Home » » အခန္း(၉) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေကအင္န္ယူမ်ား

အခန္း(၉) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေကအင္န္ယူမ်ား


အခန္း(၉)
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေကအင္န္ယူမ်ား
(၁။ ေစာအယ္ေကာ္၊ မန္းစံမင္း၊ ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ရဲေဘာ္သံခိုင္တို႔၏ ျပည္သူ႔စစ္ ဒို႔စစ္ ဒို႔စစ္ စာအုပ္မွထုတ္ႏုတ္ေရးသားသည္။)

ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသအေျခအေန
၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ား စတင္ထၾကြ ေသာင္းက်န္းစဥ္က အင္းစိန္သည္ ကရင္လက္နက္ ကိုင္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာသဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ငူသည္ ေကာ္သူးေလၿမိဳ႕ေတာ္ ဟု နာမည္ႀကီးခဲ့ၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲထားႏုိင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က ေတာင္ငူ ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ ေစာဘဦးႀကီးတို႔လူစုသည္ သံေတာင္ဘက္သို႔ ဆုတ္ခြာသြားသျဖင့္ သံေတာင္၊ ေဘာဂလိနယ္ေျမသည္ ကရင္ေသာင္းက်န္းမႈ၏ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ ေခတၱမွ် တည္ရွိခဲ့ေသးသည္။ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚသည္ ေကအင္န္ယူ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ အခ်က္အခ်ာ ဗဟိုခ်က္ေဒသႀကီးျဖစ္၍လာသည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာင္းျမ ခ႐ိုင္၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ ပ႐ိုက္ေသာင္တန္းရြာအနီး၌ ဝိန္႔ေထာင္*  (*        ဝိန္႔ေထာင္-ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္။) ကြန္ဖရင့္ကို က်င္းပၿပီးေနာက္ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ဒုတိယလမ္းစဥ္ေခၚ မာ့ခ္စ္ လီနင္ဝါဒကို အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ ကရင္အမ်ဳိးသား ညီၫြတ္ေရးပါတီ ေကအင္န္ယူပါတီ ကိုလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ဳိးျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီသည္   ေအာက္ပါအေျခခံ ေဒသႀကီးသံုးခုကို အဓိကထား၍ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ သည္-
(က) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ
(ခ) ပဲခူး႐ိုးမေဒသ
(ဂ) အေရွ႕႐ိုးမေဒသ
ေကအင္န္ယူပါတီသည္ အေရွ႕႐ိုးမေဒသအေပၚ ၾသဇာေညာင္းျခင္းမရွိလွေပ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ ေကအာရ္စီႏွင့္ လင္းထင္၏ တပ္မဟာ(၅)တို႔ အလင္းဝင္ခဲ့ၾကရာ အဓိကမွာ အေရွ႕႐ိုးမအင္အားစုမ်ားျဖစ္သည္။အေရွ႕႐ိုးမတြင္ေတာတြင္း၌က်န္ရစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး သမားဗိုလ္ျမတို႔အုပ္စုသာျဖစ္သည္။ ပဲခူး႐ိုးမတြင္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႀကီးစိုးလ်က္ရွိရာ ေကအင္န္ယူပါတီ အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ  လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္း  မရွိခဲ့ေပ။  ပဲခူး႐ိုးမမွ ေကအင္န္ယူ လက္နက္ကိုင္ အမ်ားအျပားမွာလည္း စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ခြဲထြက္ကာ ဗိုလ္ျမအုပ္စု ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသတြင္သာ အမ်ားဆံုး ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးႏုိင္ခဲ့သည္။ ကရင္လက္နက္ကိုင္အင္အားအားလံုး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္သာ ရွိေနခဲ့သည္။ ေကအင္န္ ယူပါတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းသည္ပင္လွ်င္ ေကအင္န္ ယူပါတီဗဟိုကို ၾသဇာေညာင္းခဲ့သည္။ တုိင္းေကာ္မတီ ၁၇  ဦးရွိသည့္အနက္  တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ တိုင္းေကာ္မတီ၏ ေအာက္တြင္ ေအာက္ပါလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား လႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကသည္-
(၁)     ကရင္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္
          (ေကပီအယ္လ္ေအ)
          (က)    တပ္မ(၂)
          (ခ)     တပ္မဟာ(၄)
          (ဂ)     တပ္မဟာ(၅)
(၂)     ကရင္ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ားတပ္မေတာ္
          (ေကပီဂ်ီအက္ဖ္)
          တပ္ရင္း(၇)ရင္းပါဝင္သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္း   ေကအင္န္ယူပါတီသည္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရးအေျခအေနမ်ားအရ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးအား ခ႐ိုင္ (၇) ခ႐ိုင္ခြဲ၍ လႈပ္ရွားခဲ့ရာ အမွတ္(၂)ခ႐ိုင္(ေျမာင္းျမ)ႏွင့္ အမွတ္(၇) ခ႐ိုင္(မအူပင္ခ႐ိုင္၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ပုသိမ္ ခ႐ိုင္ေျမာက္ပိုင္း)တို႔သည္ အင္အားအေတာင့္ဆံုးျဖစ္ သည္။ အမွတ္(၂)ခ႐ိုင္၏ ဥကၠ႒မွာ ေစာဘီဖိုးျဖစ္ၿပီး ေကအင္န္ယူပါတီ တိုင္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ေစာဘီဖိုးသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးအတြင္းက အဂၤလိပ္ တပ္မ်ားႏွင့္အတူ အိႏၵိယျပည္သို႔လိုက္ပါသြားၿပီး ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ေလထီးျဖင့္ ဆင္းခဲ့သည္။
ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ သိလႅာေတာင္ေၾကာတြင္ ကရင္ ႏွင့္ ျမန္မာေက်းရြာေပါင္း ၁၁၁ ရြာရွိၿပီး ေကအင္န္ယူ ပါတီ  အမွတ္(၂)ခ႐ိုင္  ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  ကရင္ျပည္သူ႔ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း  (၆)  တို႔  အေျခစိုက္ခဲ့သည္။ ေစာဘီဖိုးတို႔လူစုသည္ သိလႅာေတာင္ေၾကာတြင္  ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးစိုးခဲ့ၾကသည္။ ေစာဘီဖိုးဆုိလွ်င္ တစ္နယ္လံုး ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေအာင္ေၾကာက္ခဲ့ၾကရသည္။ေကပီဂ်ီအက္ဖ္တပ္ရင္း(၆)၏ တပ္ရင္းမွဴးမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကြက္ေကာ့ ဆိုသူျဖစ္ၿပီးျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ကြက္ေကာ့၏နာမည္ကို မၾကား ဖူးသူမရွိခဲ့ေပ။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာကို ပိုမိုနာခံ၍လာ သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ထပ္တူထပ္မွ် ပံုတူကူး၍ လိုက္လံက်င့္သံုးၾက သည္။ ေစာဘီဖိုးႏွင့္ ကြက္ေကာ့တို႔သည္ လလသသ အဖြဲ႕* (* လလသသ = လယ္ယာႏွင့္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု သမဝါယမအသင္း။)
စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈကို အာဏာျဖဴအေဆာက္အအံု မ်ားအျဖစ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပင္ အေရးယူေလ့ရွိသည္။ လလသသဖြဲ႕စည္းသည့္ရြာမ်ားမွာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ ၾကရသည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က ေစာဘီဖိုးသည္ အိမ္ေျခ ၁ဝဝ ခန္႔ရွိေသာ ပ်ဥ္ပံုရြာကို ''အာဏာျဖဴ၏ အေဆာက္ အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လလသသျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးကို လွ်ဳိ႕ဝွက္၍ လႈပ္ရွားေနသည္''ဟုဆိုကာ ဒဏ္ေငြ သံုး ေထာင္တပ္ခဲ့သည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေစာဘီဖိုး ၏ ဇနီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ကေတာ္ကို လက္ဝတ္လက္စားမ်ား ရရာေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်၍ ဒဏ္ေငြကို ေပးခဲ့ရသည္။ (၁။ ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၊ ၁၂။)
ကြက္ေကာ့သည္လည္း ေျမာင္းျမခ႐ိုင္အတြင္းတြင္ ထင္တိုင္းႀကဲခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကြက္ေကာ့၏ တပည့္လက္သားမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ား၊ မတရားအက်င့္ခံရေသာမိန္းမပ်ဳိမ်ား၊ မီး႐ႈိ႕ခံရေသာရြာမ်ားမွာ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ပင္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ကြက္ေကာ့ႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာမူ ဝိႈက္ေလဘယ္၊ ဝီစကီႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအရက္မ်ဳိးစံုကိုမျပတ္ မလပ္ေသာက္စားကာ ဇိမ္ခံခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ဒုတိယပတ္တြင္ ကြက္ေကာ့ ၏ တပည့္ရင္း ေမြပါက ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံလတာ ရြာမွ ကိုကံေက်ာ္၏ဇနီး မျမၫြန္႔ကို အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္သတ္ခဲ့သည္။ ေမြပါ၏ ရက္စက္မႈမွာ ကမ္းကုန္လွ သည္။  ၁၉၆၈  ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ    ရက္တြင္ က်ဳံလတာရြာမွ ကိုလွတင္သည္ ဖ်ားေနစဥ္ ေမြပါတို႔ လူစုက ဖမ္းဆီး၍ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရသည္။ ေမြပါ  ႏွင့္ မဒညတမ်ားသည္ ကိုလွတင္၏ အေလာင္းမွ ဦးေႏွာက္၊ အသည္းႏွလံုးႏွင့္ သည္းေျခတို႔ကို ထုတ္ယူ ၍ ေၾကာ္ေလွာ္ကာ အရက္ႏွင့္ ျမည္းခဲ့ၾကသည္။ (၂။ ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၊ ၁၈။)
ကုိရင္ႏုကိုသတ္၍လည္း အသည္းႏွလံုးႏွင့္ သည္းေျခကို စားေသာက္ခဲ့သည္။  (၃။ ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉။) ေမြပါ၏ လုပ္ရပ္မွာကမ္းကုန္ေအာင္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြက္ေကာ့၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ရဲသူ မရွိ ခဲ့ေပ။
ေကအင္န္ယူပါတီအမွတ္ (၂)  ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ ေစာဘီဖိုးႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၆) တပ္ရင္းမွဴး ကြက္ေကာ့တို႔လူစုက ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ကရင္ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား စိတ္ရွိတိုင္း ထင္သလို ျပဳက်င့္ႏွိပ္စက္သကဲ့သို႔ပင္ ေကအင္န္ယူပါတီ အမွတ္(၇)ခ႐ိုင္ ကရင္ျပည္သူ႔ေျပာက္က်ား တပ္ရင္း(၃) မွ ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္သန္းရွိန္မွာလည္း စစ္ဘုရင္တစ္ဦး*(* စစ္ဘုရင္၊ စစ္ဘုရင္ဝါဒ = ယင္းေဝါဟာရမ်ားကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔ကတြင္က်ယ္စြာသံုးစြဲခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္မရွိဘဲ စစ္ႏုိင္လွ်င္ၿပီးေရာ၊ စစ္ေရးဝါဒသက္သက္ျဖင့္ ရမ္းကားတတ္သူမ်ားကို ဆုိလိုသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့မရွိဘဲ (သို႔မဟုတ္) ပါတီဦးေဆာင္ မႈကို ခံယူျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဗိုလ္တစ္မင္း တိုက္ခိုက္လႈပ္ရွားေနသူမ်ားကို စစ္ဘုရင္ဟု ေခၚေလ့ရွိသည္။) အျဖစ္ နာမည္ႀကီးလွသည္။ ဗိုလ္သန္းရွိန္သည္ အမွတ္(၇)ခ႐ိုင္တြင္ အာဏာအရွိဆံုးျဖစ္ၿပီး အရက္စက္ ဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာတြင္ နာမည္ႀကီးလွသည္။ မယားကိုလိုခ်င္လွ်င္ လင္ကို သတ္ ပစ္သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းရွိန္သည္ ရက္ပိုင္း၊ လပိုင္း အတြင္းတြင္ လူေလးငါးေျခာက္ဆယ္ ကုန္ေအာင္ သတ္ ႏုိင္သူျဖစ္သည္။ ကြင္းႀကီး၊ ပိန္းဂရက္၊ စြန္ပါ၊ ေက်ာင္း ကုန္းၿမိဳ႕၊ ဂ်ဳံးဂ်ဳံးက်အင္း၊ မင္းမႏုိင္၊ ကညင္သံုးဆင့္ စေသာ ရြာမ်ားမွ အျပစ္မဲ့ရြာသူ၊ ရြာသား ေျမာက္ျမား စြာမွာ ဗိုလ္သန္းရွိန္၏လက္ခ်က္ျဖင့္ အသတ္ခံခဲ့ၾကရာ အတိအက်စာရင္းေကာက္၍ပင္ မရခဲ့ေပ။ ဗိုလ္သန္း ရွိန္၏ ဒုတိယတပ္ခြဲမွဴးဗိုလ္စံဝိုင္းသည္လည္း ဓားျပ တိုက္၊ လူသတ္၊ ျပန္ေပးဆြဲ၊ မုဒိမ္းက်င့္ရာတြင္ ဗိုလ္ သန္းရွိန္ ေျခရာကို နင္းႏုိင္သူပင္ျဖစ္သည္။
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းမွ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ခ႐ိုင္တစ္ခ႐ိုင္လွ်င္ ဆက္ေၾကးေငြ ရွစ္သိန္းေက်ာ္မွ် ေကာက္ခံၾကရာ စုစုေပါင္း (၇)ခ႐ိုင္အတြက္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္ေငြ ၅၆ သိန္းေက်ာ္ ေကာက္ခံ ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေငြမွာ တရားဝင္စာရင္းမ်ားအရ ျဖစ္ သည္။ သီးျခားတစ္ေယာက္ခ်င္း ေကာက္ခံမႈမ်ား မပါ ဝင္ေပ။ ေကအင္န္ယူမ်ားသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ လက္နက္ မ်ားကို ဝယ္ယူၿပီး ထားဝယ္၊ တနသၤာရီေဒသမ်ားမွ စက္ေလွျဖင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ တင္သြင္းၾကရသည္။
ဗိုလ္သန္းရွိန္ႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးမွာ ေစာေက်ာ္ရွိန္ဆုိသူျဖစ္သည္။ ေစာေက်ာ္ရွိန္သည္ အဂၤပူ ၿမိဳ႕နယ္ က်ားေသရြာဇာတိျဖစ္ၿပီး ဦးႀကီး၊ ေဒၚစိန္ဥာဏ္ တို႔မွ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္အမည္မွာ ကာဂ်ီတန္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေမဂ်ာစင္ေမနရီ၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ သာသနာျပဳဘုန္းႀကီး ဖာသာနာဘိတ္ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ဖာသာဂ်ဳိးဇက္တို႔၏ တပည့္ရင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၃ - ၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၆ မုိင္ခြဲရွိ ဆည္ေျမာင္းဌာန၌ စက္ျပင္ဆရာအျဖစ္ လုပ္ေနရာမွ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွ ဖာသာ နာဘိတ္၏ ဆက္သြယ္ေပးမႈျဖင့္ အစၥေရးႏုိင္ငံ ျမန္မာ သံ႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး အစၥေရးႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေမာင္ေမာင္) အိမ္တြင္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရသည္။
ေစာေက်ာ္ရွိန္သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ဆိန္ပဲ့ေက်းရြာမွတစ္ဆင့္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အမွတ္(၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၏ စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းသည္ ေစာေက်ာ္ရွိန္က ေကအင္န္ယူ ပါတီဗဟိုသို႔ တင္ျပေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ဖမ္းဆီးရမိ ရာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-(၁။      ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၊ ၂၄။)
x x x
မွ -
          မိုးကုပ္စက္ဝိုင္း
          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ႀကီးသန္းရွိန္(လက္ေအာက္)
          ေက်ာင္းကုန္းအမွတ္(၇)ခ႐ိုင္ႏွင့္
          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္-ဗိုလ္ႀကီးထူးေစာ(လက္ေအာက္)
          အမွတ္(၁၅)၊ အမွတ္(၆)ခ႐ိုင္
သို႔-
          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္-မန္းဘဇံ
          ဗိုလ္ခ်ဳပ္-ေက်ာ္ျမသန္း
          ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအို
          လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္
ေန႔စြဲ၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္
လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား။
လူႀကီးမင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ရန္သူမ်ားကို အႏုိင္ရေအာင္ တိုက္စစ္ ဆင္မည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ ရန္သူ၏ အဓိကႏွစ္ခုကို သိမ္းပိုက္ေရး၊ တိုက္စစ္ဆင္ရာတြင္ ပထမႏွင့္ အေရး အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ တာဝန္ကို ကြၽန္ေတာ့္အားေပးေစလိုပါသည္။ ယင္းမွာ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ကြင္း ႏွင့္ အႀကီးဆံုးစစ္သေဘၤာတစ္စင္းကို တိုက္ခိုက္သိမ္း ပိုက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္အသံလႊင့္႐ံုကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္မည္ဆိုပါက လည္း ယင္းအသံလႊင့္႐ံုကို သိမ္းပိုက္ရပါမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေဖာက္ခြဲပစ္ရပါမည္။ ပင္လယ္သို႔ ထြက္ေပါက္လမ္းမ်ားကို သိမ္းယူၿပီးသည္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔သည္ လက္နက္ေကာင္းမ်ားကို ဝယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ပသို႔ သြားရန္လုိပါသည္။ ထိုအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းရပါလိမ့္မည္။ ရန္သူ၏ အသံလႊင့္႐ံုကို ေဖာက္ခြဲၿပီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မေဖာက္ခြဲရ လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ၾကၿပီးျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု အသစ္ တည္ေထာင္ၿပီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အသံလႊင့္႐ံုတစ္ေနရာမွေန၍ ကမၻာသို႔အသံလႊင့္ ေၾကညာရပါ လိမ့္မည္။ ဤအေရးကိစၥမ်ားကို စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ရန္အတြက္ လူႀကီးမင္းတို႔က ကြၽန္ေတာ့္အား ေငြအား၊ လူအား၊ လက္နက္အားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးတို႔ကို အကူအညီေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
(အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေစာမိုးကုပ္စက္ဝိုင္း၏ အၾကံေပးခ်က္မူရင္းမွ ဘာသာ ျပန္ခ်က္)
x x x
ဤကား အစၥေရးႏုိင္ငံတြင္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ေနခဲ့ဖူး ေသာ ေစာေက်ာ္ရွိန္၏ စိတ္ကူးယဥ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူဗဟိုသည္ ေစာေက်ာ္ရွိန္၏ အၾကံေပးခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႔မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ေစာေက်ာ္ရွိန္(ခ)ကာဂ်ီတန္သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ဘရင္ဂ်ီ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးထံ သို႔လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း စာေရး၍ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့သည္-(၁။      ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၊ ၂၈။)
x x x
''တပည့္ေတာ္ဟာ အစိုးရအလုပ္ကို မလုပ္ဘူး၊ တပည့္ေတာ္ဟာ အစိုးရေပၚလစီကို ရြံမုန္းပါတယ္။ အစိုးရက်ဆံုးသြားေအာင္ တပည့္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ေန႔မွာ တပည့္ေတာ္ တို႔ဟာ ျပည္ပမွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အရာအခ်ဳိ႕ကို ဝယ္ရန္ လိုအပ္လာပါလိမ့္မယ္လို႔ တပည့္ေတာ္ ထင္ပါ တယ္။ အဲဒါ ဘာလည္းဆိုေတာ့ ေနာက္ေတာ့ တပည့္ ေတာ္အေနနဲ႔ ဆရာေတာ္အရွင္ဘုရားထံကို ေလွ်ာက္ပါ႔ မယ္ဘုရား။
ဆရာေတာ္ အရွင္ဘုရားရဲ႕ ႏုိင္ငံကို ေရာက္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ တပည့္ေတာ္ထံကို စာေရးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဘုရားရဲ႕ ႏုိင္ငံက အခ်ဳိ႕ ေသာ အကူအညီမ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာရမယ္ဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို႔ အလြန္ဝမ္းသာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။''
(ေစာေက်ာ္ရွိန္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ ေပးစာမွ)
x x x
ေကအင္န္ယူပါတီသည္   ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ခ်မွတ္ေပးသည့္ ေမာ္စီတုံးဝါဒကို အျပည့္အဝ နာခံက်င့္သံုးေနေသာ္လည္း အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီရရွိေရးကိုလည္း စြန္႔ပယ္၍ မထားခဲ့ေပ။ ထားဝယ္၊ တနသၤာရီမွ စက္ေလွျဖင့္ ပို႔ေပးေနသည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ဝယ္ယူရရွိေသာ လက္နက္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ တကယ္တမ္း က်င့္သံုးေနေသာ လမ္းစဥ္မွာမူ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းေရး လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ေကအင္န္ယူႏွင့္ မဒညတမ်ားက လူသတ္၊ ျပန္ေပးဆြဲ၊ ဓားျပတိုက္၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ ရြာမီး႐ႈိ႕ စသည္ျဖင့္ ကမ္းကုန္ေအာင္ ရက္စက္စြာ ညႇဥ္းဆဲခဲ့ၾကေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားခဲ့ရေလသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီ၏ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ႏွင့္ မဒညတ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ (ဗဟို)သည္ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပ၍ လမ္းစဥ္ေပၚလစီအသစ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝး၌ ''ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေကအင္န္ယူပါတီကြန္ဂရက္အၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္က်င္းပသည့္ (၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ေကအင္န္ယူ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းခဲ့ ေသာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကိုတင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာမွာ ေပၚလစီလမ္းစဥ္ အသစ္ပင္ျဖစ္ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ''၁၉၆၄ ခုႏွစ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္''(၆၄ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ၆၅ ဆံုးျဖတ္ခ်က္)ကို အေျခခံ၍ ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇  ခုႏွစ္၊  ေအာက္တိုဘာလ  ၂၈  ရက္ေန႔တြင္ မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕(ဗဟို) ကလည္း ''အေထြေထြ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားႏွင့္ လမ္းၫႊန္''ဆိုသည့္ ၫႊန္ၾကား ခ်က္တစ္ရပ္ကို ပို႔ေပးခဲ့သည္။
မဒညတ(ဗဟို)၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္-
x x x
''ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္၏ မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒကို ရွင္းျပရင္ မူေပါင္းအေထာင္အေသာင္းရွိေပမယ့္၊ ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ပုန္ကန္တာ တရားတယ္''
''ေသနတ္ေျပာင္းဝက အာဏာထြက္တယ္ဟူေသာ ဖိႏွိပ္ခံလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္ေျမာက္ေရး သည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွအပ အျခားလမ္း မရွိေၾကာင္း၊ တစ္ေလာကလံုးဆိုင္ရာ အမွန္တရား၊ ေက်းလက္ကို  အေျခခံ၊  ေက်းလက္မွ  ၿမိဳ႕ကိုဝိုင္း တစ္တိုင္းျပည္လံုး အာဏာသိမ္းဟူေသာ ေရရွည္ျပည္ သူ႔စစ္သေဘာတရား ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္၏ တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းပရိယာယ္ ဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား၊  ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲခံေရးသေဘာတရား မ်ားစသည့္ ယခုေခတ္ မာ့ခ္စ္ဝါဒ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ ေသာ ေမာ္စီတုံးအေတြးအေခၚကို လမ္းၫႊန္မထားဘဲ ကိုလိုနီတစ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားတို႔မွ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေအာင္ပြဲရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ''
''ထို႔ေၾကာင့္  ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္  မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒမွ ေမာ္စီတံုးအေတြးအေခၚကို အေလးအနက္ေလ့လာကာ ျမန္မာျပည္အခုိင္အမာေတာ္လွန္ေရး လက္ေတြ႕ ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ရမည္။''
(မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕(ဗဟို)၏ အေထြေထြ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္လမ္းၫႊန္မွ)
xxx
အထက္ပါ မဒညတ(ဗဟို)၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ရဲေဘာ္ေရႊညိဳ(ေခၚ) ရဲေဘာ္ ခင္ႀကီး(က်ဆံုး)ႏွင့္ ရဲေဘာ္စည္(ေခၚ)ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္ (က်ဆံုး)တို႔က တာဝန္ယူ၍ ေရးသားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ မဒညတ(အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု)သည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လံုးဝ အုပ္စီးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို အတိအက် လိုက္နာ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္လည္း မဒညတမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပေပၚလစီမ်ားကို လက္ခံလိုက္ ေလသည္။
သို႔ႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကပီအယ္လ္အက္ဖ္) တပ္မ(၂)ႏုိင္ငံေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေသာင္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္လုိက္သည္။(၁။        ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၊ ၃၃။)
''ကေန႔ကေတာ့ ငါ႔ရဲ႕အေဖနဲ႔ ငါ႔ရဲ႕ဘုရားက ေတာ့ မဟာအေတြးအေခၚ(ေမာ္စီတုံးအေတြး အေခၚ)ပဲ။ မဟာအေတြးအေခၚကို ဘယ္ေနရာမွာ က်င့္သံုးက်င့္သံုး မွန္တယ္၊ ေပါက္ေခါင္း မွာ ဒီအေတြးအေခၚကို က်င့္သံုးခဲ့လို႔ ေအာင္ပြဲႀကီး ေတြရခဲ့တယ္။ ျပည္ပေရဒီယိုကေတာင္ ေပါက္ ေခါင္းေအာင္ပြဲသံကို ေဖာ္ထုတ္ဂုဏ္ျပဳေနတယ္။ ငါတို႔ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွာလည္း ေပါက္ေခါင္းလိုပဲ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးၿပီး ေအာင္ပြဲေတြ ရယူဖို႔လိုတယ္။ မဟာတိုက္တိုင္းေအာင္ အေတြးအေခၚကို အဲဒီလို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရမယ္။ ဒီအေတြး အေခၚရဲ႕ အႏွစ္သာရက ေတာ့ ေသရဲရမယ္၊ သတ္ရဲရမယ္ဆိုတာပဲ။''
ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ က်င့္စဥ္အတိုင္းပင္ အာဏာနီတည္ေဆာက္ ေရး၊ အာဏာျဖဴ ျဖဳတ္ခ်ေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾက ေတာ့သည္။
''ငါတို႔ရဲ႕ အာဏာနီကို လက္မခံရင္၊ လလသသ ေတြ လက္ခံဖြဲ႕ရင္၊ စပါးေတြ အစိုးရ ေရာင္းရင္၊ ႏြားဆိုရင္ ဟင္း၊ လွည္းဆိုရင္ ထင္း၊ လူဆုိရင္ က်င္းပဲ၊ ဒါဟာ ငါတို႔လိုက္ရမယ့္ ေပါက္ေခါင္း လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္၊ ဒါဟာ မဟာအေတြး အေခၚပဲ''
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေသာင္းတို႔ လူစုသည္ ေဖာ္ျပ ပါအတိုင္း ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ေဒသတြင္ အာဏာနီ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္စြာ လႈပ္ရွားေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ ယူပါတီအတြင္းမွ ႐ိုးသား၍ အစဥ္အလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္   ေကအင္န္ယူပါတီ၏ ေပါက္ေခါင္း လမ္းေၾကာင္း(ေခၚ) လမ္းစဥ္သစ္ကို 'တပည့္ခံလိုေသာ အေတြးအေခၚ။'  'ပံုတူကူးလမ္းစဥ္' စသျဖင့္ ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ ေစာေမာင္ေလး၏ ေဝဖန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။(၁။    ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၊ ၃၅။)
xxx
''ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ေလ့လာရာတြင္ အႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္အတြင္း ပါတီညီလာခံတစ္ခါသာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေတာ့ မည္မွ်ျဖစ္သည္ကို မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ၏ ၆၄ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္မူႏွင့္ ပါတီဗဟိုအတြင္း အယူအဆမွားယြင္းေသာ ဗဟို ေကာ္မတီမ်ားအား အမွားအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အမွန္အတြက္ရပ္တည္ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီကို ခ်ီးက်ဴးသည့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို ေတြ႕ရေပသည္။
''၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္မူ အေကာင္းအတြက္ မွတ္တမ္း တင္ခံရေသာ ဗဟိုေကာ္မတီရဲေဘာ္ဘတင္(ဂိုရွယ္) အား သတ္ပစ္သည္ကို ေတြ႕ရျပန္ရာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီမ်ားသည္ အမွန္တရားအတြက္ မည္သည့္အခါမွ ေၾကာက္ဒူး တုန္ၾကမည္မဟုတ္။
''ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမာ့ခ္စ္သည္ တစ္ေယာက္ တည္းရွိစဥ္အခါကပင္ ဓနရွင္ လူယုတ္မာအမ်ားစုႀကီး ၏ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ခိုက္မႈကိုပင္ ေမြးညင္းတစ္ပင္မွ် မကြၽတ္ဘဲ ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။
''ဤမွန္ကန္ေသာ ေထာက္ထားခ်က္အရပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမွာလည္း မည္သူ ပင္ မာ့ခ္စ္ဝါဒကို ဆန္႔က်င္ပါေစ၊ ေသဒဏ္ေပးသည္မွာ မည္သည့္မာ့ခ္စ္ပါတီမွာမွ မေတြ႕ဖူးေပ၊ ရာဇဝတ္ မႈက်ဴးလြန္သူေတြကိုသာလွ်င္ အျပစ္ေပးသည္သာ ရွိေပသည္။''
''မာ့ခ္စ္ဝါဒသည္ သြင္းကုန္ပမာ ေပးသြင္း၍ ရေသာ အရာမဟုတ္၊ ပါဆယ္ႏွင့္လည္း ထုပ္ပို႔၍ရ ေသာ အရာမဟုတ္၊ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္သာ မိမိသည္ေသရမွာကိုပင္ မေၾကာက္ဘဲ လုပ္ကိုင္ခံယူၾကသည္ သာ ျဖစ္သည္။ ယခုမူ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဤကဲ့သို႔မခံယူဘဲ ဓနရွင္တို႔သံုးႏႈန္းသည့္ပမာ မိမိ၏ အယူ အဆႏွင့္ မကိုက္ညီမလုပ္လွ်င္ လက္မခံလွ်င္ သတ္ပစ္ သည္ဆိုသည္မွာ ဓနရွင္ထက္ပင္ ဆုိးသည္မဟုတ္ပါ ေလာ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပါတီကိုလည္း မည္ကဲ့သို႔ အားကိုး ရပါမည္နည္း။
''မာ့ခ္စ္ဝါဒပါတီသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈလည္း ရွိ၊ ဒီမိုကေရစီလည္းရွိေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဗဟုိမွ ေအာက္ေျခသို႔ မဖိရ။ ေအာက္မွလည္း အထက္ သို႔ အက်ပ္မကိုင္ရ၊ ယခုမူ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ေအာက္ေျခကိုဖိျခင္း မဟုတ္ပါေလာ။
''ေကအင္န္ယူပါတီအေနႏွင့္မူ ဤကဲ့သို႔မဟုတ္၊ ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ အက်ပ္ကိုင္ေနျခင္း* (* ေကအင္န္ယူ ပါတီတြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းေကာ္မတီက ဗဟိုကို လႊမ္းမိုးေနျခင္း။) ျဖစ္ရာ မည္သည့္ပါတီသည္ ေအာင္ပြဲကို ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ပါေတာ့ မည္နည္း''
(ေကအင္န္ယူပါတီ၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီ ေစာ ေမာင္ေလး၏တင္ျပခ်က္မူရင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၂ မွ)
xxx
ဤကား ေကအင္န္ယူပါတီအရန္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္မွဴးေစာေမာင္ေလး၏ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ ၁ဝ ရက္ေန႔တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးထံသို႔ တင္ျပခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။ ေစာေမာင္ေလးက ယင္းစာတမ္းကို ''(၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ ေကအင္န္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စာတမ္းမ်ားအေပၚ ေဝဖန္သံုးသပ္ခ်က္'' ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည္။
သို႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ မည္သည့္ ကန္႔ကြက္ခ်က္၊ ေဝဖန္ခ်က္ကိုမွ် ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ေပ။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းသည္ မဒညတကလည္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တိုက္႐ိုက္ဦးေဆာင္မႈအရ 'ေအာင္ပြဲ သံ စစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္း'ကို ခ်မွတ္ေပးလိုက္သည္။ ေအာင္ပြဲသံစစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္းကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔၏ ''စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္''အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။(၁။ ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆။)
 ေအာင္ပြဲသံစစ္ဆင္ေရးစီမံကိန္း၏ စစ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္မွာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အကုန္အထိျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ကို တန္ျပန္ထိုးစစ္ျဖင့္ ႐ိုက္ခ်ဳိးရမည္ဟု ဆုိသည္။ ေခ်မႈန္း ေရးတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္အင္အားနည္း စစ္ေၾကာင္းငယ္မ်ားႏွင့္ အင္အားႀကီးစစ္ေၾကာင္းတို႔၏ ေရွ႕ေျပးကင္းတပ္စိတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရမည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္သာ လမ္းၫႊန္ထားသည္။
ေက်းလက္လူတန္းစားတိုက္ပြဲႏွင့္ အာဏာနီ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဆင္းရဲမႈကိုအေျခခံစည္း႐ံုး၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ကိုေဖာ္၊ ရန္သူေထာက္တိုင္မ်ားကို ၿဖိဳခ်၊ အေထာက္ေတာ္သုတ္သင္၊ ျပည္သူကို လက္နက္ တပ္ဆင္၊ စစ္ေနာက္ပိုင္းကို ေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္သြားရမည္ စသည္ျဖင့္ လမ္းၫႊန္ၿပီး ၎တို႔ၾသဝါဒ နာခံေရးအတြက္ကို တိုက္တြန္းထားသည္။ စပါးပံု၊ စပါး ဂိုေဒါင္ႏွင့္ စပါးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား ဖ်က္ဆီး ေရး၊ ဆန္စက္မ်ား ဖ်က္ဆီးေရး၊ ပုသိမ္ - ဟသၤာတ၊ ဟသၤာတ - ၾကံခင္း၊ သာရေဝါ - ရန္ကုန္ မီးရထား လမ္းမ်ား ဖ်က္ဆီးေရးမ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ၫႊန္ၾကားထားသည္။   စစ္ကြက္မ်ားသတ္မွတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း တာဝန္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ထားသည္။
 (၁)    စစ္ကြက္(၁)
          ဝါးေတာကြင္းေခ်ာင္း ေျမာက္ဘက္မွ ျမန္ ေအာင္နယ္အဆံုးအထိ သတ္မွတ္သည္။ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၄)၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္တပ္ ႏွင့္ ေကပီအယ္လ္ေအတပ္ရင္း(၃)တို႔ရွိၿပီး ဗိုလ္သက္ေဖာ၊ ဗိုလ္ေဝးႏွင့္ ဗိုလ္စိုးႀကီးတို႔က ဦးစီးမည္။
(၂)     စစ္ကြက္(၂)
          ဝါးေတာကြင္း ေတာင္ဘက္မွ ဖိုးေထာ္ေခ်ာင္း အထိ သတ္မွတ္သည္။ စစ္ကြက္(၂)တြင္ ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၃)၊ ဗကပတိုင္းတပ္၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္တပ္တို႔ရွိၿပီး     ဗိုလ္ဂါးမင္း သို႔မဟုတ္  ဗိုလ္စံမင္း၊  ဗိုလ္ထြန္းဦးႏွင့္ ဗိုလ္စံခင္တို႔ဦးစီးမည္။
(၃)     စစ္ကြက္(၃)
          ဖိုးေထာ္ေခ်ာင္း ေတာင္ဘက္မွ ငပုေတာအထိ ျဖစ္သည္။  ေျပာက္က်ားတပ္ရင္း(၅)ႏွင့္ ေကပီအယ္လ္ေအတပ္ရင္း(၂)မွ တပ္ခြဲတစ္ ခြဲရွိမည္။
(၄)     အမွတ္(၇)ခ႐ိုင္တြင္ ဗိုလ္ဂါးမင္းႏွင့္ ရဲေဘာ္တုတ္၊ အမွတ္(၁/၃) ခ႐ိုင္တြင္ ဗိုလ္ ျမသိန္း၊ အမွတ္(၂/၅)ခ႐ိုင္တြင္ ဗုိလ္ေလးမူ၊ ရဲေဘာ္ဗိုလ္ဦး၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ခင္တို႔ဦးစီး မည္။
ဤကား မဒညတ(ဗဟို)မွ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသ အတြက္ ေရးဆြဲေပးသည့္ စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။  စင္စစ္  ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းမွ  မဒညတ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လႈပ္ရွား မႈပင္ျဖစ္သည္။ မဒညတျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ေအာက္ခံပင္ျဖစ္ သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက (၁) ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊ (၂) မအူပင္ခ႐ိုင္၊ (၃) ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ (၄) ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ (၅) ဟသၤာတခ႐ိုင္ဟူ၍ (၅)ခ႐ိုင္ သတ္မွတ္ထားၿပီး တိုင္းေကာ္မတီေျခာက္ဦးမွာ (၁) ရဲေဘာ္စိုးသန္း၊ (၂) ရဲေဘာ္ဝင္းေမာင္၊ (၃) ဗိုလ္ေသာ္၊ (၄) ဗိုလ္ေအာင္ေဖ၊ (၅) ရဲေဘာ္ဗိုလ္ဦး (ေျမာင္းျမ ခ႐ိုင္)ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ခင္ (ဖ်ာပံုခ႐ိုင္)တို႔ျဖစ္ၾက သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ ေကအင္န္ယူပါတီက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၅၆ သိန္းေက်ာ္ ဆက္ေၾကးဝင္ေငြရရွိ သကဲ့သို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္း ၃ဝ ေက်ာ္ ဆက္ေၾကးရရွိခဲ့သည္။(၁။ ျပည္သူ႔စစ္ဒို႔စစ္၊ ဒို႔စစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ။)
ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းကို ဆက္သြယ္ ရာ  ဗဟိုခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။  တနသၤာရီတိုင္းသည္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ   ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အတြက္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးေရးကိရိယာမ်ား စနက္တံမ်ားကို ထိုင္းမွဝယ္ယူ၍ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွတစ္ဆင့္ ရာႏွင့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ပို႔ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ အသံဖမ္းစက္ႏွင့္ ေရႊမ်ားကိုလည္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္တကြ စက္ေလွ ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ မဒညတမွတစ္ဆင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ အင္အားအေကာင္းဆံုး ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသႀကီးကို ခ်ဳပ္ကိုင္စိုးမိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မဒညတႏွင့္ ေကအင္န္ယူမ်ားက ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသႀကီးကို ထင္တုိင္းျခယ္လွယ္ႀကီးစိုးေနၾကစဥ္ တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ခြဲထြက္သြားေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ(ေကအာရ္စီ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာစိန္မႈန္ႏွင့္ ကိုလံဘတ္စ္တို႔အုပ္စုမွာ တသီးတျခားလႈပ္ရွား ေနၿပီး မဒညတႏွင့္ ပူးေပါင္း၍မရဘဲ ရန္ဘက္ျဖစ္ေန ၾကသည္။ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ခ်ိန္က ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ အလံနီမ်ားမွာမူ ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ၊ သံုးေယာက္တစ္ တြဲသာ လႈပ္ရွားႏုိင္ၾကသည္။အလံနီရဲေမမ်ားသည္သခင္စိုး၏ အခ်စ္လဲလွယ္ေရးသေဘာတရားအရ အခ်စ္ေဟာင္းၿဖိဳဖ်က္၍ အခ်စ္သစ္တည္ေဆာက္သည္ ဆိုကာ အခ်င္းခ်င္း စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လူမႈေရး ေဖာက္ ျပန္ေနၾကေလသည္။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization