Home » » အခန္း(၁၉) ျပည္ေထာင္စုပါတီအစုိးရပထစပါတီအာဏာရလာျခင္း

အခန္း(၁၉) ျပည္ေထာင္စုပါတီအစုိးရပထစပါတီအာဏာရလာျခင္းျပည္ေထာင္စုပါတီအစုိးရပထစပါတီအာဏာရလာျခင္း(၁။ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၉၅ မွ ၄၂၅။     )

          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရသည္ အေျခခံဥပေဒအရ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇြန္လေရာက္မွသာဒုတိယသက္တမ္းကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ၊သုိ႔မဟုတ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပ၍အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႀကိဳတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက၁၉၅၉ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ၁၉ရက္တြင္ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ကုိဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ၆ရက္ကုိသတ္မွတ္ၿပီးလူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအတြက္ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၉ရက္ကုိသတ္မွတ္ ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ဳိးစုံသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရေရးအတြက္ မဲဆြယ္ျခင္း၊ စည္း႐ုံးျခင္း၊ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ အပူတျပင္း လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့၏။
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီဝင္မ်ား အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပၿပီး တပ္မေတာ္၊  ရဲႏွင့္ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္  ဘက္လုိက္ျခင္းမျပဳၾကဘဲ တရား မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ အာဏာမလုိခ်င္ေၾကာင္း၊ မလုပ္မျဖစ္၍ ဝင္ထိန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား လိမ္လိမ္မာမာရွိၾကဖုိ႔လုိေၾကာင္း သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။
          ဦးႏု၏ သန္႔ရွင္းဖဆပလမ်ားသည္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ညီလာခံက်င္းပခဲ့သည္။ ဦးႏုက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေစရမည္ဟု ညီလာခံတြင္ အဓိ႒ာန္ျပဳသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးႏုသည္ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတာသူ ေတာင္သားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိရရွိလာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနက ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ သာသနာဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဓမၼႏၲရာယ္ဟု ကင္းပြန္းတပ္၍ စစ္ဆင္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု    ကုိ ခ်ဥ္းကပ္၍စည္း႐ုံးသည္။  ဓမၼႏၲရာယ္စာတမ္းမ်ား ကုိလည္း သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ျဖန္႔ေဝသည္။ တပ္မေတာ္၏ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္မႈသည္ ဦးႏု၏ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္တုိက္ဆုိင္ေနသည္။
          ေဆြ-ၿငိမ္းတုိ႔၏ တည္ၿမဲအုပ္စုက ဦးႏုသည္ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ဘာသာေရးကုိ ခုတံုးလုပ္အျမတ္ထုတ္ သည္ဟု စြပ္စဲြလုိက္သည္။ ဦးႏုက ဖဆပလမကဲြခင္ကပင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျပ႒ာန္းရန္ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆ႒သဂၤါယနာတင္စဥ္ကလည္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေခ်ပသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားရွာ၍ ပုတ္ခတ္စြပ္စဲြလာၾကရာ ဦးႏုသည္ ဘာသာေရးဘက္မွ ရပ္တည္သူအျဖစ္ ေအာင္ျမင္လာသည္။ ဦးႏုက အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းျဖင့္ မေနဘဲ အိမ္ငယ္ျဖင့္သာေနျပသည္။ ဂ်စ္ကားကုိသာ စီးသည္။ သတင္းစာဆရာမ်ားကုိဖိတ္၍ ကုိယ္က်ဳိးမရွာ ေၾကာင္းျပသသည္။ ေဆြ-ၿငိမ္း တုိ႔မွာမူ တုိက္တာမ်ား ျဖင့္ေနၿပီး  မာစီဒီးကားကုိစီးၾကသည္။  ႏုိင္ငံျခား သတင္းေထာက္မ်ား  အထင္ေသးမည္စုိးသျဖင့္ အဆင္းရဲခံရန္မလုိဟု ယူဆၾကသည္။
          ေဆြ-ၿငိမ္း အုပ္စုက တပ္မေတာ္ထဲမွ ရဲေဘာ္ မ်ားကုိ ''တုိ႔လူေတြ''ဟု ေျပာကာ စည္း႐ုံးလာၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ အိမ္ေစာင့္အစုိးရအဖဲြ႕သည္ ပင္လွ်င္ တည္ၿမဲမ်ားက စီစဥ္ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ဝါဒျဖန္႔ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္လွ်င္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား တပ္သုိ႔ျပန္ပုိ႔မည္ဟု ေၾကညာျပန္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ရာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ေၾကညာခ်က္မွာ မည္သုိ႔မွ် မထူးျခားေတာ့ေပ။
          ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ  အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္       တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးေလာကကုိ ကင္းကင္း ရွင္းရွင္းေနခဲ့ရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားသုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်ဆင္း၍ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မပတ္သက္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ဦးႏုက ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ လက္မခံဘဲ ဒီမုိကေရစီကုိ ထူေထာင္မည္ဆုိပါက အသည္းၾကားမွမဲတစ္ျပားကုိ ေပးပါဟု မဲဆြယ္သည္။ မဲပုံးအေရာင္ကုိ သာသနာအေရာင္အျဖစ္ အဝါေရာင္ ကုိသုံးသည္။ ဦးႏု၏ဓာတ္ပုံကုိ မဲပုံးအမွတ္အသား အျဖစ္သုံးသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကိဳ၍ ျမဴနီစီပယ္လူႀကီး ေရြးခ်ယ္ပဲြက်င္းပရာ ၂၅ ေနရာ   စလုံး သန္႔ရွင္းကႏုိင္သည္။ မႏၲေလးႏွင့္အျခားၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္လည္း သန္႔ရွင္းတုိ႔ႏုိင္သည္။
          တပ္မေတာ္သည္ ယခင္က ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဖဆပလကုိ ကူညီခဲ့ရဖူးသည္။ ဖဆပလႏုိင္ငံေရး အာဏာရရွိမွ တုိင္းျပည္ညီၫြတ္မည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ဖဆပလ  အင္အားနည္းပါးေသာနယ္မ်ားသုိ႔ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ သည္။ တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ မဲသည္အႏုိင္အ႐ႈံးကုိ ဆုံးျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မူလတပ္မေတာ္ သည္ တပ္ဖဲြ႕ဝင္တို႔၏ မဲေပးစနစ္ကုိ ျပင္ဆင္လုိက္သည္။ တပ္မေတာ္သား မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဇာတိ ၿမိဳ႕ရြာ၊ သုိ႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာတြင္သာ မဲစာရင္းဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေရာက္ရာေနရာတြင္   မဲေပး၍မရ။ ဇာတိအတြက္သာ မဲေပးႏုိင္သည္။ အေဝးေရာက္မဲကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားတုိ႔၏မဲမွာ တရားမွ်တ သြားသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းသည္  ၁၉၅၉  ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ မိတၴီလာၿမိဳ႕၌ တပ္မွဴးမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံကာ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍မွာၾကားသည္။ ယင္း မွာၾကားခ်က္မ်ားကုိတိပ္ေခြျဖင့္ကူး၍လည္း တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)တစ္ရပ္လုံးသုိ႔ ျဖန္႔ေဝကာ ထပ္တလဲလဲ ဖြင့္ျပေစခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၄၁ဝ မွ ၄၁၇ အထိ။)
xxx
          ''ဒီေတာ့  ဒီေနရာမွာ  ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိက်င့္သုံး ရမလဲဆုိေတာ့ ဒီေန႔ကစၿပီးေတာ့ေပါ႔ကြာ၊ ေရြးေကာက္ ပဲြၿပီးတဲ့အထိ ဘယ္လုိက်င့္သုံးရမည္ဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ အေရးအႀကီးအဆုံးပဲ၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔လည္း မင္းတုိ႔စိတ္ ထဲမွာ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျဖစ္သြားရေအာင္လုိ႔ မင္းတုိ႔ကုိေျပာရမယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ခုလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ တုိ႔တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္သူ႕ ဘက္ကိုမွ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲနဲ႔ သာသာထုိးထုိး ျဖစ္ ေအာင္ ပင္းတဲ့ဘက္ကုိပင္း၊ ႏွိမ္တဲ့ဘက္ကုိ ႏွိမ္ဆုိတဲ့ ဥစၥာမျဖစ္ရေလေအာင္ တုိ႔ေနဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒါ ျပတ္ျပတ္သားသား မင္းတုိ႔လုပ္သြား႐ုံပဲ။ ဒါဘာျဖစ္လုိ႔ ေျပာရသလဲဆုိေတာ့ အရင္တုန္းကလည္း ငါေျပာၿပီး သားပါ။ တုိ႔ဒီတုန္းက တပ္မွဴးညီလာခံမွာ ဒီလုိပဲ ေျပာလုိက္တာပဲ။ ေျပာလုိက္ေပမယ့္လုိ႔ ငါၾကားရတဲ့ သတင္းကတခ်ဳိ႕ဆုိရင္ဟာ  တပည့္လိမၼာဆရာ အာပတ္လြတ္ပဲ။ တုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ လူႀကီးအေနနဲ႔ မုိ႔လုိ႔ ေျပာတာေျပာရမယ္။ တုိ႔လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ေပးလုိ႔ရွိရင္ျဖင့္ အျပစ္ရွိစရာရွိရင္လည္းပဲ တုိ႔ပဲ အျပစ္ခံလုိက္မယ္။ အဲဒီလုိ သေဘာေပါက္တယ္ဆုိတာ ၾကားရေတာ့ အဲဒီအယူအဆဟာမမွန္ဘူး။ ဘာျပဳလုိ႔ မမွန္တယ္ဆုိတာ ေနာက္ရွင္းျပမယ္။ တပ္မွဴးညီလာခံ မွာေျပာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္အခါတုန္းကလည္းပဲ တကယ္ စိတ္ထဲမွာကုိ ငါ့စိတ္ထဲမွာ သေဘာေပါက္လုိ႔ ဒီအတုိင္း လုပ္ရမယ္ဆုိၿပီးေျပာလုိက္တာပဲ။ အခု ထပ္ေျပာ  တာက ပုိၿပီးရွင္းေအာင္ဆုိၿပီးေျပာျပတာ''
          ''ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ တုိ႔ မွ်မွ်တတျဖစ္ ေအာင္လုပ္ပါလုိ႔ေျပာေတာ့ တုိ႔ကုိအခု အစြပ္စဲြခံေနရ တာ ေတြ႕ရတယ္။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း တိတိလင္းလင္း ေျပာရရင္ တည္ၿမဲအတြက္ လုပ္ေပးတယ္ေပါ့ကြာ။ တည္ၿမဲကလဲြရင္ အကုန္လုံးကုိႏွိမ္တယ္။ ဟုတ္လား။ ဖိတယ္ေပါ့ကြာ။ ဒီေတာ့ အဲဒီသတင္းေတြဟာ ျဖစ္လာ တာဟာလည္းပဲ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာမွန္သေလာက္ မွန္တယ္ဆုိတာကုိ ငါေတြ႕ရတယ္။ ေတြ႕ရတာကေတာ့ တုိ႔တပ္မွဴးငယ္ေတြအေနနဲ႔ အခ်ဳိ႕ဆုိရင္ လူႀကီးပုိင္း ေတာင္ပါပါတယ္။ အတိအလင္းေပါ႔ေလ တစ္ခါတည္း တည္ၿမဲပဲ ေပးရမယ္၊ ဘာမယ္ေျပာတဲ့အထိ ၾကားေနရ တယ္။ ဒီေတာ့ ဒါေတြကေတာ့ မလုပ္ေကာင္းတဲ့ကိစၥပဲ။ အလြန္အကြၽံေတြ၊ ဘာလို႔ အလြန္အကြၽံေတြဆုိတာလည္း ပဲ ေနာက္ပုိင္းရွင္းလာလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ လုိ႔ ေနာက္ထပ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ တုိ႔ ဒီလြန္ခဲ့တဲ့ ၁၁ ရက္ကစၿပီး အမိန္႔တစ္ရပ္ထုတ္လုိက္တယ္။ အဲဒီအမိန္႔လည္းမင္းတုိ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လုိက်င့္သုံးရမယ္ ဘာညာ ဆုိတဲ့ဥစၥာ။ ဒီအမိန္႔ထုတ္ဆင့္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး  တရားမွ်တေသာ  အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရးျဖစ္ေစရန္ဆုိတာ''
xxx
          ''ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ လူထုအၾကည္ညိဳ   ကင္းမယ့္ကိစၥ တစ္ခုမွမလုပ္သင့္ဘူးဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဒီေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ရင္ ခုနက ေျပာခဲ့ တဲ့ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း လုပ္ေပးတာမ်ဳိး၊ တစ္ဖက္ကုိ ႏွိမ္တာမ်ဳိး၊ တစ္ဖက္ကုိ ေျမႇာက္တာမ်ဳိး၊ အဲဒါမ်ဳိးကုိ အေသအခ်ာေရွာင္ပါလုိ႔ ငါထပ္တလဲလဲ ေျပာတယ္။ အဲဒီေတာ့ မင္းတုိ႔ လုိက္နာေစခ်င္တယ္။''
xxx
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မည္သည့္ဘက္မွ ဝင္မစြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု အၾကည္ညိဳပ်က္မည့္ကိစၥမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ၾသဝါဒ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ နယ္ေျမ လုံျခံဳေရးအရေရြးေကာက္ပဲြ ေရႊ႕ဆုိင္းရသည့္ နယ္ေျမ မွာ အလြန္ရွားပါးခဲ့သည္။
          ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ သန္႔ရွင္းဖဆပလမ်ားသည္ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သန္႔ရွင္းဖဆပလ အမတ္ ၁၅၉ ဦး၊ တည္ၿမဲဖဆပလ အမတ္ ၄၂ ဦးႏွင့္ အျခားတစ္သီးပုဂၢလအမတ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံရသည္။ ပမညတအမတ္ ၁၃၅ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ၂၉၇ဝ၆၂ မဲ ရရွိေသာ္လည္း အမတ္ တစ္ေနရာမွ် မရခဲ့ေပ။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ တြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၉၉၁၅၂၁၆ ရွိသည့္အနက္ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္း မဲေပးခဲ့ၾကရာ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သန္႔ရွင္းတုိ႔ ရရွိၿပီး တည္ၿမဲတုိ႔က ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့သည္။ ပမညတမ်ားမွာမူ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ယခင္ ဖဆပလ ညီၫြတ္စဥ္က ပမညတသည္ အတုိက္ အခံပါတီအျဖစ္  ရပ္တည္ႏုိင္ေသာ္လည္း  ယခု ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးေသာအခါ  တည္ၿမဲမ်ားသည္ အတုိက္အခံ အဓိကအင္အားစုျဖစ္လာသည္။ တည္ၿမဲ တုိ႔က သန္႔ရွင္းတုိ႔အႏုိင္ရျခင္းမွာ ဘာသာေရးကုိ ခုတုံးလုပ္ေသာေၾကာင့္ဟု စြပ္စဲြၾကသည္။
          ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္က ဦးႏုကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လုိက္ၿပီး ဧၿပီလ ၅ ရက္တြင္ အစုိးရမူဝါဒကုိ ေၾကညာသည္။ သန္႔ရွင္း ဖဆပလကုိလည္း ဦးႏုက ျပည္ေထာင္စုပါတီ (ပထစ) ဟု ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပထစ အစုိးရသည္ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအာမခံခ်က္မ်ားစြာေပးသည့္အျပင္ ဗုဒၶ ဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေပးမည္ ဟုလည္း ထပ္မံကတိျပဳလုိက္ျပန္သည္။
ဦး၊ ဗိုလ္၊ သခင္အုပ္စုဖြဲ႕စည္းျခင္း
          ပထစအစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေရး  ေၾ<ြကးေၾကာ္သံျဖင့္ စတင္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အၿငိမ္းစား သမၼတႀကီး ဦးဘဦးေခါင္းေဆာင္ေသာ ငါးဦးအၾကံေပး အဖဲြ႕ကုိဖြဲ႕သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျပ႒ာန္းေရးအတြက္ လူေကာ္မရွင္၊ သံဃာေကာ္မရွင္မ်ားကုိ ဖဲြ႕စည္းသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရးကိစၥ  စဥ္းစားရန္ ေကာ္မရွင္မ်ားဖဲြ႕ေသးေသာ္လည္း ယင္း   ေကာ္မရွင္သည္  ရခုိင္ျပည္နယ္၊  မြန္ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္သည္အထိ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ပါတီအတြင္း၌ အကဲြအၿပဲမ်ား စတင္ေပၚေပါက္လာ သည္။ အစုိးရရာထူးခန္႔ထားေရးတြင္လည္း ပါတီတြင္း မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ဆုိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက 'ဗုိလ္'မ်ားအျဖစ္ အုပ္စုဖဲြ႕လာသည္။ တကၠသုိလ္ဘဲြ႕ရ၊ အစုိးရအရာရွိေဟာင္းမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားက 'ဦး' ဟူ၍ အုပ္စုဖဲြ႕သည္။ အခ်ဳိ႕က သခင္ဘဝကတည္းက ႏုိင္ငံေရးလုပ္လာသည္ဆုိကာ 'သခင္' အုပ္စုဖဲြ႕ၾက သည္။ ပထစအစုိးရသည္ တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္မွာပင္   ဦး-ဗုိလ္-သခင္ အုပ္စုမ်ားကဲြကာ ပဋိပကၡျဖစ္လာ သည္။
          ႏုိင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစုံက တညီတၫြတ္ တည္း သေဘာတူထားၾကသည့္အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ အား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍  အာဏာမအပ္ႏွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေရးျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက အိမ္ေစာင့္အစုိးရအား ဖက္ဆစ္အစုိးရသဖြယ္ ေဝဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပထစအစုိးရသည္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ဖ်က္သိမ္း ပစ္လုိက္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ထြန္းစိန္၏ ကြက္သစ္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္တည္ျခင္းမ်ား ကုိ ပထစအစုိးရက ရပ္ဆုိင္းရန္ ၫႊန္ၾကားလုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ မီးေဘးအႏၲရာယ္၊ ဒုစ႐ုိက္မႈအႏၲရာယ္ မ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းေရးမ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္က်န္ေနေသးသည့္ က်ဴးေက်ာ္ကြက္သစ္ မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ က်န္ရစ္ ေနေသးသည္။ ပထစအစုိးရအတြင္းတြင္ ဦးႏုကုိယ္တုိင္ က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံျပေန ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တပ္မေတာ္ကုိ ဖိႏွိပ္ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ႏွင့္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ပထစအစုိးရတက္ခါစမွာပင္ ျပန္လည္ ၍ ဆူပူလာျပန္သည္။
          ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင္    တပ္မေတာ္ေလတပ္ႏွင့္ ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္ေရး သမားတုိ႔၏  အေမရိကန္လုပ္ေလယာဥ္မ်ား ေလေၾကာင္းတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားၾကသည္။ ထုိတုိက္ပဲြတြင္ တပ္မေတာ္ေလ သူရဲတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗုိလ္ပီတာ က်ဆုံး ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ပီတာက်ဆုံးခဲ့သည့္ ေလေၾကာင္းတုိက္ပဲြ သတင္းကုိ  သတင္းစာမ်ားက ေရးသားၾကရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသည္ ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈ အႏၲရာယ္ ကုိ  စုိးရိမ္လာၾကျပန္သည္။  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အေမရိကန္သံ႐ုံးကုိ ဝုိင္းဝန္း၍ ဆႏၵျပၾကရာ အစုိးရက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္း ခဲ့သည္။(၁။ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္။)ျပည္သူမ်ားက ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ပူေန ၾကစဥ္မွာပင္  ပထစအစုိးရမွာမူ  ညီၫြတ္မႈကုိ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေသးေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရွမ္း ေစာ္ဘြားမ်ားက  အစုိးရ၏အားနည္းခ်ည့္နဲ႔မႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဖက္ဒရယ္မူကုိ တင္ျပလာေတာ့၏။
ဖက္ဒရယ္မူ(၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္၊ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ သမုိင္းဝင္စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား။)
          ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းမွာပင္ ရွမ္း ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္လုံးကြၽတ္ ညီလာခံကုိက်င္းပၾကသည္။  ယင္းညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရး ႀကိဳးကုိင္ေကာ္မတီ၊ ရွမ္း ျပည္နယ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္စာတမ္းကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ၾကသည္။ ယင္းစာတမ္းမွာ ဖက္ဒရယ္မူပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစာတမ္းတြင္ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ကုိပါ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖက္ဒရယ္မူက လက္ရွိဖဲြ႕စည္းပုံ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္လူမ်ဳိးစုတုိင္း တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ လုံေလာက္စြာ  ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိဟုဆုိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ မူျဖင့္ ျပန္လည္ေရးဆဲြရန္ ႀကိဳးကုိင္ေကာ္မတီက သေဘာတူဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။
          ဖက္ဒရယ္မူတြင္ ေအာက္ပါတန္းတူညီမွ်မႈ၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ အေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္းေရးဆဲြရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္-
          (၁)     ဗမာျပည္ဖဲြ႕စည္းေရး။
          (၂)     ျပည္ေထာင္စုပါလီမန္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အား အာဏာတူေပးေရး။
          (၃)     လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပည္နယ္တုိင္းညီမွ် ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ေရး။
          (၄)     ဗဟုိျပည္ေထာင္စုအား ေအာက္ပါဌာနမ်ား လႊဲအပ္ၿပီး က်န္ရွိေသာအာဏာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ လႊဲအပ္ ရန္-
                   (က)    ႏုိင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး။
                   (ခ)     ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရး။
                   (ဂ)     ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရး။
                   (ဃ)    ေငြဒဂၤါးႏွင့္ ေငြစကၠဴထုတ္လုပ္ေရး။
                   (င)     စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး။
                   (စ)     မီးရထား၊ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး။
                   (ဆ)    ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရး။
                   (ဇ)     ပယ္လယ္ဆိပ္ကမ္းခြန္ ေကာက္ေရး။
                   (စ်)     ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေတာ္မွ်တစြာ ခဲြေဝေပးေရး။
          ဖက္ဒရယ္မူ၏ နိဒါန္းပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ပထဝီဝင္ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကုိ ေဖာ္ျပထားၿပီး  အပိုင္း(၁)တြင္ ေနာက္ခံသမုိင္းကုိ ဘီစီ ၆၅ဝ ခန္႔ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ  ထုိင္း (ရွမ္း) လူမ်ဳိးစုအေၾကာင္းမွ       အစခ်ီ၍ ေရးသားထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္း လူမ်ဳိးမ်ားမွာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာေဒသျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေပၚလြင္ေအာင္ေရးသားခဲ့သည္။  အပုိင္း(၂)တြင္ စစ္ၿပီးစအေျခအေနမ်ားကုိ ေရးသား သည္။ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္မွ အပုိဒ္ (ဂ) ကုိလည္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အပုိဒ္(ဂ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ဗမာျပည္ မပူးေပါင္း ေရးကိစၥျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေနာက္  ပင္လုံညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား (ပင္လုံစာခ်ဳပ္)ကုိ ေဖာ္ျပျပန္သည္။ အထူးသျဖင့္  ခဲြထြက္ခြင့္ကုိ ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အပုိင္း(၁)တြင္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ အေနႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိေဖာ္ျပသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္မ အခြင့္အေရး မတူပုံကုိ တင္ျပသည္။ အစုိးရသည္ ႐ုိးသားေသာျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ရွိခဲ့ ေသာျပည္နယ္မ်ားကုိ ပုိမုိေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ ျပည္မကုိသာ ျမန္မာျပည္နယ္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္း ပါက ျပည္နယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးကုိ မည္မွ်ခ်ဳပ္ခ်ယ္      ထားေၾကာင္း လက္ေတြ႕သိလိမ့္မည္ဟုလည္းဆုိသည္။ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မ ၂၃၊ ပုဒ္မ ၃ဝ(၁)၊ (၂)ႏွင့္ (၃)၊ ပုဒ္မ ၃၁၊ ပုဒ္မ ၉၁၊ ပုဒ္မ ၉၂၊ ပုဒ္မ ၉၂ (၃)၊ ပုဒ္မ ၉၃၊ ပုဒ္မ ၉၄(၁)၊ ပုဒ္မ ၉၆၊ ပုဒ္မ ၁၂၂၊ ပုဒ္မ ၁၂၈၊ ပုဒ္မ ၁၃၁၊ ပုဒ္မ ၁ ၅၄၊ ပုဒ္မ ၁၆ဝ၊ ပုဒ္မ ၁၆၂(၁)(၂)ႏွင့္ (၃)၊ ပုဒ္မ ၁၆၄(၂)၊ ပုဒ္မ ၂၁၉၊ ပုဒ္မ ၂၂၂ တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပၿပီး ျပင္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း အေရးဆုိထားသည္။ ျမန္မာျပည္မအစုိးရ က ျပည္နယ္မ်ားအား လႊမ္းမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု လည္း စြပ္စဲြထားသည္။
အပုိင္း (၄) တြင္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ (၁) ဖဲြ႕စည္းပုံစနစ္ (Structure) ၊ (၂) အာဏာႏွင့္အခြင့္အေရး ခဲြေဝနည္း(Distribution of Power)၊ (၃)ပါလီမန္ ဖဲြ႕စည္းပုံ၊ (၄) ျပည္ေထာင္စု အခြန္ေတာ္ႏွင့္ ဘ႑ာေတာ္ခဲြေဝေရးတုိ႔တြင္ ခြၽတ္ယြင္း ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ (၅) ျပည္နယ္မ်ား လုံးဝကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Complete Autonomy) ကုိ ေတာင္းဆုိထားသည္။
          ဖက္ဒရယ္မူကုိ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္၊ ရက္စဲြျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ရွမ္းျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ႀကိဳးကုိင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
          ( ၁)    သီရိပ်ံခ်ီ စဝ္ခြန္ေအာင္                                (ရတစညဖ)                        အဖြဲ႕ဝင္။
          ( ၂)    ဦးမွဲ႔                                                     (ရတစညဖ)                        အဖဲြ႕ဝင္။
          ( ၃)    စဝ္ယြက္မုိင္း                                           (ရတစညဖ)                        အဖဲြ႕ဝင္။
          ( ၄)    အဂၢမဟာသေရစည္သူ အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ
                    စဝ္ေရႊသုိက္                                           (ေစာ္ဘြားမ်ားအစည္းအ႐ုံး)       အဖြဲ႕ဝင္။
          ( ၅)    ဝဏၰေက်ာ္ထင္ စဝ္မန္ဖ                                                                     အဖဲြ႕ဝင္။
          ( ၆)    စဝ္ၾကာဆုိင္                                                                                  အဖဲြ႕ဝင္။
          ( ၇)    သေရစည္သူ စဝ္ေရႊမႈံ                                 (ရပညဖ)                           အဖဲြ႕ဝင္။
          ( ၈)    ဦးစံျမ                                                                                         အဖဲြ႕ဝင္။
          ( ၉)    ဦးထြန္းအုံ                                                                                    အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁ဝ)    ဦးထြန္းေအး                                           (ရပလဖ)                           အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၁)    ဦးခမ္း                                                   (ရပလဖ)                           အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၂)    ဦးေအာင္သန္း                                         (ရပလဖ)                           အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၃)    ဦးလြန္း                                                  (အပညဖ)                          အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၄)    ဦးစုိးေမာင္                                             (အပညဖ)                          အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၅)    ဦးခ်စ္ဦး                                                 (အပညဖ)                          အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၆)    ဦးျဖဴ                                                    (ပအမဖ)                           အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၇)    ဦးလွေဖ                                                 (ပအမဖ)                           အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၈)    ဦးေက်ာ္စိန္                                            (ပအမဖ)                           အဖဲြ႕ဝင္။
          (၁၉)    ဦးထြန္းေဖ                                             (တစ္သီးပုဂၢလ)                    အဖဲြ႕ဝင္။
          (၂ဝ)    ဦးခြန္ထီး                                               (တစ္သီးပုဂၢလ)                    အဖဲြ႕ဝင္။
          (၂၁)    ဦးထြန္းျမင့္ကေလး                                    (တစ္သီးပုဂၢလ)                    အဖဲြ႕ဝင္။
          (၂၂)    ဦးခြန္ေနာင္                                            (တစ္သီးပုဂၢလ)                    အဖဲြ႕ဝင္။
          (၂၃)    ဦးရီေရာင္း                                             (တစ္သီးပုဂၢလ)                    အဖဲြ႕ဝင္။
          (၂၄)    စဝ္မန္ဖ                                                 (တုိးခ်ဲ႕အဖဲြ႕ဝင္)                    အဖြဲ႕ဝင္။
          (၂၅)    မဟာသေရစည္သူ ဦးၾကာပု                          (တုိးခ်ဲ႕အဖဲြ႕ဝင္)                    အဖြဲ႕ဝင္။
          (၂၆)    သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘÓဏ္                                    (တုိးခ်ဲ႕အဖဲြ႕ဝင္)                    အဖြဲ႕ဝင္။
          (၂၇)    မဟာသေရစည္သူ စဝ္ထြန္းေအး                    (တုိးခ်ဲ႕အဖဲြ႕ဝင္)                    အဖြဲ႕ဝင္။
          (၂၈)    ဦးခြန္စံျမတ္                                            (တုိးခ်ဲ႕အဖဲြ႕ဝင္)                    အဖြဲ႕ဝင္။
          (၂၉)    စဝ္ေက်ာ္ေခါင္                                         (တုိးခ်ဲ႕အဖဲြ႕ဝင္)                    အဖြဲ႕ဝင္။
          (၃ဝ)    စဝ္ေဆဟုမ္                                            (တုိးခ်ဲ႕အဖဲြ႕ဝင္)                    အဖြဲ႕ဝင္။
          (၃၁)စဝ္ၾကာစုံ                                                   အတြင္းဝန္                 အတြင္းေရးမွဴး
                                                                            (ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီ) 
          (၃၂)    သေရစည္သူစဝ္ျပည့္                                  သဘာပတိ                သဘာပတိ
                                                                            (ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီ)

          ဖက္ဒရယ္မူသည္ ျပည္ေထာင္စုအား ၿဖိဳခဲြပစ္မည့္ မူျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူကုိ ေရးဆဲြသူမ်ားတြင္ အာဏာ စြန္႔လုိက္ရ၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားက လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ ျပည္မမွ ခြဲထြက္ ေစရန္ ရည္ရြယ္လႈပ္ရွားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပထစ အစုိးရ၏အင္အားခ်ည့္နဲ႔မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္း မႈမ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕ ပူးေပါင္း၍ လုပ္ၾကံၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ပထစအစုိးရသည္ ဖက္ဒရယ္မူအေရးဆုိလာမႈကုိ မည္ကဲ့သုိ႔မွ် ေျဖရွင္း ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း
          ပထစအစုိးရအဖဲြ႕အတြင္း ဦး၊ ဗုိလ္၊ သခင္အုပ္စု မ်ား ကဲြျပားေနခ်ိန္၊ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက ဖက္ဒရယ္မူ ကုိ ေရွ႕တန္းတင္လာခ်ိန္မွာပင္ ဦးႏုသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကုိ လႊတ္ေတာ္၌တင္သြင္းသည္။ ဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (တတိယျပင္ဆင္ခ်က္) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။
          ''ဗု ဒၶ ဘာ သာ သာ သ နာ ေတာ္ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားအမ်ားဆုံး ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာႀကီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာ သာသနာျဖစ္ေစရမည္။''
          ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္း ေပးလုိက္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ေက်နပ္ ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မည္ကဲ့သုိ႔မွ် ထူးျခားလာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အစုိးရသည္ အျခားဘာသာဝင္မ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္လာၾကမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကုိ ဆက္လက္ျပင္ဆင္ရ ျပန္သည္။ အျခားဘာသာမ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ႏုိင္သည္။ သင္ၾကားႏုိင္သည္ဟု ျဖည့္စြက္ ေပးရသည္။ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (စတုတၴ ျပင္ဆင္ခ်က္) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၂ဝ တြင္ မိဘမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူငယ္မ်ားအား ယင္းတုိ႔ ကုိးကြယ္သည့္  ဘာသာမဟုတ္သည့္  ဘာသာကုိ မသင္ၾကားရဟု ပိတ္ပင္ေပးရမည္။ ဘာသာသာသနာ အရပ္ရပ္ကုိလည္း အစုိးရက ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ဆုိသည္။
          ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာသာသနာ ခ်ီးေျမႇာက္ေထာက္ပံ့ ေရးအက္ဥပေဒျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား၊ ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္  ဗုဒၶဘာသာ တရားစာမ်ားကုိသင္ၾကားျခင္း၊ အစုိးရႏွင့္ ေဒသႏၲရ႐ုံး မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ဥပုသ္ေန႔တြင္ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ မ်ားအသံလႊင့္ျခင္း၊ ဥပုသ္ေန႔တြင္ အရက္ဆုိင္မ်ား ပိတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ျပ႒ာန္းလာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာကိစၥကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္လာၾကသည္။ အစုိးရက ဦးသိမ္းေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စုံစမ္းေရးအဖဲြ႕ကုိ ျမစ္ႀကီးနားသုိ႔ ေစလႊတ္ရသည္။ ျမစ္ႀကီးနားလူထုက ျပင္းထန္စြာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ၾကသျဖင့္ တပ္မေတာ္က စုံစမ္းေရး အဖဲြ႕ကုိကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းမ်ားက ဦးႏုကုိေထာက္ခံၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားဘာသာမ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အေစာင့္ အေရွာက္ေပးရန္ ထပ္မံျပ႒ာန္းျပန္ေသာအခါ ရဟန္း သံဃာမ်ားကကန္႔ကြက္ၾကျပန္သည္။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားဘာသာမ်ား ကုိလည္း တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးေပးရသျဖင့္ မထူးျခားဟုဆုိၾကသည္။
          စင္စစ္ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္  အေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္ျခင္း၊  အျခား ဘာသာမ်ားအတြက္ အေျခခံဥပေဒကုိ ထပ္မံျပင္ဆင္ ျခင္းတုိ႔မွာ  ကုိးကြယ္ရာဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ မည္သုိ႔မွ် ထူးျခားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရး သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ေရာစြက္လာသျဖင့္ ဆူပူအုံၾ<ြကမႈမ်ား ကုိ ပုိမုိဆုိးရြားလာေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပ႒ာန္း ေရးကိစၥေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္က်ယ္ျပန္႔လာၾကသည္ဟု ဆုိရေပမည္။
ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း
          ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ကရင္-ဗမာ အေရးအခင္းတြင္ အမွတ္(၁) ကခ်င္ေသနတ္ကုိင္ တပ္ရင္းမွ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ ေတာခုိသြားေသာ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေနာ္ဆုိင္းမွာ ေကအင္န္ဒီအုိတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ဒီအုိအင္အားစုအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လား႐ႈိး ၿမိဳ႕ အစုိးရအထက္တန္းေက်ာင္း၌  အ႒မတန္းပညာ သင္ၾကားေနေသာ ေဇာ္ဆုိင္းသည္ ေနာ္ဆုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ေတာခုိခဲ့သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ဆုိင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခုိလႈံသြားရာ၌ ေဇာ္ဆုိင္းသည္ လုိက္ပါမသြားဘဲ သံေတာင္၊ ေဘာဂလိ ေဒသရွိ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားခဲ့ သည္။
          ၁၉၅၉  ခုႏွစ္တြင္  ေကအင္န္ဒီအုိအဖြဲ႕မွ ဂ်ီလစ္လင္း (ကခ်င္အမည္ ေဇာ္ေဘာက္) ဆုိသူအား ေဇာ္ဆုိင္း၏အၾကံေပးအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ ၿပီး ေဇာ္ဆုိင္းႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေျမေအာက္စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရန္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေဇာ္ဆုိင္းႏွင့္ ဂ်ီလစ္လင္း သည္ ေဇာ္ဆုိင္း၏မိခင္ျဖစ္သူ ေက်ာင္းဆရာမ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဟုိကုန္တုိက္နယ္၊ နမ့္အန္ရြာ (အက္စ္တီ-၈၈၈၉)တြင္ ခုိေအာင္းၿပီး ေျမေအာက္ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ ေဇာ္ဆုိင္း၏ညီျဖစ္သူ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ေဇာ္ထူး သည္လည္း တကၠသုိလ္မွထြက္ေျပးၿပီး ေဇာ္ဆုိင္းထံသုိ႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းေတာခုိခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမွတ္(၄)ကခ်င္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံရၿပီး သိႏၷီတြင္ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ဒုတိယတပ္ၾကပ္ လမုန္တူးဂ်ဳိင္၊  တကၠသုိလ္မွထြက္၍  ကြတ္ခုိင္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေနေသာ လမာလရိန္းတုိ႔သည္ ေဇာ္ဆုိင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပါင္းမိၾကၿပီး ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (Kachin Independence Organization K.I.O) ကုိ စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။
          ေကအုိင္အုိ ေျမေအာက္အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဇာ္ဆုိင္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဇာ္ထူး၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ လမာလရိန္းတုိ႔က တာဝန္ယူ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္  ရွမ္းျပည္နယ္၌  ႏုိင္ငံေရး သမား အခ်င္းခ်င္းေနရာလုၾကရာမွ ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕၏ခါးပုိက္ေဆာင္အျဖစ္ဖဲြ႕စည္းရန္  ေကအုိင္အုိ အား လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေထာက္ပံ့ရာမွ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အင္အားမွာ ၂၇ ေယာက္ ရွိခဲ့ေလသည္။
ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား
လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းမႈ စတင္ျခင္း
          ေကအုိင္အုိအဖြဲ႕သည္  ၁၉၆ဝ  ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ေငြတုိက္အား စတင္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကုိင္လႈပ္ရွား မႈကုိ စတင္ခဲ့ေလသည္။
          လား႐ႈိးေငြတုိက္ေဖာက္ကာ  လက္နက္ကုိင္ လႈပ္ရွားမႈစတင္သည္ႏွင့္ လား႐ႈိး၊ ကြတ္ခုိင္ေဒသမွ ေဇာ္ဆုိင္း၊ ေဇာ္တူးတုိ႔ စည္း႐ုံးထားရွိသည့္ ကခ်င္ လူငယ္မ်ားမွာလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းေတာခုိခဲ့ၾကသည္။ အင္အား ၁ဝဝ ခန္႔စုစည္းမိေသာအခါ တပ္မဟာမွဴး အျဖစ္ ေဇာ္ဆုိင္းကလည္းေကာင္း၊ တပ္မဟာ ဗုိလ္မွဴး အျဖစ္ ဂ်ီလစ္လင္းကလည္းေကာင္း တာဝန္ယူလ်က္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္  လြယ္ေတာက္တြင္  ၁၉၆၁  ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္၌ ေကအုိင္ေအ (Kachin Independence Army) (K.I.A) ေခၚ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္စီ (Kachin Independence Council K.I.C)ကုိ စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေလသည္။
          ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕အနီး ဆင္လီရြာ ၏ အေရွ႕ဘက္ ၁ဝ မုိင္ခန္႔အကြာတြင္ အေျခခ်စခန္း တစ္ခုတည္ေဆာက္၍ အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္း အမွတ္(၁)ကုိ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္၌ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း (၁)ကုိ ဗန္းေမာ္နယ္ေျမ မြန္ဘာပါတြင္လည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္း(၂)ကုိ လမာ လရိန္းဦးစီးကာ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ မုံးစီး၊ မုံးထန္ နယ္ေျမတြင္လည္းေကာင္း ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်းရြာမ်ား၌ ဗြီဒီအက္ဖ္ (Villager's Defence Forces)ေခၚ ေက်းရြာကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ အျဖစ္ ဖဲြ႕စည္းကာ တူမီးမ်ားတပ္ဆင္လ်က္ မိမိတပ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ တာဝန္ေပး ခုိင္းေစခဲ့ၾကသည္။
          ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းကုိ လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမႈတြင္ ဖီေမာ္၊ ေဂၚလန္၊ ကန္ဖန္ေဒသ မ်ားအား တ႐ုတ္ျပည္နယ္နိမိတ္အတြင္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပမႈအေပၚ ေနရာအႏွံ႔ ဆႏၵျပမႈအား အခြင့္ေကာင္း ယူ၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းပေဒသရာဇ္မ်ားမွ ဖက္ဒရယ္ မူကုိ စတင္ေတာင္းဆုိလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေကအုိင္အုိတုိ႔အေနျဖင့္ တုိက္ကြက္မ်ားရရွိလာခဲ့ၾက သည္။ လူမ်ဳိးေရးအျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈကုိ အရင္းခံ၍ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈ၊ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရး စသည္တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပကာ လြတ္လပ္ေသာ ကခ်င္ သမၼတႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္လာခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မသိ နားမလည္ေသာ လူငယ္လူရြယ္အမ်ားအျပားမွာ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ရေလသည္။
ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္
          ပထစအစုိးရလက္ထက္တြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားမွာမ်ားစြာ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိ သည္။ ဗုိလ္ပီတာက်ဆုံးသြားရေသာ ေလေၾကာင္း တုိက္ပဲြေၾကာင့္  ျပည္သူလူထုသည္  ေကအမ္တီ က်ဴးေက်ာ္မႈအႏၲရာယ္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကစဥ္တြင္ ပထစ အစုိးရသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေရးကိုသာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေကအင္န္ဒီအို မ်ားက ရန္ကုန္-မႏၲေလး စာပုိ႔ရထားႀကီးကုိ မုိင္းဗုံး ျဖင့္ ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးလုိက္ရာ ခရီးသည္ ၁၇ ဦး ေသဆုံးၿပီး ၁ဝဝ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရသြားၾကသည္။ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားသည္ လူ ၈ဝ ေက်ာ္ကုိလည္း ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးသြားၾကရာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး မွာ  မ်ားစြာေခ်ာက္ခ်ားရေတာ့သည္။ ပထစအစုိးရ သည္ ဧၿပီလ ၄ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လုံျခံဳေရးေကာင္စီမ်ား ဖဲြ႕စည္း၍ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကုိ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံညီ ဖက္ဒရယ္ေတာင္းဆုိေရး ကြန္ဖရင့္ကုိ က်င္းပၾကျပန္သည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ ဖဲြ႕စည္းပုံကုိ ပုိမုိျပင္းထန္စြာ ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။
          ထုိကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေနစဥ္ မွာပင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စုံညီအစည္းအေဝးက ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (တတိယ ျပင္ဆင္ ခ်က္) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၁၇ အရ ဗုဒၶဘာသာသည္ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္လာ ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင့္ရရွိၿပီးျဖစ္ေလရာ မည္သုိ႔မွ် ထူးျခားျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေသာ အျခားဘာသာဝင္မ်ားက လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္မရွိေတာ့ဟု ယူဆကာ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထုိအခ်ိန္က လက္နက္ကိုင္အင္အား ၂၇ေယာက္သာရွိေသးေသာေကအုိင္အုိ (Kachin Independence Organization)ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕သည္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မရွိဟူ၍ အေၾကာင္းျပစည္း႐ုံးရာမွ ပုိမုိအင္အား ေတာင့္တင္းလာသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဖီေမာ္၊ေဂၚလန္၊ ကန္ဖန္ နယ္ေျမမ်ားအား တ႐ုတ္နယ္နိမိတ္အတြင္း ထည့္သြင္း ေပးရျခင္းကုိလည္း ကခ်င္တုိင္းရင္းသား အမ်ားအျပား က ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ၾကသည္။ (၁။ ဦးဇန္ထာဆင္၏ ေျပာင္းျပန္ ဒီမုိကေရစီ။)
          ထုိအခ်ိန္မွာပင္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ႏြံစစ္ဟန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္၊ ရွမ္းတပ္မေတာ္အဖဲြ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာ္လွန္ေရး တပ္ေပါင္းစုတုိ႔သည္ တစ္ဖဲြ႕တည္း၊ တစ္စုတည္း ပူးေပါင္း၍  ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဖဲြ႕စည္းရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကား မရွိေသးေပ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိ အဖဲြ႕သည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ၊ ဧၿပီလမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း  လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေရးကုိသာ ဦးတည္၍ဆုံးျဖတ္လုိက္ သည္။ ပထစအစုိးရသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာဆူပူမႈမ်ားကုိ ၿငိမ္သက္ေစရန္အတြက္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ (စတုတၴျပင္ဆင္ခ်က္) ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္သံဃာေတာ္မ်ားက မေက်နပ္ၾကသျဖင့္ ဆူပူ ဆႏၵျပၾကျပန္သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ကား ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ဗလီေက်ာင္းေနရာခ်ေပးသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက႐ုဏ္းႀကီး ျဖစ္ပြားရာ ရဲအဖဲြ႕က ေသနတ္ႏွင့္ပစ္၍ ႏွိမ္နင္းေသာေၾကာင့္ သံဃာေတာ္ႏွင့္ လူအခ်ဳိ႕ကြယ္လြန္ဒဏ္ရာရသြားၾကရသည္။(၁။    ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္။)
          ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူစေသာ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ား အျမစ္မျပတ္ေသးဘဲရွိေနစဥ္မွာပင္ ရွမ္းေသာင္း က်န္းသူမ်ား၊ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား စသည့္အဖဲြ႕ သစ္မ်ားေပၚေပါက္လာၾကေလၿပီ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေကအမ္တီ က်ဴးေက်ာ္မႈမွာလည္း အျမစ္မျပတ္ႏုိင္ ေသးေပ။ တပ္မေတာ္သည္ ေကအမ္တီမ်ားအား ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရး၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ တြင္  ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား အပါအဝင္  စစ္ဆင္ေရးေပါင္းမ်ားစြာဆင္ႏႊဲ၍ တုိက္ခုိက္ၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း ေကအမ္တီတပ္မ်ားသည္ နယ္ျခားေဒသ တြင္ ခုိေအာင္းေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရျပန္ သည္။ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း ေကအမ္တီ မ်ားအား အေမရိကန္၏ ေထာက္ခံအားေပး ကူညီမႈ အေထာက္အထားမ်ား သိမ္းဆည္းရရွိခဲ့သျဖင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ သုိ႔ ကန္႔ကြက္တုိင္ၾကားခဲ့ရသည္။ (၂။ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္။)
          ထုိကဲ့သုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္း သူမ်ား၏အႏၲရာယ္၊ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ၏ အႏၲရာယ္ တုိ႔ျဖင့္ရင္ဆုိင္ရကာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ အသက္ အုိးအိမ္စည္းစိမ္တုိ႔ လုံျခံဳျခင္းမရွိဘဲျဖစ္ေနသည့္ အခ်ိန္ တြင္ အစုိးရအတြင္းမွာလည္း ဦး၊ ဗုိလ္၊ သခင္ဂုိဏ္းကဲြမႈ ပဋိပကၡသည္  ပုိမုိျပင္းထန္စြာျဖစ္ေပၚလာသည္။ ႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈအျပင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ပါ ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္း မ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ ပထစအစုိးရသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးျပႆနာ ေျပလည္မႈတုိ႔ကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အစုိးရတြင္း အုပ္စုတုိက္ပဲြကုိသာ ျပင္းထန္စြာ ဆင္ႏႊဲေနေတာ့သည္။ ဦး၊ ဗုိလ္ဂုိဏ္းႏွင့္ သခင္ဂုိဏ္းတုိ႔ အားၿပိဳင္ေနစဥ္မွာပင္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားက ဘဝလုံျခံဳမႈအတြက္ အေျခခံ ဥပေဒသကုိ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။ သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္မည္ဟု အစုိးရက ေၾကညာေသာအခါ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ျပန္သည္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူကုိ ခ်မေပးပါက ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ ပထစအစုိးရ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ သတင္းစာမ်ားက ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ ေထာင္ဟု ကမၸည္းတပ္ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္ေထာင္စုပါတီ ညီလာခံ၌ ဦး၊ ဗုိလ္၊ သခင္ ေခါင္းေဆာင္လုပဲြျဖစ္လာသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ လတြင္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အသံလႊင့္႐ုံ၌ေဆြးေႏြးၾကရာ  တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖက္ဒရယ္မူကုိသာ အေရးဆုိ သည္။ သုိ႔ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသည္ အဘက္ဘက္မွ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနေလၿပီ။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization