Home » » အခန္း(၁၆) ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ လက္နက္ခ်ျခင္းႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း (၁၉၅၈ ခုႏွစ္)

အခန္း(၁၆) ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ လက္နက္ခ်ျခင္းႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း (၁၉၅၈ ခုႏွစ္)ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ လက္နက္ခ်ျခင္းႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ေပၚေပါက္လာျခင္း (၁၉၅၈ ခုႏွစ္)

ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား လက္နက္ခ်ၾကျခင္း
ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီး ႏွစ္ျခမ္းကဲြခါစ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္တြင္ သန္႔ရွင္းေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက မိမိအစုိးရသာ ဆက္လက္တည္ၿမဲေနလွ်င္ (၁) အာဃာတမထားေရး၊ (၂) သင္ပုန္းေခ်ေရး၊ (၃) အလုပ္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဟူေသာ ဖဆပလညီလာခံ စကားႀကီးသုံးခြန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ဟုကတိေပးခဲ့သည္။ ထုိကတိေပးခ်က္ကုိ အခြင့္ေကာင္း ယူကာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ဝ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး* (* ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္တြင္ ဗုိလ္ရဲထြဋ္ကုိ ေစလႊတ္သည္ဟုဆုိသည္။ သခင္တင္ျမ၏ သမုိင္းတစ္ေခတ္သစ္ခဲ့ၿပီ စာအုပ္တြင္လည္း ဗုိလ္ရဲထြဋ္ဟုသာ ေဖာ္ျပသည္။)        သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ အစုိးရႏွင့္ပဏာမေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သန္႔ရွင္းအစုိးရ အား ေပးပုိ႔ခဲ့သည့္စာထဲတြင္ ေဆာင္ရြက္ေစလုိေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္-    
        
          (၁)     (က)    ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံး လႊတ္ပစ္ရန္။
                    (ခ)     ျပည္တြင္းစစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး ဥပေဒကုိ ႐ုပ္သိမ္းပစ္ရန္။
                    (ဂ)     ျပည္တြင္းစစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳ၍ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ား ကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရဲမွအပ ဖ်က္သိမ္း ပစ္ရန္။
                    (ဃ)    ပါတီအဖဲြ႕အစည္းအားလုံး တရားဝင္ တည္ေထာင္ခြင့္၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ေပးရန္။
                    (င)     ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း က်ဴးလြန္မႈ     မ်ားကုိ သင္ပုန္းေခ်ရန္ဟူေသာ ဒီမုိ ကေရစီ အာမခံခ်က္မ်ားကုိ အခုိင္ အမာေပးရန္ျဖစ္သည္။
                   (၂)     ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေၾကညာ၍ တစ္ၿပိဳင္တည္း အတုိက္အခုိက္ရပ္စဲရန္ျဖစ္ သည္။
          (၃)     ဦးႏုအစုိးရႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာ တူညီခ်က္ရယူရန္ျဖစ္သည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္ သုံးခ်က္ကုိေတာင္းဆုိၿပီးေနာက္ သန္႔ရွင္းအစုိးရကသာ ယင္းတုိ႔ေတာင္းဆုိေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ သေဘာတူ ပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာပါမည္ဟု ေပးစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
          (က)    လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြစြန္႔ေၾကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း ေၾကညာရန္အသင့္ရွိ ပါသည္။
          (ခ)     ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲၿပီးေနာက္ အားလုံးသည္ ဥပေဒအတြင္း  ဒီမုိကေရစီနည္းအရ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
          (ဂ)     ဥပေဒထဲဝင္ရလွ်င္  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား သည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႕ လုံျခံဳေရးအတြက္  တရားဥပေဒအရျဖစ္ေစ ရမည္ဟု ေၾကညာရန္ အသင့္ရွိပါသည္။
          ဦးႏု၏ သန္႔ရွင္းအစုိးရသည္ တည္ၿမဲမ်ား၏အယုံ အၾကည္မရွိအဆုိကုိ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ပြတ္ကာသီကာျဖင့္ အႏုိင္ရလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးႏု သည္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီး တစ္ရပ္ကုိ ေခၚလုိေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ၏မူ၊ အတုိက္အခံ မ်ား၏မူကုိ ေမာ္ကြန္းေရးထုိးသတ္မွတ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္သုိ႔ အသံလႊင့္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေတာခုိရဲေဘာ္ မ်ားသည္လည္း အလင္းဝင္လာၾကၿပီး အမ်ဳိးသား ညီလာခံႀကီးစတင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ခ်ိန္မွစ၍ ပါဝင္ သင့္ေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏွစ္ဖက္ က်ဴးလြန္ခ်က္အားလုံးကုိ သင္ပုန္းေခ်ရန္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒ (ေခၚ) သင္ပုန္းေခ်ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအတြင္းဝင္လာၿပီး သည့္ေနာက္ ေတာခုိပါတီအား တရားဝင္ပါတီ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္စြာထူေထာင္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့သည္။
          ဦးႏု၏ အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေတာခုိအဖဲြ႕အစည္း မ်ားအား လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြကုိစြန္႔လႊတ္၍ ဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဝင္အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားအျဖစ္  ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ရန္။ လက္နက္မ်ားကုိ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားထံအပ္ႏွံရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ အတုိက္အခံ ပမညတမ်ားကလည္း အစုိးရကေပးထားေသာ သင္ပုန္းေခ်ခြင့္ႏွင့္တရားဝင္ အဖဲြ႕အစည္းရပ္တည္ခြင့္ဟူသည့္ အခြင့္ေရးႏွစ္ရပ္ကုိ လက္မလႊတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ ေစရန္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြမွ လူထုတုိက္ပဲြသုိ႔ ေျပာင္းလဲပါဟူ၍ ဇြန္လ ၂၈ ရက္တြင္ ေၾကညာၾက သည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ေရးမူကုိ အေသဆုပ္ကုိင္ထားလ်က္ရွိရာ အစုိးရ၏ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အက်ပ္႐ုိက္လ်က္ရွိ သည္။ မိမိတည္ေဆာက္ထားသည့္ သုံးပါတီ ညီၫြတ္ ေရးမွာလည္း မ်ားစြာဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ေနေလၿပီ။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဦးႏု၏ေၾကညာခ်က္ကုိ လက္နက္ ခ် အည့ံခံေရးမူအျဖစ္သာ ျမင္ေနေလသည္။
          ထုိအခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္လုံးျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကုိ မခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ (ရဲေဘာ္ျဖဴ)မ်ားသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ မ်ားစြာစိတ္ကုန္လ်က္ရွိေနေလၿပီ။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ မ်ားသည္ အလံျဖဴ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔၏အယူအဆေရးရာ တုိက္ပဲြမ်ားၾကားတြင္ ညပ္မိသကဲ့ သုိ႔ျဖစ္ၿပီး မိမိအခန္းက႑မွာ လည္းမ်ားစြာေမွးမွိန္ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ သင္ပုန္းေခ်ခြင့္ႏွင့္ ပါတီ မ်ားတရားဝင္ခြင့္အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။
          ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ေက်ာခုိင္းလုိက္ ၾကသည္။ နီးစပ္ရာတပ္စခန္းမ်ားတြင္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္လုိက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားအေနႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ မ်ားစြာၾကံဳခဲ့ရသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္မွစ၍ ဆယ္ႏွစ္ၾကာ ေတာခုိေသာင္းက်န္းခဲ့ ေသာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားသည္ အလင္းဝင္ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္အဖဲြ႕ဌာနခ်ဳပ္ကုိ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ေၾကညာ လုိက္ၾကေတာ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား သည္ ပမညတတြင္ တပ္ေပါင္းစုပါတီအျဖစ္ ပါဝင္ ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗမာျပည္ အလုပ္သမားပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းကာ  ဗမာျပည္ အလုပ္သမား ညီၫြတ္ေရးပါတီဟု ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ကား ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ထိန္းသိမ္းမႈဥပေဒအရ ဖ်က္သိမ္း ခံခဲ့ရေလသည္။
မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္နက္ခ်ျခင္း
          ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈမရွိေသာ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား သည္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖဲြ႕စည္း၍ မြန္ျပည္နယ္ေဖာ္ထုတ္ ေရးကို  လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ ဥပေဒအတြင္းတြင္ရွိေနခဲ့ၾကေသာ မြန္ အမ်ဳိးသားအသင္းကုိးသင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္-
          (၁)     ရာမညတုိင္းလုံးဆုိင္ရာမြန္အသင္း။
*        (၂)     မြန္တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံး။(*ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား၏စည္း႐ုံးမႈျဖင့္ေတာခုိၾကေသာအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ သည္။)
          (၃)     မြန္အဖဲြ႕ေပါင္းခ်ဳပ္။
          (၄)     မြန္အမ်ဳိးသားအဖဲြ႕။
          (၅)     မြန္လူမ်ဳိးေရးရာအဖဲြ႕။
          (၆)     မြန္ဆုိရွယ္အသင္း။
          (၇)     ျပည္ေထာင္စုမြန္အသင္း။
*        (၈)     မြန္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕။ (*ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား၏စည္း႐ုံးမႈျဖင့္ ေတာခုိၾကေသာအဖဲြ႕မ်ားျဖစ္သည္။)
          (၉)     ျပည္ေထာင္စုမြန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္။
          မြန္အသင္းမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မြန္ျပည္နယ္ရရွိေရးပင္ျဖစ္သည္။ ကရင္မ်ားကလည္း ကရင္ျပည္နယ္ရရွိေရး ကုိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္ေနသျဖင့္  အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳၾကရန္ မြန္ႏွင့္ကရင္အဖဲြ႕မ်ား သေဘာတူထားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တြင္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား သထုံခ႐ုိင္တြင္ စတင္ ေသာင္းက်န္းၾကေသာအခါ မြန္တုိင္းရင္းသား     အစည္းအ႐ုံးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕တုိ႔သည္ ေကအင္န္ ဒီအုိမ်ား၏စည္း႐ုံးမႈျဖင့္ေတာခုိခဲ့ၾကသည္။ မြန္ တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံးကုိ ႏုိင္ေအာင္ထြန္း၊ ႏုိင္ခ်မ္းမြန္၊ ႏုိင္ဆိတ္ႏုိ႔တုိ႔ကေခါင္းေဆာင္ၿပီး မြန္ လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕ကုိ ႏုိင္ေငြသိန္း၊ ႏုိင္သိန္းေမာင္  တုိ႔ကေခါင္းေဆာင္သည္။ မြန္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕သည္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ သထုံႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ ခ႐ုိင္မ်ားကုိ အလစ္တြင္တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသည္။
          တပ္မေတာ္က သထုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္ေသာအခါ မြန္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္အတူ ေကာ့ကရိတ္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမဝတီနယ္ထဲတြင္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အေျခခ်ေနထုိင္ၾကေတာ့သည္။ ေတာခုိေသာ မြန္အဖဲြ႕ ႏွစ္ဖဲြ႕မွာ တစ္ဖဲြ႕ႏွင့္တစ္ဖဲြ႕မတည့္ၾကဘဲ မၾကာခဏ ပဋိပကၡမ်ားေပၚေပါက္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္က တုိက္ခုိက္လွ်င္ အတုိက္ခံရေသာအဖဲြ႕က အကူအညီ ေတာင္းေသာ္လည္း က်န္အဖြဲ႕ကအကူအညီေပးေလ့ မရွိေပ။ တပ္မေတာ္က ျမဝတီနယ္ကုိ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေသာအခါ မြန္လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕သည္ မြန္ တုိင္းရင္းသားအစည္းအ႐ုံးဝင္မ်ား သိမ္းပုိက္ထား  သည့္ က်ဳိက္မေရာ၊ ၾကာအင္း၊ ေတာင္ေပါက္ေဒသမ်ား သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကရသည္။
          ထုိ႔ေနာက္ မြန္အဖဲြ႕ႏွစ္ဖဲြ႕သည္ ေခါင္းေဆာင္ခ်င္း ေစ့စပ္ကာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ပူးေပါင္းလုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ေပါင္းစုအမည္ျဖင့္ နယ္ေျမ လူထုအတြင္း စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္လာၾကသည္။ မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ပအုိဝ့္၊ ကရင္နီမ်ား နည္းတူ ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကာ္သူးေလ အဖဲြ႕တြင္ပါဝင္ၾကေသာ္လည္း  ေကအင္န္ယူမ်ား၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကုိခံၾကရသည္။ ေကအင္န္ယူသည္ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ေပါင္းစုကုိ သီးျခားအဖဲြ႕အစည္း အေနအထားထက္  ယင္းတုိ႔၏လက္ေအာက္ခံ လက္နက္ကုိင္တပ္အျဖစ္သာအသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ မြန္ တပ္ေပါင္းစုတပ္သားမ်ားမွာ ေကာ္သူးေလတပ္မ်ားတြင္ ေရာေႏွာ၍ပါဝင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မြန္တပ္ ေပါင္းစုမွာ ေမွးမွိန္လ်က္ရွိၿပီး ေကအင္န္ယူမ်ားသာ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားေနခဲ့သည္။
          ေကအင္န္ယူႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္ေရးသမား မ်ား ပူးေပါင္းၾကေသာအခါတြင္လည္း မြန္တပ္ေပါင္းစု သည္ ေကအင္န္ယူမ်ားအလုိက် တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားႏွင့္ ေပါင္းခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ရင္း တစ္ရင္းသည္ မြန္တုိ႔ေဒသျဖစ္ေသာ ကရြတ္ပိ၊ ပင ေဒသသုိ႔ ေရာက္ရွိတပ္စဲြခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားသည္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းကုိအလုိရွိသျဖင့္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား ၏အကူအညီျဖင့္ မြန္ေဒသအထိ ထုိးေဖာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြင္း တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴကုိလုိလားေသာအုပ္စုႏွင့္မလုိလားေသာ အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုကဲြကာ ပဋိပကၡမ်ားေပၚေပါက္လာ သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က တုိက္ခုိက္လာေသာ အခါ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းမွတုိက္ခုိက္ျခင္းမျပဳ ဘဲ မြန္မ်ားကုိသာ အေသခံခုိင္းခဲ့ရာ မြန္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္ ေကအမ္န္တီတ႐ုတ္ျဖဴမ်ားကုိအယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့လာၾကသည္။ ယင္းတုိ႔ နယ္ေျမဆုံး႐ႈံးရျခင္းမွာ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားေၾကာင့္ဟုလည္း ျမင္လာၾကသည္။
          ထုိ႔ေနာက္ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ေပါင္းစုအတြင္း ပုိမုိ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားလာၾကကာ ပဋိပကၡမ်ားျပင္းထန္လာ သည္။ နယ္ေျမလုမႈ၊ နယ္ေျမခဲြ၍ ျပန္ေပးဆဲြဓားျပ   တုိက္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားလာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ငယ္သားမ်ားကုိ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ေပါင္းစုသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား ေနာက္လုိက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕ဝင္အဆင့္ေလာက္သာရရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းသည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္သူ႕ တပ္ေပါင္းစုကုိ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ဦးအျဖစ္ ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပင္းထန္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။
          သုိ႔ေသာ္ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ဦးသည္လည္း အဖဲြ႕တြင္း ပဋိပကၡမ်ားျပင္းထန္လာၿပီး အုပ္စုဖဲြ႕မႈမ်ားေပၚေပါက္ လာသည္။ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းကာ သုံးပါတီႏွင့္သေဘာတူညီ ခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိရယူခဲ့သည္။ အျခားမြန္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕မွာမူ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း ျခင္းကိုမေက်နပ္ၾကေပ။ သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားလာၿပီး အခ်ဳိ႕က သုံးပါတီႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ထားသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။
          မြန္ျပည္သူ႕တပ္ဦးအဖဲြ႕အတြင္း ပဋိပကၡႀကီးမား လာျခင္း၊ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားက အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္ရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းတုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္ထုိးစစ္မ်ား ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ငယ္သားမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းလာၾကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ စခန္းသုိ႔ ႏုိင္ခ်မ္းမြန္ႏွင့္ ႏုိင္ဆိတ္ႏုိ႔တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ ေသာ မြန္ေသာင္းက်န္းသူ ၁၁၁၁ ေယာက္သည္ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၃၅၅ လက္၊ က်ည္မ်ဳိးစုံ ခုနစ္ေထာင္ ခန္႔ျဖင့္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာၾကေတာ့သည္။
ပအုိဝ့္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လက္နက္ခ်ျခင္း
          ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္တြင္ သန္႔ရွင္းအစုိးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေပၚတြင္ သင္ပုန္းေခ်အာဃာတမထားေရး မိန္႔ခြန္းကုိေျပာၾကား ခဲ့သည္မွစ၍ ရဲေဘာ္ျဖဴႏွင့္မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လက္နက္ခ်သည့္အေျခအထိ ျဖစ္စဥ္ကုိတင္ျပၿပီး ေလၿပီ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သထုံလွေဖ ႏွင့္ဗုိလ္ခ်မ္းဇုံတုိ႔ ထၾ<ြကေသာင္းက်န္းေနၾကခ်ိန္ပင္ျဖစ္ သည္။ ပအုိဝ့္လႈိင္ဗူအဖဲြ႕က ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွ ေကအင္န္ဒီအုိ သထုံလွေဖ၏ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ ပအုိဝ့္ေသာင္းက်န္းမႈ စတင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္ဆင္ေရး ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်မ္းဇုံ လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရ၏ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ေတာထဲသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။
          ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ သထုံလွေဖသည္ ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပအုိဝ့္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား သိမ္းသြင္းခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္တြင္ သထုံလွေဖႏွင့္ ဗုိလ္ခ်မ္းဇုံတုိ႔ ဦးေဆာင္ ေသာ ပအုိဝ့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ သည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္ခ်၍ အလင္းဝင္ လာခဲ့ၾကေတာ့သည္။
တုိင္း(၃)အုပ္စု လက္နက္ခ်ျခင္း
          ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သူ႕တပ္ဦးတုိ႔ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားၾကေသာ္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာမူ အစုိးရႏွင့္ေျပလည္မႈ မရႏုိင္ေသးေပ။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ အလင္းဝင္လာၾကေသာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးမူအရသာ အစုိးရကဖိတ္ေခၚပါက ေတာတြင္း၌က်န္ရွိေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဝင္လာ ၾကလိမ့္မည္ဟု ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းအစုိးရက လက္နက္ခ်ေရးကုိသာ ကုိင္စဲြထားၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးမူကုိ လက္မလႊတ္ႏုိင္ေပ။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ အလုပ္သမားပါတီသုိ႔  စာတစ္ေစာင္ေပးပုိ႔ခဲ့ရာ လက္နက္ခ်အညံ့ခံနည္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြး နည္းဟူေသာ စစ္ရပ္စဲေရးႏွစ္နည္းအနက္ ႏွစ္ဖက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးနည္းကုိသာလက္ခံႏုိင္မည္ဟု ေရးသား ခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဗမာျပည္ အလုပ္သမားပါတီသုိ႔ ေပးစာကုိ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
          ထုိ႔ေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပါတီ ေအာက္ေျခႏွင့္ဗဟုိေကာ္မတီမ်ား၏ တင္ျပခ်က္ေၾကာင့္ အစုိးရႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ေဆြးေႏြးေရးမူအစား ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕မွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးေရးမူသုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္သည္။ ပမညတမ်ားထံေပးစာကုိ သတင္းစာမ်ားက ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပ ၾကရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတာတြင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္း အခ်က္ကုိ အလံနီႏွင့္ေကာ္သူးေလအဖဲြ႕ကလည္း သေဘာတူသည္ဟုဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္သန္႔ရွင္းအစုိးရတုိ႔သည္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အက်ပ္ကုိင္ေစ်းဆစ္ေနၾကသျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။
          ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ လက္မခံဘဲရွိေနေသာ တုိင္း(၃)အုပ္စု သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္သန္႔ရွင္းအစုိးရတုိ႔ တစ္ဖက္ ႏွင့္တစ္ဖက္ အက်ပ္ကုိင္ေစ်းဆစ္ေနၾကျခင္းကုိ မလုိလားႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္း(၃)အုပ္စုသည္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရတက္ခါစမွာပင္  လက္နက္ခ် အလင္းဝင္လာေတာ့သည္။
          လက္နက္ခ်ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္-* (* ၂၈-၃-၅၉ ထုတ္ ေအာက္ဗမာျပည္ တုိင္းရဲေဘာ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္လမ္းၫႊန္။)         
        ၁။       ဗုိလ္ၫြန္႔ေမာင္၊ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္းပါတီ အတြင္းေရးမွဴး။
          ၂။       သခင္ေစာရင္၊ တုိင္းပါတီေကာ္မတီႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားသမဂၢ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္။
           ၃။      ဗုိလ္လွမုိး၊ တုိင္းပါတီေကာ္မတီႏွင့္တုိင္းစစ္ ေကာ္မတီ။
           ၄။      ဗုိလ္ထြန္းျမင့္၊ တုိင္းစစ္ေကာ္မတီ။
           ၅။      ဗုိလ္ေက်ာ္ဒြန္း၊ ပဲခူးခ႐ုိင္လွည့္လည္တပ္မွဴး။
           ၆။      ဗုိလ္တင္ဝင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္ပါတီ ဥကၠ႒။
           ၇။      ဗုိလ္ညိဳ၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ုိင္။
           ၈။      ရဲေဘာ္ေအာင္ေရႊ၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ၊ သထုံခ႐ုိင္။
           ၉။      ရဲေဘာ္စိန္ျမင့္၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ၊ သထုံခ႐ုိင္။
          ၁ဝ။     ဗုိလ္ညိဳမင္း၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီ၊ ပဲခူးခ႐ုိင္။
          လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ေရာက္လာၾကေသာဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တုိင္း(၃)အုပ္စုမွ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔အထိမ္းအမွတ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ လမ္းၫႊန္၊ မၾကာမီက လက္နက္စြန္႔ခဲ့ေသာ ေအာက္ ဗမာျပည္တုိင္း ရဲေဘာ္မ်ား၏တင္ျပခ်က္အမည္ရွိ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ ကုိထုတ္ေဝ၍ လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား  လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။
လက္နက္ခ်ေကအင္န္ယူမ်ား
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေအာက္ဗမာျပည္ တုိင္း၊ သုိ႔မဟုတ္၊ တုိင္း(၃)အုပ္စု လက္နက္ခ်သြားျခင္း သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာခံ ျဖစ္ေနေသာ ေကအင္န္ယူပါတီကုိလည္း မ်ားစြာထိခုိက္ ေစခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းမႈကုိ စက္ဆုပ္ၿငီးေငြ႕လာသျဖင့္ ေကအင္န္ယူပါတီဝင္မ်ားလည္း လက္နက္ခ် အလင္းဝင္လာခဲ့ၾကရာ လက္နက္ခ်သူ မ်ားကုိ  ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္သည္။
           ၁။      ေစာေမာင္တုိး၊ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိ ဝင္။
           ၂။      ဆရာဘာဟု၊ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ဝင္ႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမတုိင္း သဘာပတိ။
          ၃။       ေစာေက်ာ္စိန္၊ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ ဦးစီးပဲ့ကုိင္ ေကာ္မတီ။
          လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာေသာ ေကအင္န္ယူ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ အျခားအလင္းေရာက္ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္ ေန႔စဲြျဖင့္ ေကာ္သူးေလ ေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္းကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၾကသည္။ ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ ေရးစစ္တမ္းသည္ ေကအင္န္ယူတုိ႔၏လမ္းစဥ္မ်ား မွားယြင္းခဲ့ပုံ၊ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုနစ္နာပုံတုိ႔ကုိေဖာ္ျပ၍ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ ၾကရန္ တုိက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ရခုိင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္နက္ခ်ျခင္း၁ (၁။ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ၏ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမုိင္း ဒုတိယတဲြ (ႏုိင္ငံေရးက႑)။)

          ရခုိင္တုိင္းအတြင္းရွိ ေတာတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ တစ္သီးပုဂၢလအမတ္မ်ား၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ လက္နက္စြန္႔ခဲ့ၾကသည္။ ဦးစိႏၲာ၊ ဦးစံေဖာ္ဦး(ေခၚ) ဦးေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ဦးေအာင္သာလွ(က်ားေတာင္း)တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပီအယ္လ္ပီ)သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ တြင္ မင္းျပားၿမိဳ႕၌ လက္နက္စြန္႔ပဲြက်င္းပၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ရခုိင္တပ္မွ  ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ (ဗုိလ္ေစာဦး)ႏွင့္ ဦးသာထြန္းေအာင္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေသာအဖဲြ႕၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မွ ဗုိလ္စံသာေက်ာ္ႏွင့္ ဦးစံေအာင္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖဲြ႕တုိ႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕၌ လက္နက္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မွ ဦးေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ ဦးသာေက်ာ္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖဲြ႕က ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မွ ဦးဘခင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖဲြ႕က ရမ္းၿဗဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ဦးဘတင္ေခါင္းေဆာင္ ေသာအဖြဲ႕က ေတာင္ကုတ္တြင္ လည္းေကာင္း လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။
          ဦးစိႏၲာအဖဲြ႕မွ ဦးစိႏၲာ၏တပည့္ရင္းျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဇံရႊီးမွာမူ ေနာက္လုိက္ ၃ဝ ခန္႔ႏွင့္အတူ   အလံနီပါတီသုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ၾကသည္။ မင္းျပားၿမိဳ႕ လက္နက္စြန္႔ပဲြသုိ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္တင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးမင္းသိန္း၊  ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးဗလိပ္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းေဖ(ေရ)တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ရခုိင္ေဒသတစ္ခုလုံးရွိ အမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ဂြၿမိဳ႕အပါအဝင္ ၿမိဳ႕အားလုံးမွာ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏လက္မွ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ သည္။ သုိ႔ရာတြင္ အလံနီႏွင့္နစ္ျဖဴမ်ားမွာမူ ရခုိင္႐ုိးမ ကုိခုိ၍ ေသာင္းက်န္းေနၾကဆဲပင္ျဖစ္ပါ၏။
          ေဖာ္ျပပါဇယားအရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတင္ေတာခိုခ်ိန္တြင္ အင္အားမွာ ၃ဝဝဝ ခန္႔သာရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ေကအင္န္ဒီအုိႏွင့္ အျခားေရာင္စုံ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား စတင္ေသာင္းက်န္းသည္ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ၁၉၄၉-၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အင္အား ၁ဝဝဝဝ ထိ တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ေတာခုိ တပ္မ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္း ၾကသျဖင့္ ၁၉၅၁-၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၁၂ဝဝဝ အထိ တုိးတက္ခဲ့ရာ အမ်ားဆုံးကာလပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ပါတီ၏ႏုိင္ငံေရး က်ဆုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၇ဝဝဝ အထိ က်ဆင္းသြားရာမွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၂ဝဝဝ သာရွိေတာ့သည္။ ေကအင္န္ဒီအုိ မ်ားသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၁ဝဝဝဝ အထိ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ အင္အား ၅ဝဝဝ အထိေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ေရာင္စုံ ေသာင္းက်န္းသူ စုစုေပါင္းအင္အားသည္ ၁၉၄၉-၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္အမ်ားဆုံးျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း ၄၅၅ဝဝ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏တုိက္ခုိက္ ေရးအင္အားမွာ ၁ဝဝဝဝ ခန္႔သာရွိသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ တြင္ကား တပ္မေတာ္အတြင္းသုိ႔ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ လူငယ္လူရြယ္အေျမာက္အျမား တဖဲြဖဲြေရာက္ရွိလာၾက ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏အင္အားမွာ ၁၂ဝဝဝဝ အထိ ရွိလာခဲ့ေပၿပီ။ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အင္အားအေျခအေန(၁။  ၂၈-၃-၅၉ ရက္ထုတ္ ျပည္တြင္းစစ္ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ လမ္းၫႊန္ (ေအာက္ဗမာျပည္ တုိင္းရဲေဘာ္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္)      )                 
          ပါတီမ်ား         ၁၉၄၈  ၁၉၄၈  ၁၉၄၉-၅ဝ       ၁၉၅၁-၅၂       ၁၉၅၅-၅၆       ၁၉၅၈
                             (မတ္)  (ၾသဂုတ္)
          ကြန္ျမဴနစ္        ၃ဝဝဝ  ၅ဝဝဝ  ၁ဝဝဝဝ          ၁၂ဝဝဝ           ၇ဝဝဝ            ၂ဝဝဝ
          ေတာခုိတပ္      -         ၃ဝဝဝ  ၅ဝဝဝ            -                   -                   -
          ရဲေဘာ္ျဖဴ        -         ၅ဝဝဝ  ၁၅ဝဝဝ           ၈ဝဝဝ            ၃ဝဝဝ            -
          အလံနီ           -         ၁ဝဝဝ  ၁၅ဝဝ            ၁ဝဝဝ            ၅ဝဝ              ၃ဝဝ
          ေကာ္သူးေလ    -         -         ၁ဝဝဝဝ           ၁ဝဝဝဝ           ၇၅ဝဝ            ၅ဝဝဝ
          မူဂ်ာဟစ္         -         ၁ဝဝဝ  ၁၅ဝဝ            ၁ဝဝဝ            ၂ဝဝ              ၁၅ဝ
          မြန္                -         -         ၁၅ဝဝ            ၈ဝဝ              ၄ဝဝ              ၅ဝ
          ပအုိဝ့္             -         -         ၁ဝဝဝ            ၇ဝဝ              ၄ဝဝ              -
          စုစုေပါင္း         ၃ဝဝဝ  ၁၅ဝဝဝ ၄၅၅ဝဝ           ၃၃၅ဝဝ           ၁၉ဝဝဝ           ၇၅ဝဝ 
ရွမ္းေသာင္းက်န္းမႈအစ* (*ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ေရးသားသည္။)
        ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခုိၿပီးေနာက္ ရဲေဘာ္ျဖဴ ေကအင္န္ ဒီအုိ၊ ပအုိဝ့္၊ မြန္ႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္ စေသာ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပားတြင္ ဆက္တုိက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား လက္နက္ ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားစြာရွိသည့္အေလ်ာက္ တပ္စဲြထားရာ ေနရာမ်ားကုိ အလြယ္တကူ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕သည္  ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ကဲ့သုိ႔ပင္ သီးျခားျပည္နယ္ထူေထာင္ေရးကုိ အားက်ကာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားလာၾကသည္။ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကုိမသိမ္းပုိက္မီမွာပင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕ သည္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈယူခဲ့ၾကသည္။
          ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕သည္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္တည္တံ့ေရး စသည့္တုိးတက္ ေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရရွိ ထားသျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ေစာ္ဘြားအစည္းအေဝး က်င္းပေနစဥ္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားက ေတာင္ႀကီး ေငြတုိက္ကုိ ေဖာက္ယူခဲ့သည္။ က်ဳိင္းတုံတြင္ရွိေနေသာ ေကအင္န္ဒီအုိၾသဇာခံ ယူအမ္ပီတပ္မ်ားက လြဳိင္လင္ ကုိတုိက္ခုိက္ကာ လြဳိင္လင္ေငြတုိက္ကုိ ေဖာက္ယူခဲ့ၾက သည္။ ပေဒသရာဇ္အခ်ဳိ႕သည္ ေကအင္န္ဒီအုိ အေယာင္ေဆာင္ကာ အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။
          ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားသည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကုိ ေလးလၾကာသိမ္းပုိက္ ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ေကအင္န္ဒီအုိ ေနာ္ဆုိင္း(ကခ်င္ စစ္ဗုိလ္)၏အဖဲြ႕ ကယားျပည္နယ္လြဳိင္ေကာ္မွ သိႏၷီ၊ နမ့္ခမ္းနယ္အထိ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာႏုိင္  ရန္ ရွမ္းပေဒသရာဇ္မ်ားက ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ပအုိဝ့္ မ်ား၏ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္ လာရာ ရွမ္းပေဒသရာဇ္တုိ႔၏စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရသည္။
          ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္၌ ခ်န္ေကရွိတ္ အစုိးရ အေရးနိမ့္သြားေသာအခါ ယူနန္နယ္မွ ဂ်င္နရယ္လီမီေခါင္းေဆာင္ေသာ တ႐ုတ္ျဖဴ အမွတ္ (၉၃)တပ္မႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္  ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈစခဲ့ သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ပ်က္မ်ားသည္ နီးစပ္ရာနယ္ရွင္ ေစာ္ဘြားမ်ားအား စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း၊ လက္ေဆာင္ပဏၰာဆက္၍လည္းေကာင္း စည္း႐ုံးကာ ခုိေအာင္းေနခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈက တစ္စထက္တစ္စ အတင့္ရဲ၍လာေလရာ နယ္ရွင္ ေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕၏အကူအညီအားေပးမႈႏွင့္ မကင္းခဲ့ၾက ေပ။ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္ဆင္ေရး ႀကီးမ်ားဆင္ႏႊဲကာ ေကအမ္တီမ်ားအား တုိက္ခုိက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးေဒသအတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ကုိ နယ္ရွင္ ေစာ္ဘြား အခ်ဳိ႕မေက်နပ္ခဲ့ၾကေပ။
          ထုိအခ်ိန္တြင္  တုိးတက္လာေသာ  ရွမ္း တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားက ေစာ္ဘြားမ်ားပေဒသရာဇ္ ၏ အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ယင္းကို ျပည္သူလူထုကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ရာ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ပေဒသရာဇ္ အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္  နည္းလမ္းရွာၾကံကာ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ အတြင္း မုိင္းရယ္တြင္ ပေဒသရာဇ္အစည္းအေဝးပဲြ ႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ရာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားအာဏာ စြန္႔လႊတ္ ရန္အခ်ိန္မက်ေသးသျဖင့္ အာဏာမစြန္႔လႊတ္ေရး၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးေရး၊ သီးျခားရွမ္းျပည္နယ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ေရးတုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
          ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဖဆပလမကဲြမီမွာပင္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း ပါလီမန္အမတ္ နမ့္ခမ္းဦးထြန္းေအးက ေစာ္ဘြားႀကီးမ်ား အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္အရ ၁ဝ ႏွစ္ျပည့္ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ခဲြထြက္ျခင္းမျပဳရန္  လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိအခါ စဝ္ခြန္ခ်ဳိဦးစီး ေသာ ရွမ္းျပည္ေတာင္တန္းသားမ်ား စည္းလုံးညီၫြတ္ ေရးအဖဲြ႕(ရတစညဖ)က ျပည္မမွခဲြထြက္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ဦးထြန္းေအးဦးစီးသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖဲြ႕ ရပလဖေခၚ(ရပလ)က ခဲြထြက္ေရးကို ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေစာ္ဘြားမ်ားအၾကားတြင္  ခဲြထြက္လုိသူမ်ားႏွင့္ခဲြ မထြက္လုိသူမ်ားကဲြျပားလာၿပီး အခ်င္းခ်င္း မေျပလည္ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ သီေပါ ေစာ္ဘြားႏွင့္ မုိင္းရယ္ေစာ္ဘြားတုိ႔က ခြဲထြက္ေရးကုိ ေထာက္ခံေသာ ရွမ္းျပည္ ျပည္သူ႕ညီၫြတ္ေရးအဖဲြ႕ (ရပညဖ)ကုိ ေငြအား၊ လူအားျဖင့္ပံ့ပုိးၿပီး ဖဲြ႕စည္း တည္ေထာင္ၾကျပန္သည္။
          ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ လူတစ္ ေသာင္းပါဝင္ေသာ လွည့္လည္ဆႏၵျပပဲြက်င္းပသည္။ ယင္းဆႏၵျပပဲြတြင္ ေစာ္ဘြားမ်ားအာဏာ မစြန္႔လႊတ္ ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ၁ဝ ႏွစ္ျပည့္ပါက ပင္လုံ စာခ်ဳပ္အရ ခဲြထြက္ရန္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကုိ ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဆႏၵျပပဲြမွာ သီေပါေစာ္ဘြားႏွင့္ မုိင္းရယ္ ေစာ္ဘြား တုိ႔၏ရပညဖလက္ခ်က္သာျဖစ္သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ဝရက္တြင္ ရပညဖ  ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမွ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံ က ေအာက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
          (က)    ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္ အခ်ိန္ မက်ေသး။
          (ခ)     ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ ၁ဝ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္လွ်င္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခဲြထြက္ ႏုိင္ခြင့္ရရွိေရး။
          (ဂ)     ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ႏုိင္ငံျခားသား   မ်ားကုိေခၚ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ ေျမဧက တစ္သန္းခန္႔ကုိ ထြန္ယက္လုပ္ကုိင္ေစမည့္ စီမံကိန္းသည္ ရွမ္းျပည္မ်ဳိး႐ုိး အစဥ္အလာ ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။
          (ဃ)    ေဘာ္တြင္းသတၱဳမုိင္းကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ က လက္ဝါးႀကီးအုပ္အျမတ္ထုတ္ေနသည္။
          (င)     ဂ်ပန္စစ္ေလ်ာ္ေၾကးကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အမည္ျဖင့္ရယူေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမ်ား တြင္ သုံးစဲြမႈမရွိ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
          မုိင္းရယ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပေသာ ရပညဖညီလာခံ သည္ ရွမ္းလူထုကုိ လႈံ႕ေဆာ္ၿပီး ရွမ္း-ဗမာေသြးခြဲ      ေရး၊ ဗမာမုန္းတီးေရးမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လွည့္စားေပးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရပညဖသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္တြင္ ရပညဖ (က)ဟူ၍ ေျပာင္းလဲၿပီး မုိင္းရယ္မွ သီေပါသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရွမ္း-ဗမာ ေသြးကဲြေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ သီေပါၿမိဳ႕တြင္ကပ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဗထူးၿမိဳ႕ သင္တန္းေက်ာင္း ဆန္႔က်င္ေရး၊ မ်က္ႏွာညိဳဆန္႔က်င္ေရးေၾ<ြကးေၾကာ္သံ မ်ားကုိလည္းေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့သည္။
          ၁၉၅၇  ခုႏွစ္တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့က်လာ ေသာ္လည္း ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာမူ ညီၫြတ္ မႈမရွိေသးေပ။ အစုိးရအဖဲြ႕ပင္လွ်င္ ၿပိဳကဲြလုဆဲဆဲ ျဖစ္လာေလရာ ရွမ္းပေဒသရာဇ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကသည္။ မဟာေဒဝီ စဝ္နန္းဟိန္းခမ္းသည္ ေစာ္ဘြား ေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ တကၠသုိလ္ေရာက္ေနေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားကုိ ေျမႇာက္ပင့္ေပးခဲ့သည္။ နယ္ဘက္ ရဲဘက္ ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား နယ္ပုိင္၊ ရြာအုပ္၊ သူႀကီးႏွင့္ ရြာေခါင္းမ်ား၊ သူခုိး၊ ဓားျပမ်ားကုိလည္း လက္သိပ္ ထုိးစည္း႐ုံးခဲ့သည္။ လက္နက္လူသူစုေဆာင္းျခင္း၊ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
          ရွမ္းေသာင္းက်န္းမႈ ပထမအဆင့္တြင္ ပါဝင္သူ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
          (က)    သီေပါေစာ္ဘြား။
          (ခ)     မုိင္းရယ္ေစာ္ဘြား။
          (ဂ)     မုိင္း႐ွဴးေစာ္ဘြား။
          (ဃ)    ေတာင္ပုိင္ေစာ္ဘြား။
          (င)     ေက်းသီးမန္စံေစာ္ဘြား။
          (စ)     မုိင္းလင္းေစာ္ဘြား။
          (ဆ)    ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား၏ မဟာေဒဝီ(စဝ္နန္း ဟိန္းခမ္း)။
          (ဇ)     သိႏၷီေစာ္ဘြား၏ ကုိယ္စားလွယ္ မဟာဝမ္း။
          (စ်)     ရပညဖအမႈေဆာင္ ၁၅ ဦး။
          သုိ႔ႏွင့္ က်ဳိင္းတုံေစာ္ဘြား၏ဦးေလးေတာ္စပ္သူ စဝ္ခြန္ဆိတ္ႏွင့္စုိင္းႏြဲ႕တုိ႔ဦးစီးကာ ( Youth of Keng Tung State) ေခၚ လူငယ္တပ္ဦးကုိ ေက်းရြာကာကြယ္ေရးအသြင္ျဖင့္ စတင္ဖဲြ႕စည္းလုိက္ သည္။ ( Youth of Keng Tung State) မွာ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စဝ္ဘြန္စဝ္က တည္ေထာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စဝ္ဘြန္စဝ္သည္ စဝ္ခြန္ဆိတ္ႏွင့္ ဖေအတူ မေအကဲြ ညီအစ္ကုိမ်ားျဖစ္သည္။ စဝ္ခြန္ဆိတ္ ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက မသကၤာ သျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး  ဌာနတုိ႔တုိင္ပင္ကာ ပုဒ္မ(၅) ျဖင့္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ စဝ္ခြန္ဆိတ္အဖမ္းခံရေသာအခါ  စုိင္းႏြဲ႕သည္  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ကာ မုိင္းကြၽတ္(အယ္တီ-ဝ၅၁၇) တြင္ လူသူလက္နက္စုေဆာင္း၍ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ စတင္ေတာ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရကေတာင္းဆုိလုိက္သျဖင့္ စဝ္ခြန္ဆိတ္ကုိ ဖမ္းဆီးထားရာမွ ျပန္လႊတ္လုိက္ရာ စဝ္ခြန္ဆိတ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ထြက္ေျပးၿပီ၊ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားကုိ အကူအညီေပးေလေတာ့သည္။ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၅၇-၅၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေပၚေပါက္လာကာ ရွမ္းေသာင္းက်န္းမႈမ်ားမွာ ပေဒသရာဇ္မ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွား ေလသည္။ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏အေထြေထြႏုိင္ငံေရးက်ဆင္းခ်ိန္ကုိ အခြင့္ ေကာင္းယူခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
          စုိင္းႏြဲ႕သည္ ႏြံစဝ္ဟန္ (NSH) ခၚ ရဲရင့္ေသာ ရွမ္းလူငယ္မ်ားအဖဲြ႕ကုိ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံျမန္မာနယ္စပ္ ေဟြပုေဟာ (အယ္တီ-ဝ၅၅၆) တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္။ ယင္းစခန္းတြင္ အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔စုစည္းမိခဲ့ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ပန္ေတာင္း (အယ္တီ-၉၃၂ဝ)သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ဗဟုိဌာနခဲြတစ္ခုကုိ က်ဳိင္းတုံနယ္ထဲတြင္ထားခဲ့သည္။ ႏြံစဝ္ဟန္အဖဲြ႕ကုိ သိႏၷီေစာ္ဘြား၊ မဟာေဒဝီ၊ သီေပါ ေစာ္ဘြား၊ မုိင္း႐ွဴးေစာ္ဘြား၊ လဲခ်ားေစာ္ဘြား၊ ေက်းသီး ေစာ္ဘြား၊ မုိင္းရယ္ေစာ္ဘြား၊ မုိင္းလင္းေစာ္ဘြားႏွင့္  ေညာင္ေရႊ ေစာ္ဘြားတုိ႔က ေျမေပၚမွအားေပးကူညီခဲ့သည္။  ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ကား လြတ္ေက်ာက္ေဆာက္ (SSIA) (SSIA = Shan State Independence Army.) စဝ္ဟန္ စစ္ဆုိင္း  (SNA) ( SNA = Shan National Army.)၊ ရွမ္းျပည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေပါင္းစု (SURA) (SURA= Shan United Revolutionary Army.) ရွမ္းျပည္ ဆုိင္ရာေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ (USNF) (USNF=United Shan National Front.) စသျဖင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူတစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖဲြ႕ ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization