွင့္ပူးတြဲလႈပ္ရွားေနသည္။
(ပ)     ေတာခိုကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၁၅ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔အထိ တိုးပြားလာသည္။ ေလာ္စစ္ ဟန္က ေခါင္းေဆာင္၍ တပ္ရင္းသံုးရင္းဖြဲ႕ စည္း ခဲ့ ရာ တပ္ ရင္း (၁) ကို လူ က်ီး ရႊင္၊ တပ္ရင္း(၂)ကို က်န္က်ဳံးခ်ိန္၊ တပ္ရင္း(၃) ကို ဝမ္ရွင္းေဟာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဗကပကိုတိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘိန္းႏွင့္ေမွာင္ခိုစီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းလာသျဖင့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ လ ၃ဝ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ကာကြယ္ ေရးအားလံုးလက္နက္အပ္ရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့ရ သည္။ အမ်ားစုက လက္နက္အပ္ေသာ္ လည္း ေလာ္စစ္ဟန္၏ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕ေတာခိုခဲ့သည္။
(ဖ)     လီဖားမီေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာခိုနမ့္ကြၽမ္း ႏွင့္အင္အား ၂ဝဝ ကို ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း (၂)က အယ္လ္ဂ်ီအက္ဖ္အဆင့္ျဖင့္ လက္ခံ ထားသည္။
(ဗ)     ေတာ ခို ကာ ကြယ္ ေရး အိုက္ ေဆး ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၁၅ဝ သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ အိုက္ေဆးေခါင္းေဆာင္ေသာ ၁၁ ေယာက္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္တြင္ ၃၅ ေယာက္ လက္နက္ခ်ခဲ့ရာမွ ပ်က္သြားသည္။
(ဘ)    ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕။ က်န္ဆူးရွင္ႏွင့္ အင္အား ၈ဝဝ။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအမ်ားစု၏ဌာနခ်ဳပ္မွာ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ထန္ပိုးႏွင့္ပိန္းလံုတို႔တြင္ အေျခစုိက္သည္က မ်ားသည္။ ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္မွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ထန္ ပိုးတြင္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္မွအင္အားေတာင့္တင္းၿပီး  စစ္ေရးအရ အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏိုင္ ေလာက္ေသာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွာ အက္စ္အက္စ္ေအ၊ ရလလဖႏွင့္ေတာခိုကာကြယ္ ေရးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ က်န္အဖြဲ႕ငယ္ မ်ားမွာမူ ေမွာင္ခို ဓားျပဂိုဏ္းမ်ားသာသာမွ်သာ အင္အားရွိၾကသည္။ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူအားလံုးလုိလိုပင္ ျမန္္မာႏိုင္ငံအတြင္းလႈပ္ရွားေနၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ေလာႏိုင္ငံ တို႔တြင္လည္းလႈပ္ရွားေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံမွ်သာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ ခ်က္မရွိၾကေပ။ အက္စ္အက္စ္ ေအႏွင့္ ရလလဖတို႔သာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ဳိးေရးအျမင္ႏွင့္ လက္ဝဲစြန္း အျမင္တို႔ၾကားတြင္ ယိမ္းယိုင္ လူးလြန္႔ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ားမွာမူ ဘိန္းႏွင့္ ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အေျခခံလ်က္ရွိၾကသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအမ်ားစုမွာ ျပည္ပစြက္ဖက္ မႈႏွင့္ မကင္းၾကေပ။ ဗကပတို႔၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းခံေနရေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ေနရၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ား၏စြက္ဖက္ျခင္းကိုခံေနၾကရသည္။ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္း အပါအဝင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈအားလံုးအတြက္ သီးျခားမစီစဥ္ႏိုင္ၾကသည့္ အေလ်ာက္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္ပ,ပေယာဂတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုျဖင့္ ပတ္သက္ ေနေလ့ရွိၾကသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအားလံုး၏အင္အားမွာ ဂ႐ုစိုက္ေလာက္သည့္အင္အားျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က အဆက္မျပတ္တုိက္ခိုက္ေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အလံုးအရင္းျဖင့္အေျခမခ်ႏိုင္ဘဲ ျပည္ပတြင္သာ အေျခ စုိက္ၾကရျခင္း၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး မၾကာခဏတိုက္ခိုက္ရေနၾကျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြင္းတြင္လည္း ပဋိပကၡမ်ားေပၚေပါက္ၿပီး မၾကာခဏ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲ ထြက္ေန ၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါသည္ အထိ အက်ဳိးသက္ေရာက္ မႈရွိေသာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (ဥပမာ-ၿမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲမ်ား၊ နယ္ေျမကိုၾကာရွည္စြာ သိမ္းႏုိင္ျခင္း)မ်ားကုိမူ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ၾကေပ။


ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ားလုပ္ၾကံခံရျခင္း
ေကအိုင္ေအတို႔သည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပ တို႔က ေနာ္ဆိုင္းအား ျဖဳတ္ထုတ္ သတ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္း။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗကပတို႔က နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဗကပမ်ားႏွင့္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကရသည္။ ဗကပကိုနံပါတ္(၁) ဦးတည္ ရန္သူအျဖစ္ တုိက္ခိုက္ေနရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရာ ေကအိုင္ေအတို႔၏ မ႐ိုးသားမႈေၾကာင့္ပင္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္အထိ ၾကာျမင့္ေသာဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကိုက်င္းပ၍ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး ေကာင္စီ (ေကအိုင္စီ)ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းသံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး  တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးစည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕ (ေကအိုင္အုိ)တို႔ကို စနစ္တက်ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
ေကအုိင္ေအတြင္ တပ္မဟာေလးခုဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တပ္ရင္း(၁၁)ရင္းပါဝင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအိုင္အိုကုိမူ တိုင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ တုိက္နယ္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအထိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေကအိုင္ေအ စစ္ ဦး စီး ခ်ဳပ္ မွာ ထိုင္း ႏိုင္ ငံ ထန္ ပိုး စ ခန္း တြင္ ပင္ ရွိၿပီး ေဇာ္ဆိုင္းက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဇာ္တူးကျပည္တြင္းတြင္တာဝန္ယူရသည္။ ေဇာ္တူးသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ခြာသြားေလရာ ေဇာ္တူးေနရာတြင္ လမုန္တူး ဂ်ဳိင္က တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အတြင္ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ ဗကပတု႔ိ၏ ထိုးႏွက္မႈႏွင့္တပ္မေတာ္၏ေခ်မႈန္းေရးမ်ားၾကားတြင္ ညႇပ္မိေနခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္ေဇာ္တူးမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္သာရွိေနၾကၿပီးျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္၍ ေခါင္းေဆာင္မႈေပး ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဗကပမ်ားကလည္း ေကအိုင္ေအနယ္ေျမမ်ားကို တစ္စတစ္စဝါးမ်ဳိလာရာ ေကအိုင္ေအတုိ႔ အေန ႏွင့္ အက်ပ္အတည္းျဖင့္ရင္ဆိုင္လာၾကရသည္။
ေဇာ္ဆိုင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုိင္း ႏိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဇာ္တူးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔စတင္ထြက္ခြာသြားခဲ့ရာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေကအိုင္ ေအအေျခခံ နယ္ေျမမ်ားမွာ တစ္စတစ္စလက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးေနရၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ေမခအေရွ႕ျခမ္းေဒသ တြင္လည္း ဗကပတပ္ရင္း(၁ဝ၁) က ဆဒံုးနယ္ေျမအထိ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေကအိုင္ေအတပ္မဟာ(၄) နယ္ေျမ ကြတ္ခိုင္အေနာက္ျခမ္း၊ နမ့္ဟိုင္းေဒသတြင္ ေကအုိင္ ေအႏွင့္ ဗကပတို႔တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၾကရာ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၄)မွဴးႏွင့္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ ေဇာ္ဒန္က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ဗကပတပ္ရင္း(၂ဝ၂) သည္ အင္အားျဖည့္တင္းၿပီး ေကအိုင္ေအတပ္မဟာ (၄) နယ္ေျမကို တစ္စတစ္စထိုးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ကြတ္ခိုင္အေရွ႕ျခမ္းရွိ ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း(၂) နယ္ေျမ ကိုလည္း ဗကပတပ္မဟာ(၂)အင္အားစုမ်ားက မန္ယံု ေမာ္ေဒသမွတစ္ဆင့္ တိုးခ်ဲ႕ထိုးေဖာက္ လ်က္ရွိသည္။ ေဇာ္ဒန္က်ဆံုးၿပီးေနာက္တြင္ ေဇာ္ဒန္ေနရာအား ေဇာ္မိုင္က ဆက္ခံၿပီး တပ္မဟာ(၄)မွဴး အျဖစ္ ကြပ္ကဲ ကာ ဗကပမ်ားကို နမ့္ဟုိင္း၊ နမ့္ေဆာင္ႀကဲေဒသမ်ားမွ ရင္ဆိုင္ဟန္႔တားထားခဲ့ရသည္။(၁။ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၊ ၁၃။)
ေဇာ္ဒန္က်ဆံုးခ်ိန္တြင္ ေဇာ္ဆိုင္းေရာ၊ ေဇာ္တူးပါ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေရာက္ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္တြင္ ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္ ပံုေရႊေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြား ၾကျပန္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ားထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနျခင္းကို   ေအာက္ေျခထုက ေက်နပ္ျခင္းမရွိၾကေပ။ ဗကပအား ရင္ဆိုင္ေနသည့္ အျပင္ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားကိုပါ ခုခံဆင္ႏႊဲေန ၾကခ်ိန္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ေရွာင္တိမ္းေနျခင္း၊ ဦးေဆာင္မႈ မေပးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ေကအုိင္ေအေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္လည္း သေဘာထား ကြဲလြဲလာ ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ေဇာ္ဆိုင္း၊ေဇာ္တူးႏွင့္ ပံုေရႊေဇာ္ဆုိင္းတုိ႔လူစုသည္ ေကအိုင္ေအလႈပ္ရွားမႈ ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳကာ ဘိန္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းခ်ရေငြမ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ကာ စည္းစိမ္ယစ္ မူးေနၾကသည္။
ေဇာ္ဆုိင္းသည္ ေကအိုင္ေအတို႔၏အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ၿပီး ဦးေဆာင္မႈမေပးႏိုင္္သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေကအိုင္ေအ အဓိကအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ေဇာ္ဆိုင္း၏ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ ေမွးမွိန္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာလက္ေတြ႕ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၾသဇာအာဏာစုိက္ထူခဲ့ေသာ    ေဇာ္တူးမွာ လည္း ေအာက္ေျခ၏မေက်နပ္မႈႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေဇာ္တူးသည္ မိန္းမ မယူရဟူေသာအမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ရဲေမေလာခိုင္လုအြန္ကိုယူခဲ့ သူျဖစ္သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ရဲေမဆိုင္းေတာင္ ကို ထပ္ယူျပန္သည္။ ပံုေရႊေဇာ္ဆိုင္းကလည္း ရဲေမ လုဆိုင္းအား  မယားငယ္အျဖစ္  သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လူမႈေရးကိစၥမ်ားသည္ ငယ္သားမ်ား၏အၾကည္အညိဳ ပ်က္စရာျဖစ္၍ လာသည္။ ဘိန္း ႏွင့္ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းရေငြ သိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ကိုလည္း စာရင္းေဖ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုသို႔ ေကအိုင္ေအမ်ား ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္၌ ယခင္ ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း(၁၁) တပ္ရင္းမွဴးဆိုင္းတူက ေဇာ္ဆုိင္း၊ ေဇာ္တူးႏွင့္ ပံုေရႊ ေဇာ္ဆုိင္းတို႔အား ထိုင္းနယ္စပ္ဆက္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္ သည့္ထန္ပိုးတြင္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ပစ္လုိက္ေလသည္။ေကအိုင္ေအဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ ဖယ္ ရွားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းေကာ္မတီ၊ ခ႐ိုင္ေကာ္ မတီမ်ားသို႔  ရွင္းလင္းခဲ့ၾကသည္။  ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ထန္ပိုးတြင္ရွိေနၾကေသာ ေဂၚလူလဒြဲႏွင့္ က်န္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ဆိုင္းတူသည္ အစုိးရသူလွ်ဳိျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တမင္လုပ္ၾကံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းရွိ   ေဇာ္မိုင္ထံသို႔သတင္းပို႔ၾကျပန္သည္။ ဆိုင္းတူကိုလည္း ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ထိုင္းပုလိပ္မ်ားက လာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ ၾကသည္။ ေဇာ္မိုင္က တပ္ရင္း(၈)တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခြန္ခ်ဳိအားထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္၍စစ္ေဆးေစခဲ့သည္။ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕၏ေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားဆိုင္းတူက တမင္လုပ္ၾကံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚ လြင္ေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ လုပ္ၾကံ ျခင္းျဖစ္သည္ကိုမူ တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ေဇာ္ဒန္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဇာ္မိုင္သည္ တပ္မဟာ(၄)ကို ေခါင္းေဆာင္၍ ဗကပမ်ားကို ရင္ဆုိင္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္မွစ၍ တုိက္ပြဲေပါင္း (၁၆)ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးအထိ နာခဲ့ၾကသည္။ ေဇာ္မိုင္သည္ ဗကပ(၂ဝ၂)ကို ဦးတည္ ၍ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက&