Home » » ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၅) အခန္း(၈)

ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပိုင္း(၅) အခန္း(၈)


ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း

အပိုင္း(၅)

(၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ)

ရဲေဘာ္သစ္ေမာင္ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း
အပုိင္း(၅)
(၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ)
အမွာစာ
ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၄)သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒သခင္ သန္းထြန္းက်ဆံုး ၿပီးေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္လက္ လႈပ္ရွားၾကပံုမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေျမေအာက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကြယ္ေပ်ာက္ေရးအတြက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ေစာဟန္တာသာေမႊး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကအာရ္စီ(ေခၚ) ကရင္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသာလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းဝင္ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ အင္အား အေကာင္းဆံုးဟုဆိုႏုိင္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာမူ အေဝးေရာက္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ပူးေပါင္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အျမတ္မ်ားႀကီးစြာရရွိခဲ့သည္။ ၆၄ လမ္းစဥ္အရ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ အာဏာသိမ္းရန္ ကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ညီၫြတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳးပမ္းျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမေပၚႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းမရွိၾက႐ံုသာမက အခ်င္းခ်င္းလည္း မညီၫြတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ အခ်ဳိ႕မွာ ျပည္ေျပးေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဘဝကို ေရာက္ရွိ သြားၾကသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ မ်ားစြာထူးျခားခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားစတင္ ေပၚေပါက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အလံနီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုးကိုဖမ္းမိၿပီး အလံနီပါတီလံုးပါးပါး၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေျပး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္းျဖစ္စဥ္မွာ က႑တစ္ရပ္အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ျပည္ တြင္းတြင္ အသက္ဆက္ႏုိင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရာမွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္က်ဆံုးၿပီး ပဲခူး႐ိုးမ၌ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုလံုး လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က်ဆံုးသည္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားၿပီး ၾကြင္းက်န္ ရစ္သမွ် အင္အားစုမ်ားမွာလည္း စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ဘုိျမေခါင္းေဆာင္သည့္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးထံခိုလႈံလိုက္ၾကရသည္။ထုိကာလ အတြင္းမွာပင္ ျပည္ေျပးေသာင္းက်န္းသူေတြ ေပၚေပါက္ လာသည္။ဘုိျမ၏ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ အင္အားအၾကြင္း အက်န္မ်ား လာေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း၊ ျပည္ေျပးမ်ားထံမွတစ္ဆင့္ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး အကူအညီမ်ားရရွိျခင္း၊ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္အားႀကီးထြားလာသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားသည္လည္း ျပည္ပအကူအညီျဖင့္ စစ္ေရးအရွိန္ျမႇင့္တင္ကာ ေကအိုင္ ေအ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ စေသာေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ဝါးမ်ဳိလာသည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပႏွင့္ ေကအုိင္ေအတို႔မွာ ခိုင္ၿမဲေသာမဟာမိတ္မ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ မၾကာခဏ တုိက္ခိုက္ေနၾကသည္။ ဗကပမ်ားက ေဇာ္ဒန္ကိုတုိက္ပြဲ တြင္ သုတ္သင္လိုက္ႏုိင္ျခင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထန္ပိုးစခန္းတြင္ ေဇာ္ဆိုင္း၊ ေဇာ္တူးႏွင့္ ပံုေရႊေဇာ္ဆုိင္း တို႔လုပ္ၾကံခံရျခင္း စေသာျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေကအုိင္ေအႏွင့္ ဗကပတို႔ပူးေပါင္း ေရးမွာ ပို၍နက္႐ႈိင္း လာၿပီး ပို၍နီးစပ္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရးသားျပဳစုရာတြင္ စာအုပ္တစ္အုပ္တည္းႏွင့္လံုေလာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၄)အျဖစ္ ခြဲျခားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၅)မွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အထိျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္မွ က်န္ရွိေနေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ အထိ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဆက္လက္အသက္ရွင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းဗကပမ်ား အသက္႐ွဴ ေခ်ာင္ခဲ့ရျခင္းမွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ေပၚေပါက္လာေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသဗကပမ်ားေၾကာင့္သာမကဘဲ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အေနာက္ ေျမာက္တုိင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း အပုိင္း(၅)တြင္ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမ၌ေသာင္းက်န္းသူခ်ဳပ္ၿငိမ္း ပံုမ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔၏ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားသာမကဘဲ ျပည္ေျပး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ထုိးေဖာက္လာၾကပံု၊ ေကအင္န္ယူပါတီခ်ဳပ္ၿငိမ္းပံု၊  ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဘိန္းျပႆနာ၊  ေကအိုင္ေအေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊  ဘုိျမ၏ေဘာသေရာ အေရးအခင္း စသည္တုိ႔ကိုလည္း ဖတ္႐ႈၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ဤစာအုပ္သည္ ယခင္စာအုပ္မ်ားနည္းတူပင္ ရရွိႏုိင္သမွ်ေသာအခ်က္အလက္ အေထာက္ အထားမ်ားကို အခ်ိန္ယူစုစည္း၍ျပဳစုတင္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားအနက္မွလည္း ယခုထက္တုိင္ သက္ရွိထင္ရွား က်န္ရစ္ ေနၾကသူမ်ား ရွိေနၾကေသးသည္။ သမိုင္း ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ ပိုမိုျပည့္စံုပီျပင္လာေစေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္ ေရးဆြဲၾကမည္ ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ပို၍ အဖုိးထိုက္တန္မည္ပင္ျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္း အမွန္ေပၚ ထြန္းေရး အတြက္ ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကမည္ဆုိပါက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။  
ရဲေဘာ္သစ္ေမာင္အခန္း(၈)
ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္း
ဗိုလ္သက္ထြန္း       (၁။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္သက္ထြန္း ၏ထြက္ဆုိခ်က္စာေစာင္မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပါသည္။ )
ဗကပတို႔၏တိုင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ မင္းဘူးခ႐ုိင္၊ သရက္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ပခုကၠဴခ႐ုိင္တို႔သည္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတြင္ပါဝင္ ၾကသည္။ ဗကပ ဗဟုိသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း လုနီးပါးအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရရာ အေဝးေရာက္ ပါတီက အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမီးကိုေမႊးခဲ့သျဖင့္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ အမွန္တကယ္လည္း ပဲခူး႐ုိးမေဒသရွိ ဗကပမ်ားသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ အထိ အသက္ရွင္ေနခြင့္ရခဲ့ရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိ ဗကပမ်ားသက္ဆုိးရွည္ခြင့္ရခဲ့ျခင္းမွာ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသဗကပသည္  အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္း၏စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကလည္း ဗကပဗဟုိအား အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ကို ေမ့ထား၍ မျဖစ္ေပ။ 


ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္းအား တာဝန္ယူ၍ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူမွာ ဗိုလ္သက္ထြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အထူးအာဏာရ စက္ရွင္တရား သူႀကီး  ဦးထြန္းၿမိဳင္  (ကြယ္လြန္)ႏွင့္  ေဒၚသိမ္း (ကြယ္လြန္)တုိ႔မွ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္ တြင္ ေအာင္လံၿမိဳ႕(၂။ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ ယခုေျမထဲၿမိဳ႕။)၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္း၏အျခားအမည္မ်ားမွာ ေမာင္ေမာင္လတ္(ေခၚ)မ်ဳိး ဆက္ၿမိဳင္(ေခၚ) ႐ုိးေမာင္(ေခၚ) ခင္ဦး(ေခၚ)ေက်ာ္သာ (ေခၚ)စိုးေမာင္စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က ေရႊက်င္ ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ေက်ာင္းေနၿပီး၊ ထို႔ေနာက္ ဖခင္၏အလုပ္ အကုိင္အရ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသည္။  ၁၉၄၃  ခုႏွစ္တြင္ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕၌ ဒသမတန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအေနႏွင့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ ေျမေအာက္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးအျဖစ္တာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေသာအခါ ေက်ာက္ႀကီး နယ္ေျမတြင္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးတပ္မွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ယူခဲ့ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ အမွတ္ (၁၃၆) ၿဗိတိသွ်တပ္ဖြဲ႕ (FROCE 136) ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 
မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့တပ္မေတာ္တိုင္း(၆)ႏွင့္ ေတာင္ငူခ႐ုိင္ ေျပာက္က်ားမ်ားကိုပူးေပါင္း၍ အမွတ္(၁ဝ၅) တပ္ရင္း အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။  အမွတ္ (၁ဝ၅) တပ္ရင္းတြင္  သခင္သိန္းေမာင္ (ရဲေဘာ္ျမ) ႏွင့္အတူ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။မ်ဳိးခ်စ္ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ကႏီၵစာခ်ဳပ္အရ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေသာဗမာ့တပ္မေတာ္ ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမ်ားမွ တပ္ရင္း(၂)တြင္ ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ ဒုတိယဗိုလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။  ထုိတပ္ရင္းမွာပင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကိုေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံစစ္ပညာ သင္တန္းအပတ္စဥ္(၆) ကိုတက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ဗိုလ္အဆင့္တုိးျမႇင့္ၿပီးေနာက္ တပ္ခြဲအရာရွိ အျဖစ္ တာဝန္ယူရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ကေလာၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ အမွတ္(၁၇) အိႏၵိယေျခလ်င္တပ္မ စစ္ေခါင္းေဆာင္ငယ္သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ၿပီး အမွတ္ (၄) ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ ရသည္။
၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၁)ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ အျဖစ္  စြပ္စြဲခံရသျဖင့္ စစ္တရား႐ံုးဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးျခင္းခံ ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအမႈမွာ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေမၿမိဳ႕ ရွိ အရာရွိသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)တြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အမွတ္(၁) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္းတြင္ တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခိုေသာအခါ အထက္ အရာရွိမ်ားက ဗိုလ္သက္ထြန္းကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္  ဗိုလ္သက္ထြန္းအား ေျပာဆုိဆံုးမၿပီး ေနာက္ ထိုတပ္ရင္းမွာပင္ ျပန္လည္၍ တာဝန္ေပးခဲ့ၾကသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထၾကြေသာင္းက်န္းေနၾကစဥ္ တပ္မေတာ္ အရာရွိ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစုစည္း၍ စစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္အမ်ဳိးသား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ကိုးဦး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုးဦးေကာ္မတီအတြင္း သေဘာထား မ်ားကြဲလြဲၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္မွစ၍ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားပုန္ကန္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အမွတ္(၁)ဗမာ့ေသနတ္ ကိုင္တပ္ရင္းတြင္ ဒုတိယ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးစိန္တင္က အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ္ လည္း ဗိုလ္သက္ထြန္း ကပင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္း၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္ႏွင့္ ဗိုလ္သိန္းတို႔ သံုးဦးသည္ တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကလာပ္စည္းမ်ားကို ေတာခိုပုန္ကန္ၾကရန္ လႈံ႕ေဆာ္ စည္း႐ံုးခဲ့ၾကသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္း၏လႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ အမွတ္(၁) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း တစ္ရင္းလံုး ေတာခိုၿပီး ျပည္ ႏွင့္ သရက္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျခကုပ္ယူခဲ့ၾကသည္။ အမွတ္ (၃) ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းမွ အင္အား တစ္ဝက္ခန္႔လည္း ေတာခိုၾကကာ အင္းစိန္နယ္တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းက အမွတ္(၅) ဗမာ့ ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းသို႔ ေတာခိုရန္စာျဖင့္ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ထုိစာကို ဖမ္းဆီးရမိသြားသျဖင့္ အရာရွိႏွင့္အၾကပ္မ်ားထိန္းသိမ္းခံခဲ့ၾကရသည္။ ဗိုလ္ သက္ထြန္းသည္ အမွတ္(၁)ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း ကို ဦးစီးၿပီး သရက္ၿမိဳ႕မွအက်ဥ္းေထာင္ကို ဖြင့္ေပးခဲ့ သည္။ ေငြတုိက္ကိုသိမ္းယူကာ အမွတ္(၉) စစ္ရဲတပ္ ရင္းကိုလည္း လက္နက္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမတိုင္မီကပင္ တပ္မေတာ္အတြင္းရွိကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္မွ ဗိုလ္သက္ထြန္းအပါ အဝင္သံုးဦးကို  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုမွ  ပါတီ လမ္းစဥ္ဆန္႔က်င္မႈျဖင့္ ထုတ္ပယ္ထားခဲ့ရာ ဗုိလ္သက္ ထြန္းသည္ ေတာခိုတပ္ရင္း အင္အားစုမ်ားကို သီးျခား ေခါင္းေဆာင္ေနခဲ့သည္။ ျပည္ၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္ကို  ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေငြတုိက္ကိုလည္း သိမ္းယူခဲ့သည္။ သာယာ ဝတီၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၂ဝ) ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္ တပ္ရင္း*(အမွတ္(၂ဝ) ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္ရင္းကိုဆုိလိုသည္။)ႏွင့္ပူးေပါင္း၍လည္း သာယာဝတီအက်ဥ္း ေထာင္ကိုဖြင့္လွစ္ကာ ေထာင္သားမ်ားကုိလႊတ္ေပးခဲ့ သည္။                  
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ေတာခုိတပ္ရင္းအင္အားစု မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၍ ေတာ္လွန္ေသာဗမာ့တပ္မေတာ္ အမည္ျဖင့္ သီးျခားလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဗိုလ္သက္ ထြန္း၏တာဝန္မွာ ျပည္စစ္မ်က္ႏွာရွိေတာင္ပုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ တပ္မွဴးႀကီးျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္သက္ထြန္းကိုယ္တုိင္က အလင္းဝင္ၿပီးေနာက္ အမွတ္(၁ဝ) ေထာက္လွမ္း ေရးတပ္တြင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ ႏွင့္ေတာ္လွန္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္တို႔ပူးေပါင္း၍ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကိုပါ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ေတာ္လွန္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္၏ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တြင္လည္း ဗိုလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္ရဲထြဋ္၊ ဗိုလ္သိန္း၊ ဗိုလ္လွေမာ္၊ ဗိုလ္စိန္တင္တို႔ႏွင့္ အတူ ပါဝင္ခဲ့သည္။
၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲ တပ္ရင္း အမွတ္(၂ဝ)*         (အမွတ္(၂ဝ) ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္ လစ္တပ္ရင္းဟု အမည္ေပးထားၾကသည္။) ႏွင့္ အမွတ္(၁၆)တို႔ေတာခိုတပ္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီး၊ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားကိုသိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကသည္။ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၅) ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းမွ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ားကို ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး သရက္ၿမိဳ႕တြင္ သနက(၅)ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့သျဖင့္ တုိက္ႀကီး၊ ဥကၠံ၊ သံုးဆယ္၊ သာယာ ဝတီႏွင့္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕မ်ားကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေတာခိုတပ္မ်ားက တန္ျပန္ထိုး စစ္ဆင္ႏႊဲေသးေသာ္လည္း ၿမိဳ႕မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္၊မတ္လ၁၁ရက္တြင္ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု ၿပိဳကြဲသြားရာ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားကိုေခါင္းေဆာင္၍ ျပည္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ျပန္သည္။ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလႏွင့္ေမလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ထုိးစစ္ဆင္လာ သျဖင့္ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ တပ္မ်ားေပါက္ေခါင္းသို႔ဆုတ္ ခြာခဲ့ရသည္။ထို႔ေနာက္ေတာ္လွန္ေသာဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး ေတာခိုတပ္မ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား လံုးဝပူးေပါင္း သြားခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေအာင္လံႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေတာခိုတပ္မ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုိ႔ လံုးဝပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကရာဗိုလ္သက္ထြန္းသည္  စစ္ဦးစီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး၊ တပ္မႀကီး(၁)၏ ဒုတိယတပ္မမွဴးႀကီး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပတို႔က အလယ္ပုိင္း ဗမာျပည္စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဦးစီးကြပ္ကဲရန္ အထူးစစ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုထူေထာင္ခဲ့ သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္  ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္ အထူး စစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အလယ္ပုိင္းတုိင္းမွဴးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳကြဲေနေသာ ဗကပတပ္မ်ား ကိုစုစည္း၍ အမွတ္(၁)ၾကည္းေၾကာင္းတပ္ကိုဖြဲ႕စည္း ရာ ဗိုလ္သက္ထြန္း သည္ စက္တင္ဘာလမွစ၍ အမွတ္ (၁) ၾကည္းေၾကာင္းတပ္၏ တပ္မွဴးႀကီးျဖစ္လာျပန္ သည္။
၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္၏ေအာင္မာဃထိုး စစ္ကို တန္ျပန္ရန္အတြက္ ပါတီဗဟုိ၏စီမံခ်က္ အရ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၁ဝ)တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္စခန္းကို  တုိက္ခိုက္ ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ဝမ္းဗိုက္တြင္  ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။  ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ဒဏ္ရာေပ်ာက္ကင္းေသာအခါဧရာဝတီျမစ္အေရွ႕ျခမ္းတြင္ ေအာင္မာဃ စစ္ဆင္ေရး ပ်က္ျပားေအာင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ကိုျဖတ္ကူးၿပီး ပခုကၠဴခ႐ုိင္သို႔  ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ အေနာက္ေျမာက္ တုိင္းပါတီေကာ္မတီျဖစ္လာၿပီး အေနာက္ေျမာက္တုိင္း တပ္ကို စစ္ေရးအရေခါင္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ သက္ထြန္းသည္ ပခုကၠဴခ႐ုိင္၊ မုံရြာခ႐ိုင္၊ စစ္ကိုင္းခ႐ုိင္၊ မင္းဘူးခ႐ုိင္ႏွင့္သရက္ခ႐ုိင္ အေနာက္ျခမ္း ေဒသမ်ား အတြင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕အပါအဝင္ တပ္မေတာ္တပ္စခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ သခင္ခ်စ္ႏွင့္ အတူ အလံနီသခင္စုိးႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ ပူးေပါင္းရန္စည္း ႐ံုးခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဗကပဗဟုိ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ျခမ္းသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ဗိုလ္သက္ ထြန္းသည္ သခင္သန္းထြန္း၏လက္ေအာက္တြင္ ပါတီ ဗဟိုလံုျခံဳေရး တာဝန္ကိုယူခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟုိမွထြက္ခြာလာၿပီး အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။
၁၉၆၅ ခုႏွစ္အကုန္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တုိ႔အတြက္ စစ္ေရး၊ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းေက်ာင္းကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဗိုလ္ သက္ထြန္းသည္ ေက်ာင္းပါတီ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး မွ ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍   ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္   သရက္ခ႐ုိင္ အေနာက္ျခမ္း၊ မင္းဘူးခ႐ုိင္ေတာင္ျခမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ သံတြဲနယ္စပ္ရွိ ရခိုင္႐ိုးမဖိုးေခါင္ေတာင္တန္းနယ္ေျမ တို႔ပါဝင္ေသာ အေနာက္႐ုိးမစစ္ေဒသကို အေနာက္ေျမာက္တိုင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္၍ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အထိ ၁၂ ႏွစ္ တာ ကာလအတြင္း မင္းတုန္းၿမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲ၊ အမ္းၿမိဳ႕ သိမ္းတုိက္ပြဲ၊ ေစတုတၱရာစခန္းသိမ္းတုိက္ပြဲ၊ ပရဆုိင္ စခန္းသိမ္းတုိက္ပြဲ၊ ေျမာက္ျပင္စခန္းသိမ္းတုိက္ပြဲ၊ ျမင္းေကြ႕တုိက္ပြဲ၊ လက္ပန္ (ပထမအႀကိမ္) စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ၊ လက္ပန္(ဒုတိယအႀကိမ္) စခန္းသိမ္းတုိက္ပြဲႏွင့္ခ်ဳံခိုတုိက္ပြဲ ေပါင္းမ်ားစြာကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ စစ္ေရးတာဝန္ကို အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည့္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး  စစ္ေရးအရေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပဗဟိုသည္ ဗိုလ္သက္ထြန္းအား စစ္ဘုရင္ဝါဒသမား၊ စစ္ေျပးအေတြးအေခၚသမား၊ ဗဟုိဆန္႔က်င္ေရး သမား၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး သမားစသည့္စြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္အေရးယူရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္သက္ ထြန္းသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗဟုိႏွင့္ကင္းလြတ္ေနၿပီး ဗဟုိကခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈကိုလည္း လက္မခံခဲ့ေပ။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ဗကပဗဟုိခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ဗိုလ္သက္ ထြန္း၏အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္၊ တုိက္တုိင္းေအာင္ (၇)တို႔သည္ တစ္စတစ္စအင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ  ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊  ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၂/၈ဝ)အရ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္တြင္ တုိက္တုိင္းေအာင္(၇) အင္အား စုမ်ားႏွင့္အတူ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာခဲ့ေလသည္။
ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္ (သို႔မဟုတ္)
တိုက္တိုင္းေအာင္(၇)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သရက္ခ႐ုိင္၊ မင္းဘူးခ႐ုိင္ႏွင့္ပခုကၠဴခ႐ိုင္ တို႔ကို အေနာက္ ေျမာက္တိုင္း ဟုသတ္မွတ္ထားသည္။ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းပါတီ ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားရာ အတြင္းေရးမွဴး*(အေနာက္ေျမာက္တိုင္းပါတီေကာ္မတီ၏အျမင့္ဆံုးေခါင္းေဆာင္။)မွာ ဗိုလ္သက္ထြန္းျဖစ္ၿပီး စိုးသိမ္းႏွင့္ေအာင္လွတို႔ပါဝင္ၾက သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ဗကပအေနာက္ေျမာက္ တိုင္းနယ္ေျမ အတြင္းရွိ ရြာနီ(ေခၚ)ေတာခိုရြာပုန္းမ်ား အႏွံံ႕အျပားထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္   သရက္ေျမျပန္႔ ေျပာက္က်ားတပ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲနယ္မွ လံုက်န္တပ္ ဖြဲ႕၊ လူအင္အား ၃ဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႕စစ္ တပ္ရင္းတို႔ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အေနာက္ေျမာက္ တုိင္းတပ္ကိုမူ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အေနာက္႐ုိးမ တပ္ရင္းဟုနာမည္ေျပာင္းၿပီး လူအင္အား ၁၁၄ ေယာက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ တုိက္ခိုက္ေရးတပ္ခြဲႏွစ္ခြဲ ႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲတစ္ခြဲပါဝင္ရာ အမ်ဳိးသမီး ၁၅ ေယာက္က ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ေဆးမွဴးတာဝန္မ်ား ထမ္း ေဆာင္ၾကရသည္။ အေနာက္႐ုိးမတပ္ရင္းသည္ ဗိုလ္ သက္ထြန္း၏ အဓိကစစ္အင္အားျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္သက္ထြန္း ကိုယ္တုိင္ တပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ထားေသာ တပ္ျဖစ္သည္။ (၁။        ကကျပည္၏ ၁-၇-၇၄ ရက္ထုတ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၊ အေနာက္႐ုိးမတပ္ရင္း (ေခၚ)တုိက္တုိင္း ေအာင္(၇)(ေခၚ) အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္၊ တပ္မွဴးသက္ထြန္းႏွင့္ ေနာက္ပါအင္အားစုမ်ား ေခ်မႈန္းေရးစာတမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ မွ ၆။)
အေနာက္႐ုိးမတပ္ရင္းသည္တုိက္တိုင္းေအာင္(၇) ပင္ျဖစ္သည္။ လူအင္အားမွာလည္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅ဝ အထိတုိးတက္ခဲ့သည္။ လက္နက္အေနႏွင့္ ႏွစ္လက္မစိန္ေျပာင္း၊ ဂ်ီ-၄၊ဂ်ီ-၃၊ကာဘိုင္ႏွင့္ ႐ိုင္ဖယ္ မ်ားကိုင္ေဆာင္ၾကသည္။ တုိင္းတပ္၏ေအာက္တြင္ တုိင္းေကာ္မတီစိုးသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ လူအင္အား ၉ဝ ခန္႔ရွိ မင္းဘူးခ႐ုိင္တပ္ရွိိသည္။ မင္းဘူးခ႐ိုင္တပ္ သည္ တိုင္းတပ္ႏွင့္ရံဖန္ရံခါ ပူးတြဲလႈပ္ရွားၿပီး မ်ားေသာ အားျဖင့္ သီးျခားလႈပ္ရွားသည္။ ထို႔အျပင္ သရက္ခ႐ုိင္ အေနာက္ေျမာက္ျခမ္း နယ္ေျမကို အမွတ္(၁)မွ အမွတ္ (၈)အထိ ပိုင္းျခား၍ ထုတ္လုပ္ေရးတပ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသးသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္အေနာက္႐ုိးမတပ္ရင္း(ေခၚ)တုိက္တုိင္းေအာင္(၇)(ေခၚ) ဗကပအေနာက္ေျမာက္ တုိင္းတပ္သည္ လက္ေအာက္ခံခ႐ုိင္တပ္၊ ၿမိဳ႕နယ္တပ္ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တပ္မေတာ္ အင္အားနည္း စခန္းမ်ား၊ အင္အားနည္းစစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕ရဲစခန္းႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားအား ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူ ျခင္းနည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမာခံသူလွ်ဳိမ်ား အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ သစၥာေဖာက္ ပဥၥမံတပ္သားမ်ားအား ျမႇဳပ္ႏွံေမြးျမဴ၍လည္းေကာင္း စနစ္တက်သတင္း ေထာက္လွမ္းရယူၿပီး အႏိုင္ရရွိရန္ေသခ်ာမွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္ မိမိအတြက္အက်ဳိး အျမတ္မရွိႏိုင္ ေသာတုိက္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး စစ္ေရးအကဲမသာပါက ရြာနီမ်ား၊ ရြာပုန္းမ်ားႏွင့္ေတာေတာင္ လွ်ဳိေျမာင္ထူထပ္ေသာအေနာက္႐ုိးမေဒသေပၚတြင္ ၿငိမ္သက္စြာခိုေအာင္းေနေလ့ရွိသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္း၏အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္တြင္ ေဒသခံခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား အမ်ားအျပားပါဝင္ ေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမကြၽမ္းက်င္ၾကသည္။ အပင္ပန္းအဆင္း ရဲလည္း  ခံႏုိင္ၾကသည္။  ဗိုလ္သက္ထြန္းကို လည္း ယံုၾကည္ကိုးစားၾကသျဖင့္ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ေခါင္းေဆာင္ မႈမွာခိုင္ၿမဲသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု ဆန္႔က်င္ေရးကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးေရွာင္ၾကဥ္သျဖင့္လည္း နယ္ခံေက်းရြာ မ်ား၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ကိုရရွိသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ဗကပဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏ဆႏၵအရ အေနာက္ေျမာက္ တုိင္းတပ္ကို တုိက္တုိင္းေအာင္(၇)အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရေသာ္လည္းတုိက္တုိင္းေအာင္(၇)သည္ ပဲခူး႐ိုးမမွ တုိက္တုိင္းေအာင္ တပ္မ်ားႏွင့္ မတူညီခဲ့ေပ။ ဗကပဗဟုိ သည္ ဗိုလ္သက္ထြန္းအား စိတ္မခ်သည့္ အေလ်ာက္ မည္သည့္ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ဳိးကိုမွ မေပးခဲ့သည့္အျပင္ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္လည္း ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ႐ံႈးနိမ့္လ်က္ရွိရာ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ တသီးတျခားသာ လႈပ္ရွားခဲ့ရေလ သည္။
ဗကပ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းမွျပႆနာမ်ား
ဗကပအေနာက္ေျမာက္တုိင္း၏အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မွာ ဗိုလ္သက္ထြန္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ သက္ထြန္းအျပင္ အျခားအေရးပါေသာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးမွာ စိုးသိမ္း(ေခၚ)ခ်စ္ေဖ(ေခၚ)တုိးေမာင္ျဖစ္ၿပီး တုိင္းေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္း႐ံုးတာဝန္ ခံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္ပါတီ ေကာ္မတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာဝန္ယူၿပီး ဗိုလ္ သက္ထြန္းႏွင့္ သက္တူရြယ္တူ ခန္႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေတာ တြင္း၌ စိုင္းလိုင္းရြာသူ မသိန္းၾကည္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ၿပီး သားတစ္ေယာက္ ထြန္းကားသည္။ စိုးသိမ္းသည္ ပံုမွန္လိုက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွ တက္ၾကြလာသူျဖစ္သည္။ စစ္ေရးထက္ ႏုိင္ငံေရးကို ပိုမုိကြၽမ္းက်င္သည္။ (၁။ သက္ထြန္းႏွင့္ေနာက္ပါအင္အားစုမ်ား ေခ်မႈန္းေရး စာတမ္း၊စာမ်က္ႏွာ ၅၈၊ ၅၉။)ေအာင္လွ(ေခၚ) ေက်ာ္ညိမ္းသည္ မင္းဘူးခ႐ုိင္ တပ္မွဴးႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းတပ္ ဒုတိယတုိင္းမွဴးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ သက္တူ ရြယ္တူပင္ျဖစ္သည္။   ဆက္ဆံေရးမာေက်ာသျဖင့္ စိုးသိမ္းကဲ့သို႔ေအာက္ေျခ၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိသူမဟုတ္ ေပ။
ရဲဒင္သည္ တပ္ခြဲ(၂)ႏုိင္ငံေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး လွေရႊ သည္ တပ္ခဲြ(၂)၏တပ္ခြဲမွဴးျဖစ္သည္။ ဘေစာႀကီး၊ ဟင္းဖား၊ ေတာင္ျပာ၊ ဝင္းေမာင္(ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ ေမြးစားသား)၊ ထြန္းရင္ စေသာသူမ်ားမွာလည္း ဗိုလ္ သက္ထြန္းအားကိုးရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားျဖစ္ သည္။
သို႔ေသာ္     တပ္ခဲြ(၁)ႏိုင္ငံေရးမွဴးစိန္ေအာင္ (လက္နက္ခ်)ႏွင့္ ဗိုလ္သက္ထြန္းတို႔မွာမူ ပဋိပကၡမ်ား ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ဗုိလ္သက္ထြန္းသည္ စိန္ေအာင္အေပၚ တြင္ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနခဲ့ရာမွ စိန္ေအာင္သည္ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ကိုစိုးရိမ္လာသျဖင့္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္လာခဲ့ရသည္။  ယင္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ပဋိပကၡ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။    
(က)    စိန္ေအာင္သည္ပထဝီ ႏွင့္အတန္းပညာကို          အဓိကထားသူ၊  လူႏွင့္လက္နက္ကိုသာ ဦးစားေပးသူဟု ဗိုလ္သက္ထြန္းက ယူဆ သည္။
(ခ)     ဗိုလ္သက္ထြန္းက တပ္မေတာ္ထိုးစစ္ကာလမ်ားတြင္ အေနာက္႐ိုးမအေပၚတြင္သာ         ခုိေအာင္းေနလိုၿပီး စိန္ေအာင္က ထုိးစစ္ကို ထိုးစစ္ျဖင့္ ႐ုိက္ခ်ဳိးရမည္ဆုိသျဖင့္ မၾကာ ခဏအျငင္းပြားသည္။
(ဂ)     ဗုိလ္သက္ထြန္းက  ေျပာက္က်ားစစ္ကို အားသန္ၿပီး တပ္မ်ားကို ေခတၱသာ စုစည္း ေလ့ရွိသည္။ စိန္ေအာင္က တပ္မ်ားကို စုစည္းၿပီးလွ်င္ ျပန္လည္ျဖန္႔ခြဲလုိစိတ္မရွိေပ။
(ဃ)    ဗိုလ္သက္ထြန္း၏အမိန္႔ကုိ စိန္ေအာင္က နာခံေလ့မရွိသျဖင့္စိန္ေအာင္ကိုျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသမားအျဖစ္ ဗိုလ္သက္ထြန္းက စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ဂူတစ္ဂူ တည္းတြင္  ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ေအာင္း၍ မျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ရာ စိန္ေအာင္ သည္ ဗိုလ္သက္ထြန္းကို ေျခရာတုိင္းလာ သည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ပံုရသည္။
(င)     ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ အမ္းတုိက္ပြဲတြင္ စိန္ေအာင္ သည္ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏အမိန္႔မရဘဲ ရခိုင္                               ျပည္နယ္ေဒသခံေကာ္မတီဖိုးယံုတို႔ႏွင့္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။
(စ)     တိုင္း႐ံုးမွေဆးတပ္သားမယုအား ဗိုလ္သက္ ထြန္းက ခ်စ္ေရးဆုိသည္ကို စိန္ေအာင္က ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ အသက္ အရြယ္အရ၊ အေတြ႕အၾကံဳအရကြာျခားလြန္း  သူကုိ လက္မထပ္သင့္ေၾကာင္း စိန္ေအာင္ က ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ စိန္ တင္ (လက္ နက္ ခ်) ႏွင့္  မၾကည္တို႔အား ဥပမာျပ၍ တင္ျပခဲ့သည္။ မယုသည္ ႐ံုးမွလက္ႏွိပ္စက္စာကူးေစာရီ (မယားႀကီးရွိသူ)ႏွင့္အိပ္စက္ေနသည္ကို မိခဲ့ ဖူးသျဖင့္ သူတစ္ပါးႏွင့္အိပ္ၿပီးသား ဇာတ္တူ သား မိန္းမႏွင့္မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္မယူသင့္ ဟု စိန္ေအာင္က ေဝဖန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မယု ကိုယူၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အထိေပါင္းသင္းခဲ့ သည္။
(ဆ)    စိန္ေအာင္ႏွင့္ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ေမြးစားသား ဌာနခ်ဳပ္တပ္ခြဲႏိုင္ငံေရးမွဴးဝင္းေမာင္တို႔ မသင့္တင့္ၾကေပ။ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ဇနီး မယုႏွင့္စိန္ေအာင္၏ဇနီးမျမေမတို႔မွာလည္း အမ်ဳိးသမီးတပ္ဖြဲ႕တြင္ မသင့္တင့္ၾကေပ။
(ဇ)     ေစတုတၱရာတုိက္ပြဲနိဂံုးခ်ဳပ္၌ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ျဖည္းျဖည္းေႏွးေႏွးစဥ္းစားျပင္ဆင္၊ အျမန္ျဖန္႔၊ အျမန္တုိက္၊ အျမန္လိုက္ဟူေသာ ေႏွး(၁)၊ ျမန္(၃)စနစ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ သည္ဟုသံုးသပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မင္းဘူး ခ႐ိုင္ မွအတြင္းေရးမွဴး ေဟာင္း ေအာင္ေမာင္းအား  စစ္ေျပးအေတြးအေခၚ မွ  ကာကြယ္ေပးခဲ့သျဖင့္  စိန္ေအာင္က မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
(စ်)     ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ေယာက္ဖျဖစ္သူ လွေရႊ အား တုိင္းေကာ္မတီအျဖစ္ခန္႔အပ္ရန္ လ်ာ ထားသည္ကို စိန္ေအာင္က ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ ခဲ့သည္။
သို႔ႏွင့္ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္စိန္ေအာင္တို႔၏ပဋိပကၡ မ်ားမွာ ႀကီးမားသည္ထက္ႀကီးမားလာရာမွ စိန္ေအာင္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာခဲ့ရေတာ့သည္။ စိန္ေအာင္သည္ တုိက္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ အတူ တကြေသာ္လည္းေကာင္း၊ သီးျခားေသာ္လည္းေကာင္း၊ပါဝင္တုိက္ခိုက္ခဲ့သူျဖစ္ရာ  စစ္ေရး၊ႏိုင္ငံေရးအစဥ္ အလာရွိသူျဖစ္သည္။ စိန္ေအာင္လက္နက္ခ်သြားေသာ အခါ ဗိုလ္သက္ထြန္း အေနႏွင့္ အားကိုးရသူတစ္ဦးဆံုး႐ံႈး  သြားခဲ့ရသည္။ စိန္ေအာင္ဘက္ပါသူမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈ ႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရသည္။ သို႔ေသာ္  ဗိုလ္သက္ထြန္း သည္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတြင္ ပဋိပကၡကိုႏိုင္နင္းစြာ ကိုယ္တြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္း ဗဟုိ ဌာနခ်ဳပ္လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူေနရစဥ္ တုိင္းတပ္တြင္ ေဒါက္တာနတ္(ေခၚ)ထြန္းေမာင္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး အင္အား ၅ဝ ခန္႔သာရွိသည္။ တုိင္းတပ္သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအထိ တုိက္ကြက္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ဗိုလ္သက္ထြန္း ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ သာ တုိင္းတပ္သည္ စစ္ေရးအရဦးေမာ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ စက္တင္ဘာ လခန္႔တြင္ ဗကပဗဟုိမွ ဗိုလ္ေဇယ်၊ ဗိုလ္သက္တင္ႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ျမင့္တို႔ တုိင္းတပ္သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ၆၄လမ္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ဗဟုိ၏ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္၌ပင္ ရွိ ေနခဲ့ရသည္။ (၁။သက္ထြန္းႏွင့္ေနာက္ပါအင္အားစုမ်ား ေခ်မႈန္းေရးစာတမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၆၂၊ ၆၃။)
၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ နစ္ျဖဴသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခု ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဗိုလ္ေဇယ်၊ ေဒါက္တာနတ္၊ စိုးသိမ္း၊ သက္တင္၊ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ေက်ာ္ျမတို႔က   ႏုိင္ငံေရးဘာသာရပ္ကို   ပုိ႔ခ်ၿပီး ဗုိလ္သက္ထြန္းႏွင့္ေအာင္ျမတ္တို႔က စစ္ေရးဘာသာရပ္၊ တင္ေမာင္က အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရး ဘာသာရပ္တို႔ကို ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ ဗဟုိသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ လူ ၂ဝဝ သင္တန္းတက္ခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္လွကလည္း တုိင္းတပ္ စစ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းကို တစ္ၿပိဳင္တည္းဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ဗဟုိ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ တုိင္းတပ္၏ႏိုင္ငံေရးမွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ ခလရ(၄၄)မွ တပ္စိတ္ႏွစ္စိတ္အား ေက်ာက္ပံုရြာအနီး ခန္႔မွန္းေျမပံု ၫႊန္း(တီ-၉၉၉ဝ၇၉) တြင္ ခ်ဳံခုိတိုက္ခိုက္ ခဲ့ရာ ခလရ (၄၄)မွ ႏွစ္ေယာက္က်ဆံုးသကဲ့သို႔ ဗိုလ္ သက္ထြန္း၏ တုိင္းတပ္မွလည္း ဗိုလ္ေက်ာ္လွ၊ ဗိုလ္မိုးဟိန္းတို႔အပါအဝင္ ေလးေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရေလရာ အ႐ႈံးေပၚေသာတုိက္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ပံုတုိက္ပြဲသည္ တုိင္းတပ္မွ အမာခံအင္အားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္သံုးေသာတုိက္ပြဲျဖစ္ေလရာ ေအာက္ေျခထုက မတုိက္ခိုက္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။   ဗိုလ္သက္ထြန္းကမူ စစ္ေရးအရ႐ႈံးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အရ အျမတ္ရရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ျပခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဗုိလ္ေဇယ်ႏွင့္ ေဒါက္တာနတ္တုိ႔ ဗဟုိသို႔ျပန္သြားရာ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္တိုင္းတပ္သည္ ဗဟုိ၏ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွကင္းလြတ္သြားျပန္သည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ စက္တင္ဘာလမ်ားတြင္ အမွတ္(၈၈)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္သည္ 'ေခတ္သစ္ စစ္ဆင္ေရး'အမည္ျဖင့္ ဗကပအေနာက္ေျမာက္တိုင္းကို ထုိးစစ္ဆင္ရာ  ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္  တုိင္းတပ္ႏွင့္ သရက္ခ႐ိုင္တပ္ကိုပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာက္ခုတ္နယ္ေျမ တြင္  ေရွာင္တိမ္းခဲ့ရသည္။  ဇူလိုင္လတြင္  နစ္ျဖဴ ပန္းေမာင္(ေခၚ) တုတ္ၿပဲထြက္ေျပးသျဖင့္ တိုက္ကြက္ ေဖာ္မည့္အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ မင္းဘူး-ပဒန္းကားလမ္း၌ အရပ္ကားကို စစ္ကားထင္ၿပီး မွားယြင္းတုိက္ခိုက္မိျပန္ သည္။ ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ကခ်င္(၄)ကို ခ်ဳံခိုတုိက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ တိုင္းတပ္မွာမူ အင္အား ၁၄၈ ေယာက္ျဖစ္လာသည္။
၁၉၆၈  ခုႏွစ္တြင္ကား  ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ တိုင္းတပ္သည္ တပ္မ(၈၈)စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ထုိးစစ္ကို ေရွာင္ကြင္းရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ဘက္သို႔ ေရွာင္တိမ္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ရက္တြင္ အင္အားနည္းေသာအမ္းၿမိဳ႕ကိုလက္နက္ကိုင္ အင္အား ၈ဝ၊ ရြာနီရြာပုန္းမ်ားမွ ရြာသား ၁ဝဝ ျဖင့္ အလစ္ဝင္ ေရာက္စီးနင္းခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္မွ ေလးေယာက္၊ ျပည္သူ႕ရဲမွ တစ္ေယာက္က်ဆံုးၿပီး ဗိုလ္သက္ထြန္းဘက္ မွလည္း ငါးေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရာ ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး မွာ မကြာျခားခဲ့ေပ။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အမ္းၿမိဳ႕မွ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ပုလြဲရြာသား မ်ားအား တက္ထရြန္တစ္ဝတ္စာစီ၊ အပ္ခ်ည္ႏွင့္အပ္ မ်ား ေဝငွစည္း႐ံုးခဲ့သည္။  ေမလ    ရက္တြင္လည္း ေစတုတၱရာစခန္းကုိတုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ   တပ္မေတာ္မွ အရာရွိတစ္ဦးအပါအဝင္ ၁၁ ေယာက္က်ဆံုးခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ တုိင္းတပ္သည္ တပ္မေတာ္ ထုိးစစ္မ်ားကိုေရွာင္ကြင္းၿပီး အမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မင္းဘူး ခ႐ုိင္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရခဲ့ေသာ္လည္း သရက္ခ႐ိုင္တြင္ တပ္မေတာ္ထိုးစစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္က်န္ရစ္ခဲ့ ရသည္။ ရဲဒင္၏ခ႐ုိင္တပ္မွာမူ မ်ားစြာအထိနာခဲ့ရ သည္။ သရက္ခ႐ိုင္တပ္သည္ အင္အား ၂၁၁ ေယာက္ အထိ တိုးပြားလာခဲ့ေသာ္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္အတုိက္ခံ ရသျဖင့္ ၁၃ ေယာက္ေသဆံုးၿပီး ငါးေယာက္လက္နက္ခ် ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ေယာက္ကိုဖမ္းမိခဲ့သည္။ တုိင္းတပ္ႏွင့္ သရက္ခ႐ုိင္တပ္သည္လည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး အဆက္အသြယ္မရခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္သက္ထြန္း သည္ အမ္းတုိက္ပြဲ၊ ေစတုတၱရာတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္ ရခဲ့ေသာ္လည္း သရက္ခ႐ုိင္တပ္ အထိနာျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသူဟု  ဗကပဗဟုိက  သံုးသပ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရ သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ထိုးစစ္ကိုထိုးစစ္ျဖင့္ ရင္မဆုိင္ဘဲ ေရွာင္တိမ္းခဲ့သျဖင့္ ဗကပဗဟုိက စစ္ေျပး အေတြးအေခၚသမားဟုဆုိကာ အေရးယူရန္စီစဥ္ခဲ့ သည္။
သရက္ခ႐ိုင္က်ဆံုးလု နီးပါးျဖစ္လာၿပီး လံုးဝ လက္လႊတ္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနတြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္း သည္ရဲဒင္၏ခ႐ုိင္တပ္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္တြင္ ခလရ(၂၆)  အား တုိက္ကြက္ေဖာ္ျပၿပီး အဆက္အသြယ္ရရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္း ၏တိုင္းတပ္ႏွင့္ရဲဒင္၏ သရက္ခ႐ုိင္တပ္တို႔ျပန္ပူးေပါင္း မိၾကေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္တြင္ ရဲဒင္၏သရက္ခ႐ုိင္တပ္ မွာ တပ္မေတာ္၏ ေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရဲဒင္အပါ အဝင္ ေယာက်္ား၊ မိန္းမစုစုေပါင္းငါးဦးသာ က်န္ရွိ ေလေတာ့သည္။   ဗိုလ္သက္ထြန္းက   ရဲဒင္အား လူအင္အား ၂ဝ၊ စက္ကေလးသံုးလက္၊ စတင္းႏွစ္လက္၊ ဂ်ီ-၃ ေသနတ္ႏွစ္လက္ ျဖည့္တင္းေပးၿပီး သရက္ခ႐ိုင္ တပ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ ဗကပဗဟုိသည္လည္း တပ္မေတာ္၏စစ္ ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ က်ဆံုးလ်က္ရွိရာ သရက္ခ႐ုိင္ အတြက္ မည္သည့္အကူအညီမွ်မေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ သက္ထြန္းသည္ သရက္ခ႐ိုင္စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေရး အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးသည့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပရဆုိင္းျပည္သူ႕ရဲစခန္း တုိက္ပြဲကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္တပ္ ရင္းေလးရင္းပါဝင္သည့္ ေခတ္သစ္အဆင့္ (၅) စစ္ဆင္ ေရးေၾကာင့္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေျခာက္လံႏွင့္ ကတီး ေတာင္နယ္ေျမတြင္ ခိုေအာင္းေနရျပန္သည္။၂ သို႔ႏွင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ သရက္ခ႐ိုင္အေနာက္ျခမ္း၌ နစ္ျဖဴအင္အားမွာ ၁ဝ၆ ေယာက္အထိ က်ဆင္းသြား ရသည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေခတ္သစ္အဆင့္(၅)စစ္ဆင္ ေရးသည္   အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတပ္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေနေသာ ေတာင္ေပၚခ်င္းရြာ ၇၅ ရြာခန္႔ကိုေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ရာ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ တုိင္း တပ္အတြက္ ရိကၡာအခက္အခဲျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ မေျပာင္းေရႊ႕လို ေသာေက်းရြာမ်ား ကိုစည္း႐ံုး၍ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေတာင္ ေပၚေဒသမွ မေျပာင္းေရႊ႕လိုသူ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားကို လည္း  ျပည္သူ႕စစ္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ  ဧၿပီလတြင္  အင္အား ၂ဝ သာရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္တြင္ ၁ဝဝခန္႔ ျဖစ္လာသည္။ တိုင္းတပ္အတြက္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသား ၁၂ဝ ကို စည္း႐ံုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္အဆင့္ (၅) စစ္ဆင္ေရးၿပီးဆံုးသြားေသာအခါတြင္ကား တုိက္ကြက္ မ်ား ေဖာ္ထုတ္ လာႏုိင္ျပန္သည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ တုိက္ကြက္မ်ားပိုမိုေဖာ္ထုတ္ လာၿပီး တုိင္းတပ္ကိုလည္း အေနာက္႐ိုးမတပ္ရင္းဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အေနာက္႐ိုးမတပ္ရင္းတြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးႏွင့္ တပ္ရင္းမွဴးျဖစ္ၿပီး   စိန္ေအာင္သည္ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ တပ္ခြဲ(၁) ႏိုင္ငံ ေရးမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ ကုန္းတန္းေၾကာရွိ နလဲ(ပီတီ-၉၉၁၃)ႏွင့္ ကန္တုပ္ ေက်းရြာမ်ားမွ ျပည္သူ႕စစ္လက္နက္ ၄ဝ ကိုသိမ္း၍ လည္း ဗကပျပည္သူ႕စစ္မ်ားကို တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က လည္း အေနာက္႐ိုးမတပ္ရင္းကို စစ္ဆင္ ေရးမ်ားျဖင့္   အဆက္မျပတ္ဦးတည္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အေနာက္႐ုိးမ တပ္ရင္းသည္ ေျမျပန္႔တြင္ မေနႏိုင္ေတာ့ ဘဲ ရခုိင္႐ုိးမေပၚရွိ အမ္းၿမိဳ႕နယ္စပ္အထိ တိမ္းေရွာင္ ေန ခဲ့ ရ သည္။ ထိုအေတာအတြင္း တပ္မေတာ္၏ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ အပိုင္အႏိုင္ ထြက္တိုက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနေလ့ ရွိသည္။ အေနာက္႐ိုးမတပ္ရင္းသည္ ေျမျပန္႔သို႔ မဆင္း ႏိုင္သျဖင့္   ရိကၡာအခက္အခဲျဖစ္လာရာ မူးေခ်ာင္း႐ုိးရွိ ျဖဴကန္(ဝုိင္ဇက္ - ၈၆၅၆)၊ ကေတာင္းနက္ (ဝိုင္ -၉၆၇၆၁၈)၊   လယ္ႀကီးေဒါင့္(ဝိုင္-၈၈၂၆၂၆) စေသာ ရြာမ်ားသို႔အတင္းဝင္ေရာက္ၿပီး ဆက္ေၾကးႏွင့္ရိကၡာ မ်ား အဓမၼစုေဆာင္းခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ဗကပဗဟုိႏွင့္အဆက္ အသြယ္ရရန္ ေအာင္လွကိုေစလႊတ္ခ့ဲရာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ေအာင္လွသည္ ဗဟိုမွၫြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ အတူျပန္ေရာက္လာၿပီး    ဗဟုိမွၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အေနာက္႐ုိးမတပ္ရင္းသည္လည္း တုိက္တိုင္းေအာင္ (၇)ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ျပည္သူ႕စစ္တပ္ခြဲ(၇ဝ၁)၊ (၇ဝ၂)၊ (၇ဝ၃)တို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရာ တစ္ခြဲလွ်င္ လူ ၁ဝဝ ခန္႔စီ တိုးတက္လာ သည္။ တိုက္တုိင္းေအာင္(၇) သည္လည္း လူ ၂၃ဝ ခန္႔အထိ  တုိးတက္လာသည္။  ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အင္အားစုမ်ားသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ မွလက္နက္မ်ဳိးစံု ၁၂၇ လက္ သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့ရာ အေရွ႕ ေျမာက္ ဗကပေၾကာင့္ ပဲခူး႐ိုးမဗကပမ်ားေခါင္းေထာင္ လာႏုိင္သည့္အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးအရွိန္ေလ်ာ့ပါးၿပီး ေဒသခံတပ္မ်ားသာ က်န္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ တုိက္တုိင္းေအာင္ (၇)သည္ ပိုမို၍ လႈပ္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရႏုိင္သည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ အင္အား ၂၅ဝ ခန္႔သည္ အင္အားျပစည္း႐ံုးလႈပ္ရွား ျခင္းမ်ဳိးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း  စစ္ေရးအရ တုိက္ကြက္ေဖာ္မႈမ်ားမွာ ေလ်ာ့နည္းလာသည္။ တပ္ မေတာ္၏စစ္ဆင္ေရးအရွိန္ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္လည္း တိုက္တိုင္းေအာင္(၇)သည္ မၾကာခဏ ထိုးႏွက္ ခံလာရသည္။ ရိကၡာအခက္အခဲေတြ႕လာေသာေၾကာင့္ လည္း လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကို အလံုးအရင္းႏွင့္ စုစည္းထားေရးမွာ ျပႆနာေပၚလာသည္။ တိုက္ ကြက္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ စုစည္းရမည့္ လံုေလာက္ေသာအင္အား မွာ ရိကၡာေပၚတြင္ တည္မွီလ်က္ရွိလာသည္။ ဗိုလ္သက္ ထြန္းသည္ ဆားကြင္းရြာ(ဝိုင္-၈ဝ၄ဝ၈၅)ႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ အကြာတြင္ ခိုေအာင္း၍ ကဇက္ရြာ (ဝိုင္-၅၂ဝ၉၄ဝ)၊ ေလွ႕စင္(ဝုိင္-၈၃၇၉၄၆)ႏွင့္ ပဲနီ၊ ပဲေနာက္ေခ်ာင္း႐ိုး တစ္ေလွ်ာက္ရွိေက်းရြာမ်ားမွ ဆက္ေၾကးရိကၡာမ်ား စုေဆာင္းခဲ့ရသည္။၃
၁၉၇၄  ခုႏွစ္တြင္  ေက်းရြာဆင္းရဲသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းေရး၊ အာဏာျဖဴၿဖိဳခ်၍ အာဏာနီ တည္ေဆာက္ ေရးစသည့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုသာ အဓိကထား ၍ လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျပစ္မဲ့ရြာသား ၁၅ ဦးလည္း အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမင္းေကြ႕စခန္းကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း အ႐ႈံးႏွင့္သာရင္ဆုိင္ရေတာ့ သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ အာဏာနီတည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအာက္ပါၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား ထုတ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
(က)    အစုိးရ၏မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ရြာသားမ်ား လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရ။
(ခ)     တပ္ႏွင့္ျပည္သူ႕ရဲစသည့္ အစုိးရစာမ်ားကို ပို႔ေပးျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
(ဂ)     တပ္မ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို လံုးဝအေတြ႕ မခံရ။
(ဃ)    လွည္း၊ ထင္း၊ ေရ၊ ေနရာထိုင္ခင္းစသည့္ မည္သည့္လိုအပ္ခ်က္ကိုမွ် ကူညီလုပ္ကိုင္ ေပးျခင္းမျပဳရ။
(င)     ေက်းရြာေကာင္စီႏွင့္ သမဝါယမအားလံုး ဖ်က္သိမ္း၍ အာဏာနီသမဂၢမ်ားထူေထာင္ ရမည္။
(စ)     အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို မလုိက္နာပါက ေသဒဏ္အထိအျပစ္ေပးမည္။
(ဆ)    အာဏာနီနယ္ေျမတြင္     ယခင္ႏွစ္က တစ္အိမ္ ၁၅ က်ပ္ႏႈန္းေကာက္ခံရာမွ ယခု ႏွစ္တြင္ ထြက္ကုန္တန္ဖိုး၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗကပ ဗဟို၏ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္အထိ ကင္းလြတ္ခဲ့ရာ ထိုႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။  ဗကပဗဟုိ သည္  ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ သီးျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က်မွ ေအာင္လွႏွင့္အတူ  ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးပုိ႔၍ခ်ဳပ္ ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္က ရိကၡာ အကူ အညီျဖတ္ေတာက္ရန္ ရြာပုန္း၊ ရြာနီႏွင့္ေတာင္ေပၚခ်င္း ရြာမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဗိုလ္ သက္ထြန္းအေနႏွင့္ မေရႊ႕ေျပာင္းလိုၾကေသာ ရြာသား မ်ားအေပၚ ပို၍ပင္ စည္း႐ံုးေရးေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ျပင္းထန္ သူျဖစ္ၿပီး    စည္း႐ံုးေရးပရိယာယ္ၾကြယ္ဝသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ေရးကိုအဓိကထားၿပီး ေဒသခံျပည္သူ လူထုႏွစ္ၿခိဳက္ေအာင္ စည္း႐ံုးႏုိင္ေသာစနစ္ကိုက်င့္သံုး ခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈကို အရယူ၍ တုိက္ကြက္မ်ားေဖာ္ခဲ့ရာ ဗဟိုႏွင့္ကင္းလြတ္ ေနသမွ်ကာလပတ္လံုးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္က မ်ားသည္။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗဟိုၫႊန္ၾကားခ်က္အရ အာဏာနီတည္ေဆာက္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေသာအခါ ေဒသခံျပည္ သူလူထုမွာ အက်ပ္အတည္းေတြ႕လာရ သည္။ ယခင္က ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ တုိက္ကြက္ေဖာ္ ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္သတင္းေထာက္လွမ္းရာတြင္ ရြာသားမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေရာေႏွာဆက္ဆံေစ၍ သတင္းရယူခဲ့သည္။ အာဏာနီတည္ေဆာက္ေရးကာလ တြင္ကား ရြာသားမ်ား သည္ တပ္မေတာ္ကိုအေတြ႕ခံ၍ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ပြဲမ်ားကို ေက်းရြာအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္ဝံ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ႏွင့္ အာဏာနီတည္ေဆာက္ေရးၾကားတြင္ မလူးသာ၊ မလြန္႔သာ ညပ္၍ ေနခဲ့ၾကရသည္။ ေသဒဏ္အထိေပး ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရေသာေၾကာင့္လည္း  က်ီးလန္႔ စာစားျဖစ္လာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ သတ္ျဖတ္ခံၾကရ သျဖင့္ အုိးပစ္၊ အိမ္ပစ္ေျပးသူမ်ားရွိလာသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မေနဝံ့ေတာ့သျဖင့္ အာဏာနီနယ္ေျမမွ လြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ ေျပာင္း ထြက္ေျပးၾကသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစတင္၍ မင္းလွၿမိဳ႕ နယ္ အေနာက္ျခမ္း(ပဲနီ၊ ပဲေနာက္၊ ေရၾကည္ေခ်ာင္း) ေဒသကို နစ္ျဖဴအေနာက္တုိင္းက အာဏာနီေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရမွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လံုးဝကင္းစင္ရန္လည္း အၾကမ္းဖက္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္အရ အစုိးရအမာခံ၊ အာဏာျဖဴသမားမ်ား၊ အာဏာနီ ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား   စသည့္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၇၄  ခုႏွစ္၊  ဇန္နဝါရီလတစ္လအတြင္းမွာပင္  ေအာက္ပါအျပစ္မဲ့ေက်းရြာလူႀကီး ၁၄ ဦး အသတ္ခံခဲ့ ၾကရသည္။
(က)    ဦးဘိုးၿငိမ္း၊ ကေဒါင္က်င္းရြာ
(ခ)     ဦးေအာင္လႈိင္၊ ႏြားလဲရြာ
(ဂ)     ဦးဟန္သိမ္း၊ ကံေက်ာရြာ
(ဃ)    ဦးသီေလး၊ ကံေက်ာရြာ
(င)     ဦးထြန္းစိန္၊ ငါးဘတ္အုိင္ရြာ
(စ)     ဦးဘိုးရင္၊ ေရႊေခ်ာင္းရြာ
(ဆ)    ဦးကုလား၊ မီးေလာင္ကုန္းရြာ
(ဇ)     ဦးညိဳဝုိင္း၊ ေလွ႔စင္ရြာ
(စ်)     ဦးစံခင္၊ ဆင္ျဖဴကံရြာ
(ည)    ဦးသိန္းႏိုင္၊ ေအာက္ကိုင္းရြာ
(ဋ)     ဦးေရႊပိုင္၊ စမ္းႀကီးရြာ
(ဌ)     ဦးခ်စ္ေခြး၊ သီးကုန္းရြာ
(ဍ)     ဦးမာဒင္၊ ခ်င္းကုန္းရြာ
(ဎ)     ေဒၚေက်ာ့ခင္၊ သခြပ္ရင္းရြာ
ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက သတ္ျဖတ္ရန္ ဖမ္းဆီးၾက စဥ္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၾကသူမ်ားမွာ စမ္းလယ္ ရြာမွ ဦးေဒါညိဳ၊ ဘန္႔ျပင္ရြာမွ ဦးဖိုးခ်ဳံ၊ မီးေလာင္ကုန္း ရြာမွ ဦးေအာင္စိန္ႏွင့္ဦးညီေခြး၊ ေအာက္ကိုင္းရြာမွ ဦးသိန္းေမာင္ႏွင့္ဦးပုေမာင္၊ ခ်င္းကုန္းရြာမွ ဦးပီေလာ၊ စမ္းႀကီးရြာမွ ဦးလွစိုး၊ ဦးေပါက္ခ်ိပ္၊ ဦးစံျမင့္၊ ဦးေငြသိန္း ႏွင့္ဦးရီ၊ေရငံရြာမွဦးတုတ္ႀကီး၊စက္စက္ယိုရြာမွ ဦးတင္ဦးႏွင့္ၿမိဳ႕သစ္ရြာမွ ဦးဝဲေက်ာ္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ဗဟုိအာဏာနီတည္ေဆာက္ေရးၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ သည္ ဗုိလ္သက္ထြန္း၏ယခင္စည္း႐ံုးေရးမူမ်ားမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ပဲ ခူး ႐ုိး မ ႏွင့္ ျမစ္ ဝ ကြၽန္း ေပၚ ေဒ သ မွအာဏာနီ တည္ေဆာက္ေရးပံုစံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အၾကမ္းဖက္စည္း႐ံုး ေရးျဖစ္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ ေက်းရြာအမ်ားအျပားမွာ အက်ပ္အတည္းေတြ႕လာၾကရသည္။ ေက်းရြာမ်ားမွ ေရသာခိုသူမ်ား၊ ေျခသလံုးအိမ္တုိင္မ်ား၊အေခ်ာင္သမား မ်ားကို စုစည္း၍ ဆင္းရဲသားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းလုိက္ ေသာအခါ ပို၍ ဆုိးရြားလာသည္။
ဗကပ  ဗဟုိသည္  ပဲခူး႐ုိးမေဒသႀကီးတြင္ တုိက္တိုင္းေအာင္(၁)မွ (၄)အထိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး သရက္ ခ႐ိုင္အေရွ႕ျခမ္းတြင္ တုိက္တုိင္းေအာင္(၆)ကို ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေနာက္႐ုိးမတပ္ရင္းကို တုိက္ တုိင္းေအာင္ (၇)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့ သည္။ ဗကပဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္အေနာက္ေျမာက္တိုင္းအား တိုက္တိုင္းေအာင္(၆)ႏွင့္   ဆက္စပ္လႈပ္ရွားေစၿပီး ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းအေနႏွင့္ အလံနီ ပါတီအေပၚ ဗကပဗဟုိကဲ့သို႔ပင္ မင္းမဲ့ပါတီ၊ ဓနရွင္ ေပါက္စပါတီအျဖစ္ အျမင္ေျပာင္းရန္လည္း ၫႊန္ၾကား ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူး႐ိုးမမွ တိုက္တိုင္းေအာင္(၁)၊ (၂)၊ (၃)ႏွင့္ (၄)၊ သရက္ခ႐ုိင္အေရွ႕ျခမ္းမွ တုိက္တုိင္းေအာင္ (၆)တို႔သည္ အာဏာနီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပည္သူ လူထုကိုဆန္႔က်င္ေသာ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကိုက်င့္သံုးသျဖင့္ က်ဆံုးခဲ့ၾကရာ တိုက္တုိင္းေအာင္ (၇)သည္လည္း အျခားတုိက္တုိင္းေအာင္မ်ားနည္းတူပင္ က်ဆံုးလာရ ေတာ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း တပ္သည္ ၁၉၇၄ - ၇၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္လာရေတာ့သည္။
(က)    ဗဟုိက  အယံုအၾကည္မရွိသျဖင့္  ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမရျခင္း၊ ဗဟုိကိုယ္တုိင္က ကူညီ ႏိုင္ေသာအေျခအေနမရွိျခင္း။
(ခ)     စိန္ေအာင္လက္နက္ခ်ၿပီး      အဖြဲ႕အတြင္း ပဋိပကၡေပၚလာျခင္း။
(ဂ)     ဗဟိုေကာ္မတီေက်ာ္ျမ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေကာ္မတီႏွင့္ အေစးမကပ္သျဖင့္ အကူ အညီမရျခင္း။
(ဃ)    ဗဟုိ၏ဆႏၵအတိုင္း အာဏာနီအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္    ျပည္သူလူထုက ဆန္႔က်င္လာျခင္း။
ဗိုလ္သက္ထြန္း၏အေျခအေနမွာ ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္ အေျခအေနတြင္ ရွိလာသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။  ဖိုးေခါင္ေတာင္တန္းကိုလည္းလက္လႊတ္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနရွိလာရာ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ျပည္သူ႕စစ္ (၇ဝ၄) ေဒသတုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ တင္စိုး(ေခၚ)ျခံဳတုိင္း အား တာဝန္ေပးခဲ့ရ သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၈) ရက္တြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္အင္အား ၂၇၅ ေယာက္သည္ သမင္ကတုတ္ရြာတြင္းတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ ေၾကာင္းရွိသည္ထင္ၿပီး ဝုိင္းဝန္းပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက သည္။  ထို႔ေနာက္  ရြာကိုဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ၾကရာ ရြာျပင္တြင္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကလာ ေရာက္တုိက္ခိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ၾကရသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္း က သမင္ကတုတ္တိုက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္၍ -
''ဒီတုိက္ပြဲဟာ တို႔႐ႈံးတာပဲ၊ အျမတ္မရဘူး၊ အရင္း႐ႈံးတယ္၊ ရလာတဲ့ပစၥည္းေတြက ရြာကပစၥည္းေတြျဖစ္တယ္၊ အဲဒီတပ္စိတ္မွ ဒီလိုထဘီေတြ၊ မိန္းမအက်ႌေတြ ထမ္းမထားဘူး၊ *(သမင္ကတုတ္တိုက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးဝတ္ထဘီမ်ား၊ အက်ႌမ်ားကိုဖမ္းဆီးရမိအျဖစ္ တင္ျပခဲ့ၾကရာ ဗုိလ္သက္ထြန္းက တပ္မေတာ္မွတပ္စိတ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဝတ္အစားမရွိေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားထံမွ သာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။)
ရန္သူက ဝါဒျဖန္႔မယ္၊ ေၾကးစားေတြ လုပ္သလုိပဲ၊ ေၾကးစားေတြရြာေရာက္ရင္ ဓာတ္မီးယူ၊ ေရဒီယုိသိမ္းလုပ္တယ္၊ ဓားျပေတြနဲ႔တူေနတယ္၊ ဒီတုိက္ပြဲမွာ က်ည္မ်ဳိးစံု ၁ဝ၅၈ ေတာင့္ကုန္တယ္၊ ဒီလို သာ ဆက္လုပ္သြားရင္ တပ္ပ်က္မွာပဲ၊ က်ည္ဆန္ေတြ ဒလေဟာသံုးၾကတယ္၊ ငါမဟုတ္တာ မေျပာဘူး၊ ငါ ေျပာတာမွန္တာခ်ည္းပဲ'' စသည္ျဖင့္ ညည္းတြားေျပာဆုိခဲ့သည္။(၁။  သက္ထြန္းႏွင့္ေနာက္ပါအင္အားစုမ်ား ေခ်မႈန္းေရးစာတမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ       ၉၈။) ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ တုိက္ပြဲတုိင္းကိုစစ္ေရး အရ႐ႈံးလွ်င္ပင္ ႏုိင္ငံေရးအရႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့သူ ျဖစ္ရာ ႐ံႈးသည္ဟု ဝန္ခံေျပာဆုိျခင္းမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္ တြင္သာရွိသည္ဟုဆုိၾကသည္။  ၁၉၇၄  ခုႏွစ္တြင္ က်ည္ဆန္ အကုန္အက်မ်ားၿပီး အ႐ႈံးလည္းမ်ားခဲ့ေလရာ ခဲယမ္းလက္က်န္ကလည္း နည္းပါးလာသည္။ ဆြဲမိုင္း၊ တုိက္မိုင္းႏွင့္ ကားမိုင္းမ်ားအတြက္ ယမ္းဘီလူးမွာ ၁ဝ ပိႆာခန္႔ရွိေတာ့သည္။ တုိက္တုိင္းေအာင္ (၇) (ေခၚ) တိုင္းတပ္တြင္ လူအင္အား ၂၅ဝ ခန္႔မွာ လက္နက္ ကိုယ္စီကိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ခဲယမ္းအေနႏွင့္မူ ၇ ဒသမ ၆၂ မမ က်ည္ ၁၅ဝဝ ေတာင့္၊ ဒသမ ၃ဝ၃ က်ည္ ၁ဝဝဝ ခန္႔၊ ဒသမ ၃ဝ က်ည္ ၁ဝဝဝ ခန္႔ႏွင့္ လက္ပစ္ ဗံုး ၁ဝဝ ခန္႔သာ လက္က်န္ရွိေနသည္။၂ ထိုခဲယမ္း အင္အားမွာ လူအားလံုးပါဝင္သည့္ တုိက္ပြဲတစ္ပြဲကိုပင္ ေရရွည္အခ်ိန္ဆြဲ၍ တုိက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး အခက္အခဲျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္လည္း ႏွစ္စဥ္ ဆက္ေၾကးေငြ ၂ဝဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ ေကာက္ခံေနရာမွ ၅ဝဝဝဝ က်ပ္ခန္႔ တိုးခ်ဲ႕ေကာက္ခံရန္စီစဥ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ကမၼၿမိဳ႕ကို စီးနင္းတုိက္ခိုက္၍ ေငြတိုက္ကိုေဖာက္ ယူရန္လည္း စီစဥ္လ်ာထားခဲ့သည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းလာေသာ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းကိုျပန္လည္၍ ဦးေမာ့လာ ေစရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္း   သည္ အင္အားနည္းတပ္စခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းအဖြဲ႕ ငယ္မ်ားကို အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ အပိုင္အႏုိင္ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္စခန္းမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ၏အေနအထိုင္ေပါ႔ေလ်ာ့မႈ၊ စည္းကမ္းပ်က္ယြင္းမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ ႀကိဳးမဲ့ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူေထာက္ လွမ္းျခင္း၊ ေက်းရြာသား အမာခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ သတင္းေထာက္လွမ္းျခင္းစေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ စစ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈရယူ လ်က္ရွိရာတပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ သတိႏွင့္သြားလာလႈပ္ရွားျခင္း၊ စစ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ တင္းၾကပ္စြာထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႀကိဳးမဲ့ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကိုျပဳျပင္ျခင္း၊ အမာခံ မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္လာၾကေသာအခါ ဗိုလ္ သက္ထြန္း၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာလည္း နည္းပါးလာသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ခ်င္း ေသာက္စခန္းတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ၍ ေအာက္ပါ အတုိင္းသံုးသပ္ခဲ့သည္။
x            x          x          x
''ေၾကးစားတပ္ေတြ တစ္ျပည္လံုးမွာ စစ္ေရးအရ ႐ႈံးနိမ့္ေနတယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ ပဲခူး႐ုိးမ၊ သရက္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ုိင္မ်ားမွာ အ႐ႈံးနဲ႔အဆံုးသတ္ေနရတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ထုိးစစ္ႀကီးေတြထိုးထိုး၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ တပ္မ်ားမ်ား ငါတို႔ကိုမတိုက္ႏိုင္ဘူး၊ လုပ္တဲ့တပ္မ်ားသာ ေခ်မႈန္းခံရမွာျဖစ္တယ္၊ တပ္မေတာ္ တပ္မ,မကလို႔ ဘာတပ္ပဲလာလာ ေခ်မႈန္းပစ္မယ္၊ သူတုိ႔ကို အလစ္ အငုိက္ယူတုိက္ရင္ရတယ္၊ ခလရ(၄၄)အေနနဲ႔ေၾကာက္ လို႔ ခ်ဳံတိုးတယ္၊ လမ္းအတိုင္းမသြားရဲဘူး၊ ပရိယာယ္ ၾ<ြကယ္ဝတယ္၊ ဂိတ္စခန္းလံုျခံဳေရးအတြက္လည္း ထားရ၊ ထိုးစစ္လည္း လုပ္ခ်င္၊  ေက်းရြာေက်ာ႐ုိးေတြလည္း  ၿဖိဳခ်ခ်င္ေပမယ့္ တပ္မေလာက္လို႔ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ခမရ (၅ဝ) တပ္အေနနဲ႔ အခုခ်ိန္မွာ သတိရွိေနတယ္၊ ရြာကို  ေရာက္ရင္လည္း သတိရွိရွိနဲ႔ေနၿပီး ကတုတ္က်င္းတူး တယ္၊ ေန႔မလႈပ္ရွားဘဲ ညလႈပ္ရွားတဲ့ေျပာက္က်ားစစ္ကို ဆင္ေနတယ္၊ ရြာေတြမွာ ညမအိပ္ဘဲေနတယ္၊ စခန္းမွာ ရွိတဲ့တပ္ေတြကလည္း ကုပ္ေနၿပီး သတိနဲ႔အျပင္ထြက္  ေနတယ္၊ ေန႔မသြားဘူး၊ ညသြားတယ္၊ လမ္းမသံုးဘူး၊ ခလရ(၅ဝ) ကြန္မန္ဒုိကလည္း ခ်ဳံေလွ်ာက္တိုးတယ္၊ ကြန္မန္ဒိုေတြက ခ်ဳံတိုးေကာင္ေတြ၊ ခုစစ္ဆင္ေရးဝင္တဲ့ တပ္ေတြကလည္း (ဆက္သြယ္ေရး)စက္မသံုးဘဲ စက္ ပိတ္အလုပ္လုပ္ေနတယ္၊ ဘာလုပ္လို႔ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိေတာ့ဘူး၊  တခ်ဳိ႕ဆိုရင္  မွန္းၿပီးလုပ္ေနရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တုိက္ရခက္တယ္''
x            x          x          x
ဗိုလ္သက္ထြန္းၿပီးလွ်င္စစ္ေရးတြင္ အားကိုးရဆံုးေသာ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ရဲေဘာ္စိန္ေအာင္(ေခၚ) ဗိုလ္တုိးလြင္ႏွင့္လည္း ပဋိပကၡမွာ ပုိ၍ႀကီးမားလာသည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ''မင္းကို တစ္ေန႔ ဗဟုိကေမြးခ်င္ေမြး မယ္၊ ဂူတစ္လံုးတည္း ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ေအာင္းလို႔မျဖစ္ ဘူး''ဟု ေျပာၾကားကာ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ရန္ စီစဥ္ သျဖင့္ စိန္ေအာင္(ေခၚ)ဗိုလ္တိုးလြင္သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁ဝ)ရက္၌ ခလရ(၄၄)တိုင္းတာဝ ခန္းသို႔  လက္နက္ခ်အလင္းဝင္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္  ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္  ေအာက္ပါအတုိင္း ေၾကြးေၾကာ္၍ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းအေျခအေနကို တတ္ႏုိင္သမွ် အဖတ္ ဆယ္ခဲ့သည္။ (၁။    ဇင္-ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ        ၂ဝ၄၊ ၂ဝ၅။)
''ဖိုးေခါင္ေတာင္တန္းကေနၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္အထိ အာဏာနီတည္ေဆာက္ၿပီး တစ္ျပည္လံုးကို သိမ္းပိုက္မယ္၊ တ႐ုတ္ျပည္မွာ က်င္ကန္ေတာင္ ဗမာ ျပည္မွာ ဖိုးေခါင္ေတာင္''
ထို႔ေနာက္၁၉၇၃ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၁)ရက္ တြင္ဖိုးေခါင္ေတာင္တန္းအေျခခံေဒသနီေတာင့္တင္း ၾကံ့ခိုင္ေရးေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား(၂။သက္ထြန္းႏွင့္ေနာက္ပါအင္အားစုမ်ားေခ်မႈန္းေရးစာတမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၃။)ကို ထုတ္ျပန္၍ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးလႈံ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စိန္ေအာင္ သည္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး ၁ဝ ရက္အၾကာ တြင္  လက္နက္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ၁၉၇၄  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ ေငါေတာင္အေနာက္ျခမ္း လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲ ဒုတိယအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ျပန္သည္။  သို႔ေသာ္  ၁၉၇၄  ခုႏွစ္၊  ေမလ အတြင္းတြင္  အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ေရွ႕တန္းစစ္ဗ်ဴဟာအဖြဲ႕က   လက္ပန္တံခါးေတာင္ပုိင္း နယ္ေျမ၊ လက္ပန္တံခါး၊ ေရနံမ၊ ရွမ္းတပ္ႀကီးနယ္ေျမ၊ ေရနံမ အေရွ႕ဘက္ကန္ရြာ(ဇက္-၁၃၁၉၂၅) နယ္ေျမမ်ားအား မိုးေက်ာ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ အေသးစိတ္ ပိုက္စိပ္တိုက္၍ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ တုိင္း တပ္သည္လႈပ္ရွားမႈမျပဳႏိုင္ဘဲ ၿငိမ္သက္စြာခိုေအာင္း ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္ ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းတပ္၊ ခ႐ိုင္တပ္မ်ားမွ အဖြဲ႕ငယ္ မ်ားထိေတြ႕တိုက္ခိုက္ၾကရာတြင္လည္းတုိင္း၊  ခ႐ုိင္ တပ္မ်ားအ႐ႈံးမ်ားၿပီး လံုးပါးပါးလာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာထိေတြ႕မႈမ်ားမွာလည္း  ဗိုလ္သက္ထြန္း၏အင္အားစုကို လက္နက္ခဲယမ္း တျဖည္းျဖည္းခ်ဳိ႕တဲ့ လာေစသည္။  ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊  ေဖေဖာ္ဝါရီလ  ပထမပတ္အထိ ႏွစ္လတာ ကာလအတြင္း ပဲနီ၊ ပဲေနာက္ေဒသကို တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးလုပ္ရာ ေသာင္းက်န္းသူ ငါးေယာက္ အေသမိခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္ဒဏ္ရာရသြား ခဲ့သည္။  သံုးေယာက္ဖမ္းဆီးရမိၿပီး  တစ္ေယာက္ လက္နက္ခ်ဝင္ ေရာက္လာသည္။၃ တပ္မေတာ္မွ ေျပာပေလာက္ေအာင္ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမရွိခဲ့ေပ။
ဗိုလ္သက္ထြန္းသည္ ဗကပေဘးနံအင္အားစုမ်ား၏ အကူအညီမရသျဖင့္ သီးျခား ရပ္တည္ ေနရေသာ အေျခအေနကို စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕လာခဲ့သည္။ အေနာက္ ေျမာက္တုိင္း၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္သက္ထြန္းက လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာၿပီးေနာက္တြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ထြက္ဆုိခ်က္ေပးခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရ သည္။(၄။ဗိုလ္သက္ထြန္းထြက္ဆုိခ်က္စာတမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ၁၉၊ ၂ဝ။)
x            x          x          x
''၁၉၇၄  ခုႏွစ္တြင္  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း က်ဆံုးခဲ့ရ၏၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူး႐ိုးမတုိင္းက်ဆံုး ခဲ့ေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏မဟာဗ်ဴဟာႀကီးအေန အထားမွာ လြန္စြာဆိုးရြားခဲ့ပါသည္၊ တပ္မေတာ္ ထိုးစစ္မ်ား ဖိအားႏွင့္အရွိန္အဟုန္မွာ တစ္စတစ္စ ပိုမိုျပင္းထန္ျမင့္မားလာၿပီး ေရရွည္ဆြဲ၍ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အား အလံုးအရင္းအင္အားႏွင့္တုိက္ခိုက္ရန္ လမ္းပြင့္ေနခဲ့ပါသည္၊  ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္ပမွ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းမွျဖစ္ေစ မည္သည့္အကူအညီ မွ်မယူဘဲ ကိုယ့္ဝမ္းစာကိုယ္ရွာစားကာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ  ရပ္တည္ေနခဲ့ရသည္၊  အမွန္စင္စစ္    ကြၽန္ေတာ္တိုက္႐ိုက္ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့ေသာ အေနာက္ ႐ုိးမႀကီး၏ မဟာဗ်ဴဟာ အေနအထားမွာ အထီးက်န္ အေနအထားျဖစ္ခဲ့ပါသည္၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္တစ္ခုလံုးကိုလည္း ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ လံုးဝလက္လႊတ္ရၿပီး က်န္တပ္စိတ္တစ္စိတ္ကိုသာ မိမိထံေခၚယူထား ကာ ၎အခ်ိန္မွစ၍ ပခုကၠဴသို႔ လံုးဝျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ၊ မင္းဘူးခ႐ုိင္ကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး မင္းဘူးအင္အားမ်ားမွာ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မူလအေျခခံေဒသေဟာင္းအတြင္း ျပန္လည္အေျခစိုက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ေက်ာက္ျဖဴ ခ႐ိုင္ဒလက္ေခ်ာင္း၊ ေအးေခ်ာင္း၊ အမ္းေခ်ာင္းမ်ား အတြင္းတြင္သာ ကပ္ရပ္ခိုလႈံေနခဲ့ရသည္၊ မိမိအေန ႏွင့္ အဆိုပါအင္အား ၁ဝဝ ေယာက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရွိသည့္ အင္အားဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ႀကီးကိုလက္နက္ ခဲယမ္း၊ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈအရ ေလးလံစြာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ရပါသည္။
အေနာက္ေျမာက္တုိင္းနယ္ေျမမွာ  သံုးခ႐ုိင္ အနက္ ႏွစ္ခ႐ိုင္က်ဆံုးၿပီး တစ္ခ႐ုိင္သာ အသက္ ေငြ႕ေငြ႕က်န္ရွိေနေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္၏လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားသည္   မင္းဘူးခ႐ုိင္အင္အားစုအတြင္း အေျမာက္အျမားရွိေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ဖုိးေခါင္ ေတာင္တန္းအား မည္သို႔မွ် မည္မည္ရရအကူအညီ ေပးခဲ့ျခင္းမရွိ။ သူတို႔ဘာသာ ေခ်ာင္းဖ်ားေခ်ာင္းနား ေဒသတြင္ ၿငိမ္ၿငိမ္သက္သက္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔သာ လွ်င္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမတုိးခ်ဲ႕ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း မလုပ္ခဲ့ၾကပါ။ ဒလက္ ေခ်ာင္း၊ ေအးေခ်ာင္း၊ အမ္းေခ်ာင္းေဒသမ်ားမွာ အမွန္စင္စစ္ စစ္ေအးေဒသမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။     အလားတူပင္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္၊   စစ္ေတြခ႐ိုင္တို႔ပါဝင္ရာ ကိုေက်ာ္ျမ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုသည္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ဖိုးေခါင္ေတာင္တန္းအား ကူညီေဖးမရန္   စိတ္ကူးစိတ္သန္းပင္ရွိပံုမရေပ၊ ကြၽန္ေတာ္၏ လႈပ္ရွားတုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို သူတို႔အေနျဖင့္ စာႏွင့္ေပႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးၾသဘာေပးၾက၏။''
''တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕အေျမာက္အျမား ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ရ သည့္အေျခအေနကို သူတို႔မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္း အားရျဖစ္မိၾကသည္။ သူတို႔လိုခ်င္သည္မွာ သူတို႔ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးၿငိမ္သက္ေအးေဆး ေနရန္ျဖစ္၍ သူတို႔အေပၚအာ႐ံုစူးစိုက္လာေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို သူတို႔ မလုပ္မိေအာင္ သတိ ထားေနခဲ့ၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ုိးမအေရွ႕ ျခမ္းတြင္အေနက်ပ္၍ ႐ိုးမအေနာက္ျခမ္းကိုသိမ္း ယူလိုက္ေသာအခါ  သူတို႔က အဆိုပါနယ္ေျမမ်ား ကို သူတို႔အားျပန္လည္လႊဲအပ္ရန္သာ ေတာင္းဆို ေနၾကသည္။''
x            x          x          x
၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အေနာက္ေျမာက္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အေနာက္ပုိင္း တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကိုဆင္ႏႊဲေသာအခါ ဗုိလ္သက္ထြန္း၏ တုိက္တုိင္းေအာင္(၇) (ေခၚ) အေနာက္ ေျမာက္တုိင္းသည္ ေျမျပန္႔သို႔မဆင္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္သာ ခိုေအာင္းေနခဲ့ ရေတာ့သည္။ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ေနာက္ပါအင္အားစုမ်ားသည္ ဧရာဝတီ ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္   ေျမျပန္႔ေဒသမွ အေနာက္႐ိုးမေပၚသို႔တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ ဖိုးေခါင္ေတာင္တန္းကိုပါ  လက္လႊတ္ ရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၏ နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ရခိုင္႐ုိးမအေနာက္ျခမ္း သို႔ဝင္ေရာက္ခိုေအာင္းခဲ့ရေလရာ  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေကာ္မတီမွ ကိုေက်ာ္ျမ (ဗဟိုေကာ္မတီဝင္) တို႔ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာရသည္။ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အေနာက္ပိုင္း တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လည္းပါဝင္လ်က္ရွိရာ ဗိုလ္သက္ထြန္း ၏အင္အားစုမ်ားသည္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္စစ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္၍ အခက္အခဲေတြ႕လာခဲ့ရသည္။
ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ အင္အားစုမ်ားသည္ စစ္ေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈ အတန္အသင့္ ရရွိခဲ့ၾကဖူးေသာ္လည္း ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔၏ေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္ျခင္းကိုခံ လာၾကရေလ ရာ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသ၌လည္း ဗကပဗဟုိခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္အႏုတ္ လကၡဏာျပၿပီး ေတာက္ေလွ်ာက္ပင္က်ဆံုးလာရေတာ့ သည္။
Share this article :

1 comments:

poem lover said...

အက္မင္ျကီးခင္ဗ်ား .... ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမွဴ ့သမိုင္း အပိုင္း(၅) မွာ
အခန္း(၁) ကေန (၇) ထိ မေတြ ့ပါဘူးခင္ဗ်ာ.......အဲဒါေလး ျပန္တင္ေပးပါအုံးခင္ဗ်ာ......... ဖတ္ရတဲ့အတြက္ အမ်ားျကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...........

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization