Home » » အခန္း(၇) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္

အခန္း(၇) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္


အခန္း(၇)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္
ဘဝဟစ္တိုင္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တပ္နီလူငယ္မ်ား
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ျပည္ပမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ေပၚလစီမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ လူသတ္ဝါဒကို စတင္က်င့္သံုးလာၾကေၾကာင္း အခန္း (၅) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ သခင္ သန္းထြန္းတို႔လူစုသည္ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိ ေသာ မိုက္႐ူးရဲလူငယ္မ်ားကို အထူးေလ့က်င့္ေမြးျမဴၿပီး  အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ တပ္နီလူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္ မ်ားသည္ လူသတ္ဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 

သခင္သန္းထြန္း၏ေလးႏွစ္အတြင္း စစ္အႏိုင္ တိုက္ေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ပဲခူး ႐ိုးမတိုင္း ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ေလရာ ပါတီေအာက္ေျခမွ စိတ္မခ်ရဟု ယူဆခံရသူမ်ား၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြင္းမွ မယံုၾကည္ရသူဟု ယူဆခံရသူမ်ား၊ ျပည္ပျပန္မ်ား၏လမ္းစဥ္ကို ပုတ္ခတ္ မိသည့္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားမွာ ရက္စက္ စြာပင္ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ျပည္ပလမ္းစဥ္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားက  လက္ခံေရးအတြက္   မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕ႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားက ဖိအားေပး ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးေလ့က်င့္ ထားေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ အစဥ္အလာရွိေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားထက္ ပို၍ပင္ အေရးေပးခံၾကရသည္။ သခင္သန္းထြန္းဂိုဏ္း၏ ေနာက္တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ဘဝဟစ္တိုင္ လႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈ(၁။     သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၃။) ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
''ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈဆိုသည္မွာ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစား ႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ မိမိ၏ပါတီဝင္မ်ားကို အသိပညာေပးရာ၌ အေျခခံအက်ဆံုး၊ လူတန္းစား အသိပညာေပးေရးျဖစ္သည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဘဝ ဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈသည္  ေမာ္စီတုံးအေတြးအေခၚ၏ ဖန္တီးမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္၊  ထို႔ျပင္  မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ၊ သမိုင္းရွင္ဝါဒအျမင္ႏွင့္  လူတန္းစားပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္''
(ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈ လမ္းၫႊန္ေပၚလစီ စာတမ္းမွ)
စင္စစ္ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈသည္ ျပည္ပမွ တိုက္႐ိုက္ကူးခ်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ျပည္ပတြင္  ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ရေသာ  ဘဝဟစ္တိုင္ လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ငန္းအားလံုး၏အေျခခံအက်ဆံုး၊ အေရးအႀကီးဆံုး အလုပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၾကေတာ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကြင္းစခန္းရွိ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္း၌ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈ၏ စံျပ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္သည္။(၁။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၄။) စံျပဘဝဟစ္တိုင္ လႈပ္ရွားမႈ ကို ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္(ခ)ေဖၿငိမ္း၊ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းႏွင့္ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္ဟူေသာ ျပည္ပျပန္ မ်ားက ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားၾကသည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ျပည္ပျပန္မ်ားက ေဟာေျပာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ျပန္မ်ားက ဗမာျပည္၏ရန္သူႀကီးမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္ဟု ေဟာေျပာၾကသည္။ (၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၈။)
(၁)     အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္
(၂)     ပေဒသရာဇ္ေျမရွင္စနစ္
(၃)     လက္ရွိအုပ္စိုးသူစစ္တပ္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္  လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္
ဒုတိယအဆင့္မွာ ရဲေဘာ္တစ္ဦးစီက မိမိဘဝ အတြင္းမွ ရန္သူကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း အျမစ္တူးရွာေဖြ ၍ စြဲခ်က္တင္ တိုက္ပြဲဝင္ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္   စံျပဘဝဟစ္တုိင္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ေတာခိုလာၾကေသာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းမွတစ္ဆင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ စုစည္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ ေက်ာင္းကိုလည္း တက္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းတစ္ခုလံုးသည္ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ ေလခြၽန္ျခင္း၊ ေရဒီယိုနားေထာင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သနပ္ခါးလိမ္းျခင္း၊ ပန္းပန္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ၾကရဘဲ ဝမ္းနည္းျခင္း၊ နာၾကည္းျခင္း အမူအရာမ်ားျဖင့္သာ လႈပ္ရွားၾကရသည္။
ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ကင္းတပ္မွရဲေဘာ္ခင္ေမာင္က ယင္း၏မိသားစုသည္ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသျဖင့္ အစိုးရကို မေက်နပ္ေၾကာင္း စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းမွ ရဲေဘာ္ေငြသိန္းကလည္း ယင္း၏မိသားစုကို ဖိႏွိပ္ပံု၊ အေဒၚတစ္ဦး မုဒိမ္းက်င့္ခံ ရပံု၊ ကြၽန္ခံရပံု၊ အစ္ကိုတစ္ေယာက္ အႏွိပ္စက္ခံရပံု၊  ႏွမဝမ္းကြဲတစ္ဦး မုဒိမ္းက်င့္ခံရသျဖင့္ သတ္ေသပံု စသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ရန္သူကို စြဲခ်က္တင္ရာ တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းမွ မခင္ဝင္းကို ေရြးခ်ယ္ထား သည္။ မခင္ဝင္းမွာ သခင္သန္းထြန္းက အထူးအေရး ေပးခံရသူျဖစ္သည္။ မခင္ဝင္းက ယင္း၏မိခင္မွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၍ေသေၾကာင္း၊ အစ္မျဖစ္သူမွာလည္း မတရားေစာ္ကားခံရၿပီး ကေလးမေမြးႏိုင္၍ ေသရ ေၾကာင္း၊ အျခားအစ္မတစ္ဦးလည္း မတရားအက်င့္ခံ ရေၾကာင္း၊ မခင္ဝင္းကိုယ္တိုင္ အသက္ရွစ္ႏွစ္သမီးတြင္ လလသသလူႀကီးဦးရွိန္က   မုဒိမ္းက်င့္တာကိုခံခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ဖခင္မွာ အသတ္ခံရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမရွင္မ်ားကို လက္စားေခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ စြပ္စြဲေတာ့သည္။
စင္စစ္ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈသည္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ အခ်ဳိ႕ လုပ္ၾကံ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပည္ပျပန္မ်ား လမ္းၫႊန္ထားသည့္ ရန္သူႀကီးသံုးဦးအေပၚ ပံုခ်၍ စြဲခ်က္တင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္ ဘဝ ဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈကို ျပည္ပျပန္မစိန္ဝင္း (ေခၚ) မမ်ဳိးသန္႔၊ ဗဟိုစခန္းလံုျခံဳေရးမွဴး ဗိုလ္တင္ေမာင္(ေခၚ) လွဟန္ႏွင့္ ဗဟိုကင္းတပ္မွ စံျပေက်ာ႐ိုးေကဒါအဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္ဦးစီး ေရွ႕ေဆာင္၍ က်င္းပၾကသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီး ၃၂ ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၇၈ ဦး ျဖစ္သည္။ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေရႊဖလား ရြာမွ မတင္သန္းက ပန္းပဲအလုပ္သမားဘဝတြင္ ပန္းပဲပိုင္ရွင္အဘိုးႀကီးက မုဒိမ္းက်င့္ ေၾကာင္းေျပာၿပီး သတိလစ္သြားရာ တက္ေရာက္သူမ်ားက လက္စားေခ် မယ္၊ သတ္မယ္ဟုေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေဒါသ ေပါက္ကြဲဟန္ျဖင့္ ဝါးစားပြဲမ်ားကို ႐ိုက္ခ်ဳိးၾကသည္။ ငိုသူငို၊ ေအာ္သူေအာ္၊ သတိလစ္သူလစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားမွာလည္း ခါးဝတ္ပင္မႏိုင္ေအာင္ပင္ ျဖစ္လာၾက သည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားက ဘဝဟစ္တုိင္လႈပ္ရွားမႈကို ''အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ အေပါက္ကြဲဆံုးေန႔''ဟု အကဲျဖတ္ လိုက္ၾကသည္။
ေနာက္ေန႔တြင္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သင္ကန္းရြာမွ မစိုးက ေထြးေလးလုပ္သူကို လူစိတ္မရွိသည့္ ပုလိပ္ ၂၅ ေယာက္က မတရားက်င့္၍ ညတြင္းခ်င္းေသဆံုးခဲ့ရ သည္ဟု ေဖာ္ထုတ္သည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ဘဝ ဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ တပ္နီလူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးေလးမ်ားက တရားခံအျဖစ္ စြပ္စြဲေဖာ္ထုတ္သူမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္းသတ္ပစ္ရန္ ေဒါသတႀကီး ေၾ<ြကးေၾကာ္ ေအာ္ဟစ္ေစခဲ့သည္။ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပိုမို ၍ ေဒါသႀကီးေလ ပိုမို၍ေအာင္ျမင္ေလဟု သတ္မွတ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တက္ေရာက္သူလူငယ္မ်ားမွာ ေသနတ္ဆြဲသူဆြဲ၊ သတိလစ္သူလစ္ႏွင့္ ပိုမို၍ေပါက္ကြဲ ၾကရသည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားက ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္ေနေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တင္ျပၾကသည္။
ထုိေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ဂိုရွယ္သည္ ရဲေဘာ္ဘခက္ အား ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ (၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၇၊ ၂၇၈။)
''ဘခက္ေရ၊  ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈမွာ ေကာင္မေလးေတြ ေအာ္ၾက၊ ငိုၾက၊ တက္ၾကျဖစ္ၾကတာ ဟာ ရန္သူမုန္းလို႔ဆိုတာ တကယ္ဟုတ္ေကာ ဟုတ္ရဲ႕ လားကြ၊ ငါကေတာ့ မယံုဘူး၊ ေကာင္မေလးေတြ ဒီလို ျဖစ္တာဟာ အလြန္အကြၽံေတြျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ ဟစ္စတီးရီးယား*(*ဟစ္စတီးရီးယား၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ စိတ္ေရာဂါ တစ္မ်ဳိး၊ အခ်ဳိ႕က အေယာင္ေဆာင္ေရာဂါဟု ေယဘုယ်ဆိုၾကသည္။) (ံပ်အနမငေ) ျဖစ္ကုန္တာျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ အေျခခံေကာင္းတဲ့ေကာင္ေလးေတြေကာင္မေလးေတြေတာ့ မဟုတ္တာေတြ လုပ္ေပးေန တာနဲ႔ပ်က္စီးကုန္ ေတာ့မွာပဲကြာ''
ပဲခူး႐ိုးမတုိင္းအတြင္းရွိ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ ပဲခူး ခ႐ိုင္၊ ျပည္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္တို႔တြင္ ဘဝဟစ္တိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  အၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚလာၾကသည္။ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ဘဝဟစ္တုိင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေဇယ်ဝတီ ၿမိဳ႕မွ ေတာခိုလာေသာ မခင္ရီက ဖခင္အရင္း၏ မတရားက်င့္ၾကံမႈကို ခံရေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ေၾ<ြကးေၾကာ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး အံ့ၾသေနခဲ့ရသည္။ ျပည္ခ႐ိုင္ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈ တြင္ ျပည္ဇာတိ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕အလြတ္ပညာသင္ ေက်ာင္း ဆရာဘဝမွ ေတာခိုလာသူ ရဲေဘာ္ေရႊ(ေခၚ)ေရခ်မ္း (ေခၚ) စိန္ထြန္းက ယင္းသည္ ဖေအမေပၚဘဲ ေမြးလာ ရေၾကာင္း၊ မိခင္က မညႇာမတာဖ်က္ခ်သည္ကို ခံခဲ့ရ ေၾကာင္း၊ ေျမရွင္အိမ္တြင္ ေျမရွင္၏သားက ေယာက်္ား ခ်င္း  မတရားက်င့္ၾကံေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ လက္ႀကီးရြာမွ မယ္ျမက ပါတီတြင္း ေရာက္ေနသူ ေရႊထြန္းႏွင့္ ပါတီအတြင္းမွ ဦးေလး အရင္းျဖစ္သူ ဟန္ေရႊတို႔က မတရားက်င့္ၾကံၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္လိုက္ရာ တက္ေရာက္သူ လူငယ္မ်ားသည္ ေဒသအိုးေပါက္ကြဲၿပီး ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေရႊထြန္း ႏွင့္ဟန္ေရႊကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္လိုက္ၾက  ေတာ့၏။
ျပည္ခ႐ိုင္ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းလူသတ္ဝါဒကို က်င့္သံုးက်ဴးလြန္သည္အထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျပဳလုပ္ၾကျခင္းမွာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္သေဘာထားကို စံျပနမူနာအျဖစ္ အေကာင္း ဆံုးလိုက္နာျပျခင္း ျဖစ္သည္။ (၂။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၂၈၄။)
''ရဲေဘာ္ေတြက ရန္သူကို ဖြင့္ခ်တိုက္ခိုက္ရာမွာ ျပင္းထန္ေလေကာင္းေလ၊ လြန္ကြၽံေလ ေကာင္းေလျဖစ္တယ္၊ ဒီအခါမ်ဳိးမွာ လႈပ္ရွားမႈကို ေရေအးနဲ႔ပက္သလိုမျဖစ္မိေစေအာင္ သတိထားဖို႔လိုပါတယ္၊   ရန္သူကို  ဖြင့္ခ် တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေလေလဘဝနာၾကည္းမႈေတြ အေပၚမွာ ခံစားခ်က္ျပင္းၿပီး ေဒါသမ်က္ရည္ က်ေလေလ ဘဝဟစ္တိုင္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဟာ ေရာက္ရွိေလေလျဖစ္တယ္ဆိုတာ စြဲမွတ္ သင့္ပါတယ္''
(ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ  အတည္ျပဳထားေသာ ဘဝ ဟစ္တိုင္နိဂံုးခ်ဳပ္  အစီရင္ခံစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၃ မွ)
ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈ၏ တတိယအဆင့္မွာ ရန္သူအေပၚ ေသြးေခြၽးစာရင္းတြက္၍ တစ္ဆင့္တိုး ဖြင့္ခ် စြဲခ်က္တင္ တိုက္ပြဲဆင္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေသြးေခြၽး စာရင္းတြက္ရာတြင္ မိဘမ်ား၊ မိသားစုမ်ား ခံစားခဲ့ရသည္ကိုသာမကဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ ခံစားခဲ့ ရသမွ်ကိုပါ တစ္ဦးခ်င္းတြက္ခ်က္ၾကရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟို စခန္း ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈမွ ေသြးေခြၽးစာရင္းမ်ား ကို ရဲေဘာ္ခ်စ္ေဝ(ေခၚ) ရဲေဘာ္ေအးလြင္က ေရးသား ျပဳစုေပးရသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘဝဟစ္တုိင္လႈပ္ရွားမႈ တြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၆ ဦးအပါအဝင္ ၇၃ ဦးပါဝင္ၾကၿပီး၊ ၇၃ ဦးစလံုး မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္မ်ားကို ကုိယ္စားျပဳ ၍ ေသြးေခြၽးစာရင္းတြက္ၾကရသည္။ ေသြးေခြၽးစာရင္း အရ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္စနစ္ဟူေသာ ရန္သူႀကီးသံုးဦးအေပၚ ေသြးစာရင္းတင္ရွိသည့္ အေရအတြက္ ၄၄၄ ေယာက္  ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသူ ၄၉ ေယာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၁၃ ဒသမ ဝ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဖမ္း ခံရသူ ၁ဝ၈ ဦး၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၂၄ ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသတ္ခံရသူ ၇၇ ဦး ၁၅ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားၾကသည္။ ေသြး စာရင္းတြက္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ၁၆ ေယာက္အတြက္ သံုးေယာက္မွာ ကုိယ္တိုင္ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရၿပီး တစ္ေယာက္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္မုဒိမ္းအက်င့္ခံရသည္ဟု ဆို သည္။
စင္စစ္ ေသြးေခြၽးစာရင္းတြက္ျခင္းမွာ ရန္သူႀကီး သံုးဦး၏ ဖိႏွိပ္မႈကို ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္အရ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ျဖစ္ေသာ စတုတၴအဆင့္ကို ဆက္လက္လႈပ္ရွား ၾကရသည္။ ဤအဆင့္တြင္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အေတြးအေခၚနယ္ပယ္တြင္ ရန္/ငါ စည္းခြဲျခားျခင္း (ရန္သူႏွင့္မိမိ ခြဲျခားသိျမင္ျခင္း) လူတန္းစားစိစစ္ေရးတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ရာသက္ပန္ ေတာ္လွန္ေရးသမားအျဖစ္ သစၥာအဓိ႒ာန္ ျပဳၾကရသည္။ သခင္သန္းထြန္းကလည္း ''ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈဟာ ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရး ရဲ႕ အရင္းက်မ္းျဖစ္ တယ္''ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။(၁။    သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၄၊ ၃၂၅။)
''ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈကို မျဖတ္သန္း  ရင္၊ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈကို မေလ့လာ   ရင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား မျဖစ္ႏိုင္ဘူး''
''ရန္သူႀကီးသံုးဦးကို မျမင္ရင္၊ ရန္သူႀကီး သံုးဦးကို ေတာ္လွန္ရမယ္လို႔ မျမင္ရင္ ဘယ္ႏွယ့္လုပ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ ျဖစ္ႏိုင္မွာ လဲ၊ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္  ေတာ္လွန္ေရးသမား ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ''
''ဒါက သူမ်ားေျပာလို႔မဟုတ္ဘူး၊ ကိုယ့္ဘဝ ထဲက ရွာေဖြေတြ႕ရွိတာျဖစ္တယ္''
(ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈ သခင္သန္းထြန္း၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းမွ)
xxx
သခင္သန္းထြန္းသည္ ၄ ႏွစ္အတြင္း စစ္အႏိုင္ တိုက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ စည္း႐ံုးေရးကိစၥမ်ားဟူေသာ  အပိုင္း၌ လူငယ္မ်ားကို ေရရွည္စီမံကိန္းျဖင့္ ေမြးျမဴ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ျပည္ပျပန္ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္ (ေခၚ)ေဖၿငိမ္းသည္ လူငယ္စည္း႐ံုးေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ျပည္ပျပန္မ်ား သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံမွ လူငယ္စည္း႐ံုးေရးအေတြ႕အၾကံဳ မ်ားအတိုင္း ပံုတူကူးခ်ၾကသည္။ ရဲေဘာ္စိုးဝင္း(ေခၚ) ထြန္းေက်ာ္၊ ရဲေဘာ္တင္ဟန္(ေခၚ)ေအာင္သိန္းႏိုင္တို႔ ကို ဗဟိုစခန္းလူငယ္အဖဲြ႕တြင္ ထည့္သြင္း၍ အမာခံ ေက်ာ႐ိုးမ်ားအျဖစ္ ေမြးျမဴၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္စခန္း၌ လူငယ္အစည္းအေဝးကို က်င္းပရာ အေတြးအေခၚလွည့္ေျပာင္းရန္အတြက္ ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီးႏွင့္ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္တို႔က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။(၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၃၁၊ ၃၃၂၊ ၃၃၃။)
''တို႔မွာေဆြရယ္မ်ဳိးရယ္ဆိုတာ မရွိရဘူး၊ အေဖ ရယ္၊ အေမရယ္၊ ညီရယ္၊ အစ္ကိုရယ္ဆိုတာလည္း မရွိရ ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ တို႔မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔၊ သံေယာဇဥ္တို႔၊ သစၥာတရားတို႔ဆိုတာလည္းမရွိရဘူး၊ တကယ္က်ေတာ့ ဒါေတြဟာ လူ႕က႐ုဏာဝါဒသက္သက္ အေတြးအေခၚ ပဲ၊ ဒါကို တို႔အေနနဲ႔ အသည္းလိႈက္အူလိႈက္ ဆန္႔က်င္ ရမယ္''
''တို႔မွာ လူတန္းစားအသိကလြဲၿပီး ဘာမွမရွိရဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူတိုင္းဟာ လုိအပ္လာရင္ အေဖအရင္း ကိုေရာ၊ အေမအရင္းကိုေရာ၊ အစ္ကိုေရာညီပါ သတ္ရဲ ရမယ္''
xxx
''ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခုပါတီထဲမွာ ကေန႔ဗမာျပည္ မယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့လူဟာ သစၥာ ေဖာက္ပဲ''
xxx
''မင္းတို႔အေနနဲ႔ အၿမဲတမ္းဦးထိပ္ပန္ဆင္ရမယ့္ အေတြးအေခၚကေတာ့ ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္စီတုံးရဲ႕ အေတြး အေခၚပဲ၊ မဟာေမာ္စီတုံးဟာ မင္းတို႔ရဲ႕အသည္းထဲက ေနမင္းနီႀကီးျဖစ္တယ္''
xxx
''ၿပီးေတာ့ ဗမာျပည္ယဥ္ေက်းမႈအေဟာင္းေတြကို မင္းတို႔ဟာ ေခ်မႈန္းပစ္ၾကရမယ္၊ ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကရမယ္၊ ဒါဟာ မင္းတို႔တာဝန္ပဲ''
xxx
''မင္းတို႔ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ ရဲငါးရဲ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ လုပ္ဖို႔လိုတယ္၊ မင္းတို႔လုပ္တာတိုင္းဟာ တရားတာ ခ်ည္းပဲ၊ ရဲငါးရဲစိတ္ဓာတ္ဆိုတာဟာ 'ရဲရဲေတြး၊ ရဲရဲေျပာ၊ ရဲရဲလုပ္၊ ရဲရဲခ်ဳိးေဖာက္၊ ရဲရဲေတာ္လွန္' ဆိုတာပဲ၊ ဒါကို မင္းတို႔အသည္းထဲမွာ စြဲထားရမယ္''
xxx
ဤကား တပ္နီလူငယ္မ်ားလိုက္နာရမည့္ ျပည္ပ ျပန္တို႔၏ ၾသဝါဒပင္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံပစၥည္းမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးတြင္ တပ္နီလူငယ္မ်ားလုပ္သကဲ့သို႔ လိုက္လုပ္ၾကရန္ လမ္းၫႊန္ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္နီလူငယ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစကားေျပာသူတိုင္းကို မိဘအရင္းပင္ျဖစ္ေစကာမူ သတ္ျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ဦးခ်င္းအဓိ႒ာန္ျပဳၾက သည္။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ တပ္နီ လူငယ္မ်ားအား လူသတ္ဝါဒတြင္ ဝင္ေရာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဟာေျပာေလ့က်င့္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ တပ္နီလူငယ္မ်ား ႏွင့္ အတူေန၊ အတူလုပ္၊ အတူစား၊ အတူအိပ္ဟူေသာ တူေလးတူစနစ္ျဖင့္ အနီးကပ္ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္ေပးခဲ့ ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္ျမက ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း၏ မ်ဳိးဆက္လူငယ္အဖြဲ႕ကို စံငါးခ်က္ျဖင့္တည္ေဆာက္သည္။ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ ရဲေဘာ္စိတ္ရွိေရး၊ အလုပ္စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းေရး၊ လူထု၊ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ ေကာင္းေရး၊ အမိန္႔ႏွင့္စည္းကမ္းလိုက္နာေရးတြင္ ေကာင္းေရး၊ ျပည္သူ၏လက္နက္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ေရးဟူေသာ   စံငါးခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး တို႔က သူေတာ္စဥ္ဝါဒျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ခ်က္ခ်င္း ပယ္ဖ်က္ၿပီး   ရဲငါးရဲစိတ္ဓာတ္ျဖင့္   ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေစသည္။
ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းမွလူငယ္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ ေသာ တပ္နီလူငယ္မ်ားအျဖစ္ ထိပ္တန္းတြင္ အေရး ေပးခံေနၾကသည္။ တပ္နီလူငယ္မ်ားလုပ္သမွ်ကို သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္မ်ားက ေထာက္ခံၾက သည္။ ေခြးသားစားျခင္းကိုပင္လွ်င္ ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္ဆင့္ကို ခုန္ကူးေျပာင္းလဲျခင္းဟု ဆိုၾကသည္။ ေခြးသားမစားသူမ်ားကိုလည္း ''ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဝါဒ၏ ေရခံေျမခံမ်ား''ဟု စြပ္စြဲေျပာဆို ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္တို႔က တပ္နီလူငယ္မ်ားအား  ျပည္ပေရဒီယိုကို  အၿမဲ နားေထာင္ရန္လည္း လမ္းၫႊန္ၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေသာတပ္နီလူငယ္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ရာ စမ္းသပ္ကြက္အတြင္း၌ ေဒသခံ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားအား အၿပိဳင္အဆိုင္ပင္ သတ္ျဖတ္ၾကေတာ့သည္။ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ ဇီးကုန္း အေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ညိဳေဒသ မ်ားတြင္ တပ္နီလူငယ္မ်ား၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ၄၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း ငါးခ႐ိုင္ တြင္ကား တပ္နီလူငယ္မ်ားသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ပင္ သတ္ျဖတ္ၾကေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စံျပ ပါတီဝင္သိမ္းသြင္းေရး လႈပ္ရွားမႈဟုဆုိကာ ရဲေဘာ္ ထြန္းေက်ာ္အား  စံျပပါတီဝင္အျဖစ္  သိမ္းသြင္း ေျမႇာက္စားၾကျပန္သည္။ ရဲေဘာ္ထြန္းေက်ာ္က ရန္/ငါ မ်ဥ္းျပတ္သည့္အေနႏွင့္ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားကို သတ္ရန္ အသင့္ရွိသည္ဟု တင္ျပလိုက္သည္။
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည့္ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈသည္ လူသတ္ဝါဒကို တြန္းပို႔ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး တပ္နီလူငယ္မ်ား မွာ လူသတ္ဝါဒအတြက္ လူသတ္လက္နက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္၏ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး လိႈင္းဂယက္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအတြင္း ျပင္းထန္စြာပင္ ပုတ္ခတ္လာၿပီျဖစ္ေလရာ ပါတီတြင္း၌ ေသြးေခ်ာင္းစီးေစမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚထြန္းလာ႐ံုသာမကဘဲ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား လူသတ္ဝါဒျဖင့္ ဖိစီးႏွိပ္စက္ရန္ အေျခအေနမွာ ပို၍ပို၍ပင္ နီးစပ္လာရေတာ့၏။
ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္း
ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ကြင္းစခန္းတြင္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ သည္။ (၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၃၆၇ မွ ၃၆၉။)
၁။     ေတာင္ငူခ႐ိုင္
(၁)     ဗိုလ္မင္းေမာင္
                    (ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး)
(၂)     ဗိုလ္မင္းဒင္(ခ႐ိုင္စစ္ေရးတာဝန္ခံ)
(၃)     ရဲေဘာ္မင္းေအာင္
                    (ခ႐ိုင္ေျမယာ တာဝန္ခံ)
(၄)     ဗိုလ္ေသာင္း
                    (ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး)
၂။     ပဲခူးခ႐ိုင္
(၁)     ရဲေဘာ္ထြန္းႀကိဳင္
                    (တိုင္းေကာ္မတီ၊ ခ႐ိုင္ပါတီ
                    အတြင္းေရးမွဴး)
(၂)     ဗိုလ္ေစာေအာင္ (ခ႐ိုင္စစ္ေရးတာဝန္ခံ)
(၃)     ရဲေဘာ္ဘေက်ာ္ (ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ)
(၄)     ရဲေဘာ္လွျမင့္
                    (ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္
                    ပါတီအတြင္းေရးမွဴး)
၃။     သာယာဝတီခ႐ိုင္
(၁)     ဗိုလ္ထြန္းလင္း (ခ႐ိုင္စစ္ေရးတာဝန္ခံ)
(၂)     ရဲေဘာ္စံထြန္း (ခ႐ိုင္ေျမယာတာဝန္ခံ)
(၃)     ရဲေဘာ္ျမစိုး
(*(*   စိန္သိမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ျခမ္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႕ျခမ္း။)
စိန္သိမ္းၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရးမွဴး)
(၄)     ရဲေဘာ္ေသာင္းေရႊ
                    (နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ)
(၅)     ဗိုလ္ေက်ာ္စိုး
                    (နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္
                    ပါတီအတြင္းေရးမွဴး)
(၆)     ရဲေဘာ္စံဝင္း (ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ)
(၇)     ရဲေဘာ္ေမာင္စု
          (ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး)
၄။     ျပည္ခ႐ိုင္
(၁)     ဗိုလ္ၿငိမ္း (ခ႐ိုင္စစ္ေရးတာဝန္ခံ)
(၂)     ရဲေဘာ္ေရႊ (ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ)
(၃)     ရဲေဘာ္ခ်စ္စရာ
          (သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴး)
၅။     သရက္ခ႐ိုင္
(၁)     ဗိုလ္ေနဝင္း (ခ႐ိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး)
(၂)     ရဲေဘာ္ျမင့္ႏုိင္ (ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ)
၆။     ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕
(၁)     ဆလိုင္းစံေအာင္ (ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒)
(၂)     ဆလိုင္းဗိုလ္ေက်ာ္လွ (စစ္ေရးတာဝန္ခံ)
၇။     ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္း
(၁)     ရဲေဘာ္ျမေမာင္(ေခၚ)တင္ထြန္း
(၂)     ရဲေဘာ္ဘသန္း(ေခၚ)သိန္းထြန္း
(၃)     ရဲေဘာ္ဘိုးသာ(ေခၚ)ေက်ာ္ဝင္း
(၄)     ရဲေဘာ္ေအးေမာင္(ေခၚ)လွေဆာင္
(၅)     ရဲေဘာ္ညိဳဝင္း(ေခၚ)ေဖသန္း
(၆)     ရဲေဘာ္ထြန္းျမင့္(ေခၚ)ခင္ေရႊ
(၇)     ရဲေဘာ္ဘေအာင္(ေခၚ)ေက်ာ္လြင္
(၈)     ရဲေဘာ္ၿငိမ္းေမာင္
(၉)     ရဲေဘာ္ ေဒၚေစာရီ(ေခၚ)မရင္ရင္
၈။     ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း
(၁)     ရဲေဘာ္ေအာင္ျမင့္(ေဆးမွဴး)
(၂)     ရဲေဘာ္တင္ဝင္း
                    (ပဲခူး႐ိုးမ စည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕
                    အတြင္းေရးမွဴး)
ဒုတိယပတ္  ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕မွာ ပထမပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ ဝါဒေက်ာင္း အတုိင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ပီကင္းျပန္မ်ားပါဝင္ သည္။
သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ႏွင့္ နည္းျပမွာလည္း ယခင္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။
(၁)     ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္ (အဘိဓမၼာဘာသာရပ္)
(၂)     ရဲေဘာ္ရွိန္ (ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္)
(၃)     ရဲေဘာ္စိုးဝင္း
                    (ပါတီတည္ေဆာက္ေရး ဘာသာရပ္)
(၄)     ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း (စစ္ေရး ဘာသာရပ္)
ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းတြင္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း၊ ငါးခ႐ိုင္မွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသာမကဘဲ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ေတာခိုလာသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုပါ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွ တကူးတကေခၚယူ၍ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သင္တန္းသား မ်ားသည္ 'အေတြးအေခၚ ျပဳျပင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ' မ်ားကို ဦးစားေပး၍ ေလ့က်င့္ၾကရသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ (၁) ႏိုင္ငံေရးအရ လက္ယာအေခ်ာင္ ဝါဒဆန္႔က်င္ေရး၊ (၂) စည္း႐ံုးေရးအရ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ဝါဒ(လစ္ဘရယ္ဝါဒ)ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ (၃) လုပ္ဟန္မွာ တစ္ဗိုလ္တစ္မင္းဝါဒႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးဟူေသာ သံုးမ်ဳိးဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ကို ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို ''ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေဘာ္ရွီဗစ္ ပီသေအာင္လုပ္ေရး လႈပ္ရွားေရးမူ''ဟု  ေခၚတြင္ေစခဲ့သည္။  ေတာခို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတာခိုအမႈထမ္းမ်ားကို ေျမ ေအာက္ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္အဖြဲ႕ဟူ၍ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး သခင္ ခ်စ္ကိုယ္တိုင္ ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။
ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းသည္ လည္း စင္စစ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ပီကင္းျပန္မ်ား က မိမိတို႔လမ္းစဥ္အတြက္ ေက်ာ႐ိုးမ်ား ေမြးျမဴျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ဖိအားေပးရာ တြင္လည္း ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕ႏွင့္ သင္တန္းသားတို႔၏ အင္အားကို အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့သည္။ သရက္ ခ႐ိုင္မွ ဗိုလ္ေနဝင္းကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ားအားလည္း မိမိ ကိုယ္ကို မိမိေဝဖန္ေရးကို အတင္းအက်ပ္ ျပဳလုပ္ခိုင္း ခဲ့သည္။
ပါတီတြင္း သေဘာတရားေရး တိုက္ပြဲမ်ား    ပိုမို ျပင္းထန္လာျခင္း(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၅ မွ ၃၉၁။)
        ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္က ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္း၌ ေလာက တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္မ်ဳိးသာရွိေၾကာင္း ပို႔ခ်ခဲ့ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အာဏာႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ လိုက္ျခင္းမွာ ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္က ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးက ထူေထာင္ရမည့္ အာဏာမွာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္၌ လူတန္းစားေလးရပ္၏ ပူးတြဲအာဏာရွင္ စနစ္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ ပါတီ၏တရားဝင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေနခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕ႏွင့္ သင္တန္းသား မ်ားသည္ ၅၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ပယ္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဆင္ႏႊဲၾကေတာ့သည္။
ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုမ်ားမွာမူ ရဲေဘာ္ မ်ဳိးတင့္က အထက္ဗဟိုကိုေက်ာ္၍ သင္ၾကားျခင္းကို အံ့ၾသေနၾကသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ ရက္တြင္ ၅၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပယ္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အစည္းအေဝးက်င္းပသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွာ ၅ဝ ခန္႔ရွိသည္။
ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းဆရာ အဖြဲ႕၏ အာဏာျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာ တရားေရးခံယူခ်က္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို လံုးဝဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သူမ်ားမွာ ရဲေဘာ္ဘခက္ႏွင့္ရဲေဘာ္ေအာင္ျမင့္တို႔ႏွစ္ဦးျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္ဘခက္သည္  ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕က သေဘာတရားေရးအရလည္းေကာင္း၊  ကြန္ျမဴနစ္   ပါတီ၏ စည္း႐ံုးေရးမူမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းကို လည္းေကာင္း အျပင္းအထန္ပင္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ ေတာ့သည္။ ရဲေဘာ္ဘခက္သည္ မာ့ခ္စ္လီနင္တို႔၏ အဆိုအမိန္႔မ်ားကို ကိုးကား၍ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သံုးမ်ဳိးရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာတင္ျပပါသည္။ ျပည္ပျပန္ မ်ား၏ ဂိုဏ္းဖြဲ႕မႈကိုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပင္ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ျပည္ပျပန္ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕သည္ ရဲေဘာ္ဘခက္၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ လာၾကၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ စြပ္စြဲ ၾကေတာ့သည္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ဝ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး က်င္းပရာ တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။(၁။  သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၉ဝ။)
(၁)     သခင္သန္းထြန္း
(၂)     ရဲေဘာ္ေဌး
(၃)     သခင္ခ်စ္
(၄)     ရဲေဘာ္ဘတင္(ေခၚ)ဂိုရွယ္
(၅)     ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး
(၆)     ရဲေဘာ္ျမ
(၇)     ဗိုလ္ရန္ေအာင္
(၈)     သခင္ပု
ရဲေဘာ္ျမသည္ အစည္းအေဝးသို႔ ႏွစ္ရက္သာ တက္ရၿပီး သခင္သန္းထြန္း၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေတာင္ငူခ႐ိုင္သို႔ ခရီးထြက္သြားရသည္။ သခင္ သန္းထြန္းက '၅၅ အာဏာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုး ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္ပစ္ဖို႔လိုသည္' ဟူေသာ စာတမ္းကို တင္ျပသည္။
ရဲေဘာ္ဘတင္(ဂိုရွယ္)ကလည္း 'ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ဥကၠ႒ရဲ႕ စာတမ္းအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္အခ်ဳိ႕' ဟူ၍ ေရးသားတင္ျပေတာ့သည္။  ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္  ပစၥည္းမဲ့အာဏာႏွင့္ အရင္း ရွင္အာဏာႏွစ္မ်ဳိးသာ ရွိသည္ဟူေသာ ျပည္ပ ျပန္တို႔၏ အဆိုအမိန္႔ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသည္ ပစၥည္းမဲ့ အာဏာႏွင့္ အရင္းရွင္အာဏာမ်ားအျပင္ ေတာ္လွန္ ေရးသမားမ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ လူတန္းစား စံုပူးတဲြ အာဏာတစ္မ်ဳိးရွိေသးသည္ဟူေသာ ၅၅ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္တို႔၏ တိုက္ပြဲမွာ မ်ားစြာျပင္းထန္၍လာသည္။
ဂိုရွယ္က သခင္သန္းထြန္း၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ''ဥကၠ႒ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ဟာ သစၥာေဖာက္ထေရာ္စကီ ရဲ႕ အၿမဲတမ္း ေတာ္လွန္ေရးဆိုတဲ့ လက္ဝဲအေခ်ာင္ သမားဝါဒတို႔ကို တေပါင္းတည္းေပါင္းထားတဲ့ အဆိုး ရြားဆံုးေရာေက်ာ္အေခ်ာင္သမားဝါဒသာလွ်င္ ျဖစ္ပါ တယ္၊ ဒါဟာ မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒကိုလက္ယာ၊ လက္ဝဲ ႏွစ္ဖက္က တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္၊''(၂။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၉၉။)ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာရပ္တည္ခ်က္ကို စြဲကိုင္ထားျခင္းျဖင့္ မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒကို လံုးဝ စြန္႔ပစ္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ သိကၡာကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး အလြန္ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲတဲ့ လိမ္ညာတဲ့နည္းကို အသံုးျပဳေနသည္။ ဥကၠ႒၏ အယူ ဝါဒေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းပါးမႈတို႔ကို ဖံုးကြယ္ရန္ ယခုကဲ့သို႔ လိမ္ညာသည္ စသျဖင့္ ဂိုရွယ္က ျပင္းထန္ ေသာ စကားလံုးမ်ား သံုးစြဲတိုက္ခိုက္ေဝဖန္ခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ခံစားခ်က္ကိုေျပာရရင္ျဖင့္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အသုဘအခမ္းအနားကို တက္ ေရာက္ေနရသလိုခံစားရတယ္''ဟုလည္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ဂိုရွယ္သည္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏ ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္းတင္ျပသည္။ သခင္ခ်စ္၊ ရဲေဘာ္ ေဌး၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ ရဲေဘာ္ရန္ေအာင္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို  ရွင္းျပသည္။  ဂိုရွယ္သည္ ''ကြၽန္ေတာ့္ကိုသတ္ပစ္ေတာင္မွ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ယံုၾကည္ ခ်က္ကိုမစြန္႔ပစ္ႏိုင္ဘူး''(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄ဝ၈။) ဟု ေျပာ၍ ယင္း၏ရပ္တည္ ခ်က္ကို အခိုင္အမာတင္ျပခဲ့သည္။
        ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္  ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ သည္ ဗဟုိမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းႏွင့္အတူ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္၏ေတာင္ဘက္အစြန္းႏွင့္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္ စြန္းရွိ ကြင္းသာေခ်ာင္းေကြ႕တြင္ လဲပင္စခန္းအမည္ ျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျချပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိေန႔တြင္ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္    စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအစည္းအေဝးကိုက်င္းပသည္။ အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တိုင္းေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းပါတီ ေကာ္မတီမ်ားလာေရာက္ တက္ေရာက္ၾကရၿပီး လူ၅ဝ ခန္႔တက္ေရာက္သည္။ သဘာပတိမွာ သခင္သန္းထြန္းျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားမွဴးမွာ ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္(ရဲေဘာ္ေဖၿငိမ္း)ျဖစ္သည္။ သခင္ သန္းထြန္းက ယခုအစည္းအေဝးသည္ ပါတီကြန္ဂရက္ လကၡဏာကိုေဆာင္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီ ကြန္ဂရက္မွာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္က ႏွစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ တစ္ႀကိမ္မွ် မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေပ။ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးက  ပါတီေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ကို  ကိုယ္စားျပဳ၍ အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို  အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၂ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး တင္ျပေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏အေျခခံလုပ္ငန္း စဥ္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒၾကမ္း (မူၾကမ္း)ကို ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ဘခက္ သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေသာ  ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္(ေဖၿငိမ္း) မွတစ္ဆင့္  ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတင္ျပေသာ အေျခခံလုပ္ငန္းစဥ္   ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကို အေျခခံအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း  တင္ျပလိုက္ရာ  ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္    တစ္ခုလံုးမွာလႈပ္ရွားသြား ေတာ့သည္။ ထိုေန႔ညတြင္ တပ္နီလူငယ္မ်ားသည္-
          ''၅၅ ျပန္ျပင္ေရးသမားေတြ ထုတ္ပစ္-ထုတ္ပစ္''
          ''ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားေတြ ထုတ္ပစ္-ထုတ္ပစ္''
          ''ေတာ္လွန္ေရး စစ္တံခြန္ကို လႊင့္ထူၾက- လႊင့္ထူၾက''
စသျဖင့္  ေဒါသႀကီးစြာ  ေၾကြးေၾကာ္ၾကရာ    ရဲေဘာ္ေဌးသည္  သခင္သန္းထြန္းႏွင့္  ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီးတို႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္  လႈပ္ရွားဖန္တီးမႈ        ကို မေက်မနပ္ျဖစ္လာရသည္။ ငွက္ဖ်ားတက္ေနေသာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္လည္း  မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ လာသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ နံနက္ ဝ၇၃ဝ နာရီတြင္  အစည္းအေဝးကို  ဆက္လက္က်င္းပ ျပန္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ အစည္း အေဝးကိုျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ၿပီး အစည္းအေဝးမွ  ေဒါသျဖစ္စြာျဖင့္ ထြက္ခြာသြားသည္။ ရဲေဘာ္ဘခက္ ကလည္း ဆက္လက္ကန္႔ကြက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအေပၚ သေဘာထားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလာေရာက္စဥ္ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ  မိန္႔ခြန္းကိုဖတ္ျပရာ  တပ္နီလူငယ္မ်ားက ဆူညံရင့္သီးစြာ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၆ ရက္တြင္ သခင္သန္းထြန္း ႏွင့္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးသည္ ဘခက္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ေတာ့သည္။ တပ္နီလူငယ္မ်ားက ရဲေဘာ္ဘခက္အား ရင့္သီးစြာစြပ္စြဲေျပာဆိုၿပီး ထုတ္ပစ္     ရန္ ေၾ<ြကးေၾကာ္ၾကသည္။ စင္စစ္ သခင္သန္းထြန္း     ႏွင့္  ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးသည္  ျပည္ပမွခ်မွတ္ေပးေသာ  လမ္းစဥ္မ်ားကို  ဗဟိုမွေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက လက္ခံ လာၾကေစရန္အတြက္ တပ္နီလူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထိုး၍ အၾကမ္းဖက္ဖိအားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္တည္း။
ပါတီတြင္း လုပ္ၾကံမႈႀကီး      (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၃၁ မွ ၅၂၆။)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္စခန္း၌ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို အေရးတႀကီး က်င္းပၾကသည္။ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား   မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕မွ-
(၁)     သခင္သန္းထြန္း
(၂)     သခင္ဇင္
(၃)     သခင္ခ်စ္
(၄)     ရဲေဘာ္ဘတင္(ဂိုရွယ္)
(၅)     ရဲေဘာ္ေဌး တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး
ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ-
(၁)     ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး
(၂)     သခင္ပု
(၃)     ဗိုလ္ရန္ေအာင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္တြင္ တပ္နီလူငယ္မ်ား ႏွင့္ ကင္းတပ္သားမ်ားသည္ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ ၿပီး အသင့္ေနရာယူထားၾကသည္။ အစည္းအေဝး စသည္ႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းက ဧၿပီလ ၂ ရက္ ေပၚလစ္ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေၾကညာၿပီး ဂိုရွယ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးတို႔က ဧၿပီလ ၂ ရက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မိမိတို႔၏ခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား   မ်ားကို တင္ျပၾကသည္။ ဂိုရွယ္က မိမိႏွင့္ ဗဟိုေက်ာင္း ကို မဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ မိမိအား ေခါင္းမာသည့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမားဟု စြပ္စြဲတာ မမွန္ေၾကာင္း၊ ဂိုဏ္းဖြဲ႕ျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း   ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ေဌးကလည္း မိမိသည္ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ေခါင္းမာစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ ကို မဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ဆံုးျဖတ္တာကိုနာခံမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကလည္း မိမိ သည္ ၆၅-၆၆ ခုႏိုင္ငံျခားေရးကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း  ယဥ္ေက်းမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ဂိုဏ္း မဖြဲ႕ေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္    ကို ျပန္ေရးၿပီးမွ အေျဖေပးလိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။
ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ ရဲေဘာ္ဘခက္ကိုလည္း တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။  ထိုအခ်ိန္တြင္  ရဲေဘာ္ Óဏ္ေက်ာ္(ရဲေဘာ္ညိဳေအာင္)၏ တဲတြင္ စခန္းပါတီ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပၾကရာ ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္၊  ရဲေဘာ္Óဏ္ေက်ာ္၊ ဗိုလ္တင္ေမာင္တို႔က ရဲေဘာ္ဘခက္ကို ျပန္ျပင္ေရးသမားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗဟို႐ံုးအုပ္ အျဖစ္က ထုတ္ပစ္ေၾကာင္း၊ စခန္းပါတီေကာ္မတီက ထုတ္ပစ္ေၾကာင္း၊ ေသနတ္သိမ္းေၾကာင္း၊ စခန္းပါတီ ေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာေနရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ဘခက္သည္ လက္ရွိတာဝန္မွ ျဖဳတ္ပစ္ျခင္းကို ခံရၿပီး စခန္းပါတီ ေကာ္မတီမွ ထုတ္ပစ္ျခင္းကိုလည္းခံရသည္။ ထိုအခ်ိန္ မွစ၍လည္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္သာ ေနရေတာ့သည္။
သခင္သန္းထြန္းက စခန္းလံုးကြၽတ္အစည္းအေဝး ကိုေခၚယူလိုက္ၿပီး ''ကေန႔ ပါတီထဲမွာ သမိုင္းဝင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ဆင္ႏႊဲလိုက္ၿပီ'' ဟုေၾကညာ လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးပိန္(ေခၚ)ဘတင္(ေခၚ)ဂိုရွယ္၊ ဦးစိန္(ေခၚ)ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ရဲေဘာ္ဘခက္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဖတ္ျပသည္။*(*ဂိုရွယ္အား ဦးပိန္၊ ရဲေဘာ္ေဌးအား ဦးစိန္စသည္ျဖင့္ ေခၚျခင္းမွာ လံုျခံဳေရးအရ အမည္ေျပာင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လံုျခံဳေရးအရ မၾကာခဏ အမည္ေျပာင္းေလ့ရွိသည္။) ယင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမား ထိပ္သီးမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဂိုရွယ္သည္ ၆၄ လမ္းစဥ္က ၅၅ လမ္းစဥ္၏အဓိကေသာ့ခ်က္မ်ားကို ႐ိုက္ခ်ဳိးျခင္း အား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ အေျခခံလုပ္ငန္းႏွင့္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဝါဒကို တိုက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ေသာ ၆၇- တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုေက်ာင္းကို ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္း၊ ၅၅ လမ္းစဥ္သည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အဆိုကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း စသျဖင့္ စြပ္စြဲထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂိုရွယ္ကို ဗဟိုေကာ္မတီ မွ ထုတ္ပစ္ၿပီး၊ ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရး ႏွင့္အာဏာမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာပါတီ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္း  က ႀကီးၾကပ္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ျပန္ျပင္ေရး ဝါဒကို  ဆက္လက္စြဲကိုင္ထားပါက  အၿပီးအပိုင္  ထုတ္ပစ္မည္ဟုလည္း သတိေပးလိုက္သည္။
ရဲေဘာ္ေဌးကိုမူ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံ ေသာ္လည္း ၆၅ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကို အျပည့္အဝသေဘာ မတူဘဲ ေထာက္ခံမဲေပးျခင္း၊ ၆၆ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲမေပးျခင္း၊ ၆၇ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ၅၅ လမ္းစဥ္သည္ ျပန္ျပင္ေရးဝါဒတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟူေသာ အဆိုကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ၆၅ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၆၆ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ယခင္က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီးမွ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း စသည္တို႔ကို က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲလိုက္သည္။ ရဲေဘာ္ေဌးသည္ ၅၅ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒကို ေခါင္းမာစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီမွ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္သည္ဟု  ဆံုးျဖတ္ခံရသည္။  ဗဟို ေကာ္မတီ၏အခြင့္အေရးႏွင့္ အာဏာကိုလည္း ဂိုရွယ္ ကဲ့သို႔ ႐ုပ္သိမ္းခံရၿပီး၊ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံပါတီအဖြဲ႕ အစည္းက ႀကီးၾကပ္ရန္တို႔ျဖင့္ အေရးယူခံခဲ့ရသည္။ ရဲေဘာ္ေဌး သည္ ဆက္လက္အန္တုပါက ပါတီမွ အၿပီးအပိုင္ ထုတ္ပစ္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
ရဲေဘာ္ဘခက္ကိုလည္း ၅၅ လမ္းစဥ္သမား ျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ကို မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ သေဘာထားသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဗဟို႐ံုးအုပ္အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ၿပီး လက္နက္သိမ္းလိုက္သည္။ စခန္းပါတီ ေကာ္မတီမွ လည္း ထုတ္ပစ္ကာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထား လိုက္သည္။
ေဖာ္ျပပါဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အေျခခံႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးျဖစ္ေသာ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဇင္၊ သခင္ခ်စ္တုိ႔က ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပု ႏွင့္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္တို႔၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ''ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ရဲေဘာ္ဘခက္တို႔သည္ ျပည္ပမွ ကြန္ျမဴနစ္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသမားမ်ားႏွင့္တူသည္ဟုလည္း စြပ္စြဲထား သည္'' ဟု ျပည္ပျပန္ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းကလည္း ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ရဲေဘာ္ဘခက္တို႔အား ကူမင္တန္မ်ားက လက္နက္ခ်ခဲ့သည့္ ျပည္ပလမ္းကို လိုက္မလား၊ ကူမင္တန္တပ္မ်ား လက္နက္မခ်သျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္က အၿပီးအပိုင္ေခ်မႈန္းခဲ့သည့္ တီယင္စင္ လမ္းကို လိုက္မလားဟု တင္းမာစြာ ေမးခဲ့သည္။ တပ္ဦးလူငယ္မ်ားကလည္း ငပိန္ႀကီးကို ထုတ္ပစ္၊ သတ္ပစ္၊ ကုလားႀကီးငပိန္(ဂိုရွယ္)ကိုသတ္၊ ငစိန္ (ရဲေဘာ္ေဌး)ကိုသတ္၊ ဘခက္ကိုသတ္၊ ဥကၠ႒ႀကီး သခင္ သန္းထြန္းသက္ေတာ္ရာ ေက်ာ္ရွည္ပါေစ စသည္ျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။
ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္သက္ကလည္း ဂိုရွယ္တို႔ သံုးဦးအား အၿပီးအပိုင္ေခ်မႈန္းရန္ တာဝန္ ယူသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ျမေမာင္၊ သရက္ခ႐ိုင္ မွ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္မွ ဗိုလ္မင္းေမာင္ စေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားအျပင္ ရဲေဘာ္ထြန္းေက်ာ္ (စိုးဝင္း၊ လူထုဦးလွ၊ ေဒၚအမာသား)၊ ေမာင္ခင္ေက်ာ္ (တက္တိုး)တုိ႔ကလည္း သစၥာေဖာက္မ်ားကို သတ္ပစ္ ဟု ေတာင္းဆိုၾကသည္။
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ တပ္နီ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထိုးေပး ၍ ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ရဲေဘာ္ဘခက္တို႔သံုးဦးအား စြဲခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးတင္ကာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလိုက္ ေတာ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္တြင္ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္၌    အလုပ္သမားေန႔အခမ္းအနားကို       က်င္းပရာ  ရဲေဘာ္ေဌး၏ သားငယ္ျဖစ္ေသာ ေမာင္ႏိုင္ (ေခၚ)ေမာင္ခ်စ္(ေခၚ)ဖိုးထူးက  ေတာ္လွန္ေသာ  အဇာတသတ္ဘြဲ႕ ကိုေပးၾကပါဟု ဆိုသည္။
တပ္နီအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ဝင္ မခင္ပုကလည္း ဂိုရွယ္ ကို ေအာက္ပါအတိုင္းစြပ္စြဲျပန္သည္။
''ေဟ့ ငပိန္ နင္က ငါတို႔သာယာဝတီခ႐ိုင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈမွာ ရန္သူကို နာၾကည္းၾကလြန္းလို႔ ေပါက္ကြဲတာ ကို နင္ကလင္တ႐ူးေတြ တဏွာေၾကာထသူ ေတြလို႔ ေျပာတယ္မဟုတ္လား၊ နင့္ကို ငါတို႔ ကိုယ္တိုင္သတ္မယ္ မေက်ဘူး၊ နင့္ကို ေသနတ္ နဲ႔လည္း မပစ္ဘူး၊ ဓားနဲ႔လည္း မခုတ္ဘူး၊  ငါတို႔  စီးတဲ့ဖိနပ္ေတြနဲ႔ကို  အေသ႐ိုက္ သတ္မယ္''
စင္စစ္ ဂိုရွယ္သည္ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈအား စိတၱဇေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ဟစ္စတီးရီးယား (HYSTERIA) ဟုသာ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ သန္းထြန္းက ဟစ္စတီးရီးယားဟု ဂိုရွယ္ေျပာျခင္းမွာ လင္တ႐ူးေတြ၊ တဏွာေၾကာထိသူေတြဟုဆိုလုိေၾကာင္း တပ္နီအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္တြင္ သခင္သန္းထြန္း တို႔လူစုသည္ 'မဟာပစၥည္းမဲ့ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ႀကီးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟို ေကာ္မတီႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္' ကို ထုတ္ျပန္ၾကျပန္သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေမာ္စီတုံး အေတြးအေခၚဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား တိုက္ခိုက္ရမည္ဟု လမ္းၫႊန္ထားသည္။
ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ရဲေဘာ္ဘခက္တို႔အား ေနပူထဲတြင္ ႀကိဳးတုပ္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာ တပ္နီ လူငယ္မ်ားသည္ အခ်ဳိ႕က တံေတြးႏွင့္ေထြးၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ က မၾကာခဏလာေရာက္ဆဲဆိုေနၾကသည္။ ရဲေဘာ္ ေဌးက အျပင္းဖ်ားသျဖင့္ သားငယ္ဖိုးထူးကို ေတြ႕ခြင့္ ေတာင္းရာ ဖိုးထူးကသစၥာေဖာက္ကို မေတြ႕ခ်င္ဟု  ဆိုၿပီး အစာငတ္၊ ေရငတ္ထားရန္ပင္ေျပာခဲ့သည္။ ဂိုရွယ္က က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုးရြားသျဖင့္ ေဆးဝါးကုသခြင့္ ေတာင္းေသာ္ လည္း သခင္သန္းထြန္းကခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ ဂိုရွယ္တို႔သံုးဦးမွာ အစာငတ္၊ ေရငတ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံရသျဖင့္ ပို၍ပင္ အေျခအေန ဆိုးရြားလာသည္။ သခင္သန္းထြန္းဂိုဏ္းမွာမူ ဂိုရွယ္ တို႔ သံုးဦးအား အခမ္းအနားျဖင့္ မၾကာခဏ စြဲခ်က္ တင္ေနၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ဘခက္ သည္ လြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပးၿပီး တပ္မေတာ္ထံသို႔ အလင္းဝင္သြားေတာ့သည္။ ရဲေဘာ္ဘခက္က ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ယိုယြင္းေနေသာ အေျခအေန မ်ားကို ျပည္သူသို႔ အသံလႊင့္၍တင္ျပရာ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးမွာ  တအံ့တၾသျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းတို႔   လူစုကား   ရဲေဘာ္ဘခက္ လြတ္ေျမာက္ထြက္ေျပးသြားသျဖင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို ေတာင္ညိဳေဒသ ဆင္ေသေခ်ာင္းဖ်ား သို႔ အျမန္ေျပာင္း ေရႊ႕ၿပီး ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဂိုရွယ္ကို အျမန္သတ္ရန္ စီစဥ္ ၾကရေတာ့သည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေတာ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ စိန္ပိန္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဂိုဏ္း ဆန္႔က်င္ ေရးတိုက္ပြဲ သဘာပတိအဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၉၁၊ ၄၉၂။)
သဘာပတိအဖြဲ႕
၁။       သခင္ဇင္         ဥကၠ႒
၂။       သခင္ခ်စ္        အဖြဲ႕ဝင္
၃။       သခင္ပု အဖြဲ႕ဝင္
တိုက္ပြဲဦးစီးအဖြဲ႕
၁။       ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္(ေဖၿငိမ္း) အတြင္းေရးမွဴး
၂။       ရဲေဘာ္Óဏ္ေက်ာ္(ညိဳေအး)
၃။       ဗိုလ္တင္ေမာင္(သိန္းထြန္း)
၄။       ရဲေဘာ္ညိဳ
၅။       ရဲေဘာ္ရွိန္
၆။       ရဲေဘာ္ေဌးၫြန္႔(ေအးလြင္)
၇။       ရဲေဘာ္ထြန္းရီ(ထြန္းသာ)
၈။       ရဲေဘာ္ထြန္းျမင့္(တင္ထြန္း)
၉။       ရဲေဘာ္ျမေမာင္(တင္ထြန္း)
မွတ္တမ္းေကာ္မတီ
၁။       ရဲေဘာ္ေက်ာ္ခင္(ဘိုးသာ)
၂။       ရဲေဘာ္ထြန္းေက်ာ္
          (စိုးဝင္း၊ လူထုဦးလွ ေဒၚအမာသား)
၃။       ရဲေဘာ္တင္ဟန္(ေအာင္သိန္းႏိုင္)
ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္(ေခၚ)ေဖၿငိမ္းက အသင့္ေရးယူ လာသည့္ တိုက္ပြဲဦးစီးအဖြဲ႕၏ သေဘာထားႏွင့္စြဲခ်က္ ကို တင္ျပသည္။ ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္၏တင္ျပခ်က္မွာ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ဂိုရွယ္ကို သတ္သင့္ေၾကာင္း၊ ရဲေဘာ္ ဘခက္ကို ရာဇဝတ္သားအျဖစ္သတ္မွတ္၍ ေတြ႕ရာ သခ်ဳႋင္းဓားမဆိုင္း သုတ္သင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ တို႔သာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ကာလသည္ စိန္ပိန္ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဂိုဏ္း ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲ၏ ျပင္ဆင္ေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈကာလျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္ မွတ္တမ္း ေကာ္မတီသည္ ျပည္ပေရဒီယိုမွ အသံလႊင့္ေပးလ်က္ ရွိေသာ တပ္နီလူငယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈအတိုင္း ဦးေဆာင္စီစဥ္ လႈပ္ရွားၾကရသည္။ ရဲေဘာ္ထြန္းရီ၊ ရဲေဘာ္ျမေမာင္၊ ရဲေဘာ္တင္ေအး၊ ရဲေဘာ္သက္လြင္၊ ရဲေဘာ္ထြန္းေက်ာ္ (စိုးဝင္း၊ လူထုဦးလွ၊ ေဒၚအမာသား)၊ ဖိုးထူး (ရဲေဘာ္ေဌး၏သား)၊ ရဲေဘာ္Óဏ္ေက်ာ္ (ျပည္ပျပန္)တို႔က ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဂိုရွယ္အား အဓိက စြဲခ်က္တင္ၾကသည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ခ်စ္၊ သခင္ဇင္၊ သခင္ပုႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းကလည္း စြဲခ်က္ တင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုကင္းတပ္၊ တပ္နီလူငယ္၊ တပ္နီအမ်ဳိးသမီးလူငယ္ စေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း စြဲခ်က္တင္၍ ေသြးေခြၽး စာရင္းတြက္ၾကသည္။ အားလံုးကပင္ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဂိုရွယ္အား သတ္ပစ္ရန္ေၾ<ြကးေၾကာ္ၾကသည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပ ျပန္တို႔၏ အလိုက် ေအာက္ပါအတိုင္း စြဲခ်က္တင္ခဲ့ သည္။ (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ၄၊ ၅ဝ၆။)
 ''စိန္ပိန္တို႔က ေနဝင္းကို မိတ္ေဆြလို႔ေျပာ တယ္၊ တိုင္း ၃ မွ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ၂ဝ ေက်ာ္၊ ရဲေဘာ္ ၃ဝဝ ေက်ာ္ ေခါင္းျဖတ္ခဲ့ရတယ္၊ တပ္အင္အား ၁ဝဝဝ နီးပါးျပဳတ္ခဲ့ရတယ္၊*(*စင္စစ္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဗိုလ္ၫြန္႔ေမာင္ဦးစီးေသာ တိုင္း ၃ (ေခၚ) ေအာက္ဗမာျပည္တိုင္း တစ္ခုလံုး လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ခဲ့ၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။)ရြာေတြဟာဆိုလည္း ရြာလံုးကြၽတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ပဲ မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရတယ္၊ ဒီ ရာဇဝင္ေၾကြးကို ဆပ္ရမယ္၊ ဒါအတြက္ စိန္ပိန္ဟာ  ေသြးစာရင္းရွင္းရမယ္၊  စိန္ပိန္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘယ္လမ္းလိုက္မလဲ၊ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးတိုက္ပြဲ ဦးစီး ေကာ္မတီရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လံုးဝသေဘာ တူတယ္၊ ဘယ္လမ္းလဲဆိုတာကေတာ့ ေျမႀကီး ထဲပို႔လိုက္ဖို႔ပဲ''
ရဲေဘာ္ေဌး၏သားငယ္ ဖိုးထူးကလည္း ရွည္လ်ား စြာ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ဂိုရွယ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးအား ေသဒဏ္ ေပးရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္-
''သူတို႔ကို ေသဒဏ္ေပးတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္႔ကို တာဝန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဂိုဏ္းကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးစိန္(ရဲေဘာ္ေဌး)ကို သတ္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္႔ကို တာဝန္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါ တယ္''
ဖိုးထူးသည္ ဖခင္ျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ေဌး၏ မ်က္ႏွာကို လက္ညႇိဳးေငါက္ေငါက္ထုိး၍ ''ခင္ဗ်ားကို က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လည္လွီးသတ္မယ္'' ဟု ေဒါႏွင့္ေမာႏွင့္ ေအာ္္ဟစ္ ၾကံဳးဝါးခဲ့သည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ကား ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရာ ဆင္ေသေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ လူသတ္ပြဲႀကီးကို စတင္ၾကေတာ့သည္။ ဂိုရွယ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးမွာ လက္ျပန္ႀကိဳးမ်ား အတုပ္ခံထားရၿပီး တပ္နီလူငယ္မ်ားက ဆဲဆို႐ိုက္ႏွက္ၾကေသာေၾကာင့္ ဦးေခါင္းမ်ား ေပါက္ကြဲေနသည္။ သဘာပတိအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ သခင္ဇင္က စြဲခ်က္တင္ေနစဥ္ ရဲေဘာ္ေဌးက ''က်ဳပ္တို႔ကေတာ့ ဘယ္အေကာင္ေတြကိုမွ အားမကိုးဘူး၊ ျပည္ပဆရာႀကီး ေတြကိုလည္း အားမကိုးဘူး၊ က်ဳပ္တို႔ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ က်ဳပ္တို႔ပဲ'' ဟု ေျပာလိုက္ရာ ရဲေဘာ္ေဌး၏သားျဖစ္သူ ဖိုးထူးအပါအဝင္ တပ္နီလူငယ္မ်ားက ဝုိင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ ၾကေတာ့သည္။ ဖိုးထူးသည္ ရဲေဘာ္ေဌးအား ဝါးရင္း တုတ္ျဖင့္ လႊဲ႐ိုက္ခဲ့သည္။ ဂိုရွယ္လည္း အ႐ိုက္ခံရ  သည္။ ဂိုရွယ္က ''ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ကို တစ္ခါတည္း သာ သတ္ပစ္လိုက္ၾကပါ၊ ဒီလိုေတာ့ ညႇဥ္းဆဲမေနၾကပါ နဲ႔'' ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ သဘာပတိသခင္ဇင္က ဆက္လက္၍ စြဲခ်က္တင္ရဦးမည္ဟု ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ တပ္နီလူငယ္ မ်ားက ဂိုရွယ္ႏွင့္ရဲေဘာ္ေဌးအား ဝိုင္းဝန္းႏွိပ္စက္ ႐ိုက္ႏွက္ေနၾကစဥ္ သခင္သန္းထြန္းက စီရင္ခ်က္မခ် ခင္ မေသေစႏွင့္ဟု ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေပါက္ကြဲၾကသည္မွာ ေကာင္းသည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ သခင္ဇင္က ဂိုရွယ္ႏွင့္ရဲေဘာ္ေဌးတို႔အား ပါတီက အၿပီးအပိုင္ထုတ္ပစ္ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ ေန႔လယ္ ၂ နာရီအတြင္းတြင္ သုတ္သင္ပစ္ရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ရဲေဘာ္ဘခက္ႏွင့္ သာလွတို႔ႏွစ္ဦးကိုလည္း မျဖစ္မေန သတ္ျဖတ္ရမည့္ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။
ဝိုင္းဝန္းႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္းခံထားရသျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ား  ျပင္းထန္စြာရရွိေနေသာ  ဂိုရွယ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးတို႔အား ဗိုလ္တင္ေမာင္(ေခၚ)ဗိုလ္သိန္းထြန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ စိန္ပိန္သုတ္သင္ေရးအဖြဲ႕က အသင့္တူးထားေသာ က်င္းမ်ားရွိရာသို႔ ဆြဲေခၚသြားသည္။ ဂိုရွယ္(ေခၚ)ရဲေဘာ္ဘတင္(ေခၚ)ဦးပိန္သည္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္ 'ႏိုင္ငံတကာလူမ်ဳိးစံု ခ်စ္ၾကည္ ေရး' (အင္တာေနရွင္နယ္)သီခ်င္းကို သီဆိုလိုက္       သည္။  ရဲေဘာ္ေဌးကလည္း  'ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအဓြန္႔ရွည္ပါေစ'ဟု   ေၾကြးေၾကာ္လိုက္သည္။ ဗိုလ္တင္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ ႀကီးမားခဲ့ၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စတင္ထူေထာင္စဥ္ကပင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္အိုႀကီးႏွစ္ဦးအား ဓားေျမႇာင္မ်ားျဖင့္ ရက္စက္စြာ ထုိးသတ္လိုက္ၾကေတာ့ သည္။
စင္စစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာခို ခါစကာလ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္(ရဲေဘာ္ျဖဴ)မ်ားႏွင့္ တြဲစဥ္ ကပင္ လူသတ္ဝါဒကို က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထုကိုလည္း အႀကိမ္မ်ားစြာပင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ လူသတ္ဝါဒမွာမူ ျပည္ပပံုတူ ကူးခ်ျခင္း၏ ကြင္းဆက္ျဖစ္ၿပီး ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္မွာမူ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ ေရးႏွင့္ ပါတီအပုပ္ခ်ပြဲမ်ား၏ ျပင္းထန္စြာ ဂယက္ ႐ိုက္ခတ္ျခင္းမ်ားပင္တည္း။
စိန္၊ ပိန္ အငုတ္ အတက္ သုတ္သင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ   (၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅၂၉ မွ ၆၄၈။)
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ဂိုရွယ္ ႏွင့္ရဲေဘာ္ေဌးကို သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ၿပီးေနာက္ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္စခန္းတည္ရာ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ညိဳ ေဒသ၊ ဝါးနက္ေခ်ာင္းဖ်ားေရာက္ရွိလာေသာ ပဲခူး႐ိုးမ တိုင္း အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ျမ(ေခၚ)ရဲေဘာ္တင္ဦး၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာနတ္ (ခ)ရဲေဘာ္ထြန္းေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔အား ရဲေဘာ္ ေဌးတို႔ကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာသို႔ ပို႔ထားေၾကာင္း လိမ္ညာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ တြင္  ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားသာတက္ေရာက္ရသည့္ အစည္းအေဝး က်င္းပေတာ့မွအျဖစ္မွန္ကို ရွင္းျပၾက သည္။ ေဒါက္တာနတ္(ေခၚ)ရဲေဘာ္ထြန္းေမာင္(ေခၚ) ဦးလွက မ်က္ရည္က်ရာ တပ္နီလူငယ္မ်ားက ျပင္းထန္ စြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကသည္။
ထိုအေတာအတြင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းသည္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ကို ေရွာင္ကြင္းေသာအေနျဖင့္ မၾကာခဏ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ စိန္၊ ပိန္ အငုတ္ အတက္ သုတ္သင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ စတင္ေတာ့သည္။ ယင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ တပ္နီလူငယ္မ်ားႏွင့္ တပ္နီအမ်ဳိးသမီး လူငယ္အဖြဲ႕က ပထမဦးဆံုးစိစစ္ခဲ့သူမွာ ရဲေဘာ္ျမပင္ ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ျမကို ဂိုရွယ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးတို႔၏ ေနာက္လိုက္အျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ေဒါက္တာနတ္သည္လည္း တပ္နီမ်ား၏ေဝဖန္ျခင္းကိုခံရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပဲခူး႐ိုးမတုိင္းအား တုိင္းေကာ္မတီ မ်ားကိုေက်ာ္၍ တိုက္႐ိုက္ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့သည္။ စိန္၊ ပိန္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဂိုဏ္းကို ေခ်မႈန္းၿပီးေၾကာင္း လည္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တုိက္႐ိုက္အေၾကာင္း ၾကားခဲ့သည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ သခင္ သန္းထြန္းသည္ ဘတင္၊ ငေဌးသုတ္သင္ေရးတိုက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နိဂံုးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့ရာ စိန္၊ ပိန္ရဲ႕ အငုတ္ႀကီးကေတာ့ ငပိုင္ႀကီးပဲျဖစ္တယ္၊ (၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅၄၆။)ဟု  ေျပာၾကားလိုက္ေတာ့သည္။ ငပိုင္ဆိုသည္မွာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ သည္ ထုိေန႔မွာပင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံလိုက္ရေတာ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္နီလူငယ္မ်ားသည္ ဂိုရွယ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးတို႔ကို သုတ္သင္စဥ္ကကဲ့သို႔ပင္ တံေတြးျဖင့္ ေထြးျခင္း၊ ေျချဖင့္ကန္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္သူ၊ ၅၅ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သမား စသည္ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသည္။ စိန္၊ ပိန္ဂိုဏ္းဝင္ျဖစ္ၿပီး စိန္၊ ပိန္ထက္ ပင္ ဆိုးရြားသူဟု ဆုိၾကသည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အစည္းအေဝးတြင္ အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိသို႔ တင္ျပရာတြင္     (၂။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅၆၉။) -
                ''မာ့ခ္စ္လီနင္  ေမာ္စီတုံးဝါဒ  မုခ်ႏိုင္ရ မယ္''
                   ''ျပန္ျပင္ေရးဝါဒ မုခ်က်ဆံုးရမယ္''
                   ''ဒါဟာ သမိုင္းရဲ႕ မုခ်တရားပဲ''
                   ''ကမၻာ့ျပန္ျပင္ေရးသမားေတြ က်ဆံုးပါေစ''
''ဗမာပံုစံ ျပန္ျပင္ေရးျဖစ္တဲ့ ပူးတြဲ အာဏာ ရွင္ဝါဒနဲ႔ တတိယၾကားလမ္းဝါဒသမားေတြ က်ဆံုးပါေစ''
                   ''မာ့ခ္စ္လီနင္စတာလင္ ေမာ္စီတုံး ဝါဒ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ''
ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။  အာဏာႏွစ္ရပ္၊ အာဏာသံုးရပ္ ျပႆနာတြင္ အာဏာႏွစ္ရပ္ဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္သန္းထြန္း သည္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ရပ္တည္ မႈကို ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္အျဖစ္ ဖံုးကြယ္ထားလိုက္သည္။ 'ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ ၅၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုမွ အျမန္ဆံုးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္ရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း၏ အဆိုျပဳခ်က္' ကို အၾကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ အာဏာသံုးရပ္သမားအျဖစ္ အစြပ္စြဲခံခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ ကိုလိုနီေခတ္အတြင္းက သန္လ်င္ေရနံေျမမွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္သခင္ လွၿမိဳင္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ဟိုင္နန္ ကြၽန္းသို႔ သြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတို႔တြင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ျဖစ္လာ ၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ ေပးခဲ့ရသည္။  ၁၉၅၅  ခုႏွစ္တြင္  အရန္  ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ျပန္ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္(အျပည့္)ျပန္ျဖစ္လာသည္။  ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ သည္  ျပည္ခ႐ိုင္ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္  ေရႊေလးေဒသ ငရွဥ့္ကြင္းရြာ  အေရွ႕ဘက္တစ္မိုင္ကြာ  ေလးဆယ္ ေခ်ာင္း လက္တက္ သစ္လေျမာင္ဖ်ားရွိ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌ ေျခလက္မ်ားကို ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားကဲ့သို႔ အတုပ္အေႏွာင္ခံ ထားရသည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ တပ္နီလူငယ္မ်ား၏ နည္း မ်ဳိးစံုျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို မခံ ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ အက္စ္ပရင္ ေခြၽးထုတ္ေဆး ၃၃ လံုးေသာက္၍ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသရန္ၾကံျခင္းမွာ ပါတီကို အႀကီးမားဆံုးအန္တုျခင္းဟု ထပ္မံစြပ္စြဲၾက သည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကို ပါတီတြင္း အာဏာသိမ္းေရး ႏွင့္ ရန္သူ သူလွ်ဳိလုပ္သည္ဟူေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရန္ လည္း ဖိအားေပးၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္အား အၾကြင္းမဲ့လက္နက္ခ် ရမည္ဟုဆိုကာ  ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္ကို ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅၇၂။)
''ရန္ေအာင္သည္''
 (၁)    ငေဌး၊ ဘတင္ဂိုဏ္း၏ပါတီဖ်က္ဆီးေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဖ်က္ဆီးေရး အၾကံအစည္ မ်ားကို လံုးဝဥႆံု ေဖာ္ေကာင္လုပ္ရမည္။
(၂)     ငေဌး၊ ဘတင္ဂိုဏ္း၏ပါတီဖ်က္ဆီးေရး၊ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဖ်က္ဆီးေရးမ်ားကို မိမိက ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘယ္လိုမိမိက ၾကံစည္ခဲ့ သည္ကုိ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးရမည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ အခ်ိန္ယူ၍ စစ္ေဆးခံေနရ သည္။ အခ်ိန္ယူ၍လည္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရ သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္သည္ လူထုအစည္းအေဝးအျဖစ္ က်င္းပၿပီး  ေတာ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဗဟို စခန္းပါတီ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ညိဳေအာင္ (ရဲေဘာ္Óဏ္ေက်ာ္၊ ျပည္ပျပန္)က ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကို စစ္ေဆးသည္။ ျပည္ပျပန္ညိဳေအာင္သည္ ဗိုလ္ ရန္ေအာင္ႏွင့္ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္ေဌးတို႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံပံု၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္က အစည္းအေဝးကို သပိတ္ေမွာက္၍ ထြက္သြားပံုတို႔အား အေသးစိတ္ပင္ ေမးျမန္းစစ္ေဆး ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္က စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ ခဲ့သည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ဗိုလ္ ရန္ေအာင္သည္ မိမိအေနႏွင့္ေတာ္လွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕အား   စိန္ပိန္ဂိုဏ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးမည္၊ (၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅၇၂။) ဟုဆုိလိုက္ရေတာ့သည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ စိန္ပိန္တို႔၏ ရန္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနမႈႏွင့္ တိက်ေသာ အာဏာသိမ္းလုပ္ၾကံ ေရး အစီအစဥ္ (၃။    သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅၇၅၊ ၅၇၆။)ကို ယခင္က မသိရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တုိက္႐ိုး တိုက္စဥ္ ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲဟုသာ ထင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စိန္ပိန္ အေရးယူၿပီး၊ ၄-၅ ရက္ၾကာမွ သခင္သန္းထြန္း က ျပန္ျပင္ေရးသမားမ်ားလက္ထဲမွ အာဏာလုယူ လိုက္ရသည္ဟု ေျပာမွသာ ရိပ္မိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။
'စိန္ပိန္တို႔ရဲ႕ ယုတ္မာရက္စက္တဲ့ ဒီအၾကံ အစည္ကို ဟိုတုန္းက သိခဲ့ပါရက္သားနဲ႔ အခုမွ ဖြင့္ေျပာလိုက္ရင္ ငါ႔အျပစ္မ်ား ပိုႀကီးထြား မလားဆိုတဲ့ သေဘာထားမရွိပါ၊ ရွိရင္၊ သိရင္ အကုန္အန္ခ်၊ ပါတီကို ပံုအပ္မွာပါပဲ၊ ဒါက ကြၽန္ေတာ္မေသမီေနာက္ဆံုးသေဘာထားပါ ပဲ။''
''ဒါေပမဲ့ ရဲေဘာ္ေတြက မယံုဘူးဆုိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေနာင္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ သမုိင္းအတြက္ လက္ေတြ႕ ကပဲ အခိုင္အမာသက္ေသထူပါမယ္၊ ဒီလို တင္ျပ ခဲ့တာဟာ ကြၽန္ေတာ့္အျပစ္ကို ေပါ့ေစလိုလို႔ မဟုတ္ပါ။''
''စိန္ပိန္ဂိုဏ္းဝင္ျဖစ္တယ္ဆို႐ံုနဲ႔  ေသဒဏ္ ထိုက္တန္ေနၿပီ။ ေနာက္ပိုင္း စိန္ပိန္ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္ ေတြ ဆက္ခံရင္း ဂိုဏ္းထပ္လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက တာေၾကာင့္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ေသဒဏ္ပင္ ထိုက္တန္ ေနၿပီ။ စိန္ပိန္ထက္ အျပစ္ပိုႀကီးသူ၊ အႏၲရာယ္ ပိုႀကီးသူသစၥာေဖာက္အျဖစ္ ျမင္ခဲ့ပါၿပီ။''
''ဒါေၾကာင့္လည္း  အယူခံထိုက္တဲ့အေကာင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ပိုင္းျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။''
ဟူ၍လည္း ေျဖာင့္ခ်က္တြင္ ေနာက္ဆံုးတင္ျပခဲ့ သည္။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ မတတ္သာေတာ့သျဖင့္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ သန္းထြန္းကမူ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏ေျဖာင့္ခ်က္သည္ စိန္ပိန္ဂိုဏ္းကို ဆက္လက္ကာကြယ္ေနေၾကာင္း၊ ေသဒဏ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ ပါတီက အျပစ္ မရွိသူတစ္ဦးကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ပစ္ရာေရာက္ေအာင္ လူသတ္ပါတီျဖစ္ေအာင္ စြပ္စြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္နီလူငယ္မ်ားကလည္း ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကို သတ္ပစ္ရန္သာ အဆက္မျပတ္ ေအာ္ဟစ္ႀကိမ္းေမာင္း ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေတာ္ လွန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စခန္း၌ လူထုအစည္းအေဝး က်င္းပျပန္ေလသည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ သခင္သန္းထြန္းက 'ပါတီ ဖ်က္ဆီးေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးဖ်က္ဆီးေရး၊ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဂိုဏ္း စိန္ပိန္ဂိုဏ္းဝင္ ရန္ေအာင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊  ဗဟို ေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္' ကို ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဗိုလ္ရန္ ေအာင္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမားအျဖစ္ အမ်ဳိး မ်ဳိး စြဲခ်က္တင္ၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ဆံုးျဖတ္ထား သည္။(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၉၄။)
ရန္ေအာင္အား
(က)    ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ပစ္ လိုက္သည္။
(ခ)     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ မွ ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။
ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္အား စြဲခ်က္တင္၍ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ရန္ လိုအပ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းၾကျပန္သည္- (၂။သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၉၅၊ ၅၉၆။)
(၁)     စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕
          (၁)     ရဲေဘာ္သခင္ခ်စ္ (အဖြဲ႕ဥကၠ႒)
          (၂)     ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်
          (၃)     ရဲေဘာ္သက္
          (၄)     ရဲေဘာ္ထြန္းရီ
          (၅)     ရဲေဘာ္စိုးဝင္း
          (၆)     ရဲေဘာ္ထြန္းျမင့္
          (၇)     ရဲေဘာ္ ခင္ေက်ာ္
ဤအဖြဲ႕၏တာဝန္မွာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏ပါတီ ဖ်က္ဆီးေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးဖ်က္ဆီးေရး၊ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရး အလုပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ မ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။
(၂)     စြဲခ်က္တင္လူထုတိုက္ပြဲ ဦးစီးေကာ္မတီ
ယင္းအဖြဲ႕ကို သီးျခားမဖြဲ႕ဘဲ စခန္းပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ားကပင္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။
          (၁)     ရဲေဘာ္ညိဳေအာင္(အတြင္းေရးမွဴး)
          (၂)     ရဲေဘာ္ဗိုလ္တင္ေမာင္
          (၃)     ရဲေဘာ္သက္
          (၄)     ရဲေဘာ္ညိဳ
          (၅)     ရဲေဘာ္ခ်စ္ေဝ
          (၆)     ရဲေဘာ္ထြန္းရီ
          (၇)     ရဲေဘာ္ေသာင္းေရႊ
(၃)     စြဲခ်က္တင္လူထုတိုက္ပြဲသဘာပတိအဖြဲ႕
          (၁)     ရဲေဘာ္သခင္ဇင္ (သဘာပတိ)
          (၂)     ရဲေဘာ္ခ်စ္
          (၃)     ရဲေဘာ္သခင္ပု
ထို႔ေနာက္ ဗုိလ္ရန္ေအာင္အား ဗုိလ္ရန္ေအာင္၏ ေယာက္ဖျဖစ္သူ ဗိုလ္တင့္ဆန္း(ေခၚ)ေအာင္သိန္းလြင္ က စတင္စြဲခ်က္တင္ကာ ေသဒဏ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏တူျဖစ္သူ ရဲေဘာ္တင္ဟန္(ေခၚ)ေအာင္သိန္းႏုိင္(ေခၚ)သာေမာင္ က စြဲခ်က္တင္ျပန္သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ သခင္ပု (ေခၚ) ဦးထြန္းေဝကလည္း စြဲခ်က္တင္ျပန္သည္။ ဗိုလ္ ေဇယ်၊ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္သန္းထြန္းတို႔ကလည္း ဖက္ဆစ္စစ္ဗိုလ္၊ စိန္ပိန္ဂိုဏ္းဝင္၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးသမား၊ ပါတီဆန္႔က်င္ေရးသမား စသည္ျဖင့္ စြဲ ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး တင္ၾကသည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္အား ေနာက္ဆံုးစြဲခ်က္တင္သူမွာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏သားလတ္ျဖစ္သူ ေဇလတ္(ေခၚ) ရဲေဘာ္ေစာမင္းျဖစ္သည္။ ေဇလတ္သည္ ဗိုလ္ထြန္း ၿငိမ္းႏွင့္ ေအာင္ၿငိမ္းတို႔က အနီးကပ္ေလ့က်င့္ပညာ ေပးမႈေၾကာင့္ ဖခင္အား ရန္သူအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေဇလတ္သည္ စာျဖင့္ေရး၍ စြဲခ်က္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ''က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ လာႏုိင္ရင္ လာေတာင္ သတ္ခ်င္တယ္''ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ ဝါး႐ံုတြင္ ေက်ာျဖင့္ ကပ္၍ ႀကိဳးတုပ္ခံထားရၿပီး တပ္နီလူငယ္မ်ား၏ တံေတြးျဖင့္ ေထြးျခင္း၊ ႀကိမ္းေမာင္းဆဲဆိုျခင္းတို႔ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ခံေနရသည္။ ငွက္ဖ်ားေရာဂါဖိစီးႏွိပ္စက္သျဖင့္လည္း အစာေရစာပင္ မစားႏုိင္ေတာ့ေပ။ သတိလစ္ၿပီး ကေယာင္ကတမ္း ေအာ္ဟစ္၍ေနသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုကင္းတပ္မွဴး ဗိုလ္ သန္းထြန္း(ေခၚ) ဗိုလ္တင္ေမာင္သည္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္း မေသဆံုးႏုိင္ေအာင္ ေဒါက္တာနတ္အား အျမန္ဆံုး ေဆးဝါးကုသေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလ အစီအစဥ္အတုိင္း စဲြခ်က္တင္ၿပီးမွ စီရင္ခ်က္ခ်မည့္ အစား အျမန္ဆံုး စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ဇင္သည္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္အတြက္ စီရင္ခ်က္ကို အျမန္ဆံုး ဖတ္ၾကားရသည္။(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၆၅၃။)
''စိန္ပိန္ဂိုဏ္းဝင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမား တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား ေနဝင္းရဲ႕ သူလွ်ဳိ သစၥာေဖာက္ အာဏာ႐ူး၊ တဏွာ႐ူး ဦးပိုင္(ေခၚ)  ရန္ေအာင္အား သဘာပတိအဖြဲ႕က ေသဒဏ္ေပး လိုက္သည္''
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ အဖ်ားဒဏ္ ေၾကာင့္ သတိလစ္ၿပီး ေသအံ့မူးမူးျဖစ္၍ေနသည္။ ထို႔ေနာက္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း ေကာ္မတီ ရဲေဘာ္သက္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ တပ္နီလူငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရဲေဘာ္ခင္ေက်ာ္(ေမာင္ၿမိဳင္)၊ ရဲေဘာ္သိန္းဟန္(ေမာ္စီ ကို)၊ ရဲေဘာ္ျမင့္ေအာင္(ေမာင္ထြားရွိန္)ႏွင့္ ခင္ေလး ျမင့္ (မဝင္းျမင့္)၊ အျမင့္(မစန္းဝင္း)၊ မခင္ပု(မလွၾကည္) တို႔က သတိလစ္၍ အသက္ငင္ေနေသာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ အား ပလတ္စတစ္အိပ္ရာခင္းျဖင့္ ရစ္ပတ္တုပ္ေႏွာင္၍ စခန္းအျပင္ကို ထုတ္သြားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ ရန္ေအာင္အား တံေတြးျဖင့္ ဝိုင္းေထြးၾကသည္။ တပ္နီအမ်ဳိးသမီး အျမင့္(မစန္းဝင္း)က ဗိုလ္ရန္ေအာင္၏ လည္မ်ဳိကို ေျခေထာက္ျဖင့္စံုနင္း၍ တက္ခုန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဝါးရင္းတုတ္မ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း၍ ႐ိုက္သတ္ လိုက္ၾကေတာ့သည္။
ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္မွ ပထမဆံုး စေတးခံရသူမ်ားမွာ ဂိုရွယ္၊ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္တို႔ျဖစ္သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ျပည္ပၾသဝါဒကို နာခံရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိ အစဥ္အလာ  ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အၿပီးအပိုင္ သုတ္သင္ ေခ်မႈန္း၍ ျပည္ပျပန္မ်ားကို မ်ားစြာေျမႇာက္စားေနရာ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီတြင္း ပါတီပတြင္ လူသတ္ ဝါဒႏွင့္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္လမ္းစဥ္ကို တြင္က်ယ္စြာ က်င့္သံုးလာသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အလွမ္းေဝးသည္ထက္ ေဝးလာသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္အား ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကေလရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ စခန္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ႏွင့္ ေဝးရာသို႔ေျပးလႊား တိမ္းေရွာင္ ေနရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမ ေတာင္တန္း ေပၚတြင္ ေနရာအတည္တက်မရွိဘဲ ေျပးလႊားေနရ သည့္ ၾကားမွပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization