Home » » အခန္း(၇) ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခအေန

အခန္း(၇) ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခအေန


အခန္း(၇)
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခအေန
(၁၉၇၁-၁၉၇၂ ခုႏွစ္)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(နစ္ျဖဴ)
ပဲခူး႐ုိးမတြင္ အေျခစိုက္ေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီသည္ အဘက္ဘက္မွက်ဆင္းေနဆဲပင္ ျဖစ္ သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာလည္း ခြၽတ္ျခံဳက်၍လာသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ အစဥ္အလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ရဲေဘာ္ေဌး၊ ဂိုရွယ္ (ေခၚ) ဘတင္၊ ရဲေဘာ္စိုးသန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းတုိ႔မွာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ အသတ္ခံခဲ့ ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ပါတီတြင္းပဋိပကၡ ျပင္းထန္ေနစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၄) ရက္တြင္ ဗိုလ္ေဇယ် က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္တြင္ သခင္ သန္းထြန္း လုပ္ၾကံခံရျပန္သည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ႏုိဝင္ဘာလ(၁၁) ရက္၌ ဗဟိုေကာ္မတီ ေဒါက္တာ နတ္က်ဆံုးျပန္သည္။ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၂)ရက္တြင္ ဗဟုိေကာ္မတီ ရဲေဘာ္ျမကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၃)ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး က်ဆံုးျပန္သည္။(၁။    ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ(၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။)
 

သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ သခင္ဇင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာ ေအာက္ေျခက ရာႏႈန္းျပည့္ယံုၾကည္ကိုးစားေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရပ္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္ က်င့္သံုးေနေသာေၾကာင့္လည္း က်ဆင္းၿမဲက်ဆင္းေန သည္။ သခင္ဇင္ႏွင့္ ပါတီဗဟိုသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တုိက္တုိင္းေအာင္ (၁) ႏွင့္ တုိက္တုိင္း ေအာင္(၃)ကို စုစည္း၍ ပါတီသိကၡာက်မႈကို အဖတ္ ဆယ္ႏုိင္ရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ စစ္ေရးအရ တုိက္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္လာၿပီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္တပ္ကို လည္း တိုက္တုိင္းေအာင္(၄) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း အသင့္အတင့္အျမတ္ ရလာၾကသည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိသည္ စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျပန္လည္ စိတ္္ဓာတ္တက္ၾကြလာၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွား မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ မဒညတအသြင္ကိုလည္း ပို၍အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာႏိုင္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အကုန္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ တုိက္တုိင္းေအာင္ (၅)ကို ေရတာရွည္၊ ၿမိဳ႕လွအေနာက္ျခမ္းတြင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ရာ ေတာင္ငူ ခ႐ိုင္တြင္ နစ္ျဖဴအင္အားႀကီးထြားလာျပန္သည္။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္  အစပိုင္းတြင္  သခင္ဇင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ  ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၊  ဖုန္းေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တုိက္တုိင္းေအာင္ (၁)ႏွင့္ (၃)၊ ပဲခူးခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၂၅ဝ ခန္႔သည္ ကတုတ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ ပဲႏြယ္ကုန္းအၾကား ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ဘက္တြင္လည္းေကာင္း၊  လွေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တုိက္တုိင္းေအာင္(၄)မွ အင္အား ၇ဝ ခန္႔သည္ ေတာင္ငူႏွင့္ျဖဴး အေရွ႕ျခမ္းထန္းတပင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တုိက္တိုင္းေအာင္(၂)မွ အင္အား ၃ဝ ခန္႔သည္ ျပည္ႏွင့္သရက္ခ႐ိုင္ နယ္စပ္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ အင္အား ၇ဝ ခန္႔သည္ ေရတာရွည္အေနာက္ျခမ္းတြင္ တုိက္တုိင္းေအာင္(၅) ကို ဖြဲ႕စည္းလ်က္လည္းေကာင္း ခုိေအာင္းလႈပ္ရွားေန ၾကသည္။ နစ္ျဖဴဗဟိုႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမတုိင္းအဖြဲ႕သည္ စုစုေပါင္းအင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ပဲခူး႐ုိးမေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ အဖြဲ႕လုိက္အစုလိုက္ ျဖန္႔ခြဲလႈပ္ရွားေနၾက ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း တပ္မေတာ္စခန္းႏွင့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ၁၁ ႀကိမ္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏တုိက္ခုိက္ ျခင္းကို (၁)ႀကိမ္သာခံခဲ့ရေလရာ စစ္ေရးအရ အကဲသာ သကဲ့သို႔ ရွိလာသျဖင့့္ နစ္ျဖဴမ်ား စိတ္ဓာတ္တက္ၾ<ြက လာၾကသည္။ ေတြ႕ဆံုတုိက္ပြဲမွာ(၂)ႀကိမ္သာရွိခဲ့သည္။ နစ္ျဖဴတို႔ဘက္မွ(၁၄)ဦးေသဆံုးၿပီး(၆)ဦးဒဏ္ရာရကာ လက္နက္(၁)လက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္မွ(၁၉) ေယာက္က်ဆံုး၊ (၂၁)ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အရာရွိ(၁)ဦးအပါအဝင္ (၃)ဦးအဖမ္းခံရၿပီး လက္နက္ (၁၅)လက္ကိုလည္း နစ္ျဖဴမ်ားရရွိသြားခဲ့သည္။
နစ္ျဖဴျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း
အစဥ္အလာရွိေသာနစ္ျဖဴျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တိုင္းဥကၠ႒ ရဲေဘာ္စိုးသန္းအသတ္ခံရျခင္း၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္မုိးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္အမ်ားအျပား ဆံုး႐ႈံးခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ နစ္ျဖဴျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းသည္ မူလေဒသျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ငဝန္ျမစ္အၾကား ေဒသတုိ႔ကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ငဝန္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္းေဒသသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိေအာင္းခဲ့ၾကရ သည္။ ၁၉၇၁-၇၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဗိုလ္ေသာ္၊ ေအာင္ေဖ၊ ေအာင္ဒင္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း သည္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ အၾကြင္းအက်န္အင္အား မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မဒညတအသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾက သည္။ တပ္မေတာ္မွ စစ္ဆင္္ေရးအရွိန္ေလ်ာ့ပါးသြားခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တုိက္ကြက္မ်ားေဖာ္ၾကရာ ငသိုင္းေခ်ာင္း အေနာက္ဘက္၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မ႐ု ေခ်ာင္းေဒသတို႔တြင္ တပ္မေတာ္အား အလစ္အငုိက္ ယူ၍ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။  ထုိတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိခုနစ္ေယာက္အပါအဝင္ ၄ဝ ေယာက္က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး  ကိုးေယာက္ဒဏ္ရာရကာ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၅၇  လက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။
နစ္ျဖဴျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းတြင္ အင္အား ၂၈ဝ ခန္႔သည္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ငဝန္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ အင္အား ၆ဝ ခန္႔သည္ ပုသိိမ္ခ႐ိုင္၊ ငဝန္ျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီမွာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုဆဲဆဲရွိေနသည့္အျပင္ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္လည္း အျပန္အလွန္ဟန္ခ်က္ညီလႈပ္ရွားႏုိင္ မႈမရိွေတာ့ေသာေၾကာင့္ နစ္ျဖဴမ်ားမွာ တစ္စတစ္စ ေသသူ၊ လက္နက္ခ်သူမ်ားျဖင့္ လံုးပါးပါးလ်က္ရွိသည္။ တုိက္စစ္ဆင္ႏုိင္ျခင္းထက္ အေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ ၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခိုေအာင္း ေနႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အတည္ တက် အေျချပဳႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ မၾကာခဏ ေနရာေရႊ႕ ေျပာင္းေနရေလသည္။(၁။      ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ(၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၅။)
နစ္ျဖဴအေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္
ဗုိလ္သက္ထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အေနာက္ ေျမာက္တုိင္းတပ္တြင္ အင္အား ၁၅ဝခန္႔ရွိၿပီးသရက္၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္နယ္စပ္၊ သရက္ခ႐ိုင္ အေနာက္ျခမ္း၊ရခိုင္ ႐ိုးမေဒသတုိ႔တြင္ လွည့္လည္ခိုေအာင္း၍ တပ္မေတာ္ စခန္းငယ္မ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို အလစ္အငိုက္ယူ၍ တုိက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ မင္းဘူးခ႐ိုင္အ တြင္းပိုင္းသုိ႔ပင္ လွည့္လည္လႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ ရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဗုိလ္ သက္ထြန္းအဖြဲ႕၏ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ ၉၂ ေယာက္က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး ၄၅ ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ ရသည္။ လက္နက္မ်ဳိးစံု ၁၈၁ လက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္းအဖြဲ႕မွမူ ၁၄ ေယာက္ေသဆံုးၿပီး ေလး ေယာက္သာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သျဖင့္ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ သရက္ႏွင့္   မင္းဘူးခ႐ိုင္အေျခခံစစ္နယ္ေျမ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္  ၁၉၆၆ခုႏွစ္၊ဇြန္လမွစ၍ သရက္ခ႐ိုင္ အေနာက္ျခမ္း၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္ေတာင္ျခမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သံတြဲနယ္စပ္ေဒသ၊ ရခုိင္႐ိုးမဖုိးေခါင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ အေနာက္႐ိုးမစစ္ေဒသ အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း၍ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းမွဴးႏွင့္ စစ္ေဒသပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူကာ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ား အား တုိက္ခိုက္လာခဲ့သည္။ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ ရြာနီ(ေခၚ) ေတာခိုရြာပုန္းမ်ား ထူေထာင္၍ အေျခခံ နယ္ေျမတည္ေဆာက္သည့္အျပင္ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ လည္း သရက္ေျမျပန္႔ေျပာက္က်ားတပ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ သံတြဲနယ္စပ္လံု က်န္တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ရြာနီမ်ားမွ တုိက္ခိုက္ႏုိင္သူမ်ားကိုစုစည္း၍ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ရိွ ျပည္သူ႕စစ္ တပ္ရင္းကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ တုိက္တိုင္းေအာင္(၇)ကိုလည္း တပ္ခြဲသံုးခြဲျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ (၃။ ဗုိလ္သက္ထြန္း၏ထြက္ဆုိခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။)
ဗုိလ္သက္ထြန္းေခ်မႈန္းေရးအတြက္ ၁၉၆၇-၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ (၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္က ဂဠဳန္ စစ္ဆင္ေရး၊  ၁၉၆၉-၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေနာက္ ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ေခတ္သစ္စစ္ဆင္ေရး၊ ဒလက္ေခ်ာင္း၊ အင္းေခ်ာင္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္  ၁၉၇၁-၇၂ ခုႏွစ္တြင္ အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားဆင္ႏႊဲ၍ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ စင္စစ္ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္  ဗမာျပည္  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ကင္းလြတ္ေနၿပီး မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ မိမိဘာသာ စစ္ေရးအရလႈပ္ရွား ေနျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဗိုလ္ေဇယ်မက်ဆုံးမီ သခင္ သန္းထြန္းက ဗိုလ္ေဇယ်အား အေနာက္ေျမာက္တုိင္းသို႔  ေစလႊတ္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း  ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္  ဗိုလ္ေဇယ်၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို  လက္မခံခဲ့ေပ။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ပါတီဗဟိုအား မၾကာခဏပင္ ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ တုိက္ခိုက္ ေျပာၾကားေလ့ရွိခဲ့ရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုက ျပည္ပျပန္ ဆန္႔က်င္ ေရးသမား၊  ဂုိဏ္းခြဲေရးသမား၊  ဓနရွင္စစ္ဗိုလ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဝဖန္ပုတ္ခတ္ခဲ့သည္။
နစ္ျဖဴအေနာက္ေျမာက္တိုင္းတပ္သည္ အေနာက္ ဖိုးေခါင္ေတာင္တန္းတြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အေျခ ခ်ၿပီး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ေဇယ်၊ ေဒါက္တာနတ္၊ စိုးသိမ္း၊ သက္တင္၊ ေက်ာ္ျမႏွင့္ ဗုိလ္သက္ထြန္းတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္၍ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ အင္အား ၂ဝဝခန္႔အား သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ  ၁၆ ရက္တြင္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕အား အင္အား ၁၂ဝ ခန္႔ျဖင့္ ဝင္တုိက္ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ခလရ (၄၄) မွ တပ္စိတ္ (၂)စိတ္အား ေက်ာက္ပံုရြာ အနီးတြင္ ခ်ဳံခိုတုိက္ခိုက္ရာ တပ္မေတာ္မွ ငါးေယာက္ က်ၿပီး အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတပ္မွ ေလးေယာက္က် သျဖင့္ တပ္မေတာ္အား တုိက္သင့္မတုိက္သင့္ ျပႆနာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္းက စစ္တပ္ကို အဓိကဦးတည္တုိက္ျခင္းသာ ဂုဏ္ရိွသည္ဟူေသာ အယူအဆကို သြတ္သြင္းေပးခဲ့သည္။(၁။    နပခစစ္ဦးစီးဌာန၏ အေနာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈနယ္ေျမ အတြင္းရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမိုင္း။ စာမ်က္ႏွာ ၆။)ႏုိင္ငံေရးထက္ စစ္ေရးကို ဦးစားေပးရမည္ဟု ဆုိလိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းအား ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားက စစ္ဘုရင္ဝါဒ သမားဟုလည္း ေဝဖန္ ခဲ့သည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္ သည္ မင္းတုန္းနယ္ေျမအေနာက္႐ိုးမ ငေမြြရြာဝန္းက်င္  တြင္ ခုိေအာင္းလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေခတ္သစ္ အဆင့္ (၅) စစ္ဆင္ေရး ျဖင့္ ေခ်မႈန္းရန္ႀကိဳးစားရာ ပိပိရိရိ ေရွာင္တိမ္း၍ ပုန္းေအာင္းေနခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ရြာနီရြာပုန္း မ်ားကို ေျမျပန္႔သို႔  ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ႀကိဳးစားရာ ဗုိလ္သက္ထြန္းတုိ႔က ရြာနီမ်ားအား ႀကိဳတင္ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးျခင္း၊ စပါးမ်ားသိုဝွက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တန္ျပန္လႈပ္ရွား ခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလ(၅)ရက္တြင္ စစ္ဆင္ ေရးတပ္မ်ား  ႐ုပ္သိမ္းသြားရာ  ခ်င္းအမ်ဳိးသား ျပည္သူ႕စစ္ ၂ဝ မွ ၉ဝ ေက်ာ္အထိ တုိးတက္ဖြဲ႕စည္းၿပီး တုိင္းတပ္ကို အင္အား ၁၂ဝ ေက်ာ္ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ခဲ့  သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခလရ (၈၈)မွ တပ္စိတ္ (၂) စိတ္ အား မင္းလွအေနာက္ျခမ္း ေတာင္ေတာ္ရြာအနီးတြင္ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္၌ ခ်ဳံခိုတုိက္ခုိက္ျပန္သည္။ တိုက္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိုင္း စိန္ေအာင္ႏွင့္ ရဲဒင္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ႕စစ္ မ်ား၏လက္နက္မ်ားကုိသိမ္းဆည္းကာ ငကုန္း၊ ေက်ာက္ ခုတ္၊ ဆင္ရင္ စသည့္ေတာင္ေပၚရြာမ်ားကုိ တပ္ဆင္ ေပးခဲ့သည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ အေနာက္႐ုိးမတပ္ရင္း ကို ဖြဲ႕စည္းရာတပ္ရင္းႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ဗုိလ္သက္ ထြန္းကလည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ခြဲ(၁)ႏိုင္ငံေရး မွဴးႏွင့္ တပ္ခြဲမွဴးအျဖစ္ စိန္ေအာင္ကလည္းေကာင္း၊ ခြဲ(၂)ႏိုင္ငံေရးမွဴးႏွင့္ခြဲမွဴးအျဖစ္ ရဲဒင္မွလည္းေကာင္း၊ ခြဲ(၃) (ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲ)အား ထြန္းရင္ႏွင့္ ဝင္းေမာင္ တို႔ကေခါင္းေဆာင္၍လည္းေကာင္း တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး လူအင္အား ၁၂ဝ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္တြင္တိုင္းတပ္၊ သရက္ႏွင့္ မင္းဘူးခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ တပ္မ်ားပူးေပါင္းအင္အား ၈ဝ၊ ရြာပုန္းရြာသား ၁ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ အမ္းၿမိဳ႕ ခလရ(၃၄) တပ္စခန္းအား ဝင္ေရာက္ စီးနင္းတုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။၃ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အမ္းတုိက္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေသာ္လည္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိက ခ်ီးက်ဴးျခင္းကုိ မခံရသည့္ အျပင္ အျပစ္တင္ျခင္းကိုပင္ ခံခဲ့ရသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒ သခင္ဇင္သည္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ၿပီး ဗိုသ္သက္ထြန္းအား အျပစ္ျမင္လ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႕ရသည္။၄
+++
အေနာက္ေျမာက္ေဒသ
အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္မ်က္ႏွာ
ထုိးစစ္မ်ား႐ုိက္ခ်ဳိးခဲ့ျခင္း
-အေနာက္ေျမာက္တုိင္းမွာ ရန္သူကေဒသ ထုိးစစ္မ်ားသာမက တပ္မ(၈၈)ရဲ႕ ထုိးစစ္မ်ား လည္း ေဒသထုိးစစ္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္။
-ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ဟာ မိမိအင္အားကိုစုစည္းၿပီး ရန္သူေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား၊ ၿမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲ မ်ားျပဳလုပ္ကာ ရန္သူထုိးစစ္မ်ားကို ႐ိုက္ခ်ဳိးခဲ့ တယ္။
ဂဠဳန္ထုိးစစ္
-ေမာ္ႏိုင္နဲ႔တစ္ခ်ိိန္တည္း ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ ၿပီး အ႐ႈံးနဲ႔အဆံုးသတ္သြားရတယ္။ ထုိစဥ္က တပ္မ(၈၈)ဟာ ဗဟုိေရာ၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းေရာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထုိးစစ္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။
- အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္မွာ တပ္မတပ္ ကခ်င္(၄)၊ ရွမ္း(၁)၊ ခမရ(၁ဝ၉)ေပါင္း(၃)ရင္း၊ နဗဟ(၁)ခု၊ ေဒသက ခလရ(၄၄)တစ္ရင္းပါ တယ္။
-ရန္သူရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က အေနာက္ေျမာက္ တပ္ဖြဲ႕ႀကီးေခ်မႈန္းေရးနဲ႔ သရက္အေျခခံေဒသ ဖ်က္ဆီးေရးျဖစ္တယ္။
-တုိုင္းေခါင္းေဆာင္မႈဟာ ရန္သူထုိးစစ္ေခ်မႈန္းေရး၊ အာဏာနီထူေထာင္ေရး လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔ ေရွ႕ ေဆာင္ခဲ့တယ္။
-ဒီကာလအတြင္းမွာ တိုက္ပြဲကိုးပြဲတုိက္ၿပီး ရန္သူ(၇)ေသ၊ (၈) ဒဏ္ရာရေစကာ ဂ်ီသံုးတစ္လက္၊ ႐ုိင္ဖယ္ႏွစ္လက္ရလိုက္တယ္။
-၂၄-၄-၆၇ မွာ ခ်င္းျပည္သူ႕စစ္မ်ားက ကခ်င္ (၄)ကုိ တုိက္ၿပီး ဂ်ီသံုးတစ္လက္ ရလိုက္တယ္။
-၁ဝ-၉-၆၇ က မင္းဘူး၊ ငဖဲကားလမ္းမွာ ၁ဝ၉ ကိုတိုက္တယ္။ တစ္ေယာက္ဒဏ္ရာရသြားတယ္။
-၃၁-၁ဝ-၆၇ က သရက္၊ မင္းတုန္းကားလမ္းမွာ ပုလိပ္ကားကိုျဖတ္တုိ္က္ၿပီး လက္နက္ႏွစ္လက္ရ လုိက္တယ္။
-၃-၁၁-၆၇ က မင္းဘူး၊ ငဖဲကားလမ္းမွာ ကခ်င္(၄)ကို မိုင္းေထာင္တုိက္ရာ ရန္သူေျခာက္ ေယာက္ဒဏ္ရာရသြားတယ္။
-အျခားတိုက္ပြဲမ်ား။
-ဒီကာလအတြင္းမွာ အေျခခံေဒသမွာ တပ္တခ်ဳိ႕ ထားၿပီး ရန္သူ႕ေနာက္ပိုင္းဝင္ကာ တုိက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ခဲ့တာလည္းရွိတယ္။
-မတ္လ ၆ ရက္္ေန႔မွာ အမ္းၿမိဳ႕ကိုတုိက္သိမ္းလုိက္ တယ္။ ဒီတုိက္ပြဲမွာ ရန္သူ ၁၁ ေယာက္ကိုေခ်မႈန္း ၿပီး လက္နက္မ်ဳိးစံု ၃၇ လက္၊ ေငြႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ စစ္ပစၥည္းအေျမာက္အျမား ရလိုက္တယ္။ ၿမိဳ႕ကုိလည္း ႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္သိမ္းထားတယ္။
-ဂဠဳန္ထုိးစစ္ဟာ မတ္လ ၂၈ ရက္မွာ ႐ုပ္သိမ္း သြားရတယ္။ ဒီမွာ ရန္သူထုိးစစ္ ဝင္လာတဲ့အခါ ရန္သူ႕ေနာက္ပိုင္းထြက္ၿပီးတုိက္တာမွန္သလား၊ မွားသလား ျပႆနာရွိတယ္။
-အမ္းၿမိဳ႕ကို အလစ္ရၿပီးေအာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ သြားတုိက္တာ မမွားေပမယ့္ ဒီလုိသြားတုိက္တာ ကုိက စစ္ကိုရင္မဆိုင္လုိတဲ့အေတြးအေခၚေၾကာင့္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါဟာ စစ္ေျပးအေတြးအေခၚ ျဖစ္တယ္။
-အေျခခံေဒသအတြင္းမွာ အဆင္းရဲအပင္ပန္းခံ လံုးပန္းၿပီး ရန္သူ႕ထုိးစစ္ကို႐ိုက္ခ်ဳိးရင္ အေတြး အေခၚအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စစ္ေရးအရ ႀကီးမား တဲ့ေအာင္ပြဲရမွာ  ျဖစ္တယ္။  တပ္ဟာလည္း ႀကီးထြားလာမယ္။
အဲဒီစစ္ေျပး အေတြးအေခၚဟာ ဗိုလ္သက္ ထြန္းမွာ ေျခဆံုးေခါင္းဆံုးပဲရွိေနတယ္။ (ဇင္+ ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၁ မွ ၂ဝ၃)
+++
တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားသည္ ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကိုသာမက အေနာက္ ေျမာက္တိုင္းတပ္ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ရည္ရြယ္၍ ဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္ရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိသည္ ထုိးစစ္ကို ထုိးစစ္ျဖင့္႐ိုက္ခ်ဳိးေရးမူျဖင့္ တံု႔ျပန္ရန္ခ်မွတ္ ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္ကို အငတ္ျပတ္ အဆင္းရဲခံ၍ တန္ျပန္ရင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္ စစ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈကိုသာမကဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရပါ အျမတ္ရ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ထုိးစစ္ကိုေရွာင္ကြင္းၿပီး အင္အားနည္းပါးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေဒသျဖစ္ေသာ အမ္းၿမိဳ႕ကို စီးနင္းတုိက္ခိုက္ျခင္းမွာ စစ္ေရးအရေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ႈံးနိမ့္ သည္ဟု ဗဟုိကျမင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒ သခင္ဇင္ႏွင့္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္တို႔က ဗုိလ္သက္ထြန္းအား စစ္ေျပးအေတြးအေခၚသမားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ မိမိအေျခခံေဒသအတြင္း ထုိးေဖာက္ လာသည့္ထုိးစစ္ကို မိမိထိုးစစ္ျဖင့္ မေခ်မႈန္းဘဲ စြန္႔လႊတ္ထြက္ေျပးကာ အမ္းၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္တုိက္ခိုက္ျခင္း သည္ ေတာ္လွန္ေသာ ပါတီဗဟုိ၏ စစ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားခဲ့ၾက သည္။ ပါတီဗဟိုသည္ ဗိုလ္သက္ထြန္းအား အေရးယူ ရန္ပင္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ (၁။     ဇင္+ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၃ မွ ၂ဝ၄။) ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃)ရက္တြင္ ရဲေသြးႏွင့္ အင္အား ၈ဝ ခန္႔က ေစတုတၱ ရာကို စီးနင္းတုိက္ခုိက္ရာ ခလရ (၈၈)မွ စုစုေပါင္း ၁၁ ေယာက္က်ၿပီး လက္နက္ ၁၁ လက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။


အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္သည္ အမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း သရက္ခ႐ုိင္တြင္ က်န္ရစ္ ေသာ ရဲဒင္၏အဖြဲ႕မွာ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ၊ ဖမ္းမိသူ၊ ဒဏ္ရာရသူ၊ လက္နက္ခ်သူ မ်ားျပားလာၿပီး သရက္ခ႐ိုင္ကို စြန္႔လႊတ္လုိက္ရေတာ့ မည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ သက္ထြန္းႏွင့္ တုိင္းတပ္သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ျပန္ဝင္ကာ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္၌ ခလရ (၂၆) အား စဖာအနီးသံတုိင္ေရစမ္းတြင္ တုိက္ကြက္ ေဖာ္ခဲ့ရသည္။ သရက္ခ႐ုိင္တြင္ ရဲဒင္အပါအဝင္ ငါးေယာက္သာ က်န္ေတာ့သျဖင့္ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ဇူလိုင္လတြင္ လူ ၂ဝ အင္အား တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ရ သည္။ (၂။ နပခ စစ္ဦးစီးဌာန၏ နပခကြပ္ကဲမႈနယ္ေျမအတြင္းရွိေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။)
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ မိမိကိုယ္တုိင္၏ ပါတီျဖဳတ္ ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ အေရးယူခံရမည့္အေျခအေန မ်ဳိး ေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း မိမိအဖြဲ႕အတြင္းတြင္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ စတုတၴပတ္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေအးေခ်ာင္းဖ်ား စခန္း၌ရွိေနစဥ္  မင္းဘူးခ႐ိုင္ထုိးေဖာက္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းအတြက္ ကိုေအာင္၊ ထြန္းေဖ၊ သန္းေမာင္တို႔အား စစ္ေျပး(၅၅)လမ္းစဥ္ သမားဟုစြပ္စြဲကာ အပုပ္ခ်႐ႈတ္ ခ်ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။ ကိုေအာင္အား  ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊  ဧၿပီလကုန္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထြန္းေဖႏွင့္သန္းေမာင္ကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၃)ရက္တြင္လည္းေကာင္း တပ္သားအျဖစ္ အဆင့္ေလွ်ာ့ခ် အေရးယူခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းတပ္မွ တပ္သားဂြတို၊ တပ္သားခင္ေအာင္ တို႔သည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕အား သတ္ျဖတ္၍ လက္နက္ ယူထြက္ေျပးရန္ ၾကံစည္ေသာေၾကာင့္ မတင္ေအး၊ မျမေထြး၊ မြီးဟင္း၊ ၾကည္ေအး၊ မစမ္းႏွင့္ မယုတို႔က တုတ္ျဖင့္ဝိုင္းဝန္း ႐ုိက္သတ္ခဲ့ၾကသည္။၃ သုိ႔ေသာ္ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အေရးယူမႈမ်ားမွာ ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ား ႏွင့္မူ ျခားနားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္း သည္ စစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ မႈမ်ားကိုသာ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပါတီဗဟုိကိုမူ အႀကိမ္မ်ားစြာ ဆန္႔က်င္ဖီလာျပဳခဲ့ေလ သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ တြင္ တိုိက္တုိင္းေအာင္ တပ္(၄)တပ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ရခိုင္အေရွ႕ျခမ္းတပ္မ်ားကို စုစည္း၍ တုိက္တုိင္းေအာင္(၆)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း၍ လည္းေကာင္း၊ သရက္ခ႐ုိင္အေနာက္ျခမ္းရွိ ဗိုလ္သက္ ထြန္း၏ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတပ္ကို တိုက္တုိင္း ေအာင္(၇) အျဖစ္လည္းေကာင္းဖြဲဲ႕စည္းရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ သည္။ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္၏ ဒုတိယတုိင္းမွဴး ေအာင္လွသည္ ဗဟုိသို႔သြားေရာက္ေနရာမွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဗဟိုမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အေနာက္႐ိုးမတပ္ ရင္းကို တုိက္တုိင္းေအာင္(၇)အျဖစ္ ဗဟုိၫႊန္ၾကားခ်က္ အရ အင္အား ၂၃ဝ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ရသည္။(၁။       နပခ စစ္ဦးစီးဌာန၏ နပခကြပ္ကဲမႈနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမုိင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၊ ၈။) သို႔ရာတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟို သည္ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းအား တုိက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ဗိုလ္သက္ ထြန္းသည္လည္း ဗဟိုကိုလုိလားသူရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ ေခါင္းေဆာင္ေသာရခုိင္တုိင္းတပ္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အေစးမကပ္လွေပ။

နစ္ျဖဴရခုိင္တိုင္းေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ရခုိင္တုိင္းေကာ္မတီသည္ စစ္ေတြခ႐ုိင္ၾသရမ တစ္ဝိုက္တြင္ ခုိေအာင္းလႈပ္ရွားလ်က္ရွိခဲ့သည္။ ထြန္းျဖဴေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္ေတြခ႐ိုင္အဖြဲ႕ တြင္ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔၊ စံေရႊေခါင္းေဆာင္ေသာ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္အဖြဲ႕တြင္  အင္အား  ၆ဝ ခန္႔၊ ေအာင္ဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ သံတြဲခ႐ုိင္အဖြဲ႕တြင္ အင္အား ၃၅ ေယာက္ခန္႔ပါဝင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာခ႐ိုင္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခုိေအာင္းလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ေဒသသည္တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ႏွင့္ အခိုက္အတန္႔လြတ္ကင္းလ်က္ရွိေနရာ ရခုိင္ေဒသ ရွိနစ္ျဖဴမ်ားသည္ ေဘးကင္းစြာ လႈပ္ရွားေနႏုိင္ခဲ့ၾက သည္။ မိမိအား ထိုးစစ္ဆင္လာမည္ကုိ စိုးရိမ္သျဖင့္ တုိက္ကြက္ေဖာ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရေက်ာင္း မ်ားအားပိတ္ျခင္း၊ ဝါဒျဖန္႔စည္း႐ုံးေဟာေျပာျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းတို႔ကုိမူ အခါအခြင့္သင့္ တုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ေက်ာ္ျမ၏နစ္ျဖဴရခုိင္တုိင္းသည္ ဗိုလ္သက္ထြန္း ၏ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားကိုေရွာင္တိမ္းရင္း ဗိုလ္သက္ ထြန္းသည္ ရခိုင္ေဒသအတြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာေလ့ရွိ သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ား ရခုိင္ေဒသအတြင္းသို႔ ကူးစက္လာမည္ကို ရဲေဘာ္ ေက်ာ္ျမက စိုးရိမ္ခဲ့သည္။ ဗိုိလ္သက္ထြန္းကလည္း အေနာက္ေျမာက္တုိင္း အသက္႐ွဴေခ်ာင္ေရးအတြက္ ရခုိင္တုိင္းက တုိက္ကြက္မေဖာ္သည့္အတြက္ မေက် မနပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ သည္ ႏုိင္ငံျခားဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံေနသူသာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေအးေအးေနရလွ်င္ေက်နပ္ေနသူသာျဖစ္ ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိေနစဥ္က ထြက္ဆိုခ်က္ေပးခဲ့သည္။(၃။ နပခ စစ္ဦးစီးဌာန၏ နပခကြပ္ကဲမႈနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမုိင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။) ဗိုလ္သက္ထြန္း ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမတို႔၏ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေရွ႕အခန္းမ်ား တြင္ သီးျခားတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။
နစ္ျဖဴတနသၤာရီတုိင္း
နစ္ျဖဴတနသၤာရီတုိုင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး မွာ ထြန္းစိန္(ေခၚ)သန္းေမာင္(ေခၚ) ဘာကယ္ျဖစ္ သည္။ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒မွာ ဗုိလ္စုိးလြင္ျဖစ္ၿပီး အင္အား ၅ဝ ခန္႔ရွိသည္။ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒မွာ ဘစိန္ျဖစ္ၿပီး အင္အား ၄ဝ ခန္႔ရွွိသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမရွိခဲ့ပါ။ မိမိ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္သာ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ကား ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႕မ်ားထံမွ လက္နက္သိမ္းယူျခင္း၊ သမဝါယမႏွင့္ လလသသအသင္းဆုိင္မ်ားမွ ပစၥည္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။  တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္  သရဘြင္ (ပီဇက္-၁ဝ၄ဝ)တစ္ဝိုက္၌ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ အခ်င္းမ်ားၿပီးလက္နက္ကိုင္တိုက္ခုိက္မႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထင္ထင္ရွားရွားတုိက္ကြက္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း အလစ္အငိုက္ရရွိပါက အင္အားနည္း စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားအား ခ်ဳံခိုတုိက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္အမာခံမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။ (၁။ ကက(ၾကည္း)စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ(၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၆။)

စင္စစ္နစ္ျဖဴတနသၤာရီတုိင္းမွာေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ တုိင္းအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ ထြန္းစိန္(ေခၚ)သန္းေမာင္(ေခၚ)ဘာကယ္ကို ဗဟုိ သို႔ေခၚယူၿပီးတာဝန္ရပ္စဲကာ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ စိစစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ တုိင္းေကာ္မတီ၏ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္ေန ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗကပဗဟုိသည္ တနသၤာရီတုိင္းအား ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ တနသၤာရီ တိုင္းအား စစ္ေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ဗိုလ္စုိးလြင္က ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိရာ ဗကပ ဗဟုိသည္  ဗုိလ္စိုးလြင္အား စိတ္မခ်ရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား သည္။ တပ္မေတာ္မွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခုိခဲ့သူူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရန္သူ႕စစ္တပ္အႏႊယ္ဟု သေဘာ ထားခဲ့သည္။ ဗကပဗဟုိသည္ တနသၤာရီတိုင္း ေအာက္ေျခထုအား လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ေစၿပီး ဗုိလ္စိုးလြင္ကို ေဖာက္ျပန္ေရးသမားအျဖစ္ အက်ပ္ကိုင္အေရးယူေစခဲ့သည္။ ဗိုလ္စိုးလြင္သည္ ကိုင္ေဆာင္ေသာ ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္ႏွင့္တကြ လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီေရွ႕ေမွာက္၌ လက္နက္ခ်အညံ့ခံ လုိက္ရသည္။ လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီက ဗိုလ္စိုးလြင္အား တာဝန္မွ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေလသည္။ (၂။   ဇင္+ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၉၊ ၂၁၃။)
နစ္ျဖဴရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ဗဟုိခြဲ
နစ္ျဖဴရွမ္းျပည္နယ္အင္အားစုမ်ားသည္ သခင္ တင္ထြန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပါတီဗဟုိခြဲအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပႏွင့္ ဗကပဗဟုိတို႔ ဆက္စပ္မိေရးအတြက္ ၾကားခံအင္အားစု အျဖစ္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ပူးတြဲလႈပ္ရွားႏိုင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ပါတီဗဟုိႏွင့္လည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ အဆက္အသြယ္သာရွိေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ဆက္စပ္ ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ သခင္တင္္ထြန္း သည္  ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ ဗဟုိ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးပြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အထက္ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အလယ္ပိုင္းျမန္မာ ျပည္ေဒသမ်ား၏တာဝန္ခံအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။ သခင္တင္ထြန္း၏ ဗဟုိခြဲသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္ေတာေက်ာက္ဂူေဒသတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္၍ မုိးလံုးဟိန္းငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္  ရန္ ၾကံစည္ခဲ့သည္။ မႏၲေလး၊ မိတၴီလာ၊ ျမင္းျခံ၊ ရမည္း သင္းႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစည္း အေဝးက်င္းပညႇိႏႈိင္းၿပီးပါက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ထြက္ခြာၿပီး လက္နက္ကိုင္တပ္ႏွင့္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားရန္ လည္း ၾကံရြယ္ခဲ့သည္။
ဗဟုိခြဲသည္ ဗကပအင္အား ၅ဝဝ ေက်ာ္၊ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူ ၃ဝဝ ေက်ာ္၊ ပအိုဝ့္အင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္ စုစုေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ကို စုစည္း၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္၍ လက္နက္တပ္ဆင္ရန္၊ ထုိ႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အား အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပႏွင့္ဆက္စပ္၍ သိမ္းပိုက္ရန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုရရွိ ပါက ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား လႊဲအပ္၍ ျပည္မသို႔ ဆက္လက္တုိက္ခုိက္ရန္ဟူေသာ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ယူ ထားရသည္။(၃။ ကက(ၾကည္း)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။) ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီမွေစလႊတ္ေသာ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ သည္ ဗကပတပ္ရင္း (၂ဝ၂)၏ အကူအညီျဖင့္  ေနာင္လံုေဒသ၌ အဆက္အသြယ္ရယူခဲ့သည္။ တပ္ရင္း (၂ဝ၂)၏ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ေရာက္လာေသာ ေကအင္န္ယူပါတီေကာ္မတီအဖြဲ႕ကိုမူ တပ္မေတာ္က ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေခ်မႈန္းလုိက္သည္။ ပါတီဗဟုိ သည္ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ရပ္တည္၍မရပါက အင္ေတာ ေက်ာက္ဂူေဒသသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ား အင္အားႀကီးထြားၿပီး ေရွ႕တုိးလာႏိုင္ပါက အင္ေတာေက်ာက္ဂူတြင္ အဓိကမ႑ိဳင္ ျပဳရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။(၁။ ကက(ၾကည္း)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။)
ဗကပတို႔၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို တပ္မေတာ္က 'ေအာင္မိုးစစ္ဆင္ေရး'ျဖင့္ ေခ်မႈန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ ၁၅၃ဝ နာရီတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျမပံုၫႊန္း (ဂ်ီ ၄၃၁၃၅၂)ရွိ ဗဟိုခြဲစခန္း      အား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ ၁ဝ၄၅ နာရီတြင္ကား ခန္႔မွန္း ေျမပံုၫႊန္း (အမ္ ၈ဝ၇၉၃၂)၌ သခင္တင္ထြန္းကို တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက အေသရမိခဲ့သည္။ သခင္ တင္ထြန္းက်ဆံုးသြားသည္ႏွင့္ မိုးလံုးဟိန္းငါးႏွစ္စီမံကိန္း သည္လည္း ေမွးမွိန္သြားေတာ့သည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ တတိယပတ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အဖြဲ႕၊ အလယ္ ပိုင္းခ႐ိုင္ တပ္မဟာ(၁)မွဴး ေစာထြန္းေအာင္သည္ ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေျချပဳရာ  လြယ္ဂ်ယ္ ေတာင္တန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ခင္ညိဳသည္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါလာသည္။  ယင္းအဖြဲ႕သည္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသအဖြဲ႕၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မိုင္းကိုင္အေနာက္ျခမ္းေဒသတြင္ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွား ကာ  ျပည္နယ္ျပည္မဆက္သြယ္ေရး  စခန္းေထာက္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဗကပဗဟိုခြဲတြင္ အစဥ္အလာရွိ ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ပုသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္တြင္ ေပါင္းေလာင္းေဒသ၌ ဂဠဳန္စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ က်ဆံုးျခင္း၊ ဇာတိမာန္ စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္တြင္ ဗိုလ္စိုးေမာင္က်ဆံုးခဲ့ျခင္း၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ခလရ(၄)ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး သခင္တင္ထြန္းက်ဆံုးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုခြဲသည္ တျဖည္းျဖည္းၿပိဳကြဲသြားသည္။(၄။ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။) ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ၊ ဗဟိုခြဲအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ား လက္က်န္အင္အား ၅ဝ ခန္႔သည္ ဝင္းေဆြ၏   ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ေက်ာက္ဂူ၊ ေနာင္လံု၊ ေနာင္ဝိုး ေဒသမ်ားတြင္ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားေနၿပီး ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္မွ စိန္ေမာင္မွာမူ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ခဲ့ သည္။ က်င္ေမာင္၊ ပုေမာင္၊ ေက်ာ့ရင္တို႔ေခါင္းေဆာင္ ေသာ အင္အား ၆ဝ ခန္႔မွာမူ မိုးမိတ္၊ မိုးကုတ္ကိုးေတာင္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လွည့္လည္လႈပ္ရွား၍ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသႏွင့္ ဗကပ ဗဟိုဆက္သြယ္ေရး ၾကား စခန္းေထာက္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေလ သည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေဝးေရာက္ ဗဟို ေကာ္မတီသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တပ္မဟာသံုးခုစာ၊ သို႔မဟုတ္ လူအင္အား တစ္ေသာင္းေက်ာ္စာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လက္ခံရယူခဲ့သည္။ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပရွိစက္႐ံုတစ္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(၅။ ကက(ၾကည္း)၏ သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ အလားအလာသံုးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၅။) အေရွ႕ေျမာက္ေဒသဗကပတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္မွ  အမွတ္(၈ဝ၈) စစ္အၾကံေပးအဖြဲ႕ ပူးတြဲပါဝင္ေနၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ တြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား စစ္ဘက္အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ၁၆ဝ ခန္႔ မံုးကိုးလမ္းမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ နမ္ဆလိန္းႏွင့္ အၾကံေပးအရာရွိမ်ားသည္  ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအထိ ဗကပတို႔ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အမွတ္(၈ဝ၈)စစ္အၾကံေပးအဖြဲ႕မွာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ မိုင္းေမာနယ္ေျမအထိ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္မူ စစ္အၾကံေပးအဖြဲ႕ ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚ    ယူခဲ့သည္။ အမွတ္(၈ဝ၈)စစ္အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမွာ ထင္တာပန္ ျဖစ္သည္။ ထင္တာပန္မွာ အမွတ္(၁၄) တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယတပ္မမွဴးအဆင့္ရွိသူျဖစ္သည္။ (၂။ ကက(ၾကည္း)၏ သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ အလားအလာ သံုးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၂။)
အၾကံေပးအဖြဲ႕ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္းမွာ တစ္ဖက္ ႏုိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ အဓိက ေထာက္ခံသူအျဖစ္ႏွင့္ ဦးစီးဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အေျခအေနရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ႏိုင္သည္။
ဗကပတို႔သည္ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ အလ်င္အျမန္တိုးခ်ဲ႕ လာရာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပတပ္ရင္းမ်ားအား တပ္မဟာ(၂)၊ တပ္မဟာ(၅)၊ တပ္မဟာ(၈)မ်ား အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းကာ တပ္ရင္း(၁ဝ၁)၊ (၂ဝ၂)၊ (၁ဝ၆)၊ (၁ဝ၈)၊ (၈ဝ၁)တို႔အား သီးျခားတပ္ရင္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ တပ္မဟာ(၅)ႏွင့္တပ္မဟာ(၈)တို႔အား မိုင္းယန္း၊ မိုင္းလား၊ မိုင္းေယာင္းေဒသမ်ားသို႔ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ဦးပိုင္းမွ စတင္၍ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားသည္ ေရႊလီ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္မရွိဗကပမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မိ ေရးအတြက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ ႀကိဳးပမ္းလာရာ ထုိႏွစ္အတြင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မံုးကိုး၊ ေဖာင္းဆိုင္ေဒသမ်ားႏွင့္ မူဆယ္တစ္ဖက္ ကမ္းေက်းရြာမ်ားအထိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မံုးေဟာင္းနယ္ေျမမွ တစ္ဆင့္ မံုးဝီးေဒသအထိ တုိးခ်ဲ႕လာႏိုင္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကား မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမန္ဟီး႐ိုး၊ မုန္းေပၚ၊ ၾကဴကုတ္၊ နမ့္ေတာင္းႏွင့္ မန္ကန္ လြယ္ဆာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျခကုပ္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ မုန္းယု၊ နမ့္ဖတ္ကာကားလမ္းတြင္ တပ္မေတာ္အား ရင္ဆိုင္ထားၿပီး မံုးစီးနယ္ေျမ ဂ်မား မန္ကန္ေတာင္ေၾကာတြင္ ေျခကုပ္ယူခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ မန္ရွီေဒသတြင္ ဗကပေရဒီယိုအသံလႊင့္႐ံုကို  တည္ေဆာက္၍ ျပည္သူ႕အသံအမည္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရအား အပုပ္ခ်ျခင္း၊ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းတုိ႔ကို စတင္အသံလႊင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ကား ဗကပ တပ္ရင္း(၃ဝ၃)ကို   အေျခခံဖြဲ႕စည္း ထားေသာ တပ္မဟာ(၂)သည္  သိမ္းပိုက္ၿပီးနယ္ေျမမ်ားကို ထိန္းသိမ္း၍   ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းထိုးေဖာက္ေရးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
ဗကပတုိ႔သည္ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းႏွင့္သံလြင္အေနာက္ ျခမ္းေဒသကို ထိုးေဖာက္ေနစဥ္မွာပင္ သံလြင္အေရွ႕ ျခမ္း  ကိုးကန္႔နယ္ေျမရွိ  လံုထန္၊  တာေရႊတန္၊ ေလာက္ကိုင္ႏွင့္အေရွ႕ဘက္နယ္စပ္မ်ား၌ ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရးမွ ဂိုဏ္းခြဲလာသူ ဖုန္ၾကားရွင္၊ ဖုန္ၾကာဖူး တို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ စတင္အသံုးခ် လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြမ္လံု ေျမာက္ျခမ္းအထိ တိုးခ်ဲ႕လာၿပီး ေျမာက္ပိုင္းဝနယ္၊ ပန္ဝိုင္ဆံုကရာ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ထုိးေဖာက္လာျပန္ သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ကား မိုင္းေမာအေရွ႕ျခမ္း အထိ တုိးခ်ဲ႕လာျပန္သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းေမာ ေဒသရွိ  ကာကြယ္ေရးစခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ဝနယ္တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းမိုးလာသည္။ ဗကပတုိ႔သည္ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းထုိးေဖာက္ေရး၊ နစ္ျဖဴဗဟိုႏွင့္ ဆက္စပ္ေရးမ်ား မေအာင္ျမင္သျဖင့္ သံလြင္ အေရွ႕ျခမ္းရွိ ကိုးကန္႔နယ္ႏွင့္ဝနယ္ကိုဆက္စပ္ကာ အေျခခံနယ္ေျမ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာျခင္ းပင္ျဖစ္သည္။ (၁။ ကက(ၾကည္း)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။) ကိုးကန္႔နယ္ႏွင့္ ဝနယ္မွာ ဘိန္းထြက္အေကာင္းဆံုး နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။
တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အမွတ္(၈ဝ၈)စစ္အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ မံုးကိုး၊ ေဖာင္းဆိုင္၊ လံုထန္၊ ေဖာ္ဂ်ဳံး၊ နမ့္ေပၚတံတား၊ ပန္ဆူကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ကုန္းၾကမ္း၊ ေကာင္းလံု၊ ေနာင္ဆိုင္၊ ပန္ဝိုင္တိုက္ပြဲမ်ား၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ မံုးေပၚ၊ နမ့္ေတာင္း၊ လြယ္မြန္ေတာင္ ေၾကာ၊ ဆြတ္မြန္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဗကပတို႔သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အျမားကိုသာမက လူအင္အား အကူအညီကိုပါရရွိခဲ့ ေလရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမွာ လ်င္ျမန္ခဲ့ရသည္။ မိုင္းေမာအားသိမ္းပိုက္စဥ္က ႏိုင္ငံျခားစစ္သား ၇ဝဝ ေက်ာ္ ပါဝင္တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ၿပီး စစ္အၾကံေပးအရာရွိ လီက်န္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ ဝ လူမ်ဳိးဆန္႐ုန္းတို႔က ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။(၂။   ကက(ၾကည္း)၏ သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၊ ၄။)
၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းေမာစခန္းကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ကြမ္လံုၿမိဳ႕အား သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ အင္အား ၃၇ဝဝ ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ကြမ္လံု တိုက္ပြဲတြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခား စစ္သားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ကြမ္လံုရက္ ၄ဝ တိုက္ပြဲတြင္ ဗကပတို႔အေျမာက္အျမား ေသေက်ပ်က္စီးၿပီး ဆုတ္ခြာ သြားခဲ့ၾကရသည္။(၃။        ကက(ၾကည္း)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။) ကြမ္လံုၿမိဳ႕အား ေနာက္ဆံုးတိုက္ခိုက္ ၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ဗကပ (၄ဝ၄)တပ္ရင္း(၄)ရင္းသည္ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း ေလာက္ကိုင္ႏွင့္မန္ဝိန္းေဒသသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဗကပ(၃ဝ၃) တပ္ရင္း (၄)ရင္းသည္  ကြတ္ခိုင္   အေရွ႕ျခမ္း၊ ဂ်မား၊ မန္ကန္၊ လြယ္မြန္၊ တာပန္၊ မံုးေပၚေဒသမ်ားသို႔လည္းေကာင္း အသီးသီးဆုတ္ခြာ၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းကာ တပ္မေတာ္မွ အမွတ္(၇၇) ႏွင့္ အမွတ္(၉၉) တပ္မမ်ားအား ရင္ဆိုင္ထားခဲ့ၾက သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဗကပတပ္ရင္း (၄ဝ၄)သည္  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္  ဝနယ္ ေျမာက္ပိုင္း ဗင္းဟင္(ဗင္းငင္း)ေဒသသို႔ဝင္ေရာက္ ၿပီး ဗကပတပ္ရင္း(၅ဝ၁)၊ (၅ဝ၃)တို႔ႏွင့္ က်င္ခ်မ္း ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ ထားရာမွ မံုးစီးနယ္ေျမႏွင့္ လြယ္မြန္နယ္ေျမမ်ား တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ (၄။ ကက(ၾကည္း)၏ စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ(၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)၊ စာမ်က္ႏွာ၉။)
တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္မွာပင္ ဗကပတုိ႔သည္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာျပန္ သျဖင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္း ကြတ္ခိုင္အေရွ႕ျခမ္း၊ မံုးေပၚ၊ ပန္ဖိတ္၊ နမ့္ခ်က္ တစ္ဝိုက္၌ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူအင္အားျဖင့္ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈမ်ားမျပဳလုပ္ေတာ့ ေသာ္လည္း စစ္လက္နက္ပစၥည္းႏွင့္ ရိကၡာေငြေၾကးတို႔ ကိုမူ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ၿမဲ ေထာက္ပံ့ေနခဲ့သည္။ လက္နက္၊ ခဲယမ္း၊ မီးေက်ာက္ေထာက္ပံ့ရာ၌ ဗကပ (၈၁၅) စစ္ေဒသအတြက္ နားလီ(အမ္အက္ဖ္-၉ဝ၁၂) တြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္မဟာ(၈)အတြက္ မိုင္းလားတြင္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မဟာ(၅)အတြက္ ပန္ဆန္း၊ လာဖုတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဗကပ(၁ဝ၁)အတြက္ ခ်န္းယင္တူး၊ ကန္ပိုက္တီးတြင္လည္းေကာင္း စုပံု ျဖည့္တင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။(၅။ ကက(ၾကည္း)၏ သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄။)
၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ မိုင္းဟဲေဒသ၌ ဗကပတို႔သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္ ေဒသခံေကာ္လူမ်ဳိးစု ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဆစ္ေဆာင္ပႏၷားေဒသရွိ မ်ဳိးႏြယ္တူ ေကာ္လူမ်ဳိး ၇ဝ အား ေလ့က်င့္စုစည္း လက္နက္တပ္ ဆင္ကာ ဗကပ (၈၁၅)စစ္ေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္(ေမချမစ္အေရွ႕ျခမ္းေဒသ)တြင္လည္း မ႐ူ(ေလာင္ေဝၚ)၊ လရွီ(လခ်ိတ္)လူမ်ဳိးမ်ားအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ မန္တံုေဒသ၌အလင္းဝင္ရန္ တာစူေနေသာ ေတာခို လြယ္ေမာ္ခြန္ငို႔အဖြဲ႕မွ အင္အား ၂ဝဝ အား ဗကပ တို႔က ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီးကာ လက္နက္သိမ္း ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမာခံဗကပမ်ား ေရာေႏွာကာ ဗကပတပ္ရင္း(ဝ၁၈)ကို ဖြဲ႕စည္းျပန္သည္။ (၁။ကက(ၾကည္း)၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။)
ဗကပတို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေကအိုင္ေအမွ ခြဲထြက္လာသည့္ ဇခံုတိမ္ယိမ္းႏွင့္ ေဇလြမ္းတို႔ကို အေျခခံ၍ ဗကပ(၁ဝ၁)ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏုဇြန္ေဘာ္ႏွင့္ ေဆာေလာစခန္း မ်ားကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဖီေမာႏွင့္ေထာေဂါေဒသအၾကား ခ်န္းယင္းတူး ႏွင့္ေဝါခ်ဳံေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံနယ္ေျမတည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ တမူးေခ်ာင္းဖ်ားကို အေျခ ခံ၍ ဆဒံုးသို႔ ထုိးေဖာက္လာရာ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕လာသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ မေဂါင္၊ လေဂြစခန္းမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕လာ သည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ဆင္းခံုသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

ေကအိုင္ေအ
ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ဗကပမ်ားႏွင့္မူ မၾကာခဏပဋိပကၡ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ကြတ္ခိုင္ေဒသတြင္ ဗကပစစ္နယ္ေျမ တိုးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အား လာေရာက္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကိုမတိုက္ဘဲ ဗကပကိုသာ ဦးတည္ရန္သူအျဖစ္ တုိက္ခိုက္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေဇာ္ဒန္ႏွင့္ အင္အားစုမ်ားက ကခ်င္(၄)ကို ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေကအိုင္ေအမ်ား သည္ ဗကပတပ္ရင္း(၂ဝ၂)၊ (၃ဝ၃)တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈ ယူခဲ့ျပန္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ(၂)၊ တပ္ရင္း(၅)ႏွင့္ တပ္ရင္း(၆)ကို ေဇာ္တူး ကိုယ္တိုင္ကြပ္ကဲ၍ ကာမိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားကန္႔လံုးခင္း ေဒသမွ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ခိုးထုတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွပင္ စစ္ လက္နက္မ်ားကို ဝယ္ယူၾကသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ဖီဇို နာဂေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သင္တန္းေပး၍ လက္နက္တပ္ဆင္လာသည္။ ဖီဇိုမ်ား အား အိႏိၵယသို႔ ျပန္ပို႔ေပး၍ လက္နက္ေတာင္းယူျခင္း မ်ားကိုလည္း လုပ္လာသည္။ အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ကူညီမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေပၚေပါက္လာေသာအခါ အဆက္ အသြယ္ျပတ္သြားရသည္။ တပ္မဟာ(၁)မွဴး ေဇာ္ဒန္က ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို  လက္နက္တပ္ဆင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအဥကၠ႒ေဇာ္ဆိုင္းသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ညႇိႏိႈင္းကာ ယင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ သည္။(၃။ ကက(ၾကည္း)၏ စီမံေရးရာဌာနစု၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ) စာမ်က္ႏွာ ၁၁၊ ၁၂။)
၁၉၇၂ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေကအိုင္ေအ စစ္ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ေဇာ္ဆိုင္းေခါင္းေဆာင္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထန္ပိုးစခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္မဟာ(၁)သည္ ေဇာ္ဒန္ေခါင္းေဆာင္၍ ကြတ္ခိုင္၊ လား႐ိႈးႏွင့္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊  ေဇာ္တူး ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မဟာ(၂)သည္ ဖားကန္႔ နယ္ေျမႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္တြင္လည္းေကာင္း ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားကာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္နက္ ခဲယမ္းအကူ အညီရရွိေရးကို ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရးအရ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ဘိန္းမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ေရာင္းဝယ္လာၾကေလသည္။
ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (ပညင)
ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ဆိုသည္မွာ ေတာခိုေဇာ္ထြန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ေဇာ္ထြန္း သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္အထိ တကၠသိုလ္တြင္ ၾကား ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (ပညင)ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတာခိုခဲ့  သည္။ 
ေဇာ္ထြန္းသည္ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ ကရင္နီ တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ တြင္ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေစာေမာရယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေစာေမာရယ္က ေကအင္န္ယူပါတီဥကၠ႒ထံ မိတ္ဆက္စာေရးေပးၿပီး လိုအပ္ေသာေငြႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေဇာ္ထြန္းသည္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားအေရွ႕ျခမ္း ေဒသတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ အင္အားမွာ ၃ဝ ခန္႔သာရွိ ၿပီး ေကအင္န္ယူပီမွ လမ္းျပႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ ၍ ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
အင္အား ၅ဝ ခန္႔တိုးလာၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္လာေသာအခါ ေဇာ္ထြန္းသည္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါေၾကာင့္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ေမာင္ဦးဆိုသူက ေခါင္းေဆာင္ ၍ ျပည္တြင္းသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သာဂရဘူတာအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္၍ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဖ်ားပိုင္း အေရွ႕႐ိုးမေဒသတြင္ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီလႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမျဖစ္ေသာ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ျခမ္းတြင္ ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္း ခဲ့သည္။ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီက ပထမပိုင္းတြင္ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ႏွိပ္စက္သျဖင့္ တိုက္ခိုက္၍လက္နက္သိမ္းယူ ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္တိုက္ခိုက္၍  ၾကြင္းက်န္ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား  ကယန္း ေသာင္းက်န္းသူတို႔က သုတ္သင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ၿပိဳကြဲသြားရသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(အက္စ္အက္စ္အိုင္ေအ) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (အက္စ္ယူအင္န္အက္ဖ္)ဟူ၍ ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲခဲ့သည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျပန္ေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (အက္စ္အက္စ္ေအ) ဟူ၍ အင္အား ၁ဝဝဝ ခန္႔ျဖင့္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအသည္ စဝ္ေဆးဝိုင္ႏွင့္ အင္အား ၅ဝဝ က ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မိုးဟိန္းႏွင့္ အင္အား ၅ဝဝ က ေတာင္ပိုင္းတိုင္းဟူ၍လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားရာမွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ မိုးဟိန္း အဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစု (အက္စ္ယူအာရ္ေအ) ဟူ၍ ခြဲထြက္ထူေထာင္ျပန္သည္။(၁။ ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။)
          မိုးဟိန္းအဖြဲ႕သည္ ဌာနခ်ဳပ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ပိန္းလံု တြင္ အေျခစိုက္သည္။ ကန္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေရွ႕တန္းဌာနခ်ဳပ္၊ စိုင္းပိုင္မိုင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ တိုင္း (၁)တို႔က အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ လြယ္လင္ခ႐ိုင္ ေျမာက္ဘက္၊ မိုင္းကိုင္နယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားၾကသည္။ ေစာကာလံုေခါင္းေဆာင္ေသာ တိုင္း(၂)သည္ အင္အား ၅ဝ ခန္႔ျဖင့္ လင္းေခး၊ ေမာက္မယ္၊ မုိးနဲနယ္ေျမမ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆးေဟာက္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တိုင္း(၃)သည္ အင္အား ၆ဝ ခန္႔ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပိန္းလံု တြင္လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။
စစ္ဟန္စင္တိုင္းသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏြံစစ္ဟန္ မွကြဲထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဟန္ စင္တိုင္းမွ တပ္စစ္စင္တိုင္းအဖြဲ႕ခြဲထြက္ျပန္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္တြင္ စစ္ဟန္စင္တိုင္း အဖြဲ႕အား တ႐ုတ္နီတပ္က ေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အြန္က်န္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကာင္းဖန္ဆန္ေက်ာက္အဖြဲ႕အင္အား ၂၅ဝ ခန္႔ ခြဲထြက္ျပန္သည္။ ေကာင္းဖန္ဆန္ ေက်ာက္အဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေလာႏိုင္ငံမိန္မိန္းစခန္းတြင္ အေျခစိုက္ရာမွ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္သျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ခံရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အင္အား ၂ဝဝ ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။(၁။     ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ (၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃။)
ေကာင္းဖန္ဆန္ေက်ာက္အဖြဲ႕သည္ ဦးႏုအဖြဲ႕မွ ဂ်င္မီယန္းလက္ေအာက္တြင္ တပ္ရင္း(၃)အျဖစ္ ပါဝင္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ မိုင္းေယာင္းေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားရာ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေၾကာင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လံုးဝၿပိဳကြဲၿပီး ေကာင္းဖန္ဆန္ေက်ာက္ႏွင့္ သံုးေယာက္သာလြတ္ ေျမာက္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံခဲ့ရ ေလသည္။ တပ္စစ္စင္တုိင္းမွ အိုက္ျမင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ က်ဳိင္းတံုေျမျပန္႔တစ္ဝိုက္၌ လႈပ္ရွား လာသည္။ အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ပါဝင္ၿပီး က်ဳိင္းတံုခ႐ိုင္ မိုင္းယန္း ၿမိဳ႕နယ္ ဝမ္ကြမ္းတြင္ အေျချပဳသည္။ စိုင္းေနာ္မိန္းႏွင့္ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔က က်ဳိင္းတံု လြိဳင္လင္နယ္စပ္ရွိ ပ်က္ကန္႔(ေခၚ)ဝမ္ကန္႔တြင္ အေျချပဳ၍ မိုင္းျပင္းနယ္ ထဲတြင္ လႈပ္ရွားသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ တစ္ဖြဲ႕တည္းအေန ႏွင့္ မည္သည့္အခါကမွ် တည္ရွိခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အဖြဲ႕ ငယ္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပား၍သာေနသည္။ ရံဖန္ရံခါ အဖြဲ႕ငယ္ခ်င္း ပူးေပါင္းၾကသကဲ့သို႔ ရံဖန္ရံခါတြင္ တစ္ဖြဲ႕ တည္းမွ အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာကြဲထြက္ၾကသည္လည္းရွိသည္။ ဗကပတို႔သည္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အစည္းငယ္မ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္သိမ္းသြင္းခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ျပည္ေျပးမ်ားကလည္းသိမ္းသြင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက သည္။ လက္ဝဲအယူအဆကို လက္ခံၾကသူမ်ားမွာ ဗကပ ေနာက္လိုက္မ်ားအျဖစ္သို႔ တစ္စတစ္စေျပာင္းလဲလာ သည္။ လက္ယာဝါဒီအခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ေျပးႏွင့္ပူးေပါင္းျဖစ္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿပိဳကြဲပ်က္စီးခဲ့ၾကရသည္။ လက္ယာ စြန္းေရာက္လူမ်ဳိးေရးဝါဒီအခ်ဳိ႕မွာမူ သီးျခားရပ္တည္ ေနခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ရပ္တည္မႈမွာ ဆက္ေၾကးေငြႏွင့္ ဘိန္းလုပ္ငန္း အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္။ လက္ဝဲလက္ယာျပည္ပစြက္ဖက္မႈမ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းေလးခုရွိရာ စဝ္ေဆးဝိုင္ ႏွင့္ စိုင္းလွေအာင္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ အက္စ္အက္စ္ ေအတြင္ အင္အား ၅၄၂ ေယာက္ရွိသည္။ မိုးဟိန္း၏ အက္စ္ယူအာရ္ေအတြင္ အင္အား ၅၈ဝ ေယာက္ရွိ သည္။ စစ္ဟန္စင္တိုင္းတြင္ အြန္က်န္းႏွင့္အင္အား ၅ဝဝ ရွိၿပီး အိုက္ျမင့္ႏွင့္တပ္စစ္စင္တိုင္းတြင္ အင္အား ၆ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၂၂၂၂ ေယာက္ ခန္႔ျဖစ္ေလသည္။
ျပည္ေျပးအဖြဲ႕(ေခၚ) ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ အေျခအေန
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ (ေခၚ) ျပည္ေျပးအဖြဲ႕တြင္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးႏု၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္လက်္ာ-အတြင္းေရးမွဴး ဦးေလာ႐ံုတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါတိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည္-
(က)    ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း
(ခ)     အလယ္ပိုင္းတိုင္း
(ဂ)     ေတာင္ပိုင္းတိုင္း
(ဃ)    သီးျခားတိုင္း(၁)
ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးမွာ တ႐ုတ္ျဖဴ ဂ်င္မီယန္းျဖစ္ၿပီး အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဟြ႕နမ့္ခြန္(အင္န္ယူ-၈၄၅၄)တြင္ အေျချပဳ၍ လႈပ္ရွား သည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း လက္ေအာက္တြင္ လီေရွာက္ရီ၊ ဗိုလ္ညိဳတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၈ဝ ခန္႔လည္း ပါဝင္ၿပီး နားေထာင္(အယ္လ္ဒီ-၅၅ဝ၈)ႏွင့္ လြယ္ေမာ္ ေဒသမ်ားသို႔ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဝင္ေရာက္လာ ၿပီး လူသစ္မ်ား စုေဆာင္းသည္။ တပ္ရင္း(၁)တပ္ရင္း မွဴးအျဖစ္ ေတာခိုရဲစခန္းမွဴးေဟာင္း စိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ အား တာဝန္ေပးထားေသာ္လည္း လူအင္အားမရွိသျဖင့္ စိုင္းဆိုင္ေက်ာက္သည္ စီးပြားေရးသာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ တပ္ရင္း(၂)သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေကအိုင္ေအဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ေဇာ္ဆိုင္းအေျခစိုက္ရာ ထန္ပိုး သို႔ေျပာင္းေရႊ႕အေျချပဳလ်က္ရွိသည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ စစ္ဟန္စင္တိုင္းအဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္လာသည့္ ေကာင္းဖန္ ဆန္ေက်ာက္အဖြဲ႕သည္ ေလာႏိုင္ငံတြင္ ခိုေအာင္းေနရာ မွ ႏွင္ထုတ္ခံရသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြား ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ ျပည္ေျပးတို႔သည္ ေကာင္းဖန္ဆန္ေက်ာက္အဖြဲ႕မွ အင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္ အား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း၍ တပ္ရင္း(၃)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည့္အျပင္ ျပည္သူ လူထုကလည္း လက္မခံသျဖင့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လက္နက္ခ်ၾကၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရေတာ့သည္။
ျပည္ေျပး အလယ္ပိုင္းတုိင္းတြင္ တိုင္းမွဴးမွာ က်ဳိက္မေရာဦးသြင္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတိုင္းမွဴးအျဖစ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ဒင္ကတာဝန္ယူၿပီး တပ္ရင္း(၃)ရင္းဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ တပ္ရင္း(၁)မွဴးမွာ တက္ထြန္းျဖစ္ၿပီး တပ္ရင္း(၂)မွဴးမွာ ေအာင္ခင္ျဖစ္သည္။ တပ္ရင္း(၃) မွဴးအျဖစ္ စိန္တိုးကတာဝန္ယူသည္။ တပ္ရင္း(၁)ႏွင့္ (၂)သည္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ္လည္းတပ္ရင္း(၃)မွာမူ ျပည္ပတြင္သာ လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ တက္ထြန္းႏွင့္ တပ္ရင္း(၁)သည္ အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔ျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္ခြဲ(၁)သည္ လံုးဝၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴး မြန္စံသူသည္ ငါးေျပမတိုက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရာ တက္ထြန္းႏွင့္က်န္အင္အားစုမ်ားသည္ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ(၆) နယ္ေျမ က်ဳိက္ဒံု၊ က်ားမႏိုင္ ေဒသမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္းေနၾကသည္။ တပ္ရင္း(၂)သည္ အင္အား ၁၂ဝ ခန္႔ျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖလူးမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။၁
ျပည္ေျပးေတာင္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးမွာ ဗိုလ္ရန္ ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဝမ္က(ပီေဂ်-၅၁၈၃) တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိသည္။ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဟာင္း ခင္ေမာင္ျမင့္၊ တင္ေငြ၊ သန္းလြင္၊ ဦးလိႈင္၊ ရန္ရွင္း၊ တင္ၫြန္႔တို႔ကေခါင္းေဆာင္၍ အင္အား ၃၅ ေယာက္ရွိေသာ တပ္စုကိုးစုဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တပ္စု (၈)မွာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားသာ ပါဝင္သည္။ သန္းလြင္ သည္ တပ္စုသံုးစုခန္႔ျဖင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေရျဖဴေဒသ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေလ့ရွိသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တင္ေငြကုိယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္သည္။ ဂ်င္မီ(ေခၚ) မင္းႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအင္အား ၃ဝ ခန္႔ျဖင့္လည္း အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။၂
သီးျခားတိုင္း(၁)သည္ တင္ေမာင္ဝင္း ဦးစီး၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးဖြင့္ထားသည္။ လူသစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။
ဦးေလာ႐ံု အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ အၿပီး အပိုင္ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္တြင္ ဦးေလာ႐ံု၏ေနရာ တြင္ ဦးသြင္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ေရးတြင္လည္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းက သီးျခားခြဲထြက္ သြားသည္။ ဂ်င္မီယန္းသည္ ဦးႏုအားမယံုၾကည္ေတာ့ သျဖင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တပ္စစ္ မိန္တိုင္းမိုင္ဟူ၍ သီးျခားဖြဲ႕စည္းသည္။ ရန္က်င္းၾကည္ ႏွင့္အင္အား ၁၆ဝ ခန္႔က လြယ္လင္ခ႐ိုင္ထဲတြင္ ဝင္ ေရာက္လႈပ္ရွားသည္။ ေလာစင္ၾကယ္ႏွင့္အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔က တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ထဲဝင္သည္။ ဂ်င္မီယန္း၏ အင္အားစုမ်ားသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးထက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကိုသာ ေဇာက္ခ်၍လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾကသည္။၃
အလယ္ပိုင္းတုိင္းတပ္ရင္း(၁)ခြဲမွဴး ဆာေလ(ေခၚ) ေအာင္ႀကီးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိ သြားခဲ့သည္။ တက္ထြန္းႏွင့္တပ္ရင္း(၁)သည္ က်ဳိက္ဒံု နယ္ေျမတြင္ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားႏွင့္ေပါင္းေနၿပီး သေျပညိဳတပ္အမည္ခံ မင္းထြတ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အထူးတပ္ဖြဲ႕က ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိသည္။ သန္းလြင္ႏွင့္ေအာင္စိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔သည္ ေရေနာက္(ပီေဂ်-၂၅၃၄) ႏွင့္ အိသီ(ပီေဂ်-၂၇၃ဝ)တြင္ က်င္းတူးစခန္းခ်ေနစဥ္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသျဖင့္ ျပည္ပသို႔ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားၾကသည္။ ဦးထြန္းလိႈင္ႏွင့္ ဒီအိုလွေရႊေဖာ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၁၄ ေယာက္သည္ သံျဖဴဇရပ္အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ဂ်င္မီ(ေခၚ)မင္းႏိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အထူးတိုက္ခိုက္ေရးတပ္သည္ ေကအင္န္ယူ ေအာ္လီဗာ၊ မြန္ေသာင္းက်န္းသူ ေက်ာ္အိုးတုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕အား တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၾကသည္။
ျပည္ေျပးမ်ားသည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦး၊ မြန္ျပည္ သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးႏွင့္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ေပါင္းစု (တညလ) အျဖစ္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ သံသယမ်ား၊ မယံု သကၤာမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာေၾကာင့္ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္မလာခဲ့ေပ။ မိမိအဖြဲ႕၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္ေနၾကေသာေၾကာင့္လည္း ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားတြင္ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေနၾက သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ကား ေကအင္န္ယူႏွင့္ ျပည္ေျပးမ်ားသည္ သိသိသာသာ သေဘာကြဲလြဲလာ ၾကသည္။ ျပည္ေျပးတို႔သည္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား သိမ္းသြင္းခဲ့ေသးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ ၾကေပ။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
ဥကၠ႒ႏိုင္ေရႊက်င္ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္အံုးရွိန္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ အင္အား နည္းပါးေသာအဖြဲ႕ငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သက္တမ္းရွည္ၾကာေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟု ဆိုရ မည္ျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ဒီအိုတို႔၏ ေသြးထိုးမႈျဖင့္မူလအဖြဲ႕အစည္း အမ္အင္န္ဒီအိုမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ကရင္၊ ကရင္နီႏွင့္မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားပါဝင္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္လူမ်ဳိးစုမ်ား ညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး (ေခၚ)ဒလညတ(၁၉၅၆ ခုႏွစ္) နစ္ျဖဴ၊ ေကအင္န္ယူႏွင့္ကရင္နီတို႔ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိး သားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု(ေခၚ) မဒညတ(၁၉၅၉ ခုႏွစ္)ကရင္၊ ကရင္နီႏွင့္ရွမ္းတို႔ပါဝင္ ေသာ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (ေခၚ)လလမဖ(၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္)တို႔ပါဝင္၍ မိမိ ရပ္တည္ေရးအတြက္ မွီခိုခဲ့ရသည္။ အင္အား ၄ဝ ခန္႔ သာရွိသျဖင့္ သီးျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် ရပ္တည္ ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဒီအို ေရႊဆိုင္းႏွင့္ ဗိုလ္ျမတို႔က ေကအင္န္ယူနယ္ေျမထဲတြင္  မၾကာခဏအက်ပ္ကိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၌ မဒညတ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့ရဖူးသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အင္အား ၆ဝ ခန္႔အထိ တိုးလာ ေသာ္လည္း စစ္ေရးအရထူးျခားေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။
ျပည္ေျပးတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ သံုးပါတီတပ္ေပါင္းစုု တြင္ ပါဝင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးႏုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပ အကူအညီေငြက်ပ္သိန္း ၃ဝ ဖိုးခန္႔ရရွိခဲ့သည္။ ဝမ္က တြင္ အေျချပဳၿပီး ျပည္ေျပးအဖြဲ႕အေနႏွင့္သာ လႈပ္ရွား လ်က္ရွိသည္။ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးႏွင့္ငါးေျပမတိုက္ပြဲ မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ မ်ားတြင္ သထံုခ႐ိုင္ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္မွ မြန္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးရာ အင္အား ၈ဝ ခန္႔ရရွိသြားခဲ့သည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မွီခို အားထားရာ အဖြဲ႕အစည္း၏အလိုက်သာ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရသည္။ စစ္ေရးအေနႏွင့္ ထူးျခားစြာ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုသာ အဓိက ထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့သည္။
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီတြင္ ေစာေမာရယ္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဝဝါဒိုခို(အယ္လ္ဒဗလ်ဴ-၄၉ဝ၇)တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ထားရွိ ၍ အေျခစိုက္ေနရာမွ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေၾကာင့္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ နားအြန္(အယ္လ္အိပ္ခ္စ္-၅၃၃၉)သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ၾကရသည္။ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီတြင္ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ မိမိသယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား ခိုးထုတ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊  အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားအား  ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အင္အားနည္း ေသာရဲစခန္း၊  တပ္စခန္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အျခား ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ လည္း ဆက္သြယ္မႈရွိသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။
ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ
ကယန္းျပည္သစ္ပါတီတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရႊေအး က ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အိုက္ကျဖဴႏွင့္သန္းခ်တို႔က ေရႊေအးလက္ေအာက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိ သည္။ အင္အား ၃ဝ ခန္႔သာရွိၿပီး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ေတာင္ဘက္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ လတိန္(အယ္လ္အာရ္- ၃၉ဝ၁)၊ လအိ(အယ္လ္ဒဗလ်ဴ-၃၇၉၁)ႏွင့္ ပီကင္း (အယ္လ္ဒဗလ်ဴ-၄၇၈၄)တစ္ဝိုက္တြင္ ခိုေအာင္းလ်က္ ရွိသည္။ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ျခမ္းတြင္လည္း ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားစည္း႐ံုးလ်က္ရွိသည္။ အင္အား နည္းပါးသျဖင့္ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ဆက္သြယ္ရသကဲ့သို႔ ျပည္ေျပး ႏွင့္ဗကပတို႔၏ အၿပိဳင္အဆိုင္စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈ       ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ျခမ္းရွိ ေမာင္ေက်ာ္၊ ေမာင္ပေလာ၊ ေက်း ကေတာေဒသတြင္ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕(ေခၚ) ေမာင္ေမာင္ဦး၏အဖြဲ႕အား တုိက္ခိုက္သုတ္သင္ရာမွ လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ဳိ႕ရရွိၿပီး အင္အားေတာင့္တင္း လာသည္။
ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူ(ရလလဖ)
ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ မူလရည္မွန္းခ်က္မွာ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုသည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္အလင္းဝင္ၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခိုျပန္သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္တြင္ သထံုလွေဖေခါင္းေဆာင္၍ ေတာင္ႀကီးတြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ပအိုဝ့္အင္အားစုမ်ားသည္ ေတာခိုၾကျပန္သည္။ ေတာခိုပအိုဝ့္မ်ားကို ဗိုလ္လွေမာင္(ရွမ္း)   ႏွင့္ တာကလယ္ (ကရင္)တို႔က ေခါင္းေဆာင္ၿပီးနစ္ျဖဴ ဗဟိုခြဲမွ ဗိုလ္ပုတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔ႏွင့္ အစည္း အေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ တြင္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ရလလဖ)ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မိုးဟိန္းအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ ပြားရာ ပအိုဝ့္ေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္စံသိန္းက်ဆံုးခဲ့သည္။ ယင္းကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မဒညတစံထင္းႏွင့္ ဗကပလွေအာင္တို႔က ထိုးေဖာက္စည္း႐ံုးခဲ့သျဖင့္ ပအုိဝ့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြင္း လက္ဝဲဝါဒလက္ဝဲလမ္းစဥ္မ်ား ဝင္ေရာက္လႊမ္းမိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားခြဲ၍ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရသည္။ ရလလဖဌာန ခ်ဳပ္တြင္ အဘယႏွင့္ ၅၅ ေယာက္ရွိၿပီး တပ္ရင္း(၁)ကို တာကလယ္က ဦးေဆာင္သည္။ တာကလယ္သည္ စစ္ေရးအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပားၿပီး ေတာင္ႀကီး၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္း လွည့္လည္စည္း႐ံုးျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ တိုက္ကြက္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တပ္ရင္း(၂)ကို ဆရာထင္းက ေခါင္းေဆာင္သည္။ ရလလဖ အင္အားစုစုေပါင္းမွာ ၃၆၅ ေယာက္ခန္႔ရွိသည္။ ရလလဖမ်ားအတြင္း ဗကပ ကိုလက္ခံသူရွိသကဲ့သို႔ ဗကပကို လက္မခံႏုိင္ေသာ လူမ်ဳိးေရးဝါဒီမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ားကား မေပၚေပါက္ေသးေပ။
ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕
လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္မွာ ခြန္ဆာျဖစ္သည္။ ခြန္ဆာေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၂၇၂၂ ေယာက္သည္ လက္နက္ကိုင္ ၁၃ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ တန္႔ယန္း၊ က်ဳိင္းတံုေဒသတြင္ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ယူ ခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းျခင္း၊ ဘိန္းလုပ္ငန္း လုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးကစားလာျခင္း၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္ နားလည္မႈယူခဲ့ျခင္း စသည့္ မ႐ိုးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရက ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ လက္နက္ျပန္အပ္ရန္အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ခြန္ဆာက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရး စခန္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္းရာ ခြန္ဆာႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကိုသာ ဖမ္းမိၿပီး က်န္အင္အားစုမ်ား ေတာခုိခဲ့ ၾကသည္။
ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕ကို  က်န္ဆူးရွင္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေက်ာက္မဲ၊ လား႐ိႈးခ႐ိုင္ ေတာင္ ဘက္ျခမ္း ေဒသႏွင့္ လြယ္လင္ခ႐ိုင္ ေက်းသီး မန္ဆန္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖန္႔ခြဲလႈပ္ရွားသည္။ ေကအိုင္ ေအ၊ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ၊ တ႐ုတ္ျဖဴတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ ၿပီး ဘိန္းႏွင့္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းကို အဓိကထား၍လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္။
လြယ္ေမာ္ဌာနခ်ဳပ္ကို ေနာင္လိုင္တြင္ အေျခစိုက္ ၿပီး အလင္းဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္းစာတစ္ေစာင္ကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အတြင္း၌ တပ္မေတာ္သို႔ပို႔ခဲ့ဖူးသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ္တြင္ ေနာင္လိုင္၌ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ဗကပတို႔က လည္း လြယ္ေမာ္အဖြဲ႕ကို အက်ပ္ကိုင္၍ သိမ္းသြင္း လ်က္ရွိသည္။ လြယ္ေမာ္ အဖြဲ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္ အင္အား ၁၅ဝဝ ခန္႔ကို တပ္ခြဲ(၁၆)ခြဲျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ လား႐ိႈး ေက်ာက္မဲလမ္း ေတာင္ဘက္အျခမ္း တြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ ေကအိုင္ေအမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈယူ၍ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။
တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ ျပည္ပေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ၾကေသာ တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္မ်ားမွ ၾကြင္းက်န္ရစ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္မ(၃) ႏွင့္  တပ္မ(၅)သည္  ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္  အေျခစိုက္၍ လႈပ္ရွားေနရာမွ  ျမန္မာျပည္တြင္းသို႔  ရံဖန္ရံခါ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၃)၏တပ္မမွဴးမွာ လီဝင္ဟြမ္ ျဖစ္ၿပီး အင္အား ၃ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ေကအိုင္ေအ ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္ ဂ်င္မီယန္းတုိ႔ အေျခစိုက္ လ်က္ရွိေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထန္ပုိး(အယ္လ္ယူ-ဝ၅ဝ၅) တြင္ အေျချပဳထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း နားခါး ခန္႔မွန္းေျမပံုၫႊန္း(အယ္လ္ေဂ်- ၄၂၇၇)တြင္ ေရွ႕တန္းဌာနခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဘိန္း ႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္း အေရာင္းအဝယ္မ်ား၊ ေမွာင္ခို လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား ေမွာင္ခိုထုတ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ လူ၊ လက္နက္အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ္ လည္း မိမိတပ္မေတာ္အား တိုက္ခိုက္ျခင္းမရွိဘဲ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ေရွာင္ကြင္းေလ့ရွိသည္။ မလႊဲမေရွာင္ သာမွသာ တိုက္ခိုက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအား တိုက္ဖ်က္ေနသူအခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားသာျဖစ္ ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ တပ္စခန္းမ်ားသို႔ ဝါဒျဖန္႔ေရးသား ဆက္သြယ္ေလ့ရွိသည္။ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား၊ ေမွာင္ခိုကုန္သည္ ႀကီးမ်ားသည္ တပ္မ(၃)အား စီးပြားေရးအရ မွီခို ဆက္သြယ္ေနၾကရသည္။
တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၅)၏တပ္မမွဴးမွာ တြမ္ရွီဝမ္ျဖစ္ ၿပီး အင္အား ၂ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ ဌာနခ်ဳပ္မွာ ထုိင္း ႏိုင္ငံ မယ္စေလာင္း(အယ္လ္ယူ-၅၇၄၁)တြင္ တည္ရွိ သည္။ ေရွ႕တန္း ဌာနခ်ဳပ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ပန္ဟုန္ (အယ္လ္ေဂ်-၉၆၅၇)တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တပ္မ(၃) ကဲ့သို႔ပင္ ဘိန္းႏွင့္ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မ(၃)ႏွင့္(၅)သည္ ထိုင္ဝမ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မၾကာခဏပင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ကာ အဖ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။
တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၃)ႏွင့္(၅)သည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏လက္ေအာက္ခံ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတပ္အျဖစ္ ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ လစာေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ရယူခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္မ(၃)ႏွင့္(၅)သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ က်ိန္းေခါင္ (အမ္ၾကဴ-၄၈၅၅)နယ္ေျမႏွင့္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ေလာ သံုးပြင့္ဆိုင္နယ္စပ္ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတို႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ရသည္။ ထိုင္းအစိုးရက လိုအပ္သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ စစ္ဝတ္တန္ဆာပလာမ်ား တပ္ဆင္ေပးသည့္ အျပင္ ထိုင္းတပ္မေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ လစာႏွင့္စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းထားသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စင္း လည္း ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မမ်ားသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ထြက္သြားလာျခင္း မျပဳလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ ဘိန္းကုန္ကူးေသာ တ႐ုတ္အဖြဲ႕ မ်ားသာ သြားလာလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေလသည္။
ထိုင္ဝမ္တ႐ုတ္ျဖဴေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ရွိ ဖန္ခ်င္ယန္းက ဦးစီးၿပီး အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ကို ေလာႏိုင္ငံ ေဟြရွင္း (အမ္ၾကဴ-၁၉၇၅)တြင္လည္းေကာင္း၊    ထိုင္းႏိုင္ငံ  မယ္ဆိုင္ (အယ္လ္ယူ-၈၅၇၃)တြင္  လည္းေကာင္း၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း အေျချပဳလ်က္ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕ငယ္ရွစ္ဖြဲ႕ျဖင့္  လႈပ္ရွားသည္။ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ငယ္မ်ားသည္  က်ဳိင္းတံုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ  မိုင္းကိုင္ (အမ္အယ္လ္-၁၂၇၄)၊ မိုင္းဝ (အမ္အယ္လ္-၄၄၉၂)၊ မိုင္းယု (အမ္အယ္လ္-၆၃၈၃) ႏွင့္ မိုင္းဟဲ(အယ္လ္အက္ဖ္-၉၆ဝ၉)ေဒသမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
 ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ  စစ္ဟန္စင္တိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးဘသိန္းသည္လည္း အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ေလာႏိုင္ငံေဟြဆိုင္း(အမ္ၾကဴ-၄၆၅၅) ထိုင္းႏိုင္ငံ ဟတ္ဝိုင္(အမ္ၾကဴ-၂၈၆၆)တို႔တြင္ အေျချပဳလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။  ထြန္းလူႏွင့္အင္အား ၅ဝ ခန္႔သည္  ေလာႏိုင္ငံ ဘန္ေဟြဆိုင္(အမ္ၾကဴ-၄၇၅၅)ႏွင့္ မိန္မိန္း(အမ္အယ္လ္-၅၄၁၃) တို႔တြင္ အေျချပဳၿပီး က်ဳိင္းတံုခ႐ိုင္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွား လ်က္ရွိသည္။  ယင္းအဖြဲ႕မ်ားအား  စီအိုင္ေအ ဦးဘသိန္းႏွင့္ ထြန္းလူအဖြဲ႕ဟုသာ ေခၚေဝၚၾကသည္။ ေရႊႀတိဂံႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ လက္ယာဝါဒီ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအားလံုးမွာ စီအိုင္ေအႏွင့္ အဆက္ အသြယ္မကင္းခဲ့ၾကေပ။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ရွိေသာ  ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ အင္အား
၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္၊ ေနရာ ေဒသ နယ္ေျမအလိုက္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အင္အား  အေရအတြက္မ်ား အနီးစပ္ဆံုးမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
(က)    ျပည္တြင္းရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (နစ္ျဖဴ)
(၁)     ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္။  သခင္ဇင္ႏွင့္ အင္အား ၈ဝ။
(၂)     ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း။  ဘုန္းေက်ာ္ႏွင့္ အင္အား ၄ဝဝ။
(၃)     ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း။ ေအာင္ေဖႏွင့္ အင္အား ၅၄ဝ။
(၄)     အေနာက္ေျမာက္တိုင္း။ သက္ထြန္း ႏွင့္အင္အား ၃ဝဝ။
(၅)     ရခိုင္တိုင္း။ ေက်ာ္ျမႏွင့္ အင္အား ၃ဝဝ။
(၆)     တနသၤာရီတိုင္း။  ထြန္းရွိန္ႏွင့္ အင္အား ၁ဝဝ။
(၇)     ရွမ္းျပည္နယ္။  က်င္ေမာင္ႏွင့္ အင္အား ၁၁ဝ။
(၈)     စုစုေပါင္း။ အင္အား ၁၈၃ဝ ခန္႔ ရွိၿပီး  ခ႐ိုင္၊  ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္  ျဖန္႔ခြဲလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။
(ခ)     အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသ  ဗကပ။  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ တြင္ ဗသိန္းတင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အမွတ္ (၈ဝ၈) စစ္အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ထင္တာပန္ က ေခါင္းေဆာင္ကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားသည္-
(၁)     အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္။ ရမ္ကြမ္း(ေခၚ)ေနဝင္း။
(၂)     (ကက) တပ္ရင္း(၁ဝ၁)။ အင္အား ၄၂ဝ၊ တပ္ခြဲကိုးခြဲ။
                    (ခခ)    တပ္ရင္း(၁ဝ၇)။ အင္အား ၁၇ဝ၊ တပ္ခြဲသံုးခြဲ။
                    (ဂဂ)    တပ္ရင္း(၁ဝ၈)။ အင္အား ၂၉ဝ၊ တပ္ခြဲေလးခြဲ။
                    (ဃဃ) တပ္ရင္း(၂ဝ၂)။ အင္အား ၂ဝဝ၊ တပ္ခြဲႏွစ္ခြဲ။
                    (ငင)    တပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)။ အင္အား ၈၉၆၊ တပ္ရင္း ေလးရင္း။
                    (စစ)    တပ္ရင္း(၈ဝ၁)။ အင္အား ၁၆၂၊ ဖြဲ႕စည္းဆဲ
(၃)     သံလြင္  အေရွ႕ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္။ ခင္ေမာင္ႀကီး
                    (ကက) တပ္ရင္းႀကီး (၄ဝ၄)။ အင္အား ၈၃ဝ၊ တပ္ရင္း (၄)ရင္း။
                    (ခခ)    တပ္ရင္း(၅ဝ၁)။ အင္အား ၁၅ဝ။
                    (ဂဂ)    တပ္ရင္း(၅ဝ၂)။ အင္အား ၁ဝဝ။
                    (ဃဃ) တပ္ရင္း(၅ဝ၃)။ အင္အား ၂ဝဝ။
                    (ငင)    တပ္ရင္း(၅ဝ၄)။ ဖြဲ႕စည္း ဆဲ။
(၄)     စုစုေပါင္းအင္အား ၄ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး လူမ်ဳိးစု ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ား အား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အလ်င္အျမန္ သိမ္းသြင္းလ်က္ရွိသည္။
(ဂ)     ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗမာျပည္(နစ္နီ)
(၁)     ဗဟို။ ၇ဝ ခန္႔။
(၂)     ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို။ ရွမ္းအုန္းေမာင္ႏွင့္ ၇ဝ။
(၃)     အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို။ ေပါလိႈင္(ေခၚ) ေအာင္ခ ႏွင့္ ၁ဝဝ။
(၄)     ေတာင္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို။ ခိုင္ထြန္းမယ္ လက္နက္ ခ်ၿပီး လံုးဝ ပ်က္သုဥ္းသြားၿပီျဖစ္သည္။
(၅)     ရခိုင္တိုင္းဗ်ဴ႐ို။ ေက်ာ္ဇံဇရွီးႏွင့္ အင္အား ၇ဝ သည္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအျဖစ္ လံုးဝ ခြဲထြက္ၿပီးျဖစ္သည္။
(ဃ)    ေကအုိင္ေအ
          (၁)     ေကအိုင္ေအ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေဇာ္ဆုိင္း။
          (၂)     တပ္မဟာ(၁)။ ေဇာ္ဒန္ႏွင့္အင္အား ၁၄၈ ေယာက္။
(၃)     (ကက) လား႐ႈိးခ႐ိုင္တြင္လြမ္းေဒါင္ႏွင့္ တပ္ရင္း(၂)ေဇာ္ဘြန္ႏွင့္ တပ္ရင္း (၈)၊ ေဒါင္ေခါင္းႏွင့္တပ္ရင္း (၉) တို႔က တာဝန္ယူသည္။
(ခခ)    ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္တြင္ဒြေရာင္ႏွင့္ တပ္ရင္း(၁)၊ ေဂၚ႐ူလဒြႏွင့္ တပ္ရင္း (၅) တုိ႔က တာဝန္ယူသည္။
(၄)     တပ္မဟာ(၂)။ ေဇာ္တူးႏွင့္ အင္အား ၁၄၆၉ ေယာက္ရွိၿပီး ေဇာ္ေဘာက္က တပ္ရင္း(၃)၊ ဇုတ္ဒိုင္က တပ္ရင္း(၄)၊ လမာလရိန္းက တပ္ရင္း(၆)၊ ေဇာ္ေဘာက္* (ေဇာ္ေဘာက္  - ရင္း(၃)ရင္းမွဴးႏွင့္ ရင္း(၇)ရင္းမွဴးမွာ နာမည္တူျဖစ္သည္။)က တပ္ရင္း(၇)၊ မဒင္ကီးေယာ္**(မဒင္ကီးေယာ္        -၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အေသရမိၿပီးျဖစ္သည္။)က တပ္ရင္း(၁ဝ)၊ ကေဒၚ ေဇာ္ဆုိင္းက တပ္ရင္း(၁၁) စသည္ျဖင့္ တပ္ရင္းမ်ားအလိုက္ တာဝန္ယူၿပီး ျမစ္ႀကီး နားခ႐ိုင္၊ ႀတိဂံေဒသ၊ ဧရာဝတီအေနာက္ျခမ္း ေဒသမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားသည္။
(၅)     စုစုေပါင္းအင္အား။ ျပည္တြင္းတြင္ ၂၉၅ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ ထန္ပုိးတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။
(င)     ေကအင္န္ယူပါတီ။ ဥကၠ႒မွာ ေက်ာ္ျမသန္းျဖစ္ ၿပီး ပဲခူး႐ိုးမတုိင္းႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းဟူ၍ ခဲြျခားထားသည္။ ပဲခူး႐ုိးမတိုင္းေခါင္းေဆာင္မွာ ေစာမီးသတ္ျဖစ္ၿပီး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း ေခါင္း ေဆာင္မွာ ေစာျမရင္ျဖစ္သည္။ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းတြင္ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ႐ိုးမတပ္မဟာကို ဝရဇိန္(ေခၚ) ေလာကြာဦးစီး၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းတြင္ အင္အား ၇၃ဝ ခန္႔ရွိၿပီး  တပ္မ(၂)ကို  ေစာထြန္းေအးက ေခါင္းေဆာင္သည္။ တပ္မ (၂)လက္ေအာက္တြင္ ေကပီဂ်ီအက္ဖ္(ေခၚ) ကရင္ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ား တပ္ရင္း(၃)ရင္း ႏွင့္ ေကပီအယ္လ္ေအ(ေခၚ) ကရင္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ရင္း(၂)ရင္း ရွိသည္။ တိုင္းအလိုက္ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္-
          (၁)     ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းႏွင့္ ႐ိုးမတပ္မဟာ။ အင္အား
                   ၂ဝဝ။
                   (ကက) တပ္ရင္း(၄)
                             စံေအာင္။
                   (ခခ)    တပ္ရင္း(၈)
                             ေစာေအာင္သိန္း။
                   (ဂဂ)    ေဂ်ာ့အဖြဲ႕။
                             အင္အား ၅ဝ ခန္႔။
          (၂)     ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းႏွင့္ တပ္မ (၂)
                   (ကက) ေကပီဂ်ီအက္ဖ္။ တပ္ရင္း (၃)၊ (၄)၊ (၅)။
                   (ခခ)    ေကပီအယ္လ္ေအ။ တပ္ရင္း (၁)၊ (၃)။
          (၃)     ေကအင္န္ယူပါတီ၏ စုစုေပါင္းအင္အားမွာ
                   ၉ဝဝ ခန္႔ျဖစ္သည္။
(စ)     ေကအင္န္ယူအက္ဖ္(ေကအင္န္ယူတပ္ဦး)။ ဥကၠ႒ မန္းဘဇံျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မွာ ဗိုလ္ျမ ျဖစ္သည္။ တပ္မ(၁)ကို ဗိုလ္ျမကိုယ္တိုင္ဦးစီးၿပီး ဌာနခ်ဳပ္တြင္ လူအင္အား ၁၉ဝ ရွိသည္။ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ တပ္မဟာငါးခုကို ဖြဲ႕စည္း ထားရာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
          (၁)     ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္။ ဗိုလ္ျမကြပ္ကဲေသာ အင္အား ၁၉ဝ။
          (၂)     တပ္မဟာ(၁)။ ေက်ာ္ဟိုးႏွင့္အင္အား ၅ဝဝ။ တပ္ရင္း(၃)ရင္း။
          (၃)     တပ္မဟာ(၂)။ ေဘာနီႏွင့္အင္အား ၁၅ဝ၊ စစ္ေၾကာင္း(၂)ခု။
          (၄)     တပ္မဟာ(၃)။ ေမာေလ(ခ)ကစဲဒိုးႏွင့္ ၄ဝဝ၊တပ္ရင္း(၂)ရင္း။
          (၅)     တပ္မဟာ(၆)။ ေရႊဆုိင္းႏွင့္ ၄ဝဝ၊ တပ္ရင္း (၂)ရင္း။
          (၆)     တပ္မဟာ(၇)။ ထိန္ေမာင္ႏွင့္ ၇ဝဝ၊ တပ္ရင္း (၃)ရင္း။
          (၇)     စုစုေပါင္းလက္နက္ကိုင္အင္အား ၂၃၄ဝ ခန္႔ ရွိသည္။
(ဆ)    ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ(ပီဒီပီ) ေခၚ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕။
          ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဦးႏု၊ ဦးေလာ႐ံု၊*** (ဦးေလာ႐ုံ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ထြက္ခြာသြားေသာအခါ ဦးေလာ႐ုံေနရာကို ဦးသြင္က တာဝန္ယူသည္။) ဗိုလ္လက္်ာ ႏွင့္ တီကလစ္တို႔က ဦးစီးၿပီး တိုင္းအလုိက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္-
          (၁)     ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း။ ဂ်င္မီယန္းေခါင္းေဆာင္ၿပီး စစ္ေရးအရ ခြဲထြက္သြားၿပီးျဖစ္သည္။
          (၂)     အလယ္ပိုင္းတိုင္း။ ဦးသြင္ႏွင့္ ၇၅ ေယာက္။
                   (ကက) တပ္ရင္း(၁)။
                             တက္ထြန္းႏွင့္ ၁၂ဝ။
                   (ခခ)    တပ္ရင္း(၂)။
                             ေအာင္ခင္ႏွင့္ ၁၂ဝ။
                   (ဂဂ)    တပ္ရင္း(၃)။
                             စိန္တိုး၊ အင္အားစုဆဲ။
(၃)     ေတာင္ပိုင္းတိုင္း။ ဗိုလ္ရန္ႏုိင္ႏွင့္ အင္အား ၅ဝ ရွိၿပီး တိုင္းတပ္ကို တင္ေငြႏွင့္ သန္းလြင္ က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး လူအင္အား ၂၅ဝ ရွိသည္။
          (၄)     သီးျခားတိုင္း(၁)။ တင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္အင္ အား ၁၆ဝ ခန္႔ရွိသည္။
          (၅)     စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၈၁ဝ ခန္႔ရွိသည္။
(ဇ)     မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
          (၁)     မြန္ျပည္သစ္ပါတီ။ ႏုိင္ေရႊက်င္ႏွင့္ ၈၇ ေယာက္။
          (၂)     မြန္ျပည္ေတာ္ျပန္အဖြဲ႕။* (သီးျခားအဖြဲ႕။) ႏုိင္ထင္ႏွင့္ ၂၅ ေယာက္။
 (စ်)    ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕
          (ပညင)။ ေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ၅ဝ ေယာက္။
(ည)    ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား
(၁)     အက္စ္အက္စ္ေအ။  စဝ္ေဆးဝိုင္ႏွင့္စိုင္းလွေအာင္**(လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။) တို႔ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အင္အား ၅၄၂ ေယာက္ကို တပ္ရင္း (၁ဝ၁)၊ (၁ဝ၂)၊ (၁ဝ၃)၊ (၁ဝ၄)ႏွင့္ ေဒသႏၲရတပ္ မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
(၂)     အက္စ္ယူအာရ္ေအ။ မိုးဟိန္းႏွင့္အင္အား ၅၈ဝ ရွိၿပီး တိုင္း(၁)၊ (၂)၊ (၃) ဟူ၍ ခြဲထား သည္။
          (၃)     စစ္ဟန္စင္တိုင္း။ အြန္က်န္းႏွင့္ ၅ဝဝ။
          (၄)     တပ္စစ္စင္တိုင္း။ အိုက္ျမင့္ႏွင့္ ၆ဝဝ။
(ဋ)     ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ။ ေစာေမာ
          ရယ္ႏွင့္အင္အား၂ဝဝ။
(ဌ)     ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ။ ေရႊေအးႏွင့္ အင္အား ၃ဝ။
(ဍ)     ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူ(ရလလဖ)။ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အဘယႏွင့္ ၅ဝ ရွိၿပီး တပ္ရင္း(၁)၌ တာကလယ္ ဦးစီး ၁၆ဝ ခန္႔ရွိသည္။ တပ္ရင္း(၂)ကို ဆရာထင္း ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၁၅ဝ ခန္႔ရွိသည္။
(ဎ)     ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕။ က်န္ဆူးရွင္ႏွင့္အင္အား ၁၅ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး တပ္ခြဲ ၁၆ ခြဲ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
(ဏ)    တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ျပည္ပေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား။
          (၁)     တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၃)။ လီဝင္ဝွမ္းႏွင့္ ၃ဝဝဝ ခန္႔။
          (၂)     တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၅)။ တြမ္ရွီဝမ္ႏွင့္ အင္အား ၂ဝဝဝခန္႔။
          (၃)     ထိုင္ဝမ္တ႐ုတ္ျဖဴေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖန္ခ်င္ယန္းႏွင့္ အင္အား ၄ဝ၈ ခန္႔။
          (၄)     စီအုိင္ေအ။ ဦးဘသိန္းႏွင့္ ၂ဝဝ ခန္႔။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ စုစုေပါင္းေသာင္းက်န္းသူအင္အား
၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရရွိေသာ စာရင္းဇယား မ်ားအရ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္း အလိုက္ စုစုေပါင္းအင္အားမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
(က)    ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(နစ္ျဖဴ) အင္ အား ၁၈၃ဝ။
(ခ)     အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပ။ အင္အား ၄ဝဝဝ။
(ဂ)     ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗမာျပည္(နစ္နီ)။ အင္အား ၂ဝဝ။
(ဃ)    ေကအိုင္ေအ။ အင္အား ၂၉၅ဝ။
(င)     ေကအင္န္ယူပါတီ။ အင္အား ၉၈ဝ။
(စ)     ေကအင္န္ယူတပ္ဦး။ အင္အား ၂၃၄ဝ။
(ဆ)    ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ။ အင္အား ၈၁ဝ။
(ဇ)     မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ အင္အား ၁၁၂။
(စ်)     ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕(ပညင)။ အင္အား ၅ဝ။
(ည)    ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ အင္အား၂၂၂၂။
(ဋ)     ကရင္နီႏွင့္ ကယန္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား။ အင္အား ၂၃ဝ။
(ဌ)     ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူ(ရလလဖ) အင္အား ၃၆၅။
(ဍ)     ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕။ အင္အား ၁၅ဝဝ။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၿပီး စုစုေပါင္း အင္အားမွာ ၁၇၆ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ ျပည္ပ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး အင္အားစုစုေပါင္း ၅၆ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ျပည္တြင္းသို႔ အဖြဲ႕ငယ္မ်ား မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္လႈပ္ ရွားလ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ျဖစ္သည့္ မီဇို(လူ႐ိႈင္း)ႏွင့္ ဖီဇိုနာဂေသာင္းက်န္းသူမ်ား လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သင္တန္းတက္ရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ အိႏၵိယတပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားကို ေရွာင္ တိမ္းရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေလ့ရွိသည္။ မူဂ်ာဟစ္မ်ားမွာမူ အင္အားလြန္စြာနည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး ဆန္ေမွာင္ခိုဂုိဏ္းမ်ား၊ ဓားျပဂိုဏ္းမ်ား အသြင္သာ ရွိေနေလသည္။
xxx
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ သမိုင္း အစကာလမ်ားတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ား၊ လယ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သားေလာကကိုသာမကဘဲ  ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအတြင္းသို႔ပါ ထိုးေဖာက္စည္း႐ံုးႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္  ျဖစ္သည္။  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို စိတ္ဝင္စားသူအမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံသူမ်ား လည္း  ရွိခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္  ထိုစဥ္က  စစ္ေရးအရ အင္အားအႀကီးမားဆံုးေသာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ အစည္းမွာ ေကအင္န္ယူမ်ားျဖစ္သည္။ ေတာခို ကရင္ ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ား၊ ေကအင္န္ဒီအိုတပ္မ်ားမွာ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္း အင္အား ေတာင့္တင္းၾကသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္အင္ အားစုမ်ားတြင္ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ေလ့က်င့္မႈရွိေသာ တပ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္ မွ ေတာခိုသြားေသာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္အမည္ျဖင့္ သီးျခားျဖစ္ေနေသာ ေတာခိုတပ္မ်ားကို  တစ္စင္ေထာင္လာမွာစိုးေသာ ေၾကာင့္ ဝါးမ်ဳိပစ္ခဲ့သည္။ က်န္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပံုစံ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စစ္ႏိုင္ေရးေၾ<ြကးေၾကာ္သံျဖင့္ ေျပာက္ က်ားတပ္မ်ားအား သမား႐ိုးက်စစ္ဆင္ႏိုင္ေသာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအေျခအေန မရွိေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေကအင္န္ယူ တို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရး အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆုိင္လာရေသာအခါ  အင္အားအလံုး  အရင္းျဖင့္ မရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တပ္ဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ား အျဖစ္  ခဲြ၍  လႈပ္ရွားရမည္။  ေကအင္န္ယူမ်ား       ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို လက္ခံေသာအခါ ထိုတပ္မ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပံုစံ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားျဖစ္လာသည္။
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကို ရင္ဆုိင္ရမည့္ စစ္ေရးအေျခအေနအရ ေျပာက္က်ားစစ္နည္းဗ်ဴဟာကိုသာ အသံုးျပဳၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကို စစ္ေရးျဖင့္ အႏုိင္တိုက္ ၍ ရယူေရးအတြက္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ရြာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ မွာ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ မလံုေလာက္ႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ အတိအလင္း လႈပ္ရွားေသာ သမား႐ိုးက်တပ္မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔သည္ ေဒသခံေျပာက္က်ားတပ္ မ်ားအျပင္ သမား႐ိုးက်တပ္မ်ား ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အမည္ခံမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သမား႐ိုးက်တပ္မ်ားမွာ လည္း ေျပာက္က်ားစစ္နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္သာ အဖဲြ႕ငယ္ မ်ားခြဲ၍ လႈပ္ရွားခဲ့ရျပန္သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားကို သမား႐ိုးက် တပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားျပန္သည္။ တိုက္ တိုင္းေအာင္တပ္မ်ား၊ ေအာင္ႏုိင္တပ္၊ ေအာင္ေဇယ် တပ္တို႔သည္ သမား႐ိုးက်တိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရန္ ေျခလွမ္းလာေသာ တပ္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပဲခူး ႐ုိးမတြင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပ်က္စီးရန္ အသက္ငင္လာသည္။ ဇာတ္တူသားစားေသာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ပါတီတြင္း ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာသည့္အျပင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုကလည္း လက္မခံေတာ့ေပ။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ ေရးတပ္ေပါင္းစု(ေခၚ) မဒညတတို႔သည္ ျပည္သူလူထု၏  ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံလာရသည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီအတြက္ အသက္႐ွဴေပါက္ပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အျမစ္ျပတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းစဥ္မွာပင္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားကို စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္၍ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားမွာ ေျပာက္က်ားစစ္ပံုစံ ဆင္ႏႊဲလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ သမား႐ိုးက်ပံုစံျဖင့့္ အင္အား အလံုးအရင္းကို အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ေကအိုင္ေအ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ လည္း ျပည္ပအေထာက္အကူျဖင့္ လက္နက္ခဲယမ္း အင္အားေတာင့္တင္းလာေသာေၾကာင့္ ေျပာက္က်ား စစ္ကိုေရာ၊ သမား႐ိုးက်တိုက္ပြဲမ်ားကိုပါ ေဖာ္ေဆာင္လာၾကသည္။ ျပည္ေျပးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ေကအင္န္ယူ ဗိုလ္ျမအုပ္စု သည္လည္း လက္နက္ခဲယမ္းအင္အား ေတာင့္တင္းလာသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗကပ၊ ေအအိုင္ေအ၊ ျပည္ေျပး၊ ေကအင္န္ယူစေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အင္အားအသစ္၊ လႈပ္ရွားမႈအသစ္မ်ားျဖင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္၍ အရွိန္ျမႇင့္ တိုက္ခိုက္လာၾကသည္။ ထိုေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား တပ္မေတာ္သည္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ဳိးစံုဖြင့္၍ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရေလသည္။ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၅)တြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ဳိးစံုတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ဦး မည္ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း(၄)
မွီျငမ္းကိုးကားထားေသာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား
*        ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
*        ကခ်င္ေသာင္းက်န္းမႈေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေန(၃ဝ-၈-၈၈) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)စီမံေရးဌာနစု။
*        ကရင္ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း(၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ ဘာလ)ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူသမုိင္း စာေစာင္ ျပစုေရးေကာ္မတီ။
*        ၿငိမ္းခ်မ္းပန္းကမ္းေပမယ့္ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ဗ၊ ပ၊ အမွတ္(၇၇၃)၊ ျပန္ၫႊန္႐ုံး၊ ၃-၁၂-၆၉၊ ၅ဝဝဝ+ ၆၈-၁။
*        ဇင္+ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂) ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ရဲေဘာ္တင္ရွိန္၊ ရဲေဘာ္ စန္းျမင့္၊ ရဲေဘာ္ေအာင္သူ၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၅)ရက္၊ ပထမအႀကိမ္၊ အုပ္ေရ ၁ဝဝဝဝ၊ ဘီဝွာ ပံုႏွိပ္တိုက္ (ျပည္သူပိုင္)တြင္ ပံုႏွိပ္ၿပီး ဦးဘခက္ (ဝ၁၂၅၁) သေျပျဖဴစာေပ၊ အမွတ္ ၂၂ဝ၊ ဆိပ္ ကမ္းသာလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေဝသည္။
*        တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစု၏ အလားအလာ(၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု။
*        ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား။
*        ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား။
*        ေနာက္ဆံုးေပၚ သံုးပါတီ။ မြန္ခ်စ္သိန္း၊ မန္းႏုိင္စိုး၊ ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္ ျမရာပင္စာေပတိုက္၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ျခင္း။
*        ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ   သို႔တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ ခံစာ၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုပံုႏွိပ္တိုက္။
*        ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူစာေစာင္(၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ)ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) စီမံေရး ဌာနစု။
*        ျပည္သူ႔စစ္ ဒို႔စစ္ ဒို႔စစ္၊ ေစာအယ္ေကာ္၊ မန္းစံမင္း၊ ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ ဘခက္၊ ရဲေဘာ္သံဒိုင္ ျမရာပင္စာေပတိုက္၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ျခင္း။
*        ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ ေစာအယ္ေကာ္၊ မန္းစံမင္း၊ ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ျမရာပင္စာေပတိုက္၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ပထမအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ျခင္း။
*        ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၏ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု။
*        ဗကပအေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသသမုိင္းအက်ဥ္းႏွင့္ အလားအလာသံုးသပ္ခ်က္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ံုး(ၾကည္း)။
*        ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နယ္စပ္ေဒသ လႈပ္ရွား မႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (၃ဝ-၅-၇၈)ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု။
*        ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ ထြက္ဆိုခ်က္ တပ္မေတာ္ေထာက္ လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး။
*        ျမန္မာႏုိင္ငံ ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း၊ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္။
*        ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ား အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)။
*        ေသာင္းက်န္းသူသမုိင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္။
*        ေသာင္းက်န္းသူသမုိင္း၊ အေနာက္ေတာင္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္။
*        ေသာင္းက်န္းသူသမုိင္း၊ အမွတ္(၄၄)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္။
*        ေသာင္းက်န္းသူသမုိင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္။
*        အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမုိင္း၊ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ဦးစီးဌာန။
*        ဦးႏု၊ ဦးေလာ႐ံု၊ အေပါင္းအပါမ်ားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဂုိဏ္း၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးၾကည္ၫြန္႔၊ ေဒၚခင္စီ၊ ေမတၱာမိုး ပံုႏွိပ္ တိုက္ (ဝ၁၄၈ဝ) ဓမၼဝိဟာရလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ရန္ကုန္တြင္ ပံုႏွိပ္၍ ဦးၾကည္ၫြန္႔၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္(ဝ၇၆ဝ)၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာပံုႏွိပ္တိုက္၊ အမွတ္ ၂၁ဝ၊ အခန္းအမွတ္(၉) ရန္ကင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေဝသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization