Home » » အခန္း(၄) အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈစတင္ျခင္း

အခန္း(၄) အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈစတင္ျခင္း


အခန္း(၄)
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈစတင္ျခင္း

အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ ဗဟိုခြဲ
ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကိုအေျခစိုက္၍ လႈပ္ရွားေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီး ေနာက္ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္(ေခၚ) လူသတ္ဝါဒေၾကာင့္ အေျခအေနယိုင္နဲ႔ လာခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚတြင္လည္း မ်ားစြာဖိစီးႏွိပ္စက္လာ ေသာေၾကာင့္လည္းျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့ပါးလာသည့္အျပင္ဆန္႔က်င္အန္တုမႈမ်ားကုိပင္ၾကံဳေတြ႕လာ ရသည္။ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္လည္း ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ပင္ မၾကာခဏ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း ေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာက်ဆင္းလာေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အား ကယ္တင္ရန္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံရွိ အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပကို ဖန္တီးေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းၿပိဳကြဲမႈ မ်ားကို က်ားကန္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္တုိက္ခိုက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္မွ စ၍ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပလႈပ္ရွားမႈကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရသည္။(၁။ ကက(ၾကည္း)သုေတသ နဌာန စု၏ ၃ဝ-၅-၇၈ ရက္စြဲပါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နယ္စပ္ေဒသလႈပ္ရွား မႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ(၁)။)


ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္တြင္းအေျခခံ ေဒသႏွင့္ ျပည္ပ ကြန္ျမဴနစ္နယ္ေျမမ်ား ဆက္စပ္မိ ေစေရးကို ေရွးဦးမဆြကပင္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ ဖူးၿပီျဖစ္သည္။ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသမွတစ္ဆင့္ ကသာ ခ႐ိုင္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေရးကို ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဗဟုိကို အတိုက္ခံေနရစဥ္ အေဝးေရာက္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သခင္တင္ထြန္း*(*ဗိုလ္တာရာ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)ႏွင့္ ညီအစ္ကိုအရင္းေတာ္စပ္သည္။)
အား ဗဟိုခြဲ အျဖစ္ အင္ေတာေက်ာက္ဂူေဒသတြင္ အေျခခံ စခန္းတည္ေဆာက္ေစခဲ့သည္။ ဗဟိုခြဲသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပည္မ ထုိးေဖာက္ေရးမွတစ္ဆင့္  ဗမာျပည္တစ္ျပည္လံုး သိမ္းပိုက္ေရးအတြက္ မိုးလံုးဟိန္း ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။(၂။ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၇။)
မိုးလံုးဟိန္း ငါးႏွစ္စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗကပအင္အား ၅ဝဝ ေက်ာ္၊ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ ၃ဝဝ ေက်ာ္၊ ပအို႔ဝ္ေသာင္းက်န္းသူ ၂ဝဝ ေက်ာ္ ရရွိေအာင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ကာ သင္တန္းတက္ေစၿပီးမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားတပ္ဆင္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အား တုိက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္  ျပည္မနယ္ေျမမ်ားအား ထိုးေဖာက္တုိက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။(၁။ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၇၊ ၄၈။)ထို႔ေၾကာင့္ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အား ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာအေျခခံစခန္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေလာႏိုင္ငံနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္ တည္းျဖစ္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။
ဗဟိုခြဲဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ အေဝးေရာက္ ဗဟို ေကာ္မတီသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ေဖတင္အား ရွမ္းျပည္နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ ေခၚယူခဲ့ သည္။ အေဝးေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ အထူး ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ေသာ ဗိုလ္သူရ(စစ္ကိုင္း)ႏွင့္ ရဲေဘာ္ စံသူ(ေပ်ာ္ဘြယ္)တို႔ကိုလည္း ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေစလႊတ္၍ အထူးတာဝန္မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။(၂။    ရဲေဘာ္ဘခက္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းပန္းကမ္းေပမယ့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။)
ဗဟိုခြဲ၏ အျမင့္ဆံုးတာဝန္ခံမွာ သခင္တင္ထြန္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ရွမ္းျပည္ နယ္အား အပိုင္းႀကီး သံုးပိုင္းခြဲ၍ ခ႐ုိင္ သံုးခု သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ -
(၁)       ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္
(၂)       အလယ္ပိုင္းခ႐ိုင္
(၃)       ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္
ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ကို ဗိုလ္က်င္ေမာင္က တာဝန္ ယူၿပီး အလယ္ပိုင္းခ႐ိုင္ကို ဗိုလ္စိုးေမာင္က တာဝန္ ယူရသည္။ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တာဝန္ခံမွာ ဗိုလ္ပုျဖစ္ သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္တြင္ သခင္ တင္ထြန္းႏွင့္ ဗိုလ္စိုးေမာင္သည္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဗဟိုခြဲ သည္ ယင္းတို႔၏ သီးျခားအင္အားျဖင့္ မိုးလံုးဟိန္းငါးႏွစ္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဝးေရာက္ဗဟိုေကာ္မတီသည္ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသမွ ထိုးေဖာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရေလသည္။
ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ ျခင္း
၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးအခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတို႔ဆက္ဆံေရး မေျပမလည္ျဖစ္သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေဝး ေရာက္ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္အား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အေဝးေရာက္ ဗကပ ဒုဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္သည္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသအတြက္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ ခိုလံႈေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ တပ္ေျပးေနာ္ဆုိင္း*(*ေနာ္ဆိုင္းသည္ ၁၉၄၈-၄၉ အေရးအခင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကို သစၥာေဖာက္၍ ေတာခိုကာ ေကအင္န္ဒီအိုႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမၿမိဳ႕ကို ဦးေဆာင္သိမ္းပိုက္သည္။ တပ္မေတာ္က ေမၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဆုတ္ခြာ၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံသြားခဲ့သည္။)၏ အင္အားစုမ်ားကိုအသံုးခ်ခဲ့သည္။ ဗကပအေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္ ခင္ေမာင္ႀကီးတို႔ ကလည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေနာ္ဆုိင္းကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူကာ အၾကံေပးအဖြဲ႕အျဖစ္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတပ္မွဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ကအနီးကပ္ကြပ္ကဲေဆာင္ရြက္သည္။ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)ကိုလည္း အဓိကအင္အားစုအျဖစ္ အင္အား ၄ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး(၃ဝ၃) သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္တြင္ တပ္မ ေတာ္မွ တပ္စြဲထားေသာ မုံးကိုးစခန္းအား တုိက္ခိုက္  သိမ္းပိုက္၍ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဗကပလႈပ္ရွားမႈကိုစတင္ခဲ့သည္။(၅။အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ေသာင္းက်န္းမႈ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၈။)
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဗကပမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ နယ္ ဗဟိုခြဲႏွင့္ဆက္စပ္မိေရးအတြက္ အင္အားအခ်ဳိ႕ အား ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္း မိုးမိတ္ေဒသသို႔ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က နယ္ခံျဖစ္ေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ေကအုိင္ေအေသာင္းက်န္းသူ မ်ားျဖစ္ရာ  ဗကပတို႔သည္  ေကအုိင္ေအမ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေရးအတြက္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားျဖစ္သူ ေနာ္ဆုိင္းအား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗကပတို႔သည္ ေကအုိင္ေအမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနစဥ္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌ တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ  ေဖာင္းဆုိင္၊  ပန္စုတုိင္၊ ေဖာ္က်ဳံး၊ ၾကဴကုတ္(ပန္ဆုိင္း)၊ ေကာင္းလံု၊ လံုထန္ ႏွင့္ နမ့္ေပၚတံတားမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ဗကပတို႔သည္ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသတြင္ အေျခခံနယ္ေျမ၊ လႈပ္ရွားနယ္ေျမ မ်ားတိုးခ်ဲ႕လာၾကသည္။ အင္အားသံုးရသည့္ အဆံုး အျဖတ္ေပးတုိက္ပြဲမ်ားလည္း ေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေကအုိင္ေအမွ သေဘာထား ကြဲလြဲၿပီး  ခြဲထြက္လာသည့္  စခံုတိမ္ယိမ္းႏွင့္ လေယာက္ေဇလြမ္းတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ မ႐ူ(ေခၚ) ေလာင္ေဝၚႏွင့္ လရွီ(ေခၚ)လခ်ိတ္ တုိင္းရင္းသား အင္အား ၂၅ဝ အား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္း ေပးၿပီး ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၁ဝ၁)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပး ခဲ့သည္။ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၁ဝ၁)သည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ ေမချမစ္ အေရွ႕ျခမ္း ခ်ီေဖြ၊ ေလာေခါင္၊ ေဆာ့ေလာ္ေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ တပ္မေတာ္ စခန္းငယ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗကပ အေဝးေရာက္ဗဟို ေကာ္မတီသည္ တပ္ရင္းႀကီး(၂ဝ၂) ကိုဖြဲ႕စည္း၍  ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသစိုးမိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္ျပန္သည္။
ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၄ဝ၄)ကိုဖြဲ႕စည္း၍လည္း ကိုးကန္႔နယ္ေျမကုန္ၾကမ္းစခန္းကို  တုိက္ခုိက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ဗကပ တပ္ရင္း (၁ဝ၆)၊ တပ္ရင္း (၁ဝ၇)၊ တပ္ရင္း (၁ဝ၈) ႏွင့္ တပ္ရင္း (၈ဝ၁)တို႔အား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျပန္သည္။ တပ္ရင္းႀကီး(၄ဝ၄)၏လက္ေအာက္တြင္လည္း 'ဝ'တိုင္းရင္းသားမ်ားအား စည္း႐ံုး၍ တပ္ရင္း(၅ဝ၁)၊ (၅ဝ၂)ႏွင့္ (၅ဝ၃)တို႔ကို ဖြဲ႕စည္းၾကျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္  အမွတ္(၈ဝ၈)စစ္အၾကံေပးအဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ကို မံုးကိုး တြင္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ကို မိုးယားတြင္လည္းေကာင္း၊ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ျခမ္း  စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ကို မံုးယားတြင္လည္း ေကာင္း ဖြင့္လွစ္အေျခစိုက္၍ တပ္ရင္းႀကီး (၂ဝ၂)ကို မံုးကိုးေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)ကို မံုးယားတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္းႀကီး(၄ဝ၄)ကို ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ 'ဝ'နယ္တြင္လည္းေကာင္း အေျချပဳ ၍ လႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။၃တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
ဗကပတို႔သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္တြင္ မံုးကိုးစခန္းအား ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ရာ၌ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ပါဝင္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ အကူ အညီရယူခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ကား ဗကပ အင္အားသည္ ၅ဝဝ ခန္႔အထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာ ၿပီး အေျခခံနယ္ေျမ၊ လႈပ္ရွားနယ္ေျမမ်ားလည္း တစ္စ တစ္စ က်ယ္ဝန္းမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ တြင္ အင္အား ၂၁၆၂ ေယာက္အထိ တိုးတက္လာၿပီး ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အင္အား ၂၄၁၈ ေယာက္ခန္႔ ရွိလာသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ကား ၃၅၄၈ ေယာက္ အထိ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။(၄။    ကက(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု၏ ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁။)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသကိုတည္ေဆာက္ရာ၌ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ေရႊလီ ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႕တြင္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ က်ဆံုးမႈရွိေနေသာ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူ ကံရြဲ႕အဖြဲ႕သည္ ဗကပတို႔၏သိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ဗကပႏွင့္ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္။ ရွမ္းတ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား အတြင္းသို႔လည္း ထုိးေဖာက္စည္း႐ံုးလာခဲ့သည္။ ဗကပတပ္ရင္း(၁ဝ၇)သည္ ကံရဲြ႕အဖြဲ႕ႏွင့္ ရွမ္းတ႐ုတ္ လူမ်ဳိးမ်ားကို အေျခခံခဲ့သည္။ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ယာယီမဟာမိတ္ဖြဲ႕ႏိုင္သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသား ကခ်င္လူမ်ဳိးစုမ်ား အမ်ားဆံုး ပါဝင္သည့္ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၃ဝ၃)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။  ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၄ဝ၄)သည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သေဘာကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ေတာခိုသြား ေသာ ဖံုၾကားရွင္၏ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ကို အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆံုကရာမန္ႏွင့္ ပန္ဝိုင္နယ္ရွိ နယ္ခံ 'ဝ' ကာကြယ္ေရးမ်ားကိုလည္း သိမ္းသြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပတပ္ရင္းႀကီး (၂ဝ၂)သည္ မိုးကုတ္အေရွ႕ျခမ္းရွိ  နယ္ခံနစ္ျဖဴမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မိလာသည္။
ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္တူးသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအထိ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေမာ္စီတံုး၏ၾသဝါဒကို နာခံရန္ ကတိျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ ေျမာက္စစ္ေဒသ၏ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္မွာ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ၾသဇာရွိေသာ ကခ်င္တပ္ေျပး ေနာ္ဆုိင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဗကပတို႔ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေကအိုင္ေအနယ္ေျမ မ်ားတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသခံ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ကိုလည္း စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ေကအုိင္ေအ ေအာက္ေျခအဆင့္က လက္မခံႏုိင္ျခင္း၊ ဗကပတို႔၏နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕မႈတြင္ ဆက္ေၾကးရိကၡာကိစၥ ၌ အျငင္းပြားလာျခင္း၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မ႐ူ လူမ်ဳိး ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း(၄) အဖြဲ႕(၁)မွဴး ေဇာ္လြမ္း၊ အဖြဲ႕(၅)မွဴး စခံုတိမ္ယမ္းတို႔ လူစုခြဲထြက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ဗကပတို႔ မေျပမလည္ျဖစ္လာၾကျပန္ သည္။(၂။     ကက(ၾကည္း) စီမံေရးရာဌာနစု၏ ၃ဝ-၈-၈ဝ ထုတ္ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းမႈ ေနာက္ခံသမုိင္းႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေန၊ စာမ်က္ႏွာ ၇။)
၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္၌ ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ (၂)ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာအစည္းအေဝး က ေနာ္ဆုိင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗကပမ်ားအား နံပါတ္ (၁) ရန္သူဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇြန္လမွစ၍  ေကအုိင္ေအတို႔သည္ ဗကပႏွင့္စစ္ေရးအရ ရင္ဆုိင္မႈ မ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ ေဇာ္တူးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ ခဲယမ္းရရွိေရးအတြက္မူ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနရသည္။ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံက ေကအုိင္ေအအား လက္နက္ေထာက္ပံ့ရာတြင္ ဗကပမွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။ ေကအုိင္ေအကလည္း ထုိင္းႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ အေနာက္ အုပ္စု၏အကူအညီရရွိရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ အက်ပ္ ကိုင္ထားသည္။ စင္စစ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေကအုိင္ေအလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားမ်ား အေရးအခင္းမွစ၍ အကူအညီအမ်ဳိးမ်ဳိး ေပးလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးေမာင္က်ဆံုးျခင္း
၁၉၆၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္တဲရြာ၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ရွမ္း ျပည္နယ္ ေကာ္မတီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးေမာင္ကို အေသဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးေမာင္သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ ပိုင္း ခ႐ိုင္၏တာဝန္ခံပင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္ ၁၃၆ တပ္ဖြဲ႕ (ၤဥြၽဃႏ  ၁၃၆) ၌ သင္တန္းတက္ ၿပီး  ျပည္တြင္းသို႔  ေလထီးႏွင့္ဆင္းခဲ့ဖူးသည္။          ဗိုလ္စိုးေမာင္အား ကပၸလီစိုးေမာင္ဟု လူသိမ်ားခဲ့ သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း (၃) ေတာခိုေသာအခါ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ ဗိုလ္စိုးေမာင္  လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႕ ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ   တြင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္တြင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ ရသည္။
၁၉၅၅-၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အား ေခ်မႈန္းရန္ ႀကိဳးစားလာသည့္ ေအာင္မာဃ စစ္ဆင္ေရးကို တန္ျပန္ရင္ဆုိင္ရာ၌ သခင္သန္းထြန္းအတုႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အတုတို႔ကို ဖန္တီးလွည့္စားခဲ့ရာ ဗိုလ္စိုးေမာင္သည္ သခင္ သန္းထြန္းအတုအျဖစ္  သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။  ဗိုလ္စိုးေမာင္သည္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ အေယာင္ေဆာင္၍ ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရးတပ္မ်ား အား ရခုိင္ျပည္နယ္ဘက္သို႔ အာ႐ံုေျပာင္းေစခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေကာ္မတီျဖစ္လာ သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။(၁။ရဲေဘာ္ဘခက္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းပန္းကမ္းေပ မယ့္ ၅-၁ဝ-၆၉ ထုတ္ လုပ္သားျပည္သူ႕ေန႔စဥ္သတင္းစာ။)
သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဗိုလ္ စိုးေမာင္၏ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္အရည္အခ်င္းအေပၚတြင္ အားကိုးအားထားျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဗိုလ္စိုးေမာင္၏ လက္ထပ္ခြင့္တင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဦးစားေပးသူအျဖစ္သာ ျမင္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္စိုးေမာင္က်ဆံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗကပတို႔အေန ႏွင့္ အေလးအနက္ထားျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။
အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ဗကပတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အေဝးေရာက္ ဗဟို ေကာ္မတီသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသကိုတည္ေဆာက္၍ ပဲခူး႐ိုးမ ရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုအား ကယ္တင္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေအာက္ပါႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား (၂။ ကက(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု၏ ၃ဝ-၅-၇၈ ထုတ္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နယ္စပ္ေဒသလႈပ္ရွားမႈ မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁။) ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္ -
(က)    လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲျဖင့္ စစ္အႏိုင္တိုက္ အာဏာသိမ္းေရး။
(ခ)     အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာ  ေနရာေဒသတို႔တြင္  အာဏာနီ    တည္ေဆာက္ေရး။
(ဂ)     တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕၍ ဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု တိုးခ်ဲ႕ေရး။
(ဃ)    ျပည္သူလူထုကို အဆက္မျပတ္ စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းေရး။
(င)     သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္းေဒသအား တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ၿပီး စင္ၿပိဳင္အစိုးရထူေထာင္ေရး။
(စ)     မာ့က္စ္လီနင္၊ စတာလင္ႏွင့္ ေမာ္စီတံုး အေတြးအေခၚ သေဘာတရားမ်ားကို အၾကြင္းမဲ့ခံယူေရး။
(ဆ)    တစ္ဖက္ႏိုင္ငံအေပၚ ေရရွည္မွီခိုေရး။
(ဇ)     လူတန္းစားတုိက္ပြဲအေပၚ အေျခခံၿပီး အစိုးရအား အဘက္ဘက္မွ ေခ်မႈန္းတိုက္ ဖ်က္ေရး။
စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္-
(က)    ေက်းလက္ႏွင့္နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို အေျခခံ၍ ၿမိဳ႕ႏွင့္အခ်က္အခ်ာေဒသမ်ားကိုသိမ္း ပိုက္ၿပီးလွ်င္ တစ္ျပည္လံုးသိမ္းပိုက္ေရး။
(ခ)     အင္အား အခ်ဳိးအစား အခြင့္မသာစဥ္တြင္ ေရရွည္စစ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေျပာက္က်ား စစ္ကို အေျခခံေရး။
(ဂ)     တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း၍ လက္နက္ကုိင္ အင္အား ႀကီးထြားေရး။
(ဃ)    သိမ္းပိုက္ၿပီးေသာ နယ္ေျမမ်ားအား အေျခ ခံ ခုိင္မာေအာင္ ဘက္စံုမွတည္ေဆာက္   ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေပါင္းစပ္၍ အေျခခံနယ္ေျမအသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုးမိုး သိမ္းပိုက္ေရး။
(င)     ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းႏွင့္ သိမ္းပိုက္ၿပီး သံလြင္ အေရွ႕ျခမ္းေဒသတို႔မွ သံလြင္အေနာက္ ျခမ္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသအတြင္းသို႔ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ ဝင္ေရာက္ေရး။
(စ)     တစ္ျပည္လံုးကို မသိမ္းပိုက္ႏိုင္မီစပ္ၾကား သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းအား လြတ္ေျမာက္ေသာ ေဒသအျဖစ္ ဖန္တီးရာ၌ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ေသာ ကြမ္းလံုေဒသႏွင့္ က်ဳိင္းတံုေဒသ မ်ားအား မရမေန တုိက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ေရး။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတို႔သည္ အထက္ ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ကို ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ တပ္မေတာ္ စခန္းမ်ားအား သမား႐ိုးက်နည္းျဖင့္ တုိက္ခိုက္မည္ဆိုလွ်င္ အင္အားအဆေပါင္းမ်ားစြာကို သံုးၿပီးမွ တုိက္ခိုက္လာၾကသည္။ ေျပာက္က်ားစစ္ နည္းဗ်ဴဟာအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုသာမကဘဲ အင္အားသံုးရသည့္ သမား႐ိုးက် စစ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ အသံုးျပဳလာၾက သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကြမ္းလံုႏွင့္ ေရႊလီေဒသရွိ ေကအုိင္ေအ* (K.I.A = Kachin Independence Army ဗမာပ  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္။)နယ္ေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တန္႔ယန္းရွိ အက္စ္ယူေအ** (S.U.A = Shan United Army ခြန္ဆာ၏ ေတာခိုလြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕။ )နယ္ေျမမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မုိင္းရယ္ရွိ အက္စ္အက္စ္ေအ***   (S.S.A = Shan State Army ဗမာပ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္။)နယ္ေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မုိင္းကိုင္ရွိ အက္စ္ယူ အာရ္ေအ****(S.U.R.A = Shan United Revolution Army ဗမာပ  ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္းမိုးဟိန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕။) နယ္ေျမမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ရလလဖ*****(ရလလဖ-ရွမ္းျပည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ေခၚ) ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား (S.S.A မွ   ခြဲထြက္သည္)) နယ္ေျမ မ်ားကိုလည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာၾက သည္။ တပ္ရင္း (၁ဝ၇) ႏွင့္ (၂ဝ၂)တို႔ကိုလည္း တပ္ရင္းႀကီးအဆင့္အထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပတို႔သည္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရာတြင္ စစ္ေရးအင္အားနည္းပါး ေသာေဒသမ်ား၌ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ထိုးေဖာက္ေလ့ရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေမခအေရွ႕ ျခမ္းေဒသသုိ႔ ထိုးေဖာက္ရာတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိ  ဖီးေမာ္၊ ေဂၚလန္ေဒသမ်ားကိုအေျချပဳ၍ တပ္မေတာ္ ယန္းတံုရဲစခန္းကို တုိက္ခိုက္ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကအုိင္ေအအင္အားနည္းပါးသည့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ မွ မန္က်ီ၊ ေမ်ာေခ်ာင္းေဒသမ်ားကုိ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္လာရာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ တပ္ရင္း (၂ဝ၂)သည္ မုန္းစီးေဒသကို ထိုးေဖာက္ၿပီးေနာက္ ေနာင္ခ်ဳိနယ္ရွိ ဗကပဗဟိုခြဲႏွင့္အဆက္အသြယ္ရရွိခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ မံုးကိုးႏွင့္မံုးေပၚၾကားရွိ မန္ကန္စခန္းအား အေျခအေနအရ လက္လႊတ္ေပးခဲ့ရရာ ဗကပမ်ား သည္ မံုးကိုး၊ ေဖာင္းဆိုင္အျပင္ မန္ကန္၊ ေဖာ္က်ဳံး၊ ရီခူး၊ ကပၸနားသို႔တိုင္ အေျခခံနယ္ေျမကို တိုးခ်ဲ႕လာ ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တပ္ရင္းႀကီး (၁ဝ၆) ႏွင့္ (၁ဝ၈)တို႔သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္သြားၾကၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၈ဝ၈)စစ္ဆင္ေရးအၾကံေပး ဌာနခ်ဳပ္ကို မံုးကိုးတြင္လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ကုိ မံုးယားတြင္လည္းေကာင္း၊ သံလြင္ အေရွ႕စစ္ဆင္ေရးၫႊန္ၾကားေရးဌာနခ်ဳပ္ကို မန္ဝိန္း တြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္း(၁ဝ၇)ကို ရီခူးတြင္လည္း ေကာင္း၊ တပ္ရင္းႀကီး (၂ဝ၂) ကို မံုးလီတြင္လည္း ေကာင္း၊ (၃ဝ၃)ကို မံုးယားတြင္လည္းေကာင္း၊ (၄ဝ၄) ကို ကိုးကန္႔ေဒသတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးအေျခ ျပဳလႈပ္ရွားေစခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပန္ဆန္းႏွင့္ မံုးေပၚ ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ဖန္က်ဳံး၊ လြယ္မြန္၊ မန္ဟိုင္း၊ ဆြတ္မြန္၊ ေကာင္စိုင္၊ ဆမ္ဝမ္း၊ ပိြဳင့္ ၄ဝ၇၇ ႏွင့္ မုိင္းေမာတို႔တြင္ တုိက္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ တပ္မေတာ္အင္အားနည္းစခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွာ အက်အဆံုးမ်ားျပားခဲ့ရသည္။   (၁။    ကက(ၾကည္း) စီမံေရးရာဌာနစု၏ ၁၉၇၂ ခု မတ္လထုတ္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူစာေစာင္၊ စာမ်က္ႏွာ ၈။)
          ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္လည္ပတ္ရာ ဗကပမ်ား ေတြေဝသြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အရွိန္မပ်က္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္းႀကီးမ်ားကို 'ဝ'နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ၾကသည္။ တပ္ရင္းႀကီး(၁ဝ၇)မွ တပ္ခြဲတစ္ခြဲကို အမွတ္ (၈ဝ၁)ေဒသႏၲရတပ္ဖြဲ႕အမည္ျဖင့္ မန္ဟီး႐ိုး တြင္ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တပ္ရင္း (၅ဝ၁)၊ (၅ဝ၂) ႏွင့္ (၅ဝ၃) တုိ႔ကိုလည္း ေလာေၾကာင္က ေခါင္းေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး 'ဝ'နယ္ မုိင္းေမာတြင္ လႈပ္ရွားလာၾကသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ 'ဝ'နယ္ထဲမွ တိုက္ခုိက္ ေရးတပ္မ်ားသည္ ကြမ္းလံု၊ ပန္လံုေဒသမ်ားကို တစ္စတစ္စႏွင့္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္၍လာၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္  ေမခအေရွ႕ျခမ္းေဒသတြင္လည္း ရစ္ေက်ာ္ႏွင့္ လဂြီစခန္းမ်ားကို အင္အားသံုး၍ တုိက္ခုိက္လာၾကသည္။
ဗကပတို႔၏မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ေရႊလီ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းကို စိမ့္ဝင္ထိုးေဖာက္၍ ရွမ္းျပည္ ဗဟိုခြဲမွ တစ္ဆင့္ ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗကပဗဟိုႏွင့္ဆက္စပ္ေရးမွာ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ကုန္သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန္႔နယ္ႏွင့္ 'ဝ'နယ္ တို႔ကို ဆက္စပ္၍ အေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ရန္ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားလာၾကသည္။ ကြမ္းလံုကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိုးေဖာက္တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကိဳးစားလာၾက သည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ  ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ပါဝင္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား သတင္းစာမ်ားက တ႐ုတ္နီတပ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ေနေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ အထူး သျဖင့္  ျပည္ေျပး၊  ေကအင္န္ယူတပ္ဦး  စေသာ  လက္ယာစြန္းေရာက္အင္အားစုမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ အႏၲရာယ္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံ မ်ားမွ အကူအညီရရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization