Home » » အခန္း(၃) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း

အခန္း(၃) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း


အခန္း(၃)
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရက ၃၃ ဦး ေကာ္မတီအား ဖိတ္ေခၚ၍ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနစဥ္မွာပင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားမွာ အဆိုးရြားဆံုးေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသည္ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားၿပီး ေရလုပ္ငန္းေကာင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္အေလ်ာက္ ေသာင္းက်န္းသူတုိ႔အတြက္ လက္မလြတ္ႏိုင္ေသာ ေဒသႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ ညီၫြတ္ ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)တို႔သည္ နယ္ေျမအသီးသီး သတ္မွတ္၍ လႈပ္ရွားစုိးမုိးေနၾကသည္။ ေကအင္န္ယူ ပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မဒညတအသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သီးျခား အစီအစဥ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပဲခူး႐ုိးမရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို၌ ျဖဳတ္၊ ထုတ္ သတ္လမ္းစဥ္ (ေခၚ)လူသတ္ဝါဒ ထြန္းကားလာၿပီ ျဖစ္ရာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ သို႔လည္း ကူးစက္လာသည္။သို႔ေသာ္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ကူးစက္လာေသာ လူသတ္ဝါဒမွာ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကသည္ ထက္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုကို သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္သည္က ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႕ ရသည္။ 


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု(ေခၚ) မဒညတကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ အဓိက အင္အားစုမ်ားမွာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီပင္ ျဖစ္သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္  ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ုံးေရး၊ ဘ႑ာေရးတုိ႔အတြက္ အေျခ စိုက္ရာ အခ်က္အခ်ာေဒသပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းမဒညတအား အထူးအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟိုသည္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚတိုင္း ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ပူးတြဲေနသကဲ့သို႔ မဒညတဗဟိုသည္လည္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ၌ပင္ အေျခစိုက္ခဲ့သည္။ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေကအင္န္ယူဗဟုိႏွင့္ မဒညတဗဟိုအား ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚတိုင္း ေကအင္န္ယူပါတီမွတစ္ဆင့္ ဦးေဆာင္ လမ္းၫြန္မႈမ်ားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွ တကယ္တမ္းအာဏာရွိသည္မွာ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚတုိင္း ေကအင္န္ယူပါတီသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တိုင္းေကအင္န္ယူပါတီမွတစ္ဆင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ (ဗဟုိ)အား မဟာေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚကို လိုက္နာက်င့္ သံုးေစရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္ခဲ့သည္။(၁။        ျမရာပင္စာေပ၏ ျပည့္သူ႕စစ္ ဒို႔စစ္၊ ဒုိ႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၊ ၃ဝ။)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ(ဗဟုိ) သည္ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္အေဝးတစ္ရပ္ကုိက်င္းပ ၿပီး ''ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေကအင္န္ယူပါတီ ကြန္ဂရက္အၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ က်င္းပ သည့္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းေသာ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ''ဟု ေခၚတြင္ သည့္လမ္းစဥ္ ေပၚလစီအသစ္တစ္ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ လုိက္သည္။ ယင္းလမ္းစဥ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ၆၄ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေျခခံ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္လည္း မဒညတသဘာပတိအဖြဲ႕(ဗဟုိ) က  ''အေထြေထြႏုိင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္ လမ္းၫြန္'' ကို ခ်မွတ္ျပန္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ မဒညတျမစ္ဝကြၽန္းေပၚစစ္နယ္ေျမ စစ္ဦးစီးေကာ္မတီသည္ ေအာင္ပြဲသံစစ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာင္ပြဲသံ စစ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကာလမွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ အကုန္အထိျဖစ္သည္။  ေအာင္ပြဲသံစစ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းကုိ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတုိ႔က အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်ိန္တြင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ(ေကအာရ္စီ)မွ ေစာစိန္မႈန္ႏွင့္ ကိုလမ္ ဘတ္(စ္)တုိ႔ လူစုလည္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ သီးျခား လႈပ္ရွားေနသည္။ ဖ်ာပံုခ႐ုိင္အတြင္း အလံနီအင္အား အနည္းငယ္လည္းရွိသည္။ စင္စစ္မဒညတမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏တုိက္႐ုိက္ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္သာ တည္ရွိေနသည္။

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တြင္ တုိင္းေကာ္မတီ(၆)ဦးရွိရာ အတြင္းေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္စိုးသန္းျဖစ္ၿပီး ရဲေဘာ္ဝင္းေမာင္၊ ဗိုလ္ေသာ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ေဖ၊ ရဲေဘာ္ဗိုလ္ဦး(ေျမာင္းျမ)ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ခင္(ဖ်ာပံုခ႐ုိင္)တုိ႔ပါဝင္ၾကသည္။ ခ႐ုိင္အားျဖင့္ ဖ်ာပံုခ႐ုိင္တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ ခ႐ုိင္ အားျဖင့္ ဖ်ာပံုခ႐ုိင္၊ မအူပင္္ခ႐ုိင္၊ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္၊ ပုသိမ္ခ႐ုိင္၊ ဟသၤာတခ႐ုိင္ဟူ၍ ငါးခ႐ိုင္သတ္မွတ္ ၿပီး ဟံသာဝတီခ႐ုိင္ အေနာက္ျခမ္းကိုလည္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းအတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္း ထားသည္။ ပဲခူး႐ုိးမတြင္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္လမ္းစဥ္ ထြန္းကားၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းအား အစားထုိးဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ရဲေဘာ္စုိးသန္းအား သုတ္သင္ပစ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း အပိုင္း(၃)တြင္ အက်ယ္တဝင့္တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တုိင္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ေကဒါ ၁၅ဝ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျဖစ္သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အဓိကအားထားရာႏွင့္ မဒညတ၏ မ႑ိဳင္ ေဒသမွာ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ျဖစ္သည္။ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မွာ သခင္ဗိုလ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သခင္ဗိုလ္ဦးအားေျမႇာက္စား၍တုိက္႐ုိက္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ တုိင္း ေကာ္မတီကို ပင္လွ်င္ သခင္ဗိုလ္ဦးက ၫႊန္ၾကားကြပ္ကဲ လာသည္။ သခင္ဗိုလ္ဦးသည္ေတာ္လွန္ေသာ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္စိုးသန္းအား ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ရန္ စီစဥ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သခင္ဗိုလ္ဦးသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ အစြမ္းကုန္ လႈပ္ရွားေတာ့သည္။ ခရီးသည္တင္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊျပည္သာ၊ ေရတမာ၊ ဒဂံုေမ၊ ဒဂံုလြင္၊ တုိးၾကြယ္၊ မင္းႀကီး၊ မင္းလွ၊ ခ်မ္းသာႀကီးတို႔ကုိ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီး၍ ခရီးသည္မ်ားကို လုယက္ၾက သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္လည္း လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေျခ ၈ဝဝ ေက်ာ္ရွိေသာ ေရႊျပည္သာရြာႀကီးကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့ၾကသည္။ ပုသိမ္ခ႐ုိင္ ေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ဗုိလ္ထြန္းဦး တုိ႔ကလည္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္  ၾကက္သြန္ခင္းေက်းရြာႏွင့္ ႀကိဳ႕ကုန္းေက်းရြာတုိ႔ကို မီး႐ႈိ႕ပစ္ခဲ့ၾကသည္။
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားမွာလည္း အေျမာက္အျမားမီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုမွ အာဏာနီကို ခ်က္ခ်င္း တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္  ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔သည္ အၾ<ြကင္းမဲ့ပင္ လုိက္နာၾကသည္။
ဒုတိယပတ္ ဗဟုိမာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ ေက်ာင္းဆင္း ျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္ဘေအာင္သည္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ အလယ္အလတ္တန္းစားလယ္သမားႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာ လယ္သမားမ်ား၏ ကြၽဲႏြားပစၥည္းမ်ားကို ဝမ္းစာစပါးပင္မခ်န္ဘဲ အဓမၼလုိက္လံသိမ္းဆည္းခဲ့ သည္။ ရဲေဘာ္ဘေအာင္အား ဆန္႔က်င္မိသူမ်ားမွာ အသတ္ခံၾကရေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမိသားစု အေျမာက္အျမားပင္ ၿမိဳ႕သို႔ေျပးခဲ့ၾကရသည္။၂
ရဲေဘာ္ဘေအာင္သည္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ လပြတၱာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဟာအေတြးအေခၚရွင္ႀကီးအျဖစ္မ်ားစြာ တန္ခိုးအာဏာထက္ျမက္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ဘေအာင္ သည္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ေကာ္မတီအတြင္းတြင္ ခ႐ုိင္ ေျမယာတာဝန္ခံ ရဲေဘာ္ေစာေအးႏွင့္ ခ႐ုိင္စစ္ေရး တာဝန္ခံ ဗုိလ္စိုးတင့္တုိ႔ကိုပင္ ေက်ာ႐ုိးအျဖစ္ အသံုးခ် ေနသည္။ ခ႐ုိင္အတြင္းေရးမွဴး သခင္ဗိုလ္ဦးပင္လွ်င္ ေက်ာ႐ိုးတစ္ပိုင္းျဖစ္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ ေျမာင္းျမ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီသည္ ရဲေဘာ္ဘေအာင္၏ အာဏာစက္ ေအာက္သို႔ ေရာက္သြားသည္။ ရဲေဘာ္ဘေအာင္သည္ သခင္သန္းထြန္းတုိ႔ လူစု၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ေကာ္မတီကိုလည္း လွမ္း၍ခ်ဳပ္ကိုင္ၫႊန္ ၾကားခဲ့သည္။ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ေခါင္းေဆာင္ရဲေဘာ္ေအာင္ခင္ က မနာခံေသာအခါ ရဲေဘာ္ဘေအာင္သည္ ရဲေဘာ္ ေအာင္ခင္အား ၅၅ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမားဟု သတ္မွတ္လုိက္သည္။၃
ရဲေဘာ္ဘေအာင္သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ''ေျမာင္းျမခ႐ိုင္အာဏာနီတည္ေဆာက္ေရးျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီ''ကို ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္။ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းဒီးဒုိင္နယ္ကိုလည္း စံျပအျဖစ္ေရြးခ်ယ္လုိက္ သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အပ်ဳိအအိုမေရြးေစာ္ကား ေနသူမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ေနသူမ်ားကိုလည္း ေက်ာ႐ုိး အျဖစ္ စုစည္းလုိက္သည္။ ရဲေဘာ္ဘေအာင္ႏွင့္ ေက်ာ ႐ုိးကိုေအာင္တို႔သည္ ေမာင္းဒီးဒိုင္နယ္မွ အမ်ဳိးသမီး မ်ားစြာကို ေျခေတာ္တင္၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ ဘေအာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဖူးတြင္ ဆံယဥ္ခ်၍ ဆံထံုးထံုးသည္ကိုပင္လွ်င္ ''အာဏာနီေဒသတြင္ ေဂါတမဆံထံုး မထံုးရ။ ေဂါတမဆိုတာ ပေဒ သရာဇ္ႀကီး သုေဒၶါဒနရဲ႕သားျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဆံထံုးဟာ အရင္းရွင္ႏွင့္ပေဒသရာဇ္တုိ႔ စပ္က်ၿပီးမွ ေပၚလာတာျဖစ္တယ္။ အလြန္ေဖာက္ျပန္တယ္'' ဟုဆိုကာ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လကုန္တြင္ကား ရဲေဘာ္ဘေအာင္ႏွင့္ ကိုေအာင္ တုိ႔သည္ ယင္းတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားအား ေဖာ္ေကာင္လုပ္ ႏိုင္သည့္ စံျပေက်ာ႐ုိး ကိုဟန္ရွိန္အား သင္ေတာရြာ အနီးတြင္ ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္လုိက္ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ ဘေအာင္တုိ႔သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း  ေက်ာက္ျဖဴရြာမွ ကုိခ်စ္လႈိင္ကုိလည္း သတ္ပစ္ခဲ့သည္။
ေျမာင္းျမခ႐ုိင္တြင္ ရဲေဘာ္ဘေအာင္တုိ႔လူစု အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ လူေပါင္းမွာ စာရင္း အတိအက်ပင္မရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ တိတ္တိတ္ပုန္းတစ္မ်ဳိး၊ အတိအလင္းတစ္မ်ဳိး ေျခေတာ္တင္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ့ရ သည့္ အမ်ဳိးေကာင္းသားသမီးမ်ား၏အေရအတြက္မွာ လည္း မနည္းလွေပ။ စင္စစ္ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္၏အာဏာ နီတည္ေဆာက္ေရးမွာ ျပည္သူလူထုနစ္မြန္းဖုိ႔ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ မဒညတကလည္း ေအာက္ပါ အေရးေပၚၫြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ေၾကညာခ်က္ကို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။
(က) ေက်းရြာမ်ားအတြင္း၌ရွိေသာ စပါးမ်ားကို မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္မွ အျပင္ သို႔ မထုတ္ရ၊ မထြက္ေစရ။
(ခ) ေက်းရြာမ်ားအတြင္း၌ရွိေသာ ဆန္ႏွင့္စပါး မ်ားကုိ မဒညတ၏စီမံခန္႔ခြဲမႈအရသာျဖစ္ေစ ရမည္။
(ဂ) မဒညတ၏တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ သူမ်ားသည္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္ေပးျခင္းကို ခံၾကရမည္။
မဒညတ ေကအင္န္ယူပါတီ ကရင္ျပည္သူ႕ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း (ေကဂ်ီအက္ဖ္)တပ္ရင္း(၆)တပ္ ခြဲ(၁)ခြဲမွဴး ဗိုလ္ေအာင္သန္းတို႔လူစုသည္ ဝမ္းစာႀကိတ္ ခြဲရန္သြားေသာ ရြာသားမ်ားထံမွ စပါးမ်ားကိုပါ ျဖတ္၍ လုယက္ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ အမွတ္(၂) ခ႐ုိင္ဥကၠ႒ႏွင့္  မဒညတသဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ေစာဘီဖုိး၏တပည့္ လွမင္းႏွင့္ ဝိုက္စမိုးတုိ႔ကလည္း စပါးသိမ္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ အတင္း အဓမၼျပဳလုပ္ၿပီး၊ ဆန္႔က်င္ေသာရြာသားမ်ားအားရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ တံခြန္တိုင္ရြာမွ ဦးစၿမဲႏွင့္ ေမာင္ထြန္းတုိ႔အား လွမင္းႏွင့္ ဝိုက္စမိုးက ဖမ္းဆီးၿပီး ႐ုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဦးစၿမဲႏွင့္ေမာင္ထြန္းသည္ ျပန္လည္ခုခံၿပီး ဝိုက္စမုိးကို သုတ္သင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ လွမင္းကား ဓားဒဏ္ရာျဖင့္ ထြက္ ေျပးရသည္။ ဤကား မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူလူထု၏ တံု႔ျပန္မႈတစ္စြန္းတစ္စပင္ျဖစ္သည္။ လမ္းသမိုင္ ရြာသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ ေရးအတြက္ စတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ လမ္းသမုိင္ရြာ  သားမ်ားသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ဆန္လုေသာ မဒညတ စံလွႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုိ႔ ခုိေအာင္းရာစခန္းကို ရွိသည့္အင္အားျဖင့္ တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ညတြင္ မဒညတ၏ေကအင္န္ယူပါတီမွ ဗိုလ္ေအာင္သန္းႏွင့္ အင္အား ၅ဝ ေက်ာ္သည္ လက္နက္မ်ဳိးစံုကိုင္၍ လမ္းသမုိင္ရြာအား အၿငိဳးႀကီးစြာ လာေရာက္တုိက္ခုိက္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းသမုိင္ရြာမွ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးမက်န္ ရြာသားမ်ားျဖင့္ အျပင္းအထန္ခုခံတုိက္ ခုိက္ၾကရာ ဗိုလ္ေအာင္သန္းတုိ႔လူစု ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး ၾကရေတာ့သည္။ ဤကား ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ လာေသာ ျပည္သူ႕စစ္ အသြင္သဏၭာန္ပင္ ျဖစ္သည္။ လမ္းသမုိင္ရြာသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရန္သူ ကိုဆန္႔က်င္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္ က လမ္းသမုိင္ရြာကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးလုိက္ရာ မဒညတမ်ားအေနႏွင့္ မ်ားစြာအထိနာခဲ့ရသည္။
ေျမာင္းျမခ႐ုိင္၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘာဘူေခ်ာင္း ေက်းရြာသည္လည္း  ေကအင္န္ဒီအုိ၊  သံုးပါတီ*(မဒညတကိုဆုိလိုသည္။) ေကအင္န္ယူပါတီ၊ ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း အမွတ္(၆)စသည္ျဖင့္ အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ဆင္ ထားသည့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈကို အႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔ ေခါင္းငံု႔ခံခဲ့ရေသာရြာပင္ျဖစ္သည္။ အသတ္ခံရသူမ်ား၊ အႏုိင္က်င့္ခံရသူမ်ားမွာလည္း မနည္းလွေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ပါတီယူနစ္သို႔တင္ျပကာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလခန္႔တြင္ အင္အား(၈ဝ)ခန္႔ရွိေသာ ျပည္သူ႕ စစ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ရက္တြင္ကား  ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ား တပ္ရင္း(၆) တပ္ခြဲ(၁)မွ တပ္ခြဲမွဴးေအာင္သန္းႏွင့္ အင္အား ၆ဝ သည္  တပ္မေတာ္စစ္ဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ၿပီး တပ္မေတာ္အေယာင္ေဆာင္၍ ဘာဘူ ေခ်ာင္းေက်းရြာကို ဝင္စီးလိုက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႕စစ္ ၃ဝ ေက်ာ္ကိုဖမ္းဆီး၍ တစ္ရြာလံုးကို လုယက္ကာ မီးတင္႐ႈိ႕လုိက္သည္။ မဒညတဆက္ေၾကးတာဝန္ခံ ေစာေလးက ဖမ္းဆီးလာသည့္ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို  စတင္းဂန္းျဖင့္  ရက္စက္စြာ႐ုိက္ႏွက္၍ ႏွိပ္စက္သည္။
ဗိုလ္ေအာင္သန္းတုိ႔လူစုသည္ ျပည္သူ႕စစ္ေခါင္း ေဆာင္ဟုယူဆရသူေျခာက္ဦးကို ဘာဘူေခ်ာင္းေက်းရြာ ႏွင့္ ကိုက္ ၅ဝဝ ခန္႔အကြာတြင္ရွိေသာ ဝင္းေခ်ာင္း ကမ္းပါးသို႔ တရြတ္တုိက္ ဆြဲေခၚသြားကာ အက်ႌလံုခ်ည္ မ်ားခြၽတ္၍ ရက္ရက္စက္စက္ပင္ သတ္ျဖတ္လုိက္ၾက သည္။ အသတ္ခံရသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ သည္-
(၁)ဦးဟန္တိန္။ အသက္(၄၅)ႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီး ဇနီးေဒၚဂ်မ္းပံုႏွင့္ သားသမီးကိုးဦးက်န္ရစ္ ခဲ့သည္။
(၂) ဦးေမာင္ေအး။ အသက္(၅ဝ)ေက်ာ္ရွိၿပီး ဇနီး ေဒၚပိုက္မိႏွင့္ လူမမယ္သားသမီး(၃)ဦး က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
(၄) ဦးေသာင္းေက်ာ္။ အသက္(၆၇)ႏွစ္ရွိၿပီး ဇနီး ေဒၚေအးသိန္းႏွင့္ သားသမီး(၂)ဦး က်န္ ရစ္သည္။
(၅) ဦးစိုးတင့္။ အသက္(၂ဝ)။
(၆) ဦးဟန္သိန္း။ အသက္(၅ဝ)ရွိၿပိး ဝါးခယ္မ ၿမိဳ႕မွ ေခတၱေရာက္ရွိေနသူျဖစ္သည္။
ေအာင္သန္းႏွင့္ ေစာေစးတုိ႔သည္ ေဖာ္ျပပါရြာ သားမ်ားအား လူမဆန္စြာပင္ႏွိပ္စက္၍ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးဟန္တိန္ႏွင့္ ဦးေမာင္ေအးတုိ႔ကို ဝါးရင္း တုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္၊ ဓားျဖင့္ ထုိုးၿပီေတာ့မွ မေသမရွင္ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ မီးပံုတြင္းသို႔ အရွင္လတ္လတ္မီး႐ႈိ႕သတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေခြးသည္လည္း မခ်ိမဆံ့ႏွိပ္စက္ျခင္း ခံရၿပီးမွ အသက္ဆံုး႐ွဴံးရသည္။ ဦးေသာင္းေက်ာ္သည္ လည္လွီး၍ အသတ္ခံရသူျဖစ္သည္။ မေသခင္ေဝွးေစ့ ကိုပါ အျဖတ္ခံရသည္။ ကိုစိုးတင့္ကိုကား အႀကိဳင္၊ အျခင္း၊ ေစာေစးႏွင့္ ဗိုလ္ေမာင္နီတို႔လူစုက အရွင္ လတ္လတ္ရင္ခြဲၿပီးမွ အသည္းကိုထုတ္ယူကာ ေၾကာ္၍ အရက္ႏွင့္ျမည္းခဲ့ၾကသည္။ ေအာင္သန္းတုိ႔လူစု၏ ကမ္းကုန္ေအာင္ ရက္စက္မႈႀကီးကို ဝင္းေခ်ာင္းအနီး လယ္တဲမွ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ကိုလွေရႊဆိုသူမွာ စိတ္ ေနာက္၍ ႐ူးသြပ္သြားခဲ့ရသည္။ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား မွာလည္း ႐ူးသူ႐ူးသြားခဲ့ရသည္။ ထုိေန႔က ကိုလွေငြ ဆိုသူလည္း ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ခံရသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအား ထင္သလုိႏွိပ္စက္၍ ထင္သလုိပင္ အႏိုင္က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း (၇)မွ ဒုတပ္ရင္းမွဴးဖေလာ့မယ္ခလွီးႏွင့္ စံထြန္းေမာင္တု႔ိသည္ ဝဲေဒါင့္၊ ပေတၴာ္၊ စစၥလီကုန္း၊ ေတာင္ပို႔ႀကီး၊ ဘုရားေတာင္၊ က်ဳိက္ပိရြာမ်ား ပါဝင္ သည့္ ဘံုေတာင္စုကြင္းတြင္ ရမ္းကားခ်င္တုိင္း ရမ္းကားခဲ့ၾကရာ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ အလမ္းေခ်ာင္း ရြာမွ ကိုယ္ဝန္(၈)လရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကိုပင္ အဓမၼက်င့္ၾကံခဲ့ၾကသည္။ ဖေလာ့မယ္ခလွီးသည္ တစ္အိမ္ တည္းရွိမိန္းမပ်ဳိသံုးဦးစလံုးကိုပင္ မတရားက်င့္ၾကံခဲ့ ၾကသည္။ ဘံုေတာင္စုေခ်ာင္းကမ္းပါးရွိတဲစုမွ ဦးဟန္စိန္ ၏သမီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ တူမတစ္ဦးမွာ တပ္ရင္း(၇)၊ ဒုတပ္ရင္းမွဴး၏ဖ်က္ဆီးျခင္းကို  ခံရသည္သာမက ဦးဟန္စိန္ကိုယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံ ခဲ့ရသည္။၃
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား မွာ ပဲခူး႐ိုးမရွိဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ ကိုင္မႈေအာက္သို႔ လံုးဝေရာက္ရွိေနၿပီး၊ မဟာေမာ္စီတံုး အေတြးအေခၚ၊ အာဏာနီတည္ေဆာက္ေရးစသည္ တုိ႔ကို ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္ေစ၊ ေကအင္န္ယူပါတီျဖစ္ေစ၊ မဒညတအသြင္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မွာ ျပည္သူလူထုအား ထင္သလုိအႏုိင္က်င့္ေရး သာျဖစ္ေနသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ျပည္သူလူထု သည္ ဆန္ေရစပါး၊ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို မတရားအသိမ္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ ဆက္ေၾကးေငြကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပးခဲ့ရသည္။  ထင္သလိုအသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ သားပ်ဳိသမီးပ်ဳိမ်ား ေစာ္ကားခံခဲ့ရသည္။ ရြာလံုးကြၽတ္ မီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ၾကရသည္။  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထင္သလုိစိုးမုိးျခယ္လွယ္ခဲ့ၾက သည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ ေသာ္ ၁၉၆၈ -၆၉ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ရသည္။  ၁၉၆၈-၆၉ ခုႏွစ္တြင္ကား ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား အျမင့္မား ဆံုးသို႔ေရာက္လာသည္။ ထုိ႔အတူ ျပည္သူလူထု၏ သည္းခံႏုိင္စြမ္းသည္လည္း အဆံုးစြန္းသို႔ေရာက္ရွိ သြားၿပီဟုဆုိရေပမည္။
ေႏြဦးစစ္ဆင္ေရး
တပ္မေတာ္သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ထၾ<ြကေသာင္းက်န္းလ်က္ရွိေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲ၍ အစဥ္တစိုက္ တုိက္ခုိက္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ေဒသခံတပ္မ်ားျဖင့္ နယ္ေျမထိန္းသိမ္း စိုးမုိးေရးသာမကဘဲ စစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္လည္း ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္အမာခံမ်ား အဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သည့္စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကုိလည္း ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ယင္း စစ္ဆင္ေရးမွာ ရန္ကုန္ေျမေအာက္ကလာပ္စည္းမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္သည့္ ေႏြဦးစစ္ဆင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္္ ပဲခူး႐ုိးမႏွင့္ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚေဒသအား ဆက္သြယ္ရာတြင္ ရံဖန္ရံခါ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိေျမေအာက္ကလာပ္စည္းဝင္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံျခားသံ႐ုံးႏွင့္ပါ စပ္ဆက္သည့္အဆက္ အသြယ္အခ်ဳိ႕မွာလည္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွတဆင့္ပဲခူး႐ုိးမသို႔ေရာက္ရသည္။ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားမ်ား အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာခိုတ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ျပည္ပမွပို႔ေပးသည့္ တ႐ုတ္ေကဒါမ်ားသည္ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ပဲခူး႐ုိးမသို႔ေရာက္ရွိသြားသည္။
ေရွ႕တန္းအမွတ္(၇၇)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၊ အမွတ္(၇၇၁)  နည္းဗ်ဴဟာ  ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ လက္ေအာက္ခံ  အမွတ္(၆)ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ အမွတ္(၁)တပ္ခြဲသည္ တာဝန္သိလုပ္သားျပည္သူ မ်ား၏သတင္းေပးခ်က္အရ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေလးအိမ္စုေက်းရြာသို႔ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ သြားေရာက္ရွင္းလင္းရာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္(ေခၚ) သာျမ ေအာင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေမာင္ဆန္းတုိ႔ကို အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေရဒီယိုႏွစ္လံုး၊ အသံသြင္းႀကိဳးေခြ ႏွစ္ေခြတုိ႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္(ေခၚ)သာျမေအာင္သည္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေျမေအာက္ရန္ကုန္အဖြဲ႕အစည္း မွေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္ သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခုိင္တုိင္း၊ မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ဖ်ာပံုခ႐ုိင္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ရ သူျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚ တြင္လည္း ေျမေအာက္ကလာပ္စည္းမ်ားကို စည္း႐ုံး၍ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ စက္မႈလက္မႈတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း႐ုံးမွ ဌာနခြဲစာေရးတစ္ဦးအျဖစ္ အမႈ ထမ္းရာမွ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခုိခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေတာခုိသည္ဆုိေသာ္လည္း ရန္ကုန္တြင္ပင္ ေျမေအာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အေရးႀကီးေသာဆက္သားတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ေမာင္ဆန္းမွာ ဂုန္ေလွ်ာ္စက္႐ုံမွျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္တုိ႔ထံမွ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားအရ ေႏြဦးစစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ဂြတၱလစ္၌ ခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ဇနီး မျမင့္ျမင့္သန္း (ေခၚ)ဝါဝါတို႔အား ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚတုိင္းမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ သည္။ ခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔အိမ္မွာပင္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္မွ သခင္ဗုိလ္ဦး၏ ဆက္သားျဖစ္သူ ေမာင္ပိန္(ေခၚ) ေက်ာ္ျမင့္ကိုပါ ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။ ခင္ေအာင္ျမင့္သည္ ရည္ၫႊန္းဆိုသည့္ ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ကဗ်ာေရး ေနေသာ ကဗ်ာဆရာေပါက္စျဖစ္သည္။ ခင္ေအာင္ျမင့္ သည္ စာ႐ူးကဗ်ာ႐ူးမ်ားကို စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ယင္းလူငယ္မ်ားအား ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တုိ႔က ေတာတြင္းသုိ႔ ေခၚယူေလ့က်င့္ကာ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေပးခဲ့သည္။ လ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေရးကုိ ေျမာင္းျမ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး သခင္ဗုိလ္ဦးႏွင့္ မအူပင္ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးရဲေဘာ္တုတ္တုိ႔က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အေသးစိတ္စီစဥ္ေနၾကသည္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ၾကံ ေရးတြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ကိုင္ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ပါဝင္ၾကသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုသည္  သခင္   သန္းထြန္း   လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး ၁ဝ ဦးကို လုပ္ၾကံရန္စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေျမေအာက္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးလိုက္ေသာ အခါ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား သည္ ထင္ရွားစြာေပၚလာေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး မ်ားသည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆) ရက္တြင္ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး တိုင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးစန္ၾကည္၊ အမွတ္(၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴး ႀကီး ေအးကိုတုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေႏြဦးစစ္ဆင္ေရးသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တားဆီးႏုိင္ ႐ုံသာမကဘဲ၊ ပဲခူ႐ုိးမႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရွိ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔၏ အေျခ အေနကိုုလည္း အထုိက္အေလ်ာက္သိရွိလာေစခဲ့သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမမွလုပ္သားျပည္သူမ်ား သာမကဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လုပ္သားျပည္သူမ်ားကပါ ရန္သူ႕အမာခံမ်ား ေျမေအာက္ကလာပ္စည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ရန္သူလႈပ္ရွားမႈသတင္းေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္အား ကူညီလာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာ မ်ားတြင္ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍  ရန္သူအား တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲတုိက္ခုိက္လာၾကသည္။ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း ရန္သူကုိအန္တုတံု႔ျပန္ ၾကသည္မ်ား လည္း ေပၚေပါက္လာသည္။
မဒညတ စစ္ဦးစီးေကာ္မတီသည္ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မၾကာခဏထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထြက္လာသမွ်ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္ေသာအခါ ျပည္သူ လူထု ထိခုိက္နစ္နာဖုိ႔သာ ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ပိုမိုတုိးပြားဆုိးရြား လာေလ၊ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွာလည္း တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာေလပင္ ျဖစ္ သည္။ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တုိက္ပြဲဝင္ၾကရာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေႏြဦးကာလမွာပင္ တိုက္ပြဲႀကီး ၁၁ ပြဲ ဆင္ႏႊဲေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားထဲတြင္ လည္း လက္နက္ခ်သူမ်ား တစ္စတစ္စ မ်ားျပားလာ သည္။
ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္မုိးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ေသာင္း က်န္းသူမ်ား၏ ကမ္းကုန္ေအာင္ရက္စက္ရမ္းကားမႈ မ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား သည္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား အဆင့္ဆင့္ဆင္ႏႊဲ၍တိုက္ ခုိက္ေခ်မႈန္းခဲ့ရသည္။  အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိတပ္မ်ားျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၆)ရက္မွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁၂)ရက္အထိ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ေရႊလင္းယုန္စစ္ဆင္ေရးအဆင့္(၁)မွ အဆင့္ (၁ဝ)အထိ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္မွ ၁၉၇၁  ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ လ(၂၁)ရက္အထိ ေရႊလဝင္းစစ္ဆင္ေရးအဆင့္(၁)မွ အဆင့္(၅)အထိ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ေရွ႕တန္းအမွတ္(၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားသည္ လည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္မွ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၇)ရက္အထိ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရး အဆင့္(၁)မွ အဆင့္ (၅) အထိ ဆင္ႏႊဲ၍ တုိက္ခိုက္ ခဲ့သည္။(၁။ အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ေသာင္းက်န္းသူသမုိင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅။)
ေရႊလင္းယုန္ စစ္ဆင္ေရး၊ မုိးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ေရႊလဝင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား၏ထူးျခားခ်က္မွာ ျပည္သူ မ်ားကပါ အင္တုိက္အားတိုက္ပူးေပါင္းပါဝင္တုိက္ခိုက္ ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ျပည္သူ မ်ားသည္ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ား အလုအယက္ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ဆင္ ေရးႀကီးမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ေသာင္းက်န္း သူမ်ားမွာလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔၏ ထုိးစစ္ မ်ားကုိ ေရွာင္တိမ္းရင္း ျပႆနာမ်ဳိးစံုကုိ ေျဖရွင္းေနရ သည္။ အခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေအးသည္ မခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ဌာနခ်ဳပ္ အေထြေထြတာဝန္ခံရဲေဘာ္သန္းၾကြယ္အား နားထင္ ကုိ ႐ုိင္ဖယ္ႏွင့္ပစ္သတ္၍ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၄) ရက္တြင္ တပ္မေတာ္သို႔လက္နက္ခ်လာသည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္တြင္ လင္းယုန္ အဆင့္(၃) စစ္ဆင္ေရးစတင္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္အဖြဲ႕သည္   လမုအုပ္စခန္းမွ  အရန္စခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တယ္ေခ်ာင္းစခန္း၊ ဦးတိုစခန္း၊ မာလာကြင္းစခန္း၊ မာလာကြဲစခန္းအျပင္ ေလးခြစခန္း၊ ပ်ဥ္းမေခ်ာင္း စခန္း စသည့္စခန္းမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ တိမ္းေရွာင္ ေနၾကရသည္။ ေမလ (၁၂)ရက္တြင္ အမွတ္ (၁) စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ခုိင္၏ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္၌ရွိေသာ အမွတ္(၂၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္းသည္ လုပ္သားျပည္သူ ၈ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ကကရံျမစ္ ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္အၾကား ကကရံထင္းေတာကို ကြက္ျပည့္နင္း၍ စတင္ရွင္းလင္းၾကသည္။ ေမလ (၁၇) ရက္တြင္ လင္းယုန္(၁၃)စစ္ေၾကာင္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေျမာင္းျမခ႐ုိင္ဌာနခ်ဳပ္မွ ရဲေဘာ္ လွႀကိဳင္(ေခၚ) မန္းလ်ဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္သစ္ေတာတာဝန္ခံ ရဲေဘာ္ေမာင္သန္းတုိ႔အား ဖမ္းဆီးရမိလုိက္သည္။ ရဲေဘာ္လွႀကိဳင္၏ သတင္းေပးမႈအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားသည္ အလ်ားသံုးမုိင္၊ အနံႏွစ္မိုင္ခြဲ ရွိေသာ ဓႏုံးကြၽန္းႀကီးကုိထြက္ေပါက္မရွိေအာင္ ပိတ္ဆို႔ဝန္းရံထားလိုက္သည္။ ေမလ(၁၈)ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ လက္နက္ခ်ၾကရန္ လွည့္လည္ဖိတ္ေခၚသည္။ ေမလ (၂ဝ) ရက္တြင္ လင္းယုန္(၁၃) စစ္ေၾကာင္းသည္ ႏိုင္ငံျခားမွလွ်ဳိ႕ဝွက္ ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားေဝါင္နီမြန္း (ေခၚ)ေအာင္ေက်ာ္အား အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။(၃။ျမရာပင္စာေပ၏ ျပည္သူ႕စစ္ ဒို႔စစ္ ဒုိ႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄ မွ ၁၃၂။)
လက္နက္ခ်ရန္ တပ္မေတာ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖ်ာင္းဖ်ေသာ္လည္း သခင္ဗိုလ္ဦးတို႔လူစုက ေခါင္းမာ ေနသည္။ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ခုခံေနသည္။ ၁၉၆၉ ခု၊ ေမလ (၂၃)ရက္တြင္ တိယြန္ ေခ်ာင္ယီး(ေခၚ) ခ်န္ဂ်ိပိန္(ေခၚ)မစၥတာေခ်ာင္ (ေခၚ)ေအာင္ျမင့္ အမည္ရွိ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားကုိ အေသရရွိျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ဗိုလ္ဦးသည္ သားငယ္ေဇာ္ဦး၊ ေမာ္ဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ ျပည္သူတုိ႔၏ ဒဏ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ မိုက္ဇာတ္သိမ္းသြားရေတာ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေျမာင္းျမ ခ႐ုိင္သည္ လင္းယုန္အဆင့္ (၃)၏ေခ်မႈန္းျခင္းကိုခံလုိက္ရေတာ့သည္။ ေသသူေသ၊ ဒဏ္ရာရသူရ၊ လက္နက္ခ်သူခ်ျဖင့္ ၿပိဳကြဲသြားေတာ့ သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေျမာင္းျမခ႐ိုင္အဖြဲ႕ အထိနာေနျခင္း၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီး တစ္ခုလံုးမွ လုပ္သားျပည္သူမ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ေရႊလင္း ယုန္ႏွင့္ မုိးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားကုိ ဆင္ႏႊဲလာျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏လံုးဝဆန္႔က်င္မႈကို ရင္ဆုိင္ေနရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ေျပးစရာေျမမရွိ ေအာင္ျဖစ္လာၾကသည္။ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္အတြင္းမွ မဒညတမ်ားသည္ ၅၅ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ သိလႅာေက်ာ ထဲတြင္ ခုိေအာင္းေနရသည္။ သိလႅာေက်ာသည္ သဘာဝအတားအဆီးမ်ားေသာေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ မဒညတတုိ႔သည္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေျပာက္က်ား အေျခခံေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္၊ ဌာနခြဲမ်ား စခန္းခ်ေနခဲ့ ၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရတုိင္း သိလႅာေက်ာအတြင္းသို႔ပင္ ေျပးလႊားဝင္ေရာက္ ပုန္းေအာင္း ေလ့ရွိသည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၅)ရက္တြင္ကား ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးကြက္ေကာ့သည္ မဒညတေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား စုစည္းလုိက္သည္။ ကြက္ေကာ့ကား ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတစ္ခုလံုး ဟိုးဟုိးေက်ာ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ငါးသံုးလံုးစီးကရက္ကိုသာ အၿမဲေသာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ အရက္၊ ပစၥည္းတုိ႔ျဖင့္ ဇိမ္ခံေလ့ရွိသည္။ ကြက္ေကာ့ေခၚယူသည့္ အစည္းအေဝးသို႔ ေကအင္န္ယူ ပါတီအမွတ္(၂)ခ႐ုိင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ မဒညတ သဘာပတိ အဖြဲ႕ဝင္ ေစာဘီဖိုး(ေခၚ) ေစာအယ္မူဖုိး၊ ကရင္ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(ေကပီအယ္လ္ ေအ) အမွတ္ (၂)တပ္ရင္း၊ တပ္ရင္းမွဴး ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းၫြန္႔၊ အမွတ္(၂)ခ႐ုိင္ ေကအင္န္ယူပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ေစာအယ္ေကာ္တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဗုိလ္မွဴးစိုးတင့္လည္း ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ကိုယ္စား တက္ ေရာက္သည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ သိလႅာေက်ာ၌ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးကြက္ ေကာ့ႏွင့္ တပ္စုႏွစ္စု၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းၫြန္႔ႏွင့္ တပ္စုႏွစ္စု၊ ေကအင္န္ယူပါတီ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ အမွတ္ (၃) ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ား တပ္မေတာ္၏ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္သန္းရွိန္ႏွင့္ တပ္စု တစ္စု၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ တပ္ႏွင့္ ပါတီဝင္အား ၁ဝဝ ခန္႔အျပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ေကာ္မတီ၏ အရန္ ဥကၠ႒ႏွင့္ မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ရဲေဘာ္ ေစာေအး(ေခၚ)တင္ၾကြယ္တုိ႔လည္း စုေဝးေရာက္ရွိ ေနၾကသည္။ စုစုေပါင္း ေသာင္းက်န္းသူအင္အားမွာ ၂၅ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္။ စင္စစ္ ကြက္ေကာ့တို႔လူစုသည္ ဓႏုံးကြၽန္းတြင္ သခင္ဗုိလ္ဦးတုိ႔လူစု ပိတ္မိေနသကဲ့သို႔ သိလႅာေက်ာအတြင္းေခ်ာင္ပိတ္မိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြက္ေကာ့တုိ႔လူစုသည္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္လုိ ေခ်ာင္ျငား ၁၉၆၉ ခု၊ ေမလ (၂၅)ရက္တြင္ ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕ႏွင့္ အမွတ္(၉၃)ေျခလ်င္တပ္ရင္းကို ဝင္စီးရန္ ၾကံစည္လုိက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအၾကံအစည္မွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂)ရက္တြင္ အေနာက္ ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အမွတ္(၈၈)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၄)ႏွင့္ မုိးဟိန္းအဆင့္(၂)စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို စတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ စစ္ဆင္ေရးႀကီးတစ္ရပ္လံုးကို တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး စန္ၾကည္က ကြပ္ကဲသည္။ အမွတ္ (၁) စစ္ဗ်ဴဟာအဖြဲ႕ကုိလည္း စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစန္ၾကည္ကုိယ္တိုင္ကြပ္ကဲၿပီး ေအာက္ပါတပ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္-
(၁)     အမွတ္  (၂) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း
(၂)     အမွတ္  (၂၇) ေျခလ်င္တပ္ရင္း
(၃) အမွတ္ (၃၈) ေျခလ်င္တပ္ရင္း
(၄)     အမွတ္  (၉၃) ေျခလ်င္တပ္ရင္း
(၅)     အမွတ္  (၉၈) ေျခလ်င္တပ္ရင္း
(၆)     အမွတ္  (၅) တိုင္း ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးစခန္း
(၇)     ဧရာဝတီတုိင္းျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား
တပ္မေတာ္(ေရ)မွလည္း နဝရတ္၊ အင္းမ၊  အမွတ္(၃ဝ၂)တုိက္ေရယာဥ္  အမွတ္(၃ဝ၆)တိုက္ ေရယာဥ္မ်ားကို ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေဆြက ကြပ္ကဲ၍ တုိက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ အမွတ္(၈၈၁) နည္းဗ်ဴဟာ ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ကို ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအးကိုက ကြပ္ကဲၿပီး ေအာက္ပါတပ္မ်ား ပါဝင္သည္-
(၁)     အမွတ္  (၂) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း
(၂)     အမွတ္  (၁ဝ၈) ေျချမန္တပ္ရင္း
(၃)     အမွတ္  (၁၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္း
ထုိ႔အျပင္ ရန္မႏုိင္၊ ၾကာကန္၊ ပုလ၊ ငါးရာဘို၊ ကြမ္းျခံစသည့္ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာမွ ေသာင္းက်န္းသူ ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားကလည္း စစ္ဆင္ေရးႀကီးတြင္ တစ္ခဲနက္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကသည္။ သိလႅာေက်ာႀကီးအား တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားက ပိတ္ဆို႔ဝန္းရံထားၾကခ်ိန္ မွာ စပါးစိုက္ပ်ဳိးခ်ိန္ျဖစ္ေလရာ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မထိခိုက္ေစရန္အတြက္လည္း တပ္မေတာ္ က ''ကုန္ထုတ္ရင္းတုိက္၊ တုိက္ရင္းကုန္ထုတ္'' ေဆာင္ပုဒ္အရ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၇)ရက္တြင္ စစ္ဆင္ေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ရန္သူႏွင့္ စတင္ထိေတြ႕ေတာ့ သည္။  ကြက္ေကာ့တုိ႔ လူစုသည္တပ္မေတာ္ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ဖမ္းျခင္း(INTERCEPT)ျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းႏုိင္ၿမဲျဖစ္ ေသာ္လည္း သိလႅာေက်ာအတြင္း၌ကား ၾကားျဖတ္ဖမ္း၍မရေတာ့ ေခ်။
ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၄)ႏွင့္ မိုးဟိန္းအဆင့္(၂) စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ တုိက္ခုိက္ေရးစစ္ေၾကာင္းႀကီး ေလးေၾကာင္းခြဲ၍ ရန္သူကို တုိက္ခုိက္ပိတ္ဆို႔ၾကသည္။ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ ျမစ္တြင္းတိုက္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားက သိလႅာေက်ာကို ထြက္ေပါက္ မရွိေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ထားၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္ က်ားတပ္ရင္း (၃) ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္သန္းရွိန္တုိ႔ လူစု သည္ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္၍ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ထြက္ ေျပးရသည္။ ကြက္ေကာ့လည္း အမွတ္(၁၁)ေျခလ်င္ တပ္ရင္း၏တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေျခလြတ္လက္လြတ္ ထြက္ေျပးရသည္။ ကြက္ေကာ့သည္ ကစဥ့္ကလ်ား ဆုတ္ေျပးေနစဥ္  အရက္ကိုသာ  ဖိေသာက္ေနခဲ့     သည္။၃
မဒညတမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဝးမည္ထင္ရာသို႔ ေျခဦးတည့္ရာ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးေနၾကရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကြက္ ေကာ့သည္ လူ ၂ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးလွ်င္ လံုျခံဳမႈရွိမည္  မဟုတ္သျဖင့္  ကိုယ္လြတ္႐ုန္းရန္  ေစာအယ္ေကာ္(ေခၚ)ဦးတာအား တုိင္ပင္ခဲ့သည္။၄ စစ္ဆင္ေရးစစ္ေၾကာင္းမ်ားကလည္း ေန႔ေရာညပါ မနားတမ္း ထက္ၾကပ္လိုက္၍ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ေန သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေနေသာ မဒညတစစ္ေၾကာင္းမ်ား အား တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတုိ႔က ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခုိက္ရာ မဒညတမ်ားမွာ ႏွစ္စုကြဲ၍ ထြက္ေျပး ၾကရျပန္သည္။ ပထမတစ္စုတြင္ကြက္ေကာ့၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္တင္ေဖ၊ ရဲေဘာ္ဘေအာင္ (ဒုတိယပတ္ဗဟို မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းဆင္း)တုိ႔ပါဝင္ၿပီး ကစဥ့္ကလ်ား အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာၿပိဳကြဲ၍ ေျခဦးတည့္ရာ ေျပးၾကသည္။ ေစာအယ္ေကာ္ႏွင့္ ဗိုလ္သာမင္း တုိ႔မွာမူ လူ ၅ဝ ေက်ာ္ကို စုစည္းၿပီး ထြက္ေျပးႏုိင္ခဲ့ ၾကသည္။၅
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ ေစာအယ္ ေကာ္ႏွင့္ ဗုိလ္သာမင္းတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ မဒညတ အင္အား ၅၈ ေယာက္သည္ စကားျမားစခန္းရွိ တပ္မေတာ္(ေရ)တပ္ဖြဲ႕ရွိရာသို႔ ရဲေဘာ္Óဏ္စိန္ကို ေစလႊတ္ၿပီး လက္နက္ခ်ေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ သည္။ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ    ဗိုလ္ႀကီးေအာင္သန္႔ဇင္က
လက္နက္ခ်ေရးကိုႀကိဳဆုိေၾကာင္းစာျပန္ေရး၍ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးသည္။ ေစာအယ္ေကာ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ မဒညတ ၅၈ ေယာက္သည္ လက္နက္ႀကီး/လက္နက္ငယ္မ်ဳိးစံု ၃၆ လက္ျဖင့္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လုိက္ၾကသည္။ လက္နက္ခ် အပ္သူမ်ားအား တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား က လႈိက္လွဲပ်ဴငွာစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။   ေနာင္တြင္္
ဘဝအာမခံခ်က္ရရွိေရးအတြက္လည္း ဆုိင္ရာမွ စီစဥ္ ေပးခဲ့ၾကသည္။
ကြက္ေကာ့သည္ မဒညတ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ  ဆုတ္ခြာေနရာမွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၇)ရက္တြင္ ေဆးမွဴးဖုိးဆီ၊ ၾကားျဖတ္ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဖမ္းယူသူ ေလာအယ္၊ ေဒသကြၽမ္းက်င္သူ အခြာတုိ႔အားေခၚကာ ကိုယ္လြတ္ ႐ုန္းကာ ခြဲခြာသြားခဲ့သည္။၂
ဗိုလ္စန္ေကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္တင္ေဖတို႔မွာမူ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ၆ဝ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ က်န္ရစ္ခဲ့ၾက သည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက မိမိကိုယ္က်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ငယ္သားမ်ားအား ပစ္ေျပးသြားေသာေၾကာင့္ လည္း အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဓာတ္က်သြားၾကသည္။ ဗိုလ္စန္ေကာင္းတုိ႔လူစုသည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ေနရာ ေညာင္ပင္ႀကီးရြာသို႔ ထမင္းက်န္ဟင္းက်န္မ်ား ဝင္ေရာက္ေတာင္းရမ္းၾကရ သည္။ ရြာသားမ်ားက အလင္းဝင္မည္ဆိုမွ ထမင္းေကြၽး မည္ဟုဆိုကာ အလင္းဝင္ လက္နက္ခ်ရန္တုိက္တြန္း ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ဗိုလ္စန္ေကာင္းတု႔ိလူစုလည္း အမွတ္ (၂၇)ေျခလ်င္တပ္ရင္း စစ္ေၾကာင္းသို႔ လက္နက္မ်ဳိးစံု ႏွင့္တကြ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ လုိက္ၾကရေတာ့သည္။
ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၆)တပ္ရင္းမွဴး ကြက္ေကာ့ႏွင့္ ေနာက္ပါသံုးဦးမွာမူ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ လံုးဝေခ်မႈန္းသုတ္သင္ျခင္းကို ခံလုိက္ ၾကရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စစ္ဘုရင္တစ္ဆူ၊ စစ္အာဏာရွင္ တစ္ဆူႏွယ္ ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ ကြက္ေကာ့တစ္ေယာက္ မုိက္ဇာတ္သိမ္းရေတာ့သည္။ ကြက္ေကာ့ႏွင့္အတူ ေငြ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေရႊမ်ားကိုလည္း သိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့သည္။
ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ေကအင္န္ယူပါတီဥကၠ႒ႏွင့္မဒညတသဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ေစာဘီဖိုးႏွင့္ဇနီး    ဗုိလ္ကေတာ္အပါ အဝင္ ၁ဝ ဦးကိုလည္း သိလႅာေက်ာ မွပင္ အေသရမိခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မ(၂)၏ တပ္မေဆးမွဴးဆရာကေလာဒီသည္ ေစာဘီဖုိးတို႔ႏွင့္အတူ ေသပြဲဝင္ခဲ့ရသည္။ ေစာဘီဖုိးတုိ႔ လင္မယားမွာ ရြာသူရြာသားမ်ားထံမွ ငိုစားရယ္စား ေခါင္းပံုျဖတ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေစာဘီဖိုးက ဆက္ေၾကး ကုိ မတန္တဆ ေတာင္းသည္။ ေငြမရွိေသာ ရြာသားမ်ား မွ ရွိစုမဲ့စုေရႊတိုေရႊစမ်ားကို ဗုိလ္ကေတာ္ထံတြင္ ေစ်း အႏွိမ္ခံ၍ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏွံၿပီးေပးရသည္။ ႏွစ္ဖက္ခြ၍ ေခါင္းပံုျဖတ္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေစာဘီဖုိးႏွင့္ ဗုိလ္ ကေတာ္တုိ႔ လင္မယားကို ျပည္သူလူထုက အထူးပင္ ေအာ့ႏွလံုးနာၿပီး ရြံရွာမုန္းတီးၾကသည္။၅
ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ(ေကအာရ္စီ)မွ ကိုလံဗတ္စ္ႏွင့္ ၁ဝ ေယာက္သည္လည္း ေစာဘီဖိုးတို႔ ႏွင့္အတူ ခုိေအာင္းေနရာမွ သေရာကြင္းရြာအနီးတြင္ ျပည္သူ႕စစ္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၁ဝဝဝ ေက်ာ္က ပိတ္ဆို႔ထားသျဖင့္  လက္နက္ခ်အညံ့ခံလုိက္ၾကရ   သည္။
ေျမာင္းျမခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ မဒညတႏွင့္ေကအင္န္ ယူပါတီတို႔အႀကီးအက်ယ္ အေရး႐ႈံးနိမ့္လာေသာအခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္း ေခါင္းမာမေနႏုိင္  ေတာ့ေပ။ ေျမာင္းျမခ႐ုိင္ေကာ္မတီ ရဲေဘာ္သန္းလြင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ား၊ တပ္မွဴးမ်ားသည္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ လက္နက္ခ်ၾကရေတာ့သည္။ ခ႐ုိင္တပ္ခြဲမွဴး ေမာင္မႈံလည္း လက္နက္ခ်လုိက္ရသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာ္လွန္ေသာ  ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတုိ႔၏ အထူး အားထားခဲ့ရေသာ  ေပါက္ေခါင္းေကာင္စီျပန္ ရဲေဘာ္ဘေအာင္ (ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ ေက်ာင္းဆင္း)သည္လည္း သိလႅာေက်ာအတြင္းရွိ ရွစ္အိမ္တန္းရြာအနီးတြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ သုတ္သင္ ေခ်မႈန္းျခင္းကိုခံလုိက္ရေတာ့သည္။ ရဲေဘာ္ဘေအာင္ ကား အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ၊ အမ်ဳိးသားေကာင္းသားသမီးမ်ားစြာကို ေစာ္ကားဖ်က္ဆီးခဲ့သူပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ သိလႅာေက်ာထဲတြင္ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးေသာင္းၫြန္႔ႏွင့္ အင္အားေလးေယာက္ သာ က်န္ရစ္ခဲ့ရေလသည္။၁
ကရင္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကပီ အယ္လ္ေအ)တပ္ရင္း(၂)၊ တပ္ရင္းမွဴးေသာင္းၫြန္႔အား လက္နက္ခ်ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သည္ ပုသိမ္အေရွ႕ ပိုင္းမွ ေသာင္းၫြန္႔၏ဖခင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ ညီျဖစ္ သူ ကိုေရႊျမတုိ႔အား ေခၚယူ၍ ေသာင္းၫြန္႔ထံ ေစလႊတ္ ၿပီး ေစ့စပ္ခဲ့သည္။ ေသာင္းၫြန္႔ကား လက္မခံေပ။ သို႔ႏွင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ နံနက္(၈) နာရီတြင္ ေသာင္းၫြန္႔တုိ႔လူစုသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေခ်မႈန္းျခင္းကုိခံလုိက္ရ၏။ ေသာင္းၫြန္႔၏ ညာလက္႐ုံးမႈိင္းေဝမွာမူ လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။ မိႈင္းေဝ က ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းတြင္-
''ေတာ္လွန္ေရးတုိ႔မည္သည္ ေတာေတာင္ ေရေျမသဘာဝ၊ ရာသီဥတုအေျခအေန မည္မွ်ပင္ေကာင္းမြန္ ေစကာမူ၊ ျပည္သူ မပါဝင္လွ်င္ မည္သု႔ိမွ်မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါေခ် တကား''
ဟုေရးသားခဲ့ေလသည္။
သုိ႔ႏွင့္ သိလႅာေက်ာတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ရွင္းလင္းသြားရသည္။
သိလႅာေက်ာအတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ မဒညတမ်ားသည္ ေသသူေသ၊ လက္နက္ခ်သူခ်ႏွင့္ အထိနာသြားၾကေလ ရာ က်န္ရစ္သူမ်ားမွာ သိလႅာေက်ာတြင္ ေျခမခ်ဝံ့ေတာ့ ဘဲ ေျခလြတ္လက္လြတ္ထြက္ေျပးသြားၾကရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ရဲေဘာ္ျမဒင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မဒညတ၏ ကရင္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ(၂)၏ ဒုစစ္ဦးစီး ဌာနမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အက္စ္သိန္း(ေခၚ) သေထာ္တုိ႔လူစုႏွင့္ တိတ္တဆိတ္သြားေရာက္ပူးေပါင္းရသည္။ အက္စ္သိန္းတုိ႔အဖြဲ႕တြင္ ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ား တပ္မဟာ(၅)တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေငြ(ေခၚ) ေၾကာင္တရာတုိ႔လူစုလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ အေစးမကပ္သျဖင့္ သီးျခားခြဲထြက္ခဲ့ေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (ေကအာရ္စီ)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာစိန္မႈန္သည္လည္း ကကရံႀကိဳးဝုိင္းအတြင္းတြင္ ပုန္းလွ်ဳိး၍ေနရသည္။
ကကရံႀကိဳးဝိုင္းသည္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္လပြတၱာ ၿမိဳ႕နယ္၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ရွိၿပီး ေက်းရြာ ၂၂ ရြာပါဝင္သည္။ အက်ယ္အဝန္း ၅၄ စတုရန္းမိုင္ခန္႔ရွိၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းတုိ႔ ထူေျပာသည္။ အက္စ္သိန္း၊ ေၾကာင္တရာ၊ ရဲေဘာ္ျမဒင္ႏွင့္ ေစာစိန္ မႈန္တုိ႔လူစုသည္ ကကရံႀကိဳးဝိုင္းထဲတြင္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ ႏွင့္ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ ၅ဝဝ ေက်ာ္ တုိ႔၏ ပိတ္ဆို႔မႈကို ခံေနၾကရသည္။ အေနာက္ေတာင္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္တြင္ လင္းယုန္အဆင့္(၅)အပိုင္း(၁) စစ္ဆင္ ေရးႀကီးကုိ  စတင္လုိက္သည္။  စစ္ဆင္ေရးတြင္ တုိင္းလက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားမွတပ္ခြဲေလးခြဲ၊ အမွတ္ (၈၈)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္(၈၈၁)နည္းဗ်ဴဟာ ကြပ္ကဲမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ အကူတုိက္ ေရယာဥ္ဝိုင္အမ်ဳိးအစား ႏွစ္စင္းတို႔ပါဝင္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ''တုိက္ရင္းစည္း႐ုံး၊ စည္း႐ုံးရင္း တုိက္''ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုး၍ ျပည္သူ လူထုႏွင့္တစ္သားတည္းျဖစ္ေနသည္။ ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္တြင္ ဒုတုိင္းမွဴးသည္ ပိုးေလာင္းရြာႏွင့္ အနီးအနားမွ ေက်းရြာခုႏွစ္ရြာမွ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အက္စ္သိန္းႏွင့္ မဒညတ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအား အန္တုျခင္း ငွာမစြမ္းသာေတာ့ေပ။ ကရင္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မ(၂)မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အက္စ္သိန္း၊ တပ္မဟာ (၅) တပ္မဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးေၾကာင္တရာႏွင့္ ေနာက္လုိက္ ၁၇ ဦး၊  ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာစိန္မႈန္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္ ၃ဝ ဦးတုိ႔သည္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ဳိးစံုႏွင့္အတူ လက္နက္ခ်လိုက္ၾကရ ေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အက္စ္သိန္းက-
''အရင္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို အကူအညီေပးခဲ့တဲ့ လူထုေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ျပန္ၿပီးလုိက္ေနၾက တယ္။ ဝုိင္းေနၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကိုယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ကိုယ့္ဘဝကို မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္ ၿပီး အခုလို အလင္းဝင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ  လူထုေကာင္းစားေရးဆုိၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လူေတြကုိသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးဒုကၡေရာက္ ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုေတာ့ လူေတြက မခံႏုိင္လို႔ ျပန္ခ်ၿပီေလ၊ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လဲ မေနႏိုင္ေတာ့ ဘူး၊ ဒီအတိုင္းမုိက္မုိက္ကန္းကန္းဆက္သြားရင္ေတာ့လဲ ေခြးေသဝက္ေသပဲ ေသၾကရေတာ့မွာပါပဲ''
ဟူ၍ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေၾကာင္တရာကလည္း-
''အခု တပ္မေတာ္ကလုပ္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးကသိပ္ ကို ထူးျခားတယ္။ လူထုဟာ အူလိႈက္္သဲလိႈက္ကို ပါဝင္ ၿပီး တုိက္ခုိက္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေလးဖက္ တန္ကဝိုင္းၿပီး ပိတ္ဆို႔တာကုိ ခံခဲ့ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွာ ေျပးစရာေျမမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က် ၿပီး တပ္မေတာ္မွာ လက္နက္ခ်တာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာထဲမွာရွိတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ သံသယေတြရွိခဲ့ ၾကတယ္။ တုိ႔ဝင္ရင္ေတာ့ ေထာင္ခ်မယ္၊ သတ္မယ္၊ ညႇဥ္းဆဲမယ္နဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြးခဲ့တယ္။ အခု ဒီေရာက္ ေတာ့ အထင္နဲ႔အျမင္ဟာတျခားစီပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ အားလံုးလက္ခံႀကိဳဆိုၾကတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္မို႔ သိပ္ကို ဝမ္းသာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အထင္နဲ႔သံသယေတြ ကလည္း လံုးလံုးမရွိေတာ့ပါဘူး''
ဟု ခံစားရသမွ်ကုိ ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ႏွင့္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၅) အပိုင္း(၁)သည္ ကကရံႀကိဳးဝိုင္းတြင္ လံုးဝေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့သည္။
အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အမွတ္ (၈၈)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ေရႊလင္းယုန္ အဆင့္(၅) အပိုင္း(၂)စစ္ဆင္ေရးကို ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ရွိ ေက်းရြာ ၁၉ ရြာပါဝင္ေသာ ဗႏၶဳလႀကိဳးဝိုင္းတြင္ ဆက္ လက္ဆင္ႏႊဲျပန္သည္။ ဗႏၶဳလႀကိဳးဝိုင္းသည္လည္း ေပ်ာက္ႀကိဳးဝိုင္း၊ ကုလား႐ိုက္ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ ညီေနာင္ ႀကိဳးဝိုင္းမ်ားကို စုေပါင္းေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ယ္ အဝန္း ၄၆ စတုရန္းမုိင္ရွိသည္။ ေတာထူသည္။ ျမစ္ ေခ်ာင္းေပါသည္။ ေတာဆင္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ပင္ခို ေအာင္းက်က္စားလ်က္ရွိသည္။ ဗႏၶဳလႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း၌ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ မဒညတတုိ႔သာမက  အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာင္ပိုင္းဗ်ဴ႐ုိမွ ရဲနီမယ္ ခိုင္ထြန္းမယ္တုိ႔လူစုပါ ခိုေအာင္းလ်က္ရွိသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းေကာ္မတီဝင္  ရဲေဘာ္ ေအာင္ခင္(ေခၚ)ဦးထြန္းစိန္ႏွင့္  ကရင္ျပည္သူ႕ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၇) တပ္ရင္းမွဴးေဂ်ာ္နီတုိ႔၏ အေျခစုိက္ရာလည္း ျဖစ္သည္။
သိလႅာေက်ာမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးစိုးတင့္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ ရဲေဘာ္ျမဒင္တို႔လူစုလည္း ခုိေအာင္းေနၾကသည္။ ယင္းေဒသ၏ေဒသတာဝန္ခံမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ရဲေဘာ္ မင္းဝဏ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္သည္ ရရာလက္နက္မ်ားကိုကိုင္စြဲ၍ ဗႏၶဳလ ႀကိဳးဝိုင္းႀကီးအား ကင္းတဲမ်ား၊ လင့္စင္မ်ား၊ ကတုတ္မ်ား ႏွင့္တကြ ျခံစည္း႐ုိးပါခတ္ၿပီး ဝိုင္းရံပိတ္ဆို႔လိုက္ၾက သည္။ ခလရ (၂၇)၊ ခလရ(၉၃)၊ ခ်င္း(၂)၊ ခလရ(၃၈)၊ တပ္မေတာ္(ေရ)မွ တုိက္ေရယာဥ္မ်ား၊ ျပည္သူတုိ႔၏ အင္အားကို အန္မတုႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ရဲေဘာ္မင္းဝဏ္သည္ ေနာက္ပါ ၂ဝ ေယာက္၊ ေက်ာ႐ုိး ၃ဝ ေယာက္၊ လက္နက္မ်ဳိးစံုႏွင့္အတူ လက္နက္ခ်လိုက္ေတာ့သည္။ ရဲေဘာ္ျမဒင္သည္လည္း လက္နက္ခ် အလင္းဝင္လုိက္သည္။ လက္နက္မခ်သူ မ်ားမွာ ျပည္သူတုိ႔၏သုတ္သင္ေခ်မႈန္းမႈကို ခံၾကရ သည္။  က်န္ရစ္သူမ်ားမွာလည္း  က်ီးလန္႔စာစား အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ပုန္းေအာင္းေျပးလႊားေနရ သည္။
အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အမွတ္ (၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ရန္သူကို ဆက္လက္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္ (၆) ႏွင့္ မုိးဟိန္းအဆင့္(၃)စစ္ဆင္ေရးကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၃)ရက္တြင္ စတင္လုိက္ ျပန္သည္။ စစ္ဆင္ေရးေဒသမွာ ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ က်ဳံေပ်ာ္ ၿမိဳ႕နယ္အေရွ႕ျခမ္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာင္းျမ ခ႐ုိင္၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အေျချပဳသည္။ ပတ္လည္ ၁၅၅ မုိင္ႏွင့္ ၄ ဖာလံုရွိၿပီး၊ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၅၄ဝ မွ် က်ယ္ဝန္းသည္။ ရြာေပါင္း ၁၇၆၃ ရြာရွိရာ စစ္ဆင္ေရး ေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးကို ျပည္သူလူထုက ဝါးစည္း႐ုိး ႏွစ္ထပ္ကို တစ္ထပ္ႏွင့္တစ္ထပ္ ၁ဝ ေပကြာ ေဆာက္ လုပ္၍ ဝိုင္းရံထားသည္။ ကိုက္ (၃ဝ)ခန္႔အကြာတြင္ ကင္းတဲလင့္စင္တစ္ခုက်စီ ျဖင့္ ကင္းတဲလင့္စင္ေပါင္း ၁၂၆ဝ ေဆာက္လုပ္၍လည္း ရန္သူထြက္ေပါက္မရွိ ေအာင္ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ ၾကပ္ပိတ္ဆုိ႔ထားသည္။ ရန္သူခိုေအာင္းႏိုင္သမွ် ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းမ်ားကိုလည္း ကရင္ဗမာျပည္သူမ်ားက ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းထားၾက သည္။
စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအတြင္းတြင္ စုစုေပါင္း ေသာင္းက်န္းသူ ၄ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ခိုေအာင္းေနရာ ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၃) ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္သန္းရွိန္ႏွင့္အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔၊ ကရင္ျပည္သူ႕ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၆)မွ  အင္အား ၉ဝ ခန္႔၊ ေကအင္န္ယူပါတီခ႐ိုင္ ဥကၠ႒မန္းဆိုင္းမြန္ႏွင့္ အင္အား ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔၊  အမွတ္ (၇) ခ႐ိုင္ ေကအင္န္ယူပါတီဥကၠ႒  မန္းအယ္တူးႏွင့္  အင္အား ၁၂ဝ ခန္႔ပါဝင္သည္။ ရန္သူအင္အားစု အားလံုး၏ အဓိကမ႑ိဳင္မွာ ဗိုလ္သန္းရွိန္ျဖစ္သည္။ အမွတ္(၂)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းႏွင့္ အမွတ္ (၁၁) ေျခလ်င္တပ္ရင္းတို႔သည္ သရက္ကုန္း ေအာက္ဘက္သို႔  ေရွာင္ကြင္းထြက္ခြာသြားေသာ ဗိုလ္သန္းရွိန္ကို က်ဳံးသြင္းရန္ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ရန္သူမ်ားမွာ ျပည္သူလူထု အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔ထားေသာေၾကာင့္ ေရွ႕တုိးမရ ေနာက္ဆုတ္မရ ျဖစ္ေနသည္။ ဗိုလ္သန္းရွိန္သည္ တပည့္ေျခာက္ဦးႏွင့္ အတူ ခြဲထြက္ၿပီး ကိုယ္လြတ္႐ုန္းေျပးရန္ၾကံေတာ့သည္။ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းတပ္ရြာတြင္ သန္းရွိန္၏ ညာလက္႐ုံးျဖစ္သူ ဒုတပ္ခြဲမွဴး နက္ကေလး၏အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆံုသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ရြာၿပီး တစ္ရြာ ေရႊ႕ေျပာင္း ပုန္းေအာင္းသည္။၃
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈)ရက္တြင္ ဗိုလ္သန္းရွိန္ႏွင့္ ထြန္းလွေအးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္သည္ ဂံုညႇင္းတန္းရြာရွိ တပည့္ျဖစ္သူ အုန္းၾကြယ္အားေတြ႕ဆံု ကာ ပါလာေသာပစၥည္းမ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ႏွံခဲ့သည္။  ထုိ႔ေနာက္  အစုႀကီးရြာသုိ႔သြားကာ  တပည့္ျဖစ္သူ  စိန္လႈိင္ဘိုႏွင့္  ေတြ႕ဆံုသည္။  ရြာလူႀကီး  ဦးဘုိက္  ကိုလည္း ေခၚခိုင္းသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သန္းရွိန္က ဆင္ေခါင္းေက်းရြာရွိ အေပ်ာ္မယားျဖစ္သူ မုဆိုးမ မခ်စ္ပိုကို ေခၚခုိင္းသည္။ မခ်စ္ပိုသည္ သန္းရွိန္ ထုတ္ေပးထားေသာေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္ ေငြတုိးေခ်းစား ေနသူျဖစ္သည္။ ဦးဘုိက္သည္ ဆင္ေခါင္းေက်းရြာတြင္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရွိသျဖင့္ မခ်စ္ပိုအား မေခၚႏိုင္ဘဲ အစုႀကီးရြာသို႔ ျပန္ခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္သန္းရွိန္က အက်ပ္ကိုင္သျဖင့္ ဦးဘုိက္၏ဇနီး ေဒၚေကာက္ကုိ ေစလႊတ္၍ မခ်စ္ပိုအား ေခၚေပးလုိက္ ရသည္။ ဗိုလ္သန္းရွိန္သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ (၂၄)ရက္တြင္ ဆင္ေခါင္းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ခုိေအာင္းေနသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၇) ရက္တြင္ကား အမွတ္(၁ဝ၈) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ ဗုိလ္ႀကီးသန္းရွိန္ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီးကံဦးတို႔ဦးစီးေသာ တပ္စုေလးစု စစ္ေၾကာင္းသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ သတင္း ေပးခ်က္အရ သန္းရွိန္အား ဝိုင္းဝန္းထားလုိက္သည္။ သန္းရွိန္ကို လက္နက္ခ်ေပးရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေသာ္လည္း မရသျဖင့္  တုိက္ခိုက္ရေလရာ  ကရင္ျပည္သူ႕ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၃) ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္သန္းရွိန္ ႏွင့္ ထြန္းလွေအးတုိ႔ကို အေသရရွိေတာ့သည္။ သန္းရွိန္ တြင္ ဇနီးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အပ်ဳိအရြယ္သမီးႏွစ္ေယာက္ က်န္ရစ္သည္။ တိတ္တိတ္ပုန္းတစ္မ်ဳိး၊ အတိအလင္း တစ္မ်ဳိး မိန္းမေတြမိႈလိုေပါက္ေအာင္ယူထားၿပီး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္  နာမည္ဆုိးႏွင့္ေက်ာ္ၾကား သူပင္ ျဖစ္ေလသည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလကုန္တြင္ တပ္မေတာ္ မွအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားသည္ စာေရးဆရာဦးသိန္းေဖျမင့္ အပါအဝင္ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားကို စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမသုိ႔ ဖိတ္ၾကားျပသခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းသမား မ်ားသည္ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲ ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားကို တအံတၾသျမင္ေတြ႕ ၾကရသည္။ အလင္းဝင္ရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အက္စ္သိန္း၊  ေစာအယ္ေကာ္၊  မန္းစံမင္း၊ ေစာျမေအာင္၊ ဗုိလ္ေဇာ္ဝိတ္၊ ဦးစာမိ၊ ေစာထူးေအး စေသာ ပုဂၢဳိလ္ ၁၆ ဦးႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ၾက သည္။၃ ျပည္သူလူထုႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။
သတင္းစာဆရာမ်ား၏ တစ္ဆင့္တင္ျပခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္မုိးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား၏ ေအာင္ပြဲသတင္းသည္ တစ္ျပည္လံုးသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚျပည္သူမ်ားကို ခ်ီးက်ဴး ေထာမနာျပဳၾကသည္။ ေလးၿမိဳ႕နယ္စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမ အတြင္း က်ဆံုးသူ၊ လက္နက္ခ်သူ၊ ဖမ္းဆီးရမိသူ ေသာင္းက်န္းသူေပါင္းမွာ ၃၁၅ ဦးရွိခဲ့သည္။ လက္နက္ မ်ဳိးစံု ၁၅ဝ ႏွင့္  ေငြက်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္ကို သိမ္းဆည္းႏိုင္ခဲ့သည္။၄
ေကအင္န္ယူပါတီ အမွတ္ (၅)ခ႐ိုင္သည္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ဖ်ာပုံခ႐ုိင္တုိ႔၏သံုးပြင့္ဆုိင္ ေဒသျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္ပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား ပါဝင္သည္-
(၁)     ေမာ္-ဘုိၿမိဳ႕နယ္။  ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တစ္ပိုင္းစီကို ပူးေပါင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
(၂)     ေမာ္-က်ဳိက္ၿမိဳ႕နယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ပိုင္းစီကို ပူးေပါင္းထားသည္။
(၃)     မအူ-က်ဳိက္ၿမိဳ႕နယ္။  မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ပိုင္းႏွင့္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။
(၄)     ေငြေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္။ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ ပင္လယ္ ပိုင္း။
အမွတ္(၅)ခ႐ိုင္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီဥကၠ႒မွာ နယ္လဆင္(ေခၚ)ေကာ့မွဴးျဖစ္ၿပီး အတြင္းေရးမွဴးမွာ စေကာေစးထူးျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ား တပ္ရင္း(၇)ကို တပ္ရင္းမွဴး ေဂ်ာ္နီႏွင့္ ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္ျပဴးတို႔က ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသည္။ ကရင္ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တပ္ရင္း(၂)တပ္ခြဲ(၂) တပ္ခြဲမွဴး ခ်စ္ေလးေမာင္တုိ႔လည္း လႈပ္ရွားက်က္စားေနသည္။ အမွတ္(၅)ခ႐ိုင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္ တြင္ရွိသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းေကာ္မတီရဲေဘာ္ထြန္းစိန္ (ေခၚ) ေအာင္ခင္ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ေကာ္မတီႏွင့္ဗဟိုေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္သိန္း(ေခၚ) ေအးေက်ာ္တို႔က အမွတ္(၅) ခ႐ိုင္ မဒညတကို ကြပ္ကဲသည္။
အမွတ္(၅)ခ႐ိုင္အတြင္းမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ ဗကပ၊ ေကအင္န္ယူပီ၊ မဒညတ စသည္ျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ အမည္နာမတပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ လူထုအား ႏွိပ္စက္ရာတြင္မူ အၿပိဳင္အဆုိင္ပင္ ျဖစ္ သည္။ အမွတ္(၅)ခ႐ုိင္ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ရာ အသတ္ခံရသူမ်ား အေစာ္ကားခံရသူ အမ်ဳိး သမီးမ်ားမွာ စာရင္းမေကာက္ႏုိင္ေအာင္ပင္ ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလ (၈)ရက္တြင္ ကရင္ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ တပ္ရင္း(၂)တပ္ခြဲ(၂) တပ္ခြဲမွဴး ေစာခ်စ္ေလးေမာင္သည္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဥကၠ႒သစ္*(မန္းဘဇံသည္ ေကအင္န္ယူတစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားေသာအခါ ေက်ာ္ျမသန္းသည္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ျမသန္းထံသို႔ ''လက္ရွိ ေကအင္န္ယူပါတီ၏ေရွ႕ေဆာင္မႈျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး မေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ကိုပင္ သိမ္းသြင္း၍မရေၾကာင္း၊ အေျခခံႏုိင္ငံေရး လမ္းစဥ္၊ စစ္ေရးလမ္းစဥ္အား အျပည့္အစံုေပးပို႔ ေစလိုေၾကာင္း'' စာေရး၍အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အမွတ္(၈၈)   ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၈)ႏွင့္  မုိးဟိန္းအဆင့္(၅) စစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ စစ္ဆင္ ေရးသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ၁၅းဝဝ နာရီတြင္ စတင္သည္။ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေအာက္ပါတပ္မ်ား ပါဝင္သည္-၃
 (က)   အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တပ္ မ်ား
          (၁)     ခ်င္း(၂)စစ္ေၾကာင္းငါးေၾကာင္း
          (၂)     ခလရ(၂၇) စစ္ေၾကာင္းငါးေၾကာင္း
          (၃)     ခလရ(၉၃) စစ္ေၾကာင္းသံုးေၾကာင္း
          (၄)     ခလရ(၉၈)
(ခ)     အမွတ္(၈၈)ေျချမန္တပ္ဌာနခ်ဳပ္တပ္မ်ား
          (၁)     သနက(၂)
          (၂)     ခမရ(၁ဝ၈)
(ဂ)     တပ္မေတာ္(ေရ)မွ  ျမစ္တြင္းတုိက္ေရ ယာဥ္မ်ား**(စစ္ဆင္ေရးအလယ္ပိုင္းတြင္ ၃၁ဝ အစား ၃ဝ၂၊ ၁ဝ၁ အစား ၃ဝ၄ တုိ႔ကုိ လဲလွယ္သံုးစြဲသည္။)
          (၁)     အင္းယား
          (၂)     အင္းေလး
          (၃)     ျမစ္တြင္းတုိက္ေရယာဥ္ ၃ဝ၉
          (၄)     ျမစ္တြင္းတိုက္ေရယာဥ္ ၃၁ဝ
          (၅)     ျမစ္တြင္းတုိက္ေရယာဥ္ ''စကု''
          (၆)     တုိက္ေရယာဥ္ ၁ဝ၁
ေရႊလင္းယုန္ အဆင့္(၈)ႏွင့္ မုိးဟိန္းအဆင့္ (၅) စစ္ဆင္ေရးသည္ ပ႐ိုက္ေခ်ာင္းျမစ္လက္တက္ ျဖစ္ေသာ သဖန္းေခ်ာင္းအတြင္း၌ ကရင္ျပည္သူ႕ ေျပာက္က်ားတပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္း(၆)၊ တပ္ခြဲ(၁)အား ျပည္သူလူထု၏ အကူအညီျဖင့္ ဝိုင္းပတ္ေခ်မႈန္း လ်က္ရွိသည္။ တုိက္ပြဲစၿပီး ေလးမိနစ္အၾကာမွာပင္ တပ္ခြဲမွဴးလုပ္သူ ဗိုလ္ေအာင္သန္းက်ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ တပ္ခြဲသည္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သြားရသည္။ ဒုတိယတပ္ခြဲမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္ႀကီးေမာင္နီသည္လည္း ကိုယ္လြတ္႐ုန္းေျပးခဲ့ရသည္။ တိုက္ပြဲသည္ ဇြန္လ(၂၈) ရက္ နံနက္(၉)နာရီ (၁၅)မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္ လည္း အမွတ္(၁ဝ၈) ေျချမန္တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ တပ္ခြဲမွဴး ေအာင္သန္းႏွင့္ ကိုးေယာက္ကို အေသရ မိခဲ့ၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းအေျမာက္အျမားကိုလည္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။
ဒုတပ္ခြဲမွဴးေမာင္နီသည္ ေအာင္သန္း၏ဇနီးမယ္ငို ႏွင့္အခ်က္ျပဆက္သြယ္ေရးတပ္သားသိန္းေရႊ၊ ဇနီး မစန္းေဌးတုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ထြက္ေျပးရာမွေက်ာတြင္ ဒဏ္ရာရထားေသာ သိန္းေရႊအား စြန္႔ပစ္ထားခဲ့သျဖင့္ သိန္းေရႊသည္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ေမာင္နီသည္ ဘံုေထာင္စုကြင္းဘက္ရွိ ခ်စ္ေလးေမာင္တို႔ဘက္သို႔ ဦးတည္ ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကသည္။  တပ္သားေငြလိႈင္မွာမူ လြတ္လမ္းမျမင္ေတာ့သျဖင့္ ဂရမ္းေခ်ာင္းေနာက္ ေက်ာရွိ ႏြားတင္းကုပ္ တစ္ခုတြင္ ဆြဲႀကိဳးခ်၍ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ သြားခဲ့ရသည္။
ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၈)ႏွင့္မုိးဟိန္းအဆင့္(၅) စစ္ဆင္ေရးသည္အမွတ္ (၁)ဦးတည္ရန္သူျဖစ္ေသာ ေအာင္သန္းႏွင့္ အင္အား ၆ဝ ကို ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကာ  ၿပိဳကြဲသြားေစၿပီးေနာက္  ကရင္ျပည္သူ႕ေျပာက္က်ား တပ္မေတာ္တပ္ရင္း(၇) ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္ျပဴးႏွင့္ စဘီးတို႔ကို ေခ်မႈန္းႏုိင္ရန္ စိုင္းျပင္း ျပန္သည္။ ဗိုလ္ျပဴးအဖြဲ႕သည္ ဘံုေထာင္စုကြင္းမွ ဂရမ္းေခ်ာင္းဖ်ားသုိ႔ အင္အား ၇၆ ဦးျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားခဲ့ၾကသည္။ ဗုိလ္ျပဴးအဖြဲ႕သည္ ေဘာက္တူေလွ   ၂၇ စင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားသြားလာေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်းရြာျပည္သူလူထုက ဗုိလ္ျပဴးတုိ႔လူစု ခိုေအာင္း ေနသည့္ ေနရာအားတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသုိ႔ သတင္းပို႔ၿပီး လိုက္လံျပသေပးၾကသည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၈)ရက္တြင္ကား ဗုိလ္ျပဴးႏွင့္ စဘီးေခါင္း ေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ အစာေရစာငတ္ျပတ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ပိတ္ဆို႔ဝိုင္းရံထားမႈကို ခံယူေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ျပဴးႏွင့္အင္အား စုစုေပါင္း ၄၆ ေယာက္သည္ အမွတ္(၂) ဗမာ့ေသနတ္ ကိုင္တပ္ရင္း စစ္ေၾကာင္းသုိ႔ ကမ္းလွမ္း၍ လက္နက္ ခဲယမ္းမ်ဳိးစံုႏွင့္တကြ လက္နက္ခ်အပ္လုိက္ၾကေတာ့ သည္။ သို႔ႏွင့္ ေရႊလင္းယုန္၊ မုိးဟိန္း စစ္ဆင္ေရးသည္  ဦးတည္ရန္သူနံပါတ္(၂) ႏွင့္ နံပါတ္(၃) ကိုၿဖိဳဖ်က္လိုက္ ႏို္င္ေလသည္။
ခ်စ္ေလးေမာင္သည္လည္း က်ံပိုင္းေလးတုိက္ပြဲ  တြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ တုိ႔၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္တစ္ေျပး တည္းေျပးေနရေလသည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈)ရက္တြင္ကား အမွတ္(၁ဝ၈) ေျချမန္တပ္ရင္း စစ္ ေၾကာင္းသည္ ကရင္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ မေတာ္ တပ္ရင္း(၂)တပ္ခြဲ(၂)၏တပ္ခြဲမွဴးျဖစ္သူ ခ်စ္ေလးေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဝါးေတာေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေခ်မႈန္းႏိုင္လိုက္ ေတာ့သည္။ ခ်စ္ေလးေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကတုတ္က်င္းမ်ားတူး၍ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အျဖစ္  ခုခံတုိက္ခိုက္ ေနၾကသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားက အသက္စြန္႔၍  တုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းၾကရသည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွလည္း တပ္မေတာ္သားတုိ႔၏ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ က်ဆံုးၾကရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ကား ခ်စ္ေလးေမာင္တုိ႔လူစုသည္ မုိက္ဇာတ္သိမ္းသြားၾကရ ေတာ့၏။(၁။ ျမရာပင္စာေပ၏ ျပည္သူ႕စစ္ ဒို႔စစ္ ဒုိ႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၇ မွ ၃၂ဝ။ )
ခ်စ္ေလးေမာင္အဖြဲ႕မွ ၁၆ ေယာက္မွာ လက္နက္ အျပည့္အစံုႏွင့္ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း တပ္စုမွဴးအယ္ဆုိးႏွင့္ ခုနစ္ ေယာက္ ေသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လက္နက္ခ်ရန္ ေခါင္းမာ ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူကိုးေယာက္မွာ ခ်စ္ေလး ေမာင္ႏွင့္အတူ ေသေက်ပ်က္စီးၾကရေလေတာ့၏။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးမွ လုပ္သား ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား တစ္ေယာက္မက်န္ ပိုက္စိတ္ တုိက္၍ ရွာေဖြသုတ္သင္လ်က္ရွိသည္။ ရြာမ်ားတြင္ မင္းမူေနေသာ ရန္သူေက်ာ႐ိုးမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး ၾကသည္။ ဘာဘူေခ်ာင္းႏွင့္ ႏွင္းဆီကုန္းတြင္ အစုလုိက္ အျပံဳလိုက္လူသတ္ပြဲႀကီးမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၾကေသာ ဗုိလ္ႀကီးေမာင္နီသည္လည္း ေရမႀကီးတန္းရြာသား မ်ားက ျမတ္ခုတ္ဓားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းသုတ္သင္ျခင္းကို ခံလုိက္ရသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူက လက္နက္ခ်ရန္ေဖ်ာင္းဖ်သည္ကိုပင္ လက္မခံေသာ စိန္ပန္းသည္လည္း ခလရ(၉၃)ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားေၾကာင့္ မုိက္ဇာတ္သိမ္းသြားရသည္။


ျပည္သူ႕စစ္ေအာင္ပြဲ
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾက ေသာ ကရင္ျမန္မာ တုိင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူ မ်ားသည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ၏ ႏွိပ္စက္ဖိစီးမႈ မ်ားကို ကာလမ်ားစြာပင္ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းက ကရင္-ျမန္မာအဓိက႐ုဏ္း ေၾကာင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္အခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးခဲ့ရ သည္။ သခင္စိုး၏အလံနီမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကပင္ လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီးျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရေသာ အခါတြင္လည္း  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရွိ  ၿမိဳ႕ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အစိုးရအားပုန္ကန္သူ ကရင္ စစ္ရဲမ်ား၊ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား၏ လက္သုိ႔က် ေရာက္ခဲ့ရေလရာ တပ္မေတာ္ကျပန္လည္တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ အလြန္ထူထပ္သည္။ ဆန္ေရစပါးႏွင့္ ရိကၡာသားငါး ေပါမ်ားေသာ အရပ္လည္းျဖစ္သည္။ လူေနလည္း ထူထပ္စည္ကားသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ က်ဴေတာ ကိုင္းေတာမ်ား ပိတ္ဆီး၍ေနသည္။ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း မ်ားလည္းရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထဝီဝင္သေဘာအရ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနႏွင့္ အေျခစိုက္လႈပ္ရွားရန္ အေကာင္းဆံုးေဒသႀကီးျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ႐ိုးသားေသာ ကရင္ ဗမာေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၊ ေရလုပ္သား ႀကီးမ်ားမွာ လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆက္ဆံခဲ့ရ သည္။ လူမ်ဳိးေရးသံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏စည္း႐ံုးမႈကို နားေယာင္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားညႇာတာတတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ေဖာ္ေရြ တတ္ေသာ အစဥ္အလာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားထံမွ အကူအညီ မ်ားစြာရရွိခဲ့ၾကေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ အင္အားစုအား လံုး၏ ဗဟုိခ်က္မျဖစ္ေသာ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကီးစိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ (၉)ရက္တြင္ ဝါးခယ္မ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌က်င္းပခဲ့ေသာ စိန္႔ေထာင္ကြန္ဖရင့္မွ စတင္၍  လက္ဝဲယိမ္းလာခဲ့သည္။  ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တစ္စတစ္စပူးေပါင္းမိလာသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီအတြင္းမွ လက္ယာဝါဒီ၊ က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ဳိးေရးဝါဒီမ်ားသည္ ခြဲထြက္ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ျခမ္း သံလြင္ျမစ္ဝွမ္း ေဒသႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ဘက္တြင္ သြားေရာက္အေျခခ်ၾကသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ကား ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ေကအင္န္ ယူပါတီတို႔သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)အျဖစ္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။
ကာလၾကာျမင့္ေသာအခါ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား သာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီက ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသကို အမွတ္(၁)ခ႐ိုင္မွ အမွတ္(၇)ခ႐ိုင္ထိ ခြဲျခား၍လႈပ္ရွားသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ခ႐ိုင္ငါးခုခြဲ၍လႈပ္ရွားသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တြင္းတြင္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျဖဳတ္ထုတ္ သတ္လမ္းစဥ္(ေခၚ)လူသတ္ဝါဒ ထြန္းကားလာေသာ အခါ ယင္းလူသတ္ဝါဒသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔လည္း ကူးစက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ တြင္  အခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၾကျခင္း၊ ျပည္သူလူထုကုိ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ျခင္းက ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ လူသတ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ထင္သလိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ မ်ား၏အေရအတြက္မွာ စာရင္းေကာက္၍မရႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဖ်က္ဆီးေစာ္ကားျခင္း ခံရေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားသမီးမ်ားမွာလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ရွိခဲ့သည္။ ဆက္ေၾကး အသြင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရိကၡာစုေဆာင္း ျခင္းအသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဓမၼလုယက္ယူငင္ ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုေပးခဲ့ ရေသာေငြေၾကးရိကၡာပစၥည္းတန္ဖိုးမွာလည္း ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ရွိလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ျခင္းခံရေသာရြာေပါင္းမွာလည္း မနည္းလွေပ။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတြင္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔ ၏နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈမ်ားမွာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆုိးရြားဆံုးေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေက်းရြာမ်ားမွာ က်ီးလန္႔စာစား ျဖစ္လာၾကသည္။ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကုိ ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ ေက်းရြာသူေက်းရြာ သားအမ်ားအျပားသည္ လယ္ယာအိုးအိမ္တို႔ကိုပစ္၍ ၿမိဳ႕သို႔တက္ေျပးၾကရသည္။ သမီးရွင္မ်ားမွာ ကိုယ့္ရပ္ ကိုယ့္ရြာတြင္မေနရဲၾကေတာ့ေပ။ ေသာင္းက်န္းသူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိန္းမဆိုလွ်င္ အပ်ဳိအို လင္ရွိ၊ မရွိမေရြး ေန႔ေစ့လေစ့ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပင္မခ်န္ဘဲ အဓမၼက်င့္ၾကံေစာ္ကားခဲ့ၾကသည္။ သတ္ရာျဖတ္ရာတြင္ လည္း လူမဆန္စြာ ကမ္းကုန္ေအာင္ရက္စက္ၾကေတာ့သည္။ အရွင္လတ္လတ္ ရင္ခြဲ၍ အသည္းကိုထုတ္ယူ ေၾကာ္စားျခင္း၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေသြးေအးေအးျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ မီး႐ိႈ႕ သတ္နည္းအပါအဝင္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔သည္ အ႐ိုင္းေခတ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အဓမၼအႏိုင္က်င့္မႈမ်ား၊ လူမဆန္စြာရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပြွမ္းတီးျပည့္ႏွက္ကာ အေမွာင္ အတိဖံုးလႊမ္းေနခဲ့ရေတာ့သည္။
ၾကာေတာ့လည္း ျပည္သူလူထုမွာ သည္းညည္းခံ ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစကနဦးတြင္ ရန္သူ ကို ေဒသႏၲရစစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္း ေနေသာတပ္မေတာ္အား သတင္းေပးျခင္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ကူညီၾကသည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္အား ကူညီ သူမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္၍ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္သုတ္သင္ ၾကသည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ကား ရြာသူရြာသားမ်ား သည္ တစ္ေယာက္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ခ်င္း မိမိအစီအစဥ္ ျဖင့္ မိမိတို႔ခုခံတုိက္ခိုက္အန္တုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာ သည္။ မခံမရပ္ႏိုင္သျဖင့္ ရန္သူအား ခုခံအန္တုမႈမ်ား သည္ ေတာမီးပမာပင္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားလာသည္။ တတိယအဆင့္တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ ေပါက္ကြဲေတာ့ သည္။ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဖြဲ႕စည္းလာၾကေတာ့သည္။ ရန္သူကို အတိအလင္းပင္ အံုၾကြ၍ဆန္႔က်င္ေတာ့သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ျပည္သူ႕စစ္ျဖစ္ထြန္းရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ အေျခအေနပင္ျဖစ္ေလသည္။
ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူ႕စစ္ကိုအေျခခံ၍ ျပည္သူလူထုပါဝင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမုိင္းတြင္ ထူးျခားေသာမွတ္တုိင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္တြင္ အမွတ္(၈၈) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္သည္ မိုးဟိန္းစစ္ဆင္ေရးအဆင့္ (၁)ကို စတင္ခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၆)ရက္တြင္ အေနာက္ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ ေရႊလင္းယုန္စစ္ဆင္ေရးအဆင့္ (၁)ကို စတင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရႊလင္းယုန္ႏွင့္ မိုးဟိန္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ အဆင့္လုိက္ပူးေပါင္း၍ တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္း ဆင္ႏႊဲလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ မိုးဟိန္း အဆင့္(၅)စစ္ဆင္ေရး ၿပီးဆံုးသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္ တြင္ ေရႊလင္းယုန္အဆင့္(၁ဝ)စစ္ဆင္ေရး ၿပီးဆံုး သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတစ္ခု လံုးမွ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂၁)ရက္ အထိ ဆင္ႏႊဲေသာ ေရႊလဝင္းစစ္ဆင္ေရးအဆင့္(၁)မွ အဆင့္(၅)သည္ ၾ<ြကင္းက်န္ရစ္ေသာရန္သူမ်ားကို ေကာက္သင္းေကာက္ ရွင္းလင္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လံုးဝကင္းစင္ရွင္းလင္းသြားသည္အထိ ေခ်မႈန္းတိုက္ ခိုက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံလုပ္သား ျပည္သူမ်ား တစ္သားတည္းရွိသည္အထိ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕စစ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ မဒညတအဖြဲ႕မ်ားမွ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာၾက ေသာရဲေဘာ္မ်ားျဖစ္သည့္  ေစာအယ္ေကာ္၊ မန္းစံမင္း၊  ရဲေဘာ္ျမ၊  ရဲေဘာ္ဘခက္ႏွင့္ ရဲေဘာ္သံဒိုင္တို႔သည္ 'ျပည္သူ႕စစ္၊ ဒို႔စစ္ ဒို႔စစ္' စာအုပ္ကိုေရးသားျပဳစု၍ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္တြင္ ျမရာပင္ စာေပမွ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခဲ့ ၾကသည္။
ျပည္သူ႕စစ္ ဒို႔စစ္ ဒို႔စစ္ စာအုပ္ျပဳစုသူမ်ားက ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ျပည္သူ႕စစ္ ေအာင္ပြဲခံရျခင္းကို ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးသပ္တင္ျပၾကသည္ -
+++
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း ေရႊလင္းယုန္၊ မိုးဟိန္း စစ္ဆင္ေရးႀကီးသည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အေျခစိုက္ခဲ့ေသာ အေျခခံစခန္း ႏွင့္ အဓိကအင္အားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ပူးေပါင္းမႈျမင့္မားေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထူးထူး ျခားျခား ေအာင္ျမင္ေနေသာ စစ္ဆင္ေရးႀကီး၊ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲႀကီးအျဖစ္ ေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း အေတြ႕အၾကံဳအရ ဆိုေသာ္ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲႀကီးကို စည္း႐ံုးေဖာ္ထုတ္ရာ တြင္ အေၾကာင္း (၂)ခ်က္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္သည္ ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ယင္းအေၾကာင္း (၂)ခ်က္ မွာ -
(၁)     ျပည္သူ႕စစ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အေျခအေန တည္ရွိေနျခင္းႏွင့္
(၂)     မွန္ကန္ေသာ စည္း႐ံုးေရးေပၚ လစီတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။
အေျခအေနဆိုသည္မွာ တကယ္ျဖစ္ေပၚ တည္ရွိေနေသာ အေျခအေနတို႔ကို ဆိုလိုၿပီး ေပၚလစီဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ မႈပင္ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႕စစ္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အေျခအေန မရွိပါဘဲလ်က္ ေခါင္းေဆာင္မႈက ျပည္သူ႕စစ္ကို မည္မွ်ပင္ေဖာ္ေစကာမူ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲသည္ မေပၚ ေပါက္ႏိုင္။ ထို႔အတူ အေျခအေနရွိပါလ်က္ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ မွန္ကန္ေသာေပၚလစီမရွိလွ်င္ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲသည္ မေပၚႏိုင္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲျဖစ္ေပၚထြန္းကား ရန္မွာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အေျခအေနလည္း တည္ရွိေနၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈကလည္း မွန္မွန္ ကန္ကန္ စည္း႐ံုးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ လိုေပ သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းတြင္မူ အေျခအေနက လည္း ရွိေနသည္။ အေျခအေနသည္ ရင့္မွည့္၍ ပင္ေနသည္။ ေခါင္းေဆာင္စည္း႐ံုးေသာအပိုင္းက လည္း မွန္ကန္ေသာေပၚလစီကို ကိုင္စြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ျပည္သူ႕ စစ္ပြဲသည္ အံုၾကြျဖစ္ေပၚလာေနျခင္းျဖစ္သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းအတြင္း၌ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူမ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲ၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲ၊ ေျမရွင္စနစ္ဆိုးဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲ၊ ျပည္ တြင္းေဖာက္ျပန္ေရး အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲမ်ား အဆက္ဆက္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ တုိက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
အႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္အတြင္း  ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔၏ လြဲမွားေသာလမ္းစဥ္မ်ား ေအာက္တြင္ အလူးအလိမ့္လည္းခံခဲ့ၾကရသည္။ ေတာတြင္းအဖ်က္သမားမ်ား၏ လက္ဝဲ အလြန္ အကြၽံလမ္းစဥ္ေအာက္တြင္ အၾကမ္းတမ္း အရက္ စက္ဆံုး လုယက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို မည္သည့္ အခါကႏွင့္မွ်မတူေအာင္ ခံစားေနၾကရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း၌ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူလူထုသည္ မခံမရပ္ ႏိုင္ျဖစ္ကာ အံုၾ<ြကသည့္အေျခအေနသို႔ပင္ ဆုိက္ ေရာက္ေနၾကေပသည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနဆိုးသို႔ ဆုိက္ေရာက္ေနေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ စုစည္းႏုိင္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  မေပၚေပါက္ခဲ့။ ရွိၿပီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မွန္ကန္စြာ ေရွ႕မေဆာင္ႏိုင္၊ မစည္း႐ံုးႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အစိုးရအဆက္ ဆက္သည္ အရာရာတြင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါအလုပ္အေကြၽးျပဳေသာ ရပ္တည္ခ်က္လည္း မရွိ။ အလုပ္အေကြၽးျပဳေသာ ရပ္တည္ခ်က္လည္းမရွိ။ အလုပ္သမား၊ လယ္ သမား လူတန္းစားမ်ားကို အေျခခံလိုသည့္စိတ္ လည္း မရွိ။ လူထုအျမင္၊ လူထုလမ္းစဥ္ကိုလည္း မက်င့္သံုးပါဘဲ လူထုဆန္႔က်င္ေရးေပၚလစီမ်ားကို သာ အေတာမသတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ လူထုမပါေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကိုသာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္။ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵႏွင့္ လံုးဝဆန္႔က်င္ေသာ ေက်းရြာမ်ားကိုေျပာင္းေရႊ႕သည့္ 'ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ရြာ'မ်ားကိုပင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖဆပလအစိုးရ အဆက္ဆက္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ လုပ္သားျပည္သူလူထုတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္မႈလည္း မရခဲ့ေခ်။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းတြင္ ယေန႔ဆင္ႏႊဲေန ေသာ  စစ္ဆင္ေရးမ်ား  အထူးသျဖင့္  'ေရႊ လင္းယုန္၊ မိုးဟိန္း' စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာမူ ယခင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံကအစ မတူျခားနား လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
အေနာက္ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ အမွတ္(၈၈)ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ေရတပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားတို႔သည္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေရွးဦးစြာစုစည္းလိုက္ၾကသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အဓိ႒ာန္ျပဳခ်က္ကို တပ္မေတာ္တပ္မွဴး တပ္သားတိုင္းက အေလးအနက္ခံယူၾကသည္။
ယင္းယံုၾကည္ခ်က္အရ လူလူခ်င္း ေခါင္းပံု ျဖတ္၍ မတရားအျမတ္ရွာစားေသာ စီးပြားေရး စနစ္ဆိုးမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမရွင္စနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္တို႔ကို  ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေခ်မႈန္းကာ လုပ္သားျပည္သူတို႔  သာယာဝေျပာေစမည့္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ခုိင္ခုိင္မာမာ စိုက္ထူလုိက္ၾကသည္။
မြန္ျမတ္ေသာ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ေပၚတြင္ လက္နက္ကိုင္ရဲေဘာ္တုိင္း စည္းလံုးမႈကို အရယူ ၾကသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအတြင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾက သည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား သည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အတူေန၊ အတူစား၊ အတူအလုပ္လုပ္၊ အတူအိပ္ ရင္း လမ္းစဥ္ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပည္သူက အေလးအနက္ခံယူလာေအာင္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ စည္း႐ံုးႏိုင္ၾကသည္။
ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ဒဏ္ေၾကာင့္ မခံမရပ္ ႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ားသည္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ဆိုရွယ္လစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ကို နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုးၾကားတက္ၾ<ြကလာၾကသည္။ အံုၾ<ြကေတာ္လွန္လာ ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲၿပီး စစ္ပြဲတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပါဝင္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း ေသာင္းက်န္းမႈဆန္႔က်င္ေရး ျပည္သူ႕စစ္ပြဲႀကီးတြင္ ကရင္ဗမာ တုိင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူတုိ႔၏ညီၫြတ္မႈသည္လည္း အဆံုး အျဖတ္အခန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္း ရင္းသားလုပ္သားျပည္သူဆိုသည္မွာ ကရင္လယ္သမား၊ ဗမာလယ္သမားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ကရင္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဗမာအလုပ္သမားမ်ား လည္း ပါဝင္ၾကသည္။
ယခုအခါတြင္ ကရင္ဗမာတုိင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္အေရးတို႔အတြက္စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္မ႑ိဳင္ကို တည္ေဆာက္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
ဤသို႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားလုပ္သား ျပည္သူ ပူးေပါင္းမိသည္ႏွင့္ 'ေရႊလင္းယုန္၊ မိုးဟိန္း' စစ္ဆင္ေရးသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲႀကီးအျဖစ္သို႔ ျဖစ္ထြန္းလာကာ ေအာင္ပြဲမ်ားကို တစ္ပြဲၿပီးတစ္ပြဲ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤသည္မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ေလ့လာရရွိေသာ ေရွးဦးသင္ခန္းစာ ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။
(ျပည္သူ႕စစ္ ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊
စာမ်က္ႏွာ ၃၂၉ မွ ၃၃၃ အထိ)
+++
ျပည္သူ႕စစ္ ဒို႔စစ္ ဒို႔စစ္ စာအုပ္တြင္ စာေရးသူ မ်ားသည္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ ၾကပံု၊ ျပည္သူက အံုၾကြ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲႀကီးဆင္ႏႊဲၾကပံုတို႔ကို ေျမပံုမ်ား၊ ဓာတ္ပံု မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသတြင္ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ၾကျခင္းမွာ ျပည္သူ႕စစ္ အေျခခံ သေဘာတရားကို ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား လံုးဝ ပူးေပါင္းၿပီး တစ္ခဲနက္ပါဝင္လာၾကေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္၍ စနစ္တက်စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ နည္းဗ်ဴဟာ ပိုင္းတြင္လည္း အေသးစိတ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပထမအဆင့္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသႏၲရတပ္ မ်ားက ရန္သူ႕သတင္းေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ နယ္ေျမ စိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထု သည္ ရန္သူသတင္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ရန္သူ ရွိရာေနရာကို ရွာေဖြျပသျခင္းျဖင့္ အကူအညီေပးလာ ၾကသည္။
ဒုတိယအဆင့္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ သီးျခားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရန္သူကို မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ေခ်မႈန္းသုတ္သင္တုိက္ခုိက္ၾကသည္။
တတိယအဆင့္တြင္ကား ျပည္သူ႕စစ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ရန္သူကို သတ္ကြင္းအတြင္းေရာက္ရွိ ရန္ က်ဳံးသြင္း၍လည္းေကာင္း၊ ရန္သူမ်ား ခိုေအာင္း ေနသည့္ေနရာကို သတ္ကြင္းအျဖစ္ ဖန္တီး၍လည္း ေကာင္း၊ နယ္ေျမမ်ား၊ ခြင္မ်ား ခြဲျခား၍ လႈပ္ရွားၾက သည္။ သို႔ႏွင့္ ရန္သူသည္ သတ္ကြင္းအတြင္းတြင္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနေတာ့သည္။ သို႔မဟုတ္ ရန္သူမ်ားစုေဝး ခိုေအာင္းေနသည့္ေနရာမ်ားသည္ သတ္ကြင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားရသည္။
စတုတၴအဆင့္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုသည္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးမက်န္ရေအာင္ ပါဝင္၍ ရန္သူအား ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ ဝိုင္းရံထားလုိက္ ၾကေလသည္။ ထိုသို႔ ဝိုင္းရံရာတြင္ ရန္သူထြက္ေပါက္ မရွိေစရန္အတြက္ ဝါးစည္း႐ိုးအတားအဆီးမ်ားကို မိုင္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ရွည္လ်ားသည္အထိ အထပ္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ကာ ဝိုင္းရံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကင္းတဲမ်ား၊ လင့္စင္မ်ားကိုလည္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေဆာက္လုပ္ၾက သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ခ်င္းဆက္မိသည္အထိ ဝိုင္းရံ ထားၾကေလရာ ရန္သူသည္ ထြက္ေပါက္မရွိေတာ့သျဖင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ အစာေရစာ ငတ္ ျပတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလာၿပီး စိတ္ဝမ္း ကြဲျပားလာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကိုယ္လြတ္႐ုန္း ေျပးလာၾကသည္။ တစုတစည္းတည္း မရွိေတာ့ဘဲ အင္အားခ်ည့္နဲ႔လာသည္။
ပၪၥမအဆင့္ကား ေခ်မႈန္းေရးအဆင့္ပင္ျဖစ္သည္။ သတ္ကြင္းအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔မႈကို ခံေနရေသာ ရန္သူကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ဝင္ေရာက္၍ ေခ်မႈန္းၾက သည္။ သို႔ႏွင့္ ရန္သူအင္အားစုမ်ားသည္ ၿပိဳကြဲကုန္ သည္။ တုိက္ပြဲတြင္ ေသသူက ေသၿပီး လက္နက္ခ်သူ လက္နက္ခ် အညံ့ခံလုိက္ၾကရသည္။
ျပည္သူ႕စစ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏႊဲေနစဥ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား သည္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကို စိတ္မဝင္စားႏိုင္ ၾကေပ။ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္းတို႔ကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈထားၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ တုိက္ရင္း ကုန္ထုတ္၊ ကုန္ထုတ္ရင္း တုိက္ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္အရ ျပည္သူတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မထိခုိက္ရေစရန္ ဝင္ေရာက္အကူအညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ပါတီႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုပ္ငန္း ခြင္မပ်က္ရေလေအာင္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ပါတီက စစ္ေၾကာင္းႀကီး (၅)ေၾကာင္းျဖင့္ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးစစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးစစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး စစ္ေၾကာင္း၊ လူမႈေရးစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးစစ္ေၾကာင္းဟူေသာ စစ္ေၾကာင္းႀကီး (၅) ေၾကာင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူတို႔အတြက္ စည္း႐ံုးေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖူလံုေရး၊ ပညာေပးေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ား ကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စံုစြာ စီစဥ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီး၏ ျပည္သူ႕စစ္ဆင္ႏႊဲမႈသည္ စစ္ေရးအရသာ အျမတ္ရသည္မကဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရပါ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကရင္-ဗမာ တုိင္းရင္း သား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးမွတ္တုိင္ကို စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးက်င့္သံုးရမည့္ ျပည္သူ႕စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ သင္ခန္းစာ နမူနာမ်ားကိုလည္း ထင္ရွားစြာ မီးေမာင္းထိုးျပသႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization