Home » » အခန္း (၃) ေတာခိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာျခင္း

အခန္း (၃) ေတာခိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာျခင္း


ေတာခိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာျခင္း

ဦးႏု၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ

    ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ မတ္လ၂၈ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီေတာခို သြားေသာအခါ ျမန္မာျပည္ အတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးဂယက္ျပင္းထန္စြာ ႐ိုက္ခတ္ေတာ့သည္။ အခ်ဳိ႕ က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လက္နက္ကိုင္လမ္း စဥ္ကို တရားေသဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမူ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္မ်ားႀကီးစိုးသည့္ ဖဆပလ အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္ကြပ္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုရသည္ ဟူ၍ ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ေျမေပၚတြင္က်န္ရစ္ေသာ  ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြင္းတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရး ဂယက္မွာ ျပင္းထန္စြာ႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ပင္ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူ၊ ဆိုရွယ္လစ္လိုလား သူမ်ားရွိေနၾကရာ အခ်ဳိ႕မွာ မည္သည့္ဘက္သို႔ လိုက္ရ မည္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္း၌လည္း ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ဆိုရွယ္လစ္တို႔၏ ထိုး ေဖာက္စည္း႐ံုးမႈမွာ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည္။
 

       ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုၿပီးေနာက္ ဦးႏု၊ ဗိုလ္လက်္ာ၊ ဦးအုန္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဖတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ အေျဖရွာရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဧၿပီလႏွင့္ေမလမ်ား၌ အစည္းအေဝး အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ဦးသိန္းေဖက 'ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ညီညြတ္ေရး၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လက္ဝဲညီညြတ္ေရးသို႔' အမည္ရွိစာတမ္း(၁။  သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၇ဝမွ ၄ဝ၂။) ကိုတင္သြင္းသည္၊ ယင္းစာတမ္းကုိ အေျချပဳ၍ ဦးႏုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒကိုေရးဆြဲသည္။ ဦးႏု၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ သည္။

Xxx
          ႏုၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ(၁၅)ခ်က္(လက္ဝဲညီညြတ္ေရးမူ)(၂။သိန္းေဖျမင့္၏ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕ အၾကံဳမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ ၄ဝ၇မွ ၄၁၁။)
          တစ္မ်ဳိးသားလံုးညီညြတ္ေရး၏မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ
        လက္ဝဲညီညြတ္ေရးေၾကညာခ်က္
        လက္ဝဲညီညြတ္ေရးအတြက္ ဖဆပလဥကၠ႒
        သခင္ႏု၏ ေၾကညာခ်က္
          ကြၽႏု္ပ္သည္ ညီၫြတ္ေရးျပႆနာမ်ားကို စဥ္းစား ရာ၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ အမ်ား ျပည္သူလူထုအက်ဳိးငွာ  လက္ရွိအေျခအေန  ဘဝအျဖစ္အပ်က္မ်ားအရ  အဘယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္သင့္လုပ္အပ္ လုပ္ႏိုင္သနည္း။ ထိုလုပ္သင့္လုပ္အပ္ လုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဝဲအင္အားစုမ်ား သည္ ဘယ္သို႔ ညီၫြတ္စည္း႐ံုးကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ နည္း၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို ဗဟိုျပဳ၍ တစ္မ်ဳိးသားလံုးကို မည္သို႔ညီၫြတ္ စည္း႐ံုးေစမည္နည္းစေသာ အခ်က္မ်ားကိုအေျချပဳ   ၍ စဥ္းစားေပသည္၊ ¤င္းျပင္ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရး      ျဖင့္  တစ္မ်ဳိးသားလံုးညီၫြတ္ေရးကို  အစားထိုးရန္   မဟုတ္ဘဲ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို တစ္မ်ဳိးသားလံုး ညီၫြတ္ေရးမ႑ိဳင္အျဖစ္ျဖင့္ ေဆာက္တည္ရန္ဟူ  ေသာအခ်က္ကိုလည္း အၿမဲႏွလံုးသြင္းထားေပသည္။ ညီၫြတ္ေရးျပႆနာအရပ္ရပ္၏ အဓိကျပႆနာမွာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံျခားအေရး
          အမ်ားဆံုးႏွင့္အနည္းဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာက္ ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
          (၁)     ယခုအခါအဂၤလန္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရ လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္ရွိသကဲ့သို႔ ဆိုဗီယက္႐ုရွား၊ အေရွ႕ဥေရာပဒီမိုကေရစီ  ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ကိုယူရန္။သိမ္းၿပီးမွေလ်ာ္ေၾကးကိစၥဆံုး ျဖတ္ရမည္။
          (၂)     လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဓနရွင္လုပ္ငန္းမ်ားကို သိမ္း၍ တိုင္းျပည္ပုိင္လုပ္ရန္၊ တိုင္းျပည္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္အလုပ္သမားမ်ား ပူးေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ေနထိုင္စားေသာက္ ေလာက္ေသာ အခေၾကးေငြ၊ တစ္ေန႔ အလုပ္ခ်ိန္ ၈နာရီ၊ စည္း႐ံုးႏိုင္ခြင့္၊ သပိတ္ ေမွာက္ႏိုင္ခြင့္၊ အိုနာစာရန္ပံုေငြစေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုေပးရန္၊ သိမ္းၿပီးမွ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥကုိ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
          (၃)     ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ထြက္ ကုန္၊ ဝင္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တိုက္႐ိုက္လုပ္ ရမည္။
          (၄)     လန္ဒန္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိေသာ ေငြေရး ေၾကးေရးစီမံမႈအဖြဲ႕ကို ျမန္မာျပည္သို႔ေရႊ႕ ေပးရမည္။
          (၅)     ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ သီးျခားကင္းလြတ္မႈကို ထိပါးေစမည့္ႏိုင္ငံ ျခား အကူအညီဟူသေရြ႕ကို မယူရန္။
တပ္မေတာ္
          (၆)     ျမန္မာျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ဖြဲ႕ စည္းရန္၊ ဖဆပလ ဒုတိယကြန္ဂရက္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္အမွတ္(၇)တြင္ပါသည့္ ကာကြယ္ ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္။
ေဝငွခ်ထားေပးရန္
          (၇)     ေျမရွင္ႀကီးစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေျမယာ လုပ္သားမ်ားကိုသာ ေဝငွခ်ထားေပးရန္။
          (၈)     တိုင္းျပည္တြင္ စက္မႈလက္မႈထြန္းကားရန္။ ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ ဆြဲၿပီး စတင္အလုပ္လုပ္ရန္။
          (၉)     ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕အစိုးရ မ်ား တည္ေထာင္ရန္။
          (၁ဝ)    ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႀကီးကုိ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစက္ယႏၲရားျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္။
ပူးေပါင္းကာကြယ္ရန္
          (၁၁)    ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးဥပေဒမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ ရန္။
          (၁၂)    ဓနရွင္ႀကီးမ်ားက  အလုပ္သမားတို႔၏      ေနေရးထိုင္ေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္အခြင့္ အေရးမ်ားကို ထိပါးတိုက္ခိုက္ေနသည္ကို ပူးေပါင္းတံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္ရန္၊ ေနေရး ထိုင္ေရးစရိတ္ႀကီးသည္ႏွင့္ ကာမိေသာ စရိတ္ေပးရန္၊ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္လည္း အျခားအလုပ္ သမားမ်ားနည္းတူ ပူးေပါင္းကာကြယ္ရန္။
          (၁၃)    ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ အညႇဥ္းဆဲခံလူ လတ္တန္းစားမ်ားအတြက္ အိမ္ခြန္၊ အိမ္ခ ေလွ်ာ့ေရး၊အိမ္ေနရာခ်ထားေရး၊သမဝါယမ ဖြဲ႕စည္းေပးေရး၊ ေမွာင္ခိုေစ်းတိုက္ဖ်က္ေရး မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။
ပညာေရး
          (၁၄)    လူတိုင္းမသင္မေနရပညာသင္ၾကားေရး၊ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည္ မ်ားတြင္ အစိုးရအကူအညီကိုယူၿပီး လက္ဝဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးစီးကာအျခားအဖြဲ႕ အစည္းအားလံုးႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သြား ရန္။
ေလ့လာေဆြးေႏြးရန္
          (၁၅)    ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ႏွင့္ အျခား မာ့ခ္စ္ဝါဒလိုလားသူပုဂၢိဳလ္မ်ား  ပါဝင္ေသာ မာ့ခ္စ္ဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္၊ မာ့ခ္စ္အိန္ဂ်ယ္လ္၊ လီနင္၊ စတာလင္၊ ေမာ္စီတံုး၊ တီးတိုး၊ ဒီမီ ထေရာ့ဖ္စေသာ မာ့ခ္စ္ပါရဂူမ်ား၏ စာေပမ်ားကို ေလ့လာေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ျပန္႔ ပြားေအာင္လုပ္ရန္။
ဒီမိုကေရစီေသာ့ခ်က္ႏွစ္ခု
          အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္ကိုသေဘာတူညီၿပီးေနာက္ ပါလီမန္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနႏွင့္ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘယ္သို႔လုပ္ႏိုင္သည္ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနားလည္သေဘာ တူမႈမ်ားျပဳၾကသည္။ ¤င္းတို႔အနက္ ဒီမိုကေရစီေတာ္ လွန္ေရး၏ ေသာ့ခ်က္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါဆံုး ျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းေၾကညာရန္လုိေလသည္-
          (ပထမ)ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ ေျမယာလုပ္သားမ်ားကိုသာ ေဝငွခ်ထား ေပးေရးဥပေဒကိုလာမည့္စက္တင္ဘာလ ပါလီမန္တြင္ တင္သြင္းဆံုးျဖတ္ရန္၊ (၁) အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္မလုပ္ကိုင္ေသာ ေျမ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ လယ္ယာကိုင္းေျမအားလံုးကို သိမ္းမည္၊ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အျဖစ္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေန သည့္(သို႔တည္းမဟုတ္) အမွန္လုပ္ကိုင္မည့္ လယ္ယာႏွင့္ကိုင္းေျမမ်ားအနက္ လယ္ လုပ္သူတစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ဧက ၅ဝ၊ လယ္ယာလုပ္သူ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၂၅ဧကႏွင့္ ကိုင္းလုပ္သူတစ္အိမ္ေထာင္ လွ်င္ ၁ဝ ဧက ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ျပဳမည္၊ (၂) တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ထြန္တစ္တံုးစီေဝငွ ခ်ထားမည္၊ (၃) အသီးအႏွံစုေပါင္းေရာင္း ခ်ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားသံုးပစၥည္းမ်ား ကိုစုေပါင္းဝယ္ယူေရး၊ အရင္းအႏွီးစုေပါင္း ေရာင္းခ်ေရးစသည္တို႔အတြက္ အေထြေထြ သမဝါယမ မ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္းတြင္ ဖဲြ႕ေပးရမည္၊ (၄) ေျမသိမ္းေရး၊ ေဝငွခ်ထား ေရးႏွင့္သမဝါယမကိစၥမ်ားတြင္လံုးဝအပ္ႏွင္း ျခင္းခံရသည့္ေျမယာေကာ္မတီကို ေျမယာ လုပ္သားအားလံုးတို႔က ေရြးေကာက္တင္ ေျမႇာက္ရမည္၊ (၅) ေလ်ာ္ေၾကးျပႆနာကို သိမ္းၿပီးမွ သင့္ေလ်ာ္သလိုဆံုးျဖတ္မည္၊ ဤဥပေဒေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရး အက်ပ္ အတည္းေတြ႕မည့္ေျမပုိင္ရွင္ကေလးမ်ား အား  အစိုးရကတစ္နည္းနည္းျဖင့္ခ်က္ခ်င္း အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။
          (ဒုတိယ)ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စက္ယႏၲရားႀကီး      ကို ဒီမိုကေရစီစက္ယႏၲရားျဖစ္ေအာင္  ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ မူတစ္ခုေရးဆြဲဆံုးျဖတ္ၿပီး ေနာက္တြင္ မူ ျဖစ္လာလွ်င္အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ျပဳရန္ျဖစ္သည္။
(၁) ေက်းရြာအုပ္စုတိုင္း၊ ထိုေက်းရြာ လူထုေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ မ်ားစြာ ေသာ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ပုလိပ္ အာဏာ၊ အခြန္ေတာ္အာဏာမ်ားကို အပ္ ႏွင္းေပးရန္ျဖစ္ေလသည္။ (၂) ၿမိဳ႕မ်ား    တြင္ ရပ္ကြက္ဆိုင္ရာ လူထုေကာ္မတီမ်ား      ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ေမွာင္ခိုေစ်းတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေစ်းႏႈန္း ကန္႔သတ္ေရး၊ အိမ္ခြန္အိမ္ခႏွင့္ ေျမခ စေသာကိစၥမ်ားတြင္ အခြင့္အာဏာ အျပည့္ အစံုရရွိေသာေကာ္မတီမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ (၃) ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခ႐ိုင္မ်ားအတြက္လည္း ၿမိဳ႕ပိုင္ႏွင့္အေရးပိုင္တို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္လူထုကုိယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္  ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ဦးတည္း အာဏာပိုင္စနစ္  ရွိမည္မဟုတ္ေပ။         (၄) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစက္ယႏၲရားႀကီးအစိတ္ အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေစေသာအရာထမ္းအမႈထမ္း အားလံုးတို႔၏ခန္႔အပ္ျခင္း၊ တိုးတက္ေပး ျခင္း၊ ခြင့္ရက္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး၊ ညစ္ညမ္းမႈပေပ်ာက္ေရး၊ အလုပ္တြင္က်ယ္ ေရး  စသည္မ်ားကိုလည္း  (အရာရွိ အရာထမ္း တစ္ဦးတည္း အာဏာပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ) အရာထမ္းႏွင့္ အမႈထမ္းတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တြဲဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ အရာရွိဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနတြင္ အကြၽမ္းက်င္ဆံုးေသာ တာဝန္ခံအရာထမ္း သေဘာသာျဖစ္လာလိမ့္မည္။
အေရးႀကီးဆံုးကိစၥ
          အထက္ေဖာ္ျပပါျပႆနာႏွစ္ရပ္သည္ လက္ရွိ အေျခအေနအရျပႆနာအရပ္ရပ္၏ ေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္အတိုင္း ¤င္းတို႔ကို အေသးစိတ္လည္းထပ္မံ ေၾကညာရန္ရည္ရြယ္ေပသည္။
အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ၿပီးေသာ္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စည္း႐ံုးေရးကိစၥျဖစ္သည့္အတိုင္း စည္း႐ံုးေရးကိစၥမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပလိုက္ သည္-
(၁)     ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တပ္ဦးႏွင့္တူေသာ လက္ဝဲသမားတစ္စု၏ လုပ္ငန္းမွ်သာမဟုတ္ဘဲ တပ္ႀကီးတစ္ခုလံုး ႏွင့္တူေသာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး၊ တစ္မ်ဳိး သားလံုး၏ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးကုိ လည္း ဒီမိုကေရစီလူထုအဖြဲ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ သျဖင့္ မွန္သည္ထက္မွန္၊ ခိုင္သည္ထက္ခိုင္ ေအာင္တည္ေဆာက္ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
လက္ဝဲေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္
          (၂)     ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္ဝဲ ေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္-
                   (က)    ယခုခ်မွတ္ၿပီးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို လက္ ေတြ႕အလုပ္ျဖစ္ေရးအတြက္လႈံ႕ေဆာ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊  တိုက္ေရးစသည္မ်ားကို      ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည္။
                   (ခ)     မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒတို႔ကို လိုက္နာက်င့္သံုုး ၾကေသာ လက္ဝဲသမားတို႔သည္ တလံုး တစည္းတစ္ပါတီတည္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းေရး ျခင္း၊ ျပင္ဆင္မႈအဝဝျပဳျခင္းစသည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။
                   (ဂ)     မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒသင္ၾကားျခင္း၊ ေဆြးေႏြး ျခင္း၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ မည္။ထိုလက္ဝဲေကာ္မတီတြင္ပါဝင္ရမည့္သူ မ်ားမွာ ပါတီအလိုက္၊ အစုအလိုက္မဟုတ္၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ျဖစ္ရမည္။
ပါတီမ်ားဖ်က္သိမ္းေပးရန္
          ထိုသို႔အားျဖင့္ တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရး အတြက္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက ¤င္းတို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္။
          ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕က ¤င္းအဖြဲ႕ကိုဖ်က္ သိမ္းေပးရန္။
ဦးသိန္းေဖက ျပည္တြင္းစစ္ဆန္႔က်င္           ေသာကြန္ျမဴနစ္မ်ားကုိယ္စား ပါတီတစ္ရပ္ သီးသန္႔ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိခဲ့ သည္ကုိ ေဖာ္ျပရန္။
          လက္ဝဲေကာ္မတီသည္ တစ္ပါတီတည္း အျမန္ဆံုးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္။
ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရာ၌ ကြၽႏု္ပ္သည္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ား ျပည္သူလူထု၏ညီၫြတ္ေရးကို အားထား သည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
အမွားမ်ားကိုဝန္ခံၾကရန္
          ဆိုရွယ္လစ္၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ ဆန္႔က်င္ေသာကြန္ျမဴနစ္မ်ား၊ အလံနီအပါ အဝင္ႏွင့္အျခားလက္ဝဲအင္အားစုမ်ားသည္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိမူတည္၍ ညီၫြတ္ ၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွလည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ ျပည္တြင္းစစ္ျပဳေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီမွလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔အမွားမ်ား ကို ႐ိုးသားစြာဝန္ခံ၍ ျပည္တြင္းစစ္လမ္း စဥ္ကို စြန္႔လႊတ္လာသူမ်ားကိုလည္း အေျခ အေနအရ ညီၫြတ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးသို႔ လက္ခံရန္။
ကန္႔လန္႔လုပ္လွ်င
          သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဆက္လက္ ဖန္တီးေနသူမ်ားႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔လုပ္ငန္းစဥ္ အရတည္ေဆာက္ေနၾကေသာ အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားအား တညီတၫြတ္ တည္း တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းသြားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း။ 
          (၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္သခင္ႏု၏ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးမူ ၁၅ခ်က္)
ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားျခင္း
          ဦးႏုသည္ လက္ဝဲညီညြတ္ေရးမူကို ေရးဆြဲရာတြင္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ  ဗိုလ္လက်္ာ၊ ဦးအုန္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွႏုတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္ ေသာ ကိုသိန္းေဖ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေရးဆြဲသူမ်ား သည္ ေၾကညာခ်က္ကို မူအားျဖင့္သေဘာတူညီခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ရန္ျပင္ဆင္ ေသာအခါ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္မ်ားက သေဘာမတူႏိုင္ဟု ဆိုကာ လက္မွတ္မထိုးၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ႏု တစ္ေယာက္တည္း၏ မူဝါဒအျဖစ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဝဲညီညြတ္ေရးမူကုိ ႏုမူ ဟူ၍ သတင္းစာမ်ားက သံုးႏႈန္းေရးသားခဲ့သည္။
          ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီး ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းစာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၇ႏွင့္ ၃ဝ၈တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္-
          'ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တို႔က ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ဖဆပလတို႔ ကို ေစ့စပ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သခင္ႏုက ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ရက္တြင္ အခ်က္ႀကီး ၁၅ခ်က္ ပါဝင္ေသာ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးအဆိုျပဳခ်က္ကုိ ေၾကညာ ခဲ့သည္။ လက္ဝဲလမ္းစဥ္ကို ညီၫြတ္ေသာလက္ဝဲအင္ အားစုမ်ားျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ၾကမည္။ မာ့ခ္စ္ လိဂ္(ၾေမထင်အ ဴနေါကန)လက္ဝဲပါတီတစ္ခုတည္ေထာင္ မည္။ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အားလံုး ပါဝင္ၾကမည္။ ပါတီဖြဲ႕စည္းၿပီးလွ်င္ သီးျခားမေန။   ကုိယ့္အဖြဲ႕ကုိယ္ဖ်က္သိမ္း၍ တစ္ပါတီတည္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္။ မာ့ခ္စ္ဝါဒကို ေကာင္းစြာေလ့လာ၍ ျဖန္႔ျဖဴးပညာေပးမည္။
          သခင္ႏု၏ မူ ၁၅ခ်က္ေၾကာင့္ လန္ဒန္၊ နယူး ေယာက္ စသည္တို႔တြင္ ဂယက္႐ိုက္သည္။ ျမန္မာျပည္ နီသြားၿပီဟုေျပာၾကေရးၾကသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ဟု ဟိန္းေဟာက္ၾကသည္။ အခ်င္းခ်င္းကြဲ၍အင္အား ခ်ည့္နဲ႔၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈနည္းေနေသာ ျမန္မာ အစိုးရကလည္း ဦးတင္ထြဋ္ကုိ လန္ဒန္သို႔လႊတ္၍    ရွင္းလင္းေျပာျပရသည္။ မာ့ခ္စ္ဝါဒကို ေလ့လာျဖန္႔ျဖဴး မည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုျဖဳတ္၍ ႏုမူ ၁၄ ခ်က္ဟု ျပင္သည္။
          ကြန္ျမဴနစ္တို႔က သူတို႔ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုတြက္ ၾကသည္။ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲေအာင္ခါနီးၿပီ၊ ရန္ကုန္သို႔မၾကာမီဝင္ေတာ့မည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ၾကသည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကို မလိုလား၊ မူ ၁၄ခ်က္ေသာ၊ ၁၅ခ်က္ေသာအလိုမရွိ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တို႔က အစတြင္ ေစ့စပ္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ဖဆပလက ကြန္ျမဴနစ္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ဟုဆို သည္'
xxx
          ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အတြင္းတြင္လည္း ပဋိပကၡမွာ ပိုမို ျပင္းထန္လာသည္။ ႏုမူကို လက္မခံႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္မ်ားက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲထားေသာမူကို တင္ျပလာသည္။ ယင္းမူကုိ ရဲေဘာ္မူဟု ေခၚၾကသည္။ ရဲေဘာ္မူသည္ ႏုမူ ၁၄ခ်က္ကုိကန္႔ကြက္ထားသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေခၚယူၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ အသစ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္တင္ျပၾကသည္။  ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အသစ္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီသစ္ႏိုင္ငံမ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္တူညီရမည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။
          ရဲေဘာ္မူကိုေထာက္ခံေသာျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ား သည္  အစိုးရကိုလည္း  သကၤာမကင္းျဖစ္လာ        သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စမစ္ဒြန္း၊ ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာရွီ႐ႈိး၊ ဘရစ္ေဂးဒီးယား ေစာၾကာဒိုး၊ ဘရစ္ေဂးဒီးယား တင္ထြဋ္၊ ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ စစ္ရာထူးေပးထားေသာ ဦးထြန္းလွေအာင္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လံုျခံဳေရး ေကာင္စီကုိ ႀကိဳးကုိင္ထားၾကသည္။ (၁။  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၈။) ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားက လက္ယာဝါဒီမ်ားအျဖစ္ ယူဆထားသည္။ ရဲေဘာ္မူကိုလက္ခံေသာ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္မ်ားမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္လည္း ပိုမိုနီးစပ္ေနၾကသည္။
          ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕တြင္ႏုမူကိုလက္ခံေသာသူမ်ား လည္းရွိသည္။ ယင္းႏုမူသမားမ်ားမွာ ဖဆပလကို ေထာက္ခံၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕မွာ ႏွစ္ ျခမ္းကြဲ၍လာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖဆပလအတြင္းမွ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္မ်ား (ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းအုပ္စု) က ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕ကို လက္နက္သိမ္းရန္ၾကံစည္လာ ၾကသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႕မွာလည္း ရဲေဘာ္ျဖဴႏွင့္ ရဲေဘာ္ဝါဟူ၍ ကြဲျပားသြားသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေအာင္ဆန္းကြင္း၌ လူထုအစည္း အေဝးပြဲႀကီးတစ္ရပ္က်င္းပၿပီး ႏုမူ ၁၅ခ်က္ကိုတင္ျပ၍ ဆႏၵခံယူၾကသည္။ ဖဆပလဦးစီးအဖြဲ႕က ႏုမူကုိလက္ခံ ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ ဦးႏုက ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္သည္ ႏုမူ ၁၄ခ်က္ကို မဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
          ဇူလိုင္လ ၁ဝရက္တြင္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ဖဆပလမွ ႏုတ္ထြက္လုိက္သည္။ ဖဆပလတြင္ ရဲေဘာ္ဝါမ်ားသာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားကို ဗိုလ္ဖိုးကြန္း၊ ဗိုလ္ထိန္ဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္ထြန္းလင္းတို႔က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ရဲေဘာ္ဝါမ်ားကို ဗိုလ္မွဴးေအာင္၊ ဗိုလ္ စိန္မွန္တို႔က ေခါင္းေဆာင္သည္။ ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ မ်ားႏွင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔၏ ပဋိပကၡမွာ မ်ားစြာျပင္းထန္ လာသည္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဆိုရွယ္လစ္တို႔၏ လက္ထဲတြင္ရွိသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္မွစ၍ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္(ရဲေဘာ္ျဖဴ) မ်ားက လက္နက္သိမ္းလိမ့္မည္ဟူ ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စတင္ေတာခိုၾကသည္။ ျပည္ထဲေရးဌာနကလည္း ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားထံမွ လိုက္လံ၍ လက္နက္သိမ္းသည္။ အင္းစိန္တြင္ ဗိုလ္ေအာင္ႏိုင္ ေတာခိုသည္ဟုဆိုကာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိဝိုင္း၍ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိဖမ္းသည္။ သို႔ႏွင့္ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားမွာ ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူဘဝသို႔ေရာက္ရေတာ့၏။
ေတာခိုတပ္ရင္းမ်ား
          ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား တိုက္ခိုက္ေန သည့္ စစ္ကိုရပ္စဲၿပီး ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္ ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလိုသူ မ်ားသည္ လက္ဝဲစည္း႐ံုးေရးေကာင္စီကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္တြင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
လက္ဝဲစည္း႐ံုးေရးေကာင္စီ
          ၁။       ဗိုလ္ေနဝင္း      ဥကၠ႒   တပ္မေတာ္
          ၂။       ဗိုလ္ဗစိန္                 
          ၃။       ဗိုလ္ရဲထြဋ္                
          ၄။       ဗိုလ္ထြန္းစိန္(ကရင္)    
          ၅။       ဗိုလ္ေဇယ်                
          ၆။       ဗိုလ္မွဴးေအာင္            ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္
          ၇။       ဗိုလ္စိန္မွန္                
          ၈။       ဗိုလ္မင္းေခါင္             
          ၉။       ဗိုလ္လေရာင္             
          ၁ဝ။     ဗိုလ္ညြန္႔ေမာင္           
          ၁၁။     ဗိုလ္ေအာင္ညြန္႔          
          ၁၂။     ဗိုလ္ဖံုးေအာင္            
          ၁၃။     ဦးလွေမာင္                ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ
          ၁၄။     ဦးဗေဆြ                            
          ၁၅။     ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း              
          ၁၆။     သခင္တင္                
          ၁၇။     ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး                   
          ၁၈။     ဗိုလ္သိန္းဒန္              ကြန္ျမဴနစ္        ေထာင္ထဲမွထြက္၍ေဆြးေႏြးေန
          ၁၉။     ဗိုလ္ေအာင္မင္း                              သူမ်ားျဖစ္သည္ လက္ဝဲညီညြတ္
          ၂ဝ။     ဗိုလ္ရန္ေအာင္                               ေရးအတြက္ အစိုးရကလႊတ္ေပး
          ၂၁။     ကိုသိန္းေဖ                 အတြင္းေရးမွဴး   ၿပီး ေတာထဲကို   ေစလႊတ္လိုက္                                                                                         သည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ လက္ဝဲစည္း႐ံုး ေရးေကာင္စီသည္ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားစတင္ေတာခိုသည့္  ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ရက္မွစ၍ ၃၁ရက္အထိ အစည္းအေဝး ကုိးႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္  'ညီၫြတ္ေရးအရ တည္ေဆာက္ၾကေလာ့' ဟူေသာ စာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ ထိုစာတမ္း တြင္ ၃-၈-၄၈ ရက္စြဲျဖင့္ ဦးသိန္းေဖလက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည္။
          တပ္မေတာ္သားအခ်ဳိ႕သည္လည္းေကာင္း၊      ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဖဆပလအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွ လက္ယာဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္ မ်ားကို မယံုၾကည္ၾကေခ်။ တပ္မေတာ္တြင္လည္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္လက္်ာမွာ လက္ယာယိမ္း ေနၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ ကရင္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္၍ အာဏာသိမ္း ရန္တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို သိန္းေဖျမင့္က ေက်ာ္ၿငိမ္းစာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္းေရးသားထားသည္။
xxx
          'ထိုအခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏လက္ဝဲညီညြတ္ေရး ေကာင္စီမွအခ်ဳိ႕ေသာအင္အားစုမ်ားအၾကားတြင္ စိတ္ ကူးယဥ္ဝါဒတစ္ခုဝင္လာေလသည္။ လက္နက္ျဖင့္ အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး ထိုအာဏာကိုကိုင္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖင့္ ညီၫြတ္္ေရးလုပ္ရန္ၾကံစည္ေသာစိတ္ကူးယဥ္ ဝါဒျဖစ္ေလသည္။ နယ္ခ်ဲ႕လုပ္ၾကံမႈမ်ား ေန႔ညမေရြး ေအာင္ျမင္မည္ဟု စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ လက္ယာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခါင္းပူေနၾကသည္။ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးသည္ တိုးတက္မလာဘဲ ၿပိဳကြဲလာသည္ကို သာျမင္ေနၾကရ၍ စိတ္မရွည္ႏိုင္ျဖစ္ၾကရသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးေကာင္စီ ၾသဇာ ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားျဖင့္ အာဏာသိမ္းၿပီး လွ်င္ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖဲြ႕စည္းရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုအစိုးရက ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၿပီး၊ သူတို႔ကိုပါ အစိုးရထဲထည့္ရန္    ျဖစ္ေပသည္။ ပါတီဝင္ေတြမပါေသာအစိုးရဖြဲ႕စည္းရန္    ၾကံစည္ေနသည့္  အင္အားစုမ်ားကိုသာ  ဦးတည္       တိုက္ခိုက္ရန္ႏွင့္အာဏာမဲ့ေစရန္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာ္ၿငိမ္းမွ စၿပီး သခင္သန္းထြန္းအထိက်ယ္ျပန္႔သည့္ လက္ဝဲ အင္အားစုမ်ားကို သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးရန္ႏွင့္ အာဏာ အပ္ႏွင္းရန္ ျဖစ္သည္။
          အထက္ပါအၾကံအစည္မွာ တပ္တြင္းမွစတင္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး သိန္းဒန္၊ ေအာင္မင္းစေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားလည္း သေဘာတူၾကသည္။ ဆိုရွယ္လစ္အခ်ဳိ႕လည္း ေထာက္ခံ ၾကသည္။ သူတို႔က ကြၽန္ေတာ့္အားသိမ္းသြင္းၾကသည္။ တပ္တြင္းမွ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးစီး၍အာဏာသိမ္းလိမ့္မည္။ ကြၽန္ေတာ္ပါမွ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ မွန္ကန္လိမ့္မည္ဟုဆိုၾက၏။ ကြၽန္ေတာ္ လည္း စိတ္ကူးယဥ္လိုက္ေလသည္။ သူတို႔အာဏာသိမ္း ရန္  အစီအစဥ္ကို  ေထာက္ခံလိုက္ေလသည္။ စိတ္ကူးယဥ္ၾကသည့္အတိုင္း တကယ္လက္ေတြ႕လုပ္ ေသာအခါ ဗိုလ္ေနဝင္း မပါေတာ့ေခ်။ ထိုအခါ ပါမည္ဆိုေသာတပ္ရင္းမ်ားစြာႏွင့္ တပ္မွဴးမ်ားစြာ မပါေတာ့ေခ်။ ေနာက္ဆံုး ကြၽန္ေတာ္လည္းမပါေတာ့ ေခ်။ တပ္ရင္း(၃)ႏွင့္အျခားတပ္စုမ်ား ေတာခိုေသာ အခါ တပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္ရဲထြဋ္မွာ မ်က္ရည္စက္လက္ျဖင့္ ေတာခိုသြားရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဗိုလ္ေဇယ်လည္း လံုးခ်င္းသာ လိုက္ပါသြားရေလေတာ့သည္။
          'ထိုစဥ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ကူးယဥ္ပံုမွာ ၁၉၃၈-၃၉ခုႏွစ္က ၁၃ဝဝျပည့္ႏွစ္ အေရးေတာ္ပံု အတြင္းက ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားစိတ္ကူးယဥ္ ပံုႏွင့္တူေလသည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မညီညြတ္ႏိုင္သျဖင့္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ သမဂၢခန္းမထဲသို႔ဖိတ္ေခၚကာ အခန္းပိတ္ ေျခာက္လံုးျပဴးႏွင့္ေတ့ၿပီး  ညီၫြတ္ေရးလုပ္ရန္    ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ၾကဖူးေလ သည္'
(သိန္းေဖျမင့္၏ ေက်ာ္ၿငိမ္းမွ)
xxx
          တပ္မေတာ္အတြင္းမွ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူမ်ား သည္ တပ္မေတာ္က ဖဆပလအစိုးရကုိျဖဳတ္ခ်ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္မ်ားပါဝင္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းေစ ခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ယင္း အစီအစဥ္ကုိလက္မခံေပ၊ အေျခအေနကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသည္ ၁၉၅၉ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ၌ သိန္းေဖျမင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေအာက္ပါ အတိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
          ''အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ထဲကို ကြန္ျမဴနစ္ မ်ားက ဝင္ၿပီး ဗိုလ္ေတြ၊ အၾကပ္ေတြ၊ တပ္သားေတြ ကိုဆြဲပါတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုိယ္တိုင္အဆြဲခံခဲ့ရပါတယ္၊ ဆြဲတဲ့လူက ဦးသိန္းေဖျမင့္ ပါ''
          ဘုတလင္အမတ္ သိန္းေဖျမင့္က-
          ''ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား၊ အဲဒါအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ကြၽန္ေတာ္ဟိုတုန္းကလည္း ခ်ီးက်ဴးပါတယ္''ဟုေျပာ၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကဆက္လက္၍-
          ''ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား၊ အဲဒီလိုဆြဲေဆာင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ မွာ ေနာက္ဆံုးကြၽန္ေတာ္မပါပါဘူး၊ သူတို႔ မနက္ျဖန္ ေတာခိုၾကမည္ဆိုရင္ ဒီေန႔ညေနကြၽန္ေတာ့္ကိုဖမ္းမယ္ ဆီးမယ္လုပ္ပါတယ္၊ အဖမ္းမခံရေအာင္ ကြၽန္ေတာ့္ လူအသိုင္းအဝိုင္းရွိတဲ့ေနရာမွာေနၿပီး လက္ခံစကား ေျပာခဲ့ရပါတယ္၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္မွတ္မိပါလိမ့္မယ္'' ဟု ေျပာရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္က-
          ''ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား၊ အဲဒီအေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ ဟာ အမွားလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးသား ၿပီးျဖစ္ပါသည္''ဟုဆို၏။ (၁။  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၉၊ ၃၁ဝ။)
xxx
          ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏စည္း႐ံုးေရးမွာ တပ္မေတာ္ အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ကြန္ျမဴနစ္ကုိ ေထာက္ ခံေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ရာထူးရေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ေဇယ်သည္ သခင္ႏုႏွင့္  ဗိုလ္လက်္ာအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု၍ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ခန္႔ထားရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးေဟာင္း တင္ေမာင္(ျမတ္ထန္)က တိုင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တိုင္းကထန္ထန္စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၉၄၊ ၉၅တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရ    သည္။(၂။  ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တင္ေမာင္၏ တိုင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တိုင္းကထန္ထန္ စာမ်က္ႏွာ ၉၄၊ ၉၅။)
xxx
          ''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ၾကမ္းကို ခပ္ျပင္းျပင္း နင္းကာ ဝင္လာေနသည္။ သူ႕မ်က္ႏွာသည္ သုန္မႈန္ ေနသည္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်ႏွင့္ယွဥ္၍ထိုင္လိုက္သည္၊ ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်ကုိစူးစူးရားရားၾကည့္လိုက္ သည္၊ x x x ထို႔ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇယ်အား စူူးစိုက္ၾကည့္လ်က္ကပင္-
          ''ကဲ- ဗိုလ္ေဇယ်၊ ခင္ဗ်ားဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ  ေျပာစမ္းပါအံုး''
          ဆိုင္းမဆင့္ဗံုမဆင့္ေမးလိုက္ပါသည္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇယ်က ေမာ့လိုက္သည္၊ သူ႕မ်က္မွန္ႀကီးသည္  မီးေရာင္ထဲတြင္ လက္ခနဲျဖစ္သြားသည္၊ သို႔ရာတြင္ မေျဖ။
          ''ေျပာေလဗ်ာ''
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ထပ္ဆင့္ေတာင္းဆိုလိုက္ျပန္သည္။ အဲဒီေတာ့မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်က ေလေအးေအးျဖင့္-
          ''ကြၽန္ေတာ္ဘာလုပ္လို႔လဲ'' ျပန္၍ေမးလိုက္သည္။
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္လွည့္လိုက္ပါ သည္။ စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္းတို႔သည္ သူ႕မ်က္ႏွာ ျပင္ေပၚတြင္ေမွာင္ရိပ္ပမာ ေဝဆိုင္းလ်က္ရွိေနပါသည္။
          ''ဒီလိုကြာ..''တစ္ဆို႔ေသာအသံျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကို ရွင္းျပသည္။
          ''ဗိုလ္ေဇယ်က ဒီေန႔သခင္ႏုနဲ႔ဗိုလ္လက္်ာဆီသြား တယ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရာထူးကုိ ေတာင္းတယ္''၊ သူ႕အသံသည္ ေျပာရင္းမွ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာသည္၊        သို႔ရာတြင္ တုန္ယင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ''ဘယ္ေကာင္း မလဲ၊ တို႔အခုလို စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ေဆြးေႏြးေနၾက တယ္၊ တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးအတြက္ လုပ္ေနၾကတယ္၊ အဲဒါ ေနာက္ေဖးေပါက္ကလွည့္ၿပီး အေခ်ာင္ႏႈိက္ခ်င္ တဲ့လူကႏႈိက္ခ်င္တယ္၊ အလကားပဲ၊ လုပ္ေနလည္း  ဘာမွထူးမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ကဲ...ဒါပဲ'' ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ထရပ္လိုက္သည္။
(ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း တင္္ေမာင္၊ တိုင္းျပည္ကႏုႏု     မုန္တိုင္းကထန္ထန္)
xxx
          ကြန္ျမဴနစ္-ဖဆပလ ပဋိပကၡ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ-ဖဆပလ ပဋိပကၡတို႔တြင္ကြန္ျမဴနစ္တို႔သည္ တပ္မေတာ္အား မိမိ တို႔ဘက္ပါလာေစရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဆြဲေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက လက္မခံခဲ့၊ ဗိုလ္ေဇယ်က ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ေတာင္းသည္။ ဖဆပလကလက္မခံ ခဲ့။ သို႔ႏွင့္ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ရင္း(၁)ႏွင့္ တပ္ရင္း(၃) သည္ အာဏာသိမ္းရန္စိတ္ကူးယဥ္ေတာ့သည္။ ဗိုလ္ စိန္တင္(ေတာခို၊ လက္နက္ခ်)ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း(၁)သည္ သရက္ၿမိဳ႕က ဆင္းလာၿပီး ဗိုလ္ရဲထြဋ္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၊ ေတာခိုလက္နက္ခ်)၏ တပ္ရင္း(၃) ႏွင့္လမ္းတြင္ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ဆံုကာ အာဏာ သိမ္းမည္ၾကံစည္ၾကသည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက      ေခါင္းေဆာင္မႈမေပးေသာအခါ ယင္းတို႔၏အစီအစဥ္ မွာ  ပ်က္သြားရေတာ့သည္။၁ (၁။  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၁ဝ။)
          ဗိုလ္စိန္တင္သည္ အေျခအေနေျပာင္းသည္ကုိ မသိဘဲ တပ္ရင္း(၁)ႏွင့္အတူ ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္ခ်ီတက္ လာသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားကိုဖြင့္ကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ပစ္သည္။ သာယာဝတီေရာက္ေသာအခါ ဗိုလ္ေက်ာ္စိန္၏အေစာင့္တပ္ကို ေအးခ်မ္းစြာလက္နက္ သိမ္းသည္။  ေငြတိုက္မွသိမ္းယူခဲ့ေသာေငြမ်ားျဖင့္      ဗိုလ္ေက်ာ္စိန္တပ္ကုိ လစာထုတ္ေပးလိုက္သည္။
          ဗမာ့တပ္မေတာ္ေလတပ္မွ စပစ္ဖိုင္းယားတိုက္ ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းသည္ ဗိုလ္စိန္တင္၏တပ္ရင္း(၁)ကို စက္ေသနတ္ျဖင့္ စတင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည္။ ဗိုလ္ စိန္တင္ႏွင့္တပ္ရင္း(၁)သည္ အေျခအေနမလွသည့္ အျပင္ အာဏာသိမ္းပြဲမျဖစ္ေျမာက္သျဖင့္ ျပည္သို႔    ျပန္ဆုတ္ရသည္။ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ႏွင့္တပ္ရင္း(၃)မွ အခ်ဳိ႕ လည္း  ျပည္သို႔လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ဗိုလ္စိန္တင္၏တပ္ရင္း(၁)၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ႏွင့္တပ္ရင္း(၃)မွ ရဲေဘာ္အခ်ဳိ႕၊ တပ္ရင္း(၆)မွအခ်ဳိ႕သည္ ေတာခိုတပ္မ်ား အျဖစ္ေရာက္လာၾကသည္။
          ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကုိင္အင္အားမွာ ၂၅ဝဝခန္႔ရွိေနၿပီး အလံနီ ပါတီႏွင့္ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔၏ လက္နက္ကုိင္အင္အားမွာ လည္း မေသးလွေခ်။ တပ္မေတာ္၏အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕ ေသာင္းက်န္းသူအျဖစ္ ခံယူသြားၾကေသာအခါ ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူအင္အားမွာ အဆမတန္ ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏အင္အားမွာ မ်ားစြာ ခ်ဳိ႕တဲ့သြားရသည္။ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္ တပ္သား စုစုေပါင္း (ကရင္တပ္မပါ) မွာ ၂ဝဝဝခန္႔ သာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။
          ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားမွသည္ လက္နက္ကိုင္ဆူပူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ တစ္စထက္တစ္စပိုမိုျပင္းထန္လာ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အလံနီႏွင့္ကြဲျခင္း၊ ဖဆပလ ႏွင့္ ကြဲျခင္း၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ႏွင့္ကြဲျခင္းအစရွိေသာ      ပဋိပကၡျဖစ္ရာမွ လက္နက္ကိုင္ဆူပူသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားေလၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တပ္မေတာ္ အတြက္ အရန္တပ္မ်ားအျဖစ္ရည္မွန္း၍ဖြဲ႕စည္း   ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားသည္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ -ဆိုရွယ္လစ္ ပဋိပကၡဂယက္ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ ရဲေဘာ္ဝါမ်ားကြဲကာ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔ေတာခိုကုန္ၾက ေလၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုုးမႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း(၁)ႏွင့္ တပ္ခြဲအခ်ဳိ႕လည္း ပုန္ကန္ သြားၾကေလၿပီ။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ရန္သူပတ္လည္ ဝိုင္းေနခ်ိန္တြင္ ကရင္တပ္ရင္းမ်ားကိုပါ စိုးရိမ္လာရ ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ရန္ စဥ္းစား လာရေတာ့၏။


Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization