Home » » အခန္း(၁၁) ေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးေရးလုပ္ငန္း

အခန္း(၁၁) ေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးေရးလုပ္ငန္း

အခန္း(၁၁)
ေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ဘိန္းကုန္ကူးေရးလုပ္ငန္း
ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕(၁။ ရမခ၏အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအေျခအေနႏွင့္ တုိက္ပြဲစဥ္သံုးသပ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၄၂ မွ ၄၆။)
ေနာင္လိုင္ၿမိဳ႕စား၏ဒုတိယဇနီးမွ ေမြးဖြားေသာ ခြန္ဆာသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆုတ္ခြာသြားေသာ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္မိုဆာအထိလုိက္ပါသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာင္လိုင္ေဒသ သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီးတရားဝင္အလင္းဝင္ခဲ့ သည္။ အစိုးရက ေနာင္လိုင္နယ္ေျမတြင္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ခြန္ဆာအား အင္အား ၄ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခြင့္ေပးခဲ့သည္။  ၁၉၆၃  ခုႏွစ္တြင္  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရက က်ပ္ ၁ဝဝ တန္ႏွင့္ ၅ဝ တန္ ေငြ စကၠဴမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကာင္းေၾကညာလိုက္ေသာ အခါ ခြန္ဆာသည္ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခိုသြားခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္အလင္းဝင္လာခဲ့သည္။  ထိုစဥ္က  ဗကပ ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ေနာင္လိုင္ေဒသကိုအေျခခံ၍ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရာ ခြန္ဆာ၏ကာကြယ္ ေရးတပ္ဖြဲ႕မွာ အင္အား ၁၇ဝဝ ခန္႔အထိ တုိးတက္လာ ခဲ့သည္။


ခြန္ဆာအဖြဲ႕သည္ ဘိန္းေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရအေပၚ သစၥာေဖာက္မည့္  အလားအလာမ်ားေတြ႕ရသျဖင့္  ၁၉၆၉  ခုႏွစ္တြင္ လက္ နက္ သိမ္း ရန္ စီ စဥ္ ခဲ့ ရ သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ခြန္ဆာအားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ က်န္ ဆူးရွင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၁၆ဝဝခန္႔မွာမူ လြယ္ေမာ္ေဒသအားအေျခခံ၍ တပ္မေတာ္အား ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ၾက ေတာ့သည္။   ေတာခိုလြယ္ေမာ္ ကာကြယ္ေရးမ်ားမွာ   ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မရွိဘဲ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးႏွင့္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကုိ လြတ္လပ္စြာလုပ္ ကိုင္ခြင့္ရပါက အလင္းဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေသးသည္။
က်န္ဆူးရွင္ႏွင့္္လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရးမ်ားသည္ မန္လီ၊ တံုေလာႏွင့္ ပံုဝိုးေဒသတြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ မံုးေယာ္၊ မံုးက်က္ေဒသ တြင္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း၊ သံလြင္ အေရွ႕ျခမ္းမန္ထြန္းေဒသတြင္ ခြန္ဝိုးဦးစီးအင္အား ၂ဝဝ ခန္႔က သီးျခား ရပ္တည္၍ လည္းေကာင္း လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ ေရးမ်ားက ဗကပတို႔ကို တုိက္ခိုက္ရန္အေၾကာင္းျပ၍ တရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ရရွိရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပမ်ား 'ဝ' နယ္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ စိမ့္ဝင္လာ ေသာအခါ  လြယ္ေမာ္အဖြဲ႕၏မ႐ိုးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၂ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစ၍ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲ၍ လြယ္ေမာ္ေဒသကိုျပန္လည္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ လြယ္ေမာ္ ကာကြယ္ေရးမ်ားက အာဏာကုန္လႊဲအပ္ခဲ့ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေလာင္လွ်မ္းကို တန္႔ယန္း သို႔ေစလႊတ္ၿပီး အလင္းဝင္ေရးကို ေဆြးေႏြးလာၾကျပန္ သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ခြန္ငို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၂ဝဝ ကို ဗကပသံလြင္ အေရွ႕ျခမ္းတြင္ လက္နက္သိမ္းသြား ေသာအခါတြင္ကား ေလာက္လွ်မ္းသည္ ငယ္သားမ်ားအား စည္း႐ံုးဖို႔ အခ်ိန္ေပးေရး၊လက္နက္ တပ္ဆင္ေပးေရး ကိုတို႔ကို ေဆြးေႏြး ၍ ေတာထဲသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သြားခဲ့သည္။
လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရးမ်ားသည္၁၉၇၃ခုႏွစ္အထိ အဖမ္းခံေနရေသာ ခြန္ဆာ လြတ္ေျမာက္ေရး ကိုသာ အဓိကထားႀကိဳးစားခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အကူအညီျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး နားလည္မႈမ်ား ရယူခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ခြန္ဆာအား ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္းလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕သည္ လက္နက္ခ်ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ က်န္ဆူးရွင္ႏွင့္ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔သည္ မံုးဟင္၊ မံုးဟေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊ ဝမ္တင္က်ဳံးေခါင္း ေဆာင္ေသာ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ သည္ မံုးမ၊ ေနာင္လိုင္ေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊ စိုင္းရစ္ မိန္းေခါင္းေဆာင္ ေသာအင္အား ၃ဝဝ ခန္႔သည္ နားဝါ ေဒသတြင္လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားၿမဲလႈပ္ရွားေနၾက သည္။
ဝမ္တင္က်ဳံးေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာခိုလြယ္ေမာ္ မ်ားသည္ မန္ထြန္း(အက္စ္ယူ-၆၆၆၂)ေဒသရွိ ဗကပ မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ တာေကာင္းပံု(အက္စ္ယူ-၆၁၆ဝ)၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဗကပတို႔က ေနာင္လိုင္ေျမာက္ ဘက္ျခမ္းအား  ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားခြင့္၊  ဗကပႏွင့္ လြယ္ေမာ္ပူးေပါင္း၍ တပ္မေတာ္ကိုတိုက္ခိုက္ေရးတို႔ကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာခို လြယ္ေမာ္အဖြဲ႕က သေဘာမတူသျဖင့္ ဗကပမ်ားေနာင္လိုင္ေဒသမွ ျပန္ လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။
ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕သည္ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းသူမ်ားသက္သက္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ေကအုိင္ ေအ၊ ဗကပတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ရာမွ ႏိုင္ငံေရးမႈိင္းမိလာ သည့္ လကၡဏာမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဗကပတို႔ကလည္း ခြန္ငို႔ႏွင့္လီဆီရီတို႔ကို ျပန္လည္၍ေစလႊတ္ေပးခဲ့ ရာ ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕အတြင္း ဗကပအေတြးအေခၚမ်ား ဂယက္႐ုိက္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာခိုလြယ္ေမာ္ အင္အားစုသည္   အစဥ္တစိုက္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ခြန္ဆာႏွင့္က်န္ဆူးရွင္ တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ မႈမွာလည္း စစ္ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗကပတို႔ႏွင့္အေစး  မကပ္လွဘဲ ေကအုိင္ေအတို႔ႏွင့္ ပုိမိုအဆင္ေျပေနသည္ ကိုေတြ႕ခဲ့ရသည္။
ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕သည္ အဓိကအားျဖင့္ ဘိန္း  လုပ္ငန္းျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ ဗကပကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ေကအုိင္ေအႏွင့္ရင္းႏွီးစြာေပါင္းသည္။ တပ္မေတာ္ကိုမူ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ရွား လ်က္ရွိၿပီး မတတ္သာေတာ့မွသာ တုိက္ခိုက္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တရားဝင္ ရပ္တည္ခြင့္ရရွိေရး ကိုလည္း အႀကိမ္မ်ားစြာေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည္။ အစိုးရမွ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည့္ ခြန္ဆာသည္  ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္ လြယ္ေမာ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ကို ျပန္လည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးလာေသာအခါ ေတာခိုလြယ္ေမာ္မ်ားသည္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ေရး၊ တရားဝင္ ရပ္တည္ေရးတို႔ကို စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘဲ ဘိန္းလုပ္ငန္းကိုသာ  အႀကီးအက်ယ္ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ၾက ေလေတာ့ သည္။
ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕
ကိုးကန္႔နယ္ေျမေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တည္ရွိၿပီး တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ စစ္ႀကိဳ ေခတ္အတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဓားျပဂိုဏ္းမ်ား ကိုးကန္႔ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ မၾကာခဏဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ လုယက္လ်က္ရွိရာ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြားသည္ နယ္ေျမထိန္း လက္နက္ကိုင္  ၁ဝ  ေယာက္အျပင္  အိမ္တုိင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ေစၿပီး ကာကြယ္ခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ကိုးကန္႔နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဝင္လာစဥ္ကလည္း ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြား  ရန္ဖူးခ်ိန္ႏွင့္  ယင္း၏ညီျဖစ္သူ ခြၽန္ခ်ိန္တို႔သည္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္ လူ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ကိုစုစည္း၍ ခုခံခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ႏွင့္ ကိုးကန္႔လူမ်ဳိးတို႔ သည္ လက္နက္ကိုင္ သည့္အေလ့အထကို ရရွိေနခဲ့သည္။ ပေဒသရာဇ္အာဏာစြန္႔ရျခင္းအျပင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္သျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြား၏သားျဖစ္သူ ဂ်င္မီယန္း(ေခၚ) ရန္က်င္းရွင္ သည္ ေတာခုိ၍ ေသာင္းက်န္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေဖက ကိုးကန္႔ေရွ႕ေဆာင္ လူငယ္အဖြဲ႕ကို လက္နက္ကိုင္ အင္အား ၁၅ဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုးကန္႔ေရွ႕ေဆာင္ လူငယ္အဖြဲ႕သည္  တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်င္မီယန္းအား သြားေရာက္ႏွိမ္နင္းတုိက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္မူ ဂ်င္မီယန္း(ေခၚ) ရန္က်င္းရွင္ ႏွင့္ ရန္က်င္းစယ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာခိုကိုးကန္႔ မ်ားသည္ အလင္းဝင္ေရာက္ၿပီး ကုိးကန္႔ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕  (ယခင္  ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္) ႏွင့္  ပူးေပါင္းခဲ့ရာ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအင္အားသည္ ၈ဝဝ ခန္႔အထိ တိုးတက္လာသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၌ ဗကပမ်ားေပၚေပါက္လာေသာအခါကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ကိုမႏွစ္သက္ေသာ ကိုးကန္႔မ်ား သည္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕သို႔ဝင္ေရာက္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ အေပ်ာ္တမ္း လက္နက္ကိုင္ အင္အားမ်ား အပါအဝင္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ လူအင္အား ၂ဝဝဝ အထိ တုိးတက္လာ ၾကသည္။ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ ေရးအဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္မွာ ေလာ္စစ္ဟန္ျဖစ္ၿပီး တပ္ရင္း သံုးရင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။
တပ္ရင္း(၁)၏ တပ္ရင္းမွဴးမွာ လူက်ဳံးရွင္ျဖစ္ၿပီး မန္လင္ေဒသ(အက္စ္ယူ -၂၂၉၈)တြင္ လႈပ္ရွားသည္။တပ္ရင္း(၂)၏  တပ္ရင္းမွဴးမွာ  က်န္က်ဳံးခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ကြမ္းလံုေဒသတြင္လႈပ္ရွားသည္။    တပ္ရင္း(၃)၏ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ ဝမ္ရွင္းေဟာ္ကတာဝန္ယူၿပီး လား႐ႈိး တြင္အေျချပဳကာ ထိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ဘိန္းအေရာင္းအဝယ္ ကိစၥျဖင့္ သြားလာရာ၌ လံုျခံဳေရးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား အစိုးရေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည့္အျပင္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖင့္လည္း စီးပြားေရးတိုးတက္လာခဲ့သည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ၿပီး အစိုးရက ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လက္နက္ သိမ္းရန္စီစဥ္ေသာအခါ   ေလာ္စစ္ဟန္၏ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍လက္နက္မ်ားကိုအပ္ႏွံမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္တမ္းလက္နက္ အပ္ႏွံရမည့္ အခါတြင္ကား ေလာ္စစ္ဟန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္း သံုးရင္းသည္ လက္နက္မ်ားကို အပ္ႏွံျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေတာခိုခဲ့ၾကသည္။
၁၉၇၃  ခုႏွစ္၊  ဇူလိုင္လ    ရက္ေန႔မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ကုိးကန္႔တပ္ရင္း(၁)ရွိရာ မန္လင္ ေဒသအား ဝင္ေရာက္ရွင္းလင္း၍ တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ဝမ္ရွင္းေဟာ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း(၃)ကိုလည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ပထမပတ္မွစ၍ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ ေရးအဖြဲ႕သည္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ပြားၿပီး အမ်ားအျပား လက္နက္ခ်ၾကသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၁၇ရက္တြင္ ေလာ္စစ္ဟန္အား ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ကား ကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားၿငိမ္သက္သြားၿပီး ဝမ္ရွင္းေဟာ္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ားသည္ ထိုင္းနယ္စပ္သို႔သြားေရာက္၍ ဘိန္း လုပ္ငန္းကိုသာ ေဇာက္ခ်၍လုပ္ကိုင္ေနေလေတာ့သည္။
ေတာခိုနမ့္ကြၽန္းအဖြဲ႕
လီဖားမီေခါင္းေဆာင္ေသာအင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ သည္ ေတာခိုၿပီးေနာက္တြင္ ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း (၂) ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ခိုလႈံခဲ့သည္။ လီဖားမီ၏အင္အားစု သည္ နမ့္ကြၽန္း(အက္စ္ပီ - ၅၇၃၃)တြင္ အေျခခံ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိရာ ေကအိုင္ေအတို႔က အယ္လ္ဂ်ီအက္ဖ္ (ဌာေနေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕) အဆင့္ သတ္မွတ္၍လက္ခံ ထားသည္။ ေတာခိုနမ့္ကြၽန္းအဖြဲ႕ထဲတြင္ ထိုင္ဝမ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးကို လက္ခံထားသျဖင့္ ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း(၂)က ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရန္ စီစဥ္ ခဲ့ဖူးသည္။
ေတာခိုေရာင္ပေရး
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ကာကြယ္ေရးမ်ားဖ်က္သိမ္းစဥ္ အုိက္ေဆးေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔တုိ႔ သည္ လက္နက္မ်ားအပ္ႏွံျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေတာခိုခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အိုက္ေဆးကိုယ္တိုင္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေနာက္လိုက္အင္အား ၁၁  ေယာက္ျဖင့္  လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ခဲ့သည္။ အိုက္ေဆးအလင္းဝင္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၂ဝ ရက္တြင္လည္း အင္အား ၃၅ ေယာက္တစ္ဖြဲ႕အလင္းဝင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္လည္း ၉ ေယာက္တစ္ဖြဲ႕ အလင္းဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ ေတာခိုေရာင္ပေရးကာကြယ္ ေရးအဖြဲ႕သည္ တဖြဲဖြဲလက္နက္ခ်ၾကရာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည္။
ဘိန္းလုပ္ငန္းျဖင့္ ကမၻာက အာ႐ံုစိုက္လာရေသာ ေရႊႀတိဂံေဒသ
ေတာခိုကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ရပ္တည္မႈအတြက္ ျပည္ပအကူ အညီမ်ားကိုသာ ရွာေဖြ႐ံုသာမကဘဲ ဘိန္းလုပ္ငန္းျဖင့္ လည္း စီးပြားရွာခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေလာႏိုင္ငံတို႔၏  သံုးပြင့္ဆိုင္  နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေသာ ေရႊႀတိဂံေဒသသည္ ကမၻာတြင္ ဘိန္းစိမ္းအထြက္ဆံုး ေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္လာရာ ျပည္ပသူလွ်ဳိအဖြဲ႕မ်ား၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးကစားသူမ်ား ေျခခ်င္းလိမ္လာ ခဲ့ရၿပီး ေရႊႀတိဂံေဒသ၏ အေျခအေနမွာ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြး ၍လာသည္။
စင္စစ္အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ဘိန္းျပႆနာမွာ ကိုလိုနီစနစ္၏ အေမြပင္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ တုိက္သားမ်ားသည္ ၁၅ ရာစုႏွစ္မွစတင္၍ အာရွတုိက္သို႔နည္းမ်ဳိး စံုျဖင့္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္၍ ကိုလိုနီနယ္ပယ္မ်ား ထူေထာင္ လာခဲ့ၾကရာ အာရွေဒသသားတုိ႔အား ဘိန္း႐ွဴနည္းကိုပါ သြတ္သြင္းေပးခဲ့ၾက သည္ဟုဆို၏။ ေရႊႀတိဂံေဒသကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ေလ့လာခဲ့ေသာ   အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာ အဲလ္ဖရက္ဒဗလ်ဴမက္ကြိဳင္ (ALFRED W MC COY) က THE POLITICS OF HEROIN IN SOUTHEAST ASIA စာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့ရာတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ဘိန္းျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတုိင္းေရးသားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရ၏။(၁။        ဦးတင္ေမာင္ရင္(မဟာဝိဇၨာ)၏ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၆ မွ ၅၇။)
x            x          x          x
ေရွးက စြန္႔စားခဲ့ၾကသူမ်ားသည္ အေရွ႕သုိ႔လာခဲ့ ၾကရာတြင္ ေပၚတူဂီအလံ၊ ၿဗိတိသွ်အလံ၊ ျပင္သစ္အလံ တို႔ကို လႊင့္ထူခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ဥေရာပတုိက္သား တုိ႔သည္ ¤င္းတို႔၏ ပို၍အဆင့္ အတန္းျမင့္ေသာ စစ္ပညာမ်ားျဖင့္၄င္းတို႔၏စစ္သေဘၤာမ်ားကုိအသံုးျပဳကာ ¤င္းတို႔၏ ကုန္သည္မ်ား ဘိန္းကုန္ကူးႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အာရွအေရွ႕ေတာင္ႏိုင္ငံမ်ားကို အဓမၼ ဖြင့္လွစ္ၾကကာ အာရွကုန္းပုိင္းေဒသမ်ားကို တျဖည္း ျဖည္းသိမ္းယူခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုနီနယ္ပယ္မ်ား အျဖစ္ ခြဲစိတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အင္ပါယာထူေထာင္ သူမ်ားသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာတုိင္းရင္းသားတို႔ အား ဘိန္းစားဇာတ္သြင္းခဲ့ၾကသည္။
၁၅ဝဝလြန္ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းကစ၍ ဥေရာပကုန္ သည္မ်ားက ဘိန္း႐ွဴနည္းကို အေရွ႕သို႔သြတ္သြင္းခဲ့ၾက သည္။ ၁၇ဝဝ လြန္ ႏွစ္ပုိင္းမ်ားတြင္ ၿဗိတိသွ်အေရွ႕ အိႏိၵယကုမၸဏီသည္  တ႐ုတ္ျပည္သို႔  ဘိန္းမ်ားအဓမၼ ခိုးသြင္းသည့္အႀကီးဆံုးေသာ ဘိန္းေမွာင္ခိုျဖစ္လာသည္။ ၁၈ဝဝ လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္မူ ကိုလိုနီႏိုင္ငံတိုင္း၌ ဘိန္း ခန္းမ်ား အစီအရီေပၚေပါက္လာသည္။ xxx ေပၚတူဂီ သေဘၤာမ်ားေရာက္လာသည့္ ၁၅ဝဝ ႏွစ္မ်ား မတုိင္မီ က အာရွတြင္ ဘိန္း႐ွဴျခင္း၊ ဘိန္းေမွာင္ခိုျခင္း လံုးဝမရွိ ခဲ့ေပ။
x            x          x          x
ပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအရ ဘိန္းပင္သည္ ေက်ာက္ ေခတ္ကာလကပင္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ဝုိင္းရံေနေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ အေလ့က်ေပါက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝဝ ခန္႔က စ၍ ဘိန္းကိုေဆးဝါးအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဘိန္း သည္ ေျမထဲပင္လယ္ ေဒသမွစတင္ျပန္႔ပြားလာရာ ၁ဝ ရာစုႏွစ္တြင္ အာရွဘက္သို႔စတင္ျပန္႔ပြားလာသည္။ ဘိန္းကို နာက်င္မႈ သက္သာေစ ေသာေဆး၊ ဝမ္းကိုက္ ေပ်ာက္ေစေသာေဆးအျဖစ္ လူႀကိဳက္မ်ားလာရာမွ ဘိန္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဘဝသို႔ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၁၈ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းမွေမာ္ဖိန္းစားေဆးကို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၈၅၈ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သမားေတာ္ႏွစ္ဦးက ဘိန္းမွေမာ္ဖိန္းထိုးေဆးကို ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။ေမာ္ဖိန္းသည္တစ္စတစ္စတီထြင္ ထုတ္လုပ္ရာမွအလြန္တြင္ က်ယ္ေသာေဆးဝါး ျဖစ္လာသည္။ စြဲတတ္သည့္ေဆးဝါးအျဖစ္ လူသိမ်ားလာသည္။ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္  အဂၤလိပ္သုေတသီ  စီအာ႐ုိက္ဆုိသူက ေမာ္ဖိန္းႏွင့္ အက္စီတစ္အင္ဟုိက္ဒ႐ုိက္ကိုေဖ်ာ္၍ နာရီ ေပါင္းမ်ားစြာ က်ဳိခ်က္ၾကည့္ရာ ဒိုင္အက္စီတိုင္ းေမာ္ဖိန္း (Diacetyl Morphine) ဟုေခၚေသာ ဟီး႐ိုးအင္း ျဒပ္ေပါင္းကို စတင္ေတြ႕ရွိလာသည္။
ေဆးပညာရွင္မ်ားက ဟီး႐ိုးအင္းကို ဆက္လက္ မစမ္းသပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟီး႐ုိးအင္း ေပၚလာ ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ ၂ဝ အၾကာတြင္ ဂ်ာမန္ေဆးပါရဂူမ်ား က ဟီး႐ုိးအင္းကို ေခ်ာင္းဆုိးပန္းနာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ေရာဂါေပ်ာက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ မစြဲႏိုင္ေၾကာင္း ေကာက္ ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ေဗယာ ေဆးဝါးကုမၸဏီသည္ ဒိုင္အက္စီတုိင္းေမာ္ဖိန္းကို ဟီး႐ိုး အင္းဟုနာမည္ေပးကာ   အႀကီးအက်ယ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေတာ့သည္။ ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ သမားေတာ္မ်ား အသင္းကလည္း ဟီး႐ုိးအင္းကို ေမာ္ဖိန္းအစားသံုးႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ဟီး႐ုိးအင္းကို အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲၾကရာမွ ဟီး႐ုိးအင္းသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဘဝသို႔ေရာက္လာေလရာ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ဟီး႐ိုးအင္း (ေခၚ) ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲသူႏွစ္သိန္းခန္႔ရွိလာသည္။ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ဟီး႐ုိးအင္းတင္သြင္းေရာင္းခ်ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ဥပေဒ ျဖင့္ပိတ္ပင္တားျမစ္လိုက္ရာမွ ဟီး႐ုိးအင္းသည္ ေမွာင္ခို တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးဘဝသို႔ ေရာက္ရွိလာေလ သည္။
ဥေရာပႏွင့္အေမရိကတြင္ ဟီး႐ုိးအင္းအႏၲရာယ္ကို စိုးရိမ္ရေကာင္းမွန္းသိလာၾကၿပီး    အႀကီး အက်ယ္တားျမစ္ပိတ္ပင္လာၾကေသာအခါတြင္ ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္း မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွန္ဟဲႏွင့္ တိယန္စင္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ဘိန္းျဖဴစက္႐ံုမ်ားထူေထာင္၍ ေမွာင္ခိုဟီး႐ုိးအင္းမ်ား ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ျဖစ္ပြားေသာအခါတြင္ ေမွာင္ခိုဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈမ်ား မ်ားစြာေလ်ာ့က် သြားခဲ့ရသည္။ စစ္ႀကီးၿပီးသြားေသာ အခါတြင္ အေမရိကန္၊ အဂၤလိပ္ျပင္သစ္စေသာ မဟာ မိတ္အုပ္စုသည္ ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္အႏၲရာယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ စစ္ေအးတုိက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ စစ္ႀကီးအတြင္း  နာဇီဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္  စစ္ၿပီးေခတ္  ကြန္ ျမဴ နစ္ ဆန္႔ က်င္ ေရး စစ္ ေအး တုိက္ ပြဲ မ်ား တြင္ အီတလီႏုိင္ငံ စစၥလီကြၽန္းဇာတိ မာဖီးယားလူဆိုး ဂုိဏ္းသားမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေကာ္စီကာကြၽန္းဇာတိ ေကာ္စီကန္ လူဆိုးဂိုဏ္းသားမ်ားကို သူလွ်ဳိမ်ား၊ ခါးပိုက္ ေဆာင္တပ္မ်ားအျဖစ္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကရ ေလရာ လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ပါ ၾသဇာအာဏာရရွိလာၿပီး    အေရးပါလာခဲ့သည္။ မာဖီး ယားႏွင့္ ေကာ္စီကန္ လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားသည္ အေမရိကတုိက္ႏွင့္ဥေရာပတုိက္တြင္ အဓိက ဘိန္းျဖဴ ေမွာင္ခိုသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက ဘိန္းျဖဴေမွာင္ ခိုမႈကို အစြမ္းကုန္ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကရာ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းျဖဴေမွာင္ခိုမႈသည္ သိသာစြာက်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။ အီတလီအစိုးရကလည္း ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ စစၥလီ မာဖီးယားဂိုဏ္းမ်ားကို ျပတ္သားစြာႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့ေသာ တူရကီ အစုိးရကလည္း ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈကို ရပ္စဲခဲ့ရာ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကမၻာ့အေနာက္ဘက္ျခမ္း တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ရန္ မ်ားစြာအခက္အခဲ ေတြ႕လာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မာဖီးယားႏွင့္ေကာ္စီကန္ဂုိဏ္းသား မ်ားသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ကစ၍ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ ေျခဦးလွည့္လာၾကရေတာ့သည္။ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ထုိအခ်ိန္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဗီယက္နမ္ စစ္ပြဲတြင္ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း၊ ဆီးတိုး(ေခၚ)အေရွ႕ ေတာင္အာရွစစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ကို   ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း၊ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္အၾကြင္း အက်န္မ်ားကို   လံုးဝကူညီ အားေပးျခင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ စစ္အေျခ စိုက္စခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအပါအဝင္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ားကို စီအုိင္ေအသူလွ်ဳိ အဖြဲ႕ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ကူညီပံ့ပိုးေနျခင္း တို႔ျဖင့္ ပါဝင္စြက္ဖက္လ်က္ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္ၾကြင္း တပ္က်န္မ်ား၊ ေသာင္းက်န္းသူလက္နက ကိုင္မ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴခ်က္လုပ္ျခင္း၊ ဘိန္းစိုက္ျခင္း တို႔ျဖင့္ရပ္တည္လ်က္ရွိရာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝါဒသည္    မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းအား သြယ္ဝိုက္၍အကူအညီေပးရာ    ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အဲလ္ဖရက္က ယင္း၏စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း စြပ္စြဲခဲ့ေပသည္။
x            x          x          x
ဤေဒသတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ဘိန္းျဖဴ ထုတ္လုပ္ေရးႀကီးထြားလာေရးကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝါဒက အားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ ခန္႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္ေရာက္ ကူမင္တန္တပ္ေျပး မ်ားကို အေမရိကန္တို႔ကေထာက္ခံခဲ့သည္။ စစ္ေရး မကြၽမ္းက်င္ေသာ ကူမင္တန္တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသမွ ဘိန္းအထြက္တိုးေရးကိုႀကိဳးပမ္းကား ၎တို႔ကမူ ဘိန္းေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ကိုင္ၾက ေလသည္။ ေလာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းျဖဴထုတ္ လုပ္ကာ ဘိန္းျဖဴေမွာင္ခိုေနၾကသည့္   ၿမိဳ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိပင္တပ္မွဴးမ်ားခန္႔ကာ ေၾကးစားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ေမွာင္ခို ထိပ္သီးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အစိုးရဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ ဘိန္းေမွာင္ခို လုပ္ေနသည့္ ေတာင္ဗီယက္နမ္အစိုးရ၊ ေလာလက္ယာအစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစုိးရတုိ႔ကို  စီအိုင္ေအတို႔က  ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ယူနန္နယ္အတြင္း၌ သူလွ်ဳိလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ရာ တြင္ စီအုိင္ေအ သည္ ရွမ္းသူပုန္မ်ားကို တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအားကိုးခဲ့သည္။  ထိုရွမ္းတို႔က  ဘိန္း ေမွာင္ခိုသည္ စီအိုင္ေအေထာက္ခံထားသည့္ေလာ ႏိုင္ငံမွစစ္အရာရွိတို႔က လက္နက္မ်ားကို ျမန္မာ ျပည္သို႔ေမွာင္ခို သြင္းသည္။    ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေသာင္းက်န္းသူတို႔က ဘိန္းႏွင့္ လက္နက္အလဲ အလွယ္လုပ္သည္။ ဤတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ဆူပူမႈ မ်ား သက္ဆိုးရွည္လာသည္။ စီအိုင္ေအတုိ႔ ရွမ္းျပည္  နယ္ကို တံခါးမရွိ၊ ဓားမရွိ ဝင္ေရာက္ကာ ယူနန္နယ္တြင္ သူလွ်ဳိလုပ္ၾကသည္။ ဆူပူမႈသက္ဆိုးရွည္သည့္ အတြက္လည္း ရွမ္းျပည္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ၊ ေမွာင္ခို မႈမ်ားတုိးပြားလာသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၌ ေရႊႀတိဂံ နယ္ေျမတြင္  ျမန္မာ၊  ေလာ၊  ထုိင္းသံုးပြင့္ဆိုင္ နယ္နိမိတ္ဆံုရာေဒသတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး႐ံုသာမက ေတာ့ဘဲ ဘိန္းျဖဴခ်က္ စက္႐ံုမ်ားပါ အလွ်ဳိအလွ်ဳိ ေပၚေပါက္လာသည္။ ဘိန္းျဖဴကို အကန္႔အသတ္ မရွိဘဲထုတ္လုပ္လာခဲ့သည္။ စီအိုင္ေအကေထာက္ခံထားသည့္ ေလာ၊ ထိုင္းႏွင့္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ  ထိပ္တန္း အရာရွိႀကီးမ်ားက  ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါးေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းတြင္ အင္တုိက္အားတုိက္ပါဝင္ လာၾကသည္။ ဘိန္း ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းကို စီအိုင္ေအက လက္ပုိက္ၾကည့္ေနမိ႐ံုသာမက ေမွာင္ခိုဘိန္းမ်ားကုိ စီအိုင္ေအ ေလယာဥ္ မ်ားျဖင့္  သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္  ဘိန္းျဖဴ ေရာဂါတြင္  စီအိုင္ေအ၏စစ္ေအးနည္းဗ်ဴဟာ၌ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ တာဝန္ရွိေပသည္။
x            x          x          x
အဲလ္ဖရက္၏အဆိုအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ မွထြက္သည့္ဘိန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပမာဏအမ်ား ဆံုးျဖစ္လာသည္ဟုဆုိသည္။ ႏွစ္စဥ္ပင္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ မွ တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဘိန္းတန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝ ခန္႔ကို ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကရာ  ထိုပမာဏသည္  တစ္ကမၻာလံုးရွိ ဥပေဒမဲ့ဘိန္းပမာဏ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟုဆို သည္။ ဘိန္းစိမ္းမွ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ရန္မွာလည္း ခက္ခဲ သည့္လုပ္ငန္းမဟုတ္ေပ။ ဘိန္းစိမ္းကို ေရျဖင့္က်ဳိခ်က္ ၿပီး မေဖာက္ထံုးေလာင္းထည့္လိုက္ပါက ဘိန္းမွ အညစ္ အေၾကးမ်ား သန္႔စင္သြားသည္။ ဘိန္းစိမ္းကို ဒုတိယ အႀကိမ္က်ဳိၿပီး  အမိုးနီးယား (ဇဝက္သာ) ျဒပ္ေပါင္း အျပင္းစားကိုထည့္ၿပီးေမႊပါက ေမာ္ဖိန္းသည္ ခဲလာၿပီး အနည္ထိုင္သြားသည္။ အျဖဴေရာင္ ေမာ္ဖိန္းအခဲကို ဖလန္နယ္စျဖင့္ စစ္ယူၿပီး အေအးခံရသည္။ ဘိန္းစိမ္း ၁ဝ ကီလိုကုိ  ထုတ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္  ေမာ္ဖိန္းႏွင့္ အက္ဆီတစ္အင္ဟိုက္ဒ႐ိုက္ (Acetic Anhydride) ၁ဝ ကီလိုစီကိုေရာ၍ က်ဳိခ်က္ပါက မသန္႔စင္ေသးေသာ ဒုိင္အက္ဆီတိုင္းေမာ္ဖိန္း(ေခၚ)ဟီး႐ုိးအင္းျဒပ္ေပါင္းကို  ရရွိသည္။ ထိုအဆင့္ကို ပထမအဆင့္ဟုေခၚသည္။ ဒုတိယအဆင့္တြင္ ဟီး႐ုိးအင္းျဒပ္ေပါင္းကို ေရႏွင့္ ကလို႐ိုေဖာင္း၊ အီသာ စသည့္ေမ့ေဆးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သန္႔စင္ရသည္။ သန္႔စင္ၿပီးေဖ်ာ္ရည္ကို တတိယအဆင့္ တြင္ ဆိုဒီယမ္ကာဗြန္နိတ္ (Sodium Carbonate) ကိုထည့္၍ ေမႊလိုက္ပါက ဟီး႐ုိးအင္းမ်ားအနည္ထုိင္ လာသည္။ စတုတၴအဆင့္တြင္ အနည္ထိုင္ေနေသာ ဘိန္းျဖဴကိုစစ္ယူ၍ အရက္ျပန္ေဖ်ာ္ရည္ထဲထည့္ကာ မီးေသြးမီးျဖင့္ ခ်က္ယူရသည္။ အရက္ျပန္မ်ား အေငြ႕ ျပန္သြားေသာအခါ ဘိန္းျဖဴအခဲ ေလးမ်ားက်န္ရစ္သည္။ ဘိန္းျဖဴအခဲေလးမ်ား က်န္ရစ္သည္အထိ အဆင့္ေလး ဆင့္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရ ေသာေၾကာင့္ ဟီး႐ုိးအင္းကို နံပါတ္ (ဖိုး)  (Number Four) ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ သို႔ေသာ္ နံပါတ္(ဖိုး) ဘိန္းျဖဴသည္ သံုးစြဲရန္ေဆးမဟုတ္ေသးေပ။ ဘိန္းျဖဴခဲမ်ားကို  အရက္ျပန္ႏွင့္ေဖ်ာ္၍  အီသာႏွင့္ ဟုိက္ဒ႐ုိက္ကလိုရစ္အက္စစ္မ်ားေရာစပ္ေသာအခါ အျဖဴေရာင္အဖတ္မ်ားရရွိသည္။ ထိုအျဖဴေရာင္အဖတ္ မ်ားကို အပူေပးလိုက္ေသာအခါက်မွ ဘိန္းအစစ္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိပါဝင္ေသာ ဘိန္းျဖဴ မႈန္႔ကို ရရွိသည္။
ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္ရန္မွာ ဘိန္းစိမ္းႏွင့္မေဖာက္ထံုး၊ အရက္ျပန္၊  ကလို႐ုိေဖာင္း၊  အီသာ  စသည့္ေမ့ေဆး တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး၊အက္ဆီတစ္အင္ဟိုက္ဒ႐ုိက္၊ ဆိုဒီယမ္ ကာဗြန္နိတ္ စေသာ ဓာတုေဗဒ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားလုိအပ္သည္။ ထိုပစၥည္းမ်ားမွာ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ေသာ ဓာတု ေဗဒပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေလရာ ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္သူမ်ား သည္ ဘိန္းခင္းမ်ားအနီးအနားတြင္သာ ဘိန္းျဖဴကို ခ်က္လုပ္လာ ၾကေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္း သူမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အတင္းအဓမၼဘိန္း စိုက္ခိုင္းၾကၿပီး ျပည္ပသို႔တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းအျပင္ အရင္းအႏွီးနည္းနည္းႏွင့္ အျမတ္မ်ားမ်ားရရွိႏိုင္သည့္ ဘိန္းျဖဴကိုပါ ထုတ္လုပ္လာၾကေတာ့သည္။ ဘိန္းျဖဴခ်က္ လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမွ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမွာ ဥပေဒက ခြင့္မျပဳေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အျပင္ ဥပေဒျဖင့္အေရးယူတုိက္ခိုက္ျခင္းကိုလည္း ခံရ ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္ေတာခိုကာကြယ္ ေရးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ မူးယစ္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ရန္ လက္နက္မ်ားကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲရင္း သံသရာလည္ေနေလေတာ့သည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ား ဥေရာပမွအေရွ႕ ေတာင္အာရွသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလာခ်ိန္တြင္ ေလာႏုိင္ငံတြင္ မင္းသားႀကီးဆူဗန္ႏိုေဗာင္၏ကြန္ျမဴနစ္အင္အားစုမ်ား  အာဏာမရေသးေပ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေလာႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမၻာ ဒီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ လက္ယာအင္အားစုမ်ား တန္ခိုး ႀကီးမားလ်က္ရွိရာ ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္၊ နယ္ျခားရဲ စေသာ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုခံယူထားသည့္ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္၊ ကိုယ္ပုိင္စစ္တပ္မ်ားမွာလည္း မႈိလိုေပါက္ေနၾကသည္။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူႏွင့္ ေတာခိုကာကြယ္ေရးမ်ား အပါအဝင္ အမည္နာမ အမ်ဳိးမ်ဳိးက ိုခံယူထားေသာ လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ဳိးစံုတို႔သည္ အဓိက ဘိန္းထြက္ရာေဒသႀကီး ျဖစ္ေသာ ေရႊႀတိဂံေဒသကို အာ႐ံုစိုက္လာရာေသာင္းက်န္းသူမ်ဳိးစံု၏လုပ္ရပ္တို႔သာမကဘဲ ျပည္ပစြက္ဖက္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုပါ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္လာၾကေတာ့သည္။
ေရႊႀတိဂံမွ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကိုလိုနီစနစ္ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ပတ္သက္ခဲ့ရသည္။ အင္ဒို ခ်ဳိင္းနားေဒသတြင္ ျပင္သစ္တို႔သည္ တုန္ကင္ကို ၁၈၈၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံကို ၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ရန္ စတင္စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ဘိန္း စစ္ပြဲၿပီးသည့္ေနာက္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားကုိ လိုက္ေလ်ာခဲ့ရေလရာ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းကို တရားဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၈၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆက္ခြၽမ္ျပည္နယ္တစ္နယ္တည္းမွာပင္ ဘိန္းစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝဝ အထိထုတ္လုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၉ဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္နယ္စပ္ေဒသ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ႏွစ္စဥ္ တန္ခ်ိန္ ၃ဝဝဝ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရသည္လည္း ဘိန္း ခန္းမ်ားကို လိုင္စင္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဘိန္းျပႆနာ သည္ ကို လုိ နီ စ နစ္ ထြန္း ကား ေန စဥ္ က စ တင္ ၍ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တုိင္ေမႊးခဲ့သည့္ မီးျဖစ္သည္။ ထိုဘိန္းမီးသည္ ကိုလိုနီအစိုးရမ်ားကိုပင္ ျပန္၍ ဒုကၡေပးခဲ့ေလရာ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမသည္ ကိုလိုနီေခတ္ ကတည္းကပင္ Golden Triangle Region ဟူ၍ ေက်ာ္ၾကားေနခဲ့ေပၿပီ။ အေရွ႕အာရွေဒသတြင္ ဘိန္း သံုးစြဲမႈမ်ားျပားလြန္းရကား ကိုလိုနီအစိုးရမ်ားက တရား ဝင္ထုတ္လုပ္သည့္ဘိန္းျဖင့္မလံုေလာက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ေရႊႀတိဂံေဒသသည္ ၁၉ ရာစုႏွစ္ကတည္း က ဘိန္းကို ေမွာင္ခိုထုတ္လုပ္ခဲ့ရေလသည္။ (၁။     ဦးတင္ေမာင္ရင္ (မဟာဝိဇၨာ) ၏ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၇၊ ၆၈။)
ထုိင္းဘုရင့္အစိုးရသည္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္း ကုန္သြယ္မႈကို အစိုးရ၏ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ တ႐ုတ္ကုန္သည္တစ္ဦးအား ခြင့္ျပဳခဲ့ရသည္။ ၁၉ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားအား ေပးထားခဲ့သည့္ ဘိန္းလိုင္စင္ကိုဖ်က္သိမ္းကာ အစိုးရကိုယ္တုိင္လုပ္ခဲ့ ရသည္။ ဘိန္းစားသူမ်ားျပားသျဖင့္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယမွ ဘိန္း ၁၄၇ တန္ တင္သြင္းခဲ့ရေသးသည္။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ တရား မဝင္ ဘိန္းကုန္ကူးမႈကို ႏိုင္ငံတကာက ကန္႔ကြက္လာ ေသာေၾကာင့္ တစ္စတစ္စေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရသည္။ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားေသာအခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ တြင္ ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း လံုးဝ ကင္းစင္သြားသည္ကား မဟုတ္ခဲ့ေပ။ စစ္ႀကီးၿပီးသည္ ႏွင့္ ျပန္လည္၍ေခါင္းေထာင္လာျပန္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ကိုလိုနီအစိုးရ၏ဘိန္း၊ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္စနစ္ထြန္းကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းလုပ္ငန္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အေသးအမႊားဆံုးႏွင့္ အျမတ္အနည္းဆံုး လုပ္ငန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေငြလံုေလာက္ေနေသာ ကိုလိုနီ အစိုးရသည္ ဘိန္း လုပ္ငန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေလာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ကဲ့ သို႔ အႀကီးအက်ယ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ မလိုအပ္ခဲ့ေပ။ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားက ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ဘိန္းတင္သြင္း မႈလည္း စတင္ခဲ့သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ ဆုိးရြား ျခင္းမရွိဟု ဆိုေသာ္လည္း ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔ တင္သြင္းလာေသာဘိန္းေၾကာင့္ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ဘိန္းစားေနေသာ ဘိန္းစား မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ ၅၅ဝဝဝ ခန္႔အထိရွိလာသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တရားမဝင္(လိုင္စင္မဲ့)ဘဲ တင္သြင္း သည့္ဘိန္းကုိ သံုးစြဲသူမ်ားမွာမူ ၄၅ဝဝဝ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္လည္း  ဘိန္းသမားမ်ားတုိးတက္ မ်ားျပားလာရသည္။
၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးကို သိမ္းပုိက္ယူလိုက္ေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္လည္း ကိုလိုနီျဖစ္လာသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေငြေၾကး အကုန္အက်မခံလုိၾကေပ။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ႏိုင္ရန္ ေသြးခြဲစနစ္  (Divide And Rule) ကိုသံုးစြဲရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ထား ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ရွမ္းပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြား ၃၆ ဦးကို ဆက္လက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို လက္ေဝခံပေဒ သရာဇ္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ဝင္ေငြေကာင္းေသာဘိန္းလုပ္ငန္း ကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ ထားၾကရာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ဘိန္းလုပ္ငန္းတြင္ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရလာေသာအခါ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေကာင္းစြာအေျခက်ၿပီး ထြန္းကားေနေသာ ဘိန္း လုပ္ငန္းသည္ ကိုလိုနီအေမြဆုိးႀကီးအျဖစ္ ခိုင္ၿမဲစြာ စြဲ ထင္၍ က်န္ရစ္ခဲ့ရေလသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစုိးရက ဘိန္းလုပ္ငန္းကို တရားဝင္ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္ လည္း  ၿဗိတိသွ်တို႔က  ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးကာ တစ္ခ်ိန္လံုးေျမႇာက္စားခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို မူ မဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့ေပ။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးေသာ္လည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆက္လက္ထြန္း ကားလ်က္ရွိရာ ဘိန္းလုပ္ငန္းသည္လည္း ဆက္လက္ အသက္ရွင္ခဲ့ရသည္။
စစ္ၿပီးေခတ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဘိန္း လုပ္ငန္းမွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ အနည္း ငယ္တုိးလာခဲ့သည္။ ေရႊႀတိဂံ နယ္ေျမသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘိန္းတန္ခ်ိန္ ၈ဝ အထိ ထုတ္လုပ္လာသည္။ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္က  ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္လိုက္ေသာအခါ ယူနန္နယ္တြင္ ဘိန္းလုပ္ ငန္းမွာ ရပ္စဲခဲ့ရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ဘိန္းစား မ်ားအတြက္ ေဒသထြက္ဘိန္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေသာ ေၾကာင့္ အီရန္ႏိုင္ငံမွဘိန္းကို စင္ကာပူမွတစ္ဆင့္ ခိုး သြင္းလာရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အီရန္ အစိုးရက ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာအခါ ဘိန္းမ်ားရွားပါးလာျပန္သည္။ တူရကီႏိုင္ငံက ဘိန္းကို ဆက္လက္ထုတ္ေနေသာ္လည္းမေလာက္ငသျဖင့္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈမွာ တိုးတက္သည္ ထက္ တုိးတက္လာရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေသာ ဘိန္းမ်ားကိုလည္း ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမမွ ေကအမ္တီမ်ားႏွင့္ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားက လက္ခံဝယ္ ယူလာသည္။ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား ေဒသ(ေလာ၊ ကမ္ပူးခ်ား၊ ဗီယက္နမ္)တြင္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ေနသည့္ျပင္သစ္မ်ားကလည္း ေထာက္လွမ္း ေရးရန္ပံုေငြမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္  ၁၉၅၄  ခုႏွစ္တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထြက္ သည့္ဘိန္းမ်ားကုိ တြင္က်ယ္စြာေရာင္းဝယ္ၾကသည့္ ဘိန္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာေလသည္။
အေမရိကန္အေထာက္အပံ့ခံ ေကအမ္တီတို႔က လည္း  ရွမ္းျပည္နယ္တြင္  ဘိန္းလုပ္ငန္းကိုအႀကီး အက်ယ္တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ ေကအမ္တီ တပ္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ေလာႏိုင္ငံသို႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ကာလက တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၄ဝ ျပည့္ေအာင္ မထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ႏွစ္စဥ္ ဘိန္း တန္ခ်ိန္ ၃ဝဝ မွ ၄ဝဝ အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေလၿပီ။ ေကအမ္တီတို႔အား ကိုးကန္႔ေစာ္ဘြား၏ညီမ ေအာ္လစ္ ယန္း ((OLIVE YANG) က စစ္သား ၂ဝဝ စုေဆာင္း ေပးခဲ့ျခင္း၊  ျမန္မာ၊  ထိုင္း၊  ေလာနယ္စပ္မ်ားမွ ေတာင္ေပၚတုိင္းရင္းသား ၈ဝဝဝ ကို ေကအမ္တီတို႔က ေခြၽးတပ္ဆြဲ၍ အတင္းအဓမၼလက္နက္တပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ လက္နက္ကိုင္မ်ဳိးစံုစုေဝး လ်က္ရွိရာ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ဳိးစံုတို႔သည္ ယင္းတို႔၏ရပ္တည္မႈအတြက္ စီအိုင္ေအသူလွ်ဳိအဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားအျပင္ဘိန္းလုပ္ငန္းကုိလည္းလုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကရသည္။ ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ေဒသတြင္ဘိန္းလုပ္ငန္းကိုမ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစခဲ့သည္မွာ ထင္ရွား လြန္းလွေပသည္။
ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ ဘိန္းျပႆနာ ပိုမို ႀကီးမားလာျခင္း၊ စီအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ စြက္ဖက္ျခင္းတို႔ကို အဲလ္ဖရက္ဒဗလ်ဴမက္ကြိဳင္က ယင္း၏အေရွ႕ေတာင္ အာရွဘိန္းျဖဴႏိုင္ငံေရးမ်ား (THE POLITICS OF HEROIN IN SOUTHEAST ASIA, BY ALFRED W MC COY) စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
Xxx
႐ုတ္တရက္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘိန္းမ်ားကိုေမွာင္ခိုေနသည့္လုပ္ငန္း၌ ေကအမ္တီ တို႔ပါဝင္ေနျခင္းမွာ စီအိုင္ေအ၏အကာအကြယ္ကို ၎၏လက္ေဝခံျဖစ္သည့္ ေကအမ္တီတို႔က အခြင့္ ေကာင္းယူလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုထင္မွတ္ စရာရွိ သည္။ အေသအခ်ာဆန္းစစ္လုိက္ပါက ထိုကိစၥတြင္ စီအုိင္ေအသည္ ဒီယုန္ျမင္၍ ဒီခ်ဳံထြင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆုိႏုိင္၏။ ဘိန္းစိုက္နယ္ေျမျဖစ္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏အေရွ႕ေျမာက္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ စီအိုင္ေအက လာေရာက္၍ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတပ္မေတာ္ လာေရာက္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာ တြင္ ေကအမ္တီတို႔ဘိန္းေမွာင္ခိုေနၾကသည္ကို မူလကပင္ စီအိုင္ေအက သိၿပီးျဖစ္သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကထုတ္ေဝသည့္  နယူးေယာက္  တိုင္း သတင္းစာတြင္ ဘိန္းေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအမ္တီတို႔၏အခန္းက႑ကို အေသးစိတ္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ထိုလုပ္ငန္းတြင္ တုိင္းရဲမင္းႀကီး (စီအိုင္ေအလူယံု)ပါဝင္ေနျခင္းတို႔ ျဖင့္ပင္ ရွင္းေနပါသည္။
x            x          x          x
အေမရိကန္မူးယစ္ေဆးဝါးဗ်ဴ႐ုိက ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာ၊ ေလာႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔မွထုတ္လုပ္သည့္ဘိန္းပမာဏသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေမွာင္ခိုဘိန္းတန္ခ်ိန္ ၁၂၅ဝ-၁၄ဝဝ ၏ထက္ဝက္ခန႔္ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၆၈-၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ကား ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘိန္းစိမ္း တန္ခ်ိန္ ၁ဝဝဝ ခန္႔ထုတ္လုပ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဥေရာပဘိန္းျဖဴခ်က္စက္႐ံုမ်ားသို႔ပို႔ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရႊႀတိဂံေဒသသည္ ဘိန္းျဖဴနံပါတ္(သရီး) အဆင့္ကိုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ကား ေဟာင္ေကာင္မွ ဓာတုေဗဒပညာရွင္မ်ား ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဘိန္းျဖဴနံပါတ္(ဖိုး)ကို ထုတ္လုပ္ လာႏိုင္ေလၿပီ။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ကား ဘိန္းျဖဴေစ်းမွာ တစ္ကီလို လွ်င္ ၁၇၈ဝ ေဒၚလာအထိ တိုးတက္သြားေလၿပီ။ ဗီယက္နမ္စစ္ေျမျပင္မွာ အေမရိကန္စစ္သားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲသူ ဦးေရမွာ တစ္ရွိန္ထိုးတက္လာခဲ့ေလၿပီ။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ လယ္ေလာက္တြင္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ေရာက္ အေမရိ ကန္စစ္သား ၂၅ဝဝဝ မွ ၃၇ဝဝဝ သည္ ဘိန္းျဖဴစြဲေန ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခါက်မွ အေမရိကန္အစိုးရသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကို နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕ရင္ဆုိင္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနမွာ မ်ားစြာဆိုးရြား၍ေနေလၿပီ။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီကပင္ တူရကီႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြား ေသာအခါ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမသည္  တစ္ကမၻာလံုး၏ေမွာင္ခိုဘိန္း ပမာဏ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ လာေလၿပီ။ နံပါတ္(ဖိုး) ဘိန္းျဖဴထုတ္လုပ္မႈမွာမူ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ဒသမ ၆ တန္အထိ တုိးတက္ လာရာ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာအဆင့္ပင္ျဖစ္ ေလသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ မွဘိန္းစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၇ဝဝ ခန္႔ထြက္ရွိခဲ့ရာမွ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၃)ႏွင့္တပ္မ(၅)က သယ္ေဆာင္ သြားၿပီး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားကသယ္ယူခဲ့ ၾကသည္။ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက သယ္ယူခဲ့ၾကသည္။ စီအိုင္ေအအေထာက္အပံ့ခံ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ ေလာႏိုင္ငံမွစီအိုင္ေအ အေထာက္အပံ့ခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဖူမီေနာ္ဆဗန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဘိန္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနၾကသည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ျဖစ္သည္။
၁၉၇၁ခုႏွစ္တြင္ ေရႊႀတိဂံေဒသ၌ ဘိန္းျဖဴခ်က္႐ံု ၂၁ ႐ံုအထိ တုိးတက္လာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္၊ ေလာႏိုင္ငံ ဗန္ဗီြဆိုင္းႏွင့္နမ့္က်န္နယ္မ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲဆေလာင္းတို႔တြင္ အေျခစိုက္သည္ဟုဆိုသည္။ မဲဆေလာင္းတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၅) ဌာနခ်ဳပ္ ရွိသည္။ နမ့္က်န္ ဘိန္းျဖဴခ်က္စက္႐ံုကို စီအိုင္ေအေၾကးစားယအိုတပ္မွဗိုလ္မွဴးေခ်ာလွကိုယ္တုိင္ ကိုင္တြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည္။ ဗန္တြံဆိုင္းရွိ ဘိန္းျဖဴခ်က္စက္႐ံု ကိုမူ ေလာတပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အံုးရက္တီကုန္းက  ပိုင္သည္။  တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္မွ ဘိန္းျဖဴခ်က္႐ံုမ်ားကုိမူ  ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္။  ခြန္ဆာ၊  ေလာ္စစ္ဟန္စေသာ ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မွာလည္း ဘိန္းဘုရင္မ်ားအျဖစ္ နာမည္ႀကီးလာၾကရေလေတာ့သည္။
ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျပႆနာ
ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ဗကပတို႔ကို ဟန္႔တားေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍   ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ရပ္တည္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကရာ ရွမ္းႏွင့္တ႐ုတ္ကျပားျဖစ္သူ ခြန္ဆာ(ေခၚ) ခ်န္ရွီဖူးသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ယင္း၏ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ကို ဘိန္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေစခဲ့သည္။ ခြန္ဆာသည္ ဘိန္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားကို ဝယ္ယူကာ လူအင္အား ၁ဝဝ ရွိေသာ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ကိုတပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ဆာသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ ျဖတ္၍ လား႐ႈိးႏွင့္တန္႔ယန္းစခန္းတို႔ကို စြန္႔ခြာခဲ့ဖူး သည္။ ထို႔ေနာက္ 'ဝ' နယ္ရွိ ဗင္းငံုစခန္းတြင္ သီးျခား ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ဆာသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပန္ေပါင္းျပန္ရာ ကာကြယ္ေရးတပ္သား အင္အား ၁၇ဝဝ မွ ၂ဝဝဝ ခန္႔အထိ တိုးတက္လာသည္။ ခြန္ဆာ၏ေခါင္းေဆာင္မႈမွာလည္း မ်ားစြာခိုင္ၿမဲလာသည္။ ခြန္ဆာအင္အား ႀကီးမားလာၿပီး ဘိန္းလုပ္ငန္း ကိုတိုးခ်ဲ႕လာရာ ေကအမ္တီမ်ားကလည္း ယင္းတို႔၏ ေစ်းကြက္ကို လုၿပီအထင္ႏွင့္ စိုးရိမ္လာခဲ့ၾကသည္။ ခြန္ဆာ၏အႏၲရာယ္ကိုႀကိဳးစားကာကြယ္ၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ခြန္ဆာသည္ ဇင္းမယ္ ေပါက္ေစ်းေဒၚလာ ၅ဝဝဝဝဝ ရွိေသာ ဘိန္း ၁၆ တန္ကို လားအေကာင္ ၃ဝဝျဖင့္ သယ္ယူရန္စီစဥ္ေတာ့ သည္။ ထိုပမာဏသည္ ကာဘိုင္ ေသနတ္အသစ္အနည္း ဆံုး ၁ဝဝဝ ကို ဝယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူအင္အား ၂ဝဝဝ မွ ၃ဝဝဝ အထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေရာအခါ ေကအမ္တီတို႔သည္ ၁၅ ႏွစ္တိုင္တုိင္လက္ဝါး ႀကီးအုပ္လာခဲ့ေသာ ဘိန္းစားက်က္ႀကီးက်ဆံုးမည္ကို စုိးရိမ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအမ္တီဗိုလ္ခ်ဳပ္မာ သည္  ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုင္ႏွင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ က်အန္တို႔ကို ေစ့စပ္၍ အင္အား ၁ဝဝဝ ျဖင့္ ခြန္ဆာ အဖြဲ႕ကို က်ဳိင္းတံုအေရွ႕ဘက္မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းတြင္ ခ်ဳံ ခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ခြန္ဆာအဖြဲ႕၏ ဘိန္း တန္းမွာ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေလာႏိုင္ငံ ဗန္ကြမ္းရြာသို႔ေရာက္ရွိသြားသည္။
ခြန္ဆာသည္  ဗန္ကြမ္းတြင္  ေလာဗိုလ္ခ်ဳပ္ အုံးရက္တီကုန္းထံ ဘိန္းမ်ားေရာင္းခ်ၿပီး လက္နက္မ်ား ျပန္ဝယ္ရန္ခ်ိန္းဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။   သို႔ေသာ္ ေကအမ္တီမ်ားက ဗန္ကြမ္းအထိလိုက္လာရာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေတာ့သည္။ဗိုလ္ခ်ဳပ္အံုးရက္တီကုန္းက ခြန္ဆာႏွင့္ ေကအမ္တီ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုးတို႔ကို ထြက္ခြာသြားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ မနာခံေသာအခါ  ေလာေလတပ္ပါ  ပါဝင္လာၿပီး ကာကြယ္ေရးမ်ားႏွင့္ ေကအမ္တီမ်ား တုိက္ ၂၈ ေလယာဥ္ေျခာက္စင္းျဖင့္ ဇူလိုင္လ၃ဝ ရက္တြင္ ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္ေတာ့သည္။ ေလာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖူမီကလည္း ေလထီးတပ္ရင္း တစ္ရင္းကို ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲတြင္ ခြန္ဆာဘက္မွ ၈၂ ဦးက်ဆံုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ ဘိန္း ၁၆ တန္ ကို  ဗုိလ္ခ်ဳပ္အံုးရက္တီကုန္းက  အပုိင္စီးခဲ့သည္။ ေကအမ္တီမ်ားဘက္မွလည္း လူ ၇ဝ က်ဆံုးၿပီး စက္ေသနတ္ ၂၄ လက္အပါအဝင္ လက္နက္မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ခြန္ဆာ၊  ေကအမ္တီႏွင့္ေလာ တပ္မေတာ္ (လက္ယာအုပ္စု) တုိ႔၏ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဘိန္းစစ္ပြဲသည္ ကမၻာတြင္ ထင္ရွားခဲ့ရသည္။ ထိုင္း ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားကို သိုသိပ္စြာလက္ခံထားသည့္ ကိစၥလည္း ဘူးေပၚသလို ေပၚလာရသည္။၁ ထိုင္း တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ အကုန္မွစ၍ ၿမိဳကြန္ျမဴ နစ္မ်ား၏ပုန္ကန္မႈကိုစတင္ ရင္ဆိုင္ရေလရာ တ႐ုတ္ ျဖဴတပ္မ(၃)ႏွင့္ (၅)တို႔ကို ၿမိဳခုခံေရးအတြက္ ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ရျပန္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေကအမ္တီႏွင့္ၿမိဳမ်ားမွာ ျပင္းထန္စြာတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက သည္။
ခြန္ဆာသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ဘိန္းစစ္ပြဲတြင္ အႀကီး အက်ယ္႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့ရာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ယင္း၏ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၌ လူအင္အား ၁ဝဝဝ ပင္ မျပည့္ ေတာ့ေပ။ ခြန္ဆာသည္ ေကအမ္တီတို႔ကို ေျပာက္က်ား စစ္ျဖင့္ တိုက္ရန္ၾကံစည္၍ အျခားရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ခြန္ဆာႏွင့္ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ခြန္ဆာ၏ ကာကြယ္ေရးမ်ား ေတာခိုခဲ့ သျဖင့္ လြယ္ေမာ္အဖြဲ႕ေသာင္းက်န္းသူမ်ားေပၚေပါက္ လာခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ သံုးဖြဲ႕၊ ေလးဖြဲ႕မွ်သာ ရွိေသာ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ေပါင္း  ၁ဝဝ ေက်ာ္ပင္ရွိသည္ဟုခန္႔မွန္းႏုိင္   သည္။
ယန္ထြန္းသည္ တာခ်ီလိတ္ေျမာက္ဘက္ေျခာက္ မိုင္အကြာတြင္ ဘိန္းျဖဴခ်က္စက္႐ံုကို တည္ေဆာက္လာ သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးမ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ ဘိန္းျဖဴခ်က္႐ံုမွာ၁၄႐ံုျဖစ္လာသည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုဆန္႔က်င္ရန္ ေဒသႏၲရအရန္ အင္အား အျဖစ္ရည္စူး၍ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို  အႀကီး အက်ယ္ တိုးခ်ဲ႕လာေသာအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ သည္လည္း လက္ပိုက္ၾကည့္ေန၍မျဖစ္ေတာ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား၏ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရေလေတာ့ သည္။
အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ေပါင္း ၂၃ ဖြဲ႕ရွိခဲ့ရာ အစိုးရအင္အား စုအခ်ဳိ႕ကိုသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး မ်ားက ¤င္းတို႔၏ရပ္တည္မႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ဘိန္းႏွင့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းကုိ  တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လာေသာအခါ  တပ္မေတာ္သည္  ကာကြယ္ေရးမ်ားကုိဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္ရေတာ့သည္။ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ သည္ ေအာက္ပါကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား ဖ်က္သိမ္း ရန္တာဝန္ယူခဲ့သည္။ (၁။ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖ်က္သိမ္းျခင္းအစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၂။)

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ရွိေသာကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား
စဥ္      ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အမည္         လူအင္အား      လက္နက္
၁။       ကိုးကန္႔                              ၁၃၇၄            ၇၇၅
၂။       လြယ္ပင္ရဲ                          ၅၄                ၄၁
၃။       နမ့္ကြၽမ္း                            ၂ဝ၆              ၁၂ဝ
၄။       ကာမိုင္း                              ၁၃၁              ၁၃၇
၅။       ပန္လံု                                ၂၁၂              ၁၉ဝ
၆။       မန္ဆိုင္                              ၃ဝ                ၂၉
၇။       ပန္ဝိုင္                               ၁၁၂              ၉၃
၈။       ေဆာင္ဟင္                         ၁၆၆              ၁၂၃
၉။       ေရာင္ကလူ                         ၄၄                ၂ဝ
၁ဝ။     မန္ဟိုင္းလံု                          ၃၁                ၁၂
၁၁။     ပန္ယန္း                              ၁၂၈              ၁၂၈
၁၂။     ေရာင္ေလာင္                       ၄ဝ                ၃၆
၁၃။     ေရာင္ပေရး                         ၁၉၉              ၁၉၉
၁၄။     ဗင္းငင္း                              ၅၇၈              ၅၁ဝ
၁၅။     လြယ္ေဆး                          ၁၃၄              ၁၃၄
၁၆။     မန္မန္ဆိုင္                          ၂၂၆              ၂ဝ၆
၁၇။     မိုင္းေကာင္                          ၃၇                ၂၃
၁၈။     တင္လြယ္                           ၆ဝ                ၅၉
၁၉။     ဗိုလ္ေမာင္                          ၈ဝ                ၆၈
၂ဝ။     လံုလန္                              ၂၅၅              ၂၇၉
၂၁။     မံုးကိုး                                ၃၅                ၃၁
၂၂။     ေဖာင္းဆိုင္                          ၄၉                ၁၉
၂၃။     မံုးေပၚ                                ၃ဝ                ၁၆
          စုစုေပါင္း                            ၄၂၁၁            ၃၂၂၈
ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ အေရွွ႕ေျမာက္ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၌ တုိင္းမွဴး၊ တပ္မမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယ တပ္မမွဴးမ်ား၊ တပ္ရင္းမွဴးမ်ား ပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝး ကို က်င္းပၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားအား ေခၚယူေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင္အားလံုးကပင္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးကို လက္ခံေၾကာင္း၊ လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိေပးခဲ့ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားလက္နက္ အပ္ႏွံရန္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ဝ ရက္ကို သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗကပ၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ ေထာက္လွမ္းေရးတို႔က ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အတြင္း ထိုးေဖာက္စည္း႐ံုးလာေသာေၾကာင့္ ဧၿပီလ ၁၁ရက္၌ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ရသည္။ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္အၿပီး လက္နက္မ်ားအပ္ႏွံၾက ရန္လည္း ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ေပါင္းစံုမွ လူအင္အား ၂၃၇၇ ေယာက္ကလက္နက္မ်ဳိးစံု ၁၉၈ဝ လက္၊ ခဲယမ္းမ်ဳိးစံု ၈၉၈၆၄၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ ၂၁ စံုႏွင့္တကြ သတင္းပို႔ အပ္ႏွံၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ မ်ားမွာမူ သတ္မွတ္ေသာရက္ေက်ာ္လြန္သည္အထိ သတင္းပုိ႔ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။၂
(က)    လြယ္ေဆးအဖြဲ႕ လင္မိန္းႏွင့္ ၂ဝ ခန္႔၊
(ခ)     ေရာင္ပေရးအဖြဲ႕မွ အိုက္ေဆးႏွင့္ ၁၅ဝ ခန္႔၊
(ဂ)     မန္မန္ဆိုင္အဖြဲ႕မွ ထပ္စိန္းႏွင့္ ၇ဝ ခန္႔၊
(ဃ)    ကာမိုင္းအဖြဲ႕မွ ဖံုၾကာ႐ံုးႏွင့္ ၂ဝ ခန္႔၊
(င)     လြယ္ပင္းရဲအဖြဲ႕မွ လီခ်ိန္က်င္ႏွင့္ ၄၂ ခန္႔၊
(စ)     နမ့္ကြၽမ္းအဖြဲ႕မွ လီဖားမီႏွင့္ ၂ဝဝ ခန္႔၊
(ဆ)    ကိုးကန္႔အဖြဲ႕မွ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ ၈ဝဝ ခန္႔၊
အထက္ပါ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ နမ့္ကြၽန္းအဖြဲ႕သည္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္းေကာင္း၊ လြယ္ပင္းရဲႏွင့္ကာမိုင္းအဖြဲ႕သည္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ၾသဇာခံ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လြယ္ေဆး၊ ေရာင္ပေရး၊ မန္မန္ ဆုိင္တို႔သည္ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးႏွင့္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို စြဲကိုင္၍လည္းေကာင္း ေတာခိုဆန္႔က်င္ေနၾကရာမွ ထိုင္ဝမ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ဆြဲေဆာင္မႈျဖင့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃၊ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ လြယ္ေဆးေဒသ၌ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၾကၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ဟု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ သည္။
ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ေသာ္လည္း ခိုင္မာ က်စ္လ်စ္ သည့္ အင္အားစု ကား  မဟုတ္ခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္က ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးမ်ား ကို လိုက္လံတိုက္ခိုက္ရာ ထိေတြ႕မႈ ငါးႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး ၂၁ ဦးေသကာ ၁၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ လက္နက္ ၂၅ လက္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မ်ဳိးစံု ၂၉၂၈ ေတာင့္ကို လည္း သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့သည္။ လြယ္ေဆးအဖြဲ႕မွ ႏွစ္ဦးႏွင့္ လက္နက္သံုးလက္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
ကာကြယ္ေရးတပ္သားအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက မရွင္းျပခဲ့ သျဖင့္ ေတာခိုေသာင္းက်န္းသူဘဝကိုေရာက္ရွိေနၾက ေၾကာင္းပင္ မသိၾကေပ။ တပ္မေတာ္က လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္အထိ ေအာက္ပါအတုိင္းလက္နက္ခ်ၾကသည္။၁
(က)    ကိုးကန္႔အဖြဲ႕မွ ၉၂ ေယာက္၊ လက္နက္ ၆၂ လက္၊
(ခ)     လြယ္ေဆးအဖြဲ႕မွ ၅ ေယာက္၊ လက္နက္ ၆ လက္
(ဂ)     နမ့္ကြၽန္းအဖြဲ႕မွ ၂ ေယာက္၊ လက္နက္ ၁ လက္၊
(ဃ)    ေရာင္ပေရးအဖြဲ႕မွ ၁၈ ေယာက္၊ လက္နက္ ၁ဝ လက္
စုစုေပါင္း ၁၁၇ ေယာက္ လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကရာ ခဲယမ္းမ်ဳိးစံု ၃၄၄၅ ေတာင့္ႏွင့္ လက္နက္ ၇၉ လက္ ပါလာၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏တရားဝင္ဖ်က္သိမ္းမႈကို ခံယူခဲ့ၾကေသာကာကြယ္ေရးမ်ားအား  ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလွ်င္ ၃ဝဝဝ က်ပ္၊ တပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးလွ်င္ ၂၅ဝဝ က်ပ္၊ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးတစ္ဦးလွ်င္ ၂ဝဝဝ က်ပ္၊ တပ္ခြဲမွဴးတစ္ဦးလွ်င္ ၁၅ဝဝ က်ပ္၊ တပ္စုမွဴး တစ္ဦးလွ်င္ ၁ဝဝဝ က်ပ္၊ အၾကပ္တစ္ဦးလွ်င္ ၇၅ဝ က်ပ္၊ တပ္သားတစ္ဦးလွ်င္ ၅ဝဝ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ အျပင္ ေနရာခ်ထားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးမွအစ လုိေလေသးမရွိ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ကာကြယ္ေရး ၂၅၅ ေယာက္ႏွင့္ 'ဝ' ရဲအဖြဲ႕ဝင္ ၇ဝ ေယာက္ကိုမူ တပ္မေတာ္ သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထား သည့္မူဝါဒႏွင့္အညီ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ဗကပမ်ားကိုဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ခ့ဲၾကသည္။ ကာကြယ္ေရးအင္အား ၁၅ဝဝ ခန္႔မွာမူ ေသာင္းက်န္းသူ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမတြင္ ဘိန္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူက လုပ္ကိုင္ၿပီး အျခားေသာင္းက်န္းသူမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းသူက ပူးေပါင္းသြားခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization