Home » » အခန္း(၄) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၆၄ လမ္းစဥ္

အခန္း(၄) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၆၄ လမ္းစဥ္


အခန္း(၄)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၆၄ လမ္းစဥ္
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာမိမိတို႔၏ တင္ျပခ်က္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္မွစ၍ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားရျခင္းသည္ ပါတီတြင္ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဂိုရွယ္က သံုးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သခင္ သန္းထြန္းကမူ အျမတ္ထြက္သည္ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း အခန္း(၂)တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပား ၿပီးေနာက္ လမ္းစဥ္တစ္စံုတစ္ရာ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ ေပးပို႔ ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ခံယူရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရေလသည္။(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၄၊ ၅၅။)၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပည္ပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ 'ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မိမိတို႔၏တင္ျပ ခ်က္' အမည္ရွိစာတမ္းတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔လိုက္သည္။ ယင္းစာတမ္း၏လံုျခံဳမႈအဆင့္အတန္းကို ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕ဝွက္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားအတြက္ သာ အသိေပးခဲ့သည္။ က်န္ပါတီဝင္မ်ားကို အသိမေပး ခဲ့ေပ။ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားအတြင္းျဖန္႔ေဝရာတြင္ပင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္မူကိုက်င့္သံုးသည့္အေနႏွင့္ စာတမ္း၏အမည္ ကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥကၠ႒၏ မူလတင္ျပခ်က္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ (၂။   သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၆။)
ျပည္ပမွေပးပို႔ေသာ 'ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မိမိတို႔၏ တင္ျပခ်က္' မူရင္းစာတမ္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။(၃။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၅၆ မွ ၆ဝ ထိ။)
xxx
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဥကၠ႒၏ မူလတင္ျပခ်က္-
၁။       ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အတိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္ရန္ လိုေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အတိတ္အေပၚ အာ႐ံုစိုက္လြန္းျခင္းထက္  အနာဂတ္ အလားအလာႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို အေလး ထားျခင္းက ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္ေပသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ လူထုအစည္းအေဝးလုပ္ျခင္းသည္ မွန္ မမွန္၊ မဒညတအေနႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ျခင္းသည္ မွန္မမွန္ဆိုေသာကိစၥမ်ား အေပၚ အခ်ိန္မ်ားစြာျဖဳန္းေနျခင္းျဖင့္ ပါတီညီၫြတ္ေရးအတြက္ အက်ဳိးမရွိေပ။
ယခုအားလံုး သေဘာတူညီခ်က္မရ ေသးလွ်င္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားၿပီး ေနာက္မွပင္  ေဆြးေႏြးသင့္ေပသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ဘဝ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ဤျပႆနာကို အေျဖေပး သြားေပလိမ့္မည္။
၂။       ေစ့စပ္ေရးအတြင္းပါတီ၏ ရပ္တည္မႈနည္း ပရိယာယ္ႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားကို ေယဘုယ် အားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အတည္ျပဳေပသည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားရျခင္းအတြက္ အုပ္စိုးေသာ လူတန္းစားအေပၚ၌သာ တာဝန္လံုးလံုးက်ေရာက္ေပသည္။
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ပါတီသည္ ရန္သူအေပၚ ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈ မ်ားရလိုက္သည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ မ်ားကိုျခံဳၾကည့္လွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အျမတ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ဆံုး႐ံႈးမႈထက္ မ်ားစြာပင္အေလး သာေပသည္။
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားရျခင္း အတြက္ အဓိကအေၾကာင္းရပ္မွာ-
(၁)     အုပ္စိုးေသာလူတန္းစား အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆန္႔က်င္ေသာအင္အား စုမ်ားက ယာယီအေပၚစီးရလာျခင္း ႏွင့္
(၂)     အုပ္စိုးေသာ လူတန္းစားက လူထု အား ေၾကာက္လန္႔ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပါတီတစ္ရပ္ လံုးသည္  စစ္တစ္ခုလံုးကို  မည္ကဲ့သို႔ ေခါင္းေဆာင္ရမည္ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား မည္ကဲ့သို႔ဆင္ႏႊဲ ရမည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္ လိုေပသည္။      
၃။       ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီေဆြးေႏြးေနစဥ္ အတြင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ကြၽႏု္ပ္တို႔ ပါတီ၌ခြၽတ္ယြင္း ခ်က္အခ်ဳိ႕ရွိခ်င္ရွိေပမည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခုလံုးျခံဳၾကည့္လွ်င္ ပါတီ၏ ရပ္တည္မႈနည္း ပရိယာယ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ မွန္ကန္ ေပသည္။
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ရျခင္း အတြက္   အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းအေၾကာင္းႏွစ္ရပ္အျပင္ ျပည္ပ အေၾကာင္းရင္းအေနျဖင့္ႏိုင္ငံတကာ ျပန္ျပင္ေရးမ်ားပါဝင္သည့္ အခန္းကိုလည္း ထည့္တြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။
အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုပါမူ နယ္ခ်ဲ႕ သမားမ်ား ျပည္တြင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမား မ်ားႏွင့္ ျပန္ျပင္ေရးသမားမ်ား၏ ပူးေပါင္း ၾကံစည္မႈျဖင့္ ရန္သူသည္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ပြဲကို တမင္ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရန္သူက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ဖ်က္ပစ္ျခင္းကို မူမ်ားမစြန္႔လႊတ္ရဘဲ တားဆီးႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေပသည္။
၄။       ေအာက္ပါတို႔ကား ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္ ခ်က္တခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေကာက္ခ်က္အခ်ဳိ႕ပင္တည္း။
(၁)     ကြၽႏု္ပ္တို႔တြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈအခ်ဳိ႕ပင္ရွိ လင့္ကစား တစ္ခုလံုးျခံဳပါက အလြန္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
(၂)     ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အေဝးေရာက္တပ္အား အခ်ဳိ႕ကို ျပန္ေခၚႏိုင္ခဲ့ေပသည္။
(၃)     ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အေကာင္းဘက္၊ အဆိုးဘက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားပါရရွိ ခဲ့သည္။
(၄)     ေနဝင္း၏ အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ဖြင့္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
(၅)     ေနဝင္း၏ အတုအေယာင္ဆိုရွယ္ လစ္စနစ္ကို ဖြင့္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
(၆)     ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္  ျပည္တြင္းျပည္ပ ျပန္ျပင္ေရးဝါဒကို  ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲ့သည္။
(၇)     ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတကယ္ လိုလားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးအတြက္ ႐ိုး႐ိုးသားသားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအား ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။
(၈)     ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ပါတီ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾ<ြကးေၾကာ္သံေအာက္တြင္ ရန္သူ႕ နယ္ေျမရွိ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ားကို စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
(၉)     ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရန္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာ တြင္ ရဲတင္းရန္လိုအပ္သည္။ အေရး အႀကီးဆံုးမွာ အခြင့္ေကာင္းမ်ားကို ရယူရန္ႏွင့္ ရန္သူ၏အားနည္းခ်က္ မ်ားကိုအသံုးခ်ရန္ လံုေလာက္ေသာ ရဲရင့္ျပတ္သားမႈရွိရမည္။
(၁ဝ)    ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ေျဗာင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ေပါင္းစပ္တတ္ရန္ ေလ့က်င့္ရမည္။
(၁၁)    ရန္သူႏွင့္ဆက္ဆံမႈတြင္  လိမၼာ ကြၽမ္းက်င္ရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ႀကိဳးကိုင္ရန္လိုအပ္သည္။
(၁၂)    တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ကို ေျဗာင္လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ဘဲ လူထုမ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္စည္း႐ံုးရန္သာ လိုအပ္သည္။
(၁၃)    ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ရန္သူက မဒညတကို ၿဖိဳခြဲပစ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို တားဆီး ႏိုင္ခဲ့သည္။ မဒညတ ပါတီႏွင့္အတူ ရပ္တည္ျခင္းသည္ ပါတီအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ဳိးစုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။
(၁၄)    တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ပထမေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္မွ ပင္ မဒညတသို႔ တိုးခ်ဲ႕ယူသင့္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေျပာင္းျပန္လုပ္သင့္ သည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ သည္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးေအာင္ျမင္ ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခ အေနကို ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဤ ရည္မွန္းခ်က္ေရာက္ရန္အတြက္ တိက်ေသာ သီးျခားအေျခအေန  မ်ားႏွင့္ ဘယ္ပံုသဏၭာန္မ်ားသည္ အဆီေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ကိုသိရမည္။
(၁၅)    ရန္သူသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ထံမွ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအလံေတာ္ကို လုမယူႏိုင္ခဲ့ေပ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံ ေတာ္ကို ျမင့္မားစြာ လႊင့္ထူႏိုင္ခဲ့ သည္။
(၁၆)    ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးကာလ ငါးလကို   အသံုးျပဳၿပီး ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ လူထုကို လည္းေကာင္း၊ ပါတီလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုလည္းေကာင္း စုစည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပါတီညီၫြတ္ေရးကိုလည္း တစ္စံု တစ္ရာအထိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ သည္။
(၁၇)    ယေန႔လက္ငင္းအေျခအေနမ်ားအရ ဗမာျပည္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းရန္ မျဖစ္ ႏိုင္ေပ။
(၁၈)    ရန္သူအေပၚ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ အၾကြင္း မဲ့ လိုအပ္သည္။
(၁၉)    ပစၥဳပၸန္အတြက္ေရာ အနာဂတ္ အတြက္ပါ ကြၽႏု္ပ္တို႔တြင္ အခက္အခဲ မ်ား ရွိႏိုင္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဗမာ ျပည္တြင္ ဧကန္မုခ် ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံရမည္။
ဤတစ္ႀကိမ္ရန္သူက ေစ့စပ္ေရးကို ဖ်က္လိုက္သျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလား အလာမရွိေတာ့ဟု ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ခ်ပါက မွားယြင္းလိမ့္မည္။
          တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စိတ္ကူး ယဥ္မႈ မရွိသင့္ေပ။
အနာဂတ္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႔ အာမခံခ်က္ရွိ ေစရန္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလံကို ျမင့္မားစြာလႊင့္ထူျခင္း    ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ႏိုင္ငံေရးေရာ စစ္ေရးေရာ ထိုးစစ္ဆင္ရမည္။
          ပါတီသည္ အခြင့္ၾကံဳတိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚသင့္ ေပသည္။
xxx
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပမွပို႔ေပးေသာ 'ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မိမိတို႔၏တင္ျပခ်က္'စာတမ္း သည္ ဂိုရွယ္၏သံုးသပ္ခ်က္အား လံုးဝမေထာက္ခံ႐ံု သာမက ပယ္ဖ်က္၍ပင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရႏိုင္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ တစ္စံုတစ္ရာ လမ္းစဥ္မရွိဘဲ ျငင္းခံုေနၾကစဥ္ ျပည္ပမွ ပို႔ေပးလိုက္ ေသာ စာတမ္းေၾကာင့္ အသက္႐ွဴေပါက္ရသြားသည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို(ေခၚ)ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ စစ္ေရး စသည္တို႔တြင္ မည္သည့္လမ္းစဥ္မွ် ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ခြၽတ္ျခံဳက် ေနေလရာ ျပည္ပမွသံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စာတမ္းမ်ား၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနရ သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း၏ေရး ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားရျခင္းတြင္ မိမိတို႔၏မ႐ိုးသား ေသာအျပဳအမူမ်ားကို တရားသေယာင္ေယာင္သံုးသပ္ၿပီး ျပည္ပ၏အလိုဆႏၵအတိုင္း ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအေပၚ သို႔သာ အျပစ္ပံုခ်လိုက္ျခင္းပင္တည္း။


၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ စစ္ေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲေပးပို႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပမွအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ စတုတၴပတ္မွစ၍ ျပည္ပမွလမ္းစဥ္မ်ား ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေပးပို႔ ေတာ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ စစ္ေရးလမ္းစဥ္မ်ားရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕(ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕) သည္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ စီစဥ္ေတာ့၏။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္းတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးကို က်င္းပသည္။ ယင္း အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ပျပန္ ဗဟိုေကာ္မတီအဖဲြ႕ဝင္ မ်ားပါ တက္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေဝး သို႔ ေဒသအသီးသီးမွ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္ ခြင့္ မရခဲ့ေခ်။ အမွန္စင္စစ္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ပမွေပးပို႔ေသာ လမ္းစဥ္ ေပၚလစီဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ညိႇႏိႈင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးတြင္ သခင္သန္းထြန္း တင္သြင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာကိုလည္း ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး၍ ျပင္ဆင္ေပး ၾကရသည္။
သခင္သန္းထြန္းက ျပည္ပမွေပးပို႔သည့္ လမ္းစဥ္ မ်ားကို ဥကၠ႒၏ မူလတင္ျပခ်က္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသုိ႔ အစီရင္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္သည္။ ဥကၠ႒၏မူလတင္ျပခ်က္ကို ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕ဝွက္အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားသာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေလ့လာရန္လည္း ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ ဥကၠ႒ ၏မူလတင္ျပခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း သံုးမ်ဳိး ပါဝင္သည္။(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၆၁၊ ၆၂၊ ၆၃။)
(၁)     ဥကၠ႒၏  ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မူလ တင္ျပခ်က္
(၂)     ဥကၠ႒၏စည္း႐ံုးေရးလမ္းစဥ္ မူလ တင္ျပခ်က္
(၃)     ဥကၠ႒၏စစ္ေရးလမ္းစဥ္ မူလ     တင္ျပခ်က္
ဥကၠ႒၏မူလတင္ျပခ်က္မ်ားကို သခင္သန္းထြန္းက ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ ခံစာအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္အရ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္း ဓနရွင္အာဏာရွင္ စစ္အစိုးရအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ကို ကိုယ္စား မျပဳေတာ့ဟုဆိုသည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲသည္ အဓိကတိုက္ပြဲသဏၭာန္ဟုလည္းဆိုသည္။ စင္စစ္ျပည္ပ ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ဥကၠ႒၏စည္း႐ံုးေရးမူလတင္ျပခ်က္တြင္ အပိုင္း (၁) စည္း႐ံုးေရးႏွင့္ အပိုင္း(၂) ညီၫြတ္ေရး ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ အပိုင္း(၁)တြင္ ဒီမိုကေရစီ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္သည္ အျမင့္ဆံုးပါတီ စည္း႐ံုးေရး မူျဖစ္ၿပီး ပါတီတြင္ ေက်ညက္ေအာင္ ပညာေပးရန္ တင္းက်ပ္စြာလိုက္နာရမည္ဟုဆိုသည္။ လက္ေအာက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္သည္ အထက္အဖြဲ႕ အစည္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အၾကြင္းမဲ့နာခံရမည္ဟု လည္း ဆိုသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္၊ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုကိုေျခလက္တုပ္ေႏွာင္ထား သကဲ့သို႔ ျဖစ္သျဖင့္ ျပင္ပစ္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ပါတီ၏ ပထမေခါင္းေဆာင္ကို ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ထား ျခင္းမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ အခိုင္အမာအသိအမွတ္ ျပဳထားသျဖင့္ မေျပာင္းလဲ သင့္ေတာ့ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။ဤကားသခင္သန္းထြန္း၏အာဏာတည္ၿမဲေရးကို အခိုင္အမာ ကာကြယ္လိုက္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေဇယ်ကို ဗဟိုေကာ္မတီအျပည့္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊႏွင့္ ရဲေဘာ္သက္တင္တို႔ကို အရန္ဗဟို ေကာ္မတီအျဖစ္တိုးျမႇင့္ရန္လည္း အၾကံျပဳထားသည္။
အပိုင္း(၂)တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအတြင္း ညီၫြတ္ေရးမေကာင္းဟု သံုးသပ္ထားသည္။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ဂိုရွယ္တို႔အေနႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ အထူးတာဝန္ရွိသည္ဟုလည္း သတိေပး၏ထားသည္။ ပါတီတြင္းညီၫြတ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဗဟိုေကာ္မတီအားလံုးကို တိုက္တြန္း ထားသည္။
ဥကၠ႒၏မူလစစ္ေရးတင္ျပခ်က္မွာလည္း ျပည္ပမွ ေပးပို႔ေသာ္ စစ္ေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င့္သံုးေသာ စစ္ေရးလမ္းစဥ္သည္ အေျခခံ အားျဖင့္ မွန္ကန္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားၾကရမည္ဟု အၾကံေပးထား သည္။ စစ္ေရးလမ္းစဥ္အရ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေရး (ခံစစ္)ထက္ ေခ်မႈန္းေရး(တိုက္စစ္)ကို ပိုမိုက်င့္သံုးရန္။ တိမ္းေရွာင္ျခင္းထက္တိုက္ခို္က္ျခင္းကို ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္။ ျဖန္႔ခြဲျခင္းထက္ စုစည္းျခင္းကို လုပ္ရန္၊ ေခြၽးစစ္က အရန္ျဖစ္ၿပီး ေခ်မႈန္းေရးသာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ကိုင္စြဲ ထားရန္ စသျဖင့္ တိုက္တြန္းထားသည္။ အခ်ိန္တိုတို ႏွင့္ လ်င္ျမန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲရန္လည္း လမ္းၫႊန္ ထားသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၅၅ လမ္းစဥ္ကိုသာ ရည္ၫႊန္းခဲ့သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း အေဝးကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳေဒသ၊ ၾကပ္သိုရြာ၏အေရွ႕ဘက္ႏွစ္မိုင္ကြာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္း၌ စတင္က်င္းပသည္။ သခင္ သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔က အစည္းအေဝးဖြင့္ခ်ိန္ ႏွင့္ပတ္သက္၍'တို႔ရဲ႕ ၆၄ လမ္းစဥ္ဟာ ၉ လ၊ ၉ ရက္၊ ၉ နာရီမွာ စတင္က်င္းပၿပီး ခ်မွတ္တဲ့လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ တိုက္တိုင္းေအာင္တဲ့ ကိုးနဝင္းေၾကလမ္းစဥ္ ျဖစ္တယ္' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-(၁။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၇၁။)
(၁)     သခင္သန္းထြန္း                    ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
(၂)     သခင္ခ်စ္                           ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
(၃)     ရဲေဘာ္ဘတင္(ဂိုရွယ္)             ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
(၄)     ရဲေဘာ္ေဌး                          ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
(၅)     သခင္ဇင္                            မဒညတ-ဗဟို
(၆)     သခင္တင္ထြန္း                     မဒညတ-ဗဟို
(၇)     ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး                  ျပည္ပျပန္
(၈)     သခင္ပု                              ျပည္ပျပန္
(၉)     ဗိုလ္ေဇယ်                          ျပည္ပျပန္
(၁ဝ)    ရဲေဘာ္ျမ                            ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း
(၁၁)    ရဲေဘာ္စိုးသန္း                      ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္  ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
(၁)     သခင္ဗသိန္းတင္                   ျပည္ပ
(၂)     သခင္သန္းၿမိဳင္                     ျပည္ပ
(၃)     သခင္ေဖတင့္                       အလယ္ပိုင္းဗမာျပည္
(၄)     ရဲေဘာ္ထြန္းေမာင္(ခ)              အေနာက္
          ေဒါက္တာနတ္                     ေျမာက္တိုင္း
(၅)     ဗိုလ္မ်ဳိးျမင့္                          ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္း
(၆)     ရဲေဘာ္တုတ္                        ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္း
(၇)     ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ                     ရခိုင္တိုင္း
(၈)     ရဲေဘာ္ထြန္းစိန္                     တနသၤာရီတိုင္း
(၉)     ဗိုလ္ရန္ေအာင္                      ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္တြင္းရွိ တိုင္း အသီးသီးမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ဦးသာ တက္ေရာက္ ခြင့္ရခဲ့ၿပီး က်န္တိုင္းမ်ားမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ တိုင္းမ်ားမွ တက္ေရာက္ရ သူႏွစ္ဦးမွာ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ရဲေဘာ္ျမ ႏွင့္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ရဲေဘာ္ စိုးသန္း တို႔ျဖစ္သည္။ တိုင္းတာဝန္ခံဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အားလံုး တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ သခင္သန္းထြန္း ႏွင့္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔က အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟုိ ဌာနခ်ဳပ္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကိုလည္း အစည္း အေဝးတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ စင္စစ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ မွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသာ ပူးေပါင္း၍ အေပၚစီးယူကာ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေလသည္။၁
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ စစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥကၠ႒၏အစီရင္ ခံစာ အမည္တပ္ထားေသာ ျပည္ပလမ္းၫႊန္ေပၚလစီ မ်ားကို ျပည္ပျပန္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပုႏွင့္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔သာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အစည္းအေဝးသဘာပတိအျဖစ္ သခင္သန္းထြန္းက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရဲေဘာ္ေဌးမွာ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အစီအစဥ္(၁၇)ခုပါဝင္ေလရာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။၂
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး အစီအစဥ္
(၁)     အလံေတာ္အေလးျပဳ၊ က်ဆံုးေလၿပီး ေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား အေလးျပဳ။
(၂)     ႏိုင္ငံတကာသီခ်င္းျဖင့္ အစည္းအေဝး ဖြင့္။
(၃)     ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၏အစည္းအေဝး ဖြင့္မိန္႔ခြန္း။
(၄)     ႏိုင္ငံေရးအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥကၠ႒၏ အစီရင္ခံစာ (သခင္သန္းထြန္း)။
(၅)     လမ္းစဥ္လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလအလိုက္ ေဆြးေႏြးေလ့လာရရွိ ခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာ  (ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီး)။
(၆)     မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္ရွား မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ  အစီရင္ခံစာ၊ (ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်)။
(၇)     ဥကၠ႒အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။
(၈)     ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္း။
(၉)     စစ္ေရးေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္း။
(၁ဝ)    ေျမယာေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္း။
(၁၁)    လူမ်ဳိးစုျပႆနာေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ျခင္း။
(၁၂)    ပါတီစည္း႐ံုးေရး ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ျခင္း။
(၁၃)    ရန္သူေဒသပါတီစည္း႐ံုးေရး။
(၁၄)    ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္တာဝန္ ခြဲေဝမႈ။
(၁၅)    ဗဟိုေကာ္မတီျပႆနာမ်ားႏွင့္ တာဝန္ ခြဲေဝမႈ။
(၁၆)    အေထြေထြ။
(၁၇)    ႏိုင္ငံတကာသီခ်င္းျဖင့္ အစည္းအေဝး ႐ုပ္သိမ္းျခင္း။
အစီအစဥ္မ်ားအနက္ အေရးပါေသာ အစီအစဥ္ မ်ားကို သခင္သန္းထြန္း၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပု ႏွင့္ဗိုလ္ေဇယ်တို႔ကသာ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးရွင္းျပခဲ့ၾက သည္။ ျပည္ပမွ တိုက္႐ိုက္ၫႊန္ၾကားလာသည့္ 'ဥကၠ႒၏ မူလတင္ျပခ်က္မ်ား'ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာကို ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံအတည္ျပဳလိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕(ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို)ဝင္ ရဲေဘာ္ဘတင္(ေခၚ) ဂိုရွယ္သည္ ''ဥကၠ႒၏ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာသည္ ေရာေက်ာ္ဝါဒ၊ စုေပါင္းစပ္ေပါင္း ဝါဒျဖစ္သည္'' ဟု ဆိုကာ အတိအလင္းအခိုင္အမာပင္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္  ေတာ့သည္။ ထိုသို႔ကန္႔ကြက္သူမွာ ဂိုရွယ္တစ္ဦးတည္း သာ ျဖစ္သည္။(၁။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၇၃။)
ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး တင္သြင္းေသာ 'လမ္းစဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကာလအလိုက္ ေဆြးေႏြး ေလ့လာရရွိခ်က္မ်ား အစီရင္ခံစာ' ကို ဗဟိုေကာ္မတီ က ရည္ၫႊန္းကိုးကားရန္ စာတမ္းအျဖစ္လက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အပိုင္း သံုးပိုင္းပါဝင္ရာ အပိုင္း(၁)သည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား၏ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္   ပါတီသို႔ အၾကံေပးခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အပိုင္း(၂)မွာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကိုေရးဆြဲေပးခဲ့ေသာ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္  ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူတကြ ေရးဆြဲစဥ္ကပါဝင္ခဲ့ သူမ်ား၏မူလခံယူခ်က္ႏွင့္ နားလည္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးပိုင္းမွာ   ျပည္ပေရာက္   'အေဝးေရာက္ ရဲေဘာ္မ်ား'၏  ၁၉၅၅  ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဗမာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ေဇယ်တင္သြင္းေသာ 'မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာ' ပါ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း အစည္းအေဝးက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံခဲ့သည္။ စင္စစ္ ယင္းအစီရင္ ခံစာမွာ ျပည္ပရွိ အေဝးေရာက္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပ ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေဇယ်၏အစီရင္ခံစာေကာက္ႏုတ္ ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-(၂။သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၇၃၊ ၇၄။)
xxx
'ပါတီဗဟိုေကာ္မတီက ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရး  လုပ္ငန္းအဝဝကို  လုပ္ေဆာင္ရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ဟာ တာဝန္နဲ႔အာဏာ အပ္ႏွင္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဟာ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဗမာအလုပ္သမား လူတန္းစား အက်ဳိးအတြက္ အေျခအေနေပးတဲ့ ေအာက္မွာ အစြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္၊ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္းမွာ ကမၻာ့ေတာ္လွန္ေရးအက်ဳိးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္'
''ႏိုင္ငံျခားသို႔ ခုလုိမ်ားမ်ားသြား၊ ၾကာၾကာေန၊ က်ယ္က်ယ္လုပ္၊ ႀကီးႀကီးလုပ္ဘက္ကၾကည့္ရင္ ပါတီ သမိုင္းမွာသာမက ဗမာ့သမိုင္းတစ္ခုလံုးမွာ မၾကံဳဖူးေသးတဲ့ပါတီရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခု၊ လုပ္ရပ္တစ္ခု၊ ေအာင္ျမင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္''
(ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔ ဗိုလ္ေဇယ်၏  အစီရင္ခံစာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေဝေသာ မူရင္းစာမ်က္ႏွာ ၂၆ မွ)။
xxx
'၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ၂ဝ ႀကိမ္ေျမာက္က အတိအလင္းေဖာ္ထုတ္လာခဲ့ တဲ့ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒကို ျပန္လွန္ ထိုးစစ္အေနနဲ႔ စတင္တားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီအစည္းအေဝးဟာ အေရးႀကီးတယ္၊ ဒါ႔အျပင္ ဒီအစည္းအေဝးကို ကမၻာ့ ကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ထူးခြၽန္တဲ့ မာ့ခ္စ္ဝါဒီတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ရဲေဘာ္ ေမာ္စီတုံး   ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္လာတဲ့ အတြက္  က်န္ညီေနာင္ပါတီေတြ အတြက္ အားတက္စရာ တစ္ခုျဖစ္တယ္'
          ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ရဲေဘာ္ ဗသိန္းတင္တက္ခဲ့တယ္''
          (ဗိုလ္ေဇယ်၏အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၂၈ မွ)
xxx
၎တို႔ရဲ႕* (*၎တို႔ဆိုသည္မွာ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အျမင္ကေတာ့  ေနဝင္းဟာ ကက္စထ႐ိုျဖစ္ႏိုင္တယ္၊  ဒါေၾကာင့္ ေပါင္းလုပ္ရမယ္၊ အကယ္၍ ကက္စထ႐ိုလို မျဖစ္ရင္ ဗမာျပည္ပါတီညံ့လို႔၊ ဗမာျပည္ပါတီ ရဲ႕တာဝန္ပဲျဖစ္ရမယ္တဲ့၊ သို႔ေသာ္ ေနဝင္းဟာ ကက္စထ႐ိုျဖစ္ေအာင္ သြားေပါင္းရမယ့္နည္း က လက္နက္ခ်ေရးပဲ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ေတြ လက္နက္ခ်စဥ္က အတူလက္နက္မခ်လို႔ အျပစ္တင္တဲ့ေလသံမ်ဳိးလည္း ၾကားခဲ့ရေသး တယ္''
''လက္နက္ခ်ၿပီးဝင္၊ အခ်ဳိ႕ေျမေအာက္ လက္နက္ကိုင္အေနနဲ႔ ထားခ်င္ထားဖို႔တဲ့''
''လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနတာကိုပင္ လက္ဝဲတရားေသဝါဒလို႔ ယူဆၾကတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ေရးကိုလည္း အထင္မႀကီးဘူး၊ ႏိုင္ငံျခားဌာန တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံရဲေဘာ္မားေလာ့စ္ဆိုသူက မင္းတို႔ စစ္တိုက္ေနတာ အေျမာက္ရွိလို႔လားတဲ့''
''အေျမာက္ရွိမွ စစ္တိုက္လို႔ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့လူျဖစ္တယ္''
(ဗိုလ္ေဇယ်၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၃၁ မွ)။
xxx
''ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔ ဘူလ္ေဂးရီးယား သြားစဥ္ကပဲ ဘူလ္ေဂးရီးယားပါတီ ႏိုင္ငံျခား ေရး ဆက္သြယ္ေရးဌာနကလည္း ဒီအထက္ပါ လုပ္ငန္းအတိုင္း လက္နက္ခ်ၿပီး ေျမေပၚ ေျမေအာက္လုပ္ေရးကို ေဆြးေႏြးလိုက္တာရွိ တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အျမင္၊ ပါတီ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အျမင္လည္း တစ္ထပ္တည္းပဲ ျဖစ္တာကိုေတြ႕ရတယ္''
''ပညာရွိခ်င္း အျမင္တူတာလား သို႔မဟုတ္ အျခားအေၾကာင္းရွိသလားေတာ့ မသိရ''
(ဗိုလ္ေဇယ်၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၃၃ မွ)။
xxx
''မာ့ခ္စ္ဝါဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသမားမ်ားဟာ အျဖစ္မွန္ကိုမသိ႐ံု မက အျဖစ္မွန္ကိုလည္းေၾကာက္တယ္၊ ဒီေတာ့ ဝိဇၨာနည္းက်တရားေတြ၊ ပကတိဘာဝတရား ေတြကို ဆန္႔က်င္ၿပီး စိတ္ဆႏၵအရ လုပ္သမွ် လုပ္ရင္းမွား၊ မွားရင္းလုပ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး က်ဆံုးမႈနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမွာျဖစ္တယ္၊ ယေန႔ လက္ေတြ႕   အျဖစ္အပ်က္ေတြကလည္း သက္ေသျပလာေနၿပီ''
(ဗိုလ္ေဇယ်၏ အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၃၇ မွ)
xxx
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာက္ပါတီဝင္မ်ားသည္  ျပည္ပ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဆိုဗီယက္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒကို က်င့္သံုးသည္ဟု စြပ္စြဲရာ မွ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားလာခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈကို အျပည့္အဝခံယူေန ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္းဆိုဗီယက္ႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပမွ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးသမား မ်ားဟုစြပ္စြဲလာသည္။ စင္စစ္ဗိုလ္ေဇယ်၏အစီရင္ခံစာသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္  ပါတီအေနႏွင့္ ဆိုဗီယက္အုပ္စု ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို ပစ္ပယ္၍ ျပည္ပမွကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏လမ္းၫႊန္မႈကိုသာ အျပည့္အဝခံယူႏိုင္ေရး အတြက္ တိုက္တြန္းထား ျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ လက္ႏွိပ္စက္ စာမ်က္ႏွာျဖင့္ ၈၂ မ်က္ႏွာရွိေသာ ဥကၠ႒၏ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယင္းႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာတြင္ အပိုင္းႀကီးငါးပိုင္းခြဲျခား၍ ေဖာ္ျပထား သည္။
ပထမပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရး၏ အေရး ႀကီးေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားျဖစ္၏။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနျဖစ္သည္။ တတိယပိုင္းတြင္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီျပႆနာျဖစ္၏။ စတုတၴပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္၏။ပဥၥမပိုင္းတြင္မူပါတီ၏ အခန္းပင္ျဖစ္ေလသည္ ။ (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၇၈။)
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၏ ႏိုင္ငံေရး အစီရင္ခံစာမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။ (၂။    သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၇၈ မွ ၈၃။)
xxx
''၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္ဟာ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီဘဝက လြတ္ေျမာက္လာတယ္၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့တယ္၊ဒါေပမဲ့ဗမာျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာေတြကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ သမားက လႊမ္းမိုးထားဆဲပင္ျဖစ္တယ္၊ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ တာ၊ အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြဆိုတာေတြနဲ႔ ေခ်ာ့ျမႇဴတာ၊ အဲဒီလိုနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တိုးလို႔ တိုးလို႔ ဝင္ေရာက္လာေနတယ္၊ ဗမာျပည္မွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္အၾကြင္းအက်န္ေတြဟာလည္း တည္ရွိဆဲျဖစ္တယ္၊ ဗမာျပည္ရဲ႕လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းဟာ ပေဒသရာဇ္ တစ္ပိုင္း- ကိုလိုနီ တစ္ပိုင္း လကၡဏာေဆာင္တယ္''
''ဒါ႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး ဟာ လက္ရွိအဆင့္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ပေဒသရာဇ္ ဆန္႔က်င္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနေသးတယ္၊  နယ္ခ်ဲ႕ပေဒသရာဇ္ ဆန္႔က်င္တဲ့  ေတာ္လွန္ေရးၿပီးဆံုးမွသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို တက္လွမ္းႏိုင္မွာျဖစ္ တယ္''
(ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၏ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ ခံစာမူရင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁)
xxx
''ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရကို အကဲျဖတ္ရာမွာ သူ႕ရဲ႕ အေနအထားေျပာင္းလဲမႈ၊ သူ႕ရဲ႕လက္ငင္း ေပၚလစီနဲ႔ ေရွး႐ႈမႈကိုအေျခခံၿပီး အကဲျဖတ္ ဖို႔ျဖစ္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ခင္ ကာလ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ေနတဲ့ ကာလနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုဖ်က္ၿပီး စစ္တိုက္ေနတဲ့ကာလရယ္လို႔ မတူျခားနားတဲ့ ကာလ၊ မတူျခားနားတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ သူက်င့္သံုးတဲ့ မတူျခားနားတဲ့ ေပၚလစီေတြ အရ ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရကို အကဲျဖတ္ရမယ္''
''ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီမ်ားကို အားလံုးျခံဳၿပီး စိစစ္ရမယ္ဆိုရင္ ဗိုလ္ေနဝင္း အစိုးရဟာ ဓနရွင္အာဏာရွင္အစိုးရသာ ျဖစ္တယ္''
''ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရဟာ ပါတီနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဒီအခ်ိန္အခါက ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရ ဟာ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ကို တစ္စံုတစ္ရာ ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ သတ္မွတ္ ႏိုင္တယ္''
''ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဖ်က္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊  ျပည္သူ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊  ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္ေနတယ္၊ အခုအခ်ိန္မွာ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး''
''ဒီေနရာမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆန္႔က်င္တာ ဟာ အမ်ဳိးသားဓနရွင္ရဲ႕အဓိက အမွတ္ လကၡဏာလို႔ သေဘာထားတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္တိုက္တာဟာ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးမႈကို ၿပိဳကြဲေစတယ္၊ ျပည္သူ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားဆန္႔က်င္ေရး လကၡဏာေဆာင္တယ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ ဆန္႔က်င္ျခင္းဟာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာေဆာင္တယ္''
''ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ၿပီး တဲ့ေနာက္ ဗိုလ္ေနဝင္းအစုိးရရဲ႕ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေပၚလစီကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ဗိုလ္ေနဝင္းအစုိးရဟာ လက္ယာဘက္ကို ယိမ္းလာေနတယ္''
''လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေပၚလစီမ်ားမွာ (နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေပၚ မွီခိုတဲ့ အလားအလာဟာ ပိုမ်ားတယ္)''
''ဒီေနရာမွာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈတရားကို အခိုင္အမာစြဲကိုင္ႏိုင္ရန္လိုတယ္၊ ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစားဟာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ၾကည့္ ရာမွာ ျဖစ္ႏိုင္စရာႏွစ္ခုရွိတယ္လို႔ ျမင္တယ္၊ အေကာင္းဆံုးကိုေမွ်ာ္မွန္း၊ အဆိုးဆံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ရမယ္၊ အဆိုးဆံုးအတြက္ ျပင္ဆင္ေရး အေပၚမွာ အဓိကအာ႐ံုျပဳရမယ္၊ အဆိုးဆံုး အတြက္ ျပင္ဆင္တာဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳတယ္''
''ဒီအေျခအေနေတြအရ ဗိုလ္ေနဝင္းအစိုးရဟာ လက္ယာဘက္ယိမ္းေနတဲ့ ဓနရွင္အစိုးရ လို႔ သတ္မွတ္သင့္တယ္''
(ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၏  အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇)။
xxx
''ဘယ္သူဟာ အဓိကရန္သူလဲ၊ ဘယ္သူ႕ကို အဓိက ဦးတည္တိုက္ခိုက္ရမလဲ၊ ဒါေရြးခ်ယ္ ဖို႔ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္''
''ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ အာဏာ လက္ရွိအုပ္စုကိုပဲ စစ္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အဓိကဦးတည္တိုက္ခိုက္ရမယ္''
''လက္ရွိအေျခအေနမွာ အာဏာလက္ရွိ ဗိုလ္ေနဝင္းအစုဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္ေန တယ္၊ သူ႕ကိုပဲ စစ္ေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရး အရပါ အဓိကဦးတည္တိုက္ခိုက္ရမယ္''
(ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒၏  အစီရင္ခံစာ စာမ်က္ႏွာ ၄၅ မွ)။
''ျပည္သူတို႔ရဲ႕ေရရွည္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ''
''ျပည္သူေတြရဲ႕အံုၾကြမႈ''
''ရန္သူေတြရဲ႕ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ ပဋိပကၡ ေပါင္းစံုနဲ႔ အေထြေထြကပ္ဆိုက္မႈ''
''အခြင့္သာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဧကန္မုခ်ေအာင္ပြဲခံ ႏိုင္ရမယ္''
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ဗမာျပည္မွာ အာဏာ သိမ္းႏိုင္တဲ့ပါတီ၊ ေအာင္ပြဲခံႏိုင္တဲ့ပါတီ၊ ေအာင္ပြဲခံမယ့္ ပါတီျဖစ္တယ္''
''ဒါေပမဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်ီတက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ေျဖာင့္ျဖဴးတာမဟုတ္ဘူး၊အေကာက္အေကြ႕အတက္အဆင္းေတြ မ်ားလွတယ္၊ မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲ ေတြလည္း ရင္ဆိုင္ရဦးမွာျဖစ္တယ္''
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာပါတီ၊တပ္မေတာ္၊တပ္ ေပါင္းစုဆိုတဲ့ ျပဒါးရွင္လံုး သံုးလံုးကို မလြတ္တမ္းဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး  ျပည္သူလူထု ကို အစဥ္ထာဝရ အားကိုးရင္း ဘယ္ျပႆနာ ကုိမဆို ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္၊ ဘယ္အခက္အခဲ မဆို ေက်ာ္နင္းႏိုင္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အယူဝါဒေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး အရ  အဘက္ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရမယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ၊ တပ္မေတာ္၊ တပ္ေပါင္းစုကို  အားႀကီးသည္ထက္ ႀကီးေအာင္လုပ္ရမယ္''
''ဒီလိုျပင္ဆင္ထားရင္ ဘယ္အေျခအေနမဆို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ရဲရဲတင္းတင္း ရင္ဆိုင္ႏိုင္ တယ္''
''ဒီလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးေစကာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို တက္လွမ္းၿပီး ေနာက္ဆံုး ေအာင္ပြဲကို ဧကန္မုခ်ခံယူမွာျဖစ္တယ္''
(ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠ႒၏ အစီရင္ခံစာ နိဂံုးမွ)
xxx
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဥကၠ႒၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ နည္းပရိယာယ္ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔ သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲအသြင္ႏွင့္ ဆင္ႏႊဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံမ်ားကိုစြဲကိုင္ထားရမည္ဟု လမ္းၫႊန္သည္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီး အခြင့္သာပါက စစ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတုိ႔ကို လုပ္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရသည္ျဖစ္ေစ၊မရသည္ျဖစ္ေစ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြျဖင့္အာဏာသိမ္းေရးကို သာအေျခခံရည္မွန္း ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းသို႔လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသဏၭာန္ကို ပစ္ပယ္ေသာ ေသြဖည္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို ေသးသိမ္ေစေသာ ေသြဖည္ေရးဟူေသာ ေသြဖည္ေရးႏွစ္ရပ္ကိုလည္း သတိျပဳမည္ဟုဆိုသည္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္မွစတင္ က်င္းပေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးသည္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးသြားသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဂိုရွယ္က ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ျပည္ပမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းစဥ္ကို လံုးဝလက္ခံခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက ခ်မွတ္လိုက္ေသာ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံ ေရးေပၚလစီႏွင့္ပတ္သက္သည့္တိုင္းျပည္သို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္း ေၾကညာခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို အဓိကဆင္ႏႊဲၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ဟူေသာ လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း  အေဝးသည္ ျပည္ပမွခ်မွတ္ေပးေသာ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို အၾကြင္းမဲ့လက္ခံလိုက္ေသာ အစည္းအေဝးပင္ျဖစ္ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ျပည္ပအားကိုးမႈမွာလည္း ပိုမို၍ ပီျပင္လာရေတာ့သည္။
ျပည္ပျပန္မ်ားေနရာယူလာၾကျခင္းႏွင့္၆၄လမ္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပံု
၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္  ပါတီဝင္တစ္ဦးစီ၏ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲေဘာ္ခ်စ္ေကာင္းအား ပါတီဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္း၊ ရဲေဘာ္အုန္းေမာင္ ကိုလည္း ရဲေဘာ္ခ်စ္ေကာင္းအေပၚ သေဘာထားသည့္ အတိုင္း သေဘာထားျခင္း၊ ရဲေဘာ္ေအာင္ႏိုင္ (ေခၚ) ရာဂ်န္ကိစၥကိုစံုစမ္း၍ ထုတ္ပစ္ရန္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုသို႔ လႊဲအပ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဗဟို ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးစီ၏ျပႆနာကို ဆံုးျဖတ္ ၿပီးေနာက္ ဗဟိုေကာ္မတီတာဝန္ခြဲေဝေရးကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ (၁။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၈၅၊ ၈၆၊ ၈၇။)
xxx            
ဗဟိုေကာ္မတီတာဝန္ခြဲေဝေရး
(က)    ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ အေရးယူအျပစ္ေပး လိုက္သည့္ ရဲေဘာ္သန္းၿမိဳင္*(*     သခင္သန္းၿမိဳင္။)မွ အပမူလအတိုင္းထားရန္။ဥကၠ႒ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးကို ယခင္ အတိုင္းထားရန္။
(ခ)     ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္  သခင္ဇင္ကို ေနာက္ထပ္တင္ေျမႇာက္ရန္။
(ဂ)     ပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ရဲေဘာ္ ဘတင္တို႔ပင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏ ေပၚလစ္ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူရန္။
သခင္ဇင္အား မဒညတ(ဗဟို)တြင္ သြားေရာက္တာဝန္ယူေစရန္။
သခင္ခ်စ္အား  ရခိုင္တုိင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းတို႔တြင္  အထူး တာဝန္မ်ား (၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပ ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္) ထမ္းေဆာင္ ေစရန္။ (ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၈ မွ)
xxx
''ျပည္ပမွျပန္လာေသာ  ဗဟို ေကာ္မတီ (သံုး) ဦး (ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပု၊ ဗိုလ္ေဇယ်)တို႔အား ပါတီ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အေတြးအေခၚလႈပ္ရွားမႈ စသည္တို႔ အတြက္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ တာဝန္ယူေစရန္''
''ဤကိစၥကို စီမံကိန္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ ၿပီး၊ ၿပီးဆံုးက ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕မွ သင့္ေလ်ာ္ ေသာေနရာမ်ားကို တာဝန္ခ်ထားရန္''
(ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၉ မွ)
xxx
ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ တာဝန္ မ်ားကိုလည္း ဆံုးျဖတ္သည္။       (၁။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၈၇၊ ၈၈၊ ၈၉။)
xxx
          (၁)     ဗိုလ္မ်ဳိးျမင့္                          ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္း
          (၂)     ရဲေဘာ္တုတ္                        ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္း
          (၃)     ရဲေဘာ္ထြန္းေမာင္                  အေနာက္
                                                          ေျမာက္တိုင္း
          (၄)     ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ                     ရခိုင္ျပည္နယ္
          (၅)     ရဲေဘာ္ျမ                            ပဲခူး႐ိုးမ
          (၆)     ရဲေဘာ္စိုးသန္း                      ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္း
          (၇)     ရဲေဘာ္ထြန္းစိန္                     တနသၤာရီတိုင္း
          (၈)     ရဲေဘာ္သခင္ေဖတင့္               အနားေပးရန္
          (၉)     ရဲေဘာ္သခင္တင္ထြန္း             ရွမ္းျပည္၊
                                                         အထက္ဗမာျပည္၊ အလယ္ပိုင္းဗမာျပည္
(၁ဝ)    ဗိုလ္ရန္ေအာင္အား ၎က်န္းမာေရး အေျခအေနကို အထူးအေလးထား ကုသ စီစဥ္ေပးရန္အတြက္ ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားမွ အပ အျခားအလႊဲအေျပာင္းမ်ား မလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
          (ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အမွတ္ ၃၁ မွ)
xxx
ျပည္ပျပန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေအာက္ပါအတိုင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္-
xxx
ဤကိစၥကို ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ယူ ခန္႔ခြဲရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗဟို ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းလ်ာထားသည္။ ၎ကို ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံညိႇႏိႈင္းၿပီး ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က အတည္ျပဳရန္ျဖစ္ သည္။
ထိုရဲေဘာ္မ်ားကို ပါတီတည္ေဆာက္ေရး၊ အယူဝါဒအေတြးအေခၚတည္ေဆာက္ ေရးတို႔တြင္ အဓိကအသံုးခ်သြားရန္ျဖစ္ သည္။
(ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၂ မွ)
xxx
ထို႔အျပင္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီကိုလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္းဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-
(၁)     ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီ
          ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္း
(၂)     ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီ
          အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္
(၃)     ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္
          ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး
(၄)     ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္
          ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေဇယ်
၁၉၆၁ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္ေဌးကိုမူ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ သခင္ခ်စ္အား ရခိုင္တိုင္းႏွင့္အေနာက္ေျမာက္တုိင္း   တို႔တြင္ အထူးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုလည္း ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သခင္ သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔၏တင္ျပခ်က္အရ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕က ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ရသည္။ သခင္ခ်စ္သည္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲႏွင့္ရန္သူ႕နယ္ေျမ၊ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားသျဖင့္ ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ သခင္ခ်စ္၏အစား ဗိုလ္ေဇယ်က ရခိုင္တိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း သို႔ တာဝန္ယူခဲ့ သည္။ ဗိုလ္ေဇယ်သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ခ႐ိုင္သို႔ ခရီးထြက္သြားသည္။ ျပည္ခ႐ိုင္မွတစ္ဆင့္ သရက္ခ႐ိုင္သို႔ဆက္သြားသည္။
ဗိုလ္ေဇယ်သည္ သရက္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္ ေသာ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဆလိုင္းစံေအာင္(ခ်င္းဦးစီး)၊ ရဲေဘာ္ ျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ျမင့္ ေကဒါမ်ားကို စုစည္း ၿပီး ၆၄ လမ္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အဖြဲ႕ကိုလည္း ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္၍ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဗဟိုအလုပ္အဖြဲ႕တြင္ (၁) ျပည္ပျပန္ ရဲေဘာ္ ေအာင္သိန္း(ခ)ေအာင္ၿငိမ္း၊ (၂) ျပည္ပျပန္ ဗိုလ္ဘၫြန္႔၊  (၃) ေမာင္သက္(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တပ္ဦး ေခါင္းေဆာင္)တို႔ပါဝင္သည္။ ဗဟိုအလုပ္အဖြဲ႕ သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းတြင္ ျပည္ခ႐ိုင္ စုစည္းေရးႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ျပည္ခ႐ိုင္သို႔ သြားၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းျပၾကသည္။
သခင္ခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာဗဟိုအလုပ္အဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕သည္လည္း သာယာဝတီခ႐ိုင္အားတည္ေဆာက္ ရန္ ခရီးထြက္ခြာခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ပျပန္ ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္၊ ျပည္ပျပန္ရဲေဘာ္စိုးဝင္း(ခ) ေဌးေအာင္၊ ရဲေဘာ္ဘခက္ႏွင့္ ရဲေဘာ္စိုးဝင္း(ခ) ထြန္းေက်ာ္ (လူထုဦးလွ၊ ေဒၚအမာသား)တုိ႔ပါဝင္သည္။ အလုပ္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ပဏာမဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး ၆၄ လမ္းစဥ္ေက်ာ႐ိုးမ်ားကို စုစည္း ေရြးခ်ယ္ေနၾကသည္။ ရဲေဘာ္ျမႏွင့္ ရဲေဘာ္စုိးသန္း တို႔မွာမူ မိမိတို႔တိုင္းမ်ားတြင္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကိုရွင္းျပၾက ေသာ္လည္း ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကိုမူ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပ။
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏  အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားကို ျပည္ပျပန္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္းသည္ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္ေျခ အေနာက္ ဘက္ ေဘာ္ဘင္ေခ်ာင္းဖ်ားရွိ ေရေနာက္ရန္ေခ်ာင္း၊ ကရင္ရြာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေလးမိုင္ေက်ာ္အကြာ တြင္ အေျခစိုက္ထားသည္။ ယင္းေနရာတြင္ ျပည္ပျပန္ မ်ားသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္အစည္း အေဝးကို က်င္းပခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္ပု ႏွင့္ ဗိုလ္ေဇယ်တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၿပီး သခင္ သန္းထြန္းက ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ တက္ေရာက္သည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ၆၄ လမ္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးၿပီးေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။((၁) သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုး ေန႔မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၉၁ မွ ၉၆ အထိ။)
 xxx
(၁)     ပါတီကို အေတြးအေခၚအရ၊ ႏိုင္ငံေရး အရ၊ စည္း႐ံုးေရးအရ၊ ဘက္သံုးဘက္က တည္ေဆာက္၍ ပါတီအား အဘက္ဘက္မွ ပံုသစ္ေလာင္းေရးအတြက္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္ လီနင္ဝါဒေက်ာင္းကိုဖြင့္ရမည္။ ထိုဗဟို ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ ေပၚလစ္ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕မွ တစ္ဦးဦးကို လ်ာထားရန္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္း၏ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ားကို တကယ္တမ္း အာမခံ၍ တာဝန္ခံၾကရမည့္သူမ်ားမွာ ရဲေဘာ္ ေအာင္ႀကီးႏွင့္ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ရဲေဘာ္ မ်ဳိးတင့္တို႔အေနႏွင့္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ ေက်ာင္း၏တာဝန္ခံမ်ားအျဖစ္ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည္။
(၂)     ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္း၌ ျပည္ပျပန္မ်ားမွ ပထမအမ်ဳိးအစားမ်ားကို ေက်ာင္း ဆရာအဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးရမည္။ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း တစ္ဦးစီအား သတ္မွတ္ ေပးထားရမည္။ ေက်ာင္းဆရာအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ-
(က)    ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္ အဘိဓမၼာဘာသာရပ္
(ခ)     ရဲေဘာ္ရွိန္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္
(ဂ)     ရဲေဘာ္စိုးဝင္း ပါတီတည္ေဆာက္ ေရးဘာသာရပ္
(ဃ)    ဗိုလ္စံေဖ စစ္ေရးဘာသာရပ္
(င)     ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း စစ္ေရးဘာသာရပ္
(၃)     ဗိုလ္ေဇယ်ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အေနာက္ေျမာက္ တိုင္း (သရက္ခ႐ိုင္အေနာက္ျခမ္း၊ မင္းဘူး ခ႐ိုင္၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ သြားရမည္။ ထုိအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မွာ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႏွင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏ ယာယီေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေျခခံစခန္း တည္ေဆာက္ ရန္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ-
(က)    ဗိုလ္ေဇယ်(အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)
(ခ)     ဗိုလ္ဘျဖဴ
(ဂ)     ဦးသက္တင္*(* ဦးသက္တင္ကိုထည့္ရျခင္းမွာသခင္သန္းထြန္း၏ တိုက္တြန္း ခ်က္ျဖစ္ သည္။ဦးသက္တင္သည္ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိေနေသာအလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွျပည္ပ၏ ဆႏၵအရဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သို႔ ကူးေျပာင္းသူ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ အလံနီပါတီကို ၿဖိဳခြင္းရန္ အလံနီေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူအျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။)
 (၄)    ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အေျခခံသည့္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း ကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ရမည္။ ေလာေလာ ဆယ္တြင္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းေကာ္မတီအား ေရွ႕ေဆာင္ရန္အတြက္ ရဲေဘာ္ညိဳကို ပဲခူး ႐ိုးမတိုင္းေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္း ရမည္။ ထို႔အျပင္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းအတြင္းမွ ခ႐ိုင္မ်ားသို႔လည္း လိုအပ္သလို လွည့္လည္ လႈပ္ရွားေရွ႕ေဆာင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ 'ဗဟုိအလုပ္အဖြဲ႕'ကိုလည္း အၿမဲတမ္း ဖြဲ႕စည္းထားရမည္။
ဗဟုိအလုပ္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ-
(က)    ရဲေဘာ္ေအာင္ၿငိမ္း(ေခၚ)
                    ေအာင္သိန္း
(ခ)     ဗိုလ္ဘၫြန္႔
(ဂ)     မမ်ဳိးသန္႔(ေခၚ)မစိန္ဝင္း**(**မမ်ဳိးသန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္တင္ရွိန္တို႔ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္ အၿမဲတမ္းခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ )
(ဃ)    ဗိုလ္တင္ရွိန္***(***   မမ်ဳိးသန္႔ႏွင့္ဗိုလ္တင္ရွိန္တို႔ကိုေနာက္ပိုင္းတြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္ အၿမဲတမ္းခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပး အပ္ခဲ့သည္။)
(၅)     ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ပါတီ၏ ေရရွည္အေျခခံ စခန္းအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ လူမ်ဳိးစုေဒသျဖစ္သည္။ ထိုေဒသကို အေျခခံစခန္းတည္ေဆာက္ေရး၏ ေသနဂၤ ဗ်ဴဟာ အျမင္အရ အထူးအာ႐ံုစုိက္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီ၏ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ျဖစ္ ေသာ အထူးဆက္သြယ္ေရးဌာနကို ဖြင့္လွစ္ ထားရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္၌ 'ဗဟို ဌာနခြဲ' ကို ဖြဲ႕စည္းထားရမည္။
          ရွမ္းျပည္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ-
(က)    ဗိုလ္တိုက္ေအာင္(ေခၚ)တင္ေအး
(ခ)     ေမာင္ကို (ေခၚ) ေမာင္ခင္        
ဤအဖြဲ႕၏အဓိက တာဝန္မွာ ပါတီ၏ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ အထူးဆက္သြယ္ ေရးတာဝန္မ်ားကို ယူရမည္။
(၆)     ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္းမွာလည္း ပါတီ၏  ေသနဂၤဗ်ဴဟာအေျခခံစခန္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ အလြန္ထူးျခားေသာ အေရးႀကီးမႈကို အထူးေလးနက္ရမည္။ ထုိေဒသသည္ ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ လည္း တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕စည္း႐ံုး ေရးႏွင့္ အေျခခံေရးအတြက္ အခ်က္အခ်ာ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္သည္။
          ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္းအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ား မွာ-
(က)    ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း(ေခၚ)
                    တင္ျမင့္
(ခ)     ရဲေဘာ္မင္းေအာင္
(၇)     ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းအတြက္မူ ေလာေလာ ဆယ္၌ မတင္ေဝ(ေခၚ) မစိန္လွ(ေခၚ) မခင္ေဆြ တစ္ဦးတည္းသာ တာဝန္ယူရ မည္။ ေနာက္မွ လိုအပ္သလို ဗဟို အလုပ္ အဖြဲ႕ကို လႊတ္ေပးမည္။
(၈)     အလယ္ပိုင္းဗမာျပည္ႏွင့္ အထက္ဗမာျပည္ သည္ အေျခခံမွစ၍ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘက္ဘက္တြင္ အထူး ဂ႐ုစိုက္၍ တာဝန္ယူေရွ႕ေဆာင္ သြားၾကရမည္။ အလယ္ပိုင္း ဗမာျပည္အဖြဲ႕ တြင္ ပါဝင္သူမ်ားမွာ-
(က)    ရဲေဘာ္ေအာင္ခင္(ေခၚ)
                    ထြန္းမင္း
(ခ)     ရဲေဘာ္ေဇာ္ေလး(ေခၚ)
                    ေမာင္ၫြန္႔
(၉)     ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္-
(က)    ရဲေဘာ္ဥာဏ္ေက်ာ္
                    အထူးထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ ဆက္သြယ္ ေရးကို တာဝန္ယူရမည္။
(ခ)     ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္(ေခၚ) ေဖၿငိမ္း
ရဲေဘာ္ထြန္းရွိန္သည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ၏ ေဆးတာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ယူ ရမည္။ ထို႔ျပင္ ဗမာတစ္ျပည္လံုး အတြက္ ေဆးစည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍  တာဝန္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္။
(ဂ)     ရဲေဘာ္သန္းဝင္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ ရန္သူ႕ေဒသေျမေအာက္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ေဆာင္ရမည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ပါတီဗဟို၏ ပညာေရးႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးဌာနတို႔ တြင္ တာဝန္ယူရမည္။
(၁ဝ)    ေဒသအသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူၾကသူမ်ား သည္-
(က)    ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးစနစ္ကို စနစ္တက် စီစဥ္ၿပီး အၿမဲတမ္း ဆက္သြယ္ေနရမည္။
(ခ)     ေဒသအေျခအေနမ်ားကို အၿမဲတမ္း အျပည့္အစံု စီရင္ခံေနရမည္။
(၁၁)  ေဒသအသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူေနၾကသူ အားလံုးသည္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေသာအခါတြင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ အားလံုးျပန္လည္စုစည္း ရမည္။ တစ္ျပည္လံုး၏ အေျခအေနမ်ား ကို ျပန္လည္စုစည္းရန္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္လာလိမ့္ မည္။
ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွလည္း လိုအပ္သလိုအေၾကာင္းၾကား ၍ ၫႊန္ၾကားသြားမည္။
(၁၂)    တနသၤာရီတိုင္းသို႔ ေကဒါပို႔ေရးအတြက္ လည္း ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ လိုအပ္သလို စီစဥ္ေပးသြားမည္။
xxx
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည့္ အထူးလွ်ဳိ႕ဝွက္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား သည္ ျပည္ပမွခ်မွတ္ေပးေသာ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ရပ္လံုး တိက်စြာ လိုက္နာ ႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ျပည္လံုးရွိ အေရးပါေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖန္႔ခြဲ၍ေနရာယူလိုက္ၾကသည္။ ျပည္ပ လမ္းစဥ္ကို ေလ့က်င့္သြတ္သြင္းေပးရန္အတြက္ ပထမ ပတ္ ဗဟုိမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ နတ္တလင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳေဒသ၊ ဆင္ေသရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ႏွစ္မိုင္ကြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ အျဖစ္ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေဌးကို တရားဝင္တာဝန္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းတာဝန္ခံမွာ ျပည္ပျပန္ရဲေဘာ္မ်ဳိးတင့္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ ေက်ာင္းအုပ္မွာ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ရဲေဘာ္ေဌး မွာ အမည္ခံသာျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားမ်ားအျဖစ္ ဗဟို၊ တိုင္းႏွင့္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမ်ားသာ တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး တို႔သည္ ဗဟို၊ တိုင္းႏွင့္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီမဟုတ္သူမ်ားကို လည္း မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
ပထမပတ္ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္ၾကသူမ်ားမွာ(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔ မ်ား (ပထမတြဲ) စာမ်က္ႏွာ ၉၉၊ ၁ဝဝ။)
        (၁)     ဗိုလ္ရန္ေအာင္                      ဗဟိုေကာ္မတီ
          (၂)     ဗိုလ္ဘုန္းေက်ာ္                     ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းစစ္ေရး
                                                          တာဝန္ခံ
          (၃)     ရဲေဘာ္လွၾကည္                    ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းေကာ္မတီ
                                                          ႏွင့္ ျပည္ခ႐ိုင္ပါတီ
                                                          အတြင္းေရးမွဴး
          (၄)     ရဲေဘာ္ဗိုလ္ေအး                    ျပည္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီ
          (၅)     ဆလိုင္းသာဦး                      ျပည္ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီ
          (၆)     ရဲေဘာ္ေက်ာ္ၫြန္႔                   သာယာဝတီခ႐ိုင္
                                                          ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး
          (၇)     ရဲေဘာ္ဗိုလ္စိန္မင္း                  သာယာဝတီခ႐ိုင္
                                                          စစ္ေရးတာဝန္ခံ
          (၈)     ဗိုလ္ရဲလြင္                          သာယာဝတီခ႐ိုင္
                                                          ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္
          (၉)     ရဲေဘာ္ဘခက္                      ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊
                                                          ပါတီေကာ္မတီ
          (၁ဝ)    ဗိုလ္တင္ေမာင္                     ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊
                                                          ပါတီေကာ္မတီ
(၁၁)    ဗိုလ္သန္းေနာင္                     ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္
(၁၂)    ရဲေဘာ္ေအးလြင္                    ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
(၁၃)    မရင္ရင္(ေခၚ)
                   မစိန္ေအး                           ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္
(၁၄)    ေမာင္သက္(ေခၚ)
                   မင္းႏြယ္                              ေတာခိုေက်ာင္းသား
(၁၅)    စိုးဝင္း(ေခၚ)
                   ထြန္းေက်ာ္                          ေတာခိုေက်ာင္းသား
(၁၆)    ေအာင္ဝင္း(ေခၚ)
                    စိုးႏိုင္                                ရွမ္းေက်ာင္းသား*(*    စိုင္းေအာင္ဝင္း။       )
တို႔ျဖစ္သည္။
ပထမပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ပထမပတ္တြင္ သင္တန္း ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ားအား အနီးကပ္ပင္ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာခိုေက်ာင္းသားသံုးဦးျဖစ္သည့္ ေမာင္သက္၊ စုိးဝင္းႏွင့္ ေအာင္ဝင္းတို႔ကို ၆၄ လမ္းစဥ္၏ ေက်ာ႐ိုးမ်ားအျဖစ္ ေျမႇာက္စားခဲ့ၾကသည္။
သို႔ႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ျပည္ပမွ ခ်မွတ္ေပးေသာ ၆၄ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ တစ္စတစ္စလႊမ္းမိုးလာေတာ့သည္။ ဂိုရွယ္ကဲ့သို႔ အစဥ္အလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆန္႔က်င္ၾက ေသာ္လည္း ျပည္ပျပန္မ်ားမွာ အသာစီးရထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္ေဌးမွာမူ ေတြေဝ၍ေနသည္။ ျပည္ပ ျပန္မ်ားသည္ အစဥ္အလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္အိုမ်ားကို ပစ္ပယ္ေခ်ာင္ထိုး၍ အစဥ္အလာမရွိ အေတြ႕အၾကံဳ ႏုနယ္ေသာ မိုက္႐ူးရဲလူငယ္မ်ားကို မိမိတို႔လိုအပ္သလို အသံုးခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အထူးေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပး လ်က္ရွိ ေနၾကေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization