Home » » အခန္း (၈) ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္မႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း

အခန္း (၈) ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္မႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း

ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္မႈ ေပၚေပါက္လာျခင္း
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ (၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၁-၂-၇၃ ရက္ထုတ္ မွတ္တမ္းမ်ား။)က်ဴးေက်ာ္မႈ စတင္ျခင္း
          ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္ေျမခ်င္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ ေရွးမဆြကပင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား၊  ပဋိပကၡမ်ား၊ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကဖူး သည္။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား သိမ္း ပုိက္ၿပီး နယ္နိမိတ္စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း  တ႐ုတ္အစုိးရႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မၾကာခဏ အျငင္းပြားခဲ့ ၾကရသည္။ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔မွာ သေဘာ တူညီမႈမရခဲ့ေသးေခ်။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္မွ ၁၈၉၉ ခုႏွစ္အထိ   ပူးတြဲေကာ္မရွင္မ်ားက   နယ္နိမိတ္ တုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝ နယ္ ကိစၥ မၿပီးျပတ္ခင္မွာပင္ ေကာ္မရွင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ ရသည္။ 
          ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းေသးေသာ္လည္း ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္- ဂ်ပန္စစ္ပြဲျဖစ္လာသျဖင့္ ဝ နယ္အလယ္ပုိင္းေဒသ အမ်ားအျပားကုိ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာျပည္ သုိ႔ တ႐ုတ္အစုိးရက ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ တြင္ ဝ နယ္ေျမေဒသနယ္နိမိတ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ သတ္မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ အဂၤလိပ္အစုိးရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆုတ္ခြာသြားသျဖင့္ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းတစ္ခြင္တြင္  ႀကီးစုိးခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ နယ္နိမိတ္ေက်ာက္တုိင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ မလိခ၊ ေမခၾကား ေတာင္ပုိင္း ႀတိဂံအထိ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကရာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား တုိ႔က ရရာလက္နက္မ်ားျဖင့္ ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။  ဂ်ပန္တပ္မ်ားတက္လာေသာအခါ တ႐ုတ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားေသာ္လည္း ဂ်ပန္တပ္မ်ား ၾကာရွည္ တပ္စြဲမထားႏုိင္သျဖင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿမဲဝင္ ေရာက္ျပန္သည္။ အဂၤလိပ္အစုိးရသည္ ထုိစဥ္က မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ခ်န္ေကရွိတ္အစိုးရႏွင့္ ခ်န္ကင္းရွိ စစ္မစ္ရွင္မွတစ္ဆင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
          သုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ကိစၥသည္ မျပတ္မသားျဖစ္ ၍ က်န္ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ထုိစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္၏ အာဏာရအစုိးရ ျဖစ္ေသာ ခ်န္ေကရွိတ္အစုိးရသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ မ်ားပါဝင္ေသာ ေပးစာတစ္ေစာင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္မွတစ္ဆင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ စာပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ -
          (က)    ျမန္မာအရာရွိမ်ားသည္ မန္က်ိေဒသဘက္ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ေနျခင္း။
          (ခ)     အရာရွိမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္စစ္သည္မ်ား ေထာေဂါ/ဖိေမာသုိ႔ ေစလႊတ္ထားၿပီး အဆုိပါေဒသသုိ႔   ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေနျခင္း။
          (ဂ)     ဆြမ္ပရာဘြမ္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ ေဆာက္ေနျခင္းတုိ႔အား ကန္႔ကြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
          စင္စစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလအတြင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္စတင္ေသာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ   စ၍ ေကအမ္တီ(တ႐ုတ္ျဖဴ)တပ္မ်ားမွာ ဝ နယ္ႏွင့္  ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အလုံးအရင္းျဖင့္ လႈပ္ရွား ေနခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ဘာလတြင္ကား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ေတာင္ ပုိင္း၌ ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴ အမွတ္(၈/၂၆)တပ္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ အမွတ္(၉၃)တပ္မသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္(တ႐ုတ္နီ)တပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္ၾကရာမွ  အေရး႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ဆုတ္ခြာၾကရသည္။ ယင္းသုိ႔ ဆုတ္ခြာ ၾကေသာ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားမွ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔  သည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလဆန္းတြင္ က်ဳိင္းတုံ နယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ကာ မုိင္းယန္း တြင္ တပ္စြဲထားခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လ ပထမ ပတ္တြင္ က်ဳိင္းတုံ-တာခ်ီလိတ္လမ္းမႀကီးအား မုိင္တုိင္ ၈၁ မွ တာခ်ီလိတ္အထိ သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသည္။
          တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားမွာ  တ႐ုတ္တပ္နီမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ယူနန္နယ္မွ  ဆုတ္ခြာၾကရရာ တျဖည္းျဖည္း ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ အင္အား တုိးပြား၍ လာသည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္မူ လား႐ႈိးနယ္ေျမ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းအထိ တုိးခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္လာၾက သည္။ ဝ နယ္တြင္မူ တပ္သားစုေဆာင္းရင္း အေျခခံ စခန္းမ်ားကုိ အခုိင္အမာတည္ေဆာက္လ်က္ ရွိေန ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တ႐ုတ္ ျဖဴတပ္အင္အားမွာ ၄ဝဝဝ ခန္႔အထိ တုိးတက္လာ ေတာ့သည္။ အင္အား ၁ဝဝဝ ခန္႔သည္ မုိင္းဆတ္ နယ္ေျမ၌ အေျခခ်ေနရစ္ၿပီး အင္အားစုအခ်ဳိ႕မွာ သံလြင္ျမစ္ဝွမ္းအတုိင္း ေျမာက္ဘက္သုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕ က်ဴးေက်ာ္သြားၾကသည္။
          ျမန္မာ-ယူနန္နယ္စပ္အနီးတြင္ အေျချပဳေနေသာ လီမီဇက္ ေခါင္းေဆာင္သည့္  တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားသည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း မုိင္းေမာ၊ မုိင္းယန္း၊ မုိင္းပုအြန္၊ မုိင္းေယာင္း၊ က်ဳိင္းတုံ၊ တာခ်ီလိတ္လမ္း မုိင္တုိင္ ၅၆ ႏွင့္ မုိင္းပန္အထိ တုိးခ်ဲ႕လာႏုိင္ခဲ့သည္။  ဇူလုိင္လတြင္ မုိင္းပန္ကုိျဖတ္၍ ေမာက္မယ္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေျချပဳ၍ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးအား ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ ဇူလုိင္လအတြင္း တစ္ႀကိမ္စီ၊ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႀကိမ္  ထုိးစစ္ဆင္  တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ၾကေပ။
          ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားအား လူကုိခြၽမ္မွ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး အင္အား ၃ဝဝဝ ခန္႔ ျဖင့္ မုိင္းေမာ၊ မုိင္းတုံႏွင့္ ပန္ယန္းတုိ႔တြင္ အေျခခံ နယ္ေျမတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ႀကီးနားအေရွ႕ ျခမ္း၊ ဆမား၊ ဆီမား ေဟာ္နယ္ေျမသုိ႔လည္း အင္အား ၂၅ဝ ခန္႔  ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။   ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕ကိုလည္းေကာင္း၊  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ မူဆယ္ႏွင့္ ၾကဴကုတ္ကုိ  လည္းေကာင္း တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားက သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။  တပ္မေတာ္သည္ တစ္ဖက္မွ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအား  တုိက္ခုိက္ႏွိမ္နင္းေနစဥ္ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကုိလည္း  ရွိသည့္အင္အားျဖင့္ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ  ခုခံတုိက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရကလည္း တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ သံတမန္အဆက္ အသြယ္ရွိေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏၵိယအစုိးရမ်ားမွ  တစ္ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္႐ုံသာမက တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ မ်ား၏ အေရအတြက္မွာ ၁၂ဝဝဝ ခန္႔အထိ တုိးပြား လာခဲ့ရသည္။
          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴ စစ္ေဒသအလုိက္ ျဖန္႔ခြဲထားေသာ   ခန္႔မွန္းေျခ   စစ္အင္အားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္ -
          (က)    အမွတ္(၁)စစ္ေဒသတြင္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ ျခမ္း၊ မုိင္း႐ွဴးႏွင့္ ပန္ယန္းေဒသမ်ားပါဝင္ ၿပီး အင္အား ၄ဝဝဝ ခန္႔ ရွိသည္။
          (ခ)     အမွတ္(၂)စစ္ေဒသတြင္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသ၊ မုိင္းထန္၊ နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္ေဒသမ်ား ပါဝင္ၿပီး အင္အား ၃ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္။
          (ဂ)     အမွတ္(၃)စစ္ေဒသတြင္ မုိင္းဆတ္၊ မုိင္းတုံ၊ မုိင္းပန္ေဒသမ်ားပါဝင္ၿပီး  အင္အား  ၄ဝဝဝ ခန္႔ ျဖန္႔ခြဲထားသည္။
          (ဃ)    ေကအင္န္ဒီအုိႏွင့္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားေသာ အင္အားမွာ ၁ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ေမာ္ခ်ီး၊ လႈိင္းဘြဲ႕ႏွင့္ ကရြတ္ပိနယ္မ်ားတြင္ ရွိေန သည္။ စုစုေပါင္းအင္အားမွာ ၁၂ဝဝဝ ခန္႔ ျဖစ္သည္။ (၁။         Kuomintang Aggression Against Burma (1953))

က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခအေန
          တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူမ်ား ထႀကြဆူပူေနၾကဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေျမေအာက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေနၾကသကဲ့သုိ႔ ေျမေပၚပါတီမ်ားကလည္း ညီၫြတ္မႈမရွိၾကေပ။ ျမန္မာ အစုိးရသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံအစုိးရအား အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါ ရီလ ၆ ရက္ကတည္းက ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိရီးယားစစ္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကုိ အစုိးရက ေထာက္ခံရန္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ၌ ဦးႏုက အဆုိတင္သြင္းခဲ့ရာ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ဝင္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ျပန္သည္။ ေနာက္ဆုံး ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာျပည္ ဆုိရွယ္လစ္ ပါတီမွ သခင္ခ်စ္ေမာင္၊ သခင္လြင္၊ သခင္လွေၾ<ြကတို႔ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ဗမာျပည္အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီ ကုိ ထူေထာင္လုိက္ၾကျပန္သည္။ (၂။   ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္။)
          ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ဘဲရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္က်မွ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပါလီမန္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး၏ ပထမအရစ္ကုိ က်င္းပႏုိင္သည္။  ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပထမဆုံး ညီလာခံကုိ စတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ တြင္ ေဒါက္တာဘဦးသည္ ပထမဆုံးေသာ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ေထာက္ခံေသာ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္ေရးသမားမ်ားအား တုိက္ခုိက္ရန္ အေပ်ာ္တမ္းတပ္မ်ား စုစည္းဖုိ႔လုိေၾကာင္း ဗမာျပည္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားပါတီက ေၾကညာခဲ့သည္။ အစုိးရကား ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈျပႆနာ ကုိ တပ္မေတာ္က ခုခံတုိက္ခုိက္ေနစဥ္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနဆဲသာ ရွိေလသည္။
ကုလသမဂၢသုိ႔ တင္ျပျခင္း  (၃။     ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈအေျခအေန။)
          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈျပႆနာကုိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ျပရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရက ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။  မတ္လ ၁ ရက္တြင္ အေမရိကန္အစုိးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိ ထားေသာ အီးစီေအစာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု ေၾကညာသည္။ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ကား ျမန္မာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေစာခြန္ခ်ဳိက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္မႈ ျပႆနာကုိ တရားဝင္တုိင္ၾကားလုိက္ေတာ့သည္။
          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပေသာ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ (၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ ႀကီးတြင္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈျပႆနာကုိ အေထာက္အထားခုိင္လုံစြာ ျဖင့္ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္တြင္  ျမန္မာ့နယ္ေျမကုိ က်ဴးေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားတပ္ အားလုံး အျမန္ဆုံးထြက္ခြာသြားရန္အဆုိကုိ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ရာ  ႏုိင္ငံေပါင္း   (၆ဝ)အနက္  ေထာက္ခံမဲ (၅၉)မဲရရွိၿပီး ကန္႔ကြက္မဲမရွိဘဲ ၾကားေနမဲ(၁)မဲသာ ရွိခဲ့သည္။
          ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ား ထြက္ခြာသြား ရန္ ကုလသမဂၢ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္၍ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္၊ ယုိးဒယား၊ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ စစ္ဘက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴ တုိ႔က ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္သျဖင့္ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ခြာလာခဲ့သည္။ က်န္ သုံးႏုိင္ငံ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၿပီး တပ္မ်ားထြက္ခြာေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ျဖဴ ၂ဝဝဝ ႏွင့္ မွီခိုသူမ်ားထြက္ခြာေရးကုိ ျမန္မာဘက္က မေႏွာင့္ယွက္ ရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရက လက္ခံခဲ့ သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားက သိမ္းပုိက္ထားသည့္ မုိင္းဆတ္၊ မုိင္းတုံ၊ မုိင္းယန္း၊ မုိင္းေယာင္းတုိ႔ကုိ သေဘာတူလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ဗန္ေကာက္ေဆြးေႏြးပြဲက  ဆုံးျဖတ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ား ဘက္က မလုိက္နာခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆင္ႏႊဲ၍ ေမာင္းထုတ္ရေတာ့သည္။

၁၉၅၃  ခုႏွစ္အတြင္း   တ႐ုတ္ျဖဴႏွိမ္နင္းသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား
          တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ မဟာစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားအား တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ  မုိင္း႐ွဴးၿမိဳ႕ကုိ ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္မ်ား သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ဝ နယ္သုိ႔ ဆုတ္ခြာ သြားၾကသည္။ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားတြင္ မုိင္းတုံႏွင့္  မုိင္းဆတ္အား တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ နဂါးႏုိင္စစ္ဆင္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၁၉၅၃  ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ပင္ ေက်ာ္ထြန္းစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လတြင္ ေမာ္ခ်ီးေဒသ၌ ကလူ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္လတြင္ ကြတ္ခုိင္ ေဒသ၌ ကန္ေတာ္ႀကီးစစ္ဆင္ေရး၊ မုန္းၾကက္စစ္ဆင္ ေရးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လတြင္ သမိန္ စစ္ဆင္ေရးျဖင့္လည္းေကာင္း  တပ္မေတာ္သည္ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအား  ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ  ခုခံတုိက္ခုိက္ ခဲ့သည္။
          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္မူ ေမာ္ခ်ီးကုိ သိမ္းပုိက္ထားသည့္ တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအုိ တုိ႔အား ခ်ယ္ရီစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ထုိလတြင္ပင္  က်ဳိင္းတုံပတ္ဝန္းက်င္၌  လႈိင္းကာ စစ္ဆင္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မုိင္းပန္ မွ စြတ္ပုန္(အယ္လ္တီ ၆၇၂) ရြာပ်က္အထိ အေျခခံ စခန္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ လမ္းေဖာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရႊတံတားစစ္ဆင္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲၿပီးေနာက္ ဝ နယ္ အတြင္းတြင္ သိဂႌစစ္ဆင္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

ေကအမ္တီႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ( Kuomintang Aggression Against Burma (1955)
          ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အျပင္း အထန္ခုခံတုိက္ခုိက္ေနၾကစဥ္တြင္ ေကအင္န္ယူမ်ား သည္ အမ်ဳိးသားေရးကုိ အကာအကြယ္ျပဳ၍ ေကအမ္ တီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လီယူကူအုိခြၽမ္(ဴငက  ဳကသ  ဃ့တေည) ၏လက္ေအာက္မွ ေကအမ္တီ ၁ဝဝ ခန္႔သည္ ေမာ္ခ်ီး ေဒသတြင္ရွိေနေသာ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားထံ ေရာက္လာ ခဲ့ၾကသည္။
          ေကအင္န္ဒီအုိ ဘရစ္ေဂဒီယားေစာေရႊ ေခါင္း ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ဝါရီလတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္သြား ၾကၿပီး ေကအမ္တီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လီမီႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေစာေရႊသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္  က်င္းပေသာ  ေကအမ္တီစစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  အျပန္တြင္ ဇင္းမယ္၊ မုိင္းဆတ္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ျပန္လာရာ  ေကအမ္တီလက္နက္ကုိင္  ၂ဝဝ ကုိ ေမာ္ခ်ီးတြင္ အင္အားျဖည့္ရန္ ေခၚလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေကအမ္တီ ၃ဝဝ ခန္႔ လႈိင္းဘြဲ႕ နယ္ထဲ ေရာက္လာၾကသည္။ ေကအမ္တီအင္အား  ၄ဝဝ ခန္႔မွာ ကရြတ္ပိ၊ ပငနယ္ေျမအထိ ေရာက္လာ ၾကၿပီး ေကအင္န္ဒီအုိတုိ႔၏ မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ အမ္ အင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေနသည့္ ေကအမ္တီ အင္အား ၁ဝဝဝေက်ာ္ခန္႔ရွိ လာသည္။
          ေကအမ္တီမ်ားသည္ ရိကၡာႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီရရွိေစရန္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ ေပါင္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားကမူ ေကအမ္တီမ်ားထံမွ  စစ္ေရးအကူအညီကုိ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ေကအမ္တီ   ႏွင့္ ေကအင္န္ယူသည္ ဘိန္းေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳမ်ားအား  ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔  ေရာင္းခ်ရန္လည္း ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားက ဖိတ္ေခၚ လာေသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း၌သာ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနေသာ ေကအမ္တီ မ်ားသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ (ယခု မြန္ျပည္နယ္) နယ္ေျမမ်ားသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ေျခခ်ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
          ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေဖာ္မုိဆာမွ မုိင္းဆတ္သုိ႔ ေရာက္လာၾကေသာ တ႐ုတ္ျဖဴအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ၇ဝဝ သည္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ေကအင္န္ ဒီအုိမ်ားႏွင့္အတူ  ေမာ္ခ်ီး၊  ဖာပြန္၊  လႈိင္းဘြဲ႕၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ပငအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ေကအမ္တီႏွင့္ေကအင္န္ဒီအုိ ပူးတြဲတပ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ စခန္းငယ္မ်ားကုိ  ပူးတြဲ၍  တုိက္ခုိက္လာၾကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးတြဲလႈပ္ရွား သည့္ ေကအမ္တီအင္အားမွာ အမ်ားဆုံးအခ်ိန္တြင္ ၃၂ဝဝ ခန္႔အထိ တုိးတက္မ်ားျပားလာေတာ့သည္။
          ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ စင္စစ္ ေကအမ္တီမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ကုိ တုိက္ခုိက္ ေနေသာ ရန္သူျဖစ္သျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဘက္မွ ေထာက္ခံျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ေကအမ္တီကုိဆန္႔က်င္သည္ဆုိေသာ္လည္း  စစ္ေရးအရ ထူးထူးျခားျခားလုပ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။  ေကအင္န္ဒီအုိမွာမူ ေကအမ္တီမ်ားႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းပင္ ပူးေပါင္းခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထား မ်ားစြာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။  (Kuomintang Aggression Against Burma (1953) )
          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကရြတ္ပိ၊ ပငနယ္ေျမရွိ ေကအမ္တီ၊ ေကအင္န္ဒီအုိ ႏွင့္ မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ ရာ ေကအမ္တီမ်ားကုိ အေသဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ကရြတ္ပိ၊ ပငမွ ေကအမ္တီမ်ားသည္ ေဒါနေတာင္တန္း ကုိေက်ာ္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားၾကသည္။  ယင္းတပ္ဖြဲ႕မွာ ဂ်င္နရယ္လီမီ၏ တုိက္႐ုိက္ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ အမွတ္ ၁၉၃ တပ္မ၊ အမွတ္ ၅၇၇ တပ္ရင္းမွ ေကအမ္တီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ က ကရြတ္ပိ ပငနယ္ေျမကုိ တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ ေကအမ္ တီႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားပူးေပါင္း၍ ေကာ့ကရိတ္ကုိ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။
          ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ပင္ တပ္မေတာ္က ေမာ္ခ်ီးႏွင့္ သံေတာင္ေဒသကုိ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ ရာ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားက ေကအမ္တီမ်ားထံ ေမာ္ခ်ီး ၿမိဳ႕ကုိ ကာကြယ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ ေကအမ္တီ ၃ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားပူးေပါင္း၍လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ကုိ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ တပ္မေတာ္က ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ခုခံ တုိက္ခုိက္ရာ အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာသြားၾက ရသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ေကအမ္တီႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအုိတုိ႔သည္ လိြဳင္ပြတ္၊ ေဘာ္လခဲႏွင့္ နမ့္ဖဲတို႔ကုိ တုိက္ခုိက္ၾကေသးေသာ္   လည္း အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာသြားရျပန္  သည္။  ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားသည္ ေကအမ္တီမ်ားထံမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ စစ္ေရးအကူအညီ မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မ်ားကုိ  ခံႏုိင္ရည္မရွိဘဲ လိြဳင္ေကာ္၊ သံေတာင္၊ ေမာ္ခ်ီး၊ ဖာပြန္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေကာ့ကရိတ္နယ္မ်ားတြင္ အေရးနိမ့္လာ ၾကရေလသည္။

အစုိးရ၏အခက္အခဲမ်ား
          လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ၊  ေျမေပၚရွိ  ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားသေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ တုိ႔သည္ ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိ မ်ားစြာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဆုိရွယ္လစ္မ်ား အစုိးရအဖြဲ႕မွ ႏုတ္ ထြက္သြားေသာအခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ အစုိးရ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁။ အစုိးရအဖြဲ႕တြင္ ေျခာက္လခန္႔သာ ပါဝင္ထိန္းသိမ္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး တာဝန္ကုိလည္း ပူးတြဲ ထမ္းေဆာင္ရသည္။ ဦးေအးေမာင္က ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန တရားေရးႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ တြဲကုိင္ရသည္။ ျမန္မာ့အလင္းဦးတင္မွာ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။ အစုိးရအဖြဲ႕မွာ မ်ားစြာ ေသးငယ္ ေသာ္လည္း တာဝန္ႀကီးမားခဲ့သည္။
          ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ေငြေရးေၾကးေရးမ်ားစြာ က်ပ္တည္း လာသည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြလည္း မရွိခဲ့ေပ။ ေခ်းငွားမည့္ သူလည္း ရွားပါးခဲ့သည္။ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဝယ္ယူ ႏုိင္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရာ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ႀကိဳးကုိင္ေသာသပိတ္ ႀကီး ေပၚေပါက္လာသည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား သပိတ္ ေမွာက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ လစာေပးရန္ မလုိအပ္ ေတာ့ရာ အစုိးရမွာ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားရသည္။  သပိတ္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးအခက္အခဲမွာမူ သက္သာသြားရသည္။ (၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၈ ။)
          ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း သည္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးအက္စ္ခင္၊ သံအမတ္ ဦးလွေမာင္၊ ဦးအုံးတုိ႔ကုိဦးေဆာင္၍ လန္ဒန္သုိ႔သြားခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ် စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဖီးမာရွယ္ဆာဝီလ်ံစလင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး  အားနက္ဗဲဗင္၊  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အလက္ဇျႏၵား၊ စစ္ဝန္ႀကီးရွင္ဝဲ၊ ေလေၾကာင္းဝန္ႀကီး အာသာဟင္ဒါဆင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္အစုိးရသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ မစ္ရွင္ အဖြဲ႕အား ျမန္မာအစုိးရကုိ ေငြေခ်းရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏  အဂၤလန္ခရီးစဥ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔က ျမန္မာျပည္သုိ႔ အေျမာက္ဆန္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ ပုိ႔ေပးခဲ့သည္။ (၃။        ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၉ ။)
          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔   ႐ုိင္ဖယ္ေသနတ္မ်ားႏွင့္ က်ည္ဆန္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ အခက္အခဲမ်ားစြာကုိ ရင္ဆုိင္၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ရ သည္။ အစိုးရသည္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္အေလ်ာက္ တပ္မေတာ္သည္ လည္း အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္၍ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူ မ်ား၏ ျပည္သူ႔ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာ့ႏွလုံး နာလာေသာ ျပည္သူလူထုသည္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရပ္တည္၍ ကူညီလာၾကသည္။ ကူမင္တန္က်ဴးေက်ာ္မႈ ျပႆနာသည္ တစ္ျပည္လုံးရွိ ျပည္သူအေပါင္းကုိ အမ်ဳိးသားစိတ္မ်ားႏုိးၾကားေစခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္၍လာသည္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ကုိ ပ်ဳိတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခုိင္ တပ္မေတာ္ႀကီးဟူ၍ အမႊမ္းတင္ ေရးသားလာသည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization