Home » » အခန္း(၁၇) အိမ္ေစာင့္အစုိးရတက္လာျခင္း

အခန္း(၁၇) အိမ္ေစာင့္အစုိးရတက္လာျခင္းအိမ္ေစာင့္အစုိးရတက္လာျခင္း
သန္႔ရွင္းအစုိးရအေျခအေန
          ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပားသည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္ၾကၿပီး ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကုိ လက္ခံရယူၾကသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖဲြ႕သည္ ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အစည္း အျဖစ္မွ လုံးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွား မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လာသည္။ ထုိႏွစ္မွာပင္ ဖဆပလ အဖဲြ႕ႀကီးသည္လည္း သန္႔ရွင္းႏွင့္တည္ၿမဲဟူ၍ ႏွစ္ျခမ္း ကဲြခဲ့သည္။ တည္ၿမဲဝန္ႀကီးမ်ားသည္ အစုိးရအဖဲြ႕မွ ႏုတ္ထြက္လုိက္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖဆပလအစုိးရ (သန္႔ရွင္းဝန္ႀကီးမ်ား)အား အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းသည္။ တည္ၿမဲတုိ႔၏ အဆုိကုိ မဲခဲြရာ ကပ္၍႐ႈံးနိမ့္သြားသျဖင့္ သန္႔ရွင္းမ်ား အစုိးရဖဲြ႕ၾကရသည္။ ပမညတမ်ားသည္ ယခင္က ဖဆပလအစုိးရ၏ အဓိကအတုိက္အခံအင္အားစု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖဆပလအကဲြတြင္ သန္႔ရွင္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရး အေျခ အေနတြင္ တည္ၿမဲမ်ားသည္ အဓိကအတုိက္အခံ အင္အားစုျဖစ္လာသည္။


          တည္ၿမဲတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ပုိမုိ၍ ျပင္းထန္လာသည္။ ဦးႏုသည္ ပမညတအတုိက္အခံ မ်ား၏မဲျဖင့္သာ တည္ၿမဲတုိ႔၏အယုံအၾကည္မရွိအဆုိ  ကုိ ကပ္ၿပီးအႏုိင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တည္ၿမဲ မ်ားက ဦးႏုသည္ဆုိရွယ္နီတုိ႔ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ေလၿပီဟု စြပ္စဲြေတာ့သည္။ ဦးႏုက ပမညတ ဦးေအးေမာင္ကုိ ဝန္ႀကီးခန္႔သည္။ သန္႔ရွင္းဘက္မွ မဲေပးခဲ့ရသည့္ ရခုိင္ အမတ္ေျခာက္ဦးအနက္ သုံးဦးကုိလည္း ဝန္ႀကီးခန္႔ရ သည္။ မဲရရွိရန္ရာထူးျဖင့္ဆြယ္ခဲ့ရေလရာ အစိုးရ အဖဲြ႕သည္  က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းမႈမရွိေတာ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ မၾကာမီျပန္လည္က်င္းပၿပီး အစုိးရအဖဲြ႕သစ္ကုိ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းမွျဖစ္မည္ဟု တည္ၿမဲမ်ားကေရာ သန္႔ရွင္းမ်ားကပါ လက္ခံခဲ့ၾက သည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၆၆။)
        ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတင္းမာမႈမ်ားမွာ ပုိ၍ပုိ၍ ဆုိးရြားလာသည္။ ေဆြ-ၿငိမ္းႏွင့္ ႏု-တင္ အုပ္စုမ်ားက ဖဆပလဗဟုိဦးစီးအဖဲြ႕ကုိ စင္ၿပိဳင္ေခၚ၍ အတုိက္အခံ ဘက္မွ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ အၿပိဳင္အဆုိင္ထုတ္ပစ္ၾကသည္။ ဖဆပလအေဆာက္အအုံႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ ေဆြ-ၿငိမ္းတုိ႔က ေတာင္းဆုိသည္။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြရာ၌ မူလက ညႇိႏႈိင္းထားသည့္ အတုိင္း ႏု-တင္ ဘက္က မဲမေပးဘဲ ေဆြ-ၿငိမ္းဘက္က မဲေပးခဲ့ေသာ စစ္ကုိင္းမွ ပမညတအမတ္ ဦးေဖတင္ကုိ ပမညတမ်ားက သစၥာေဖာက္ဟုစြပ္စဲြသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဦးေဖတင္၏အ႐ုပ္ကုိ  ယင္း၏အိမ္ေရွ႕တြင္ပင္ မီးသၿဂဳႋဟ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေဖတင္က အမဂၤလာကုိ ေခ်ဖ်က္သည့္အေနႏွင့္ သူ႕ကုိယ္သူ သိၾကားမင္းကဲ့သုိ႔ ဝတ္ဆင္ကာ ေဘာလုံးကြင္းအတြင္းရွိ ေက်ာက္တုိင္သုိ႔ ဂါထာ၊ မႏၲာန္မ်ားရြတ္ဖတ္ကာသြားသည္။ ေရာက္ေသာ အခါ တစ္ႏွစ္သုံးဟု ေအာ္ဟစ္ကာ ခုန္ဆြခုန္ဆြ လုပ္သည္။ သိၾကားမင္းေကာင္းကင္သုိ႔ တက္ေနဟန္ ျပဳလုပ္ၿပီး ခုန္ေနသည္ကုိ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ၾကပါဟု စုေဝး ေရာက္ရွိေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကုိေျပာသည္။ ယင္းသတင္းကုိ ေၾကးမုံသတင္းစာက ဓာတ္ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပၿပီး နယူးဘားမားအဂၤလိပ္ဂ်ာနယ္ကလည္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၅ ရက္ထုတ္ စာေစာင္တြင္ ထပ္မံကူးယူ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
          သမၼတဦးဝင္းေမာင္ကလည္း ဇြန္လ ၃ဝ ရက္တြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားကုိ အိမ္ေတာ္သုိ႔ဖိတ္၍ လွည့္လည္ ျပသသည္။ ဦးဝင္းေမာင္က ဖဲြ႕စည္းပုံ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေလ့လာၾကည့္ရာ သမၼတသည္ ႐ုပ္ျပသာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ဟု သတင္းေထာက္ မ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတမွာ မည္သည့္အာဏာ မွမရွိေပ။ သမၼတျဖစ္ၿပီးမွ ပညာသုံးရပ္တတ္ေျမာက္ သည္။ ေတာင္ရွည္ပုဆုိးကုိ ႏွစ္မိနစ္အတြင္း ဝတ္တတ္  သည္။ ျမင္းစီးတတ္သည္။ ေဂါက္႐ုိက္တတ္သည္ဟု ဦးဝင္းေမာင္က ရင္ဖြင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၆၆။)       
          အၿပိဳင္အဆုိင္ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားသည္ အလု အယက္ပင္ လႈပ္ရွားစည္း႐ုံးေနၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီး အဖဲြ႕မ်ားကုိ အၿပိဳင္ဖဲြ႕ၾကပုံႏွင့္ အေျခအေနကုိ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၃၆၇ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပ ထားသည္။
xxx
          ''ဖဆပလသာၿပိဳကဲြသည္မဟုတ္ ေခတ္တစ္ေခတ္ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွေျမာဖြယ္ေကာင္းသည္။ လြမ္းဖြယ္ေကာင္းသည္။ ႏုိင္ငံတြင္ အဘက္ဘက္ အလႊာလႊာ၌ ကဲြၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မ်ား အၿပိဳင္ဖဲြ႕ၾကသည္။ ထဘီနီဝတ္သည့္အဖဲြ႕ေပၚ၍ ထဘီျပာဝတ္သည့္အဖြဲ႕ေပၚသည္။ ေငြတစ္က်ပ္ေပး လွ်င္ အသင္းသားျဖစ္သည္။ ထဘီတစ္ထည္ရသည္။ အခ်ဳိ႕က ေငြႏွစ္က်ပ္ရင္းႏွီး၍ ႏွစ္ဖဲြ႕စလုံးတြင္ဝင္သည္။ ထဘီႏွစ္ထည္ရသည္။ အစည္းအေဝးတက္လွ်င္ ဆီေလ်ာ္ေသာထဘီကုိ ဝတ္ဆင္ထားသည္။ အစည္း အေဝးတက္ခဲ့ရသည္။ အေကြၽးအေမြးပါသည္။
(ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီး ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၆၇)
xxx
          အလုပ္သမားအဖဲြ႕မ်ားသည္  ကဲြၾကသည္။      ေဆြ-ၿငိမ္းတုိ႔က အလုပ္သမားသမဂၢ (တီယူစီဘီ)* (* TUCB == Trade Union Congress Burma)ကုိ  ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ႏု-တင္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စု အလုပ္ သမားအဖဲြ႕ (ယူအယ္လ္အုိ)** (** ULO == Union Labour Organization) ကုိ ထူေထာင္ၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အခ်င္းခ်င္း႐ုိက္ၾကႏွက္ၾကသည္ အထိ ကဲြခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွစ၍ သန္႔ရွင္းဖဆပလညီလာခံကုိ က်င္းပၾက သည္။ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က တပ္မေတာ္တပ္မွဴး အခ်ဳိ႕ကုိ တည္ၿမဲဘက္က ပင္းသည္ဆုိၿပီး ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ဦးႏုက စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္တြင္ အသံလႊင့္၍ ေျဖရွင္းရာ၌ တပ္မေတာ္ကုိေဝဖန္ေသာ စကားမ်ားအား မိမိေနာက္မွၾကားရေၾကာင္း၊ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအေျခအေနမသိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ သည္ တုိင္းျပည္အေပၚ ထာဝစဥ္သစၥာရွိေၾကာင္း၊ ေသာင္းက်န္းသူရန္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲက်ရန္  လက္ႏွစ္လုံးအလုိတြင္ တပ္မေတာ္က ႀကိဳးပမ္း၍သာ ေဘးရန္မ်ားကင္းစင္ခဲ့ရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္''(၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းစာမ်က္ႏွာ ၃၆၇။)

          ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမႈမ်ားစြာ ျပင္းထန္လာရာ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုခ်င္း လက္နက္စဲြကုိင္တုိက္ခုိက္ၾကေတာ့ မည့္ အေျခအေနအထိ စုိးရိမ္စရာေကာင္း၍လာေလ သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ေဆြ-ၿငိမ္းတုိ႔၏တည္ၿမဲအုပ္စုက လူထုဒီမုိကေရစီ ဆႏၵျပပဲြကုိ ေအာင္ဆန္းကြင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းအစုိးရက ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ အစုိးရအဖဲြ႕အစည္းအေဝးကုိက်င္းပ၍ ပါလီမန္ကုိဖ်က္သိမ္းရန္ ေရြးေကာက္ပဲြသစ္က်င္းပရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးမၿပီးမီမွာပင္ အစုိးရ အဖဲြ႕ ျပဳတ္က်မည့္သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးလႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္လာၾကသည္။ (၃။ ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္။)
          သန္႔ရွင္းအစုိးရ၏သက္တမ္းမွာ မ်ားစြာၾကာျမင့္ ျခင္းမရွိေပ။ သုံးလခန္႔သာ ၾကာျမင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုံးလအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ မင္းမဲ့ တုိင္းျပည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနရသည္။ အစုိးရအဖဲြ႕မွာ ၾသဇာ အာဏာမရွိသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားမွာလည္း ရပ္ဆုိင္းေနရသည္။ ဆူပူမႈ၊ အုံၾကြမႈမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္း မ်ား၊ ဆႏၵျပပဲြမ်ားလည္း မၾကာခဏေပၚေပါက္ေန သည္။ ဖဆပလအကဲြဂယက္မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသုိ႔ ႐ုိက္ခတ္ေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံအေျခအေနမွာ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္၍ေနသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္တဖဲြဖဲြ လက္နက္ခ်လ်က္ရွိရာ အစုိးရအေျခအေနသာ ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းပါက ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး အရွိန္အဟုန္မွာ မ်ားစြာအေျခအေနေကာင္းလာဖြယ္ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံအား ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။
အိမ္ေစာင့္အစုိးရအား အာဏာအပ္ႏွင္းရျခင္း
          ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး၊  ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေဖ၊  ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္တုိ႔ကုိေခၚယူေတြ႕ဆုံ၍ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ည ၈ နာရီတြင္ ဦးႏုႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းတုိ႔ အျပန္အလွန္ ေရးသားခဲ့သည့္ စာႏွစ္ေစာင္ကုိ တုိင္းျပည္သုိ႔ ေရဒီယုိမွ အသံလႊင့္၍ေၾကညာခဲ့သည္။ ဦးႏုကုိယ္တုိင္ကလည္း ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔အား ေအာက္ပါအတုိင္း အသံလႊင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
xxx
''ျပည္ေထာင္စုသူ ျပည္ေထာင္စုသားတုိ႔ခင္ဗ်ား''
          အေရးႀကီးတဲ့စကားတစ္ခြန္း၊ ႏွစ္ခြန္းေလာက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ ႀကီးကုိ ဒီႏွစ္ႏုိဝင္ဘာလထဲမွာ က်င္းပဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ စိတ္ကူးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ့ လက္ရွိအေျခအေနအရ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းမွာ က်င္းပမယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီးဟာ ဘယ္ နည္းနဲ႔မွ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔တုိးၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သေဘာေပါက္လာၾကပါတယ္။
          'တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံး     က  မိမိတုိ႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့  အစုိးရအဖဲြ႕ကုိ      အေႏွာင့္အယွက္၊  အဖ်က္အဆီး၊  အဖိအႏွိပ္၊ အခ်ဳပ္အခ်ယ္၊ အၿခိမ္းအေျခာက္မရွိဘဲ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း မျပဳလုပ္သေရြ႕ ကာလပတ္လုံး အဲဒီႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းေန တယ္ဆုိတာကုိ ဘယ္သူမွမျငင္းႏုိင္ပါဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးတဲ့လူတုိင္းအတြက္ လြတ္လပ္ ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ အသက္ပမာ တန္ဖုိးရွိပါတယ္။ အဲဒီလြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ခုကုိ ေျခာက္လအတြင္း ျဖစ္ေျမာက္ ႏုိင္ေအာင္ လုိအပ္တဲ့အစီအစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔ အတြက္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ ဖိတ္ၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံလုိက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ အထူးဝမ္းသာမိပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး အတြက္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး ကုိ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမကုန္မီ က်င္းပႏုိင္ေအာင္ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးက ကြၽန္ေတာ့္ကုိေထာက္ခံ အားေပးသလုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကိုလည္း ေထာက္ခံ အားေပးၾကဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္အထူးေမတၱာရပ္ခံပါတယ္'
xxx
          ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းထံ ေရးသားလုိက္ေသာ စာကုိ ျပည္သူသုိ႔ အသံလႊင့္၍ တင္ျပခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။(၂။        ရဲေဘာ္ လွမ်ဳိး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၄၄၃၊ ၄၄၄။)
xxx
          ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
        ေန႔စဲြ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္
        စာေရးလုိက္ပါသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
          (၁)     ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကုိယ္တုိင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျဖင့္ အစုိးရအဖဲြ႕သစ္တစ္ဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းၿပီးလွ်င္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမကုန္မီအတြင္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တ ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကုိ က်င္းပႏုိင္ေအာင္ လုိအပ္ သည့္အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ဖဆပလ (သန္႔ရွင္း)ဗဟုိေကာ္မတီက အထူးလုိလားလ်က္ရွိသည္။
          (၂)     ဤလုိလားခ်က္အတုိင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း   က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ လက္ခံႏုိင္မည္ဆုိပါလွ်င္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္မ်ားကုိ စီစဥ္ေပးလုိသည္-
                   (က)    ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္၊ အဂၤါေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဆင့္ေခၚရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား  ဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၇ အရ ကြၽန္ေတာ္အၾကံေပးမည္။
                   (ခ)     ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတင္က်င္းပမည့္ ေန႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး က ႏုတ္ထြက္မည္။
                   (ဂ)     ဤသုိ႔ႏုတ္ထြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က  ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရန္ ကြၽန္ေတာ္ အဆုိ တင္သြင္းမည္။
          (၃)     ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏  အစုိးရအဖဲြ႕တြင္ ဖဆပလ(သန္႔ရွင္း) အဖဲြ႕ဝင္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရန္ မလုိပါ။
          (၄)     ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးစီးက်င္းပရမည့္ အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကုိ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီး  ျဖစ္ေစရန္အတြက္ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း မိမိတုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမွအပ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအား အလွ်င္းမရွိ ရ ေလေအာင္ အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးေစလုိသည္။
          (၅)     လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္      မ်ားေသာအားျဖင့္  စည္းကမ္းေသဝပ္မႈရွိၾက ေသာအဖဲြ႕ အစည္း မ်ားျဖစ္ၾကသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ကြၽန္ေတာ္ခရီးထြက္ စဥ္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊  ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ ေနရာခပ္မ်ားမ်ားတြင္ ခံရသူ ကာယကံရွင္မ်ားကုိယ္တုိင္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိျပ၍ တစ္ဖုံ၊ မ်က္ရည္စက္လက္ႏွင့္ တစ္မ်ဳိး၊ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြ ဖြယ္ရာတုိင္တန္းၾကပါသည္။  ဤအဓမၼမႈမ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ အစုိးရအဖဲြ႕က အထူးဦးစားေပး၍ ႏွိပ္ကြပ္ေပးေစလုိသည္။
          (၆)     မုဒိမ္းမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ဓားျပမႈ၊ ျပန္ေပးမႈ၊ လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း၏ အစုိးရအဖဲြ႕က အထူးဦးစားေပး၍ ႏွိပ္ကြပ္ေပးေစလုိပါသည္။
          (၇)     ကမၻာဦးသူ ကမၻာဦးသားတုိ႔က ေနလႏွစ္ပါး ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တဘိသကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသူ  ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံးတုိ႔သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအား အထူးေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလ်က္ရွိသည္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းကုိယ္တုိင္ ေကာင္းစြာသိရွိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍  ကြၽန္ေတာ္အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေျပာေနစရာမလုိ၊  ထုိ႔ေၾကာင့္  ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရလက္ထက္တြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ပန္းကုိ ရာခုိင္ႏႈန္းအျပည့္ ဆြတ္ခူးေပးရန္  ကြၽန္ေတာ္အထူး ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။
          (၈)     ႏုိင္ငံျခားေရးတြင္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရအဖဲြ႕သည္ တည့္မတ္စြာ ၾကား ေနေရးဝါဒကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ အထူးတုိက္တြန္းလုိသည္။
                                                                   ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ။
                             (ပုံ) ဦးႏု
                                                                   ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ဦးႏုထံကုိ ေပးပုိ႔သည့္စာကုိ လည္း ျပည္သူသုိ႔ အသံလႊင့္၍ တင္ျပခဲ့ရာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။(၁။    ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၄၄၅၊ ၄၄၆။)
xxx
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)
ေန႔စဲြ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္
ေလးစားစြာ အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခင္ဗ်ား။
          ၁။       ကြၽန္ေတာ္သည္ ဤမွ်ႀကီးေလးေသာ တာဝန္ ႀကီးကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္မ်ားစြာ ဦးေလးပါသည္ ခင္ဗ်ား။ သုိ႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေစတနာကုိ ေလးစားပါေသာ ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လုိအပ္၍ ဤတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္မွ သင့္ေလ်ာ္မည္ဆုိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္က အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထိန္းသိမ္းပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္သည္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာဝန္ႀကီးကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးျခင္းလည္းမရွိ၊ လုပ္ကုိင္ မည္ဟုလည္းမည္သည့္အခါမွ မရည္ရြယ္ခဲ့၊ လုပ္ရအံ့ ဟုလည္း မည္သည့္အခါမွ မစဥ္းစားခဲ့ဖူးပါသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ႐ုိးသားျဖဴစင္စြာ ဤတာဝန္ႀကီးကုိ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိပါလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ခြင့္လႊတ္ပါ ရန္လည္း ေတာင္းပန္ပါသည္။
          ၂။       ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ့္အား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါလွ်င္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမကုန္မီ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တ ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကုိ က်င္းပႏုိင္ရန္ အတြက္ လုိအပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ကတိျပဳပါသည္။
          ၃။       ကြၽန္ေတာ္အစုိးရသစ္ကုိဖဲြ႕စည္းရလွ်င္ ¤င္း အဖဲြ႕သစ္တြင္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းအထူးဝိေသသ တုိင္းတုိ႔မွ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ပါး ျပည္မတြင္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထဲက မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ကုိမွ် ထည့္သြင္းမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ကတိျပဳပါသည္။
          ၄။       အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးနယ္နိမိတ္အတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း အထူး မလုိလားေၾကာင္းကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ သိၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤက်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြား ရေလေအာင္ ကြၽန္ေတာ္အထူး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္ဟူ၍ ကတိျပဳပါသည္။
          ၅။       လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းဝင္အခ်ဳိ႕၏ အဓမၼမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း မၾကာခဏ ၾကားသိရ၍ မ်ားစြာစိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဤအဓမၼမႈမ်ားကုိ အထူးဦးစားေပး၍ ႏွိပ္ကြပ္ပစ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္ကတိျပဳပါသည္။
          ၆။       ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္ ပေပ်ာက္သြားေအာင္ အထူးဦးစားေပး၍ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ ကြၽန္ေတာ္ကတိျပဳပါသည္။
          ၇။       ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး၊ တုိး တက္ေရး၊ စည္ပင္သာယာဝေျပာေရးတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္ရွိေနသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ သည္ ဦးလည္မသုန္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ အစြမ္း ကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။
          ၈။       ႏုိင္ငံျခားေရးတြင္ တည့္မတ္စြာ ၾကားေနေရး ဝါဒသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္တကြ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အက်ဳိးအရွိဆုံး ဝါဒျဖစ္သျဖင့္  ကြၽန္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မည့္ အစုိးရ အဖဲြ႕သည္ ဤတည့္မတ္စြာ ၾကားေနေရးဝါဒကုိ မည္သည့္နည္းမွ် စြန္႔လႊတ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္ ကတိျပဳပါသည္။
(ပုံ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
xxx
          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းက လက္ခံလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေပးစာမ်ားကုိ အသံလႊင့္ေၾကညာသည့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ ညမွပင္ စတင္၍ အာဏာ လႊဲေျပာင္းရန္ စတင္စီစဥ္ၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ (၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆၈ တြင္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္ ၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၆ တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ဟု ေဖာ္ျပသည္။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာအုပ္တြင္ အသံလႊင့္ရက္မွာ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အိမ္ေစာင့္ အစုိးရဖဲြ႕သည့္ေန႔မွာ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္သာျဖစ္ႏုိင္သည္။) တြင္ ဦးႏုက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းအား အိမ္ေစာင့္အစုိးရအဖဲြ႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးအပ္ႏွင္းဖုိ႔ အဆုိျပဳ သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူလက္ခံသည္။ သံုးလႏွင့္ ၁၇ ရက္ သက္တမ္းရွိေသာ သန္႔ရွင္းအစုိးရ ႏုတ္ထြက္သြားသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားမပါသည့္ အစုိးရအဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွအပ အဖဲြ႕ဝင္ကုိးဦးသာရွိေသာ အစုိးရျဖစ္သည္။ ယခင္ အစုိးရအဖဲြ႕ဝင္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီး ၃ဝ ႏွင့္ ပါလီမန္ အတြင္းဝန္ ၃၂ ဦး ပါဝင္ၾကေသာ္လည္း အိမ္ေစာင့္ အစုိးရအဖဲြ႕တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၄ ဦးသာရွိသည္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ထုိေန႔မွာ ပင္ က်မ္းက်ိန္သည္။
          အိမ္ေစာင့္အစုိးရသည္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကြဲသြား ရာမွ ေပၚေပါက္လာသည့္ သန္႔ရွင္းအစုိးရအဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္ ဖဲြ႕စည္းရျခင္းျဖစ္သည္။ တည္ၿမဲ မ်ားကလည္း ေက်နပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည့္ ပမညတမ်ားကမူ စစ္အစုိးရဟု ေဝဖန္သည္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ဖဲြ႕စည္းၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ ပမညတမ်ားႀကီးမွဴး၍ စစ္အစုိးရအား ကန္႔ကြက္သည့္ လူထုအစည္းအေဝးပဲြကုိ ႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။(၁။ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္စာမ်က္ႏွာ ၁၈၇။)
 အိမ္ေစာင့္အစုိးရ၏ မူဝါဒ
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရကုိ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ထုိစဥ္က တည္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ဳိးစုံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေခၚယူ ဖဲြ႕စည္းျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အစုိးရအဖဲြ႕တြင္ အၿငိမ္းစား ႏုိင္ငံေတာ္တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေမာင္၊ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ျဖဴ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခ်န္ထြန္းေအာင္၊ တကၠသုိလ္ သခ်ၤာကထိက ဦးကာ၊ ျပည္ေထာင္စုဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ အၿငိမ္းစား ေရြးေကာက္ပဲြမင္းႀကီး ဦးစံၫြန္႔၊ ဓာတုေဗဒဝန္ ဦးခ်စ္ေသာင္းႏွင့္ အၿငိမ္းစား စက္ရွင္တရားသူႀကီး  ဦးဘၾကားတုိ႔ပါဝင္သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး၊ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးတုိ႔အတြက္ လက္ရွိတာဝန္မ်ားအျပင္ ပူးတဲြအပုိတာဝန္မ်ားကုိလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကရ သည္။ ေရတပ္မွ စစ္သေဘၤာမ်ားသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ ငါးပုစြန္မ်ားကုိ ရန္ကုန္သုိ႔ သယ္ေဆာင္ေပးၾကရသည္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ငါးပုစြန္မ်ား ကုိ အရပ္ထဲတြင္လည္၍ ေရာင္းခ်ေပးၾကရသည္။ နယ္မွ ထင္းမီးေသြးမ်ားကုိလည္း ရဲေဘာ္မ်ားပင္     သယ္၍ ေရာင္းခ်ၾကရသည္။ ဦးႏုအစုိးရလက္ထက္က ဘာသာေရးအရ ႏြားမသတ္ရအမိန္႔ထုတ္ထားရာ အမဲသားႏွင့္ အျခား သားငါးေစ်း အဆမတန္ႀကီးျမင့္ ခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရက အမဲေပၚခြင့္ေပးၿပီး သားငါးေစ်းကုိ ခ်ပစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၿမိဳ႕ သန္႔ရွင္းေရး၊ လမ္းတံတားျပဳျပင္ေရး စသည့္ ျပည္သူ႕ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။
          တပ္မေတာ္သည္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရဖဲြ႕စည္းၿပီး မၾကာျမင့္မီမွာပင္ မိတၴီလာၿမိဳ႕၌ တပ္မေတာ္ညီလာခံ က်င္းပသည္။ ယင္းညီလာခံက ဝါဒေရးပထမအဆင့္ အျဖစ္  ႏုိင္ငံေတာ္ဝါဒႏွင့္  ငါတုိ႔၏အဓိ႒ာန္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။(၂။ ရဲေဘာ္လွမ်ဳိး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာ ၄၄၇ မွ ကူးယူသည္။)
xxx
ႏုိင္ငံေတာ္ဝါဒႏွင့္ ငါတုိ႔၏အဓိ႒ာန္
(ဝါဒေရးပထမအဆင့္)
          လူခပ္သိမ္းအဖုိ႔ ဆင္းရဲဒုကၡ၊ အေနဆင္းရဲဒုကၡ၊ အဝတ္ဆင္းရဲဒုကၡတုိ႔မွ လြတ္ကင္းေစလ်က္ ဘဝ၏ မြန္ျမတ္မႈကုိ သိျမင္ခံစားေစႏုိင္ေသာ လူ႕ေဘာင္ ေလာကႀကီး တည္ေထာင္ႏုိင္ေရးမွာ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ားကုိ အေျခခံျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္တုိ႔သာလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ငါတုိ႔ သည္ ဤအခ်က္ကုိ စဲြၿမဲစြာယုံၾကည္သည္။ ဤစြဲၿမဲ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ အသက္ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လည္းမစြန္႔ရ။  ဤကဲ့သုိ႔ေသာ လူ႕ေဘာင္ေလာကႀကီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဤငါတုိ႔၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံ တြင္  ဤစဲြၿမဲယုံၾကည္ခ်က္ကုိ  ဦးထိပ္ထားကာ ေစာင့္ထိန္းၾကအံ့ဟု ငါတို႔အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏။ ဤအဓိ႒ာန္ ေျမာက္စိမ့္အံ့ေသာငွာ ငါတို႔သည္ ညီညာျဖျဖ ဝိုင္းဝန္း၍ ႀကိဳးပမ္းၾကကုန္အံ့ဟု ပဋိညာဥ္ျပဳၿပီးျဖစ္သတည္း။
(၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ တပ္မေတာ္ညီလာခံ၊ မိတၴီလာၿမိဳ႕၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္)
xxx
          တပ္မေတာ္ညီလာခံမွ ေၾကညာသည့္ ဝါဒေရးရာ မွာ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ား၊ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ပထမဆုံး ပါလီမန္၌ ပထမဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံဝါဒ မိန္႔ခြန္းတုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ ဥပေဒအသုံးအႏႈန္းမပါဘဲ ျပဳစုေရးသား ထားျခင္းျဖစ္သည္။ စင္စစ္ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္က ခ်မွတ္ေရးဆဲြရန္ ရည္ရြယ္ထားခဲ့ေသာ ဝါဒေရးရာမ်ား ႏွင့္ မ်ားစြာေဝးကြာလာေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ တည့္မတ္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ မူဝါဒမိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့ရာ အစုိးရ ကုိတာဝန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (၁။ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၆၈ မွ ၃၇ဝ။)
xxx
          ''ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕တာဝန္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ လက္မခံဘဲေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံျဖစ္ေပၚဖန္တီးလာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း အရင္း အေျခအေနေတြဟာ အမတ္မင္းမ်ား သိၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လေလာက္ကတည္းက စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု အတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အႏၲရာယ္ႀကီးမားလာသလဲ ဆုိရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုမၾကာခဏ မိန္႔ၾကား လာခဲ့ဖူးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလုံး ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ႔ လက္ႏွစ္လုံးေလာက္သာ လုိေတာ့တယ္ဆုိတဲ့ ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္က အေျခအေနမ်ဳိးေရာက္ဖုိ႔ တဲတဲကေလး သာလုိပါေတာ့တယ္။
''ဒီေျခာက္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေန အဝဝကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး ျပန္ေျပာင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီး ႏွစ္ပုိင္းႏွစ္ပကၡ ကဲြသြားတာက စရပါ လိမ့္မယ္၊  ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီးရဲ႕  အကဲြဂယက္ဟာ တစ္ျပည္လုံးကုိ ေတာမီးလုိကူးစက္သြားခဲ့ၿပီး တစ္ခါ တုန္းက အလုပ္အတူလုပ္လာခဲ့ၾကတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အယုံအၾကည္ ကင္းလာၾကတယ္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြအျဖစ္အခ်င္းခ်င္း ရန္သူေတြလုိသေဘာထားလာၾကတယ္၊  အေျခအေန ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိဆုိးရြားသလဲဆုိရင္ အခ်ဳိ႕ေနရာ ေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးအကဲြဟာ ႐ုိး႐ုိးသားသားသာမန္ ေလာက္ ကဲြၾက႐ုံနဲ႔မရပ္ဘဲ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ဓား တျပက္၊ တုတ္တျပက္နဲ႔ ႐ုိက္ၾကႏွက္ၾက၊ သတ္ၾက ျဖတ္ၾကအထိပဲ အေျခအေနဟာ ဆုိးရြားလာခဲ့ပါတယ္။
          'ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ အခု ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ အတုိင္း ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကဲြမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္လာတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကတဲ့ အင္အားစုေတြကလည္း ေတာမီးေလာင္ ေတာေၾကာင္ လက္ခေမာင္းခတ္သလုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ လႈပ္ရွားထၾကြလာၾကပါတယ္။ ဒီ ေသာင္းက်န္းသူေတြဟာဆုိရင္ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မုိး ထၾ<ြက ေသာင္းက်န္းလာခဲ့ၾကတာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရရဲ႕ ႏွိမ္နင္းတုိက္ခုိက္မႈဒဏ္ေၾကာင့္  ႏုိင္ငံေရးအရ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရလည္းေကာင္း မ႐ႈမလွ က်ဆုံးခဲ့ၾကေလေတာ့ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းနဲ႔  ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးပုိင္းမွာ အခ်ဳိ႕လည္း မိမိတုိ႔ ထၾ<ြက ေသာင္းက်န္းမိတာ မွားေၾကာင္းသိလုိ႔၊ အခ်ဳိ႕က အေျခ အေနမလွလုိ႔ ပရိယာယ္နဲ႔အလင္းကုိ အစုလုိက္အျပံဳ လုိက္ ဝင္ေရာက္လာေနၾကတာကုိ အမတ္မင္းမ်ား အသိ ပါပဲ။ အဲဒီလုိ ေသာင္းက်န္းမႈ အစုိင္အခဲႀကီး ၿပိဳကဲြၿပီး အလင္းကုိ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ဝင္လာၾကတဲ့အခ်ိန္ အတြင္းမွာပဲ အာဏာရ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးကစားမႈေတြ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လအတြင္းမွာ အာဏာရ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းႀကီး အတိအလင္း ကဲြသြားၿပီ ဆုိတာ သိတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အလင္းကုိဝင္ေတာ့ မည့္ဆဲဆဲ ရွိေနၾကတဲ့ သူပုန္ေတြရဲ႕ေျခလွမ္းဟာ သိသိ သာသာႀကီး ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆုိရင္ သူတုိ႔ဆီက ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ကုိ ေစလႊတ္ၿပီး အလင္းဝင္ဖုိ႔ စကား ကမ္းလွမ္းေစ့စပ္ေနဆဲတန္းလန္းမွာ ပါတီတစ္ရပ္လုံး အေနနဲ႔ အလင္းဝင္လာဖုိ႔ အစစအရာရာ သေဘာ တူညီမႈရသေလာက္ ျဖစ္လာၿပီးမွ အာဏာရ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ အက်ဥ္းအက်ပ္ေတြ႕ၿပီဆုိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်က္ခ်င္း ေလသံေျပာင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒအတြင္းကုိ ဝင္လာမယ့္ေျခလွမ္းဟာ ခ်က္ခ်င္း တန္႔သြားၿပီးေတာ့ အစုိးရကုိအက်ပ္ကုိင္တဲ့ ေတာင္းဆုိ ခ်က္အသစ္ေတြကုိ ထပ္ၿပီးေဖာ္ထုတ္လာၾက ျပန္ပါ တယ္'
xxx
          ဖဆပလၿပိဳကဲြသည့္အခ်ိန္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေသာင္းက်န္းသူ  အဖဲြ႕အစည္းအလုိက္ေရာ၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းပါ တဖဲြဖဲြလက္နက္ခ်ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကဲြၿပီး အစုိးရအတြင္း ခုိင္မာက်စ္လ်စ္မႈမရွိေတာ့သည္ႏွင့္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္မႈမ်ားမွာ သိသာစြာ ယုတ္ေလ်ာ့သြားၾက သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ မိန္႔ခြန္းအရ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လုဆဲဆဲ အေျခတြင္ ရွိေနခဲ့ရာမွ ဖဆပလၿပိဳကဲြမႈေၾကာင့္ လက္နက္ခ်ေရးကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။
xxx
          ''ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကဲြမႈႀကီး ဂယက္ဟာ ဒီမွ်ေလာက္ နဲ႔မရပ္တန္႔ေသးပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အေရးပါအရာ ေရာက္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ စက္ယႏၲရားႀကီး ဟာလည္း ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကဲြမႈႀကီးရဲ႕ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈကုိ ခံလာရျပန္တယ္။ အေျခအေနဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ပရမ္းပတာျဖစ္လာသလဲဆုိရင္ ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္း ေပးဖုိ႔ တာဝန္ရွိတဲ့ အစုိးရအမႈထမ္း အရာထမ္းေတြဟာ ကုိယ့္မ်က္စိေအာက္မွာ ဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့အလုပ္မ်ဳိး ေတြ က်ဴးလြန္လုပ္ကုိင္ ေနၾကတာေတြကုိ ေတြ႕ေနရက္နဲ႔ ဘယ္သူ႕ကုိမွ  လက္ဖ်ားနဲ႔  မတုိ႔ရဲေလာက္ေအာင္ ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕ ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ျဖစ္လာ ေနၾကတာကုိေတြ႕ရပါတယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းမ်ဳိး ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ရျဖစ္ရ အခုလုိဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေပး ရမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ စက္ယႏၲရားႀကီးကုိယ္တုိင္က အားနည္းခြၽတ္ယြင္းလာၿပီဆုိရင္၊ ဒီတုိင္းျပည္ရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဘယ္အေျခအေနမ်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈေနၿပီဆုိ တာ အမတ္မင္းမ်ား နားလည္ၾကၿပီးျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။
          'ကြၽန္ေတာ္ အခုေျပာခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာပုံကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဒီအေျခအေနေတြဟာ ဟုိအရင္ ၁၉၄၈-၄၉ ခုႏွစ္က အေျခအေနမ်ဳိးကုိ တျဖည္းျဖည္း ေရွး႐ႈပုိ႔ေဆာင္ေနၿပီဆုိတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။'
xxx
          ''ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေနာက္ဆုံးျဖစ္တဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုရဲ႕ရွင္းလင္းေျပာျပသြားတာေတြကုိ အမတ္မင္းမ်ား လည္း ၾကားၾကရၿပီးပါၿပီ။ တုိင္းျပည္မွာ ဒီလုိရင္ဆုိင္ လာရတဲ့ အေျခအေနဆုိးေတြကုိ အခ်ိန္မီ ထိန္းေပးဖုိ႔၊ အိမ္ေစာင့္အစုိးရတစ္ခုဖဲြ႕ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဦးႏုက ေခၚၿပီးတာဝန္ေပးပါတယ္။ ဒီလုိ တာဝန္ေပးတာကုိ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေခါင္းမေရွာင္လုိေသာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် ပါလီမန္က အာဏာေပးအပ္ ျခင္းကုိ လက္ခံယူလုိက္ပါတယ္။
          ''ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားကုိ အခုလုိလက္ခံရျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္ နဲ႔တကြ အမတ္မင္းမ်ားအားလုံး အျမတ္တႏုိး ဦးထိပ္ ရြက္ပန္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ ဒီမုိကေရစီအစဥ္အလာကုိ အႏၲရာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးက ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္လာေနတာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဒီအႏၲရာယ္ကုိကာကြယ္ဖုိ႔ တာဝန္ယူ လက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီလုိတာဝန္ယူ ျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုသား ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္အေန ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္သားတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း တာဝန္ရွိတဲ့အတုိင္း တာဝန္ယူလုိက္ျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါလီမန္က ေပးအပ္တဲ့ ဒီတာဝန္ႀကီးကုိ ကြၽန္ေတာ္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပဲ လက္ခံလုိက္ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
xxx
          ''ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ စစ္ေရးအရ တင္ မဟုတ္ဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးအရပါ ေျဖရွင္းရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ယခင့္ယခင္အခါမ်ားက မၾကာခဏ ေျပာခဲ့ တဲ့စကားအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ့္ အစုိးရရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ပါ။''
xxx
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းမိန္႔ခြန္းေျပာသည့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္မွာပင္ အေထြေထြ သင္ပုန္းေခ်အမိန္႔ကုိ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားကုိ  ထုိးစစ္မ်ားျဖင့္  တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းရာ အိမ္ေစာင့္အစုိးရလက္ထက္၌ ေသာင္းက်န္းသူ ၁၃ဝဝ ေက်ာ္ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္ၿပီး ၁၃ဝဝ ေက်ာ္ လက္နက္ခ် ခဲ့ၾကရသည္။(၁။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ လမ္းၫႊန္ (၂၈-၃-၅၉) ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူ အင္အားစုစုေပါင္း ၇၅ဝဝ ခန္႔ရွိေနရာမွ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္ေၾကာင့္ ၁၃ဝဝ ကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္ၿပီး ၁၃ဝဝ လက္နက္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အင္အားမွာ ၄၉ဝဝ သို႔ ေလ်ာ့သြားသည္။) ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဆူပူမႈကုိ လႈံ႕ေဆာ္ေနသည့္ ပမညတေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပား ကုိ ဖမ္းဆီး၍ အခ်ဳိ႕ကုိကုိးကြၽန္းသုိ႔ပုိ႔ကာ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ရသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization