Home » » အခန္း(၃) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (၁၉၆၃-ခုႏွစ္)

အခန္း(၃) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (၁၉၆၃-ခုႏွစ္)


အခန္း(၃)
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ (၁၉၆၃-ခုႏွစ္)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ေလသည္။ ထိုအမိန္႔အရ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးရွိ အက်ဥ္းေထာင္ေပါင္း ၃၈ ခုမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားအားလံုး (ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား မပါ) ေတာခို ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ အျပစ္က်ခံရသူမ်ားႏွင့္ အျခား ရာဇဝတ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေထာင္က်ေနၾကေသာ သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ား (လူသတ္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမပါ)ကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လႊတ္ေပးလိုက္ေလသည္။


 
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈလိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ယင္း သို႔အမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုး၌ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔၏ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္မိသူတို႔သည္ ေျမေပၚေျမေအာက္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတို႔၌ အေရအတြက္ အမ်ားအျပားရွိေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔သည္ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈမ်ား သာမက အစိုးရအရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဌာနဆိုင္ရာျပစ္မႈမ်ားပါ လံုးဝလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္အသီးသီးသည္ေနာင္တ တရားရရွိကာ ဆိုရွယ္လစ္ ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး ႀကီး၌ လူသစ္စိတ္သစ္ျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေလၿပီဟု  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက သေဘာထားခဲ့သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔သည္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီး၏ အရွိန္အဟုန္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ျပည္ေထာင္စုစည္းလံုးမႈအင္အားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ ရသည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေတာတြင္းကြန္ျမဴနစ္တို႔ထံမွ ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ ရက္စြဲတပ္ထားေသာ စာတစ္ေစာင္ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းထံသို႔ ေမလ ၈ ရက္၌ ေပးပို႔ လိုက္ေၾကာင္း   ေဖာ္ျပထားသည္။   ထိုစာထဲတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔သည္ ေတာတြင္းလက္နက္ ကိုင္အင္အားစုမ်ားအား ဝိုင္းပယ္၍ ေခ်မႈန္းေရး စစ္ဆင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ေတာတြင္း အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ဳိးသား လြတ္လပ္မႈ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ တရားမွ်တေသာ အခြင့္အေရးဟူေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါအခ်က္ေလးခ်က္အေပၚ၌ရပ္တည္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ( ၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ အဓိက ရန္သူ အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အခြင့္ေကာင္းရလိုရျငား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရထံသို႔ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ဝရက္တြင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီအစိုးရ သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္  အက်ဳိးမယုတ္ႏိုင္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၃ခုႏွစ္၊ဇြန္လ၁၁ရက္တြင္ ကမ္းလွမ္းဖိတ္ေခၚခဲ့ သည္။(၂။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသမုိင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၂။)
xxx
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္
ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး သို႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္
၁။       ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္  ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို လိႈက္လွဲစြာ  လိုလားေတာင့္တလ်က္ရွိသည့္ အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း၊   လူမ်ဳိးေရးအရလည္းေကာင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ေတာတြင္း အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတို႔သို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို   လက္ေတြ႕တည္ေဆာက္ၾကရန္အတြက္ ေအာက္ပါကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါသည္။
၂။       ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနည္းတူ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုၾက သည္ဆိုပါက ဤကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္လိုပါလ်က္ ႏွင့္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ မလံုေလာက္ဟုဆိုလွ်င္၊  သို႔မဟုတ္  အျခား အေၾကာင္းမ်ားရွိေနၾကေသးလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဤ ျပႆနာအဝဝကို ေျဖရွင္းလိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္း လိုက္ပါသည္။
၃။       ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး က မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ေဆြးေႏြး လိုသည္ဟူေသာ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ဳိးသည္ မေတြ႕ဆံုရမီကပင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ တင္းမာမႈသေဘာကိုျပျခင္း၊  ေဆြးေႏြးပြဲ၏ နယ္နိမိတ္ေဘာင္ ကိုအေသတုပ္ ခ်ည္၍က်ဥ္းေျမာင္း သြားေစရာေရာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ကို လက္ေတြ႕ အားျဖင့္ အက်ဳိးျပဳ ႏိုင္သည္ထက္  အဟန္႕အတားျဖစ္ေစသည္ဟု 'ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ထင္ျမင္သေဘာရရွိ ေပသည္။
၄။       ဤသို႔ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိး အလွ်င္းမပါဘဲ တိုင္းျပည္၏ ပကတိအေျခအေနကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳ၍ လက္ေတြ႕က်က် ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေသာနည္းကို လက္နက္ကိုင္ ေတာတြင္း အင္အားစုမ်ားက သေဘာတူလက္ခံၾကမည္ဆိုပါက ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေရး ေၾကာင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ပင္ျဖစ္ေစ ေတာတြင္း၌ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္မဆို    ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔ အသင့္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ေပသည္။
၅။       ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကရာဝယ္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီကထားရွိမည့္အေျခခံပင္မစိတ္ထား  မွာ အတိတ္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး   အျပစ္ဖို႔ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အျမတ္ထြက္မွဟူေသာသေဘာ မ်ဳိးမထားဘဲ အလုပ္သမား၊  လယ္သမားႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား ၏အက်ဳိးကိုသာ အာ႐ံုစူးစိုက္ လုပ္ကိုင္သြားဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။
၆။       ဤသို႔ လက္ခံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ေတာတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလိုရွိပါလွ်င္ ¤င္းတို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသြားအျပန္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီက တာဝန္ယူပါမည္။ အကယ္၍ ေဆြးေႏြးပြဲမေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေတာတြင္းသို႔ ျပန္လိုၾကပါလွ်င္ သြားလိုရာေဒသအထိ လိုက္ပို႔ ေပးရမည္သာမက သံုးရက္အတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း လံုးဝျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္၊
၁၃၂၅ ခုႏွစ္၊ နယုန္လဆုတ္ ၅ ရက္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္သည္   မည္သည့္ ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မွ် ပါဝင္ ျခင္းမရွိရာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မည္သည့္ ျမန္မာ အစိုးရကမွ် ကမ္းလွမ္းျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ပင္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းအေပၚ ႐ိုး႐ိုး သားသား ယံုၾကည္ကိုးစားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္သည္ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္မွတစ္ဆင့္  ပဲခူး႐ိုးမကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ ျပည္ခ႐ိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွအလယ္ နဝင္းေခ်ာင္းဖ်ားတြင္  ေျပာင္းေရႊ႕စခန္းခ်ထားေလ သည္။ ဌာနခ်ဳပ္ဝန္းက်င္တြင္ ေက်းရြာမ်ား တစ္ရြာမွ် မရွိဘဲ ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ေျခ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္လည္း စိတ္ခ်ရသည္ဟု ဆိုသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ စခန္းတြင္ လူဦးေရ ၁၅ ဦးခန္႔သာရွိသည္။ ဗဟို ေကာ္မတီဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌး၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုလူႀကီး ရဲေဘာ္ ဘတင္(ခ)ဂိုရွယ္တို႔ သံုးဦးသည္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ႏိုင္ငံ ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ စစ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ ေနၾကၿပီး ပါတီ၏အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္သည္ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ၾကားလိုက္ရေသာအခါ မ်ားစြာ အံ့ၾသသြားၾကသည္။
သခင္သန္းထြန္းသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ပထမ ပတ္အတြင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌က်င္းပသည့္ 'ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း ၅ ခ႐ိုင္ ကြန္ဖရင့္အေတြ႕အၾကံဳ'ကိုနိဂံုးခ်ဳပ္ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ ''ကေန႔ ဗမာျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာဟာ အလြန္ကိုနည္းသြားၿပီျဖစ္တယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ေဖာက္ျပန္ေသာ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ႀကီး လူတန္းစားဟုျမင္ခဲ့သည္။
xxx
''ဒီေန႔ ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ မိုးေမွာင္ႀကီးဟာ က်ေနၿပီ၊ ဒီလိုျဖစ္တာက စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းထား လို႔ပဲ၊ ၿပီးေတာ့ ဗမာျပည္အုပ္စိုးသူဓနရွင္ လူတန္းစားမွာ အုပ္စုႀကီးသံုးစုရွိတယ္၊ ပထမအုပ္စုကေတာ့ သန္႔ရွင္းျဖစ္တယ္၊ ဒုတိယအုပ္စုကေတာ့ တည္ၿမဲျဖစ္ တယ္၊ တတိယအုပ္စုကေတာ့ စစ္တပ္အုပ္စုျဖစ္တယ္၊ ဒီမွာအဆိုးဆံုးကေတာ့ တတိယအုပ္စုပဲ၊ ပါတီအေနနဲ႔ တတိယအုပ္စုျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ကို အဓိကဦးတည္ တိုက္ခိုက္ရမယ္၊ ေခ်မႈန္းရမယ္၊ လူတန္းစားလကၡဏာ အရ သတ္မွတ္ရင္ စစ္တပ္အုပ္စုဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ႀကီး  လူတန္းစားျဖစ္တယ္'' (သခင္ သန္းထြန္း မိန္႔ခြန္း၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လဆန္း) (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄)။)
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းမွာပင္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ ဗိုလ္ရဲထြဋ္၊ ဗိုလ္စိန္တင္ႏွင့္ ဗိုလ္ရဲေမာင္တို႔ သံုးဦး သည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို လက္ခံ၍ အလင္းဝင္ ခဲ့ၾကရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း အစဥ္အလာ ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားရျပန္ေလ သည္။
သခင္သန္းထြန္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား အဓိကဦးတည္ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း  လိမ့္မည္ဟုလည္း မေမွ်ာ္လင့္ေပ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေတြ႕ေနေသာေၾကာင့္သာ ထြက္ေပါက္ရွာသည္ဟု ယူဆ သျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္-
xxx
''အခု ရန္သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားလံုးသံုးၿပီး ေၾကညာလာရတာဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အားႀကီးမႈကို ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္''
''ဒါဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒က ဗိုလ္ေနဝင္းဆီ ကို  ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ပို႔လိုက္တဲ့ေပးစာရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္၊ ေအာင္ပြဲျဖစ္တယ္၊ ဒီေတာ့ အထူးဂ႐ုျပဳဖို႔လိုမယ္''
''ကေန႔ ရန္သူဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အမ်ဳိးသား ဓနရွင္ႀကီးလူတန္းစားလကၡဏာအရ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဘယ္နည္း နဲ႔မွ လုပ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ အခု ရန္သူရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာဟာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အတုအလိမ္သာျဖစ္တယ္၊ ဒါကို အေသအခ်ာေလ့လာၿပီး လူထုအတြင္းမွာ အစြမ္းကုန္ဖြင့္ခ်သြားရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ ရန္သူက ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာလဲ ေစာင့္ၾကည့္ရအံုးမယ္၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာ ဘယ္လိုေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးလဲဆိုတာကို အတိအက်ရွင္းလင္း ေအာင္ လုပ္ရအံုးမယ္'' (၂။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၊ ၅)။)

xxx
သခင္သန္းထြန္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဧၿပီလ ၁ဝ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ေသာစာအရ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက အေလွ်ာ့ေပးလာျခင္းဟု ယူဆလိုက္သည္။
ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို အတုအလိမ္သာျဖစ္မည္ဟူ၍လည္း သံုးသပ္လိုက္ သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အစဥ္တစိုက္ ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့သည္။ 'ဗမာျပည္မွာ ျပႆနာအားလံုးရဲ႕တစ္ခုတည္း ေသာ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔ပဲ'ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ 'ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ ပထမ၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ ဒုတိယ၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေရးသည္ တတိယ' ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကိုလည္း အၿမဲတမ္းကိုင္စြဲခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ႀကိဳတင္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို တကယ္တမ္း ကမ္းလွမ္းလာေသာအခါတြင္မူကား သခင္သန္းထြန္း သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အေပၚတြင္ သေဘာထား မွန္ကန္စြာထားႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။(၃။သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၅)။)
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ျပည္ပ သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ပါတီဝင္မ်ားသည္ အေဝးေရာက္ ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၾကသည္။ အေဝး ေရာက္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၏  ဥကၠ႒မွာ  သခင္ ဗသိန္းတင္ျဖစ္ၿပီး  အတြင္းေရးမွဴးမွာ  သခင္သန္းၿမိဳင္ ျဖစ္သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ (၁) ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီး၊  (၂)  သခင္ပု၊  (၃)  ဗိုလ္ေဇယ်၊  (၄) ဗိုလ္သန္းေရႊတို႔ျဖစ္သည္။ အေဝးေရာက္ဗဟိုေကာ္မတီ ၏လက္ေအာက္တြင္ အေဝးေရာက္ပါတီေကာ္မတီႏွင့္ ယင္းေကာ္မတီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ကလာပ္စည္း ငါးခုကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေဝးေရာက္ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ၫႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္သာ လႈပ္ရွားျပဳမူရၿပီး ကိုယ္ပိုင္လမ္းစဥ္ေပၚလစီဟူ၍ မရွိေပ။(၁။       သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၆)။)             
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ကမ္းလွမ္းေသာအခ်ိန္တြင္ သခင္ဗသိန္းတင္ သည္ ျပည္ပၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံု၌ ေဆးကုသ လ်က္ရွိသည္။ သခင္သန္းၿမိဳင္ႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊမွာမူ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ဗိုလ္ေဇယ်ႏွင့္အဖြဲ႕မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးလြန္ေနသည္။ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးသည္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္တစ္ခု၏စက္မႈဌာနတြင္ ဒုတိယဌာနမွဴး တာဝန္ယူေနရသည္။ အေဝးေရာက္ဗဟိုေကာ္မတီ သည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ အျမတ္ထုတ္ရမည္ဟု သံုးသပ္ၾက  သည္။ ျပည္ပၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနၾကေသာ သခင္ ဗသိန္းတင္ႏွင့္ သခင္ပုသည္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ 'ကေန႔ ဗမာျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္း ယူသင့္တယ္၊ ယူရမယ္' ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ တကြဲတျပားစီ ေရာက္ရွိေနေသာအေဝးေရာက္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကို အျမန္ဆံုးစုစည္းလိုက္သည္။ (၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၇၊ ၈)။)
ထို႔ေနာက္ အေဝးေရာက္ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျပည္တြင္းရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အဆက္ အသြယ္ရရွိေရးအတြက္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ရဲေဘာ္ တင္ရွိန္တို႔ကို ရန္ကုန္သို႔ျပန္လႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ သည္။
''အခု  ဗမာျပည္စစ္အစိုးရနဲ႔  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ အေၾကာင္းျပၿပီး ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ရဲေဘာ္တင္ရွိန္တို႔ကို ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို ျပန္လႊတ္မယ္၊  ဒီလိုဗမာျပည္ကို  ျပန္လႊတ္တာဟာ ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပန္လႊတ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို အဆက္အသြယ္ျပန္ရေအာင္ ျပန္လႊတ္တာျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အျပင္ဆက္သြယ္ေရးေတြမွာေတာ့ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္  ျပန္လာတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစရမယ္'' (၃။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၈)။)
သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္ သခင္ပုတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ    ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္သည္ ''ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း ခ်က္အေပၚ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ  ၂၂  ရက္ေန႔စြဲျဖင့္  ျပန္ၾကားခ်က္''(၄။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃။)  ကို သခင္သန္းထြန္းကိုယ္တိုင္  လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျပန္ၾကားလိုက္ေလသည္။ ယင္းျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚတြင္ မိမိတို႔လိုအပ္သလို အဓိပၸာယ္ေကာက္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ေစ်းဆစ္ထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ပဏာမ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္    ပထမဦးစြာျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္စဲေပးထားပါရန္လည္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ သခင္သန္းထြန္း ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ ရက္စြဲ ျဖင့္ ေပးစာအေပၚေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပန္ၾကား ခ်က္  (၅။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ။) ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲကို သေဘာတူသျဖင့္ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕  လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။ မည္သည့္ ေတာတြင္းလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္မဆို ေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိ ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္တြင္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ အသံလႊင့္၍ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ (၁။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃။)
 ၁၉၆၃  ခုႏွစ္၊  ဇူလိုင္လ  ၁ဝ  ရက္တြင္  အေဝး ေရာက္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီမွ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟို ေကာ္မတီတပ္ေပါင္းစု  ဌာနတာဝန္ခံတစ္ဦးတို႔က အေတြးအေခၚ လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေပးအပ္ၾကသည္။
''ဓနရွင္အစိုးရေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အၿမဲတမ္း လက္ဦးမႈရွိေအာင္ လုပ္ထားရမယ္၊ အသင့္ျပင္ထား ရမယ္၊ သတိကို လံုးလံုးမေပါ႔ရဘူး၊ ဓားဓားခ်င္း၊ လွံလွံ ခ်င္း ရင္ဆိုင္တတ္ဖို႔လိုတယ္၊ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကိစၥမွာ   စစ္အစိုးရရဲ႕ မ်က္ခံုးေမြးေပၚ စႀကႍေလွ်ာက္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္'' (၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၈)။)
ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လမ္းၫႊန္ ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေဝးေရာက္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အေဝးေရာက္ ပါတီမွ ပထမအသုတ္သည္ ျပည္ပမွ ရန္ကုန္သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား မွာ -
(၁)     သခင္ပု
(၂)     ရဲေဘာ္ခ်စ္ေမာင္
(၃)     ရဲေဘာ္ေမာင္ညိဳ
(၄)     ရဲေဘာ္ခင္ႀကီး
(၅)     ရဲေဘာ္တင္ရွိန္
(၆)     ရဲေဘာ္ေအာင္ၿငိမ္း တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္း အဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ ဗဟို ေကာ္မတီသည္လည္း  အထူးဆက္သားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အစိုးရႏွင့္ အျပန္အလွန္ ညိႇႏိႈင္းလ်က္ရွိ သည္။
အေဝးေရာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယ အသုတ္သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ ရန္ကုန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာျပန္သည္။ ယင္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ-
(၁)     ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း
(၂)     ဗိုလ္စံေဖ
(၃)     ဗိုလ္ဘၫြန္႔
(၄)     ဗိုလ္ဘျဖဴ
(၅)     ရဲေဘာ္သက္တင္
(၆)     ရဲေဘာ္စိုးဝင္း
(၇)     ရဲေဘာ္ေမာင္ရွိန္
(၈)     ရဲေဘာ္ေအာင္ခင္
(၉)     ရဲေဘာ္ေဇာ္ေလး
(၁ဝ)    ရဲေဘာ္မင္းေအာင္တို႔ ျဖစ္သည္။(၃။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ)။)
အေဝးေရာက္ပါတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းဗဟို ေကာ္မတီအတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူလာခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ံုးကႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပၿပီး  ျပည္ပမွလည္း  ေန႔စဥ္  လုပ္ေဆာင္ရန္  ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို  ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းျဖင့္ ပို႔ေပးလ်က္ ရွိသည္။ အေဝးေရာက္ပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္ဝဲပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ အေျခအေန ေပးလွ်င္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္၍ လႈပ္ရွားေရး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ဝါဒျဖင့္ ပုတ္ခတ္ေရးတို႔ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လာခဲ့ၾကသည္။
အေဝးေရာက္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ျပည္ပမွၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း ပါတီဗဟို ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ေရးကို   အဓိကထား၍  ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ပျပန္* (* ရန္ကုန္သို႔ေရာက္လာေသာ အေဝးေရာက္ ပါတီကိုယ္စား လွယ္မ်ား။) မ်ားအတြက္ အဆက္အသြယ္ရရွိေစရန္ သေဘာထား ႀကီးစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္တြင္ အဆက္အသြယ္  ရသြားၾကသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ျပည္ပျပန္မ်ား အား ေခၚယူေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဗိုလ္ပုႏွင့္ ရဲေဘာ္ဘခက္ကို ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ဗိုလ္ပုႏွင့္ ရဲေဘာ္ဘခက္အား ျပည္ၿမိဳ႕ ခလရ (၂၃) မွ ဗိုလ္ႀကီးဘုန္းေက်ာ္က ရန္ကုန္သို႔ေခၚလာခဲ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ညတြင္ ျပည္ပ ျပန္ ပထမအဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္မွ အနီးဆံုးေနရာသို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေပးၿပီးေနာက္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေတာင္ေငြေတာင္ (ကရင္ရြာ) ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မိုင္ကြာရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားအား သခင္ သန္းထြန္းက ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သခင္ သန္းထြန္းသည္ ဝမ္းသာလြန္းသျဖင့္ မ်က္ရည္ပင္ က်ခဲ့ရသည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားကိုလည္း ပါတီတစ္ရပ္လံုး ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္လံုးကို ကယ္တင္သူမ်ား အျဖစ္ ေျမႇာက္စားလိုက္သည္။ သခင္သန္းထြန္းတို႔ လူစုသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ ၂၄ ႏွစ္ ေျမာက္ ပါတီေန႔ကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပၾကသည္။ သခင္သန္းထြန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ပ ျပန္မ်ားကို အလြန္အမင္း ေျမႇာက္စားခဲ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္မွစ၍ ျပည္ပ ျပန္ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရွိ ဗဟို ေကာ္မတီမ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ား ကို အျပန္အလွန္ အစီရင္ခံေသာအစည္းအေဝးပြဲကို က်င္းပၾကၿပီး ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕ (ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕) က ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ခ်မွတ္လိုက္ေလသည္။ (၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ မွ ၂၇)။)
xxx


ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အစည္းအေဝး ၁၈-၈-၆၃ ရက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
၁။       ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပုႏွင့္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာကုို ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က တညီတၫြတ္တည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံသည္။
ဤအစီရင္ခံစာ သေဘာထားကို ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပ၍ အဆံုး အျဖတ္ခံယူရန္။
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မီ ၅၅ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ  အေျခခံသည့္ ၆၂ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ေဘာင္အတြင္း၌ ယခု အစီရင္ခံစာပါ သေဘာထားအရ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္သြားရန္။
၂။       ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပု၊ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ ရန္ကုန္တြင္ရွိေနစဥ္ Infromally ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအတြင္း ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က တာဝန္ ယူလုပ္ကိုင္သြားရန္။
၃။       ဇြန္လ ၂၂ ရက္က ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏တင္ျပ ထားေသာ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ အၾကံေပးခ်က္ ကိုလက္ခံၿပီး  ပါတီမွေစလႊတ္သည့္  ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒၏ျပန္စာအရ မ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရင္း ေဆြးေႏြး မည့္အေျခခံ အခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ရန္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ ၏ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ခုကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသို႔ ေစလႊတ္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္။ 
၄။       ပဏာမ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ-
(က)    ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥ ေပၚေပါက္လာ ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပည္သူ႕ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွရရွိေသာရလဒ္မ်ားကို စုစည္းခိုင္မာေစရန္ တစ္ဆင့္ျမင့္ေအာင္ တိုးခ်ဲ႕ရန္။
(ခ)     အခါအခြင့္ကို အသံုးျပဳ၍၊ ရသမွ်အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳ၍ ပါတီစုစည္းေရး၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး၊ ဥပေဒအတြင္း ဒီမိုကေရစီ  အင္အားစုမ်ား၏ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းသြားရန္။
၅။       ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏တာဝန္ မ်ားမွာ-
(က)    ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္  ေတြ႕ဆံုၿပီး ႀကိဳတင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရႏိုင္သမွ် ယူရန္။
(ခ)     မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးအတြက္ စဥ္းစား ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံမ်ား သတ္မွတ္ရန္။
(ဂ)     အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ သေဘာတူညီ ခ်က္ရယူရန္။
(ဃ)    အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရးဆိုရာ၌ ထိုးစစ္မ်ား ရပ္စဲေရးသာမက အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ေသာ တပ္စခန္းမ်ားကိုပါ ႐ုပ္သိမ္းေစရန္။
(င)     အျမင့္ဆံုး   တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတြက္ အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရး။
(စ)     ၎မွမျဖစ္လွ်င္ မဒညတ အလံနီတို႔ပါ အက်ဳံးဝင္ေသာ  ေဒသမ်ားအတြက္ အတိုက္ အခိုက္ရပ္စဲေရး။
(ဆ)    ၎မွမျဖစ္လွ်င္ ပါတီ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ ေသာ နယ္မ်ားအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္။
(ဇ)     ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီႏွင့္လံုျခံဳမႈ ကို အာမခံရန္။
(စ်)     မဒညတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရး အတြက္ အကူအညီေတာင္းရန္။
(ည)    ရွမ္း၊ ကခ်င္ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဆက္သြယ္ရန္။
(ဋ)     ျဖစ္ႏိုင္ေသာ  အျခားသေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈမ်ားရယူရန္။
(ဌ)     ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို တိုင္းျပည္ သို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရန္။
၆။       သေဘာတူညီခ်က္ရယူမည့္  မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသတ္မွတ္ရမည့္ အေျခခံမ်ားမွာ-
(က)    ဗမာျပည္၏ ပကတိမ်က္ေမွာက္ အေျခ အေနဆန္းစစ္ခ်က္။ ဤသို႔ သံုးသပ္ရာတြင္ အတိတ္မွ သင္ခန္းစာမ်ားကို လုိအပ္ သေလာက္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ အထူး သျဖင့္ သတိျပဳရန္မွာ အတိတ္ထက္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္သာ ပိုမိုအေလးတင္း ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
(ခ)     လက္ငင္းလုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား။ ဤေနရာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ အခ်က္ေလးခ်က္ကို တင္ျပရန္ျဖစ္သည္။
(ဂ)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာ မ်ား။
၇။       ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အခြင့္အာဏာ မ်ားမွာ-
(က)    မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးအတြက္ အေျခခံ မ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ခြင့္။
(ခ)     အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္။
(ဂ)     ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပူးတြဲ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  ပါတီအေနႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပိုင္ခြင့္။
(ဃ)    အျခားေသာ  သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ နားလည္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ခြင့္။
၈။       ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ဥပေဒအတြင္း ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ မွာ -
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီ လမ္းစဥ္ကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ¤င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္ကို ခံယူျခင္း၊ ¤င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သမွ် ကူညီ ျခင္းျဖစ္သည္။
အေျခအေနက ခြင့္ျပဳပါက ¤င္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရွိမည္။
၉။       ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တာဝန္မ်ားမွာ-
(က)    အေဝးေရာက္ရဲေဘာ္မ်ားကိစၥ။
(ခ)     ေျမေအာက္ပါတီ စည္း႐ံုးေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။
၁ဝ။     ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-
(က)    ရဲေဘာ္ေဌး- ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး (ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္)။
(ခ)     ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး - ဗဟိုေကာ္မတီဝင္။
(ဂ)     ရဲေဘာ္ေဇယ် - ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးဌာနမွဴး - ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္။
(ဃ)    ရဲေဘာ္စိုးေမာင္- တပ္မွဴးႀကီး၊ ဗဟိုစစ္ဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္။
(င)     ရဲေဘာ္ဗိုလ္ပု - တပ္မွဴးႀကီး၊ ဗဟိုစစ္ဦးစီး ဌာနခ်ဳပ္။
(စ)     ရဲေဘာ္သက္တင္ - ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္။ လိုအပ္ေသာ ႐ံုးအဖြဲ႕၊ ဆက္သားအဖြဲ႕၊ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ကို ေခၚသြားရန္။
၁၁။     ေအာက္ပါ စာတမ္းမ်ား၊ စာမ်ားကို ေရးသား ျပဳစုရန္-
(က)    ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
(၁)     ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ ေၾကာင္း ေပးစာ။
(၂)     ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီထံ တင္ျပမည့္ စာတမ္း  (အစည္းအေဝး  အေျခခံ သတ္မွတ္ခ်က္)။
(၃)     ဗိုလ္ေနဝင္းထံ ပုဂၢိဳလ္အရေပးစာ။
(ခ)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕
(၁)     ဆရာႀကီး*(*   ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို ဆိုလိုသည္။ ) ထံ ပုဂၢိဳလ္အရေပးစာ။
 (၂)    ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ** (**  ထိုစဥ္က ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ယခု ေတာခို ဗကပ။)
ထံ ပုဂၢိဳလ္အရေပးစာ။
(၃)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ေပးစာ။
(ဂ)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳဆိုမႈ ျပည္သူ႕ ေကာ္မတီသို႔ေပးစာ။
(ဃ)    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ အဓိ႒ာန္ျပဳခ်က္။
(င)     တိုင္းျပည္သို႔ ေၾကညာခ်က္။
(စ)     သတင္းစာ ကြန္ဖရင့္တြင္ ေပၚေပါက္စရာ ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ႀကိဳတင္ျပဳစုထားရန္။
(ဆ)    ယခု ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳစုရန္။
၁၂။     သခင္ဗသိန္းတင္ကိစၥ
(က)    ဗမာျပည္သို႔ ျပန္ေခၚရန္။
(ခ)     သူ႕ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ယူရန္။
၁၃။     ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို မူလ သတ္မွတ္ ထားသည့္ေနရာတြင္ က်င္းပရန္။
၁၄။     ကိုေငြသိန္း(သခင္ခ်စ္)*** (***        သခင္ခ်စ္သည္ မဒညတ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ သဘာပတိအျဖစ္္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။) ၏ စာအေပၚ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္-
(က)    ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးႀကီးမွ သခင္ စိုး၊  ေကအင္န္ယူပါတီတို႔ႏွင့္  ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္။
(ခ)     အကယ္၍ သခင္စိုးသည္ သူ႕ဘာသာသူ ေရာက္လာပါက  သူ၏တင္ျပခ်က္ကို နားေထာင္ရန္။
(ဂ)     ကိုေငြသိန္း(သခင္ခ်စ္)ႏွင့္ အျခား ဗဟို ေကာ္မတီ ရဲေဘာ္မ်ားကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေခၚယူရန္။
၁၅။     ခ်င္း အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေတြ႕ေရးကိစၥ-
(က)    ¤င္းတို႔ဘာသာ သီးျခားကမ္းလွမ္းေစရန္။
(ခ)     သီးျခားလိုက္လာေစရန္။
(ဂ)     ၎တို႔အား ေခၚယူ၍ရွင္းျပရန္။
xxx
          ဤကား ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာအေရးေပၚ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္   ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္သည္ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္အျမတ္ထုတ္ေရးကို သာအေသးစိတ္စီမံျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေဝးေရာက္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္တြင္း ဗဟိုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရယူကာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားခ်ေပးခဲ့သည္။ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကမ္းလွမ္း ခ်က္ အေပၚတြင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ မစဥ္းစားဘဲ မိမိပါတီ၏အက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ခဲ့သည္။ ျပည္ပႏွင့္ျပည္တြင္း အဆက္အသြယ္ရေရးကို ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အေဝးေရာက္ပါတီေကာ္မတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို  အေၾကာင္းျပဳ၍  ျပည္တြင္းဗဟို ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ မဒညတ၊ ေကအင္န္ယူပါတီ တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျခယ္လွယ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့ၿပီး ေျမေပၚပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးသည္ ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ေဌးကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္မေပးလိုေသာ္လည္း သခင္ခ်စ္  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရာက္ေနသျဖင့္  ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ   ရဲေဘာ္ေဌးကို ေခါင္းေဆာင္ခန္႔ခဲ့ရသည္။ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ကိုလည္း  စာရြက္ေပၚတြင္  တည္ေထာင္ၿပီး  ဗိုလ္ပုႏွင့္ ဗိုလ္စိုးေမာင္ကို တပ္မွဴးႀကီးမ်ား ခန္႔လိုက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျခပုန္းခုတ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ စီစဥ္ၾကေတာ့သည္။
Xxx
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း  (၁။     သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲမွ ထုတ္ႏုတ္ေရးသားသည္။)
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ေရွ႕ေျပး အဖြဲ႕သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းမွ ပဲခူး႐ိုးမ ေရႊေတာင္ ေငြေတာင္ စခန္းသို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ (၁) ျပည္ပျပန္ ရဲေဘာ္ညိဳ၊ (၂) ျပည္ပျပန္ ဗိုလ္ဘျဖဴ၊ (၃) ရဲေဘာ္ဘခက္၊ (၄) ရဲေဘာ္ထြန္းရီတို႔ ပါဝင္လာၾက သည္။ ျပည္ပျပန္ဗိုလ္ဘျဖဴႏွင့္ ရဲေဘာ္ညိဳတို႔သည္ တည္းခိုရိပ္သာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌သာ စီစဥ္ေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ခရီးေရာက္မဆိုက္ ေတာင္းဆိုလိုက္ ၾကသည္။ သို႔မွသာ ေျမေပၚလက္ဝဲ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္လွ်ဳိ႕ဝွက္၍ ဆက္သြယ္ၫႊန္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ဘခက္သည္လည္း ေျမေအာက္လွ်ဳိ႕ဝွက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ ေတာ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ  ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို  လူႀကီး  သခင္ခ်စ္၏ ဇနီး ေဒၚခင္သန္း(ခ)ေဒၚအမာသည္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံု ႀကီး၌ ကြယ္လြန္သြားရာ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ ခြင့္ေတာင္းၿပီး စ်ာပန အခမ္းအနားသို႔ သြားေရာက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႕ေကာ္မတီေခၚ ေျမေပၚပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ စ်ာပန အခမ္းအနားတြင္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေဆြးေႏြးၾက သည္။  ရဲေဘာ္ဘခက္သည္  ျပည္သူ႕ေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္အတြက္ ''ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏  ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား  လိႈက္လွဲစြာ  ႀကိဳဆိုပါ၏'' ဟူေသာ ေၾကညာခ်က္မူၾကမ္းကို ေရးေပးခဲ့သည္။
ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕က သခင္ခ်စ္၏ဇနီး စ်ာပနကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာလႈပ္ရွားေနစဥ္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းမွ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကသည္။ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕တြင္ စည္း႐ံုး ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ခရီးစဥ္ကို ေရးဆြဲခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ေဌးေခါင္းေဆာင္ေသာ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျပည္ၿမိဳ႕မွ တစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာ ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းအိမ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမေအာက္ပါတီတာဝန္ခံ ဆက္သား ႏွင့္  ေတြ႕ဆံု၍  ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏  လတ္တေလာ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကိုေပးအပ္ ခဲ့သည္။
ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျပည္သူလူထု အား ဝါဒျဖန္႔သည့္အေနႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂူေရွ႕တြင္ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြခ်၍ အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။ သံ႐ံုးတစ္႐ံုးမွတစ္ဆင့္ ရရွိေနသည့္ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေနၾကရ သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ျပည္သူ႕ေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ပမညတ* (ပမညတ၊ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု၊ ေျမေပၚ လက္ဝဲပါတီအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။)သဘာပတိအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ ျပည္သူ႕တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ယင္းေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ (ေကဘီေကအို) ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည္။ စက္တင္ဘာလ  ၁၁  ရက္တြင္  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ လက္ဝဲႏိုင္ငံ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေနျခင္းမွာ စည္း႐ံုးေရးအရ စုစည္းရန္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား အက်ပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အင္အားျပၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ျပည္ပမွလာေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ ျပည္ပ မွ  အေဝးေရာက္  ဗဟိုေကာ္မတီ၏  ဥကၠ႒  သခင္ ဗသိန္းတင္ႏွင့္ အထူးေကဒါမ်ား စုစည္းထားသည့္ အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ယင္းအဖြဲ႕မွာ ျပည္ပမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ တတိယအသုတ္ပင္ျဖစ္ သည္။
ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ-
(က)    သခင္ဗသိန္းတင္။
(ခ)     ဗိုလ္ထိုက္ေအာင္။
(ဂ)     ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္။
(ဃ)    ရဲေဘာ္သန္းဝင္း။
(င)     ရဲေဘာ္ေမာင္ကို။
(စ)     ရဲေဘာ္ဥာဏ္ေက်ာ္။
(ဆ)    ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္(ေခၚ)ေဖၿငိမ္း။
(ဇ)     ရဲေဘာ္သိန္းထိုက္။
(စ်)     ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း။
(ည)    ခင္ခင္ၾကည္(ေခၚ)မမ်ဳိးသန္႔။
(ဋ)     မတင္ေဝ တို႔ျဖစ္သည္။(၁။     သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၉)။)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အ ဖြဲ႕ မွာ မူ သ ခင္ ဗ သိန္း တင္ တို႔ မ ေရာက္ မီ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  (၂။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) စာမ်က္ႏွာ ၁၇။)ယင္းပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဘက္မွ ဗိုလ္မွဴး ႀကီးေစာျမင့္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသာင္းဒန္၊ သခင္တင္ျမႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်စ္ခင္ တို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဘက္မွ ရဲေဘာ္ေဌး၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်၊ ရဲေဘာ္သက္တင္၊ ရဲေဘာ္စိုးေမာင္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ဗိုလ္ပုတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္မ်ားက ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလိုေသာ ဆႏၵသေဘာထားျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကမ္းလွမ္း ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကမူ ေအာက္ပါ တို႔ကို တင္ျပခဲ့သည္။  (၃။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၊ ၂၁။)
(က)    ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးလုပ္ႏိုင္ေရး။
(ခ)     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါဝင္ေသာ မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး လုပ္ႏိုင္ေရး။
(ဂ)     အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အႀကိဳကာလ ဖန္တီးထားေရး။
(ဃ)    အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္း ထိခိုက္ေစေသာ အတြင္း ပိုင္း တပ္စခန္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေရး။
(င)     ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလတြင္ လိုအပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးျပႆနာ။
(စ)     ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးရန္ အခ်က္တစ္ရပ္။
(ဆ)    သေဘာမတူေသးသည့္ ကိစၥမ်ား ထပ္မံ ညိႇႏိႈင္းရန္ သေဘာထား ရရွိေရး။
(ဇ)     နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေဖာက္ျပန္ေရး သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို တားဆီးရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စီစဥ္ရန္ သေဘာထား။
(စ်)     ပဏာမ အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ လုပ္သင့္ ေသာ ကိစၥမ်ား။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ကို မလိုလားႏိုင္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း စိတ္မဝင္စားခဲ့ၾကေပ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကာလ အတြင္း ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အကဲသာမႈမ်ား ရရွိေအာင္ ေျခပုန္းခုတ္ေရးသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကို အခ်ိန္ဆြဲ၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္  အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ အမွတ္ ၁၄ အင္းယားလမ္းရွိ ဧည့္ရိပ္သာ၌ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျပန္သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မရွင္းလင္းသည့္ ဝိဝါဒစကားလံုးအခ်ဳိ႕ကို  ျပန္လည္ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပႏိုင္ေရးကို သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ လိုအပ္ေသာအကူအညီကိုေပးမည္ဟုလည္း ကတိျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ မဒညတကိစၥတြင္မူ လာေရာက္ေသာအဖြဲ႕ အစည္းက မလာေရာက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စား ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုပါက လႊဲစာပါဖို႔လိုေၾကာင္း စသျဖင့္ ရွင္းျပခဲ့သည္။ အတိုက္ အခုိက္ရပ္စဲေရးတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အျခားေျမေအာက္  ပါတီမ်ားကိုပါ  လက္ဝါးႀကီးအုပ္ လႊမ္းမိုးဦးေဆာင္လိုသျဖင့္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ အတိုက္ အခိုက္ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက တစ္ျပည္လံုးအတြက္ သေဘာမတူေပ။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေနဆဲ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာ ရပ္စဲထားရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ယင္းတို႔၏ စစ္ေရး အကဲသာမႈအတြက္ ယင္းတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ တပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ စည္း႐ံုးေရးအေျခခ်လိုေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ  တပ္စခန္းမ်ားကို  ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက မလိုက္ေလ်ာ ခဲ့ေခ်။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သျဖင့္ လက္နက္ခ်သူ မ်ားျပားခဲ့ရာ ယင္းလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက လက္ခံသည့္  အဖြဲ႕အစည္း အခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီး တစ္ျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ မ႐ုပ္သိမ္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ယင္းတို႔ပါတီတြင္းမွ  ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္  အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ အက်ဳံးမဝင္ဘဲ ေထာင္က် ေနသူမ်ားကို ေထာင္မွလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးသည္းညည္းခံ ၍ လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံ အက်ဳိးကိုထိခိုက္ေစေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုမူ မလိုက္ေလ်ာခဲ့ေခ်။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပျပန္သည္။ ထိုေန႔တြင္ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုသာ အဓိက ညႇိႏိႈင္းခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ စတုတၴအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပန္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ေအာက္ပါတပ္စခန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ လ ၂၅ ရက္မတိုင္မီ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ သည္ -
(က)    ေရႊေလး။
(ခ)     ထြန္ေခ်ာင္း။
(ဂ)     ေရႊေတာင္၊ ေငြေတာင္။
(ဃ)    ကုတင္ငါးဆင့္။
(င)     စြယ္တံုး။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကလည္း ေဖာ္ျပပါစခန္း မ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ ပဥၥမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္တြင္ ဆ႒မ အႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ သတၱမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ တြင္ အ႒မအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပ ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တိုး၍ေတာင္းလာ ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အတတ္ႏိုင္ဆံုး လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ညိႇႏိႈင္း ခ်က္မ်ားကိုမူ ဗဟို၏ အမိန္႔မရသျဖင့္ ဗဟိုခြင့္ျပဳခ်က္ ေစာင့္ပါဟူ၍သာ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ တစ္ဖက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနစဥ္တြင္ က်န္တစ္ဖက္မွ ေျမေပၚစည္း႐ံုး ေရးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ဆူးေလဘုရားလမ္း အမွတ္ ၂၂၂ အေပၚဆံုး ထပ္မွ ဦးခ်စ္ေဖ(သခင္ခ်စ္၏ အစ္ကို)ေနအိမ္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဆက္အႏႊယ္မ်ား ကို စုေဝး၍ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပသည္။ ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ရဲေဘာ္ေဌး၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး တို႔က ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၃)။)
        'ယခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ လာတာဟာ  ပါတီအက်ဳိးအတြက္  ျပည္သူ ေတြရဲ႕ အက်ဳိးအတြက္လာတာျဖစ္တယ္၊  ပါတီနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္ေတာ့မွလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေတာ္လွန္ေရး အတြင္း အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာ ကို အိုးမဲသုတ္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ေအာင္သီးေအာင္ႏွံေတြနဲ႔ အသီးအပြင့္ေတြကို အစြမ္းကုန္  ထိန္းသိမ္းသြားမယ္၊  ရွင္သန္ ႀကီးထြားေအာင္လည္း ဆက္လက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္၊ ဒီအေျခအေနမွာ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ပါတီ ရဲ႕အင္အားစုေတြဟာ တညီတၫြတ္တည္းနဲ႔ စုစုု႐ံုး႐ံုး ညီၫြတ္ေနဖို႔လိုတယ္''
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ မဒညတ(ဗဟို) အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ယင္းသေဘာ ထားအရ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ မျဖစ္မေန လံုးပန္းခဲ့သည္။ မဒညတအေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားလွ်င္ လူမ်ဳိးစု မ်ားအေပၚ၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ မႈႏွင့္ အရွိန္ၾသဇာ ထာဝရတည္တံ့မည္ဟုလည္း တြက္ဆခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္ဗသိန္းတင္၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္  သခင္ခ်စ္တို႔သည္  ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ဗိုလ္မ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ျပည္ပျပန္ ရဲေဘာ္ညိဳ တို႔အား ေကအင္န္ယူပါတီ ဥကၠ႒ မန္းဘဇံထံေစလႊတ္ ရန္ မျဖစ္မေန အပါေခၚလာခဲ့ၾကသည္။
မဒညတႏွင့္ သံုးပါတီ
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္း ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီးေနာက္ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ စာအမွတ္ ၁/ပတင/၆၃ ကို ျပန္ၾကားခဲ့သည္။(၂။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)၊ ဒုတိယပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၃၊ ၈၄၊ ၈၅။) ယင္း ျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္ ေတာင္းဆို ခဲ့ပံု၊ အစိုးရကလက္နက္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းသျဖင့္ ေတာခိုခဲ့ရပံု၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလ အစိုးရႏွင့္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အိမ္ေစာင့္ အစိုးရႏွင့္တစ္ႀကိမ္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လက္ခံေၾကာင္း၊ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ျပန္ၾကားၿပီး မန္းဘဇံ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း   ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ စာအမွတ္ ၁/ပတင-၆၃ ကို ျပန္ၾကားထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ (၁။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) ဒုတိယပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၆၊၈၇။)
ကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ တစ္ရက္တည္းပင္ျဖစ္သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လိုလားေၾကာင္း၊ အစိုးရ အဆက္ဆက္ထံ   ေစ့စပ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊  စစ္မွန္ေသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ဘလြင္(ခ) ႏိုင္ ေရႊက်င္ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးျပန္ၾကားခဲ့သည္။
ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္လည္း ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ တစ္ရက္ တည္းျဖစ္ေသာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေစာေမာရယ္   ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ ျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၌ ျပည္နယ္အခြင့္ အေရးဆံုး႐ံႈး၍  ကရင္နီအမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ဦးေဆာင္ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊   အုပ္စိုးသူမ်ားက လက္နက္ျဖင့္  အၾကမ္းဖက္  ႏွိမ္နင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ မွစ၍ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အစဥ္ တစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖင့္ ေျဖရွင္းလွ်င္ ေျပလည္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းစာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂(။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) ဒုတိယပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၈၊၈၉။)
သံုးပါတီစလံုး၏    ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ တေထရာတည္းနီးပါး တူညီေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိ ႏိုင္သည္။ ယင္းသံုးပါတီစလံုးသည္ မဒညတ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း မဒညတအေနႏွင့္ျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးဘဲ မဒညတေခါင္းေဆာင္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လႈပ္ရွားမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ သံုးပါတီမွ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္ လာၾကသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီက ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေပၚလစ္ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္၊ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္   ဗိုလ္က်င္ေဖ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပဏာမအဖြဲ႕ကို စေကာလယ္ေတာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ လႊဲစာႏွင့္တကြ ေစလႊတ္ သည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကလည္း ဗိုလ္က်င္ေဖႏွင့္ ေစာမ်ဳိးေသြးကို ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လႊဲစာေပးလိုက္ သည္။ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီကလည္း ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အျဖစ္ ဗိုလ္က်င္ေဖႏွင့္ အဖြဲ႕ကိုသာ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲအပ္ခဲ့သည္။ စင္စစ္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီတို႔သည္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေသာအဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ား သာျဖစ္ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ပါတီတို႔က ႏိုင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားသာျဖစ္ သည္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္းခ်ည္း သီးသန္႔ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္လည္း ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ပူးတြဲ လႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ သံုးပါတီ၏ျပန္ၾကား ခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃  ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ လ ၁၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ တစ္ပါတီခ်င္းသို႔ ျပန္ၾကားခ်က္ မ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းျပန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ညႇိႏိႈင္းျခင္းျဖစ္သည္။
သံုးပါတီ  ပဏာမ  ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍  ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ( ၁။   ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) ဒုတိယပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၉၆၊ ၉၇၊ ၉၈၊ ၉၉။)
xxx
(၁)     ဤပဏာမေဆြးေႏြးပြဲၿပီးခ်ိန္မွထပ္မံ၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးၿပီးဆံုးသည့္ အခ်ိန္အထိ တစ္ျပည္လံုးတြင္ အပစ္အခတ္၊ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲထားရန္၊ ယင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ တိုင္းျပည္သို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ေဆြးေႏြး ေနခ်ိန္အတြင္း   ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေျပာဆိုခြင့္၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ ခြင့္ႏွင့္ စည္းေဝးဆႏၵျပႏိုင္ခြင့္မ်ားရွိေစရန္။
(၂)     ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိပါတီအဖြဲ႕အစည္း အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပါတီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု  ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္း ေရးအတြက္လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ရရွိေရးႏွင့္ သြားလာဆက္သြယ္ေခၚယူေရး မ်ားအတြက္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီမွ လိုအပ္ ေသာလံုျခံဳမႈ၊ ကူညီမႈမ်ားကိုေပးပါရန္။
(၃)     ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္း မ်ားေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ အျပန္အလွန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အျပည့္ အစံုကို အသံလႊင့္ဌာနမွ အသံလႊင့္ ေပးရန္ႏွင့္ သတင္းစာကြန္ဖရင့္ ျပဳလုပ္ရွင္းလင္းခြင့္၊ စာနယ္ ဇင္းမ်ားတြင္ အျပည့္အစံုေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
(၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ဝ ရက္စြဲျဖင့္ ဗိုလ္ က်င္ေဖ လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပေသာ သံုးပါတီပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္။)
သံုးပါတီပဏာမ ကိုယ္ စား လွယ္ အ ဖြဲ႕ ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာလည္း  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔ပါတီမ်ား၏ အက်ဳိးကိုသာၾကည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ျပည္လံုးအတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရးကို ေတာင္းဆို၍ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္လံုး၏ လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ တေထရာတည္း တူညီခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္တြင္   သံုးပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပန္ၾကားရာ၌ တစ္ျပည္လံုး အတိုက္ အခိုက္ရပ္စဲေရးမွာ လက္မခံေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိ ေနသျဖင့္ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သံုးပါတီအေန ႏွင့္ တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အတိုက္ အခိုက္ရပ္စဲထားပါက လံုေလာက္ၿပီဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ဒုတိယအခ်က္တြင္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းရန္ လြယ္ကူသည္ မဟုတ္သျဖင့္ မိမိပါတီကို မိမိတာဝန္ယူ၍သာ ေဆြးေႏြး ၾကေစလိုေၾကာင္း ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ လိုအပ္ေသာ အကူ အညီမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေပးမည္ဟုလည္း ကတိျပဳ ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးဆံုးက တိုင္းျပည္သို႔ အျပည့္အစံုထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္ပါက သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ေပးရန္လည္း   သေဘာတူညီခဲ့    သည္။ (၂။  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁)၊ ဒုတိယပိုင္း စာမ်က္ႏွာ ၁ဝဝ မွ ၁ဝ၂။)
သံုးပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သို႔ ျပန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ေပးပို႔ၿပီး ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကလည္း  စက္တင္ဘာလ    ရက္တြင္ သံုးပါတီမွ မရွင္းလင္း၍ ေမးျမန္းထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို အသံလႊင့္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ စင္စစ္ သံုးပါတီ ပဏာမကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ မဒညတ အသြင္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ မန္းဘဇံ၊ ေကအင္န္ယူပါတီ အတြင္းေရးမွဴး စေကာလယ္ေတာ၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္ဗိုလ္က်င္ေဖ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ဗိုလ္သန္းေအာင္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ဘလြင္ (ခ)ႏိုင္ေရႊက်င္၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေစာေမာရယ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္စံလင္းတို႔သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗိုလ္မ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ျပည္ပျပန္ ရဲေဘာ္ညိဳတို႔က သြားေရာက္ ေခၚယူလာေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉  ရက္တြင္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔  မဒညတအသြင္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ 
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္တြင္ မဂၤလာဒံုရွိ အထူးဧည့္ေဂဟာ၌ သံုးပါတီကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ ရဲေဘာ္ေဌး၊ ဗိုလ္ေဇယ် တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔က မဒညတ သံုးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။ (၁။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၄၄၊ ၄၅။))
xxx
          ''ကေန႔ ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အေျခ အေနဟာ သိပ္ေကာင္းေနတယ္၊ ရင့္မွည့္    ေနၿပီျဖစ္တယ္၊  အထူးသျဖင့္  ဗိုလ္ေနဝင္း အစိုးရမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါကို သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္နည္းမွ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းမွသာ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္''
''သူ႕ရဲ႕  တစ္ခုတည္းေသာ  ထြက္ရပ္လမ္း ကလည္း ဒါပဲ''
ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔က   ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ အေလးအနက္မွာၾကား ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
          ''ဒါေတြေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ ဒီအေျခအေနေတြကိုနားလည္ၿပီးေတာ့ အခြင့္ ေကာင္းကိုလက္မလႊတ္ဖို႔ဟာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးေနတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခင္ဗ်ား တို႔ဟာ တစုတစည္းတည္းျဖစ္မွ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ မွာျဖစ္တယ္''
          ''လက္ရွိအေျခအေနအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ အစိုးရနဲ႔တကြဲတျပားစီ ေဆြးေႏြးဖို႔လုပ္ေန တာေတြကို  ရပ္လိုက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဘက္ဘက္က အခြင့္ သာမယ့္ မဒညတ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုတာကိုပဲ ဆက္လက္ၿပီး လုပ္သြား ဖို႔လိုတယ္''
          ''ဒါဟာ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ေရာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အတြက္ေရာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခြင့္ ေကာင္းေတြကို မုခ်ရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္''
xxx
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား ယင္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္သို႔ လံုးဝ သိမ္းသြင္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သံုးပါတီဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္-
          ၁။       ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မန္းဘဇံ (ဥကၠ႒၊ ေကအင္န္ယူပါတီ)
          ၂။       ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ဘလြင္(ဥကၠ႒၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ)
၃။       ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ေမာရယ္(အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ)
၄။       ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး စေကာ လယ္ေတာ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ေကအင္န္ယူပါတီ)
၅။       ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဗိုလ္က်င္ေဖ (ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္၊ ေကအင္န္ယူပါတီ)
          ၆။       ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဗိုလ္သန္းေအာင္ (ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ေကအင္န္ယူပါတီ)
          ၇။       ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား  ဗိုလ္စံလင္း (ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ ေရးပါတီ)
          ၈။       ဗိုလ္မွဴး တာမလာေဘာ
          ၉။       ဗိုလ္မွဴး ျမေမာင္
          ၁ဝ။     သန္းလြင္
၁၁။     ေစာထြန္းက်င္
၁၂။     ႏိုင္တက္ထြန္း
၁၃။     ႏိုင္ထင္
သံုးပါတီ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီမွစ၍ အမွတ္  ၁၄အင္းယားလမ္းဧည့္ေဂဟာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၾကသည္။ သံုးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အေရးမႀကီးသည့္အခ်က္မ်ားကို  ရွည္လ်ားစြာတင္ျပေန ခဲ့ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ၾကသည္။ မန္းဘဇံက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္  လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္ကို ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက သေဘာထား ႀကီးစြာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ  ေအာင္ျမင္ရန္  အလားအလာမရွိ ေတာ့ေပ။  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္  ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ဟုလည္း မယံုၾကည္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပါတီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ဘဲသံုးပါတီႏွင့္ေအာင္ျမင္သြားမည္ကို အလြန္စိုးရိမ္ လ်က္ရွိသည္။ သံုးပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မဒညတ အေနႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရပါက အင္အားပိုမို ေတာင့္တင္းမည္ဟုလည္း ယူဆ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးပါတီသည္ မဒညတအေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္  ေတာင္းဆိုခဲ့ရေတာ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ သံုးပါတီ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ အတိုက္အခိုက္ရပ္စဲေရးကိစၥကို  တစ္ဖြဲ႕သားခ်င္း ေဆြးေႏြးမည့္ အစား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ စင္စစ္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြး၍လည္း ထူးျခားဖြယ္မရွိေပ။ မဒညတ အဖြဲ႕ဝင္ပါတီအားလံုးမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာကို နာခံေနရၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား   ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မဒညတ အေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းသာ ထိေရာက္ႏိုင္စရာရွိေလသည္။ မဒညတ ပဏာမဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၆ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အေၾကာင္းျပန္ၾကား ခဲ့သည္။ မဒညတသဘာပတိအဖြဲ႕(ဗဟို)၏ ဗဟိုပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။(၁။        ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္မွတ္တမ္းမ်ား အမွတ္(၁) တတိယပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၄။)       
           (၁)    မန္းဘဇံ
          (၂)     စေကာလယ္ေတာ
          (၃)     ဗိုလ္က်င္ေဖ
          (၄)     ဗိုလ္သန္းေအာင္
          (၅)     ႏိုင္ဘလြင္
          (၆)     ႏိုင္တင္
          (၇)     ႏိုင္တက္ထြန္း
          (၈)     ေစာေမာရယ္
          (၉)     ဗိုလ္စံလင္း      
          (၁ဝ)    ဆလိုင္းစံေအာင္
(၁၁)    ဆလိုင္းသာဦး
(၁၂)    ရဲေဘာ္ေဌး
(၁၃)    ရဲေဘာ္ဇင္
(၁၄)    ရဲေဘာ္တင္ထြန္း
(၁၅)    ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး
(၁၆)    ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်
ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ မဒညတဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလ ၈ ရက္တြင္ အမွတ္ (၁၄)၊ အင္းယားလမ္း ဧည့္ေဂဟာ၌ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ တြင္ တစ္ပါတီခ်င္း သို႔မဟုတ္  မဒညတအေနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ တစ္ပါတီခ်င္းလည္း ေဆြးေႏြး ၿပီး မဒညတ အေနႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးပါက အက်ဳိးထူး ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း  တင္ျပခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္  မဒညတကိုဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။ မဒညတကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေနာက္အပတ္  အစည္းအေဝးသုိ႔  ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။    ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္  ေအာက္ပါနည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ကို ခ်ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
xxx
သို႔ပါ၍-
(က)    မဒညတအဖြဲ႕သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥတစ္ခုတည္းသာ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္ ျပႆနာမ်ားကိုမူ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ႏွင့္ေဆြးေႏြးေနသည့္ပံုစံအတိုင္း ပါတီ အလိုက္ သီးျခားဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြား ရန္ နည္းလမ္းႏွင့္
(ခ)     သို႔မဟုတ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မူလ ေဆြးေႏြးၾကဆဲျဖစ္ေသာ သံုးပါတီ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္လည္းေကာင္း ပါတီလိုက္ သီးျခားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီး ငါးပါတီစလံုးက တင္ျပေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ ကို မဒညတအဖြဲ႕တစ္ခုတည္းအျဖစ္ျဖင့္ သာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားေသာနည္းလမ္း၊ ဤနည္းလမ္း ႏွစ္ရပ္အနက္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္သြားပါရန္ တင္ျပအပ္ပါ သည္။
(ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မဒညတ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္းေနာက္ဆက္တြဲ (က) မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)
xxx
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ မဒညတဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပၾကျပန္သည္။ မဒညတ ဗဟို ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္ရန္ ခ်ျပထားေသာနည္းလမ္းႏွစ္သြယ္အနက္ ႀကိဳက္ရာနည္းလမ္းတစ္သြယ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ မဒညတအေနႏွင့္ေရာ တစ္ပါတီခ်င္းေရာ ေဆြးေႏြး ရန္ကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တစ္ျပည္လံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအႀကိဳကာလ ဖန္တီး ေရးတို႔ကိုလည္း တရားေသဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။
တတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပ သည္။ သို႔ေသာ္ ျပတ္သားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မဒညတ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စဥ္းစားရန္ရွိေနသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကိုေရႊ႕ဆိုင္းရျပန္ သည္။ စတုတၴအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို  ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္  ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ မဒညတမ်ားကမူ လက္ေတြ႕ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုျပန္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္ မဒညတအဖြဲ႕၏ လုပ္႐ိုး လုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္လည္း ေပးရမည္ဟုဆိုျပန္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေတာတြင္းပါတီမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးျခင္း သာျဖစ္ၿပီး စင္ၿပိဳင္အစိုးရအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေဆြးေႏြးျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပ ခဲ့သည္။ မဒညတ၏ လုပ္႐ိုုးလုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား ဆန္႔က်င္သည့္လုပ္ငန္း မ်ားလည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအေနႏွင့္ခြင့္ျပဳႏိုင္ စရာမရွိေပ။
ပဥၥမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပ သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဒညတဗဟိုကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တစ္ဖက္သတ္ က်ေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို  အတတ္ႏိုင္ဆံုး သည္းညည္းခံ၍လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေနစဥ္ကာလအတြင္း မဒညတ၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ စည္း႐ံုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို  ခြင့္ျပဳရန္ကိစၥကိုမူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈမရွိႏိုင္ေသးေပ။ ထို႔အျပင္ မဒညတ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေနစဥ္အတြင္း ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးေငြ၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ၏အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ၾကေပ။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မဒညတ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ ဆ႒မအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပၾကျပန္သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္က ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ သကၤာရနံ႔မကင္းစရာမ်ားေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ျပင္ဆင္သည့္ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲ မွာပင္ ျပႆနာတစ္ခုၿပီးတစ္ခု တက္ေနရေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထား ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအႀကိဳကာလ ဖန္တီးေရးျပႆနာ ကို အနိမ့္ဆံုးျပႆနာအျဖစ္ သေဘာထားေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (၁။        ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) စာမ်က္ႏွာ ၁၈၁ မွ ၂၁၃။)ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကဖန္တီးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္မဒညတအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံသေယာင္ေယာင္ ျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပ၍ အက်ပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ မန္းဘဇံကမူ နယ္ကျဖစ္သည့္ျပႆနာ မ်ားကိုမသိေၾကာင္း အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ ေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ အစိုးရ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မူလက သေဘာတူညီခ်က္အား ေဖာက္ဖ်က္၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေဇယ်ကမူ ဗဟိုစခန္းႏွင့္နီးသျဖင့္မလုပ္ရန္ေတာင္းပန္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုလွည့္ပတ္၍ေျဖသည္။ ျပည္သူ႕ေကာ္မတီႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မရွိေၾကာင္းလည္းမဒညတကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္းျငင္း ဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေအာင္ျမင္ဖြယ္လမ္းစမရွိေတာ့ေပ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ သတၱမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မဒညတ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတာတြင္း သို႔ျပန္ပို႔ရန္ အစီအစဥ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းသာျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ မဒညတ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္ျပားျခင္း
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ အထိ စုစုေပါင္း ရွစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ  သံုးပါတီ  ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ေပးစာမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ ႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မဒညတ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္အထိ  စုစုေပါင္း ခုနစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ အားလံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈင္းသည့္ ပဏာမ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသာျဖစ္သည္။ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပမီတြင္လည္း အျပန္အလွန္ေပးစာမ်ားျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညိႇႏိႈင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မဒညတ အမည္ခံၾသဇာခံပါတီမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားအား အခြင့္ေကာင္းယူရန္သာႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုလူႀကီး သခင္ခ်စ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္ေနထိုင္ၿပီး ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းအတြင္းရွိ ေျခာက္ခ႐ိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပရန္ လည္း လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။ မႏၲေလးတြင္ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ေပၚ ရန္လည္း လမ္းၫႊန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေျမေပၚမွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္သူ႕ေကာ္မတီ၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗကသ)၊ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ရကသ)  တို႔ကို အသံုးခ်ခဲ့သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနေသာ ျမစ္ဖ်ားတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္၊ အလယ္ပိုင္း ဗမာျပည္(မသံုးလံုးေဒသ)၊   မင္းဘူး၊   ပခုကၠဴ (ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ျခမ္းေဒသ)၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ကို အခ်ိန္မွန္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ မ်ားထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ သခင္ဇင္၊ ရဲေဘာ္ျမႏွင့္ဗိုလ္ရန္ေအာင္တို႔သည္  ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းမွ တစ္ဆင့္  ရန္ကုန္သို႔ေရာက္လာၾကသည္။ ျမစ္ဖ်ားတိုင္းမွ ဗိုလ္မ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ရဲေဘာ္တုတ္တို႔မွာ ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းမွ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္စိုးသန္း၊ တနသၤာရီတိုင္းမွ ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ထြန္းစိန္၊ ရခိုင္တိုင္းႏွင့္အေနာက္ ေျမာက္တိုင္းတို႔မွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ထြန္းေမာင္(ခ)ေဒါက္တာနတ္၊ အလယ္ဗမာျပည္ တိုင္းမွ သခင္ေဖတင့္တို႔သည္လည္း ရန္ကုန္သို႔စုေဝး ေရာက္ရွိလာၾကသည္။  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပား ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိေန ျခင္းမွာ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပႏိုင္ရန္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက သေဘာတူထားသျဖင့္ အစည္းအေဝးတက္ ရန္ျဖတ္သန္းျခင္းဟု အေၾကာင္း ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမေအာက္ကလာပ္စည္းမ်ား  ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဗဟိုမ်ားတည္ေဆာက္ ေရးကိုသာေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ၾကာသည္  အထိ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနေသာ တိုင္းႏွင့္ခ႐ိုင္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ျပည္ပတြင္ ခိုလံႈေန ေသာ ေနာ္ဆိုင္း၏ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးမွာပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ေတာ့ဟု သတ္မွတ္ ယူဆၿပီးျဖစ္ေနသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ မဒညတ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွဟန္က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မဒညတ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔၏ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ တင္ျပခ်က္ကို ဖတ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းတင္ျပခ်က္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရာတြင္ စြဲကိုင္ထားသည့္သေဘာထားကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္အတြင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ က်င့္သံုးမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ မဒညတ အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္-
xxx
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္အတြင္း မဒညတအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္မ်ား
မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ သံုးပါတီတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ဖက္မွ ေဆြးေႏြး ေနစဥ္ ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္-
(က)    ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်က္အရ ¤င္းတို႔၏ဗဟုိေကာ္မတီအစည္း အေဝးက်င္းပရန္အတြက္   နယ္ေျမ သတ္မွတ္၍ အစိုးရတပ္စခန္းငါးခုဆုတ္ခြာ ေပးခဲ့ေသာေဒသအတြင္း ေက်းရြာလူထု မ်ားထံမွ  ဆက္ေၾကးမ်ားေကာက္ခံသည့္ အ ျပင္ အ စိုး ရ သစ္ ထုတ္ လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးပါသည္။
(ခ)     ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီတို႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီမႈမရရွိေသးေစကာမူ ေကအင္န္ယူ ပါတီ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ား နယ္ဆင္း၍ နယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပဏာမ ေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းႏိုင္ ေစေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေဒသအလိုက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေပးျခင္း ကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ ျပည္သူတို႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြယူ၍ ဆက္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္သံုးႏွစ္ခန္႔က ပင္ မေပးဘဲေနခဲ့ရေသာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဆက္ေၾကးမ်ား ျပန္လည္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို စစ္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံ ေရးအရ၊ လူထုအင္အားအရ အက်ပ္ကိုင္ လာသျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို မတတ္ သာဘဲ  လက္ခံလာၾကေၾကာင္း စသည္ အားျဖင့္ လူထုအားစု႐ံုး၍ တရားေဟာ ေျပာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုျပဳ လုပ္ေနပါသည္။
(ဂ)     မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအား  နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ပေဒသရာဇ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပူးတြဲလုပ္ႏိုင္သည့္ အင္အားစုဟူ၍ လည္းေကာင္း၊  ေဆြးေႏြးဖက္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဖက္က တဖြဖြေျပာေန ၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအား လူထုႏွင့္အက်ပ္ကိုင္ရမည္ ဟူေသာခံယူခ်က္အရ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေတာနယ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း လူထုစည္း႐ံုးေရး လံႈ႕ေဆာ္ ေရးမ်ားျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား အက်ပ္ကိုင္မိေစရန္ လက္ေတြ႕ႀကိဳးစား လ်က္ရွိပါသည္။
(ဃ)    မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟို ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ တြင္ ''မိသားစု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရင္းႏွီး ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကမည္'' ဟု ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ရန္သူအေပၚ တြင္သာ က်င့္သံုးရမည့္လူထုႏွင့္ အက်ပ္ ကိုင္မႈမ်ဳိးကို ၿမိဳ႕ေပၚရွိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ေတာနယ္  လူထုမ်ားကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္စည္း႐ံုး၍လည္းေကာင္း လူထုဆႏၵ အမည္တပ္ကာ  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အား အက်ပ္ကိုင္လာပါသည္။
(င)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အခ်က္ေကာင္းယူ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတကယ္  ရႏိုင္ေရးကို အဓိကမထားဘဲ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအားအက်ပ္ကိုင္ရန္ ဆႏၵႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ေျခာက္ခ႐ိုင္ဆႏၵျပပြဲကို မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ သံုးပါတီတို႔၏ေတာတြင္းလက္နက္ ကိုင္တပ္မ်ားက ေတာနယ္ရွိလူထုအား ဆႏၵ ျပပြဲသို႔မတက္မေနရ စည္း႐ံုးျခင္း၊ အတင္း အက်ပ္တိုက္တြန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ေငြေတာင္းခံေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
          (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ မဒညတ ဗဟို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ လက္ရွိအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ၏တင္ျပခ်က္မွ ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္)
xxx
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အႀကိဳျပင္ဆင္သည့္ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲကို ဟန္ျပသာေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း၊ အခ်ိန္ဆြဲခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏မ႐ိုးသားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို အေထာက္အထားခိုင္လံုစြာျဖင့္ သိရွိ ထားေသာေၾကာင့္သာ တိတိက်က် ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားက မည္သို႔ပင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုပ်က္စီးေစမည့္လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေစကာမူ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ ႀကိဳးစားပါဦး မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားလိုလွ်င္ မဒညတ အဖြဲ႕ဝင္ပါတီမ်ားက လက္ခံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား(၁။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္္(၁) စာမ်က္ႏွာ ၂၁၂၊ ၂၁၃။) ကိုလည္း ထုတ္ျပန္၍ သတိ ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခင္သေဘာတူထားခဲ့ ၾကသည့္အတိုင္း ေျမေအာက္စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆူပူအံုၾ<ြကေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အစိုးရကိုအက်ပ္မကိုင္ ရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲကာလကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍ ျပည္သူ လူထုထံမွဆက္ေၾကးေငြမ်ား အတင္းအက်ပ္မေကာက္ခံ ရန္၊ ျပည္သူလူထုကို သတ္ျဖတ္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမျပဳ လုပ္ရန္သတိေပးခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေန ၆ နာရီကို  ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ခိုင္လံုစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔၏ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၿမဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မလိုက္ေလ်ာဘဲ မိမိေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ တြင္တြင္ ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ အက်ဳိးထူးဖြယ္မရွိသျဖင့္ အခ်ိန္ကို ထပ္မံတိုးေပးျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။ သို႔ႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည့္ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ပ်က္ျပားသြားရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မဒညတအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသည္ ငါးလခန္႔ အခ်ိန္ရခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား ဆက္သြယ္ေရး။ ျပည္တြင္းရွိ အဆက္ျပတ္ေနေသာ ပါတီဝင္မ်ားဆက္သြယ္ေရး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေျမေအာက္ပါတီဝင္မ်ား ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးကိစၥအဝဝ ကိုေဆာင္ရြက္၍ ခရီးအတန္ပင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ေနာင္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ လုိက္နာက်င့္သံုးရမည့္ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကိုလည္း သံ႐ံုးတစ္႐ံုး မွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးေလၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သို႔ ေနာက္ဆံုးေပးစာကို ေပးအပ္ လိုက္ပါသည္။ ေပးစာကို ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္ေဌးက လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။စာမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။(၂။ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္စာရြက္ စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) စာမ်က္ႏွာ ၇၆၊ ၇၇။)
 xxx
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-
မဒညတႏွင့္ ေဆြးေႏြးေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားတြင္ အထစ္အေငါ႔မ်ား ျဖစ္ေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ အဆံုးအျဖတ္မက်ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ထား ေသာကိစၥမ်ား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ယခုေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီမွတင္ျပခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားမွာ ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကသာဆံုးျဖတ္ ႏိုင္သည့္စည္း႐ံုးေရး၊ ဘ႑ာေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားပါဝင္သျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆံုးျဖတ္ရန္ အလြန္ ခက္ခဲေနပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ပ်က္ျပားသြားျခင္းကိုလည္းမလိုလား၊ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီ၏တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း အေျဖေပးရန္ အာဏာမပိုင္ သျဖင့္ တိက်ေသာအေျဖမ်ားေပး၍ မျဖစ္ဘဲရွိေနပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ဤကိစၥမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အေနႏွင့္  ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို တင္ျပရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဗမာျပည္၏လက္ငင္းအေျခအေန အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေစ့စပ္မႈမ်ား လံုးဝ တံခါးပိတ္မသြားေစရန္အတြက္ အထူးပင္လိုအပ္ေနပါ သျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ဤကိစၥမ်ားကိုအေလးအနက္ စဥ္းစားေစလိုပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ သေဘာတူညီႏိုင္ မည္ဆိုပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အလ်င္အျမန္ ဗဟိုသို႔ျပန္၍တင္ျပပါမည္။ ဤကာလအတြင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈမပ်က္ေစရန္ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထံမွ ဆက္သြယ္ရန္ တာဝန္ခံ တစ္ဦး ထားခဲ့ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဗမာျပည္အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေထာက္႐ႈ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အထူးလိုအပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအရ  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ဤအခ်က္ကို ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟု အထူးေမွ်ာ္လင့္ပါ သည္။
ဤသို႔လုပ္မည္ဆုိပါက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္  ယခင္နားလည္မႈရရွိခဲ့ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီရန္ဟူေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေပးရန္ လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးလုပ္ႏိုင္ၿပီး အာဏာ ပိုင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သာ လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားျပန္လည္ရရွိမည့္အျပင္ ဗမာျပည္အနာဂတ္အေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္စရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ႀကီးစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔ပါ၍-
(က)    အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲကို  အၿပီးအျပတ္ ပိတ္ပစ္သည့္သေဘာမလုပ္ ဘဲ ဗဟိုေကာ္မတီသို႔တင္ျပခြင့္ျပဳရန္ အခ်ိန္ ေပးပါ။
(ခ)     ဤအတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ထိုင္ ႏိုင္ ၿပီး အ ပစ္ အ ခတ္ ရပ္ စဲ ေရး  ေဆြးေႏြးပြဲမွေပၚေပါက္သည့္ျပႆနာကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာျပႆနာကိုလည္းေကာင္း စဥ္းစား ႏိုင္ရန္ ယခင္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူ ခဲ့ေသာအခ်က္မ်ားကိုပါ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ (လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိပါ။)
xxx
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက မူလကတည္းက သေဘာတူညီထားခဲ့သည့္အတိုင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ပ်က္ျပားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သည္ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (၁။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သမိုင္းဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အမွတ္(၁) စာမ်က္ႏွာ ၇၇ မွ ၈၁ အထိ။
xxx


ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး
ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္
ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔-
၁။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္  အာဏာပိုင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံု၍ ရွစ္ႀကိမ္မွ် ေဆြးေႏြးခဲ့ေပသည္။
၂။       ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္-
(က)    အာဏာပုိင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး ေရးအတြက္ အေျခခံေဆြးေႏြးရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ သေဘာတူခဲ့ေပသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ား  မွာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရး ထိန္းသိမ္းေရး ျပႆနာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ဒီမိုကေရစီက် ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ဒီမိုကေရစီအခြင့္ အေရးမ်ား အာမခံေရး၊ ဒီမိုကေရစီပါတီ မ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒတြင္း  ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အာမခံေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားေပး ေရးဟူေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  တည္ေဆာက္ေရး  ဆိုင္ရာလက္ေတြ႕ ျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
(ခ)     နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရး သမားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သတိထားရန္ႏွင့္ ယင္းကိစၥကို မိမိတို႔အဖြဲ႕ အလိုက္ သီးျခားအေျခအေနမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူၾကသည္။
(ဂ)     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေရးတြင္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္၊ အစည္းအေဝး ေဒသတြင္ အစိုးရတပ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္စစ္ဆင္ မႈမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္  ယင္းေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္မွ အခ်ဳိ႕တပ္စခန္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ဤေဒသအတြင္း အစိုးရ၏လုပ္ဆဲ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္း မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္အတားအဆီး မျပဳလုပ္ရန္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က သေဘာတူ ခဲ့သည္။
(ဃ)    ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ (၁) မိမိ သေဘာထားကို တိုင္းျပည္သို႔တင္ျပ ခြင့္၊ သတင္းစာတြင္ထည့္ခြင့္၊ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခြင့္၊ (၂) ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားကို ယခုနားလည္မႈ အတိုင္းထားရွိရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူခဲ့ၾကသည္။
(င)     သေဘာမတူညီေသးေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို အေျခခံၿပီးေသာ ျပႆနာတစ္ခုစီ အေရးႀကီးပံုအရ လုိအပ္သလို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။
(စ)     အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အႀကိဳကာလ ဖန္တီးေရးကိစၥကို ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ မဒညတအဖြဲ႕ႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ တင္ျပသည္ကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီမွ သေဘာတူခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဤမွ်ထိၿပီးျပတ္ခဲ့႐ံုမက အခ်ဳိ႕လည္း လက္ေတြ႕ပင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေပသည္။ဤသို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ လိမ့္မည္ဟု ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယံုၾကည္ခဲ့ေပသည္။
ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔-
၃။       ဤကဲ့သို႔ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပင္ ရရွိခဲ့႐ံုမွ် မက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)အေနႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ) ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တို႔သည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တပ္စခန္းမ်ား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္၊ စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ကင္းေထာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္  ျပည္သူလံုျခံဳေရးကို  ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၌ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ သြားရန္ စသည္တို႔တြင္တူညီၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးမူေပၚတြင္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လက္ေတြ႕အပစ္အခတ္ မ်ား ရပ္စဲထားေရးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအႀကိဳ ကာလဖန္တီးေရးမွာ လက္တစ္ကမ္းမွ်သာလုိေတာ့ သည့္ အေျခသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ တစ္ဖက္၌မူ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) အားလည္းေကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔အားလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရးအရ အျမတ္ထုတ္သည္ဟု ႀကီးမားေသာ သံသယဝင္လာခဲ့ေပသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု* (မဒညတ)မွ တင္ျပ ေသာ ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ အေျခအေနထိန္းသိမ္းေရး ကိုသာ ရည္ရြယ္ေသာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဟူေသာ ျပႆနာကိုစင္ၿပိဳင္အစိုးရအထိ ေတာင္းဆိုသည္ဟုမွတ္ယူကာ ျပႆနာမွာႀကီးမား လာခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)အား မည္သည့္စည္း႐ံုးေရးမွမလုပ္ရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေငြေကာက္ ခံေရးမ်ား ဤကာလအတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားရန္ စသည္ တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ၎ျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) အင္အားစု မ်ားရွိသည့္ေဒသမ်ားကို အသိေပးရန္ႏွင့္ယင္းအင္အားစုမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ သတ္မွတ္ ေပးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္သာ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္းစုေပးရန္၊ ဤအင္အားစုမ်ားသည္ အျခားေဒသသို႔ သြားလိုလွ်င္လည္း အစိုးရစစ္တပ္မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္ရမွ ¤င္းတို႔၏အေစာင့္ အေရွာက္ျဖင့္သြားလာရန္၊ ဤတပ္မ်ားရွိေနသည့္ေဒသ တြင္လည္း စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမလုပ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္မျပဳလုပ္ရန္၊ ျပည္သူ အား အေႏွာင့္အယွက္မျပဳလုပ္ရန္ စသည္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ဤေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ပထမအားျဖင့္ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ အေျခအေန ထိန္းသိမ္းေရးထက္ ေက်ာ္လြန္ ကာ စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူကိစၥမ်ားအထိ အက်ဳံးဝင္လာသည့္ျပင္ ပါတီအား အေသတုပ္ေႏွာင္ ထားသည့္အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစေသာေၾကာင့္ လက္ခံရန္ခဲယဥ္းသည့္အျပင္ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တြင္ ဆံုးျဖတ္ရန္အာဏာလည္းမပိုင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ၎အင္အားစုမ်ား စုေပးေရးဆိုသည္ မွာ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲအေျခအေနကို ေက်ာ္လြန္႐ံုမွ် မက  ဝိုင္းဝန္းခံထားရသည့္  အေျခအေနအထိ ဆိုက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤျပႆနာကိုလည္း ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က လက္ခံရန္ခဲယဥ္းလွၿပီး အာဏာမပိုင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူတြင္ သေဘာ တူညီထားသည္မ်ားကို ပ်က္ျပားမသြားေစရန္လည္း ေကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏွစ္ဖက္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အပစ္အခတ္မ်ား နည္းပါးလာသည္ကို ထိန္းသိမ္းရန္လည္းေကာင္း၊ မဒညတဘက္မွလည္း မိမိ ဘက္မွ အစိုးရတပ္စခန္းမ်ားအား စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ၫႊန္ၾကားထားသျဖင့္ အေျခအေန ပိုမို ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မဒညတသည္ အေပးအယူျဖင့္မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္ မ်ားႏွင့္သံသယမ်ားကို ျပင္ပတြင္ေဆြးေႏြးေစ့စပ္ရန္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီမွ ၁၁-၁၁-၆၃ ေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ မိမိဘက္မွ တင္ျပေသာ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို လက္မခံပါက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သံုးပါတီ ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့သျဖင့္ ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားအား မဒညတမွ လက္ခံ မည္၊ လက္မခံမည္ကို ၁၄-၁၁-၆၃ ေန႔အမီ အေျဖ ေပးရန္ ေတာင္္းဆိုခဲ့ျပန္ပါသည္။
ျပည္သူလူထုအေပါင္းတို႔-
၄။       ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါတီဗဟို အာဏာပိုင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ အာဏာပိုင္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သာ ေဆြးေႏြး ရန္ မဒညတက တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အေနႏွင့္ ဤကိစၥအေပၚ ပါတီ၏အျမင္ကို ထပ္မံ ၍ တိုင္းျပည္သုိ႔တင္ျပအပ္ပါသည္။
(က)    ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ကိစၥသည္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ေျဖရွင္းေရး အတြက္ ေသာ့ခ်က္ျပႆနာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ျပည္သူတို႔၏အေရးကို အေလးအျမတ္ထား၍ ေစ့စပ္ေရးမ်ား အဆံုးသတ္ပ်က္ျပား မသြားေစရန္ အစြမ္းကုန္ ထိန္းသိမ္းသြား ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ဗမာ ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္လည္း စည္း႐ံုးေရး လြတ္လပ္ခြင့္မူမ်ားကို ထိပါး ျခင္းမရွိပါက  အစြမ္းကုန္လိုက္ေလ်ာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေစ့စပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
(ခ)     မဒညတႏွင့္  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသည္ဟု ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီမွ ယူဆသည့္တိုင္ ပါတီလိုက္ သေဘာတူညီထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပါတီလိုက္ အာဏာပိုင္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ေရးမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။
ဤအတိုင္းပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီအား  အေလးအနက္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္ျပားၿပီဟု ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီမွယူဆသည့္တိုင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ အလား အလာမ်ားကုန္ဆံုးမသြားေသးဘဲ ျဖစ္  ႏိုင္မႈမ်ားရွိေသးသည္ဟု  ယူဆပါသျဖင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး ပ်က္ျပား ျခင္း သည္နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမားအတြက္သာ အက်ဳိးရွိေနေစၿပီး ျပည္သူလူထု အတြက္ ႀကီးမားစြာ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေစေသာေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္ရန္လည္း  အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္  ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ မိမိကို ကာကြယ္သည္မွအပ အျခား တစ္ဖက္စခန္းမ်ားႏွင့္ တပ္မ်ားကို စတင္ တိုက္ခိုက္မႈ မလုပ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္။
xxx
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕၏ ျပည္သူသို႔ေၾကညာခ်က္မွာ အသံေကာင္းဟစ္ ၍ ျပည္သူလူထုကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုး ျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအေပၚ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား၊ ဆႏၵ ျပပြဲမ်ား၊ ဖန္တီးမႈမ်ား၊ သစ္လုပ္ငန္းကို တားဆီးမႈမ်ား စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယင္း တို႔ မသိေၾကာင္း ေျဗာင္ပင္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေရရွည္အခ်ိန္ဆြဲ၍ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းကို  တားဆီးရန္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ေပးေသာအခါတြင္လည္း ဆံုးျဖတ္ရန္ အာဏာမပိုင္ဟုဆိုကာ ဗဟိုသို႔လႊဲခ်ခဲ့ သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္တြင္ လံုးဝေရာက္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ) ဗဟို ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္လည္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက မူလကတည္းက သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အေလ်ာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔စြဲ ျဖင့္ ျပည္သူလူထုသို႔ တင္ျပခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေလသည္။
မဒညတ  ကိုယ္စားလွယ္၏  တင္ျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
xxx
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ျပည္သူလူထုသို႔ တင္ျပခ်က္-
(၁)     အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးအတြက္ ၆ ႀကိမ္တိတိ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးေနစဥ္တြင္  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု(*မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။)(မဒညတ)လုပ္ပံုကို သံသယရွိသည္ဟု အေၾကာင္းမ်ားျပ ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကာလတြင္ စည္း႐ံုးေရးလံုးဝမလုပ္ရန္၊ ဘ႑ာေရး ေကာက္ခံမႈလံုးဝမလုပ္ရန္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရ စီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)အင္အားစုအားလံုးကို ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီမွ သတ္မွတ္ေသာေနရာတြင္ စုစည္းေပးရမည္စေသာ အခ်က္မ်ားကို လက္မခံက ဆက္လက္၍ မေဆြးေႏြးႏိုင္ ေတာ့ေၾကာင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ အားလံုးကိုပါ ရပ္စဲလိုက္ပါသည္။ အေတာ္ အတန္ ခရီးေရာက္ၿပီးမွ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)အေနျဖင့္ အထူးပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)အဖြဲ႕ဝင္ပါတီမ်ား အေနႏွင့္ သီးျခားပါတီအလိုက္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္စံု တစ္ခုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိလာၿပီး ျဖစ္ၾကသည္။ ထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါေသာ ေကအင္န္ယူ၊ မြန္ျပည္သစ္ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ စေသာ သံုးပါတီကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယခင္ပဏာမကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေဆြးေႏြး သြားခ်က္မ်ား၏ အဆက္အေနျဖင့္ ယခု အခါ  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြး ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမို ကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးကိစၥ တို႔ကို ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီႏွင့္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ေပ သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္လည္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝး က်င္းပေရး၊ ထိုသို႔ က်င္းပၿပီးေနာက္ ဗဟိုအာဏာပိုင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ရပ္ လာေရာက္၍ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ထိုမ်က္ႏွာစံုညီ အစည္း အေဝးတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တင္ျပေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ကို မူတည္၍ ေဆြးေႏြးရန္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားရရွိၿပီးျဖစ္ေပသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲ တြင္လည္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ) အဖြဲ႕မွတင္ျပ ထားေသာ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္အနက္ ၁ဝ ခ်က္တြင္သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ့ေပသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္  မတိုက္ခိုက္ေရး၊ စစ္ေရးကင္းလွည့္ျခင္း၊  ကင္းေထာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ေရးႏွင့္  ျပည္သူတို႔၏ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားေရးဟူေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူေပၚတြင္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရထားၾကၿပီးျဖစ္ ေပသည္။
ယခုလက္ရွိအေျခအေနအရ ေျပာရ လွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔သည္ အေျခအေန မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလာခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးေန စဥ္ေနာက္ပိုင္းကာလ၌ အပစ္အခတ္မ်ား နည္းပါးလာကာ အေျခအေနသည္ စင္စစ္ ေကာင္းမြန္ေနပါသည္။   အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ) ဝင္ပါတီမ်ားသည္ မိမိဘက္မွ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီတပ္မ်ားကိုစတင္၍ သြား ေရာက္ မတိုက္ရန္ၫႊန္ၾကားထားသျဖင့္ လည္း  အေျခအေနမွာ  အမွန္ပင္ ေကာင္းမြန္လာလ်က္ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းကာဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဆိုပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ ေျမာက္ရန္ အေျခအေနကို အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားႏိုင္မည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ ေပါင္းစု(မဒညတ)မွ ယံုၾကည္ပါသည္။
(၂)     အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ ေပါင္းစု(မဒညတ)အေနျဖင့္ ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အေျခအေနမ်ား အတြင္း ႐ိုး႐ိုးႏွင့္လြယ္လြယ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဘာင္ထက္ေက်ာ္ လြန္၍ မူႀကီးမ်ားသေဘာ သက္ေရာက္ သည့္ ျပႆနာမ်ားကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကိုသာ လုပ္မည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)ဗဟိုအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ခဲယဥ္း၍ ၎တို႔ ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမည့္ အာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕မ်ားသို႔သာ    လႊဲသင့္ပါသည္ဟု တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)အေနႏွင့္ ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ အေနအထားတြင္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မလုပ္မီ မွာပင္  ႏိုင္ငံေရးအရ၊  လံုျခံဳေရးအရ၊ အာမခံခ်က္မရွိေသာသေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေစ သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လက္ခံ သေဘာတူရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္တြင္ စည္း႐ံုးေရး လံုးဝမလုပ္ရ၊   အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို မိမိတို႔ရွိရာ ေဒသ မ်ားမွ စြန္႔ခြာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ သတ္မွတ္ေပးေသာေဒသမ်ားတြင္ စုစည္း ထားရမည္ဟူေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဘက္မွ တင္ျပခ်က္မ်ားအစား မဒညတ တပ္မ်ားသည္ မိမိေဒသအဝန္းအဝိုင္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍  စည္း႐ံုးျခင္း၊  ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံျခင္းလည္းမလုပ္ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိပါးေစ ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ နားလည္မႈ ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္ေသာ မိမိေဒသအျပင္သို႔ တိုးခ်ဲ႕စည္း႐ံုးျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ရန္ပံုေငြေကာက္ခံ ျခင္းမ်ားကိုလည္းမလုပ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဓမၼမတရားေကာက္ခံမႈ မ်ားကို မူအရ မဒညတအေနျဖင့္ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္အတိုင္း တားျမစ္သြားမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔နယ္ေျမမ်ားရွိရင္း  အတိုင္းႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားထားရွိ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထား ရန္သေဘာထားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ၆ ခ႐ိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ီတက္ပြဲျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ၁၁-၁ဝ-၆၃ ရက္တြင္ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီ အေပၚ သံသယျဖစ္မႈမ်ား တိုးဆင့္ျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ပါသည္။ ဤသံသယအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ အလြန္တင္းၾကပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီး လက္ခံမခံ ကို ၁၄-၁၁-၆၃ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ မဒညတမွ စဥ္းစားရန္ ၁၁-၁၁-၆၃ ရက္ က တင္ျပလာပါသည္။
မဒညတသည္  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ထင္ျမင္ယူဆသကဲ့သို႔ အက်ပ္ ကိုင္ျခင္း၊ တိုက္ကြက္ဆင္ျခင္းသေဘာ မထားရွိေၾကာင္းႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာအားျဖင့္လည္း ေကာင္း   မဒညတ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ တင္ျပခဲ့ပါသည္။
၆ ခ႐ိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ီတက္ပြဲမွာ မဒညတမွ ေဆာ္ၾသေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။  ဥပေဒအတြင္း  ျပည္သူ႕ ေကာ္မတီမွျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုဆႏၵျပပြဲတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အျမင္ရွိသူမ်ားပါဝင္ေနပါသည္။ ၎တို႔၏ မ်ားျပားမ်ဳိးစံုေသာ ဆႏၵတိုင္းႏွင့္ မဒညတ သေဘာထားမ်ားသည္ အားလံုးထပ္တူျဖစ္ သည္ မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ မဒညတအေနျဖင့္ လူထုႀကီး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေသာ ဆႏၵ ကိုမူ ေလးစားပါသည္။ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ပင္ ေပါက္ေခါင္း ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစတီရန္ပံုေငြသို႔ ေငြ ၁ဝဝ က်ပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မဒညတသည္ အထက္ပါ အခ်က္ႏွင့္တကြ အျခားသံသယမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ မဒညတအား တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေနသည္ဟု ထင္ ေသာ ေဒသမ်ား၌ စည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ ဘ႑ာ ေရးေကာက္ခံမႈမ်ားကို လံုးဝရပ္ဆိုင္း၍ မိမိ နဂိုရွိရင္းစြဲေဒသမ်ားတြင္သာ လုပ္႐ိုး လုပ္စဥ္အတိုင္း လုပ္သြားရန္ အတိအက် တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါ သည္။ အခ်ဳိ႕သံသယမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ေျပေျပလည္လည္ျဖစ္သြားႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းသြားလွ်င္လည္း ျဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္ ေၾကာင္း တင္ျပပါသည္။
(၃)     မဒညတအေနျဖင့္ ယခုအေျခအေနတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္စလံုး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းလွ်င္ ျဖစ္ေျမာက္ရရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေသးသည္ဟူ၍ စြဲၿမဲစြာ ယံုၾကည္လ်က္ပင္ ရွိပါသည္။ ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလင္း ေရာင္ ထြက္ျပဴစျဖစ္ၿပီးမွ ျပည္တြင္းစစ္မီး တိမ္သလႅာမ်ားႏွင့္ ထပ္မံ၍ ပိတ္ဖံုးမသြား ေစခ်င္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္ျပားသြားေစကာမူ မိမိဘက္ကတပ္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏တပ္မ်ား ကို စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳဘဲ လက္ေတြ႕ ရထားၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္စံုတစ္ရာေအးၿငိမ္း လာေသာ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းသြား ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကလည္း ဤ အေျခအေနကို အလားတူပင္ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားၿပီး ယခုအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးတြင္ တူညီမႈရထားေသာအခ်က္မ်ားကို  လည္းေကာင္း၊ ယခင္ပါတီလိုက္ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ ရရွိထားေသာသေဘာတူညီခ်က္ မ်ားကိုလည္းေကာင္း မပ်က္ေစဘဲမဒညတဝင္ပါတီမ်ား၏ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ေခၚယူေဆြးေႏြးသြားရန္ ေလးနက္စြာ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။
မဒညတအေနျဖင့္ ဤသေဘာထား အတိုင္း တစ္ျပည္လံုးအာသာငမ္းငမ္း ေတာင့္တေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႀကီးအား တင္ျပအပ္ပါသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု
မဒညတ ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္။
xxx
မဒညတဗဟိုကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ေၾကညာခ်က္မွာလည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဏာမကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္ကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔၏လုပ္ရပ္ မ်ားကို ဖံုးကြယ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေပၚသို႔ သာ အျပစ္ပံုခ်ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားပါေၾကာင္း ျပည္သူလူထု သို႔ အသံေကာင္းဟစ္ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ႕ ေကာ္မတီ၏ ၆ ခ႐ိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲကို ယင္းတို႔ ၏လက္ခ်က္မဟုတ္ပါဟုျငင္းဆိုခဲ့သည္။ စင္စစ္ ၆ ခ႐ိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲကို သခင္ခ်စ္က ၫႊန္ၾကားၿပီး(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၄၅။) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေက်ာင္းသား ပါတီစိတ္ေခါင္းေဆာင္ ရဲေဘာ္သက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ၆ ခ႐ိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆႏၵျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္ အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန႔မွာပင္ မဒညတ(ဗဟို)အတြင္းေရးမွဴး  သခင္တင္ထြန္းက ျပည္သူ႕ေကာ္မတီအတြက္ ရန္ပံုေငြ ၁ဝဝဝ က်ပ္ကို ဦးတင္ေမာင္၏လက္သို႔ ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။  (၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၄၉၊ ၅ဝ။)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားသြားသျဖင့္   ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနႏွင့္ မည္သို႔မွ် အခက္အခဲမျဖစ္ခဲ့ေပ။ ယင္းတို႔ အေနႏွင့္ ငါးလတာကာလအတြင္း မ်ားစြာအျမတ္ထုတ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားမွာလည္း ျပည္ပ၏သေဘာထားကို အေျခခံ၍ေရးျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။(၃။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ။) ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ညေနတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္ႏွင့္ ရဲေဘာ္ေဌးတို႔ အထူးကိစၥအျဖစ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟို ေကာ္မတီ ပထမ ဒုတိယဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္အား ျပည္ပၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္၍ ပို႔ေပးရန္စီစဥ္ၾကရသည္။ သခင္ဗသိန္းတင္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းအနီးတြင္ လာေရာက္ေခၚယူေသာ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ လာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ပမွပါလာေသာရဲေဘာ္ သိန္းထိုက္ကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ေရးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ေခၚယူ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျပည္ပၿမိဳ႕သို႔ စီေအေအစီေလယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၾက ေလသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မ်ား စု႐ံုး၍ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပႏိုင္ ေရးကို သေဘာတူညီသည့္အျပင္ အကူအညီလည္း  ေပးခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အကူအညီျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ေနၾကေသာ တိုင္း အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္မွစ၍ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာေဒသ မ်ားသို႔ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္လည္း သာယာဝတီခ႐ိုင္ ဇီးကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ေဘာ္ဘင္ေခ်ာင္း လက္တက္ရွိ တံုးေျမႇာင္စခန္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခစိုက္ၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ေပၚလစ္ ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္သူ မ်ားမွာ-
(၁)  သခင္သန္းထြန္း
(၂)  ရဲေဘာ္ဘတင္(ခ)ဂိုရွယ္
(၃)  သခင္ခ်စ္
(၄)  ရဲေဘာ္ေဌး
(၅)  ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး
(၆)  သခင္ပုႏွင့္
(၇)  ဗိုလ္ေဇယ် တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ယင္း ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သခင္ သန္းထြန္းက-
          ''ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ရတာ ဟာ စစ္အစိုးရက အက်ပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အတင္း အဓမၼ အညံ့ခံခိုင္းလို႔ျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ပါတီ အတြက္ အျမတ္ေတြအမ်ားႀကီးေတာ့ ရလိုက္ တယ္'' ဟု သံုးသပ္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုတင္ျပသည္။      (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၄။)
          ထိုအခါ ရဲေဘာ္ဘတင္(ဂိုရွယ္)ကလည္းျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ေရးသား၍ သခင္သန္းထြန္း ၏ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္စင္ၿပိဳင္တင္သြင္းေလသည္။ ဂိုရွယ္ ၏ သံုးသပ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။(၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၄။)
xxx
          'ယခု ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ခဲ့ရတာဟာ ပါတီေၾကာင့္ျဖစ္တယ္၊ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ရန္ကုန္ ကို သြားၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ လံုးပန္းတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျမေအာက္ စည္း႐ံုးေရးကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔၊ ဆႏၵျပပြဲႀကီးေတြနဲ႔ အစိုးရကို အက်ပ္ကိုင္ဖို႔ဆိုၿပီး ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵ ျပပြဲကိုလုပ္ၿပီး အခြင့္အေရးမယူသင့္တာေတြကို ယူခဲ့ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတယ္၊ ဒီအေျခအေနမွာ ဒါမ်ဳိး ေတြကို လံုးလံုးမလုပ္သင့္ဘူး၊ ဒါေတြပဲ ဆက္တိုက္လုပ္ေတာ့ နားလည္မႈမလြဲသင့္တာ ဟာ ပိုပိုၿပီးလြဲကုန္တာျဖစ္လာတယ္၊ ဒါေတြ ေၾကာင့္ တကယ္ေတာ့ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ရတာကို အဓိကတာဝန္ယူရ  မွာကေတာ့  ပါတီကယူရမွာပဲ၊  ဒါေတြကို မေလးနက္ရင္ ပါတီရဲ႕ေရွ႕မွာခ်မွတ္မယ့္ လမ္းစဥ္ေပၚလစီေတြဟာလည္း ဘယ္နည္းနဲ႔ မွကို မွန္ကန္မွာမဟုတ္ဘူး၊ အထူးသျဖင့္ အခုလို မျဖစ္သင့္တာေတြျဖစ္လာရတာဟာ သခင္ သန္းထြန္းနဲ႔ကိုေအာင္ႀကီးတို႔မွာ အလြန္ႀကီးမား တဲ့တာဝန္ေတြရွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ရန္ကုန္ကိုသြား ၿပီးေတာ့ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံသေဘာထားေတြ နဲ႔ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းေတြကို ေရွ႕ေဆာင္ၿပီး ၫႊန္ၾကားတဲ့သခင္ခ်စ္ရဲ႕ တာဝန္ေတြကလည္း မေသးငယ္ဘူးဆိုတာေတြ႕ရလိမ့္မယ္'
xxx
ရဲေဘာ္ဘတင္(ဂိုရွယ္)သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ရျခင္းမွာ သခင္သန္းထြန္း၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး ႏွင့္ မဒညတ သဘာပတိအဖြဲ႕(ဗဟို)ဥကၠ႒သခင္ခ်စ္ တို႔တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ သေဘာထားမွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္႐ႈတ္ခ် လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးတြင္ ရဲေဘာ္ဘတင္(ဂိုရွယ္)သည္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ စင္ၿပိဳင္သံုးသပ္ခ်က္ကို တင္သြင္းၿပီး အျပင္းအထန္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ဗိုလ္ေဇယ်တို႔မွာမူ ေတြေဝေနၾကသည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးသည္ ရက္အတန္ၾကာသည္အထိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသံုးသပ္ခ်က္ မ်ားအား ျပည္ပ၏အဆံုးအျဖတ္ကို ခံယူရန္အတြက္ ျပည္ပသို႔ ပို႔ေပးလိုက္ရေတာ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ တိက်ေသာလမ္းစဥ္မရွိေတာ့ေပ။ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္လည္း သူ႕ေၾကာင့္၊ ငါ႔ေၾကာင့္ ျငင္းခံု ေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္လည္း စြမ္းအားမရွိေတာ့သျဖင့္ ျပည္ပမွခ်မွတ္ေပးမည့္ လမ္းစဥ္ကိုသာ ေမွ်ာ္ေနရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ေကာင္းမြန္လာသည္မွာမွန္ေသာ္ လည္း ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားျပည္ပအားကိုးသူျဖစ္သြားသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အခြင့္ေကာင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းအခြင့္အေရးေကာင္းကို အျမတ္ထုတ္ရန္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မဒညတအဖြဲ႕ဝင္ သံုးပါတီတို႔မွာ ျပည္ပအားကိုး အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္မ်ားဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားသျဖင့္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈကို ပိုမို ရွည္လ်ားေစမည့္ အေျခအေနသို႔ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရေလ သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားေသာအျခားအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား (အလံနီပါတီ၊ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား)
ေက်ာ္ဇံရႊီးႏွင့္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ(ဗမာျပည္)(ေခၚ)အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ ၍ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထူေထာင္ၾကေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ ၿပီးေပၿပီ။ ရခိုင္ေဒသကိုအေျခခံ၍ လႈပ္ရွားေသာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားမွာ ေလးဖြဲ႕ကြဲျပားလ်က္ရွိ သည္။ ရခိုင္ေဒသေျမာက္ပိုင္းတြင္ မူဂ်ာဟစ္မ်ား  ထၾကြလ်က္ရွိရာ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဇာ္ေဖာဆိုသူ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္ ေၾကာင့္ ေဇာ္ေဖာေသဆံုးၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္တြင္မူ မူဂ်ာဟစ္အင္အား ၂၉ဝ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ခဲ့ရာ မူဂ်ာဟစ္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမွာ မ်ားစြာ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ရသည္။
ေက်ာ္ဇံရႊီးသည္  မင္းျပားႏွင့္ေျမပံုေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။  ရမ္းၿဗဲကြၽန္းတြင္  သခင္စိုး၏ တပည့္ျဖစ္သူ ေက်ာ္ေခါင္က ေခါင္းေဆာင္လႈပ္ရွား သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္  တပ္မေတာ္က  ထိုးစစ္ဆင္၍ အဆက္မျပတ္ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ရာ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းတြင္ ေက်ာ္ေခါင္၏အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုး  ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ရခိုင္)သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ စီစဥ္ ေပးခ်က္အရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ၿပီး ေတာတြင္းသို႔ ျပန္သြား ခဲ့သည္။  ေက်ာ္ဇံရႊီး၏  ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုယ္စား လွယ္မ်ား ငပလီတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။(၁။ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ၏ ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္သမိုင္း၊ ဒုတိယတြဲ(ႏုိင္ငံေရးက႑)။)
           ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္ ေကာ္မတီတြင္ တပ္ခြဲသံုးခြဲလက္နက္ကိုင္ အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ေကာ္မတီကို ရဲေဘာ္ သာထြန္းဦးက ေခါင္းေဆာင္သည္။ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ၾကားတြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္းက ဝင္ေရာက္ စည္း႐ံုးေလ့ရွိသည္။ ဂြၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္း ဧရာဝတီတိုင္း မွ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားက ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိ သည္။
သခင္စိုး၏အလံနီပါတီသည္ ေက်ာ္ဇံရႊီး၏ ရခိုင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေခ်ာ့ေမာ့စည္း႐ံုး၍ ရခိုင္ေဒသတြင္ မၾကာခဏခိုကပ္ေနရသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကာလတြင္ သခင္စိုးသည္ အလံနီပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္၍ ပထမဆံုးေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏အလံနီပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၄၄ဝ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားထားသည္။
xxx
          ''ေတာတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက  တုံ႔ျပန္ၾက သည္၊  သခင္စိုးႀကီး  ပထမဆံုးေရာက္လာ သည္၊ ကာကီအက်ႌႏွင့္ လံုခ်ည္တို႔ကိုဝတ္ကာ အဝတ္ ဖိနပ္အျဖဴစီးထားေသာ သခင္စုိးသည္ ယခင္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္၊ မႈန္ကုပ္ကုပ္မ်က္ႏွာ ထားႏွင့္ေျပာေသာ   စကားလံုးေလသံဟန္ပန္ မေျပာင္း၊ သူ႕ေခါင္းမွဆံတိုမ်ားကား ျဖဴလာၿပီ၊ သူႏွင့္အတူရဲေမငယ္မ်ားပါသည္။ ေက်ာင္းသူ အရြယ္ေလးမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔ကလည္း ကာကီအက်ႌလက္တို၊ ခ်ည္လံုခ်ည္တိုတုိႏွင့္ အဝတ္ဖိနပ္ ဝတ္ထားၾကသည္''
          ''သခင္စိုးသည္ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ား ႏွင့္ေတြ႕သည္၊ ဝါဒေရးရာစကားမ်ားကိုေျပာ သည္၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ စတာလင္၏ဓာတ္ပံုကို ေလးစားစြာ စားပြဲခံု ေပၚ တင္ထားသည္၊ ခ႐ုရွက္သည္ ေသြဖည္ ေရးသမားျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္၊ ခ႐ုရွက္ကို အလံနီပါတီက ေတာတြင္းခံု႐ံုးတြင္ စစ္ေဆး ကာ ေသဒဏ္ေပးၿပီးၿပီဟု သူေျပာသည္။ ျမန္မာ ျပည္သစ္ႏွင့္ကား သခင္စိုးအဆက္ျပတ္ခဲ့တာ ၾကာၿပီ။  ေတာေအာင္းခဲ့ေသာသခင္စိုးသည္ ႏိုင္ငံေရးပစၥဳပၸန္ေရးရာတို႔၌ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနသည္။အမ်ဳိးသားညီလာခံ ႀကီးက်င္းပ၍ အနာဂတ္ေရးကို စဥ္းစားရမည္။ ညီလာခံသို႔ ပါတီေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား  တက္သင့္သည္။  တပ္မေတာ္မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး အဆင့္ႏွင့္ေအာက္မွရဲေဘာ္မ်ား က ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္သင့္သည္။ ညီလာခံကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုက ႀကီးၾကပ္သင့္သည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာေဟာသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေန၍ အက်ဳိးထူးဖြယ္မျမင္၍ သခင္စိုး ႏွင့္အဖြဲ႕ကို ေတာသို႔ျပန္ပို႔ လိုက္ရသည္။ သခင္စိုးက ေျပာစရာေတြ မကုန္ေသး၊ ေနပါရေစဦးဟု ဆိုသည္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လာပါရေစဦး ဟုလည္း ဆိုသည္''
xxx
သခင္စိုး၏ အလံနီပါတီသည္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့ သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိၾကေပ။ အလံနီပါတီႏွင့္ ရခိုင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔သည္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကဲ့သို႔ပင္ မိမိပါတီအေရးကိုသာၾကည့္ၿပီး ေတာင္းဆို လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုရေပမည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ရျခင္းမွာ ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မ႐ိုးမသားအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ေျခပုန္း ခုတ္ျခင္း၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ားကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သခင္စိုး၏ အလံနီပါတီမွာမူ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔စြာလႈပ္ရွား ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ လက္ဝဲ အလြန္အကြၽံဝါဒအေပၚ အေျခခံၿပီး ျမန္မာျပည္၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနႏွင့္ ကြာဟလြန္းသျဖင့္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာလည္း ခြဲထြက္ ေရးကိုသာ အေျခခံသျဖင့္ ျပည္တြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးကို အေျခခံေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ မူဝါဒ ႏွင့္ မကိုက္ညီခဲ့ေပ။ တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏ လိုအင္ဆႏၵ အမွန္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ရန္ကုန္ တစ္ၿမိဳ႕တည္းတြင္သာ က်င္းပေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ဆိုင္ရာေဒသတြင္သာ ေဆြးေႏြး ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္- ေက်ာ္ဇံရႊီး၏ ရခိုင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္ ငပလီ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူပင္ ေကအိုင္ေအ(ေခၚ) ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္လည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။(၁။  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
           ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အစပိုင္းတြင္ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ တပ္မဟာ(၁)ႏွင့္ တပ္ရင္း(၆)ရင္းကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ၿပီး အင္အား ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္ေနၿပီးျဖစ္သည္။  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ လား႐ိႈး-ကြတ္ခိုင္နယ္၌ အင္အား ၃ဝဝ နီးပါးခန္႔၊  ဗန္းေမာ္-ျမစ္ႀကီးနားနယ္ေျမ၌ အင္အား ၃၈ဝ ခန္႔အထိသာ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဗန္းေမာ္-စိန္လံုလမ္းႏွင့္ ဗန္းေမာ္-မန္ဝိန္းလမ္း တို႔ကို စိုးမိုးၿပီး ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားအေရွ႕ေျမာက္၊ ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္တို႔ကို တိုးခ်ဲ႕စည္း႐ံုးရာမွ အင္အားတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္း ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေသာအခါ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ စာျဖင့္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဗန္းေမာ္သို႔ေရာက္ရွိလာၾက သည္။ ေကအိုင္ေအကိုယ္စားလွယ္ ေဇာ္ဒန္ႏွင့္အဖြဲ႕ သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ ဗန္းေမာ္ မွတစ္ဆင့္ မႏၲေလးသို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ တပ္မဟာ (၇) တပ္မဟာမွဴးႏွင့္ ပဏာမေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပၿပီး စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ကိုယ္စား အေနာက္ေျမာက္တိုင္း၊ တိုင္းမွဴးႏွင့္ထပ္မံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
တိုင္းမွဴးႏွင့္ေဆြးေႏြးစဥ္ ေဇာ္ဒန္ႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕က ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္-
(၁)     ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးအသီးသီး အား လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ကို  ေပးအပ္ရန္၊  မိမိတို႔လူမ်ဳိးမ်ား၏ သေဘာအရ ခြဲထြက္လိုသူမ်ားအား ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရန္။
(၂)     ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ကခ်င္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား   လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနျခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ လံုးဝလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သီးျခားကခ်င္ ျပည္နယ္ထူေထာင္ရန္။
(၃)     ဤကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ကခ်င္ ျပည္နယ္ခြဲထြက္သြားသည္ကို  ႏွစ္ဦး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ေန႔မွ စ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗမာျပည္သည္ ေအာက္ပါထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ငါးခ်က္ ကို အေျခခံထား၍ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ဆက္ဆံ သြားေရးကို ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္-
(က)    တစ္ဦး၏နယ္ေျမတည္တံ့ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ေရးကို တစ္ဦးက ေလးစားေရး။
(ခ)     တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မက်ဴးေက်ာ္ေရး။
(ဂ)     တစ္ဦး၏ျပည္တြင္းေရးရာတြင္ တစ္ဦး က ဝင္မစြက္ေရး။
(ဃ)    တူညီစြာႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိစြာ ဆက္ဆံေရး။
(င)     ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး။
ေကအိုင္ေအမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ လံုးဝ ခြဲထြက္ေရးပင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ဘက္က လိုက္ေလ်ာမႈဟူ ၍တစ္စံုတစ္ရာမွ်ပင္ မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းေကအိုင္ေအထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဇာ္တူးသည္ ဗန္းေမာ္ မွ ကာမိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ ေက်းရြာ အားလံုးလိုလိုကို စည္း႐ံုးစိုးမိုးထားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားသည္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ လူ၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ားကို အျပင္းအထန္စုေဆာင္းရာ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ အင္အား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔အထိ တိုးတက္လာသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားကလည္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဌာနခ်ဳပ္စခန္းမွ စိုင္းပန္ေခါင္းေဆာင္ ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ စဝ္ေဆးစိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ တို႔သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  (၁။ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုုး၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမိုင္းစာေစာင္ျပဳစုေရး ေကာ္မတီ(၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ)၏ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္စာေစာင္။ )
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
(၁)     ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊
(၂)     လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရး၊
(၃)     ဖက္ဒရယ္စတိတ္၊
ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ထပ္မံက်င္းပျပန္ရာ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္သံုးခ်က္ကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ နယ္ေျမအလိုက္ ထပ္မံေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းရန္အတြက္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ယူဘီေအ ေလယာဥ္ျဖင့္ တာခ်ီလိတ္သို႔ ပို႔ေပးရသည္။ တာခ်ီလိတ္ မွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္အမွတ္ (၄) ခ်င္း ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းေရွ႕တန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ ေဟြခိုက္ (အယ္လ္ယူ-၈၅၅၆) စခန္းသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ စိုင္းပန္ႏွင့္စဝ္ေဆးစိုင္တို႔ ျပန္သြားၿပီးေနာက္ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူသံုးဖြဲ႕* (*ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕မွာ ခြန္ေသာ္တာ၊ ခြန္ၾကာႏုႏွင့္ စုိင္းလွေအာင္တို႔၏ အက္စ္အက္စ္ေအ(ေခၚ)ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ဦးကု႑လ(ေခၚ)ေက်ာက္ငါးခန္း၏ စဝ္ဟုန္စစ္တိုင္းေခၚ ရွမ္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ႏွင့္စိုင္းႏြဲ႕ႏြံစစ္ဟန္တို႔ျဖစ္သည္။) စလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ လြယ္လင္ၿမိဳ႕  သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ အမွတ္(၁၈)ေျခလ်င္တပ္ရင္း၊ လြယ္လင္စခန္း၌ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုယ္စား အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ တိုင္းဦးစီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပဏာမေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။
ေတာင္ႀကီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ရန္ကုန္တြင္ အဂၤလိပ္လိုေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ကို သာ  ထပ္မံတင္ျပခဲ့ၾကသည္။  အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္၊ တိုင္းဦးစီးခ်ဳပ္အဖြဲ႕က မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေမးျမန္းေသာအခါ ေတာင္းဆို ခ်က္မွာ ၁၁ ခ်က္အထိ တိုးလာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ ပထစ အစိုးရျပဳတ္က်လုဆဲဆဲ အခ်ိန္တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္မူထက္ပင္   အခြင့္အေရးပိုမိုေနေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးကို ပ်က္ျပား ေစသည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုလံုး အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာကြဲထြက္ရန္ ရည္ရြယ္ သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက လက္မခံခဲ့ေပ။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေတာတြင္းသြားလာမႈခက္ခဲသျဖင့္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့္ ေတာင္းခံျပန္ရာ  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္အထိ တစ္လတိတိထပ္မံ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မလံုေလာက္သျဖင့္ ထပ္မံ ေတာင္းခံျပန္ရာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္အထိ တိုးျမႇင့္ ေပးရျပန္သည္။ ထိုအေတာအတြင္း ရွမ္းေသာင္းက်န္း သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ား ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေနပါသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ခြဲထြက္ေရး ကိုသာ အေျခခံေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ကိုသာ မေျပာင္း လဲဘဲ ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ေတာ့သျဖင့္   ရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း သြားလိုသည့္ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔ေပးခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္-
(၁)  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊
(၂)     အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (ေကအင္န္ယူပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီမ်ား အပါအဝင္)၊
(၃)     ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗမာျပည္ 
                    (အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ)၊
(၄)     ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊
(၅)     ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအိုင္ ေအ)၊
(၆)     ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား (အက္စ္အက္စ္ေအ၊ စဝ္ဟုန္စစ္တိုင္းႏွင့္ ႏြံစစ္ဟန္)-
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာအခါ ထုိသုိ႔ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း လူထုလူတန္းစားမ်ား စံုလင္စြာ ပါဝင္သည့္ ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ သမိုင္းခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ စက္ေဘာလံုးကြင္း၌ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲ သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႕အျပားမွ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕လူထုတို႔ တက္ေရာက္လာၾကရာ အလုပ္သမားတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွာ ဟံသာဝတီအဝိုင္းႀကီးမွ ျပည္ လမ္းအတိုင္း၊ လွည္းတန္းမွ သမိုင္းအထိ အင္းစိန္လမ္း အတိုင္း ျပည့္က်ပ္၍ ေနခဲ့သည္။ ဤကား ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာျမင့္မားလာျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ညေနသံုးနာရီခန္႔တြင္ ေက်ာင္းဆင္းလာ ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕သည္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား နံေဘးတြင္ ကပ္ထားသည့္ ပိုစတာမ်ားကို ဆြဲဆုတ္ျခင္း၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ဆႏၵ ျပပြဲမွ ျပန္လာသူမ်ားကို တရားေဟာျခင္း၊ အုပ္ထိန္းရန္ လာေသာ ဆရာမ်ားကို ဆဲေရးတိုင္းထြာၿပီး ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ရန္ျပဳၾကျခင္း၊ ဆႏၵျပပြဲလာသည့္လူထုကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳ၍ ရန္စျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဝိဇၨာမဟာဌာန၊ သိပၸံမဟာ ဌာန၊ လူမႈေရးမဟာဌာနတို႔ကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ ေသာ္လည္း တကသ၊ ဗကသ၊ ရကသ (သစ္)ႏွင့္ ခြပ္ေဒါင္းနီအဖြဲ႕မ်ားမွ ေက်ာင္းသားတို႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္ ေက်ာင္းသားတို႔၏လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္း တံခါးပိတ္ကာ ဆူပူေနၾကျပန္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ား ေကာင္စီ႐ံုးက ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ည ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေက်ာင္းတံခါးဖြင့္ေပးရန္ အေလးအနက္ သတိေပးမွသာ ည ၁၁ နာရီတြင္ တံခါး ဖြင့္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ဆႏၵျပပြဲ ၿပီးဆံုးသြားသည္။ မႏၲေလး တကၠသိုလ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသား ၁ဝဝဝ ခန္႔ ဆႏၵျပ ၾကေသးေသာ္လည္း အေရးအခင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပြား လာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ထိုေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေျမေပၚကလာပ္စည္းမ်ားက ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရအား အက်ပ္႐ိုက္ေစရန္ ႀကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလႈပ္ရွားမႈပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ယင္းတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ား ဘူးေပၚသလိုေပၚလာ သျဖင့္ ေတာတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾက ရျခင္းသာ အဖတ္တင္ခဲ့ေလသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မုဆိုးေကာ္ကဆာေစာဟန္တာသာေမႊးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (ေကအာရ္စီ)သည္ မန္းဘဇံဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ခြဲထြက္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပၿပီးေပၿပီ။ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီက ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ထုတ္ျပန္ေသာအခါ ေကအင္န္ ယူပါတီသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္အတူ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)အေနႏွင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မဒညတႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပား ေသာအခါ ေကအင္န္ယူပါတီသည္လည္း ေတာတြင္း သို႔ ျပန္သြားခဲ့ရသည္။
မုဆိုးေကာ္ကဆာေစာဟန္တာသာေမႊး ေခါင္းေဆာင္ေသာ (ေကအာရ္စီ)အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္  စတင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။  ကရင္ ေသာင္းက်န္းသူတပ္မဟာ(၅)မွ လင္းထင္၊ မိုးဇက္၊ ဖားလူေက်ာ္၊ ေစာႀကီးေရႊႏွင့္ သာေရႊတို႔သည္လည္း ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ရန္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မန္းဘဇံ၏ေကအင္န္ယူပါတီသည္ လံုမတီး(ၾကဴဘီ-၆၇၄၈)တြင္ အေျချပဳေနၿပီး ေစာဟန္တာသာေမႊး အုပ္စု၏နယ္ေျမမ်ားကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူရန္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရႏွင့္  ေကာ္ကဆာအုပ္စု (ေကအာရ္စီ)တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာ ေစာဘဦးႀကီး၏မူႏွင့္ ကြဲလြဲ ေၾကာင္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမရွိေၾကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းမွာလည္း စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပါးစပ္ျဖင့္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ မန္းဘဇံႏွင့္ငျမက ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြင္း ဝါဒျဖန္႔ေဟာေျပာ စည္း႐ံုးခဲ့သည္။၁ ယင္းတို႔၏လုပ္ရပ္မွာ ေကအာရ္စီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းကို ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ မုဆိုး ေကာ္ကဆာ ေစာဟန္တာသာေမႊး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအာရ္စီ တစ္ဖြဲ႕လံုးႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ႏွင့္သံလြင္ ျမစ္အၾကား သထံုခ႐ိုင္ရွိ လင္းထင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္မဟာ(၅)တစ္ခုလံုးသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရထံ အလင္းဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ ေတာ္လွန္ ေရးအစိုးရသည္ အလင္းဝင္လာသူမ်ားအား ေကာင္းမြန္ စြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားၿပီး ေဆးစစ္ေဆး၍ ေဆး ေအာင္သူမ်ားကို  တပ္မေတာ္တြင္  အမႈထမ္းရန္ လ်ာထားေပးခဲ့သည္။ ေဆးမေအာင္သူမ်ားကို မတည္ ရင္းႏွီးေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္စီစဥ္ေပး ျခင္း၊ သြားလိုရာအရပ္သို႔ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။
မုဆိုးေကာ္ကဆာ ေစာဟန္တာသာေမႊးသည္ ေတာင္ငူဇာတိျဖစ္ၿပီး ေတာင္ငူတြင္ ခုနစ္တန္းအထိ ေက်ာင္းေနေအာင္ျမင္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဘီေအဂုဏ္ထူးတန္းေအာင္ျမင္သည္အထိ ေနခဲ့သည္။ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕တြင္ ပညာအုပ္ဘဝျဖင့္ သံုးႏွစ္ အမႈထမ္းၿပီးေနာက္ ေမၿမိဳ႕ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သည္။ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ ၾကာရွည္မေနရခင္  ဂ်ပန္ဝင္လာသျဖင့္  အဂၤလိပ္ အရာရွိအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္က လိုက္လံဖမ္းဆီးသျဖင့္ ဟသၤာတနယ္တြင္ ေရွာင္တိမ္း ေနခဲ့ရသည္။ ကက္စ္ဘီေခတ္တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဌာန၌ အလုပ္ဝင္လုပ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ ေရးေခတ္တြင္ မအူပင္၌ ပညာအုပ္ျပန္လုပ္သည္။ ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕အစည္းတြင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ လႈပ္ရွားလာသည္။ မအူပင္ကို ေကအင္န္ဒီအို မ်ားတိုက္ခိုက္၍ ေငြတိုက္မွ ေငြ ၃၆ သိန္း ေဖာက္ယူရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ (၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
ေညာင္တုန္း၊ ပန္းတေနာ္စေသာ နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားၿပီး ေကအင္န္ယူကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေညာင္တုန္းကို အစိုးရတပ္မ်ားက ျပန္သိမ္းေသာအခါ တြင္ ပန္းတေနာ္နယ္၊ ထြန္းပရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ဌာန ခ်ဳပ္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ယင္းမွ ဓႏုျဖဴနယ္၊ က်ဳံကဇင္းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေစာဟန္တာသာေမႊး၏ ဇနီးျဖစ္သူေနထိုင္သည့္ ႐ံုးေထာင့္ပတ္ေထာ္ရြာတြင္ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ သံုးႏွစ္လံုးလံုး ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားခဲ့ သည္။ ယင္းကာလမ်ားတြင္ ေစာဟန္တာသာေမႊးသည္ ေကအင္န္ယူအစည္းအ႐ံုးႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားကိုပါ ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ံုးေထာင့္ ကို တပ္မေတာ္က သိမ္းပိုက္လိုက္ေသာအခါ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္ လွည့္လည္သြားလာၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေကာ္သူးေလ(ေခၚ)အေရွ႕႐ိုးမ ေတာင္ေပၚသို႔ သားမယားႏွင့္တကြ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ခဲ့သည္။
ေကာ္ကဆာဆိုသည္မွာ ကရင္သမၼတဟု ဆိုလို ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစာဟန္တာသာေမႊးသည္ ေကအင္န္ယူ ပါတီ၏ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလႈပ္ရွားမႈကို မ်ားစြာရြံမုန္းခဲ့ သည္။  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ေဆြးေႏြးပြဲကာလ အတြင္း ေစာဟန္တာသာေမႊးက ေကအင္န္ယူပါတီ၏ လက္ဝဲဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ''လယ္တစ္ဧက ေငြ တစ္ဆယ္ေလာက္မွမပိုင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေတာင္မွ  ဓနရွင္ေပါက္စဆိုၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ ဖယ္ရွား ဖို႔လုပ္ၾကတယ္''ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေကအာရ္စီသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ အေရွ႕ကိုလည္းမေမွ်ာ္၊ အေနာက္ ကိုလည္းမယိမ္းဘဲ ကိုယ့္လမ္းကိုသြားရန္ဆံုးျဖတ္ရာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာမွ သင့္ျမတ္ခဲ့ရေၾကာင္း ေစာဟန္ တာသာေမႊးက ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္သူသို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အသံလႊင့္ရာ၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ (၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၃၃။)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရႏွင့္ ကရင္ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီတို႔သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၂ ရက္ တြင္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၾကသည္။ ေစာဟန္တာသာေမႊးႏွင့္အတူ ေစာအုံးေဖ ႏွင့္ ေစာေအာင္စိန္စသည့္အစဥ္အလာရွိေသာ ကရင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕၌တပ္စြဲထားေသာ ေကအင္န္ ဒီအိုေခါင္းေဆာင္ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရတို႔စစ္ေျပၿငိမ္းရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းကို ေစာဟန္တာသာေမႊးႏွင့္ေစာေအာင္စိန္တို႔က ပယ္ဖ်က္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ ေစာဟန္တာသာေမႊးတို႔ လူစုသည္အျမင္မွန္ရၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းခဲ့သျဖင့္ ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားေလရာ ျပည္သူမ်ားကယင္းတို႔၏ လုပ္ရပ္အားဝမ္းပန္း တသာ ႀကိဳဆို ၾကေလသည္။
ကရင္တပ္မဟာ (၅)၏ တပ္မင္းႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူလင္းထင္(ေခၚ)ငန္းနက္သည္ ဦးေမာင္ပို (ေခၚ)ဦးေမာင္ဖိုး၏သားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ စေကာကရင္လူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ ခဝဲျခံ ဇာတိျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ၁ဝတန္းေအာင္ျမင္ ခဲ့သည္။ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ေၾကးနန္းဌာနႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ေထာက္ပံ့ေရးဌာနတြင္ စာေရးလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ စကား ေျပာမာၿပီး စိတ္ဆတ္သည္။ ေဒါသႀကီးသည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုစိတ္ရွိသူလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွစ၍ သထံုႏွင့္စစ္ေတာင္းအၾကား ရွိ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ အင္းစိန္တိုက္ပြဲတြင္  ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္  ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ (၁။    ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
လင္းထင္သည္ မိန္းမကိစၥတြင္ နာမည္ႀကီးၿပီး တိုက္ခိုက္ေရးတြင္လည္းဝါသနာပါသည္။ အစိုးရက လင္းထင္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္းျမင့္သာယာတြင္ ေနရာခ်ေပးၿပီး လစဥ္ က်ပ္ ၅ဝဝ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ သထံုတြင္လည္း လင္းထင္၏ေနအိမ္ရွိသည္။    လင္းထင္က မယ္ဗမာေဟာင္းေနာ္လီဇာဘင္ဆင္အားလူသိရွင္ၾကား လက္ထပ္ ယူရာ သတင္းစာမ်ားက ႐ုပ္ေျပာင္မ်ားျဖင့္ သေရာ္ခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ  ေစာဟန္တာသာေမႊး ႏွင့္လင္းထင္တို႔ အလင္းဝင္လာသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရာနယ္ေျမ မ်ားတြင္ျပည္သူမ်ားသည္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ခံစား ခဲ့ၾကရေလသည္။
Share this article :

1 comments:

Berthold Hanisch said...

Terrific work! This is the type of info that should be shared around the net. Shame on the search engines for no longer positioning this submit higher! Come on over and visit my site . Thank you =) facebook log in

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization