Home » » အခန္း(၁၄) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္

အခန္း(၁၄) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္အခန္း(၁၄)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္
ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ေယဘုယ်အေျခ အေန(၁၉၆၈ ခုႏွစ္)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္က သေဘာထား မမွန္ကန္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စေသာ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံပါတီမ်ားက မိမိတို႔ပါတီ အက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ခဲ့သကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးစု ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားကလည္း ဖက္ဒရယ္မူထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေစာဟံတာသာေမႊး၏ ေကအာရ္စီသာလက္နက္ခ် အလင္းဝင္ ခဲ့သည္။ က်န္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ေတာခို၍ ဆက္ လက္ေသာင္းက်န္းၿမဲ ေသာင္းက်န္းေနခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဗမာ ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ျပည္ပျပန္မ်ား ေရာက္ရွိလာ ၿပီး ျပည္ပလမ္းစဥ္ကို အၾကြင္းမဲ့နာခံရန္ အတင္း အက်ပ္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ျပည္ပလမ္းစဥ္ကို မနာခံဟု ထင္ရေသာ ရဲေဘာ္ေဌး၊ ဂိုရွယ္၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ တို႔မွာ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည္။ ျပည္ပျပန္ အခ်င္းခ်င္းမွာပင္ အာဏာလုမည္ဟု ထင္ရေသာ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းႏွင့္ ထြန္းရွိန္မွာ အသတ္ခံရသည္။ ေတာခိုေက်ာင္းသားမ်ားလည္း အသတ္ခံရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ႀကီးစိုးေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အခ်င္းခ်င္း ဇာတ္တူသား စား႐ံုသာမကဘဲ ျပည္သူ လူထုကိုလည္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ခဲ့  သည္။ ပဲခူး႐ိုးမ၌ အဆိုးရြားဆံုး ေဒသမွာ ေပါက္ေခါင္း ၿမိဳ႕နယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျပစ္မဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားမွာ လူမဆန္စြာ သတ္ျဖတ္ ညႇဥ္းဆဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ နင္လားငါလား လူသတ္ဝါဒ ထြန္းကားရာအရပ္ေဒသမွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသျဖစ္ သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)ႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ပါတီတို႔သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ လူသတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ ျပန္ေပးဆြဲ၊ ပစၥည္းလု၊ ရြာမီး႐ႈိ႕ စသည္ျဖင့္ ထင္သလိုပင္ ရမ္းကားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္၏ အေျခခံ ျဖစ္ေသာ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕ စည္း၍ ရန္သူအား ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ေနၾကေလၿပီ။
ရခိုင္ေဒသတြင္လည္း မူဂ်ာဟစ္မ်ားမွာ ဆန္ ေမွာင္ခိုအဆင့္သာရွိေနေသာ္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ၊ အလံနီပါတီႏွင့္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ လႈပ္ရွားထၾကြလ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တြင္ကား ေကအုိင္ေအေသာင္းက်န္း သူမ်ား လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ အေဝးေရာက္ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္တြင္းမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကို ကယ္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေနာ္ဆုိင္းကို ရွမ္း ျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေစလႊတ္၍ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသသို႔ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏ တိုက္ခိုက္ ေနၾကရသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခြင္လံုးတြင္လည္း ရွမ္းေသာင္း က်န္းသူ အဖဲြ႕အစည္းေလးမ်ားက တသီးတျခားစီ ထၾ<ြကေသာင္းက်န္းလ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔ကို ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕တို႔ က အၿပိဳင္အဆိုင္ သိမ္းသြင္းလ်က္ရွိသည္။ ကယား ျပည္နယ္တြင္လည္း ကယန္းျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရး ပါတီတို႔ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ယင္းတို႔အခ်င္းခ်င္းလည္း အေစးမကပ္ၾကေပ။ ကရင္ ျပည္နယ္တြင္ကား ဗိုလ္ျမအုပ္စုသည္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း ကို စတင္လုပ္ကိုင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္း တြင္မူ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအိုတို႔သည္ နယ္ေျမလုလ်က္ရွိသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းကို ကမ္းလင့္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္မခံေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲ၍ တိုက္ခိုက္ရေတာ့သည္။ အမွတ္(၇၇) ေျချမန္ တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ အမွတ္(၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲရသည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း တပ္မေတာ္သား မ်ားသည္ အမာခံေကဒါမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။ ႏုိင္ငံေရးတာဝန္ကိုေရာ စစ္ေရးတာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈအေျခအေနမွာ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား ေပၚေပါက္သည္လည္းရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အထူးျခားဆံုးမွာ လက္ဝဲလက္ယာျပည္ပ ပေယာဂမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားအား ဝင္ေရာက္ကူညီလာၾကျခင္းပင္ျဖစ္ေလ သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒က ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚျခင္း
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္၍ ေျမေအာက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ထိုစဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ဦးဝင္းတို႔ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္မွစ၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။ ပထစေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ေသာ သခင္တင္၊ သခင္တင္ေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္တို႔ကိုမူ ထိန္းသိမ္းထားရာမွျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ပမညတဦးစီးေသာ ျပည္သူ႔ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္စီး ရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္သျဖင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွစ၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ရ  သည္။(၁။ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၁ မွ ၁၉၉။)
သို႔ေသာ္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ဦးႏုႏွင့္ ဦးဗေဆြတို႔ကို ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ (၂။ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၃။) ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ နံနက္ ဝ၉ဝဝ နာရီတြင္ အမွတ္ (၁၆) ဝင္ဒါမီယာ၌ ေအာက္ပါႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို ဖိတ္ၾကားလိုက္သည္-
(က)    ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း
(ခ)     ဦးေက်ာ္မင္း
(ဂ)     ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး
(ဃ)    ဗိုလ္ခင္ေမာင္
(င)     သခင္ခ်စ္ေမာင္(ဝိဓူရ)
(စ)     သခင္ခ်စ္ေမာင္(ျမန္ေအာင္)
(ဆ)    စဝ္စိုင္းလံု
(ဇ)     သခင္စံျမင့္
(စ်)     ဒူဝါေဇာ္ရစ္
(ည)    ဒူဝါေဇာ္လြန္း
(ဋ)     သခင္တင္
(ဌ)     ဦးတင္ထြန္း
(ဍ)     ဦးထပ္လႈိင္း
(ဎ)     ဦးထြန္းျမင့္(လင္းေခး)
(ဏ)    ဦးႏု
(တ)    စဝ္ျပည့္
(ထ)    မြန္ဖိုးခ်ဳိ
(ဒ)     ဦးဗေဆြ
(ဓ)     ဗိုလ္မင္းေခါင္
(န)     ဦးေရႊႀကိဳင္
(ပ)     သခင္လြင္
(ဖ)     သခင္လွေၾကြ
(ဗ)     သခင္ေလးေမာင္
(ဘ)    ဦးလြန္ပုမ္
(မ)     စဝ္ဝဏၰ
(ယ)    မန္းဝင္းေမာင္
(ရ)     ဖဒိုေဝေသာ
(လ)    သခင္တင္
(ဝ)     သခင္သာခင္
(သ)    ဆရာသာထို
(ဟ)    ဦးသာထြန္း
(ဠ)     ဗိုလ္မွဴးေအာင္
(အ)    ႏိုင္ေအာင္ထြန္း
အထက္ပါ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား(၁။ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၂။)သည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးကို ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လံုးဝပစ္ပယ္ မထားဘဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚသို႔ ဖိတ္ေခၚကာ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေဆာက္တည္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဘက္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေဖ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္စန္းယု၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းစိန္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္တို႔ ပါဝင္ ၾကသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက-
''ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္ဖိတ္တာကေတာ့ ဖိတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာျပပါမယ္။ ေရွးဦး ဆံုးအပိုင္းကေတာ့ တိုင္းျပည္တကယ္အက်ဳိးျပဳမယ့္ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေနတဲ့အခါ တတ္ႏုိင္သမွ် ညီၫြတ္ေရးရ ေအာင္ ဘယ္လိုမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ ေဆာင္ရြက္ရင္ ေကာင္းမယ္ ဆိုတာကို အၾကံဥာဏ္ေပးၾကပါလို႔ အၾကံÓဏ္ ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္''  (၂။ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအၾကံေပးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၃။) ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး နံနက္ ဝ၉ ၃၅ နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ႐ုပ္သိမ္း လိုက္သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီသည္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္(၇၂) ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္။ (၃။ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၇၊ ၈။) အဖြဲ႕ဝင္ ၃၃ ဦးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ၃၃ ဦးပင္ျဖစ္သျဖင့္ သတင္း စာအခ်ဳိ႕က ၃၃ ဦးေကာ္မတီဟု ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းကိုလည္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္(၇၄)ကိုထုတ္ျပန္၍ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရး အတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေတာင္းခံလိုက္ျပန္သည္။(၄။ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၉၊ ၁ဝ။)  တစ္ျပည္လံုးရွိ လုပ္သားျပည္သူမ်ား ထံမွ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုလံုး ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေစေရး အတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းတို႔သည္ သမုိင္းတင္ရမည့္ ထင္ရွားေသာ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမေအာက္ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကို တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္၍ ေခ်မႈန္းေနစဥ္ ေျမေပၚပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ေရွ႕အခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရ ဦးမည္ျဖစ္ေလသည္။

က်မ္းကိုးစာရင္း
၁။       ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။
၂။       တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွ ေပးပို႔သည့္ ေသာင္း က်န္းသူ သမုိင္းစာအုပ္မ်ား(၁၉၈၇ ခုႏွစ္)။
၃။   တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား (ကယား)၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္ မတီဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။
၄။       ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခ်က္မ်ား (၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ)။
၅။       ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား။
၆။       ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း(ႏုိင္ငံေရးက႑)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီမွ ေရးသား ျပဳစုသည္။ (၁၉၈၇ ခုႏွစ္)။
၇။       ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမုိင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ထုတ္ေဝသည္။
၈။       ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာ၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၊ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ထုတ္ေဝသည္။
၉။       ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္(ပထမအႀကိမ္)၊ပုဂံ စာအုပ္တိုက္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္။
၁ဝ။  ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊  ဒို႔စစ္ (ပထမအႀကိမ္၊ ေစာအယ္ေကာင္၊ မန္းစံမင္း၊ ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ရဲေဘာ္သံဒိုင္၊ ျမရာပင္စာေပ၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္။
၁၁။     လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၊ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္(ပထမအႀကိမ္)၊ ပုဂံစာအုပ္ တိုက္၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ။
၁၂။   သခင္သန္းထြန္း၏  ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ (ပထမတြဲ၊ ဒုတိယတြဲ) ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ဗိုလ္ေစာလင္း၊ ျမရာပင္စာေပ၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization