Home » » ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၃) အခန္း(၁)

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၃) အခန္း(၁)


ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း

အပိုင္း(၃)

(၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီကာလမ်ား)

အမွာစာ
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း  အပိုင္း(၁)တြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ကိုလိုနီေခတ္ကာလအတြင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ သေႏၶတည္ခဲ့ပံု၊ ေသာင္းက်န္း သူျဖစ္လာမည့္  ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားေပၚေပါက္ လာပံုတို႔ကိုေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။  ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၂) တြင္မူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကာလ အတြင္း ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္နက္ ကိုင္ေတာခို၍ အတိအလင္းထႀကြေသာင္းက်န္းၾကပံု၊ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားၾကပံု၊ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပံုတို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ ကိုလိုနီကြၽန္ဘဝ အတြင္း သက္ဆင္းရမႈ၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဝင္ေရာက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရေၾကာင္း အျငင္းပြား စရာမရွိပါ။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ဆက္လက္သက္ဆိုးရွည္ေနရျခင္းမွာလည္း ဝါဒစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲ၊ တစ္ယူသန္စိတ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒမ်ား၊ စစ္ဘုရင္ ဝါဒမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားမႈ၊ ျပည္ပမွ ေသြးထိုးမႈမ်ား ေၾကာင့္ဆိုသည္မွာ လည္း ဒြိဟျဖစ္စရာမရွိပါ။
ယခု ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၃) တြင္မူ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရတက္လာၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚယူျခင္း၊ ျပည္တြင္းညီၫြတ္ ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ပံု၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အင္အားအႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္း လူသတ္ဝါဒ ထြန္းကားလာပံု၊ ေကအင္န္ယူပါတီတြင္းသို႔ပါ လူသတ္ ဝါဒကူးစက္ပံုႏွင့္ အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာ႐ိုးထျခင္းဟုေခၚဆိုေန ၾကေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အာဏာနီလႈပ္ရွားမႈ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ျပည္သူ လူထုႏွိပ္စက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔မွာ ေရး၍ ကုန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားေပၚလြင္႐ံုမွ်သာ ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါသည္။ အက်ယ္ကို အခ်ဳိ႕ေသာ မွီျငမ္း ကိုးကားျပဳစုစာအုပ္မ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ ယခင္စာအုပ္မ်ားနည္းတူ မွီျငမ္း ကိုးကားေသာ စာအုပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ စာအုပ္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အတိအက်ယူရန္ မဟုတ္ပါ။ သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၁) ႏွင့္ (၂) စာအုပ္မ်ားႏွင့္စာလွ်င္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း  အပိုင္း(၃)  က႑သည္ မ်က္ေမွာက္ကာလႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္လာၿပီျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ သိမီလိုက္သူ၊ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳဖူးသူမ်ားပိုမို မ်ားျပားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္မွာ အေျခခံ ျဖစ္စဥ္မ်ားသာျဖစ္ေလရာ ျပည့္စံုေသာသမိုင္းပန္းခ်ီ ကားခ်ပ္ႀကီးတစ္ခ်ပ္  ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ကိုယ္ေတြ႕သိမီ လိုက္သူမ်ားက ထပ္မံျဖည့္စြက္ေရးဆြဲ ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖည့္စြက္ေရးသားၾကျခင္း၊ ကြဲလြဲမႈရွိပါက  အမွန္ကိုျပဳျပင္ရယူၾကျခင္းတို႔ျဖင့္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္အတိတ္၏ျဖစ္စဥ္ မ်ားအေပၚ  သင္ခန္းစာေဖာ္ထုတ္၍ ပစၥဳပၸန္တြင္ အသံုးျပဳရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း မ်ားစြာအက်ဳိးရွိမည္ဟု ယူဆ ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း
အခန္း(၁)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ အေျခအေန

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာ ကြဲထြက္ ေတာ့မည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရ ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ဳိးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏၏ အာဏာကို ထိန္းသိမ္းရယူခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ သမိုင္း အပိုင္း(၁) တြင္ တင္ျပၿပီးေလၿပီ။ ထိုအခ်ိန္က ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ေျမေအာက္ ေသာင္းက်န္းမႈ မ်ား အျမစ္မျပတ္ဘဲရွိေနသကဲ့သို႔ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားမွာလည္း မ်ားစြာျပင္းထန္လ်က္ရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္က   ဖက္ဒရယ္မူျဖင့္   ခြဲထြက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသကဲ့သို႔ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအုပ္စု မ်ားကလည္း  ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊  သပိတ္မ်ားစသည့္ဆူပူ အံုၾကြမႈမ်ားကို ဖန္တီးလ်က္ရွိၾကရာ သန္႔ရွင္းအစိုးရ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ႏိုင္နင္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေပ။ သန္႔ရွင္းအစိုးရအျဖစ္ အာဏာရရွိထားေသာ ျပည္ေထာင္စုပါတီပင္လွ်င္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ပါတီညီလာခံက်င္းပ၍ ဦး၊ ဗိုလ္အုပ္စုႏွင့္ သခင္ အုပ္စုတို႔ အာဏာလုပြဲျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။  ျပည္နယ္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း အစိုးရကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ပုတ္ခတ္ေဝဖန္လာၾကသည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၂၄။) ထို႔ေၾကာင့္  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးလုနီးပါး အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာ ကို သမိုင္းေပးတာဝန္အရ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ ညသန္းေခါင္မွစ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕၊ အစိုးရအရာရွိႀကီးအခ်ဳိ႕ ကို ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။ မတ္လ ၂ ရက္ နံနက္တြင္ အခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အိမ္ျပန္ေစသည္။ နံနက္ ၈ နာရီ၊ မိနစ္ ၅ဝ တြင္ ဗိိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ျပည္သူသို႔ အသံ လႊင့္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ယိုယြင္းလာသည့္ အေျခအေနဆိုးမ်ား ကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္က တာဝန္ယူ ၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမရွိဘဲ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ၿမဲလုပ္ရန္၊ ၁ဝ တန္းေက်ာင္းသား မ်ား စာေမးပြဲေျဖၿမဲေျဖရန္ ႏိႈးေဆာ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။    (၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၂၄။)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေခါင္းေဆာင္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္အုပ္ခ်ဳပ္  သည္။ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို တာဝန္ခံ သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဟု ေခၚေဝၚျခင္း မျပဳဘဲ တာဝန္ခံဟုသာ ေခၚေဝၚခဲ့သည္။ ပါလီမန္ အၾကံေပးအဖြဲ႕၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ကို ဖ်က္သိမ္း သည္။ ျပည္နယ္ေကာင္စီမ်ားအစား ျပည္နယ္ဦးစီးအဖြဲ႕ မ်ားကို ဖြဲ႕သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၄ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ပထစ၊ ဖဆပလႏွင့္ ပမညတ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ညီၫြတ္စြာ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ၾကပါစို႔ဟု ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။  အတူတြဲ၍ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္လွ်င္ အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳၾကပါႏွင့္ဟုလည္း ေမတၱာရပ္ခံသည္။     (၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၂၈။)ဖဆပလအဖြဲ႕ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လက္ခံေၾကာင္း၊ အေျခအေနတည္ၿငိမ္ေသာအခါ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီကို အသက္သြင္းရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား အေျခအေနဆိုးရြားသည္ထက္ ဆိုးရြား ေစခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္၍ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို သတိထား၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အခ်ိန္ယူေဆြးေႏြး၍  ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို  ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကိုယ္တိုင္ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္း မ်ားကို ျမန္မာပညာရွိမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္၍ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို လက္ခံၿပီးေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ကိုယ္တိုင္ ရတနာပံုေရတပ္စခန္းတပ္မွဴးမ်ား ညီလာခံ တြင္ တစ္ပိုဒ္စီရွင္းျပ၍ တင္သြင္းသည္။ အားလံုး သေဘာတူေသာအခါ စာတမ္းကို တပ္မွဴးအားလံုး လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေမာ္ကြန္းတင္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ကို ေၾကညာလိုက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို အျမဳေတ ေကဒါပါတီ အျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ေတာ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခုလံုးအား ဦးေဆာင္၍ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီးကိုဆင္ႏႊဲမည္ဟုဆိုသည္။ စင္စစ္ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္သည္ဆိုရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္မွစ၍ ပထစေခတ္အထိ အစိုးရမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အေတာ္မ်ားမ်ားက ဆိုရွယ္လစ္ေၾကြးေၾကာ္သံကို ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾက သည့္နည္းပင္ ျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာကိုေဆာင္ေသာ္လည္း အသြင္ သဏၭာန္အားျဖင့္ စစ္ေကာင္စီကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ဆင္ႏႊဲရန္ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာလကၡဏာေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီကို ထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီႏွင့္    တပ္မေတာ္သည္ ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္း သူမ်ားကိုသာမကဘဲေျမေပၚအဖ်က္သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကိုပါတိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္း သြားရန္အတြက္ လံုးလံုး လ်ားလ်ား တာဝန္ယူလိုက္ျခင္း လည္းျဖစ္ေလသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္မွစ၍ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္း ဆူပူခဲ့ရာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေသာင္းက်န္းမႈ သက္တမ္း ၁၄ ႏွစ္တာကာလအထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ေလ သည္။ ထို ၁၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၈၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ မ်ားတြင္သာ ျပည္၊ ပ်ဥ္းမနားစေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍  စစ္ေရးအေျခအေန ယိုယြင္းလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ တြင္ ပါတီတစ္ရပ္လံုး ဆိတ္သုဥ္းေတာ့မည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း ေျမေပၚတြင္ ဖဆပလကြဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ ျပင္းထန္ကာ အစိုးရအင္အားခ်ည့္နဲ႔ ေပ်ာ့ညံ့ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အသက္႐ွဴေပါက္ရသြားခဲ့ရသည္။ ၁၄ ႏွစ္တာကာလ အတြင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး လမ္းစဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
၁။       ၁၉၄၈ ခုႏွစ္။ လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ ေပး၍မရ။ တိုက္ယူမွရသည္။ မလြတ္လပ္ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကိုလိုနီတစ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရထူေထာင္ရန္  ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ေခါင္းေဆာင္ၿပီးထၾကြပုန္ကန္ရမည္။ အဆိုပါ  လက္နက္ကိုင္ အာဏာသိမ္းေရး လမ္းစဥ္သည္  အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လမ္းစဥ္ကို  တိုက္႐ိုက္ကူးယူထားေသာ ဂိုရွယ္၏ စီမံကိန္းပင္ျဖစ္သည္။
၂။       ၁၉၄၉ ခုႏွစ္။ ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အၿပီး သတ္အာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္အရ ဗမာ ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အကာအကြယ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာျခင္းမရွိသည့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားကို သိမ္းပိုက္၍ စစ္ေရးဝါဒကို စိတ္ကူးယဥ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၃။       ၁၉၅ဝ  ျပည့္ႏွစ္။  နယ္ျခားေဒသတြင္ အေျခခံစခန္းတည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမၻာ႔ကြန္ျမဴနစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရးလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္နယ္ေျမ အခ်ဳိ႕ကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္သျဖင့္ စစ္ေရး ဝါဒကို ဆက္လက္က်င့္သံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ျပည္ပ အားကိုးသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ပိုမို၍ ျပသလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
၄။       ၁၉၅၁ ခုႏွစ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေရးလမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ ေသာေဒသမ်ား ဆံုး႐ံႈးၿပီး စစ္ေရးအေျခအေန   နိမ့္ပါးယိုယြင္းလာေသာေၾကာင့္ အသက္႐ွဴေပါက္ရရွိေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၅။       ၁၉၅၂ ခုႏွစ္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ား ေၾကာင့္ စစ္ေရးအေျခအေန ပိုမိုဆိုးရြား လာၿပီး ဖဆပလအစိုးရကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္မခံေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို တစ္ဖက္လွည့္၍ ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလ အစိုးရက လက္မခံခဲ့ေပ။
၆။       ၁၉၅၃ ခုႏွစ္။ ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ အေစး ကပ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ေသာအခါ ဖဆပလအစိုးရအား  အျပဳတ္တိုက္ေရး လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ျပန္သည္။
၇။       ၁၉၅၄ ခုႏွစ္။ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈကို  အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တ႐ုတ္ျဖဴဆန္႔က်င္ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ရင္း စစ္ေရးအရ  အခြင့္အေရးယူခဲ့သည္။ ေနာက္ေက်ာကို  ဓားႏွင့္ထိုးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
၈။       ၁၉၅၅ ခုႏွစ္။ နည္းဗ်ဴဟာအရ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာအရ လက္နက္ကိုင္အာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းစဥ္မွာ ၅၅ လမ္းစဥ္အျဖစ္ နာမည္ႀကီးခဲ့ၿပီး ျပည္ပမွ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၅၅  လမ္းစဥ္အား  တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ျပင္ဆင္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႊမ္းမိုးမႈ ထိထိေရာက္ ေရာက္ေပၚေပါက္ လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္က ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပါတီတရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ရရွိေရး ကို  ေၾကြးေၾကာ္ရင္း  တစ္ဖက္ကလည္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ရာ မီးစတစ္ဖက္ ေရမႈတ္တစ္ဖက္ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ပါတီအတြင္း၊ အျပင္ ဂယက္႐ိုက္မႈ မ်ားျပားခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။
၉။       ၁၉၅၆၊ ၅၇ ခုႏွစ္မ်ား။ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံသူ၊ မေထာက္ခံသူမ်ား အျငင္းပြားလာၾကသည္။
၁ဝ။     ၁၉၅၈ ခုႏွစ္။ ပါတီတြင္းယိုယြင္းလာၿပီး လက္နက္ခ်သူ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာနည္းျဖင့္ အာဏာရယူေရးလမ္းစဥ္ (တစ္နည္းအားျဖင့္)ဥပေဒအတြင္း ဝင္ေရာက္၍ အာဏာရယူေရး လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ ကို စြန္႔လႊတ္ရလုနီးပါး အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တိုင္း(၃) အုပ္စုတစ္ခု လံုး လက္နက္ခ်သြားၿပီး ပါတီဗဟိုကလည္း ဗိုလ္ရဲထြဋ္ကို ေစလႊတ္၍ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေစခဲ့ရသည္။
၁၁။     ၁၉၅၉ ခုႏွစ္။ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး အစိုးရ အင္အားခ်ည့္နဲ႔မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၅၅ လမ္းစဥ္၏ အဆက္ျဖစ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ တန္းတူရည္တူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရး လမ္းစဥ္ကိုအဆင့္တိုး၍ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလား မႈမရွိေသာေၾကာင့္   အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္တြင္  တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ႀကီး မ်ားျဖင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့ရသည္။
၁၂။     ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက က်င္းပေပးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တည္ၿမဲ မ်ားက တပ္မေတာ္သည္ ယင္းတို႔အား ေထာက္ခံကူညီသည္ဟု သတင္းလႊင့္ခဲ့ရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကလည္း သန္႔ရွင္းအစိုးရကို အားေပးကူညီေရး လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။   ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္ ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းအစိုးရက တပ္မေတာ္ အေပၚ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ေရးကို လိုလားခဲ့ သည္။ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္း အစိုးရ၏ ေပ်ာ့ညံ့မႈႏွင့္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ မူူဝါဒမ်ားအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။
၁၃။     ၁၉၆၁ ခုႏွစ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာသိမ္းေရးသည္ မျဖစ္ႏိုင္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မွသာ အာဏာရရွိမည္ဟု ယူဆၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ အာဏာယူမည့္ လမ္းစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၄ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လမ္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး  ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေရး လမ္းစဥ္ကိုမူ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ သန္႔ရွင္းအစိုးရ၏အေျခအေနမွာ မ်ားစြာယိုင္နဲ႔ယိုယြင္းေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကဆင္ႏႊဲေန သည့္ ထိုးစစ္ မ်ားေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ႏိုင္ငံေရးအရ ထူးျခားတိုးတက္လာႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကိုဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ႏိုင္ရန္ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားစသည့္ လူတန္းစား အလႊာမ်ားအတြင္းသို႔ သူလွ်ဳိမ်ားျဖင့္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနစဥ္ ေျမေအာက္၌ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ားမွ ေရွာင္ေျပးပုန္းေအာင္း၍သာ ေနရေလသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အစ ပိုင္းမွစ၍ ပဲခူး႐ိုးမသို႔ တစ္စတစ္စျပန္လည္ဝင္ေရာက္ ၿပီး ခိုေအာင္းခဲ့ရသည္။  ပဲခူး႐ိုးမ၏အေနာက္ဘက္ျခမ္း ရွိ ေမွာ္ဘီ၊ သာယာဝတီ၊ ျပည္ေဒသမ်ားမွာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေနာက္တိုင္းျဖစ္သည္။ ပဲခူး႐ိုးမ အေရွ႕ျခမ္းရွိ ေတာင္ငူ၊ ပဲခူးႏွင့္ ဟံသာဝတီေဒသ မ်ားမွာ ေအာက္ဗမာျပည္တိုင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ ဗမာျပည္တိုင္းသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က ဆိတ္သုဥ္းသြား ေသာတိုင္း(၃) (ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသထံုခ႐ိုင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕) တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို အစားထိုးျခင္းျဖစ္ၿပီး  မဒညတ  ဖြဲ႕စည္းမႈျဖင့္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္လက္တြဲကာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ထိုးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။
အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစ၍ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ျဖစ္လာၿပီး တပ္မ်ားကို ဦးစီးခဲ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏တပ္မ်ားမွာ  ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊ မံုရြာခ႐ိုင္ႏွင့္ မင္းဘူးခ႐ိုင္၊ သရက္ခ႐ိုင္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတို႔တြင္ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားလ်က္ရွိ ၾကသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အတြင္း၌ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား က်ယ္ေလာင္လာသည္။(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။) ျပည္ပမွ ခ်မွတ္ေပးလိုက္သည့္ ၅၅ လမ္းစဥ္ႏွင့္ သခင္သန္းထြန္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ လက္ယာေသြဖည္ေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ လာၾကသည္။
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သခင္ဗသိန္းတင္သည္ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ၈၁ ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမ်ား ကြန္ဖရင့္သို႔ ျပည္ပမွတစ္ဆင့္တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ ခံစာ တစ္ေစာင္တင္သြင္းခဲ့သည္။ သခင္ဗသိန္းတင္က အစီရင္ခံစာတြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမာ္စကိုကြန္ဖရင့္က ဓနရွင္    ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အတန္းအစား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေလလံုးထြားထြားႏွင့္ အသံုးခ်ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔အသံုးခ်ျခင္းကိုဖြင့္ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။(၂။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။) ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သခင္ဗသိန္းတင္၏  အစီရင္ခံစာႏွင့္  ေမာ္စကို ကြန္ဖရင့္ေၾကညာခ်က္ပါ သေဘာထားတို႔ကို အေျခခံ ၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဥပေဒအတြင္း ဝင္ေရာက္ ေရးဟူေသာ ၅၅ လမ္းစဥ္သည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈျဖစ္ သျဖင့္ အသံုးမဝင္ေတာ့ဟုဆိုသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းစစ္ေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၏အေရးပါ အရာေရာက္မႈမွာ ေလ်ာ့ပါးသြားေၾကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဗဟုိေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို အေရးေပးေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲနည္းျဖင့္သာ အာဏာသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သခင္သန္းထြန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေရးပင္ျဖစ္သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈက်ဆင္း ေနရာမွ လမ္းစဥ္သစ္ကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားရသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာျပည္သည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ကိုလိုနီတစ္ပိုင္း တိုင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ေတာ္လွန္ေရးသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေသာ၊  ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေသာ ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊    တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရသည္ ဓနရွင္ႀကီးႏွင့္ေျမရွင္တို႔၏အစိုးရျဖစ္၍တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။(၃။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ဥပေဒတြင္းဝင္ေရးကို တိုက္ဖ်က္ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အာဏာသိမ္းေရးျဖစ္၍ လက္ငင္းရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိမိ၏တပ္ႏွင့္လက္နက္၊  အေျခခံေဒသမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ အေျခအေနတြင္ စစ္ရပ္စဲကာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး အတြက္  အက်ပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္  စစ္ရပ္စဲေရးမရက ေရရွည္စစ္ကို အာဏာသိမ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲသြားေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ  အာဏာသိမ္းျခင္းသည္ တိုးတက္ေသာအာဏာသိမ္းျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒယိမ္းဒယိုင္ျဖစ္ေနေသာ ဓနရွင္ႀကီးအုပ္စုတစ္ခုကို အျခားဓနရွင္ႀကီးအုပ္စုတစ္ခုက ကယ္တင္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊   ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္သည္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို စည္းလံုးညီၫြတ္ေစၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကိုဖ်က္၍    စစ္မွန္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ရန္မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကိုၿဖိဳခြဲၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ပေဒသရာဇ္စနစ္ႏွင့္ ေစ့စပ္ကာ ဓနရွင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျပည္သူမ်ားကိုလိုက္ခိုင္းမည့္ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ လည္း ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာတြင္းကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္တို႔က သေဘာထား ခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို က်င့္သံုးဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရးတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဖာက္ျပန္သည့္ အတြက္ ဦးတည္ ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားေပသည္။
ယေန႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာအရပ္ရပ္၏ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီက်က် ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေစ့စပ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း။ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အေျခခံမွာ-          (၁။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
 (က)   အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနေရးဝါဒ ျပတ္သားစြာက်င့္သံုးေရး၊
(ခ)     ငါ႔မင္း၊ ငါ႔ခ်င္း အုပ္စိုးမႈစနစ္ေနရာ၌ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေပးေရး၊
(ဂ)     ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဒီမိုကေရစီပါတီမ်ား တရားဝင္တည္ရွိမႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေရး၊
(ဃ)    တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံေရးတို႔ ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ေသာ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ၌ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေစ့စပ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆို တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ေဖာ္ျပထား ေလသည္။
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲနည္းပရိယာယ္ႏွင့္ေတာ္လွန္ ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းပရိယာယ္ကို ေပါင္းစပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ေပၚလာေအာင္ႀကိဳးစား၍  အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလမ္း ေပၚေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ (၂။ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဗဟို ေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းျဖင့္ အာဏာယူမည့္လမ္းစဥ္ကို အတိအလင္း စြန္႔လႊတ္ထားသည္။ ၅၅ လမ္းစဥ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲ ထားသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရအား ဦးတည္ရန္သူအျဖစ္ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္သြားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျမေအာက္တြင္လႈပ္ရွားတိုက္ခိုက္သြားရန္ သာမကဘဲ ေျမေပၚတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖင့္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆူပူရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမေပၚကလာပ္ စည္းဝင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမားစေသာ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားမ်ားအတြင္းသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထိုးေဖာက္ စည္း႐ံုး၍ ဆူပူအံုၾကြေရးကိုလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ျဖဴးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသ၌ ငါးခ႐ိုင္ ကြန္ဖရင့္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ငါးခ႐ိုင္ကြန္ဖရင့္က အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ေအာက္ဗမာျပည္တိုင္းကို ပူးေပါင္း ၍ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းကာ ဗဟိုမွ တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲခဲ့သည္။  ပါတီဗဟိုသည္  ပဲခူး႐ိုးမ အား ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲ၏အဆံုးအျဖတ္ျပဳရာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာအေျခခံေဒသ၊ ရန္သူ တကာကို ေျမျမႇဳပ္၍ သၿဂႋဳဟ္မည့္သခ်ဳႋင္း သို႔မဟုတ္၊ ေအာင္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ  တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လက္ေအာက္ခံ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအား  ပဲခူး႐ိုးမတြင္ အေျခစိုက္၍ ကြပ္ကဲခဲ့သည္။ (၃။    ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေျခအေန(၄။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာေစာင္။)
ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကပင္ ကရင္ျပည္နယ္ရရွိေရး၊ ကရင္ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရး တို႔ကို ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားရာမွ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ မ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းမ်ား၊ ကရင္ စစ္ရဲမ်ားႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ပုန္ကန္ဆူပူ ရန္ အစဥ္တစိုက္ေသြးထိုးေပးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္တြင္ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ လက္နက္ ကိုင္ပုန္ကန္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကရင္ ေသနတ္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း၊ တညီတၫြတ္တည္း ပုန္ကန္ထၾ<ြကခဲ့ ျခင္းမရွိၾကေပ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္တြင္ ကရင္စစ္ရဲမ်ားက စတင္ပစ္ခတ္၍ သထံုၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာဏာကိုသိမ္းယူၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ တြင္ သထံုၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေကအင္န္ဒီအိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အမ္းပုလိပ္ (Arm Police) မ်ား ပူးေပါင္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္း ကာ သထံုခ႐ိုင္ကို စတင္သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္တြင္ သထံုခ႐ိုင္တစ္ခုလံုး ကို ေကအင္န္ဒီအိုမ်ား လက္ေအာက္သို႔က်ဆင္းၿပီး ေကာ္သူးေလအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ မအူပင္ တြင္လည္း ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားက ေငြတိုက္ကိုေဖာက္၍ လုယက္ၾကသည္။
ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ကရင္လက္နက္ကိုင္တို႔၏ အာဏာဖီဆန္မႈမ်ား၊ ပုန္ကန္မႈမ်ား ေနရာအႏွံ႕အျပား တြင္  ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ အစိုးရကိုေခြၽးသိပ္ထားခဲ့သည္။ တစ္ဖက္က အစိုးရႏွင့္ေစ့စပ္၍ အေရးဆိုေနခ်ိန္တြင္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးက်ယ္ျပန္႔ရန္ တစ္ဖက္ကႀကိဳးစား စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားထံမွ လက္နက္ ခဲယမ္း အကူအညီရရွိေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေတာင္ငူ၊ ျဖဴး၊ ထန္းတပင္ႏွင့္အင္းစိန္တို႔တြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈ အတိအလင္းေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။
ေကအင္န္ယူတို႔၏လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈသည္ စတင္ေသာင္းက်န္းဆူပူခ်ိန္၌ စစ္ေရးဝါဒ သက္သက္ျဖစ္သည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားမွာ အင္အားေတာင့္တင္းေသာေၾကာင့္ မႏၲေလး၊ ေမၿမိဳ႕၊ မိတၴီလာ၊ ေတာင္ငူ၊ ျဖဴး၊ အင္းစိန္၊ သထံုႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသရွိ ၿမိဳ႕၊ ရြာအမ်ားအျပားကို သိမ္းပိုက္ထား ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။  တပ္မေတာ္က  ထိုးစစ္မ်ားဆင္ႏႊဲ၍ တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းေသာအခါ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်ားကို လက္လႊတ္လိုက္ၾကရသည္။ ေကအင္န္ ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္ေရးဝါဒကို အျပစ္ျမင္လာၿပီး လက္ဝဲယိမ္းေသာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။  ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ ဝါးခယ္မ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပ႐ိုက္ေသာင္တန္းရြာအနီး၌ က်င္းပေသာ ဝိန္႔ေထာင္ကြန္ဖရင့္သည္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ ပါတီ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္တပ္ေပါင္းစုရွိရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာလူမ်ဳိးေရးဝါဒကိုအေျခခံသည့္ စစ္ေရးသက္သက္လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ပထမလမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္၍ မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒကိုလက္ခံေသာ ဒုတိယ လမ္းစဥ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။
သို႔ေသာ္ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူအားလံုးက လက္ဝဲဝါဒကို လက္မခံခဲ့ၾကေပ။ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ ေကာ္သူးေလေခၚ စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္း သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းေဒသမွ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားသည္ စစ္ေရး ဝါဒသက္သက္ႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရးဝါဒကို သာ စြဲကိုင္ထားလိုၾကသည္။
၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဒီမိုကရက္တစ္လူမ်ဳိးစုမ်ား ညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူအတြင္း၌ ကား လက္ဝဲဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ မိႈင္းမိေနေသာ မန္းဘဇံအုပ္စုႏွင့္  ကရင္လူမ်ဳိးေရးအုပ္စုျဖစ္သည့္ ေကာ္ကဆာ ေစာဟန္တာသာေမႊးအုပ္စုတို႔ ပဋိပကၡ ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ မန္းဘဇံႏွင့္ ေကာ္ကဆာ ေစာဟန္တာသာေမႊး၏ ပဋိပကၡကို ေက်ာ္ျမသန္းက ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။
၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ ေကအင္(န္)ယူ ပါတီသည္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဦးစီးအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ  ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။  မဒညတမွာ  အဓိကအားျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္   ေကအင္န္ယူပါတီတို႔ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး လႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားၾကျခင္းသာျဖစ္ သည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဦးစီးအဖြဲ႕သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ပါတီတြင္းရွိ ေျမျပန္႔ခ်င္းမ်ားကိုစုစည္း၍ မဒညတတြင္ အင္အားေကာင္းေစရန္ ဖန္တီးဖြဲ႕စည္း ထားသည့္  အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္သည္။  ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ တို႔မွာမူ ေကအင္န္ယူပါတီ၏ ၾသဇာခံခါးပိုက္ေဆာင္  တပ္ဖြဲ႕မ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ မဒညတသည္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္သာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လႊမ္းမိုးသြား ႏိုင္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉  ခုႏွစ္တြင္  ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ပထမအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကိုက်င္းပၿပီး ေကအင္န္ယူ ပါတီကို ကရင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ေရွ႕ေဆာင္ပါတီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအတြင္း၌ အဖြဲ႕အစည္း ၄ ခု ကြဲျပားလ်က္ရွိရာ ယင္းတို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
၁။       ေကအင္န္ယူပါတီ (K.N.U.P) ေကာ္သူးေလ အမ်ဳိးသားေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးပါတီ။
၂။       ေကအာရ္စီ  (K.R.C)  ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ။
၃။       ေကအင္န္ယူ (K.N.U) ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး။
၄။       ေကပီအယ္လ္ေအ (K.P.L.A) ကရင္ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္။
ကရင္ေျမေအာက္အဖြဲ႕မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း  အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ကြဲလ်က္ရွိၿပီး  သီးျခား  ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း ဆူပူ ေသာင္းက်န္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္ေျမေအာက္ ေသာင္းက်န္းမႈအတြင္း လက္ဝဲ/လက္ယာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ အျငင္းပြားမႈပဋိပကၡသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္    အတိအလင္းေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္လမ္းစဥ္ကို ကူးယူအတုခိုး၍ေအာက္ပါ အတိုင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။(၁။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာေစာင္စာမ်က္ႏွာ ၂၅၊၂၆၊၂၇၊၂၈၊၂၉။)
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕
(က)    မုဆိုးေကာ္ကဆာ
                    ေစာဟန္တာသာေမႊး                        ဥကၠ႒
(ခ)     မန္းဘဇံ (ခ)
                    မန္းစိုးကေမာ့                                 အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)     ဆရာသာၿမိဳင္(ခ) မန္း႐ွဖေလ့               အဖြဲ႕ဝင္
(ဃ)    ေစာမင္းေမာင္
                    (ေကာ္သူးေလဗိုလ္ခ်ဳပ္)                     အဖြဲ႕ဝင္
(င)     ေစာေကာ္ထူး(ခ) ေက်ာ္ျမသန္း             အဖြဲ႕ဝင္

ဗဟိုေကာ္မတီ
(က)    မုဆိုးေကာ္ကဆာ
                    ေစာဟန္တာသာေမႊး                        ဥကၠ႒
(ခ)     မန္းဘဇံ(ခ)
                    မန္းစိုးကေမာ့                                 အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)     ဆရာသာၿမိဳင္(ခ) မန္း႐ွဖေလ့               အဖြဲ႕ဝင္
(ဃ)    ေစာမင္းေမာင္
                    (ေကာ္သူးေလဗိုလ္ခ်ဳပ္)                     အဖြဲ႕ဝင္
(င)     ေစာေကာ္ထူး(ခ) ေက်ာ္ျမသန္း             အဖြဲ႕ဝင္
(စ)     စေကာလယ္ေတာ(ခ)
                    ဆရာေကာ္ေရး                               အဖြဲ႕ဝင္
(ဆ)    ဆရာစိန္ဟန္(ခ) မန္းဖန္းထန္(ခ)
                    မန္းမနိတ္                                     အဖြဲ႕ဝင္
(ဇ)     မန္းသိမ္းေမာင္(ခ) မန္းသိန္း                အဖြဲ႕ဝင္
(စ်)     ေစာျမေမာင္(ခ) မန္းသုမႏုတ္               အဖြဲ႕ဝင္
(ည)    ဗိုလ္တင္ဦး(ခ) ကာအဲ                      အဖြဲ႕ဝင္
(ဋ)     ေစာအံုးေဖ                                    အဖြဲ႕ဝင္
(ဌ)     ေစာေဝေသာ                                 အဖြဲ႕ဝင္

အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ
(က)    ေဘာ္လဒြင္
(ခ)     က်င္ေဖ
(ဂ)     ေရႊေလး
(ဃ)    ျမရင္
(င)     စံလင္း
(စ)     ေအးဟန္
(ဆ)    မန္းလာဖန္(ခ)ေက်ာ္ေသာင္း
                    (ခုနစ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒)
(ဇ)     ေမာင္ေမာင္
(စ်)     သန္းေအာင္
(ည)    ထ႐ူးမင္း
(ဋ)     အက္ဒဝပ္
(ဌ)     ၾကည္လင္
(ဍ)     ေက်ာ္ေသာင္း(ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း
                    စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ႏိုင္ငံေရးမွဴး)

ေကာ္သူးေလအမ်ဳိးသားေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးပါတီ (ေကအင္န္ယူပီ)
(က)    မုဆိုးေကာ္ကဆာ                            ဥကၠ႒
                    ေစာဟန္တာသာေမႊး
(ခ)     မန္းဘဇံ(ခ)                                   အတြင္းေရးမွဴး
                    မန္းစိုးကေမာ့
(ဂ)     ေစာမင္းေမာင္                                စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
                    (ေကာ္သူးေလဗိုလ္ခ်ဳပ္)
(ဃ)    ေစာေကာ္ထူး(ခ)                            ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
                    ေက်ာ္ျမသန္း
(င)     ဆရာသာၿမိဳင္(ခ)                            လယ္ယာေျမ
                    မန္း႐ွဖေလ့
(စ)     စေကာလယ္ေတာ(ခ)                       လူမ်ဳိးစု
                    ဆရာေကာ္ေရး
(ဆ)    ဆရာစိန္ဟန္(ခ)          ေကာ္မတီ
                    မန္းဖန္းထန္(ခ) မန္းမနိတ္
                    (ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း)
(ဇ)     မန္းသိမ္းေမာင္(ခ) မန္းသိန္း                ေကာ္မတီ
                    (အေရွ႕တိုင္းဥကၠ႒)
(စ်)     ေစာေဝေသာ                                 ေကာ္မတီ
(ည)    ေစာအုံးေဖ                                    ေကာ္မတီ
                    (အေရွ႕တိုင္းဦးစီး)
(ဋ)     ဗိုလ္တင္ဦး(ခ) တာအဲ                      ေကာ္မတီ
(ဌ)     ဖရယ္ဒီ ႐ံုးအုပ္
အေရွ႕တိုင္းပါတီကလာပ္စည္း
(က)    မန္းသိမ္းေမာင္(ခ) မန္းသိန္း                ဥကၠ႒
(ခ)     ထီးမူး(ခ) ဆရာမားရား                      အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)     ေစာအံုးေဖ                                    အမႈေဆာင္
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းပါတီကလာပ္စည္း
(က)    ဆရာစိန္ဟန္(ခ) မန္းဖန္းထန္              ဥကၠ႒
(ခ)     ဦးအက္ဒဝပ္                                  အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)     ျမေမာင္                                       အမႈေဆာင္
(ဃ)    ေဘာ္လဒြင္                                   အမႈေဆာင္
(င)     က်င္ေဖ                                       အမႈေဆာင္
(စ)     အက္(စ္)စံသိန္း                              အမႈေဆာင္
(ဆ)    ေက်ာ္ေသာင္း                                အမႈေဆာင္

ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းပါတီကလာပ္စည္း
(က)    ဗိုလ္တင္ဦး(ခ) တာအဲ                                ဥကၠ႒
(ခ)     ေအးဟန္                                               အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)     လွေမာင္                                               အမႈေဆာင္
(ဃ)    ၾကည္လင္                                             အမႈေဆာင္
ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနႏွင့္ အဓိက လႈပ္ရွားေနေသာ နယ္ေျမႀကီးသံုးခုမွာ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းႏွင့္ အေရွ႕တိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ တိုင္းသံုးခုအတြင္း တပ္တြင္း ပါတီကလာပ္စည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ေစာအံုးေဖကို အေရွ႕တိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမေမာင္ ကို ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လွေမာင္ကို ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းတြင္လည္းေကာင္း အသီးသီးတာဝန္ေပး ထားသည္။

ေကအာရ္စီ(ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
(က)    မုဆိုးေကာ္ကဆာ
          ေစာဟန္တာသာေမႊး                                  သမၼတ
(ခ)     မန္းဘဇံ ဒုတိယဥကၠ႒
(ဂ)     စေကာလယ္ေတာ                                     အေထြေထြ
                                                                   အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
(ဃ)    ေစာေဝေသာ                                          ျပည္ထဲေရးဌာန
(င)     ဘထြန္း                                                 ပညာေပးဌာန
(စ)     ဘိုးေသာ                                               တရားေရးဌာန
(ဆ)    ေဒါက္တာ ဘထရန္                                   က်န္းမာေရးဌာန
(ဇ)     ေမဂ်ာေသာရီ                                          ဘ႑ာေရးဌာန
(စ်)     သာဒင္ႀကီး                                             စည္း႐ံုးေရးမွဴး
(ည)    စေကာဝါဒိုး                                            အဖြဲ႕ဝင္
(ဋ)     ဝါရီေက်ာ္                                              အဖြဲ႕ဝင္
(ဌ)     စေမာကြီ                                               အဖြဲ႕ဝင္
(ဍ)     မန္းသိမ္းေမာင္(ခ) မန္းသိန္း                         အဖြဲ႕ဝင္
(ဎ)     ဖဒိုမာေဝတူးမို                                         အဖြဲ႕ဝင္
ထို႔အျပင္ တိုင္းႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး မန္းသိမ္းေမာင္(ခ) မန္းသိန္းက သဘာပတိ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေစာအုန္းေဖၫြန္႔က တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ရွမ္းေမာင္၊ ဗိုလ္နႏၵ၊ ေထာ့မဲ့ပါ(ခ) ေအာင္စိန္၊ မိုးဇက္ညိဳ၊ ဆရာ သာေအး၊ ေဂ်ာ္နီ၊ ရီမင္းဘား၊ ဘိုးထူး၊ ထီးမူ၊ စိန္ဘီး၊ ကလူေပါ့ႏွင့္စိန္ေခတို႔ကအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။
အက္စ္အိပ္ခ်္ၾကဴ(ေခၚ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာမင္းေမာင္က စစ္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာေကာ္ထူး(ခ) ေက်ာ္ျမသန္းက စစ္ဦးစီးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအတီေမာ္ေသးက စစ္ဆင္ ေရးမွဴးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘသန္းက စစ္ေရးႏွင့္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ လြယ္ေတာ္(ခ) ဗိုလ္မွဴးႀကီးျမသန္းက ေထာက္လွမ္းေရးခ်ဳပ္၊  ဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းသာက ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မွဴးရစ္ခ်တ္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး အဲလ္ဘတ္က ကိုယ္ရံေတာ္၊ ဗိုလ္မွဴးဘခင္က ဓာတ္ သတၱဳတာဝန္ခံ စသည္ျဖင့္ တာဝန္မ်ားသတ္မွတ္ခြဲေဝ ေပးထားသည္။
ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းႏွင့္  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ နီးစပ္သည့္အေလ်ာက္ လက္ဝဲဝါဒကိုလက္ခံသူ မ်ားျပားလာၿပီး အေရွ႕တိုင္း တြင္မူ စစ္ေရးဝါဒီတို႔က အမ်ားစုျဖစ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ စစ္ေရးအင္အား ေကာင္းမြန္ သျဖင့္  ေကအင္န္ယူပီႏိုင္ငံေရးအုပ္စုအား  စင္ၿပိဳင္ ဆက္ဆံႏိုင္သည့္ အဆင့္တြင္ရွိေနသည္။
အေရွ႕တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ဂ်ီအိပ္ခ်္ၾကဴ)
(က)    ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေစာအုံးေဖ                      တိုင္းမွဴး
(ခ)     ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘာဆက္                       ဌာနခ်ဳပ္မွဴး
(ဂ)     ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာနာမူး                        စစ္ဆင္ေရးမွဴး
(ဃ)    ဗိုလ္မွဴးႀကီး စေကာ့ဒိုး                        ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္
                                                         စီမံၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
(င)     ဗိုလ္မွဴးလွထြန္း                               စစ္ဌာနခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္
(စ)     ဗိုလ္ႀကီးဘခင္                                ဆက္သြယ္ေရး
(ဆ)    ဗိုလ္ေသာ္ေနာ္                                ဌာနခ်ဳပ္
                                                         ကာကြယ္ေရး
(ဇ)     ဗိုလ္ဒိုးဒီ                                       ဌာနခ်ဳပ္
                                                         ကာကြယ္ေရး
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္  မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒကို  လက္ခံေသာ ေကအင္န္ယူပီပါတီ  (K.N.U.P))  အုပ္စု၏  အဓိက ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ မန္းဘဇံ၏လက္တြင္ရွိေနသည္။ မန္းဘဇံသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ပဲခူး႐ိုးမတြင္ လႈပ္ရွား ေနရာမွ တစ္ခါတစ္ရံသာ အေရွ႕တိုင္းသို႔ကူးလာေလ့ ရွိသည္။ လက္ဝဲအယူဝါဒကို လက္မခံေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ စစ္ေရးအုပ္စုကိုေခါင္းေဆာင္သူမွာ ေစာဟန္တာ သာေမႊးျဖစ္သည္။  ေကအင္န္ယူအတြင္း  အဓိက ပဋိပကၡမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို လက္ခံေသာအုပ္စုႏွင့္ လက္မခံေသာအုပ္စုတို႔၏ အျငင္းပြားမႈပင္ျဖစ္သည္။ ေစာဟန္တာသာေမႊးႏွင့္ မန္းဘဇံတို႔သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ ရင္းႏွီးသျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္လုနီးပါး  အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာၾက သည္။ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္သံလြင္ျမစ္အၾကားတြင္ တပ္မဟာမွဴး လင္းထင္(ေခၚ) ငန္းနက္၏ တပ္မဟာ (၅)ႀကီးစိုးလ်က္ရွိရာ လင္းထင္သည္ ေစာဟန္တာ သာေမႊးကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လင္းထင္သည္ မဒညတအသြင္ျဖင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို ျဖတ္ကူး၍ သထံုခ႐ိုင္ေကာ္မတီတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္သုတ္သင္ ပစ္ခဲ့သည္။
ေစာဟန္တာသာေမႊးႏွင့္ မန္းဘဇံတို႔၏ ပဋိပကၡ မွာ ေစ့စပ္၍မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အကုန္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ကေဆာဝါးကြန္ဂရက္ကို ေခၚယူခဲ့ရသည္။  ကေဆာဝါးကြန္ဂရက္တြင္  မုဆိုး ေကာ္ကဆာေစာဟန္တာသာေမႊး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအာရ္စီအဖြဲ႕သည္ ေကအင္(န္)ယူပါတီမွ အတိ အလင္းခြဲထြက္လိုက္ေလသည္။
အလံနီပါတီႏွင့္ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဋိပကၡ(၁။ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထံမွ ဖမ္းဆီးရမိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
 ဦးစိႏၲာေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး ပါတီ(ပီအယ္လ္ပီ) သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၂)တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ ေက်ာ္ဇံရႊီးသည္ ဦးစိႏၲာ၏တပည့္အရင္းျဖစ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကာလမ်ားတြင္  ဦးပညာသီဟ၊  ဦးစိႏၲာ၊ ဗံုေပါက္သာေက်ာ္၊ ဦးညိဳထြန္း စေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။  ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဦးစိႏၲာ၏ပီအယ္လ္ပီ အလင္းမဝင္မီ တစ္လ၊ ႏွစ္လခန္႔အလိုတြင္ ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္ အခ်ဳိ႕သည္ အလံနီပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းသြားသည္။ ယခင္ကူးေျပာင္း ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလွ်င္ အလံနီပါတီအတြင္း၌ ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္အင္အား ၃ဝ ခန္႔ရွိေနသည္။
ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔လူစု  အလံနီပါတီသို႔ကူးေျပာင္း ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္အလံနီပါတီကို ေခါင္းေဆာင္ေန သည့္ ကိုေဒြးအား ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားက   ေဝဖန္လာၾကသည္။ ကိုေဒြးသည္ မိမိလွ်ဳိ႕ဝွက္တည္းခို  ေနေသာအိမ္မွ  အိမ္ရွင္ကိုစိန္၏ဇနီး  မမိုးသူႏွင့္ လူမႈေရးေဖာက္ျပားမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မမိုးသူသည္ ကိုစိန္၏ေနအိမ္မွဆင္းသြားၿပီး က်ီးကန္းေအာင္ဆိုသူ ႏွင့္ညားျပန္သည္။ ကိုေဒြးက မမိုးသူကို က်ီးကန္းေအာင္ ထံမွ ျပန္လည္လုယူခဲ့သည္။  ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရခိုင္ အလံနီမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေပ။ ထို႔အျပင္ ကိုေဒြးႏွင့္ ေက်ာ္ဇံရႊီးမွာ ယခင္ကတည္းက အက်ိတ္အခဲရွိခဲ့ဖူးသူ မ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးသည္ ဦးစိႏၲာ၏ ပါတီတြင္းရွိစဥ္က အလံနီပါတီသို႔ကူးေျပာင္းလိုေၾကာင္း စာေရးဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းစာကို ကိုေဒြးက ေလးပါတီေဆြးေႏြးပြဲ (အလံနီ၊ အလံျဖဴ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္၊ ဦးစိႏၲာ) တြင္ တင္ျပရာ ယင္းကိစၥသည္ ဦးစိႏၲာက ေက်ာ္ဇံရႊီးကို သတ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရခိုင္ အလံနီမ်ားက ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္အလံနီမ်ားသည္ ကိုေဒြးကို မေက်နပ္ေၾကာင္း အလံနီဌာနခ်ဳပ္သို႔ စာတင္ ၾကရာ ၁၉၅၉၊ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ယင္းစာမ်ား ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္လာၾကသည္။
ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္စိုးက ရခိုင္ျပည္ ပါတီကို ျပန္လည္စည္း႐ံုးရန္အတြက္ အလံနီဌာနခ်ဳပ္ တြင္ ေရာက္ေနေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားကို စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေပး၍ ရခိုင္ေဒသသို႔ျပန္လႊတ္လိုက္သည္။ ယင္းစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္ ရဲနီသာဇန္၊ ရဲနီဘိုးစိန္၊ ရဲနီရဲသိမ္း၊ ရဲနီစံသာထြန္းတို႔ ပါဝင္ၿပီး ရခိုင္ေဒသမွ ဦးေက်ာ္သာ၊ ဦးဘိုးတင္(သံတြဲ) တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
ရခိုင္ျပည္စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပထမပတ္တြင္ ေစတုတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္မွ ရခိုင္သို႔ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း တစ္ပါတည္းပါဝင္သည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္တြင္ 'ရဲနီေဒြးေခါင္းေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္ပါတီသည္ သူခိုးေတြအေဝမတည့္ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္တူသည္။           ပါတီႏွင့္တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဘ႑ာေတာ္သံုးစြဲေရးတို႔တြင္ ဌာန ခ်ဳပ္အမိန္႔မရဘဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိ' ဟူေသာအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ေရာက္ရွိၿပီး ရက္ ၂ဝ ၾကာပါက ေက်ာ္ဇံရႊီးကို ရခိုင္ျပည္မွဌာနခ်ဳပ္ သို႔ျပန္လႊတ္ရန္လည္း ၫႊန္ၾကားလိုက္သည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီး သည္  ရခိုင္တြင္  မည္သည့္တာဝန္မွ်မရွိဟုဆိုသည္။ စင္စစ္ေက်ာ္ဇံရႊီးအား ရခိုင္တြင္ထားပါက စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္းမ်ားကို   ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
အလံနီဌာနခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေက်ာ္ဇံရႊီး တို႔အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္အတူ ဇနီးျဖစ္သူ မခင္ပု၊ ေမာင္မဲ၊ ေကာက္ရ၊ ထြန္းလင္းႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး မလွစိန္တို႔ပါဝင္လာသည္။ အလံနီ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ေက်ာ္ဇံရႊီးအား ခ႐ုိင္ေကာ္မတီအဆင့္မွ ဗဟိုေကာ္မတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပး ေၾကာင္း   ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍   ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္     ရွင္းလင္းစရာအခ်က္မ်ားရွိသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ ၾကျပန္သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ အလံနီ ဌာနခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရေလရာ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ေက်ာ္ဇံရႊီး၊ ဇနီးျဖစ္သူ မခင္ပု(ကိုယ္ဝန္ႏွင့္)၊ ေကာက္ရ၊ ထြန္းလင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ေမာင္မဲႏွင့္ မလွစိန္က ရခိုင္ ျပည္ျပန္လိုေၾကာင္းတင္ျပရာ စိတ္မခ်သျဖင့္ ဆိတ္ျဖဴ၊ ေဆာနယ္သို႔ပို႔လိုက္သည္။ ေမာင္မဲသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးသြားရသည္။
အလံနီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔၏ပဋိပကၡမွာ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြား၍လာသည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးသည္ မလိုအပ္ဘဲ ေအာက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္ခြဲဖ်က္ေန သည္ဟု ကိုေအာင္ျမင့္က ဌာနခ်ဳပ္၏ေစခိုင္းခ်က္အရ ေဝဖန္ခဲ့သည္။  ရခိုင္ေဒသသို႔  အလံနီဌာနခ်ဳပ္  ေရာက္ရွိေသာအခါ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္သည္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားရေတာ့သည္။ ဌာနခ်ဳပ္ သည္ စံုစမ္းေရးကိစၥကို တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္သည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးအပါအဝင္ ရခိုင္ရဲနီမ်ားႏွင့္ ကိုေဒြးအပါ အဝင္ ဌာနခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔သည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မွစ၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ကုန္သည္အထိ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပေနစဥ္မွာပင္ ရခိုင္ရဲနီအခ်ဳိ႕ က အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္ကို သပိတ္ေမွာက္ ေတာ့သည္။ ေစာဦးဆိုသူ ရဲနီက အတူသြားသူ ဘိုးစိန္ (ရခိုင္) အား ဓားႏွင့္ခုတ္၍ ေငြလုေျပးမႈလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ ရခိုင္ရဲနီမ်ားက ႀကီးလိႈင္ဆိုသူ ဗမာရဲနီ၏ လက္နက္ကိုလုယူၾကသည္။ ေရွာ္ေခ်ာင္းရြာ မွ ဗမာရဲနီမ်ားျဖစ္သည့္ ဝင္းေမာင္၊ တင့္ေအာင္တို႔ လည္း လက္နက္မ်ား အလုခံၾကရသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလံနီမ်ားက ေရွာ္ေခ်ာင္းရြာကို လယ္ မလုပ္ရဟု အမိန္႔ထုတ္သည္။ အိမ္ေလးအိမ္မွ ပစၥည္း အားလံုးကိုသိမ္းယူၿပီး အိမ္မ်ားကိုမီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ သည္။ ဝက္မ်ားကိုလည္း သတ္စားလိုက္ၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ ေသနတ္လုသည့္ကိစၥ၊ ရခိုင္ရဲနီမ်ားထြက္ေျပး သည့္ကိစၥမ်ား ျဖစ္ပြားရန္အဓိကလံႈ႕ေဆာ္သူမွာ ေက်ာ္ဇံရႊီးျဖစ္သည္ဟု အလံနီဌာနခ်ဳပ္က စြပ္စြဲလိုက္ သည္။
ဤအေတာအတြင္းမွာပင္ ရခိုင္လူမ်ဳိးေအာင္ရွိန္ ကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က ဌာနခ်ဳပ္ကိုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးဖူး သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ကာ ေသဒဏ္ေပး၍ သတ္ျဖတ္ လိုက္သည္။ အလံနီပါတီမွထြက္ေျပးသြားသည့္ ကုလားေအာင္ကို ျပန္လည္ဖမ္းမိရာ သခင္စိုး၏ဇနီး ျဖစ္သူ မေငြစံကအမိန္႔ေပး၍ အလံနီမ်ားကသတ္ျဖတ္ ၾကသည္။ ပါတီမွ ထြက္ေျပး ေသာ ေက်ာ္မင္း(ရခိုင္) ကို ျပန္လည္သိမ္းသြင္းရန္ စာေရး၍ေခၚၿပီး ေရာက္ရွိ လာပါက သတ္ပစ္ရန္မေငြစံကပင္ အမိန္႔ေပးသည္။ ယင္းကိစၥအားလံုးမွာ သခင္စိုးကတိုက္႐ိုက္ႀကိဳးကိုင္ အမိန္႔ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာ္ဇံရႊီး တို႔လူစု ရိပ္မိသိရွိလာသည္။
မေငြစံသည္ ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔ႏွင့္အတူ ဖဒူကြၽန္းသို႕ စည္း႐ံုးေရးဆင္းသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၅ ရက္ တြင္ စတာလင္က်ဆံုးသည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲအၿပီး သံုးရက္အၾကာ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဖဒူကြၽန္းသို႔ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ ေတာ့သည္။ အလံနီမ်ားလည္း ကစဥ့္ကလ်ားဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပးၾကရသည္။  ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္  ရခိုင္အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ ျဖစ္ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အလံနီပါတီမွ ခြဲထြက္သြားၾကသည္။
ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ သံုးရက္အၾကာ မတ္လ ၁၁ ရက္ညတြင္ ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔လူစုကို မေငြစံ ေခါင္းေဆာင္သည့္အလံနီမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္လိုက္လံ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရာ  ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔လူစုလြတ္ေျမာက္ သြားေသာ္လည္း ရခိုင္လယ္သမားႏွစ္ဦးဒဏ္ရာရသြား ရသည္။ သခင္စိုးသည္ အလံနီပါတီအတြင္းတြင္ ရခိုင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာဖိႏွိပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ခြဲထြက္သြားေသာအခါတြင္ကား မိမိ၏ဌာနခ်ဳပ္ ရခိုင္တြင္ခိုေအာင္းႏိုင္ေရး၊ မိမိအင္အား မေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ စဥ္းစားမိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္စိုးက ရခိုင္ရဲနီမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးမွားယြင္းခဲ့ ေၾကာင္း  ပါတီတြင္းၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔ ထံသို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။
သခင္စိုးက ဒဏ္ရာရလယ္သမားႏွစ္ဦးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြ ၁ဝဝ က်ပ္စီျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂ဝဝ က်ပ္၊ ေက်ာ္ဇံရႊီး အသံုးျပဳရန္ မ်က္မွန္ တစ္လက္ႏွင့္ ဆန္ညိဳေရဒီယိုတစ္လံုးကို လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ေက်ာ္ဇံရႊီးထံသို႔ ေပးပို႔လိုက္သည္။ ယင္းပစၥည္း မ်ားကို ဌာနခ်ဳပ္မွ ရခိုင္အလံနီစိန္လွႏွင့္ေမာင္ဦးတို႔ကို ဆက္သား အျဖစ္ေစလႊတ္ေပးပို႔ေစရာ စိန္လွႏွင့္ ေမာင္ဦးသည္ ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔လူစုႏွင့္ပူးေပါင္းသြားေတာ့ သည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးက ေငြ ၂ဝဝ က်ပ္ႏွင့္မ်က္မွန္ စသည္ တို႔ကို လက္မခံဘဲျပန္ပို႔ေပးလိုက္သည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္ ဦးေက်ာ္သာတို႔က အလံနီပါတီ၏အမွားမ်ားကို  ေဝဖန္ ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးပို႔ၾကသည္။
ေက်ာ္ဇံရႊီးသည္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ ၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟူ၍ သီးျခား   ဂိုဏ္းခြဲ ထူေထာင္လိုက္သည္။
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္-
          (၁)  ေက်ာ္ဇံရႊီး
          (၂)  ဦးေက်ာ္သာ
          (၃)  ေမာင္ဟန္
          (၄)  သာဇန္
          (၅)  မခင္ပု(ေက်ာ္ဇံရႊီးမိန္းမ) တို႔ပါဝင္ သည္။  လက္နက္ကိုင္အင္အား  ၆ဝ  ေက်ာ္ရွိၿပီး လူအင္အားမွာ နယ္မ်ားအပါအဝင္ ၂ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။  ယင္းတို႔၏ဝါဒသေဘာထားမွာ အလံနီပါတီ၏ဝါဒ သေဘာတရားႏွင့္ထပ္တူဟုဆိုသည္။ အမ်ဳိးသားေရး ေတာင္းဆိုခ်က္အေနႏွင့္ (၁) ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္တစ္ရပ္၊ (၂) ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသားအစိုးရ တစ္ရပ္၊ (၃) ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသားျပည္နယ္တစ္ရပ္ရရွိ ေရးကို ေတာင္းဆိုသည္။ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသို႔ ဆက္သြယ္ စည္း႐ံုးလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးသည္ ဦးစိႏၲာကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးသျဖင့္ ဦးစိႏၲာႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ရေအာင္လည္း ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။
သခင္စိုးသည္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအား ျပန္လည္ သိမ္းသြင္းရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားေနရသည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးကိုလည္း မၾကာခဏျပန္လည္ေခ်ာ့ေမာ့၍ ေခၚယူသည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးက မိမိတစ္ေယာက္တည္း ပါတီသို႔  ျပန္လာႏိုင္ေသာ္လည္း  ေအာက္လက္က မေက်နပ္ၾကဟု အေၾကာင္းျပန္သည္။ မေငြစံတို႔လူစု ဖဒူကြၽန္းမွအျပန္တြင္ ေလွေမွာက္၍ လုပ္ၾကံရန္ ရဲနီ ေဟာင္းမ်ားကေရာ ေက်းရြာမ်ားကပါ ၾကံစည္ခဲ့ ေၾကာင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေမလကုန္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သတင္းပို႔သည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔လူစုသည္ သခင္စိုးအား ေငြေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေထာက္ပံ့ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပါတီတြင္ မေက်နပ္သူမ်ားက သခင္စိုးႏွင့္မေငြစံကို မေဝဖန္ရဲ သျဖင့္ ေက်ာ္ဇံရႊီးမွတစ္ဆင့္ ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျပန္အလွန္ရွင္းျပၾကသည္။
သခင္စိုးက ရခိုင္ရဲနီမ်ားခြဲထြက္ရသည့္ကိစၥကို ကိုျမင့္ေအာင္အေပၚ အျပစ္ပံုခ်ျပန္သည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီး က သခင္စိုးမွာသာ တာဝန္ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲသည္။ မေငြစံသည္  အစား၏ေလာ္လည္ျခင္း၊  အဝတ္၏ ေလာ္လည္ျခင္းရွိသည္ဟူ၍လည္း  ေက်ာ္ဇံရႊီးက ေဝဖန္သည္။ အလံနီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေက်ာ္ဇံရႊီး တို႔ထံသြားေရာက္ေဆြးေႏြးေသာအခါ ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔က ပူးတြဲ တိုက္ခိုက္ေရး၊ နယ္ေျမျဖတ္သန္းသြားလာေရးႏွင့္ နယ္ေျမအတြင္း ခိုလံႈခြင့္တို႔ကို သေဘာတူလိုက္သည္။ လံုးဝျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္ကား သေဘာမတူခဲ့ေပ။ ေက်ာ္ဇံရႊီးတို႔လူစုက အလံနီထဲက်န္ေနေသာ ဦးဘိုးတင္ (သံတြဲ) ကို ဗမာ့လက္ကိုင္တုတ္ဟု ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ ခဲ့သည္။
သခင္စိုးသည္ ေက်ာ္ဇံရႊီးအား အလံနီပါတီ၏ နာယကႀကီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျမႇာက္ပင့္ ၍ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ေသးသည္။ ေက်ာ္ဇံရႊီး၏ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္  အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္  ဆက္ဆံ ဆက္သြယ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း  တစ္ပါတီတည္း   ပူးေပါင္းေရးကိုမူ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။ သခင္စိုး၏အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေခၚ) ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ(ဗမာျပည္) သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အတြင္း စစ္ေရး႐ံႈးနိမ့္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ေဒသဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာရာမွ ပါတီတြင္းတြင္ လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းသဖြယ္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ ခဲ့ရသည္။ ယခင္ကတည္းက အင္အားေတာင့္တင္းမႈ မရွိေသာအလံနီမ်ားသည္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ခြဲထြက္ သြားေသာအခါ ပိုမို၍ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားၿပီး ရခိုင္ ေဒသတြင္ ခိုလံႈႏိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ေက်ာ္ဇံရႊီး၏ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေအာက္က်ဳိ႕ဆက္ဆံခဲ့ရ သည္။

သခင္စိုး၏အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေခၚ) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗမာျပည္)သည္ ေတာခိုခဲ့သည့္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္အတြင္း အထူးသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္း၏ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုသာ ေျဖရွင္းေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ အလံနီ ပါတီ၏ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း တည္ရွိေန သည္။(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အစီရင္ခံစာမ်ား။)
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို
၁။       သခင္စိုး                              အေထြေထြအတြင္းေရး
                                                မွဴးခ်ဳပ္
၂။       ေနဒြန္း                               အဖြဲ႕ဝင္(ဥကၠ႒၊ အလယ္ပိုင္းတိုင္း)
၃။       ရဲနီေဒြး                               အဖြဲ႕ဝင္(ဥကၠ႒၊ ရခိုင္တိုင္း)
၄။       မေစာျမ                              အဖြဲ႕ဝင္(ဥကၠ႒၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း)
၅။       ၫြန္႔ဝင္း                              အဖြဲ႕ဝင္(ဥကၠ႒၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း)
၆။       ျမင့္ေအာင္                          အဖြဲ႕ဝင္(ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ စစ္ေသနာပတိ)
၇။       ရဲနီေက်ာ္ဝင္း                       အဖြဲ႕ဝင္(ႏိုင္ငံေရး ေလ့က်င့္ေရးမွဴး)
၈။       မႏွင္းဥ                               အဖြဲ႕ဝင္(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလး)
၉။       ရဲနီေမာင္                            အဖြဲ႕ဝင္(၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ ျဖဳတ္ထားသည္။)

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား
၁။       ရဲနီစိန္ဝင္း
၂။       ရဲနီနီလြင္
၃။       ရဲနီျမေက်ာ္      
၄။       ရဲနီခင္ေမာင္

အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား
၁။       အုန္းေမာင္
၂။       ရဲနီထိန္လင္း
၃။       မ်ဳိးေဆြ
၄။       ျမင့္ေအာင္
ဗဟိုစစ္ေကာင္စီခ်ဳပ္
၁။       သခင္စိုး                              အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
၂။       ျမင့္ေအာင္                          စစ္ေသနာပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
၃။       မႏွင္းဥ                               ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလး
                                                (ျမင့္ေအာင္၏ဇနီး)
၄။       ေနဒြန္း                               ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္
သခင္စိုးသည္ ယခင္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ မဟာ စတာလင္  တပ္ရင္း၊  ပတၱျမားတပ္ရင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အထူးတိုင္းတပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အထူးတိုင္းတပ္တြင္ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္က ေခါင္းေဆာင္ ၿပီး အင္အား ၈ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လႈပ္ရွားသည့္ သခင္စိုးသည္ ေနာက္လိုက္အနည္းငယ္ ျဖင့္ ေဆာနယ္တြင္ ခိုေအာင္းေနရာမွ ရခိုင္႐ိုးမဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရသည္။ မ်ဳိးေဆြသည္ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ခိုေအာင္း ေနသည္။
အလံနီထူးစိန္သည္ ေနာက္လိုက္ ၂၅ ေယာက္ႏွင့္ အတူ  အလံနီပါတီမွခြဲထြက္၍  ထူးစိန္ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ထူးစိန္တို႔လူစုအား အလံနီပါတီႏွင့္ျပန္ေပါင္းရန္၊ ျပန္မေပါင္းလိုပါက   ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းဝင္ရန္ ဖိအားေပး အက်ပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။
အလံနီပါတီသည္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္း၍ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အင္အားခ်ဳိ႕တဲ့လာသျဖင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမျပဳ လုပ္ႏိုင္ဘဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုျဖန္႔ေဝျခင္း၊ တရားေဟာျခင္း၊ ပါတီတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ျငင္းခုံျခင္းတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္ေနရသည္။ အလံနီဗဟို၊ ရခိုင္တိုင္းႏွင့္ အထက္ဗမာျပည္ဌာနခြဲတို႔သည္ အဆက္ အသြယ္ရရွိရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္းမွာ မူ အဆက္ အသြယ္ျပတ္လ်က္ရွိသည္။ အျခားေဒသ မ်ားတြင္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ ယူပါတီက အဝင္မခံ သျဖင့္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်စည္း႐ံုး ခြင့္မရဘဲျဖစ္ေနသည္။ အလံနီပါတီတစ္ခုလံုးအေနႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသတြင္သာ အင္အားအသင့္အတင့္ ေတာင့္တင္းခဲ့ရာမွ တပ္မေတာ္ ၏ထိုးစစ္ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗိုလ္သက္ထြန္း ၏အေနာက္တိုင္းေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္႐ိုးမ ေပၚသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။
အလံနီတို႔၏ အထက္ဗမာျပည္ဌာနခြဲတြင္ ရွမ္း အုန္းေမာင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး မေစာျမက  ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ မေစာျမသည္ ထြန္းေက်ာ္ဟူေသာအမ်ဳိးသားနာမည္ျဖင့္ လႈပ္ရွား ေနသည္။ ထိန္လင္းႏွင့္ကိုေမာ္တို႔က တိုင္းေကာ္မတီ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေရႊဘိုခ႐ိုင္တြင္ ေက်ာ္လင္းက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ခ႐ိုင္ အင္အား စုစုေပါင္းမွာ ၇ဝ ခန္႔ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သံုးပံု တစ္ပံုခန္႔ပါဝင္ၿပီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ကို အေျခခံ လႈပ္ရွားသည္။ မံုရြာခ႐ိုင္ဥကၠ႒မွာ ေအာင္ၫြန္႔(ေခၚ) စိန္ဝင္းျဖစ္သည္။ ေယာက်္ား ဆယ္ေယာက္ႏွင့္ မိန္းမ ငါးေယာက္သာ အင္အားရွိၿပီး ႏြယ္အင္း(ခန္႔မွန္းေျမပံု ၫႊန္း ေက-၁၁၄၆၅၈)၊ ကား(ခန္႔မွန္းေျမပံုၫႊန္း ေက-၁၈ဝ၅၈၅) ႏွင့္ ကံေတာင္တိုက္နယ္(ေက-၉၉၁၅၈၃) တစ္ဝိုက္တြင္ ခိုေအာင္းသည္။ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီစိန္ဟန္(ေခၚ) စိန္ေမာင္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ပဇြာ(ေက-၃၅၄၄၈၄) တစ္ဝိုက္တြင္ ခိုေအာင္းကာ လွ်ဳိ႕ဝွက္စည္း႐ံုးေရး သက္သက္ကိုသာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အလံနီပါတီသည္ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံဝါဒကို က်င့္သံုးခဲ့ရာမွ က်န္ေျမေပၚေျမေအာက္ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားႏွင့္သာမကဘဲ ျပည္သူလူထုႏွင့္ပါ တစ္စတစ္စ ကင္းကြာခဲ့ရသည္။ အလံနီပါတီအတြင္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ကာလမ်ားသည္ ေက်ာ္ဇံရႊီး  အုပ္စု၊ ထူးစိန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျပင္းထန္ခဲ့ရ   သည္။ အထက္ဗမာျပည္ဌာနခြဲသည္လည္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျမစ္ဖ်ားတိုင္းႏွင့္ နယ္ေျမလုျခင္း ျဖင့္သာအခ်ိန္ကုန္ခဲ့ရသည္။ တနသၤာရီတိုင္းမွာမူ   လံုးဝ အဆက္ျပတ္ေနခဲ့ရသည္။ အစဥ္အလာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ သခင္စိုး၏တပည့္ ရင္းျဖစ္သူ  သခင္တင္ျမသည္  ၁၉၄၈  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းက ခြဲထြက္ၿပီး ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
သခင္တင္ျမသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ျဖစ္လာၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ သံုးပါတီကြန္ဖရင့္မွစ၍ ရခိုင္တိုင္းတာဝန္ခံ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရရာ ပုဂၢိဳလ္စြဲေၾကာင့္ အလံနီပါတီ ႏွင့္ နစ္ျဖဴမ်ားဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ သခင္တင္ျမ*(*     သခင္တင္ျမအား ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ဖမ္းဆီး ရမိသည္။) သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမေအာက္ကလာပ္စည္းသို႔ေရာက္သြားရာ အလံနီ ႏွင့္နစ္ျဖဴဆက္ဆံေရးမွာလည္း မေကာင္းေတာ့ေပ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ နစ္ျဖဴအေနာက္တိုင္း တုိင္းမွဴး ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ သခင္စိုးတို႔ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း ေျပလည္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု၊
(မဒညတ)
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ မိမိပါတီ၏  အေျခအေနယိမ္းယိုင္မႈအား က်ားကန္ထားႏိုင္ေရး အတြက္ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ သမိုင္းအပိုင္း(၂) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ မဒညတသည္ အမည္ခံမွ်သာျဖစ္ေနၿပီး အဓိကအား ျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေကအင္န္ယူပါတီကို ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ ဝါးမ်ဳိလႊမ္းမိုး ျခင္းသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟုဆိုရေပမည္။ မဒညတ ဖြဲ႕စည္းမႈေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ၾသဇာခံအျဖစ္သို႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အေရွ႕ေကာ္သူးေလအုပ္စုႏွင့္ ပဋိပကၡျပင္းထန္ခဲ့ရသည္။ မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္
          သခင္ဇင္
          သခင္တင္ထြန္း
          ရဲေဘာ္ျမ
ေကအင္န္ယူပါတီ ကိုယ္စားလွယ္
          မန္းဘဇံ
          မန္းသာၿမိဳင္
          စေကာလယ္ေတာ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္
ႏိုင္ဘလြင္(ေခၚ) ႏိုင္ေရႊက်င္
ႏိုင္စံမိတ္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ပစၥည္းမဲ့တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္အရ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲ ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း မဒညတလုပ္ငန္းတာဝန္မွာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပင္  ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ  အစိုးရ ထူေထာင္ေရးကိုပါ ခြင့္ျပဳထားသည္။ မဒညတစစ္ နယ္ေျမမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားထား သည္-
(က)    အေရွ႕႐ိုးမစစ္နယ္ေျမ၊ ေကအင္န္ယူတို႔၏ အမွတ္(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇) တပ္မဟာနယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ နယ္ေျမမ်ားပါဝင္သည္။
(ခ)     ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚစစ္နယ္ေျမ၊ ေကအင္န္ယူ နယ္ေျမမ်ားကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစားသည္။
(ဂ)     ပဲခူး႐ိုးမစစ္နယ္ေျမ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုက ႏိုင္နင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။
(ဃ)    အထက္ဗမာျပည္ စစ္နယ္ေျမ။
(င)     အလယ္ဗမာျပည္ စစ္နယ္ေျမ။
(စ)     ျမစ္ဖ်ားတိုင္းစစ္နယ္ေျမ။
(ဆ)    အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္နယ္ေျမ။
(ဇ)     ရခိုင္စစ္နယ္ေျမ။
(စ်)     ရွမ္းျပည္ စစ္နယ္ေျမ။
(ည)    ကရင္နီျပည္ စစ္နယ္ေျမ။
အေရွ႕႐ိုးမ၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမစစ္နယ္ ေျမ မ်ား မွ အ ပ က်န္ စစ္ နယ္ ေျမ မ်ား မွာ ေကအင္န္ယူ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ယင္းပါတီမ်ားအေနႏွင့္ သြားေရာက္လႈပ္ရွား ခိုင္းျခင္းလည္း မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ယင္းတို႔၏ တိုင္းမ်ားကိုပါ မဒညတတြင္ စာရင္းသြင္းဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းျဖင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရးကို   ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။
သထံုၿမိဳ႕မွ သန္႔ရွင္းအမတ္ ေဖၫြန္႔သည္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ေနရာမွ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္လိုက္အနည္းငယ္ ႏွင့္အတူ ေတာခိုခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ရာ ေဖၫြန္႔ကို အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ေဖၫြန္႔၏ ေနာက္ လိုက္အခ်ဳိ႕သည္ လင္းထင္၏တပ္မဟာ(၅)သို႔ သြား ေရာက္ပူးေပါင္းရာ အားလံုးအသတ္ခံခဲ့ရသည္။ က်န္ အင္အား ၃ဝ ခန္႔သည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ကမ္းမွ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္း (၃) အုပ္စု လက္နက္ ခ်သြားကတည္းက သထံုခ႐ိုင္ကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သန္႔ရွင္းအမတ္ေဖၫြန္႔ကိုအားကိုး၍ သထံု ခ႐ိုင္ေကာ္မတီတည္ေဆာက္ရန္ၾကံစည္ေသာ္လည္း ေဖၫြန္႔က်ဆံုးသျဖင့္  မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။  လင္းထင္က လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားကို အဝင္မခံခဲ့ေပ။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ မဒညတ အသြင္ျဖင့္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း သထံုခ႐ိုင္ကိုထိုးေဖာက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
မဒညတသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္သာ အနည္းငယ္အက်ဳိးထူးခဲ့ၿပီး ေကအင္န္ယူပါတီ အတြက္မူ လက္ဝဲလက္ယာပဋိပကၡကို ပိုမိုႀကီးမားလာ ေစခဲ့သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွာမူ အင္အား ၅ဝ ခန္႔ သာရွိရာ မဒညတႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီကို အမွီျပဳ၍ အင္အားခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကို တျဖည္းျဖည္းေဆာင္ရြက္ေနရ သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာ ထိန္းသိမ္းခ်ိန္တြင္ မဒညတမွာ အမည္ခံမွ်သာရွိသည္ ဟု ဆိုရေပမည္။
ကရင္နီေသာင္းက်န္းမႈ        (၁။    ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ကရင္နီ အေရးအခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၁) တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ကရင္နီ(ေခၚ) ကယားျပည္နယ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ကရင္နီအေရးအခင္းသည္ ပေဒါင္အေရးအခင္းႏွင့္ လည္း ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး မရမီကပင္ ေကအင္န္ယူတို႔၏ အက်ပ္ကိုင္ေသြးထိုး လံႈ႕ေဆာ္မႈ၊ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ေျခ႐ႈပ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ဝ အပိုဒ္(၁) တြင္ ကရင္နီျပည္နယ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ထဲသို႔ ထည့္သြင္း ရမည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ရသည္။ပုဒ္မ ၁၈၉ တြင္လည္း ကရင္နီဝန္ႀကီးသည္ ျပည္သူလူထုဆႏၵအရ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း မျပဳဘဲ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုအစိုးရမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။
အထက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ေဘာ္လခဲနယ္ တရားသူႀကီး ဦးဘီႏွင့္ၾကယ္ဖိုးႀကီးနယ္ ေစာ္ဘြား ေစာေရႊတို႔က သေဘာမတူသျဖင့္ လက္မွတ္မထိုးဘဲ ေနခဲ့သည္။ ကႏၵရဝတီေစာ္ဘြား စဝ္ဝဏၰႏွင့္ ဦးစိန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုးၿဗဲေစာ္ဘြား သိုင္းဘဟန္* (*သိုင္းဘဟန္သည္ မိုးၿဗဲနယ္ ရွမ္းေစာ္ဘြား စဝ္ပညာကို ေတာ္လွန္ျဖဳတ္ခ်သူျဖစ္သည္။ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ား ကို ေစာ္ဘြား၊ ေစာဖ်ာ၊ နယ္ခ်ဳပ္ စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚၾကသည္။)(ပေဒါင္ ေခါင္းေဆာင္) တို႔က သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကရင္နီျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားရာမွ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုႏွစ္ခု ပဋိပကၡျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
(က) ျပည္မအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုေသာ အဖြဲ႕မွာ
(၁)     စဝ္ဝဏၰ                              ကႏၵရဝတီ ေစာ္ဘြား
(၂)     ဦးစိန္                                ကုန္သည္
(၃)     စဝ္ငယ္ဒူး                           ေဘာ္လခဲ ေစာ္ဘြား
(၄)     သိုင္းဘဟန္                        မိုးၿဗဲေစာ္ဘြား
(၅)     ဦးေအျမေလး                       ၾကယ္ဖိုးႀကီး
                                                         ေစာ္ဘြားစာေရး
(ခ) ျပည္မအစိုးရႏွင့္ မပူးေပါင္းဘဲ ခြဲထြက္လိုသူ မ်ားမွာ
(၁)     ေစာေရႊ                               ၾကယ္ဖိုးႀကီး ေစာ္ဘြား
(၂)     ဦးဘီ                                 ေဘာ္လခဲနယ္ တရားသူႀကီး
(၃)     ေစာေဝလာ                         စဝ္ဝဏၰ၏ညီ
(၄)     ေစာေဖာလူး                        မိုးၿဗဲနယ္
ကရင္နီျပည္နယ္လူထုလည္း အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲလာ ေသာအခါ စဝ္ဝဏၰႏွင့္အဖြဲ႕က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ကို ေခၚေဆာင္ၿပီး ဦးဘီေနထိုင္ေသာ ေဘာ္လခဲ နယ္ေျမ ပုလဲရြာကို လာေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့၍ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္တြင္ ဦးဘီေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေစာေရႊသည္ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေစာေရႊသည္ ကရင္နီျပည္နယ္ ရရွိေရးပါတီကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္-
(၁)     ေစာေရႊ                                        ဥကၠ႒
(၂)     ဘစိန္ညိဳ                                      အတြင္းေရးမွဴး
(၃)     ေစာေဝလာ                                   ေကာ္မတီ၊
                                                         ကႏၵရဝတီေစာ္ဘြား
(၄)     ဦးရဟယ္                                     ေကာ္မတီ၊
                                                         ၾကယ္ဖိုးႀကီးေစာ္ဘြား
(၅)     ဗိုလ္သာလူ                                   ေကာ္မတီ၊ မိုးၿဗဲေစာ္ဘြား
(၆)     ေစာဝီလဆင္                                 ေကာ္မတီ၊
                                                         ေဘာ္လခဲေစာ္ဘြား
(၇)     ေစာလွဦး                                     အဖြဲ႕ဝင္
ကရင္နီတပ္မဟာ (၁) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဗိုလ္လွဝင္း၊ အက္စ္သိန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ေရႊ၊ ဗိုလ္ေအးေရႊ၊ ဗိုလ္သာထူး တို႔က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အထိ ေစာေရႊက ဦးစီး  ခဲ့ရာမွ  ေစာေရႊသည္  ေသပါခုိင္လ  ေတာတြင္း ေတာင္ယာထဲ၌ ဖ်ားနာေသဆံုးသြားေလရာ ေစာေရႊ၏ ဇနီးျဖစ္သူ  တူးတူးမိုးက  ဥကၠ႒အျဖစ္  ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ယူမ်ား က ဦးစီး၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လူမ်ဳိးစုမ်ား ညီၫြတ္ေရးတပ္ဦး(ဒလညတ)တြင္ မြန္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္အတူပါဝင္ရာမွ  ေကအင္န္ယူတို႔၏  ၾသဇာ ပိုမိုလႊမ္းမိုးလာသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ရစ္စမိုင္း(ေခၚ) ေစာေထာပလိုက  ဥကၠ႒အျဖစ္  ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒလညတမွ ထြက္ခဲ့ျပန္သည္။
၁၉၅၇  ခုႏွစ္၊  ဧၿပီလတြင္  ရစ္စမိုင္း(ေခၚ) ေစာေထာပလိုက  ျပန္လည္စည္း႐ံုး၍  ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီဟူ၍  ပါတီအသစ္   တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လိုက္သည္။  ယင္းပါတီ တြင္-
(က)    ရစ္စမိုင္း(ေခၚ) ေစာေထာပလို              ဥကၠ႒
(ခ)     ဘစိန္ညိဳ                                      အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)     လွဦး                                          ပါတီအဖြဲ႕ဝင္ေကာ္မတီ
(ဃ)    မိုးေက်ာ္(ခ)ေက်ာ္ႏိုင္                                 
(င)     ေမာရယ္                                                       
(စ)     တာအယ္ဖိုး                                           
(ဆ)    ဗိုလ္စံခ                                                
(ဇ)     ဆရာပလားေဆး                            ေကာ္သူးေလ
                                                         အၾကံေပး
၁၉၅၇ ခုႏွစ္အတြင္း  ဆရာပလားေဆးက ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းသံုးႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ဥကၠ႒ ေစာေထာပလို သည္ ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူ ဗိုလ္စပါယ္ရွယ္၏ ေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈေၾကာင့္ တပည့္ရင္းေစာဖ်ားရယ္က ပစ္ခတ္၍ ေသဆံုးရသည္။ ယင္းေနာက္ ေစာဗီးအီးက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေခတၱေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေစာေမာရယ္ကို ဥကၠ႒အျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့  သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေစာေမာရယ္ အလင္းဝင္သြားေလရာ  ေစာဗီးအီးဥကၠ႒  ျဖစ္ျပန္   သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ဗိုလ္ေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး ပအိုဝ့္တာဝန္ခံဗိုလ္စပါယ္ရွယ္က လာေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ ဗီးအီးသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ၾကယ္ဖိုးႀကီးနယ္၊ ဘူးကိုရြာတြင္ က်ဆံုး ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ အစည္းအေဝးတြင္ မိုးေက်ာ္(ေခၚ)ေက်ာ္ႏိုင္ကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ မိုးေက်ာ္(ေခၚ)ေက်ာ္ႏိုင္ ကို တပ္မေတာ္က သာေအာက္ေက်းရြာတြင္ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေစာေမာရယ္သည္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာေတာ့သည္။
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ အင္အားနည္းပါးလွၿပီး လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးေသာေၾကာင့္ တစ္ျပည္လံုး အတိုင္းအတာတြင္ လူသိမမ်ားလွေပ။ သို႔ေသာ္   ကယားျပည္နယ္တြင္မူ   ထိေရာက္စြာ ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေသာအဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔က အၿပိဳင္အဆိုင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းခံရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔သည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး ပါတီကို စစ္ေရးအရအသံုးမျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း   ႏိုင္ငံေရးအရ အမည္ျပအသံုးခ် လိုေသာေၾကာင့္ အလုအယက္  ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ံုးခဲ့သည္။  ေတာ္လွန္ေရး  ေကာင္စီအစိုးရတက္ခါစတြင္   ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီသည္ မဒညတတြင္ ပါဝင္ေရာက္ရွိ ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ခံေနရေပသည္။
ကခ်င္ေသာင္းက်န္းမႈ         (၁။   ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၁) ကခ်င္ေသနတ္  ကိုင္တပ္ရင္းမွ ကခ်င္လူမ်ဳိး ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းသည္ သစၥာေဖာက္ပုန္ကန္ၿပီး ေကအင္န္ဒီအိုတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာ္ဆိုင္းသည္ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းမွ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေကအင္န္ဒီအို အင္အားစုအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုစဥ္က လား႐ိႈးၿမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ရွစ္တန္း ေက်ာင္းသားအျဖစ္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေဇာ္ဆိုင္း သည္ ေနာ္ဆိုင္း၏ ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ ေတာခိုသြားခဲ့ သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ေနာက္ပါ အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔ ျပည္ပသို႔ ခိုလံႈသြားေသာ္လည္း ေဇာ္ဆိုင္းသည္ လိုက္ပါမသြားခဲ့ေပ။ ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္အတူ ပါလာခဲ့ေသာ ေကအင္န္ဒီအို အနည္းငယ္ႏွင့္အတူ သံေတာင္၊ ေဘာဂလိေဒသသို႔သာ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ား သည္ ေဇာ္ဆိုင္းအား ရွစ္ႏွစ္တာ ကာလအထိ လက္သပ္ေမြး၍ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။
၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ကား ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားသည္ ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္အတူ ကရင္အၾကံေပးအရာရွိ ဂ်ီလစ္လင္း (ကခ်င္အမည္-ေဇာ္ေဘာက္)ကို လိုက္ပါေစလ်က္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ရန္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေဇာ္ဆိုင္းသည္ မိခင္ျဖစ္သူ ေက်ာင္း ဆရာမအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ ဟိုကုန္တိုက္နယ္၊ နမ့္အန္ရြာ(အက္စ္-၈၈၈၉)တြင္ ခိုေအာင္းလ်က္ရွိစဥ္ ေဇာ္ဆိုင္း၏ညီ ေဇာ္တူးသည္လည္း မိခင္၏ေနအိမ္ ရွိရာ လား႐ိႈး-သိႏၷီလမ္း ၂၅ မိုင္၊ မက္ဟင္လံုရြာ (အက္စ္ တီ-၈၅၉၁)သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဇာ္တူး သည္ တကၠသိုလ္မွထြက္၍ ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း လိုက္သည္။ အမွတ္(၄) ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွ တပ္ၾကပ္အဆင့္ျဖင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသူ လမုန္တူးဂ်ဳိင္၊ ကြတ္ခိုင္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ လမာလရိန္း တို႔သည္လည္း ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္ဂ်ီလစ္လင္း တို႔၏ေနာက္သို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။
ေဇာ္ဆိုင္းတို႔လူစုသည္ (K.I.O)* (Kachin Independence Organization) ေခၚ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအ႐ံုးကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖြဲ႕စည္းရာမွ ရွမ္းျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕က ခါးပိုက္ေဆာင္ တပ္အျဖစ္ ရည္ရြယ္၍ လက္ပစ္ဗံုးအခ်ဳိ႕ ထုတ္ေပးခဲ့ သည္။ ေကအိုင္အိုအင္အားမွာ ၂၇ ေယာက္သာရွိ သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ေဇာ္တူးႏွင့္လမာလရိန္းတို႔အဖြဲ႕သည္ လား႐ိႈးေငြတိုက္ ကို ေဖာက္ယူလုယက္ၾကသည္။ အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ စုမိေသာအခါ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ တြင္ (K.I.A)** (Kachin Independence Army) (ေခၚ) ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ (K.I.C)*** (Kachin Independence Council) (ေခၚ) ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးေကာင္စီတို႔ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေဇာ္ဆိုင္းက တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဂ်ီလစ္လင္းက တပ္မဟာဗိုလ္မွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္  ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဆင္လီရြာ၏ အေရွ႕ ဘက္ ဆယ္မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ အေျခခံစခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္း အမွတ္ (၁)ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္မွစတင္၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ လတြင္ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း(၁)ကို ဗန္းေမာ္ေဒသ၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ဘာပါေက်းရြာတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္း(၂)ကို လမာလရိန္း ေခါင္းေဆာင္၍ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ မုံးစီး၊ မုံးထန္နယ္ေျမတြင္ လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ သန္႔ရွင္း အစိုးရက ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာအခါ  ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူ အင္အားမွာ ႐ုတ္တရက္ႀကီးထြားလာသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဇာ္တူး၏ညီ ေဇာ္ဒန္သည္ တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေနရာမွ ယင္း၏ အစ္ကိုမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ ေၾကာင္း အေထာက္အထားအရ အထိန္းသိမ္းခံေနရစဥ္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေတာခိုသြားသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတက္ခါစတြင္ ေကအိုင္ေအေသာင္းက်န္းမႈ  မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခိုင္ၿမဲစြာ အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ေပသည္။
အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာထိန္းသိမ္းလိုက္ စဥ္ အဓိကျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈအင္အားစုမ်ား   မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ယင္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ရပ္မွာ ေသာင္းက်န္းသူအားလံုးအနက္ အင္အားအေတာင့္ တင္းဆံုးအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွာ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန ေသာ္လည္း ဗဟို အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ လြတ္ကင္းျခင္းမရွိေပ။ ေကအင္န္ယူမ်ား မွာမူ ကြန္ျမဴနစ္လိုလားသူႏွင့္ မလိုလားသူဟူ၍ ႏွစ္ျခမ္း ကြဲေနသည္။ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွာ အဆိုးရြားဆံုးေဒသမ်ားျဖစ္ေနသည္။
အင္အားေတာင့္တင္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ သခင္စိုး၏ အလံနီပါတီ(ေခၚ)ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗမာျပည္)ျဖစ္သည္။ အလံနီမ်ားသည္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ခိုေအာင္းလ်က္ရွိၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္ အၾ<ြကင္းအက်န္မ်ားလည္း ရွိေနေလရာ ရခိုင္တိုင္းတစ္ခုလံုး၏ ေတာနယ္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေသာင္းက်န္းသူတို႔ ႀကီးစိုးေနဆဲျဖစ္သည္။ ရခိုင္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီမွာမူ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ေဆးဝါး ကုသေပးျခင္း၊ စည္း႐ံုးေဟာေျပာျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္စရာမဟုတ္ဟု ယူဆေနၾကသည္။(၁။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း(ဒုတိယတြဲ) ႏိုင္ငံေရးက႑။)
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ဖ်ားတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴအၾကြင္း အက်န္အခ်ဳိ႕ရွိေနေသးေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ျခင္းထက္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ငယ္ မ်ားသည္လည္း အာဏာစြန္႔လိုက္ရေသာ ေစာ္ဘြား  မ်ား၏ ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္မႈေၾကာင့္ လႈပ္ရွားေနၾက သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ဝ ရက္က စိုင္းႏြဲ႕(ေခၚ) စဝ္ႏြဲ႕ဦးစီး၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ႏြံစစ္ဟန္(ရဲရင့္ေသာ ရွမ္းလူငယ္အဖြဲ႕) သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ပံုပါက်င္စခန္းကို ဝင္တိုက္ ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပံုပါက်င္ တိုက္ပြဲတြင္ စိုင္းႏြဲ႕ကိုယ္တိုင္ဒဏ္ရာ ရၿပီး ထြက္ေျပးဆုတ္ခြြာခဲ့ရသည္။
သို႔ရာတြင္ က်ဳိင္းတံုနယ္မွ ေက်ာင္းသားလူငယ္ ၂ဝဝ ခန္႔သည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ထပ္မံေတာခို ၍ အင္အားႀကီးထြားလာၾကျပန္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ စိုင္းေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ စစ္ရဲ ေတာခို ဘိုေမာင္(လဝ)တို႔အဖြဲ႕ ပူးေပါင္းအင္အား ၁၅ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕အား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္က ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ႏြံစစ္ဟန္အဖြဲ႕မွ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ အုပ္စု သံုးစုကြဲလာၾကသည္။  ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ခြန္ေသာ္တာ၊   ခြန္ၾကာႏုႏွင့္   စိုင္းလွေအာင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေသာ  S.S.A*(*       Shan State Army)(ေခၚ) ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ ေရး တပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတံုနယ္ေျမ တြင္ ဘုန္းႀကီး လူထြက္ ဦးကု႑လ(ေခၚ) ေစာက္ငါးခမ္း ဦးစီးသည့္ စဝ္ဟုန္စစ္တိုင္း (ေခၚ) ရွမ္းအမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ စိုင္းႏြဲ႕ဦးစီး ေသာ ႏြံစစ္ဟန္ (ေခၚ) ရဲရင့္ေသာ ရွမ္းလူငယ္အဖြဲ႕ ဟူ၍ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ သံုးဖြဲ႕ကြဲလ်က္ရွိသည္။
၁၉၅၈  ခုႏွစ္တြင္  မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လက္နက္စြန္႔၍ အလင္းဝင္လာၾကေသာအခါ အင္အား ၅ဝ ခန္႔သည္ ေကအင္န္ယူတို႔ ေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈေၾကာင့္ လက္နက္မစြန္႔ဘဲ ေတာတြင္း၌ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕ကို ေကအင္န္ယူမ်ားက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အျဖစ္  ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။  မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွာ အင္အားနည္းပါးၿပီး စစ္ေရးအရ ထိေရာက္စြာလႈပ္ရွား ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေကအင္န္ယူမ်ားႏွင့္ ဗကပ မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဝွက္ဖဲတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီကဲ့သို႔ပင္ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီသည္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီတို႔၏   အၿပိဳင္အဆိုင္စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းမႈကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီကဲ့သို႔ပင္ မဒညတ၌ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း မဒညတတြင္ မည္သည့္ၾသဇာ အာဏာမွ် မရွိခဲ့ေပ။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး၊  ပဋိပကၡမ်ားကို  ေျဖရွင္းရန္ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ဆင္ႏႊဲခ်ိန္တြင္ ေျမေအာက္၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ေကအိုင္ေအ (ေခၚ) ကခ်င္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕၊ တ႐ုတ္ျဖဴအၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ မူဂ်ာဟစ္ အၾကြင္း အက်န္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ ပုန္ကန္၍ ျပည္သူလူထုအား ႏွိပ္စက္ကလူျပဳေနဆဲပင္ျဖစ္ေလ သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားၿပိဳကြဲျခင္း၏  အေမြဆိုးႀကီးျဖစ္ေသာ  ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ပူးေပါင္းအင္အားျဖင့္ ႏွိမ္နင္း ေျဖရွင္းရန္ ျပင္ဆင္ရေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနာင္ကာလ၌ အဓိက ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္လာမည့္ လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အင္အား ၃ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ၿပီးေလၿပီ။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization