Home » » အခန္း (၁၅) ဖဆပလၿပိဳကဲြျခင္း (၁၉၅၈ ခုႏွစ္)

အခန္း (၁၅) ဖဆပလၿပိဳကဲြျခင္း (၁၉၅၈ ခုႏွစ္)


ဖဆပလၿပိဳကဲြျခင္း (၁၉၅၈ ခုႏွစ္)
အုပ္စုပဋိပကၡမ်ား
          ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည္မွစ၍ ဆူပူ ေသာင္းက်န္းခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ စစ္မီး သည္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ အရွိန္ ေလ်ာ့က်၍လာသည္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈဒဏ္ကုိ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မုိးခံခဲ့ၾကရေသာ ျပည္သူလူထုသည္  လည္း ေျမေအာက္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ စိတ္ကုန္ လာၿပီး ေထာက္ခံကူညီမႈမျပဳေတာ့ေပ။ တပ္မေတာ္မွ တစုိက္မတ္မတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ထုိးစစ္မ်ား၊ ပါတီခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား၊ မွားယြင္းေသာလမ္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစုံသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ခြၽတ္ျခဳံ က်၍လာသည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ဦးတြင္ ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႕အစည္းအမ်ားအျပား သည္ အေထြေထြက်ဆင္း မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ခ်ရန္ၾကံစည္ေနၾကေလၿပီ။

          ထုိအခ်ိန္တြင္ ေျမေအာက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား တြင္သာ ႏုိင္ငံေရးခြၽတ္ျခဳံက်ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျမေပၚ ပါတီမ်ားမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ႏုိင္ငံကုိ အစုိးရအဖဲြ႕အျဖစ္ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနရေသာ ဖဆပလအဖဲြ႕အတြင္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားစြာ ျပင္းထန္ေနသည္။ အတုိက္ အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ ပမညတအဖဲြ႕ အတြင္း၌လည္း ညီၫြတ္မႈမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလုံးသည္။ အေထြေထြႏုိင္ငံေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိရေပမည္။
          ဖဆပလအ ဖဲြ႕ ႀကီး သည္ ပထမအ ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးဆုံးသြားသည့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စ၍ ကဲြစျပဳလာသည္။ ပုဂၢဳိလ္ေရး၊ ရာထူးေရး၊   အုပ္စုေရးမ်ားပါဝင္၍ ေႏွာင့္လာသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီး ေသာအခါတြင္ကား အုပ္စုပဋိပကၡမွာ မ်ားစြာျပင္းထန္လာသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဦးႏုသည္ အုပ္စုခဲြ၊ တပည့္ေမြးျခင္းျဖင့္ သူ႕ေခါင္းေဆာင္မႈအဓြန္႔ရွည္ရန္ လုံးပန္းေနသည္ဟု စြပ္စဲြေနသည္။ (၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၅၁။) ဦးႏုက ပုပ္သုိး ေဆြးျမည့္၍ ေထာင္ေစာ္နံ လာၿပီျဖစ္ေသာ ဖဆပလကုိ ျပန္လည္သန္႔ရွင္းရမည္ဟု ေၾကညာကာ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အၿပီးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ လက္မခံခဲ့ေပ။ ဦးဗေဆြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ လက္ခံလုိက္ရသည္။ ဦးႏုက ဖဆပလကုိ သန္႔ရွင္းရမည္၊ ဒီမုိကေရစီမထြန္းကားလွ်င္ ဖဆပလသည္ ခ်န္ေကရွိတ္အစုိးရ ေျပးရသကဲ့သုိ႔ မ႐ႈ မလွက်လိမ့္မည္ဟုဆုိကာ ဖဆပလဥကၠ႒ရာထူးကုိသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
          သုိ႔ေသာ္ ဦးႏုသည္ ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီးအား တစည္းတလုံးတည္း ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏုိင္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေပ။ ဦးႏုသည္ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း အုပ္စုအား မ်ားစြာ မယုံသကၤာျဖစ္လာသည္။ ဦးဗေဆြအုပ္စု ကလည္း ဦးႏု၏ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ တုိက္ခုိက္လာၾကသည္။ ဦးႏုသည္ အေဟာအေျပာေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မႈထက္ မိမိတစ္ဦးတည္း ေခါင္းေဆာင္မႈကုိသာ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ထင္သလုိ ျပဳလုပ္လာသည္။ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၁ တြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္းေရးသားထားသည္။
xxx
          'သုိ႔ရာတြင္ အေဟာအေျပာေကာင္းေသာ ဦးႏုသည္ စိတ္ရွည္စြာနားမေထာင္တတ္။ ဦးစြာလာ၍ တုိင္ၾကားေျပာဆုိသူကုိ ယုံတတ္သည္ဟုဆုိၾကသည္။ ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္လည္း သူစိတ္မပါလွ်င္ ျပံဳးျပံဳးကေလးႏွင့္ ေငးေမာေနတတ္သည္။ ေျပာသူေတြၿပီးမွ သူႀကိဳက္သလုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ဟုဆုိ      ၾကသည္။
xxx
          ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဦးထြန္းေဖသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္၍ေျပာျပရာ ဦးႏုသည္ ဒီမုိကေရစီ စကားကုိသာ တြင္တြင္ေျပာေနသည္။ အမွန္မွာေတာ့ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီး ျဖစ္စျပဳေနၿပီ။ ဆ႒သဂၤါယနာ တင္ရန္စီစဥ္ရာတြင္လည္း ဦးႏုသည္ ပါလီမန္မွေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဖဆပလအမႈေဆာင္အဖဲြ႕မွေသာ္ လည္းေကာင္း သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မယူ၊ တစ္ဦးတည္း သေဘာျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဆ႒သဂၤါယနာတင္ျခင္း သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ္လည္း ဦးႏုတစ္ဦးတည္း သာသနာ့ဒါယကာမျဖစ္ထုိက္။ ႏုိင္ငံဘ႑ာေရး ကုိလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပသုံးသပ္သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ဌာနအလုိက္ လုိတာရ၍ ေဝမွ်စားလုပ္ၿပီး ေက်နပ္ေနၾကသည္။ ဤအတုိင္းသာ ဆုိပါက တုိင္းျပည္ဒုကၡေရာက္မည္ စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္ ခဲ့သည္။ ဦးထြန္းေဖ၏ေဝဖန္ခ်က္ကုိ ထုိစဥ္က ဆုိရွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၅၂။)
          ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တင္ေဖ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႀကီး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေရႊ၊  ဗုိလ္မွဴးႀကီးသိမ္းေမာင္      စေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုိရွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဆုိရွယ္လစ္ပါတီကုိ ေကာင္းစြာ စည္း႐ုံးဖုိ႔ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေကဒါေကာင္းမ်ား ေမြးျမဴ သင့္ေၾကာင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္လူ႕ေဘာင္ထူေထာင္ျခင္းကုိ လက္ေတြ႕လုပ္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးတုိက္တြန္းၾက သည္။  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဗေဆြသည္ စိတ္ဝင္စား ေသာ္လည္း စာဖတ္ရမွာပ်င္းသျဖင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ စနစ္တက်ဖဲြ႕စည္းေရးကုိ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေပ။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း မွာမူ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိတုိက္ဖ်က္ပါက ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ အလုိလုိတက္လာမည္ဟု ယူဆခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးသည္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၏ အေျခခံသေဘာ တရားပင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့သည္။
          တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုိရွယ္လစ္  ပါတီကို စည္းကမ္းတက်ဖဲြ႕စည္းရန္၊ ေငြေၾကးကုိ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းသုံးစဲြရန္၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားထံမွ အလြယ္တကူသုံးစဲြျခင္းမ်ဳိးကုိေရွာင္ရွားရန္ စသည္ တုိ႔ကုိလည္း ႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆုိရွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မခံ႐ုံသာမက တပ္မေတာ္ သည္ နားမလည္ေသာကိစၥတြင္ ဝင္စြက္သည္ဟု ပုတ္ခတ္ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ ဦးဗေဆြ၏ ေနအိမ္၌ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ေဆြးေႏြးသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ စနစ္တက်ဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း  သတင္းေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ကိစၥမ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ သည္လည္း ပါတီကိစၥကုိသာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၿပီးလမ္းခဲြလုိက္သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ တပ္မေတာ္ သည္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ကင္းကင္းရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ ေနေတာ့သည္။
          ဖဆပလအစုိးရသည္ ေငြကုိေဖာေဖာသီသီသုံး၍ ျပည္ေတာ္သာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လာဘ္စားမႈမ်ား၊ အလဲြသုံးစားလုပ္မႈမ်ားမွာလည္း မ်ားျပားသည္ထက္ မ်ားျပားလာသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြသည္ ၁၂၆ ဒသမ ၉ ကုေဋရွိခဲ့ ရာမွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ၆၂ ဒသမ ၈ ကုေဋသုိ႔က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္သာ စီးပြားေရး ရွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းကုိလည္း ဆုိင္းငံ့ၿပီး သုံးႏွစ္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းလုိက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ စီမံကိန္းမ်ားမွာ စကၠဴေပၚတြင္သာ ေအာင္ျမင္ ၿပီး လက္ေတြ႕တြင္မျဖစ္ထြန္းသည္ကသာမ်ားေနသည္။ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရဌာနမ်ား အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ရာထူးဆက္ခံေရး၊ စီးပြားေရးလက္ဝါးႀကီး အုပ္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိသာ လုံးပန္းေနၾကေတာ့၏။
          ျပည္သူလူထုအားလုံး အိမ္တစ္ေဆာင္၊ ကား တစ္စီး၊ ေရဒီယုိတစ္လုံးႏွင့္ လခ ၈ဝဝ က်ပ္စီရရွိမည္ ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမွာလည္း လက္ေတြ႕ျဖစ္ မလာေပ။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဖဆပလ အႏွစ္ေလးဆယ္ အာဏာရရမည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရးကုိ ဦးစားမေပးေတာ့ဘဲ ပါတီအာဏာရရွိေရးကုိသာ အေလးေပးခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားလာသည္။ ဦးႏုသည္ ျပည္တြင္းတြင္သာမကဘဲ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ပါလွည့္လည္၍ ေမတၱာျဗဟၼစုိရ္ တရားကုိေဟာေျပာခဲ့သည္။ အမုန္းကုိဖယ္ရွား၍ ေမတၱာပြားမ်ားၾကရန္ မၾကာခဏေဟာေျပာသည္။
          ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ ဦးႏုသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ ျပန္လည္လက္ခံလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သုံးရက္အၾကာ မတ္လ ၄ ရက္တြင္    ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္နက္ခ်ၾကပါ၊ ဒီမုိကေရစီ ေဘာင္အတြင္း ဝင္ၾကပါဟူ၍မိန္႔ခြန္းေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ပမညတ ေခါင္းေဆာင္ ေသာ အတုိက္အခံအမတ္မ်ားက ဖဆပလအစုိးရ  သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္သျဖင့္ အယုံအၾကည္မရွိ အဆုိကုိ ပါလီမန္တြင္ တင္သြင္းလုိက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆုိမွာ ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီး ဖဆပလအစုိးရ ျပဳတ္မက်ခဲ့ ေပ။ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသား မန္းဝင္းေမာင္ သမၼတျဖစ္လာသည္။ ဗမာျပည္အလုပ္ သမား၊ လယ္သမားပါတီသည္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္ကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု စြပ္စဲြခံေနရသည့္ ယင္းပါတီသည္လည္း ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကုိ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္မလာခဲ့ေပ။
          ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ပါတီခ်င္းညီၫြတ္မႈ မရွိၾက႐ုံသာမကဘဲ ပါတီတြင္းမွာပါ ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဖဆပလတြင္း ပဋိပကၡမွာ အျပင္းထန္ဆုံးျဖစ္လာသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၆ ရက္ထုတ္ ဂါးဒီးယန္းအဂၤလိပ္ သတင္းစာက ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ဦးႏုႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ အျပန္အလွန္ေရးသားခဲ့ေသာစာမ်ား ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလုိက္သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ဖဆပလအဖဲြ႕ ႀကီးအတြင္း ၾကာျမင့္စြာကိန္းေအာင္းေနေသာ အုပ္စု ပဋိပကၡသည္ ဖုံးမႏုိင္ဖိမရႏွင့္ ေပၚလာရေတာ့၏။  ထုိစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၆ မွစ၍ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပထား ေလသည္။
          ''ထုိစာမ်ားကုိ ဖတ္ရသည္မွာ ေၾကကြဲဝမ္းနည္း ဖြယ္ျဖစ္ေလသည္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္အခ်င္းခ်င္းအတြင္း သံသယဝင္လာေသာအခါ အတိတ္ကုိေမ့၍ အနာဂတ္ အတြက္ စုိးရိမ္လာၾကသည္၊ ေသးငယ္ေသာအျဖစ္ အမွားအယြင္းတုိ႔သည္ ႀကီးမားလာသည္၊ ေစတနာ သည္ ေဝဒနာျဖစ္လာသည္၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ဦးႏုထံေပးစာတြင္-
          ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္မွာ သခ်ဳႋင္း ႏႈတ္ခမ္းေပၚမွာ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကြၽန္ေတာ့္တပည့္ ေတြရွာခဲ့စဥ္က ေထာင္က်ျခင္း၊ ဝရမ္းေျပးရျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သူပုန္ေတြဝုိင္းေနစဥ္က ဘာတစ္ခုမွ် မေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ကုန္သည္ႀကီးေတြ၊ လုိင္စင္ေၾကး ေတြ၊ အျမတ္ေတာ္ေၾကးေရွာင္တဲ့လူေတြ၊ ႏုိင္ငံျခား ေငြခုိးထုတ္တဲ့လူေတြ၊ သာေပါင္းညာစားေတြ အခ်ဳိ႕ဟာ ဥကၠ႒ႀကီးနားမွာကပ္ၿပီးေတာ့ ေျမႇာက္ ေနၾကတယ္။  ဆိုရွယ္လစ္ေတြနဲ႔ရန္တိုက္ေပးေန ၾကတယ္။ သူတုိ႔က အျပင္မွာလုိင္စင္ေရာင္းစား လုိ႔ ခ်မ္းသာသေလာက္ ဥကၠ႒ႀကီးႀကိဳက္တဲ့အလွဴ တုိ႔အတန္းတုိ႔မွာ လွဴၾကတန္းၾကတယ္၊ (အရက္ ႀကိဳက္တဲ့လူေတြနားက်ေတာ့ ဒီလူေတြက ပုလင္း ေမာ့ၾကတယ္)၊ ဥကၠ႒ႀကီးပ်င္းရင္ အုိးစည္ ဒုိးပတ္ဝုိင္းလည္း ကျပၾကတယ္၊ တရားနာခ်င္ရင္ လည္း ယပ္လွဲတရားေလးဘာေလးေဟာျပတတ္ ၾကတယ္၊ အလ်ဥ္းသင့္တဲ့အခါ ဘယ္ဆုိရွယ္လစ္ ေခါင္းေဆာင္က ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကုိ ဘယ္လုိ မတရားေျပာပါတယ္လုိ႔ ရန္တုိက္ၾကတယ္၊ ''ဂ်ပန္ ေခတ္အဓိပတိ လုပ္ေနတုန္းက ငါ့အနားမွာ ညာေနတဲ့လူေတြ၊ စီးပြားေရးသမားခပ္မ်ားမ်ား ဟာ အခု သခင္ႏုအနားေရာက္ေနၿပီ''လုိ႔ ေဒါက္တာဘေမာ္ကေျပာေနတာကုိ တစ္ဆင့္ ၾကားရတယ္၊ မွန္မမွန္မသိပါ-ေရးသည္။
ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ ဦးႏု ျပန္ၾကားရာ တြင္-
          ငါ့အိမ္မွာလူေပါင္းစုံကုိ ငါလက္ခံထားတာပဲ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိတာကုိ လက္မခံလုိ႔မျဖစ္ဘူး၊ သူခုိးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘိန္းစားအရက္သမားနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လူတန္းစားမေရြးဘဲေပါင္းပါ၊ ဒါေပမဲ့ကုိယ္တုိင္က သာ သူခုိး၊ ဘိန္းစား၊ အရက္သမားမျဖစ္ၾကေစ နဲ႔လုိ႔ မင္းတုိ႔ကုိ ငါခဏခဏေျပာဖူးသားပဲ-စသည္ျဖင့္ ေရးသား၍ ''မင္းပင္ေကာင္းလ်က္ မင္းေျမႇာင္ဖ်က္'' ဟူေသာ စကားမွန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိအိမ္ဝင္ထြက္သူတုိ႔ကုိ စည္းကမ္း ခ်က္ေတြနဲ႔သာ လက္ခံသည္ဟု ေျဖရွင္းသည္။
ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက သူ႕စာတြင္-
          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ေဘးကလူေတြက ''မွန္ပါ့ ဘုရား'' လုပ္ၾကေတာ့ မင္းစိတ္မင္းမာန္ ေတြမ်ားလာသည္။ ဝန္ႀကီးအစည္းအေဝးေတြ မွာလည္းေကာင္း၊ ဖဆပလအလုပ္အမႈေဆာင္မွာ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိစၥအရပ္ရပ္ကုိ အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိ၏ယူဆခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္၍ေျပာသည္ကုိလည္း မခံလုိေတာ့သည့္ စိတ္ေပၚလာသည္။ မိမိယူဆခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ေဆြးေႏြးေသာသူသည္ ကလန္ကဆန္လုပ္သည္။ လူေရွ႕မွာ ငါ့ကုိျပန္ေျပာသည္။ အရွက္ခြဲသည္    ဟုယူဆသည္။ (ဤျပစ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလွ်ာက္လုံး စိတ္ထဲရွိသည္ကုိ ဘြင္းဘြင္းလူေရွ႕၌ေျပာတတ္ေသာ ကြၽန္ေတာ္ သည္ အျပစ္အႀကီးဆုံးတရားခံဟု ဥကၠ႒ႀကီး မ်က္စိတြင္ ျမင္လာသည္)။ ငါ့ကုိလူေရွ႕မွာ ကလန္ ကဆန္ေျပာတယ္၊ ငါတို႔ကို သူ လူလည္လုပ္တယ္၊ ဒီေကာင္ကုိမွတ္ထားဆုိသည့္ စိတ္ေတြျဖစ္လာ တယ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စတာလင္ဆန္လာ သည္။
          စတာလင္သည္ မိမိႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ ေတြကုိ စိတ္မထင္လွ်င္ တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး အျပစ္ရွာ သည္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ မီကုိယံ(Mikoyan)ႏွင့္ မုိလုိေတာ့ (Molotov)ကုိပါ ရန္ရွာလာေတာ့ သည္။ ဒီဆုိရွယ္လစ္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေတြကုိ ျဖဳတ္ခ်ရန္ၾကံေနသည္စသျဖင့္ ဒီ မင္းေျမႇာင္ေတြကပင္  ရန္တုိက္လာသည္။ တစ္ႀကိမ္ကေခါင္းေဆာင္ႀကီးကုိ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ က ျဖဳတ္ခ်ရန္ၾကံေနၾကၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ဦးဗေဆြ ႏွင့္ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သူရထုိက္သည္၊ ငါရထုိက္သည္ဟု စကားမ်ားေနၾကေသးသည္   ဟု သတင္းေတြရလာေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ႀကီးပင္ ကြၽန္ေတာ့္အားစိတ္ေကာင္းဝင္တဲ့အခါ ေျပာဖူး သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ကုန္းေခ်ာခ်က္ေတြကုိ နားေထာင္ ၍ မိမိရဲေဘာ္မ်ားအေပၚတြင္ စတာလင္သည္ အထင္မွားသလုိ မွားလာေတာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ သူမ်ားအစား ဒႆဘာေၾကာင့္ခ်ဳိင္လုိသလဲဟု ေမးသည္။
ဦးႏုက ျပန္ၾကားရာတြင္-
          ငါ့အက်ဳိးအေၾကာင္း မင္းအသိပဲ၊ ငယ္စဥ္ ကတည္းက မင္းနဲ႔ေပါင္းလာတာပဲ၊ စိတ္တုိတတ္ တယ္၊ စိတ္ျပင္းထန္တယ္၊ မင္းတုိ႔နဲ႔သာမဟုတ္ဘူး၊ အိမ္ကသားမယား အိမ္သူအိမ္သားေတြနဲ႔လည္း ဒီလုိပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ အၿမဲတမ္းဒီလုိစိတ္တုိၿပီး စိတ္ျပင္းထန္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ စိတ္အတုိျမန္ သေလာက္ စိတ္အေျပျမန္တာပဲမဟုတ္လား၊ စိတ္ေျပတာနဲ႔ သည္းခံဖုိ႔ မင္းတုိ႔ကုိေတာင္းပန္ ခဲ့တာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ပဲမဟုတ္လား။
          စိတ္လုိက္မာန္ပါလုပ္တတ္တာဟာ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာမွလုပ္တယ္ဆုိရင္ ေျပာစရာရွိေသးရဲ႕။ အခုေတာ့ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ဒီလုိပဲ စိတ္လုိက္မာန္ပါလုပ္တတ္တယ္ဆုိတာ မင္းက စၿပီး ငါ့သူငယ္ခ်င္းအရင္းေတြအားလုံးသိၾက ပါတယ္။ အဲဒါကုိ အရင္ကဘာမွမစြပ္စဲြခဲ့ဘဲ မင္း အေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္လာတဲ့အခါမွ အာဏာရွင္ စိတ္ေပါက္တယ္လုိ႔စြပ္စဲြတာ ငါသိပ္ၿပီးရယ္ခ်င္ တယ္ ေက်ာ္ၿငိမ္း။
တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ သိပ္ၿပီးစိတ္တုိလာတာ ဟာ သုံးႏွစ္ေလာက္ရွိသြားၿပီဆုိတာ ငါ႔ကုိယ္ငါ ေတြ႕တယ္၊ ငါဝန္ႀကီးလုပ္ခဲ့တာ ကုိးႏွစ္ရွိၿပီ၊ ဒီကုိးႏွစ္အတြင္းမွာ ေတြ႕ရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြ ဟာ လူတစ္ေယာက္ကုိ ႐ူးႏုိင္ပါတယ္- ဟုရွင္းလင္းသည္။
          ''စာမ်ားတြင္ အေသးစိတ္စြပ္စဲြခ်က္၊ အခ်က္က်က် ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားပါသည္။ အားလုံးျခံဳ၍ ၾကည့္လွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသံသယႀကီးမားေနေၾကာင္းျမင္ရသည္။ ေျဖ၍ေျပမည္မဟုတ္၊ အေျခအေနေဘးလူမ်ားကလည္း သံသယပေပ်ာက္ေအာင္ ေမတၱာႏွင့္စည္းလုံးမႈျဖစ္ထြန္း ေအာင္ မႀကိဳးပမ္းၾက၊ အကဲြမွအျမတ္ထုတ္ၾကသည္မွာ ဓမၼတာ''
          ဆုိရွယ္လစ္မ်ားကလည္း ဦးႏုသည္ ဖဆပလကုိ စည္း႐ုံးမည္လုိႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္တုိ႔ကုိ ဝုိင္းပယ္လိမ့္မည္။ သူ႕လူေတြကုိ အဖဲြ႕၏ေသာ့ခ်က္ေနရာမ်ားတြင္ သြင္း လိမ့္မည္။ ဆုိရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အစုိးရအဖဲြ႕ တြင္တာဝန္ေပးကာ ျပည္သူႏွင့္ကင္းေအာင္ခဲြလိမ့္ မည္ဟုစုိးရိမ္ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီကုိ စနစ္တက်စည္း႐ုံး၍ ျပည္သူ႕ထံသြားရန္ကုိကား စဥ္းစားမိၾကဟန္မတူေခ်။
          ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အျပန္အလွန္ စြပ္စဲြၾကၿပီး ေနာက္ ဖဆပလအကဲြသည္ ဆုိင္ရာတုိ႔က အတိအလင္း ဝန္မခံေသာ္လည္း ၿမိဳ႕သိရပ္သိ ကိစၥျဖစ္လာသည္။ အခ်င္းခ်င္းကဲြေနၾကေၾကာင္း အစုိးရဌာနမ်ားကလည္း သိသည္။ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕တြင္ အေျခခံလုပ္ထုံးျဖစ္သည့္  စုေပါင္းတာဝန္ယူမႈမရွိေတာ့ၿပီ၊ ဤဌာနဝန္ႀကီးက         လုပ္သည္ကုိ  ဟိုဌာနဝန္ႀကီးအုပ္စုမွ ဝန္ႀကီးကဖ်က္ သည္။ ဟုိဌာနဝန္ႀကီးကလုပ္သည္ကုိ၊ ဤဌာန  ဤအုပ္စုဝန္ႀကီးကဖ်က္သည္။ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား တြင္ ဖဆပလကုိ နဂုိကမၾကည္ညိဳသူမ်ားပါသည္။ ဖဆပလအစုိးရတက္ခါစက အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ားကုိ ႏွိမ္ခဲ့သည္။ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီကုိ ၿဖိဳဖ်က္မည္ဟု ၾကံဳးဝါးကာ အခ်ဳိ႕အရာရွိႀကီးမ်ားကုိႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ ထြက္သြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က်န္သည္။ က်န္သူတုိ႔က ဖဆပလဝဋ္လည္ၿပီဟုဝမ္းသာၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္မွ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းျဖစ္လာသူ လူငယ္မ်ားက ဖဆပလကုိ နာစရာမရွိ။ သူတုိ႔တြင္ အမ်ဳိးသားစိတ္ အသင့္အတင့္ရွိၾကသည္။ ဖဆပလကုိ ေလးစားခ်င္ၾက သည္။ သူတုိ႔သည္လည္း ဖဆပလအကဲြေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ၾကသည္။
          ''ဖဆပလသည္ ဦးႏု၏ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စကားအရ အနံ႔တေထာင္းေထာင္းထေနေသာ  ေခြးေသေကာင္ပုပ္ျဖစ္လာသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္၍  ႏုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့ေသာ ဖဆပလသည္ ရွင္လ်က္ႏွင့္ ေသေနသည္။
(ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီး ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းစာမ်က္ႏွာ ၃၅၆ မွ ၃၅၉)။
xxx
          ႏုိင္ငံ၏အစုိးရအဖဲြ႕ တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ေနရေသာ ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီး၏ အဖဲြ႕တြင္းႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမွာမ်ားစြာျပင္းထန္လာသည္။ ေျမေအာက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ အစုိးရအဖဲြ႕၏အေျခအေန ကုိၾကည့္၍ မိမိတုိ႔လမ္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္    ေဖာ္ႏုိင္ မေဖာ္ႏုိင္ကုိသုံးသပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အျမတ္ထုတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က လက္နက္ခ်ရန္သာ ဆုံးျဖတ္ထားၾကသည္။ လက္နက္ခ် လုိသူမ်ားသည္ အစုိးရအာမခံခ်က္ေပးႏုိင္၊ မေပးႏုိင္ ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုနီးပါး အေျခ အေနပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရမွာ မည္သုိ႔မွ်မတတ္ ႏုိင္ခဲ့ေပ။
ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကဲြျခင္း
          ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီးသည္ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသြားရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္က်င္းပေသာ  ျပည္လုံးကြၽတ္ ညီလာခံမွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဆယ္ႏွစ္ကာလအထိ ျပည္လုံးကြၽတ္ ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္လာေသာအခါ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ကုစားရန္အတြက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံကုိ က်င္းပရန္စီစဥ္လာၾကသည္။  ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံနီးလာေသာအခါ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ပုိ၍ပုိ၍႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ တစ္ဖက္ ႏွင့္တစ္ဖက္ စြပ္စဲြၾက၊ ျငင္းခုံၾက၊ ရွင္းလင္းၾက၊  ဝန္ခံ ၾကႏွင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္လုပ္ၾကသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္တြင္ ဖဆပလ ျပည္လုံးကြၽတ္ ညီလာခံႀကီးကုိ ကမၻာေအးကုန္းေျမတြင္ စတင္က်င္းပ ျဖစ္ေလသည္။
          ညီလာခံအဖြင့္ေန႔တြင္ ဦးဗေဆြက ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္းမိန္႔ၾကားသည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ ၃၅၉၊ ၃၆ဝ။'')
          က်ဳပ္ကုိ က်ားႀကီးဗေဆြလုိ႔ အေၾကာင္းမဲ့ေခၚခဲ့ ၾကတာမဟုတ္ဘူး၊ က်ဳပ္ဟာ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ဘယ္သူ႕ကုိမွမေထာက္ညႇာဘဲလုပ္ တတ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ေခၚၾကတာ၊ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ က်ဳပ္ဘာမွမလုပ္ဘဲေနတာၾကာလာၿပီ၊ ရဲေဘာ္မ်ားက က်ဳပ္ကုိ ႏြားႀကီးဗေဆြလုိ႔ေတာင္ေခၚေန ၾကၿပီ၊ ဖဆပလညီၫြတ္ေရးအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ က်ဳပ္ဟာ က်ားႀကီးလုပ္ရမွာပဲ၊ ဖဆပလညီၫြတ္ေရးကုိ ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ဘယ္သူ႕ကုိမဆုိ က်ဳပ္ရဲ႕အရင္းႏွီးဆုံး ရဲေဘာ္ပဲျဖစ္ပါေစ၊ က်ဳပ္ကမညႇာမတာ ႏွိမ္နင္းရမွာ ပဲ'' ထုိသုိ႔ ဟိန္းေဟာက္ကာ က်ားႀကီးသည္ ပရိသတ္ႀကီးကုိ စူးရွေသာမ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ဝင့္ကာၾကည့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကုိယ္ကုိလႈပ္ခါလုိက္၍ သူ၏ေနရာသုိ႔ ျပန္သြားကာထုိင္ေလသတည္း။
xxx
          ဦးႏုကလည္း  မိန္႔ခြန္းရွည္ႀကီးတစ္ရပ္ကုိ ျ>ြမက္ၾကားခဲ့ရာ ဖဆပလသည္ တစ္ပါတီျဖစ္သည္။ ပါတီ ေပါင္းစုံ စုေပါင္းထားေသာ တပ္ဦးအဖဲြ႕မဟုတ္ ဖဆပလ၏ဝါဒ သေဘာတရားသည္ မာ့ခ္စ္ဝါဒမဟုတ္ ဒီမုိကရက္တစ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒျဖစ္သည္။ (၁ ။ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ ျမန္မာျပည္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၅။)စသည္ျဖင့္ က်မ္းအေစာင္ ေစာင္ကုိကုိးကား၍ေျပာခဲ့သည္။ ညီလာခံတြင္ ဖဆပလကုိ ပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖဲြ႕မည္ ေလာ၊ တပ္ေပါင္းစုဖဲြ႕မည္ေလာ၊ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရး ဝါဒကုိလက္ခံမည္နည္းဟူေသာ ျပႆနာမ်ားကုိျငင္းခုံ ၾကသည္။ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးေနရာလုမႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဖဆပလအမႈေဆာင္အဖဲြ႕၊ ဗဟုိဦးစီးအဖဲြ႕တုိ႔ကုိ ဣေႁႏၵမပ်က္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဦးႏုက ညီလာခံနိဂုံးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္  ညီလာခံညီၫြတ္ စည္းလုံးသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္သည္ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ သခင္တင္တုိ႔သည္ ပုဂံေခတ္သူရဲေကာင္း မ်ားျဖစ္သည့္  ငေထြး႐ူး၊  ငလုံးလက္ဖယ္၊ ေညာင္ဦးဖီး တုိ႔ကဲ့သုိ႔ပင္ အားကုိးရသည္ဟုလည္း မိန္႔ၾကားခဲ့ေသး သည္။
          သုိ႔ေသာ္ ျပည္လုံးကြၽတ္ညီလာခံမွာ ဟန္ျပသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ စစ္မွန္ေသာညီၫြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ညီလာခံအၿပီး ႏွစ္လနီးပါးခန္႔   အၾကာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္တြင္ ဦးႏုက သခင္တင္ကုိေခၚ၍ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဗေဆြတုိ႔ႏွင့္ လမ္းခဲြမည္။ သခင္တင္တုိ႔ႏွင့္သာေပါင္းေတာ့မည္ ဟုေျပာခဲ့သည္။  (၂။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆ဝ။) ဧၿပီလ ၂၇ ရက္တြင္ကား ဖဆပလ အဖဲြ႕ႀကီးသည္ အတိအလင္းပင္ ႏွစ္ဖဲြ႕ကဲြျပားသြား ေတာ့သည္။ ဦးႏုက ေမလ ၆ ရက္တြင္ အသံလႊင့္ ရွင္းလင္းရာ၌ ''ဖဆပလကုိတစည္းတလုံးတည္း ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေျခမရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြတ္မရ ဓားမဆုံးအျဖစ္မခံႏုိင္၍ လမ္းခဲြၾကရေၾကာင္း'' ျပည္သူ သုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့သည္။ ဦးႏုႏွင့္သခင္တင္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီး၏သန္႔ရွင္းေရးကုိ အဓိက ထားေၾကာင္း ထင္ရွားေစလုိသျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏အဖဲြ႕ကုိ 'သန္႔ရွင္း ဖဆပလ'ဟု ေခၚၾကသည္။ ဦးဗေဆြသည္ ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေသးေသာ္လည္းမရ သျဖင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ေပါင္းကာ အဖဲြ႕ဖဲြ႕ရသည္။ ဖဆပလအဖဲြ႕ အဓြန္႔ရွည္တည္ၿမဲေရးကုိ လုိလားသည္ ဟုအထင္အရွားျပရန္ ယင္းတုိ႔၏အဖဲြ႕ကုိ တည္ၿမဲ ဖဆပလဟုေခၚသည္။
          ဦးႏုႏွင့္သခင္တင္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္း ဖဆပလကုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အမည္ကုိစဲြ၍ ႏု-တင္ အုပ္စု၊ ဦးဗေဆြႏွင့္ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ တည္ၿမဲဖဆပလကုိ ေဆြ-ၿငိမ္းအုပ္စုဟူ၍ စာနယ္ဇင္း မ်ားႏွင့္ ေနာင္သမုိင္းေရးသူမ်ားက ေခၚေဝၚသုံးစဲြၾက သည္။ သတင္းစာမ်ားကလည္း သန္႔ရွင္းမ်ား၊ တည္ၿမဲ မ်ားဟူ၍ သုံးႏႈန္းေရးသားၾကသည္။
          ဖဆပလသည္ ဗဟုိဦးစီးညီလာခံကုိ မက်င္းပႏုိင္ ေပ။ ဦးႏုက ဗဟုိဦးစီးအဖဲြ႕တြင္ ေဆြ-ၿငိမ္း ပေယာဂ ဝင္ေနေလၿပီဟု စြပ္စဲြသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အားၿပိဳင္ၾကမည္။ မဲအသာရသူ က အစုိးရဖဲြ႕စတမ္းဟု ဦးႏုၿခိမ္းေျခာက္၏။ ဖဆပလ အဖဲြ႕ႀကီးပုိင္ပစၥည္းပစၥယမ်ားကုိ ႏွစ္ဖဲြ႕ခဲြၾကမည္ဟု လည္းဆုိၾကသည္။ ဖဆပလဟူေသာအမည္ကုိမူ တည္ၿမဲမ်ားယူလုိကယူေစရန္ သန္႔ရွင္းမ်ားကုိတုိက္တြန္း ပါမည္ဟုလည္း ဦးႏုကေျပာသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ အေမြခဲြ ပါက ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ ဖဆပလက သုံးစဲြခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏႐ုပ္ပုံကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ခဲြေဝပါမည္ နည္း၊ ထက္ပုိင္းပုိင္းၿပီး တစ္ဝက္စီယူမွာလားစသျဖင့္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃ရက္ထုတ္ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာ က သေရာ္ခဲ့ေလသည္။(၁။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာမ်က္ႏွာ၃၆၁။)
          ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ဝ ရက္တြင္ ယခင္က ဖဆပလအစုိးရ၏ အတုိက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ညီၫြတ္မႈပ်က္ျပားေနသည့္ ပမညတဖဲြ႕ကာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပလွ်င္ ႏု-တင္ အုပ္စုကုိမဲေပး ေထာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီးမွာ ေစ့စပ္၍မရေအာင္ ကဲြသြား ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မည္သူကမွ်လည္း ျပန္လည္ ေစ့စပ္ရန္မႀကိဳးစားခဲ့ေတာ့ေပ။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ေဆြ-ၿငိမ္း အုပ္စု 'တည္ၿမဲ' ဝန္ႀကီးမ်ား အစုိးရအဖဲြ႕မွ ႏုတ္ထြက္လုိက္ၾကသည္။ ထုိေန႔မွာ ႏု-တင္ အုပ္စု 'သန္႔ရွင္း' ဝန္ႀကီးမ်ားက က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိၾကသည္။ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ တည္ၿမဲမ်ားက အတုိက္အခံပါတီအေနႏွင့္ သန္႔ရွင္းအစုိးရကုိ အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအဆုိမွာ အစုိးရဘက္မွ ၁၂၇ မဲ၊ တည္ၿမဲမ်ားဘက္မွ၁၁၉ မဲျဖင့္ ၈ မဲအကြာျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္သြားသည္။(၂။    ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ျမန္မာျပည္။)ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဘက္မလုိက္ရန္သတိေပးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္  အေနႏွင့္တိက်စြာ ၾကားေနရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းသည္ ဦးႏု၏အစုိးရအဖဲြ႕တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကုိ လက္ခံမည္ဟု ေကာလာဟလသတင္း မ်ားထြက္လာသျဖင့္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးကမဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေၾကညာခဲ့ရသည္။ တည္ၿမဲမ်ားေရာ၊ သန္႔ရွင္းမ်ားပါ တပ္မေတာ္က  တိက်စြာၾကားေနသည့္အတြက္     ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ဖဲြ႕စလုံးပင္ တပ္မေတာ္ ကုိ မိမိဘက္သုိ႔ပါဝင္ရန္ ဆဲြေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ပါတီသံေယာဇဥ္မကင္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ၾက ရန္သတိေပးခဲ့သည္။(၃။ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း။)
          ႏု-တင္အုပ္စုႏွင့္ ေဆြ-ၿငိမ္းအုပ္စုတုိ႔၏ႏုိင္ငံေရး တုိက္ပဲြမ်ားမွာ တစ္စတစ္စျပင္းထန္၍လာသည္။ တည္ၿမဲမ်ားက တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးကတည္းက အတူလုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကေသာ ရဲေဘာ္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ၍ စည္း႐ုံး ၾကသည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲစဥ္ ဦးႏု ဘယ္ေရာက္ေနသလဲဟုလည္း လူသိရွင္ၾကားေမးျမန္း ၾကသည္။ ဦးႏုကကုိယ္တုိင္ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ မပါဝင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အစည္းအေဝးအခ်ဳိ႕မွာ မိမိအိမ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါသည္ဟု ေျဖရွင္းသည္။  တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ တန္ဖုိးမရွိေသာ စကားမ်ားျဖင့္ ပုတ္ခတ္ၾကပုံကုိ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၃၆၂ တြင္-
          ''ရာထူး၊ အာဏာ၊ ေလာဘ၊ မခံခ်င္စိတ္ႏွင့္ ေဒါသ တုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကုိအတူတည္ေထာင္၍ ေခါင္းေဆာင္ လာခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔သည္ သူတုိ႔ႏႈတ္မွ မထြက္တန္ ေသာ ေသးငယ္သိမ္ဖ်င္းေသာ စကားမ်ားကုိ ပရိသတ္ အလယ္ ျပည္သူတုိ႔ေရွ႕တြင္ ဆုိၾကေလသည္ဟုေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ တည္ၿမဲမ်ားက ဦးႏုကုိ အာဏာ႐ူးႀကီးဟု စြပ္စဲြၾကသည္။  ဦးႏုက  မိမိအာဏာ႐ူးဆုိပါက အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မုိး တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾက  ပါသနည္းဟု ျပန္လည္ေမးျမန္းကာ ေခ်ပခဲ့သည္။ တည္ၿမဲမ်ားက ဦးႏုကုိတဏွာ႐ူးႀကီးဟုစြပ္စဲြျပန္သည္။ ဦးႏုက သူသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ အျဗဟၼစရိယ သီလေစာင့္ထိန္း၍ သန္႔ရွင္းစြာေနထုိင္ခဲ့သည္ဟု လူထုအစည္းအေဝးပဲြႀကီးတြင္ ေၾကညာသည္။ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြင္းေရး ကိစၥမ်ားကုိပါ ဗုိလ္ပုံအလယ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိကာ  ျငင္းခုံခဲ့ၾကသည္။  စပိန္သူဇနီးတစ္ဦးက သံတမန္ ဧည့္ခံပဲြတစ္ခု တြင္လည္း ဦးႏုအား ''ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကြၽန္မသာဆုိရင္ ေယာက္်ားက ဒီလုိအျဗဟၼစရိယ  သီလေစာင့္တာကုိ ဘယ္ခံမလဲ၊ ကန္႔ကြက္မွာေပါ့'' ဟု ရယ္သြမ္းေသြး၍ ေျပာခဲ့သည္ဟုဆုိၾကသည္။
          ဖဆပလကဲြကတည္းက ႏုိင္ငံသည္ အစုိးရမဲ့ သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနသည္။ အခ်ဳိ႕က တပ္မေတာ္ကုိ အာဏာသိမ္းေစလုိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သည္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းပင္ေနခဲ့သည္။ ဇြန္လ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္ တည္ၿမဲမ်ား႐ႈံးနိမ့္သြားေလရာ သန္႔ရွင္း အစုိးရတက္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းအစုိးရမွာ လည္းႏုိင္ငံကုိ  ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။


Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization