Home » » အခန္း(၆) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူသတ္ဝါဒထြန္းကားလာျခင္း

အခန္း(၆) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူသတ္ဝါဒထြန္းကားလာျခင္း


အခန္း(၆)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ား   (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)ႏွင့္ လူသတ္ဝါဒထြန္းကားလာျခင္း

၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊  ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေဝး
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ျပည္ပမွ ေရးဆြဲေပးပို႔သည့္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို အၾကြင္းမဲ့လက္ခံ ၿပီးေနာက္ ၆၄ လမ္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ အေရးပါေသာေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားကို ျပည္ပျပန္မ်ားက ေနရာဝင္ယူၾကပံု၊ ေတာခိုေက်ာင္း သားမ်ားအပါအဝင္ မိုက္႐ူးရဲလူငယ္မ်ားကို သိမ္းသြင္း ႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္းကိုဖြင့္လွစ္ ပံုစသည္တို႔အား အစီရင္ခံခဲ့ၿပီးေပၿပီ။သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လမ္းစဥ္ေဟာင္းမ်ား (အဓိကအားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကြးေၾကာ္ေသာ ၅၅ လမ္း စဥ္) ႏွင့္ အေတြးအေခၚ ေဟာင္းမ်ားကို ဖယ္ရွား ပစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပထမပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ ေက်ာင္းတြင္  သင္တန္းသားမ်ားအား  အနီးကပ္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


သခင္သန္းထြန္းသည္ ပထမပတ္ ဗဟိုမာ့က္စ္ လီနင္ဝါဒေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ လမ္းစဥ္ ေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။(၂။သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝဝ မွ ၁ဝ၃ အထိ။)
xxx
''ဒီလိုဗမာျပည္ရဲ႕  သမိုင္းေရးျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈကို   အဆံုးအျဖတ္ေပးေနတဲ့ အေၾကာင္းျခင္းရာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီက ေရွ႕ေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ေတာ္လွန္တဲ့ စစ္ျဖစ္တယ္''
''အဲဒီလို အေတြ႕အၾကံဳမ်ားၿပီး ျပည္သူလူထု အတြင္းမွာၾသဇာတိကၠမႀကီးမားတာ အမွန္ျဖစ္ ေပမယ့္ ဒီကေန႔ ဗမာျပည္ရဲ႕သမိုင္းကို အဆံုး အျဖတ္ေပးတဲ့အခန္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ပါတီပင္ ျဖစ္ေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မညႇာတမ္းေျပာ ရရင္ အေတြးအေခၚပိုင္းမွာေတာ့ အားနည္း တာအမွန္ပဲ''
''ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေတြးအေခၚပိုင္း မွာ အားထုတ္တာအေတာ္ပဲနည္းတယ္၊ အေတြ႕အၾကံဳေပၚမွာ အားသန္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရခဲ့တဲ့ အေတြ႕ အၾကံဳေတြကို သေဘာတရားျဖစ္လာေအာင္ အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိပညာကို မတိုး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဘူး''
''ဒါကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပါ႔ေပါ႔တန္တန္ စဥ္းစားလို႔မျဖစ္ဘူး၊ ဒါဟာ ဓနရွင္အေတြး အေခၚ လႊမ္းမိုးမႈတစ္မ်ဳိးပဲလို႔ အေလးအနက္ ျမင္ဖို႔လုိပါတယ္၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားပါတီနဲ႔ မအပ္စပ္ပါဘူး''
''ဒီလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာတရားေသဝါဒရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္လိုက္၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ဝါဒရဲ႕ အလွည့္အစားခံလိုက္ရျဖစ္တာေတြရွိတယ္၊ တရားေသဝါဒရဲ႕သားေကာင္ျဖစ္တဲ့ အေတြ႕ အၾကံဳ၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဝါဒရဲ႕အလွည့္ စားခံရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီသမိုင္းမွာ မနည္းပါဘူး''
''ဒီအေတြး အေခၚအေျခအေနကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မနားမေန အားထုတ္ရပါမယ္''
(သခင္သန္းထြန္း၏ ေက်ာင္းဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၈ )
xxx
''ရရွိတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြက အဆီအႏွစ္ ေတြထုတ္၊ သေဘာတရားျဖစ္ေအာင္ျပဳစု၊ အဲဒီ သေဘာတရားကိုပဲ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳ၊ လက္ေတြ႕ထပ္လုပ္၊ အဲဒီလက္ေတြ႕က တစ္ခါ ပိုၿပီး ထက္ျမက္တဲ့သေဘာတရားအျဖစ္ ျမႇင့္ တင္၊ အဲဒီလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အသိပညာ ဟာ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တုိးတက္လာရမွာ ျဖစ္တယ္''
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အေတြ႕အၾကံဳဝါဒသမား ေတြအျဖစ္နဲ႔ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လက္ေတြ႕ဘဝ ထဲမွာ နစ္ျမဳပ္မေနဘဲ အေတြ႕အၾကံဳကေန သေဘာတရားေတြ ေဖာ္စပ္ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ လာေအာင္ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေပးဖို႔လိုတာပဲ''
(သခင္သန္းထြန္း၏ ေက်ာင္းဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁)
xxx
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ အေျခခံမႈေတြကို ပိုင္ ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာေရး၊ ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ ေရး ျပႆနာေတြကို အေကာင္အထည္ရွိရွိ ေလ့လာေရးျဖစ္တယ္''
(သခင္သန္းထြန္း၏ ေက်ာင္းဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂)
xxx
''(က)   ပထမမွားယြင္းတဲ့ေလ့လာနည္းက ေတာ့ သိန္းေဖ* (*စာေရးဆရာ ဦးသိန္းေဖျမင့္ (ကြယ္လြန္)။) ေလ့လာနည္းပဲ၊ သိန္းေဖ အေနနဲ႔ ဒီကေန႔ မာ့ခ္စ္ဝါဒကို သစၥာေဖာက္ တဲ့လူ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ပါတီမွာ ႀကီးစိုးခဲ့ဖူးတဲ့လူျဖစ္ေတာ့ သူ႕ေလ့လာနည္းကို ေျပာရမွာပဲ''
''သူ႕ေလ့လာနည္းက အေျခခံက်မ္းရင္း ေတြ ေလ့လာစရာမလိုဘူး ဆိုတာပါပဲ''
''ေပၚပင္အေရးကိစၥေတြအေၾကာင္း      ေရးသားတာေတြ   ေလွ်ာက္ေလ့လာရင္ ၿပီးတယ္ဆိုတာပဲ၊  ဓနရွင္သတင္းစာေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္အေၾကာင္းေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ဟာ သူ႕ရဲ႕  ပိဋကတ္သံုးပံုပဲ၊  အဂၢါစႏိုးတို႔လို သတင္းေထာက္ေတြဟာ သူ႕ရဲ႕ဘုရားပဲ''
''ပါတီမွာ   သိန္းေဖမရွိေတာ့ေပမယ့္ သိန္းေဖရဲ႕ ေလ့လာဟန္ က်န္ေနေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သိန္းေဖရဲ႕ေလ့လာနည္းကို ပါတီ မွာ ရွင္းပစ္ရမယ္''
''(ခ) ဒုတိယမွားယြင္းတဲ့ ေလ့လာနည္းက ေတာ့ သခင္စိုးေလ့လာနည္းပဲ''
''သခင္စိုးကေတာ့ စာအုပ္ထဲေလ့လာၿပီး လူ႕ဘဝကို မေလ့လာဘူး၊ မာ့ခ္စ္၊ လီနင္က ဒီလိုဆိုတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္တာပဲ၊   ဗမာျပည္ရဲ႕အေျခအေန လူတန္းစားအသီးသီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ဘာမွမပါ ဘူး''
(သခင္သန္းထြန္း  ေက်ာင္းဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ၊ ၃၁)
xxx
''ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္တဲ့ ခုခံစစ္အတြင္းတုန္းက ရဲေဘာ္ေမာ္စီတုံးက ဒီလိုေျပာဖူးတယ္၊ မာ့ခ္စ္ ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒအေသအခ်ာ နားလည္တဲ့ လူ (၁ဝဝ) က (၂ဝဝ) အထိသာ  ရေအာင္လုပ္၊ ေအာင္ပြဲရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတယ္''
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က သူတို႔ျပည္ ထက္ အမ်ားႀကီးငယ္တာပဲ၊ သူတို႔ျပည္ဟာ သန္း ၆၅ဝ ေတာင္ရွိတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သန္းအစိတ္ေတာင္မျပည့္ဘူး''
''ဒီလိုျခားနားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္က ရဲေဘာ္ ေမာ္စီတုံးေျပာတဲ့  ဂဏန္းအမ်ဳိးအစားအထိ မေလွ်ာ့ခ်င္ဘူး၊ နည္းနည္းေတာင္ပိုခ်င္တယ္''
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ မာ့ခ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ ပိုင္တဲ့လူငါးဆယ္သာရေအာင္ႀကိဳးစား၊ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ႏိုင္တယ္''
(သခင္သန္းထြန္း၏ ေက်ာင္းဖြင့္မိန္႔ခြန္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၃)။
xxx
တစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံေရးတကၠသိုလ္ တြင္ အဘိဓမၼာဘာသာရပ္ကို အထူးေလ့လာခဲ့ဖူးေသာ  ျပည္ပျပန္ ရဲေဘာ္မ်ဳိးသန္႔ကလည္း ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ သည္။(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၄။)
''ဘာသာေရးသည္ မာ့က္စ္အဘိဓမၼာ၏ ရန္သူျဖစ္၏၊ ဘာသာေရးႏွင့္ မာ့က္စ္အဘိ ဓမၼာသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေပါင္းစပ္ မရေပ၊  ဘာသာေရးသည္  ေသြးစုပ္ေသာ လူတန္းစား၏လက္နက္ျဖစ္၏၊  ျပည္သူ႕ ေတာ္လွန္ေရးကို ဖ်က္ဆီးသည့္ ဘိန္းေငြ႕ျဖစ္ ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘာသာေရးကို ဆန္႔က်င္ရေပမည္''
သခင္သန္းထြန္းကိုယ္တိုင္ကလည္း ''ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဗမာျပည္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ စစ္မွန္သည့္မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒပါတီျဖစ္သည္''(၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁ဝ၈။)
 ဟု ေဟာေျပာပို႔ခ်ခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံအေရွ႕တုိင္းႏိုင္ငံေရး တကၠသိုလ္ဆင္း ရဲေဘာ္စိုးဝင္း (ေခၚ)ေဌးေအာင္က ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ရာတြင္ ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ႏွင့္ ပါတီ တြင္းတိုက္ပြဲ၊ ပါတီတြင္းေဝဖန္ေရး၊ မိမိကိုယ္ကို ေဝဖန္ ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသႀကီး၏ ျပည္နယ္တစ္ခုရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ဆင္းျဖစ္သူ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းက တာဝန္ယူပို႔ခ်သည္။ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းသည္  ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စစ္ေဒသ၊ ျပည္သူ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္  တပ္မႀကီး(၉၁၃၁)၊ တပ္မဟာ(၁)တြင္  ဒုတိယတပ္မဟာမွဴးႀကီး  တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ လည္းျဖစ္သည္။
သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ လမ္းစဥ္ကို စစ္ေရးခ်ဳိလမ္းစဥ္အျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်လိုက္ သည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ စစ္မတိုက္ေရး အေတြးအေခၚကိုလည္း အျပစ္တင္ သည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ၅၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ လမ္းစဥ္၊ စစ္ေရးခ်ဳိတို႔ႏွင့္ ၅၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ကူးယဥ္ကာ လက္နက္ အပ္ေရး၊ စစ္မတိုက္ေရးတို႔ေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈဟာ ၅ဝ-၅၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း စစ္ႏိုင္ေရးတုန္းက လက္ဝဲစြန္႔စားေရး အမွားထက္ ပိုၿပီးႀကီးမားသည္ဟု ဆိုသည္။      (၃။    သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၃။)
xxx
''အေခ်ာင္သမားဝါဒဟာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ မႈ၊ တိမ္းပါးမႈ၊ သစၥာေဖာက္မႈ မဟုတ္ဘူး၊ လူမႈေရးဇာစ္ျမစ္က ေပါက္ဖြားလာတာျဖစ္ တယ္လို႔ လီနင္ေျပာဖူးတယ္''
''ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ ပိုင္းမွာ ဒီလိုေတာ္လွန္တဲ့စစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေတာ္လွန္စစ္ကို   ဖ်က္သိမ္းခ်င္တဲ့အေတြး အေခၚေပၚေပါက္ရတာရဲ႕လူမႈေရးအေၾကာင္း ရင္းေတြကို ရွာေဖြရမယ္''
''ရန္သူကေနၿပီး တရစပ္စစ္တိုက္ေနတာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွည့္စားမႈေတြလုပ္ေနတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြင္းမွာ လက္ယာအေခ်ာင္ သမားဝါဒျဖစ္ေစတာရဲ႕ ျပင္ပအေၾကာင္းျဖစ္ တယ္''
''ေနာက္အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီနဲ႔  တစ္ဖက္ႏိုင္ငံပါတီနဲ႔ မတူတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုရွိတယ္၊ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္လီနင္စတာလင္ တို႔ရဲ႕  တိုက္႐ိုက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး စစ္မွန္တဲ့ မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒနဲ႔ ႀကီးျပင္း ခဲ့ရတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ အဂၤလန္ပါတီ၊ အိႏိၵယပါတီ တို႔ဆီကတစ္ဆင့္ မာ့ခ္စ္ဝါဒကို သင္အံလာခဲ့ရတယ္၊ ဒီလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရတဲ့ မာ့ခ္စ္ဝါဒဟာ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကေရစီဝါဒတို႔၊ အမ်ဳိးသားျပဳျပင္ေရးဝါဒ တို႔နဲ႔ေရာစပ္ၿပီး လာခဲ့တာေတြ႕ရမယ္''
''မ်ဳိးသိပ္မစစ္ဘူးလို႔ေျပာရမယ္''
''ဒီျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာလည္း   က႐ူး ရွပ္ဝါဒရဲ႕ၾသဇာဟာ အေတာ္ပဲဂယက္႐ိုက္ခဲ့ တယ္၊ ဒါေတြကေတာ့ ျပင္ပအေၾကာင္းပဲ''
''အဓိကအေၾကာင္းကေတာ့ အတြင္း အေၾကာင္းပဲ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ဓနရွင္ေပါက္စ လကၡဏာေတြ အကုန္အစင္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသးတာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား အေတြးအေခၚကို အျပည့္အဝ မခံယူႏိုင္ေသး တာ ျဖစ္တယ္''
''ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚနဲ႔ဘဝျပဳျပင္ေရးဟာ အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ဗမာျပည္ ေတာ္လွန္စစ္က ထူးထူးျခားျခားေဖာ္ထုတ္ လိုက္တယ္''
''ဒါေၾကာင့္ ပါတီတစ္ရပ္လံုး အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ ေတာ္လွန္တဲ့စစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့၊ ေတာ္လွန္တဲ့စစ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ ခ်င္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို အၾ<ြကင္းမဲ့ တိုက္ဖ်က္ပစ္ေရး၊ ေတာ္လွန္စစ္ အေတြး အေခၚထြန္းကားေရးဟာ ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အားလံုးရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုးအလုပ္ျဖစ္ တယ္၊ ဒါမွသာ ပစၥည္းမဲ့ႏိုင္ငံေရး လႊမ္းမိုးတဲ့ တပ္မေတာ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္''
''ဒါမွသာ ေတာ္လွန္တဲ့စစ္ကို အႏိုင္တိုက္ ႏိုင္မယ္''
''ဒါမွသာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ လုပ္သားျပည္သူ က အာဏာသိမ္းႏိုင္မယ္''
(သခင္သန္းထြန္း၏ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္ မ်ားမွ)  (၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၂ မွ ၁၁၅။)
ဤကား သခင္သန္းထြန္း၏ 'ေတာ္လွန္ေသာ စစ္အေတြးအေခၚမ်ား ထြန္းကားေရး' ေဟာေျပာပို႔ခ် ခ်က္မွျဖစ္သည္။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ား သည္ ပါတီတြင္း၌ မိမိတို႔၏ အယူအဆမ်ားကို လက္မခံသူမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ရန္ ႀကိဳတင္ ၾကံစည္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ပထမပတ္ ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္း၊ ေက်ာင္း ဆင္းပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ''၆၄ ခုႏွစ္ဗဟိုေကာ္မတီက ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီ ရဲ႕ သမိုင္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္တယ္'' ဟု ၆၄ လမ္းစဥ္ကို အမႊမ္းတင္၍ေျပာခဲ့ သည္။ ၆၄ လမ္းစဥ္သည္ ၄၈ ခုႏွစ္လမ္းစဥ္ (လက္နက္ ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္)ကို အေျခခံၿပီး ၅၅ လမ္းစဥ္ ၏ ေတာ္လွန္တဲ့မူ(လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ေရးအပိုင္း) ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ရွင္းျပသည္။ ၆၂ ခုႏွစ္လမ္းစဥ္မွ အဆိုးပိုင္းပယ္ၿပီး အေကာင္းပိုင္း ကို ယူသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။
၆၄ လမ္းစဥ္သည္ အလံနီပါတီႏွင့္ ညီၫြတ္မွ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္မည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚ ကို ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းျဖစ္ရာ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ အလံနီပါတီေခ်မႈန္းေရးကိုလည္း ထည့္သြင္းပို႔ခ်ခဲ့ၾကသည္။(၂။  သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၃ဝ။)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္ သည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ သာယာဝတီခ႐ိုင္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳေဒသမွ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္း  စခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရာ  ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ ဝါဒေက်ာင္းသည္လည္း ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါခဲ့ ရသည္။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ဗဟို မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒေက်ာင္း သင္တန္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေစၿပီးေနာက္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဗဟို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (၆၄ လမ္း စဥ္) ကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပင္ဆင္ဆံုးျဖတ္ေရးအတြက္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ (ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕)၏ အစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ့သည္။
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သူ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
(၁)     သခင္သန္းထြန္း ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို
(၂)     ရဲေဘာ္ေဌး       ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို
(၃)     ဘတင္(ေခၚ)ဂိုရွယ္       ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို
(၄)     သခင္ခ်စ္        ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို
(၅)     ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး        ဗဟိုေကာ္မတီ
(၆)     သခင္ပု ဗဟိုေကာ္မတီ
ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ရွိေနေသာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ  ဗိုလ္ရန္ေအာင္ကို တက္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္သည္ သင္တန္း သားျဖစ္ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပၾကသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေတြးအေခၚႏွစ္ရပ္၊ လမ္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္သည္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္လာေတာ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ျပည္ပက ခ်မွတ္ေသာ လမ္းစဥ္ကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဂိုရွယ္ က ျပည္ပလမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္သည္။ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ သခင္ခ်စ္မွာမူ  ေတြေဝ၍ေနၾကသည္။  သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ သခင္ခ်စ္မွာ သခင္ သန္းထြန္းတို႔ဘက္က ေထာက္ခံလိုက္ၾကသည္။
သို႔ႏွင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အစည္း အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထြက္လာေတာ့သည္။ ယင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္   လမ္းစဥ္အသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေန သည္။
xxx
၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအၿပီး အေျခအေနႏွင့္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား။
''၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ ေပၚလစ္ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္''(၃။ သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၆ မွ ၁၅၇။)

xxx
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္-
(၁)     ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန။
(၂)     ျပည္တြင္းအေျခအေန။
(၃)     အေျခအေနက ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ သေဘာထား။
(၄)     လုပ္ငန္းမ်ား- စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားေဖာ္ျပ  ထားသည္။ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနတြင္ လူတန္းစား တိုက္ပြဲ ပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အရင္းရွင္  စနစ္သည္ အေထြေထြကပ္ဆိုက္လာမည္။ အေမရိကန္ သည္ ေနရာတကာတြင္ စစ္႐ံႈးလာၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕လာမည္။ ဗမာ ျပည္သို႔ပင္ ကူးစက္လာမည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ အေမရိကန္တို႔သည္ ေကအမ္တီမ်ားကို ပိုမိုလႈပ္ရွားေစ ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုအသံုးခ် ၍ တိုင္းျပည္ၿဖိဳခြဲျခင္း၊  အေမရိကန္ အလိုေတာ္ရျပည္ တြင္းေဖာက္ျပန္ေရးသမားမ်ား (တည္ၿမဲမ်ား)ကို အသံုး ခ်၍ အေမရိကန္အလိုက် အစိုးရထူေထာင္ ျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္လိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ ေတာ္လွန္ ေရး  အစိုးရကိုအကူအညီေပး၍လည္း  ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးကို ပိုမိုျပဳလုပ္ေစမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပ သည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရကိုသာမကဘဲ အေမရိကန္ႏွင့္ေနာက္လိုက္မ်ား ကိုပါ အေရွ႕ေတာင္အာရွျပည္သူမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရး တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ တိုက္ခိုက္ရမည္ဟုလည္း လမ္းၫႊန္သည္။
ျပည္တြင္းအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဤသို႔အကဲျဖတ္သည္။
xxx
''၆၄-၆၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရပစၥည္းမ်ား (ပပက)ပစၥည္းမ်ား   သိမ္းယူေဝငွေသာ လႈပ္ရွားမႈသည္ တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႕အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့၏၊   ဤတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသာမက ျပည္သူအမ်ား အျပားလည္း ပါဝင္ေပသည္၊ ၄၇ ခုႏွစ္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ   ဆန္သိမ္းပြဲမ်ားထက္ အဆင့္လည္းျမင့္ၿပီး လူထုလကၡဏာေဆာင္ သည့္ အစိုးရကို တိုက္႐ိုက္တိုက္ခိုက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေပသည္''*(သဒၵါနည္းအရ မွားယြင္းသည္။ လူထုလကၡဏာေဆာင္သည့္ အစိုးရဟု ဆိုလိုရင္းမဟုတ္ဘဲ အစိုးရကို လူထုလကၡဏာ ေဆာင္သည့္ တိုက္ခိုက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။)
''၆၄-၆၅ ခုႏွစ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူ႕စစ္ အမ်ားအျပား ေနရာတကာတြင္ ပါလာၾကေပ သည္၊ ဤအခ်က္သည္ ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ ပိုင္း ဗမာျပည္၏ေတာ္လွန္ေသာစစ္တြင္ အသစ္ျဖစ္ထြန္းခ်က္ျဖစ္ေပသည္၊ ၄၈- လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး၏လကၡဏာအခ်ဳိ႕ ျပန္လည္ရရွိလာ ျခင္းျဖစ္ေပသည္''
''၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း  ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားပင္ ေပၚေပါက္လာေပသည္၊ (ထားဝယ္၊ မအူပင္၊ ေျမာင္းျမ)''
''၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္ေပၚလာ  သည္၊ ပ်ဥ္းမနားတြင္ မီးရထားလမ္းဖ်က္ျခင္း၊ ေတာင္ငူတြင္ ကြၽဲပြဲဝင္စီးျခင္း၊ ပဲခူးဘက္တြင္ ေက်ာက္တံခါးကို ဝင္စီးျခင္း၊ မီးရထားလမ္း ကင္းကို ဝင္စီးျခင္း''
''ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းတြင္ စစ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားက်ဆင္းသြားသည္မွာ  ၅၉- ေလာက္ကတည္းကျဖစ္၏၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းမေပၚတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း သည္ တစ္ျပည္လံုးႏိုင္ငံေရးေပၚတြင္ ႀကီးမား ေသာ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈရွိေပသည္''
''၆၅ ခုႏွစ္၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္က ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္  ရန္သူသည္  စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္လာရျခင္းျဖစ္သည္၊ (လွည္းကူး၊ ေဖာင္ႀကီး၊ လႈိင္၊ ေဘာလယ္၊ တြံေတး၊ ေတာႀကီးတန္း၊ ပဲခူးေတာင္ပိုင္း၊ အင္းတေကာ္၊ သဃၤန္းကြၽန္းတစ္ဝိုက္)''
ယင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၆)ႏွစ္အတြင္း အသစ္ျဖစ္ထြန္းခ်က္ျဖစ္ေပသည္။
''ကခ်င္ျပည္၊ ရွမ္းျပည္၊ ကရင္ျပည္၊ ကယား ျပည္ စသည္တို႔မွလည္း စစ္အစိုးရကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မႈသည္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား မဟာမိတ္ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသာမက ငါတို႔၏ ေတာ္လွန္ေသာ စစ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျပာက္က်ားစစ္လကၡဏာ ေဆာင္သည္၊ ေတာ္လွန္ေသာ ေျပာက္က်ားေဒသမ်ားသည္ တစ္ျပည္လံုးျပန္႔လ်က္ရွိသည္    ဟူေသာ ေတာ္လွန္စစ္၏နက္႐ိႈင္းမႈကိုလည္း ျပေပ သည္''
''ဤအခ်ိန္ကာလအတြင္း ငါတို႔၏ပါတီ အင္အား၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားမ်ားသည္ တိုးပြားလာခဲ့သည္၊ တိုးပြားမႈႏႈန္းမွာ ေဒသ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူေပ၊ အခ်ဳိ႕ေဒသတြင္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔တိုးၿပီး အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိတိုးလာေပသည္၊ အေျခခံ ေဒသနယ္ေျမသည္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး တိုက္ခိုက္ ေရးေဒသသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေပသည္''
(ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၉၊ ၁ဝ မွ)
xxx
ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း 'စစ္ အစိုးရ  ဆန္႔က်င္ေရး  လူထုတိုက္ပြဲမ်ား'  ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္  ေဖာ္ျပထားသည္။  အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ လူတန္းစားအသီးသီးသည္ ေတာ္လွန္ ေရးအစိုးရအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနၾကၿပီဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ပင္  လူထုႀကီး မၾကာခဏေပါက္ကြဲၿပီး အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္ ေနသည္ဟုဆိုသည္။ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဆိုေသာ္ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လံုးသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူၿပီး ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီအစိုးရအား အံုၾ<ြကဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကၿပီဟု ဆိုလိုရင္းပင္ျဖစ္သည္။
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အရွိန္ တက္ေနသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို ျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္မႈမရွိ၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက အေမရိကန္ အကူအညီယူလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား လႊမ္းမိုးေသာ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေျပာက္က်ားေဒသမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ အသစ္ဖြင့္ေရး၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ ဓနရွင္ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာကိုတိုက္ဖ်က္၍ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္အရ စည္း႐ံုးေရးတို႔တြင္ မ်ားစြာ လံုးပန္းရဦးမည္ဟုဆိုသည္။ ၆၄ လမ္းစဥ္ကိုခ်ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီက ရဲရဲတင္းတင္း ေခါင္းေဆာင္သြားရန္ အထူးလိုအပ္ေန သည္ဟုလည္းဆိုသည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၏ လူတန္းစားလကၡဏာကိုမူ အစိုးရလက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္၊ စစ္တပ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္ က်င့္သံုးေနသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးကို ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ပိုင္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းယူရန္၊ အစိုးရသိမ္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား စိစစ္၍ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးက ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ႏိုင္ေရး၊ အာဏာသိမ္းေရးလမ္းစဥ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပဳတ္တိုက္ေရး လမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္း ဆံုးျဖတ္ လိုက္သည္။(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၄၊ ၁၅၅။)
xxx
''ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးသည္ ဗမာျပည္ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းပစ္ရ မည္၊ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ငါတို႔အာဏာ သိမ္းေရးသည္သာလွ်င္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္'' (၁၉၆၅  ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ၃ဝ)
xxx
ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ၆၄ လမ္းစဥ္ကို ပိုမို၍အေရာင္တင္ေပးထားေသာ္ လည္း ၆၄ လမ္းစဥ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ သေဘာထားကိုမူ လံုးဝပစ္ပယ္လိုက္သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ ရွိႏိုင္သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ျပည္ပ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္း အေဝးဥကၠ႒ အစီရင္ခံစာတြင္ ''လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကို အျခားတိုက္ပြဲသဏၭာန္နဲ႔ေပါင္းစပ္ေပးရမယ္၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး သဏၭာန္နဲ႔ ေပါင္းစပ္ေပးရမယ္''(၂။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၂။) ဟု ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလံကို ျမင့္မားစြာ လႊင့္ထူရမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ''ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီက်က် ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လုပ္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္ၾက''(၁။သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၄။) ဟူ၍လည္း ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။
ယခုမူ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အျပဳတ္တိုက္ေရး လမ္းစဥ္သစ္တစ္ရပ္   ျဖင့္ အစားထုိးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၆၄ လမ္းစဥ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑ကို စြန္႔ပစ္လိုက္ၿပီး အျပဳတ္တိုက္ေရး သက္သက္ကိုသာ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ဂိုရွယ္၏ကန္႔ကြက္ခ်က္(၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၆ မွ ၁ဝ၈။)
၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ ေပၚလစ္ ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝးတြင္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္ဘတင္(ေခၚ)ဂိုရွယ္သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္အား သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔က  ပယ္ဖ်က္၍ လမ္းစဥ္သစ္တစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထိုးသည္ ကို ျပင္းထန္စြာပင္ ကန္႔ကြက္ေတာ့သည္။ စင္စစ္ ဂိုရွယ္သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္သည္ ေရာေက်ာ္ဝါဒ၊ စုေပါင္းစပ္ေပါင္းဝါဒျဖစ္သည္ဟုဆိုကာျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ပင္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔က ယခုကဲ့သို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အလြယ္တကူ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာ အခါတြင္ကား ဂိုရွယ္သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို အခိုင္အမာ ကာကြယ္ခဲ့ သည္။
ထိုသို႔ ၆၄ လမ္းစဥ္ဘက္မွ ကာကြယ္ျခင္းမွာ ၆၄ လမ္းစဥ္သည္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လီနင္၏ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး အေျခခံမူမ်ားအရ စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ပီဘီ (ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို)၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုသည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္ကို ျပင္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါက ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးေခၚၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အေရးေပၚဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး မေခၚႏိုင္ပါက တိုးခ်ဲ႕ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအစည္းအေဝးေခၚ ၍ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အမ်ားစု၏မဲအျပင္ ဗဟုိေကာ္မတီ (အခ်ိန္ျပည့္)အနည္းဆံုး ငါးဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ မဲရမွသာ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။
ဂိုရွယ္သည္ ယင္း၏စာတမ္းတြင္ သခင္သန္းထြန္း ႏွင့္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးအား အျပဳတ္တိုက္ေရးဝါဒီမ်ား ဟု အမည္တပ္ေပးလိုက္သည္။ သခင္သန္းထြန္းတို႔က မ်က္ေမွာက္ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို အကဲျဖတ္ရာ တြင္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတြင္ ယခုထက္ပို၍ က်ဴးေက်ာ္ေရးစစ္ကို တိုးခ်ဲ႕ လာမည္။ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕၏ က်ဴးေက်ာ္ေရးစစ္မီးသည္ ဗမာျပည္ကိုပင္ ကူးစက္လာမည္စသည္ျဖင့္ အကဲျဖတ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အေမရိကန္ အကူအညီကိုယူ၍ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တိုက္မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကိုေရာ၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားကိုပါ တိုက္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ သည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၾကားေနေရး အေျခခံျဖင့္ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ ဆက္ဆံေနသမွ် ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီက ေထာက္ခံမည္ဟုလည္းဆိုခဲ့သည္။ ဂိုရွယ္က ယခုကဲ့သို႔ ေရွ႕ေနာက္မညီေသာ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာ ကို ေထာက္ျပ၍ ေဝဖန္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္က်ဴးေက်ာ္ေရးစစ္မီးသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွသို႔ မုခ်ကူးစက္လာမည္ဟူေသာ အယူ အဆကိုလည္း ဂိုရွယ္ကိုက မရဏေသျခင္းတရားကို ကိုးကြယ္ရာက်သည္သာမက ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဂ်ပန္ မဝင္ခင္ကကဲ့သို႔ အေမရိကန္ေမွ်ာ္သည့္ လူမႈဆန္႔က်င္ေရး အေတြးအေခၚကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳရာက်ေပ သည္ဟုဆိုသည္။ အျပဳတ္တိုက္ေရးဝါဒီမ်ားသည္ လက္ရွိ လူတန္းစားအင္အားအခ်ဳိးအစား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ကို မတြက္ခ်က္ဘဲ ေရွာင္ကြင္းေနၾကသည္ဟုလည္း စြပ္စြဲသည္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ၿပီးေဖာ္ျပထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ျပည္သူမ်ား က ဆန္႔က်င္ေနၿပီဟု ေဖာ္ျပၿပီး အျခားတစ္ေနရာတြင္ ပါတီအေနႏွင့္ မ်ားစြာလံုးပန္းရန္လိုသည္ဟုေဖာ္ျပ ထားခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသည္။ ဂိုရွယ္သည္ သခင္သန္းထြန္း၏ ႏိုင္ငံေရးအစီရင္ခံစာမွ ေရွ႕ေနာက္ မညီၫြတ္မႈမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ ဂိုရွယ္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေပၚ သေဘာထား ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း အခိုင္အမာပင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕သည္ အစဥ္တစိုက္ယိမ္းယိုင္ေတြေဝေနသည္ဟုလည္း ဆုိ သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ သခင္သန္းထြန္းတို႔လူစုသည္ ႏိုင္ငံေရး ကေလးကလားဆန္သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲ သည္။ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရက အုတ္က်င္းသစ္စက္ တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ေငြကို လက္ခံသည္ႏွင့္ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားႏွင့္ ေပါင္းေလၿပီဟု အကဲျဖတ္ျခင္းကိုလည္း မွားယြင္းသည္ ဟုဆိုသည္။ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပံုတူ ထပ္ေနျခင္းကိုလည္း ဂိုရွယ္က ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီးတို႔က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအား စစ္တပ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္စနစ္က်င့္သံုးသည္ဟု ဆိုျခင္းကိုလည္း ဂိုရွယ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
xxx
''အစိုးရအရာရွိ စစ္ဗိုလ္အခ်ဳိ႕သည္ အႏွံ႕အျပား၌ တရားမဲ့ပုဂၢလိက စီးပြားရွာေနၾက သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္၊ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး လာဘ္စားျဖတ္စား အက်င့္ပ်က္မႈ အသြင္မ်ား ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ၾကသည္၊ ဤနည္းမ်ားျဖင့္ ပုဂၢလိက ဘ႑ာဥစၥာပစၥည္း အေတာ္အသင့္ ကို စုေဆာင္းၾကသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ဥပေဒကဤသို႔ပုဂၢလိက စီးပြားရွာခြင့္   လံုးဝခြင့္မျပဳေပ၊   ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေပၚလွ်င္လည္း အေရးယူခံရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤစနစ္ ကို စစ္တပ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ အရင္းရွင္စနစ္ဟု ေခၚျခင္းသည္ သေဘာတရားအရေရာ လက္ေတြ႕အရပါ လံုးဝမွားယြင္းပါသည္''
(ဂိုရွယ္၏ တင္ျပခ်က္မူရင္း စာမ်က္ႏွာ   ၂၆ )
xxx
ဂိုရွယ္က အျပဳတ္တိုက္ေရးဝါဒီမ်ားသည္ တစ္ဖက္ ႏိုင္ငံ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ပံုတူကူးခ်ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ကူးခ်ရာတြင္ပင္ မိမိတို႔လိုအပ္သလို ကူးခ်ၾကေၾကာင္း ယင္း၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဂိုရွယ္က သခင္သန္းထြန္းတို႔ႏွင့္ အေျခခံကြဲလြဲ ခ်က္မ်ားသည္ မတူေသာအေတြးအေခၚႏွစ္ရပ္၊ မတူ ေသာ လမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္တို႔၏ကြဲလြဲခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေအာက္ပါအတိုင္း တိတိက်က်ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။( ၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၉။)

xxx
''အထက္ပါ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ ၾကည့္ေသာ္ ¤င္းတို႔သည္ သီးျခားလူတန္းစား ရပ္တည္ခ်က္ႏွစ္ရပ္၊ လူတန္းစားအျမင္ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ လူတန္းစားနည္းပရိယာယ္ႏွစ္ရပ္ တို႔၏ ကြဲလြဲခ်က္၊ တစ္နည္း ဆန္႔က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္၏ ကြဲလြဲခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္''
''ထိုလမ္းစဥ္ႏွစ္ရပ္က လမ္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊  လီနင္ဝါဒအေပၚ  မူတည္၍ ခ်မွတ္ထားသည့္ ၅၅ လမ္းစဥ္ႏွင့္ ၆၄ လမ္းစဥ္မွ ေတာ္လွန္ေသာ မူမ်ားအေပၚ အေျခစိုက္၍ မ်က္ေမွာက္ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လူတန္းစားအင္အား အခ်ဳိးအစားႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အေနအထားႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္၏၊ ဤ လမ္းစဥ္အရ ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးလက္ဦးမႈကို ထိန္းထားႏိုင္ၿပီး ပါတီအင္အားကို ႀကီးထြား ေစကာ  ေတာ္လွန္ေရးကို  ေရွ႕တစ္ဆင့္ တြန္းေဆာ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၏၊ ဤလမ္းစဥ္ကို ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္''
''အျခားလမ္းစဥ္တစ္ရပ္မွာ လက္ရွိပီဘီ (ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ ဤအျပဳတ္တိုက္ေရးဝါဒလမ္းစဥ္ျဖစ္၏၊ ဤ လမ္းစဥ္သည္ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို ျငင္းပယ္ေသာ ၆၄ လမ္းစဥ္မွ ေတာ္လွန္ေသာမူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာလမ္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္''
(ဂိုရွယ္၏တင္ျပခ်က္မူရင္း စာမ်က္ႏွာ  ၄၉)
xxx
ဂိုရွယ္သည္ ၆၅ ခုႏွစ္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ အား ေရာေက်ာ္ဝါဒ၊ အေခ်ာင္သမားဝါဒ စသည္ျဖင့္ ျပင္းထန္စြာပင္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်လိုက္သည္။ သခင္ သန္းထြန္းတို႔လူစုကိုလည္း အျပဳတ္တိုက္ေရးဝါဒကို မျပင္ႏိုင္ပါက ဆံုး႐ံႈးလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အတိုင္းသတိေပးခဲ့သည္။(၁။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၄။)
''တက္ၾကြေသာ စိတ္ဓာတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ သာလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရးကို ေခါင္းေဆာင္၍ မရပါ၊ အကယ္၍ ပါတီသည္ လက္ရွိကြၽႏု္ပ္ တို႔ အျပဳတ္တိုက္ေရးေပၚလစီဝါဒကို မျပင္ႏိုင္ပါက အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ ယင္းေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ယာယီသာျဖစ္ၿပီးေရရွည္တြင္ ပါတီသည္ မိမိ၏အင္အား မ်ားကို ႀကီးစြာဆံုး႐ံႈးနစ္နာမည္သာျဖစ္ပါ သည္''
(ဂိုရွယ္၏တင္ျပခ်က္မူရင္းစာမ်က္ႏွာ ၆၇)
ထို႔ေနာက္ ဂိုရွယ္သည္ ''အျပဳတ္တိုက္ေရးေပၚလစီ ကို အခ်ိန္မီ ျပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးေပၚမ်က္ႏွာစံုညီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို အျမန္ဆံုးေခၚပါ'' ဟု ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ဂိုရွယ္၏တင္ျပခ်က္ကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊  ဇူလိုင္လ  ၂၅  ရက္ျဖင့္  ဂိုရွယ္ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္တိုဘာလ တတိယပတ္က်မွ တိုင္းမ်ားမွ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားကိုပါ ျဖန္႔ေဝေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဂိုရွယ္၏စာတမ္းအား ခ်က္ခ်င္းျဖန္႔ခ်ိရန္ ခြင့္မျပဳဘဲ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၏ မွတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေလသည္။
ဂိုရွယ္၏တင္ျပခ်က္ကိုေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၏ မွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ ျဖန္႔ခ်ိရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းသည္ 'ရဲေဘာ္ဘတင္၏ တင္ျပခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို၏မွတ္ခ်က္' (၂။ သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉ မွ ၁၉၉ ထိ။)အမည္ရွိ စာတမ္းကို တာဝန္ယူ၍ ေရးသားျပဳစုေလရာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေရာက္မွသာ အၿပီးသတ္ႏိုင္ သည္၊ ရက္စြဲကိုမူ ၁၇-၃-၆၆ ဟု ေရးထိုးထားသည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ယင္း၏ စာတမ္းတြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ကာကြယ္ထားသည္။ ယင္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သည္ '၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအၿပီး အေျခအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ မ်ား' ျဖစ္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝါဒသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုးတက္သည္ဟူေသာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ ရန္၊ စစ္အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီအစိုးရ တည္ေထာင္ရန္၊ ယင္းအခ်က္မ်ားအား ဗဟိုေကာ္မတီ ၏သေဘာထားေတာင္းယူရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။
ဂိုရွယ္၏စာတမ္းကို ဗဟိုေကာ္မတီအားလံုးသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးရန္ ဇြန္လအစည္းအေဝးက သေဘာတူခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဂိုရွယ္စာတမ္းကို ေအာက္တိုဘာလက်မွ ရရွိ ေၾကာင္း၊ ပါတီဗဟို၏မွတ္ခ်က္ပါရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ေလ့လာျပဳစုေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လအကုန္မွသာ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေနာက္က်ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂိုရွယ္သည္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏ ေပၚလစီကို ကာကြယ္သူ ျဖစ္ၿပီး  ပါတီ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္  လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း အတိအလင္းစြပ္စြဲ လိုက္သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ ရဲေဘာ္ဘတင္(ေခၚ) ဂိုရွယ္၏ လူတန္းစားရပ္တည္မႈ လံုးဝလြဲမွားေနေၾကာင္း ကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
xxx
 ''ဗိုလ္္ေနဝင္းဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို မတိုက္၊ ဓနရွင္ေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ေယဘုယ် က်က်တိုက္တာတို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားက ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို တိုက္တာတို႔ထက္ ျပည္တြင္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြကိုသာ တိုက္တတ္တယ္ဆိုတာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့သူတုိင္း သိ တဲ့ကိစၥပဲ၊ ဦးႏုတို႔က ''ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒေအာင္ ပါေစ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက်ဆံုးပါေစ'' ေၾကြးေၾကာ္ဖူးတာပဲ'*(*လြတ္လပ္ေရးမရမီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထုတ္ပစ္စဥ္ ဦးႏုက ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။)
ဗိုလ္ေနဝင္းက ''ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို မတိုက္ဘူး၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လက္ဝဲတရားေသ အဖ်က္သမားေတြ ကိုသာ တိုက္ေနတယ္'' လုိ႔ ရဲေဘာ္ဘတင္ေျပာတာ အေတာ္ပဲ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းပါတယ္၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလုပ္ေနတဲ့ လုပ္နည္းဟာ အႏိုင္ ႏိုင္ငံက ျပည္တြင္း ေဖာက္ျပန္ေရးသမားတိုင္း လုပ္တဲ့လုပ္နည္း ပါပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေခ်မႈန္းဖို႔ စစ္ေရး ထုိးစစ္ႀကီးေတြ ဗိုလ္ေနဝင္းက လုပ္ေနပါ လ်က္ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို မတိုက္လို႔   ရဲေဘာ္ဘတင္ဆိုတာဟာ   လူ တန္းစားရပ္တည္မႈလြဲမွားေနပါတယ္၊ ကြန္ျမဴ နစ္ဝါဒနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ေအာင္ပြဲခံဖို႔ လုပ္ေန တဲ့ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ခြဲျခားစဥ္းစားတာဟာ လည္း လံုးဝမွားေနပါတယ္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို စစ္ေရးအရ ဦးတည္ မတိုက္။ ပါတီဗဟိုကို ၆၄ ခုႏွစ္အတြင္း ၃ ရင္းအားနဲ႔ထိုးတဲ့ ထိုးစစ္ႀကီး ငါးႀကိမ္လုပ္ခဲ့ ရတာရယ္။ ၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း (၁ဝဝဝ) ေက်ာ္ အားနဲ႔ ထိုးစစ္ႀကီး (ေလးခု) ထိုးစစ္ငယ္ (၁၂ဝ) ေက်ာ္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚမွာလုပ္ခဲ့တာ ရယ္၊ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းမွာ ၆၅ ခုႏွစ္အတြင္း ထုိးစစ္ေပါင္း  (၃ဝ)  လုပ္ခဲ့တာရယ္တို႔ ေလာက္ကိုစဥ္းစားရင္ ရဲေဘာ္ဘတင္ရဲ႕ ဒီ ေကာက္ခ်က္ဟာ  ေတာ္လွန္စစ္ဘဝနဲ႔ တျခား စီျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္''
''ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ရာ မွာ နာမည္မတပ္ဘဲ လက္ဝဲတရားေသသမား ေတြ အဖ်က္သမားေတြေလာက္နဲ႔ပဲ တိုက္ တယ္''
''သက္သာေအာင္ ၾကံဖန္စဥ္းစားလို႔မျဖစ္ ပါဘူး၊ ပါတီရဲ႕ေပၚလစီကို လက္ဝဲတရားေသ ျဖစ္တယ္၊ အဖ်က္ဝါဒျဖစ္တယ္လို႔ ရဲေဘာ္ ဘတင္အေနနဲ႔ သေဘာထားေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲ စဥ္းစားတာပါပဲ၊ လက္ဝဲတရားေသတို႔ အဖ်က္ သမားတို႔ဆိုတာ ငါတို႔ကို ႐ႈတ္ခ်ေနတာပဲဆိုတဲ့ လူတန္းစားအသိရွိဖို႔လုိပါတယ္''
(သခင္သန္းထြန္း၏ မွတ္ခ်က္၊ စာမ်က္ႏွာ  ၃ဝ)
xxx
သခင္သန္းထြန္းက ဂိုရွယ္တင္ျပသည့္ နည္းပရိယာယ္သည္ အစိုးရကို အဓိကရန္သူအျဖစ္ သေဘာမထားေသာ နည္းပရိယာယ္ျဖစ္ၿပီး အဓိက ရန္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးလမ္းစဥ္၊ အဓိကရန္သူကုိ မတိုက္ခိုက္ဘဲ ေထာက္ခံရန္လမ္းစဥ္၊ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ မ်ားကို လက္နက္မဲ့ေစေသာလမ္းစဥ္၊ အဓိကရန္သူထံ မွာ ကြၽန္ခံေရးလမ္းစဥ္ စသျဖင့္ ျပင္းထန္စြာပင္ စြပ္စြဲ ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဂိုရွယ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ ေသာ အျပဳတ္တိုက္ေရး ေပၚလစီကို ျပင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေရးေပၚဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ေခၚယူေပးပါရန္ဟူေသာ အခ်က္ကို မလုိအပ္ဟု ဆိုကာ ပယ္ခ်လိုက္ေတာ့သည္။
ဂိုရွယ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္သည့္ကိစၥတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၄  ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လည္းေကာင္း၊ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္းေကာင္း အစဥ္တစိုက္ပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ သခင္ သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပ ျပန္မ်ားကလည္း ဂိုရွယ္ကို မၾကာခဏ  ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၾကသည္။  ရဲေဘာ္ေဌးႏွင့္ ဗိုလ္ရန္ေအာင္တို႔ သည္လည္း သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ျပည္ပျပန္မ်ားအေပၚ မေက်နပ္ေသာ္လည္း ဂိုရွယ္ ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ျခင္ းမျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပ။ သခင္သန္းထြန္းတို႔သည္ ဂိုရွယ္၏တင္ျပခ်က္မ်ား ကို ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းကို နီးကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လာသည္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သခင္သန္းထြန္းက ေလးႏွစ္အတြင္း စစ္အႏိုင္တိုက္ ေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့သည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ပါတီဝင္ (အခ်ိန္ျပည့္) အင္အား ၁၅ဝဝ၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္အင္အား ၂၅ဝဝ၊ အခ်ိန္ျပည့္တပ္သား ၄၅ဝဝခန္႔ရွိေလရာ ယင္းအင္အား မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆတိုးခ်ဲ႕၍ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ တြင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ဆတိုးခ်ဲ႕ရမည္ဟု သခင္သန္းထြန္းက စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့သည္။ သခင္သန္းထြန္း၏ စီမံကိန္း ကို ဂိုရွယ္က ဘိုးဘိုးေအာင္စီမံကိန္းအျဖစ္ ပုတ္ခတ္ျပန္ သည္။
''တကယ္ကေတာ့ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျပဳတ္ တိုက္ခိုက္ေရးနဲ႔  ဘာမွမထူးဘူး၊  ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း အျပဳတ္တိုက္ေရးရဲ႕ ေမြးစားသား ေလးပဲ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ အဲဒီအတိုင္းသာ ဆက္ၿပီး လုပ္ၾကည့္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မပ်က္စီးဘူး ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ကို လုပ္ခ်င္တုိင္းသာ လုပ္ၾက ေပေတာ့''
''အခု ဦးေသာင္း*(*ဦးေသာင္း၊ သခင္သန္းထြန္း၏ နာမည္ဝွက္တစ္ခု။)တင္ျပထားတဲ့ စီမံကိန္း ကို မညႇာတမ္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ အ႐ူးအိပ္မက္ မက္ေနတာပဲလုိ႔ ေျပာရင္ အမွန္ဆံုးျဖစ္လိမ့္ မည္ထင္တယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ လုပ္ခ်င္ၿပီဆို ရင္ ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္ အတင္းလုပ္ဖို႔ ပဲ ႀကိဳးစားၾကတယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ေလးႏွစ္ အျပဳတ္တိုက္ေရးႀကီးဟာ  ခဏေတာ့ ေအာက္ေျခကို တက္ၾကြေအာင္ လုပ္လို႔ ရခ်င္ ရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ျပန္ထိမွာ ေသခ်ာတယ္''
''ခင္ဗ်ားတို႔က ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ဘယ္ ႏွႏွစ္အတြင္းမွာ အျပဳတ္တိုက္ႏိုင္မယ္ေလး ဘာေလးနဲ႔၊ တကယ္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ တစ္ညဝင္ၿပီး အိပ္ႏိုင္ တဲ့ရြာ ဘယ္မွာရွိေသးလို႔လဲ''
''ကိုယ့္အေျခအေနေတြကိုလည္း ကိုယ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္မွျဖစ္မယ္၊ ကိုယ့္ အမ်ဳိးအေၾကာင္းလည္း ကိုယ္သိမွျဖစ္မယ္''
ဂိုရွယ္က အထက္ပါအတိုင္း (၁။        သခင္သန္းထြန္း၏ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၄။) ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္၏ အေျခအေနအမွန္ပင္ျဖစ္ သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္စခန္း  သည္ပင္လွ်င္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ေၾကာင့္ မၾကာခဏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္သန္းထြန္းတို႔ လူစုသည္ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းအား တိုက္႐ိုက္ဦးစီးကြပ္ကဲ၍ စီမံကိန္းကို အစြမ္းကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပခဲ့ၾက သည္။ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းအေနႏွင့္ ေလးႏွစ္အတြင္း စစ္ အႏိုင္တိုက္ေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပဲခူး႐ိုးမတုိင္း၏ ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း အတြင္းတြင္ ျပည္ပျပန္ မ်ားသည္ ပိုမို၍ေနရာယူလာၾကသည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ တြင္ ဗဟိုတည္ ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည္ပ ျပန္ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းကို တာဝန္ယူေစသည္။ သာယာဝတီ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီသည္ ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ပါတီကို စိတ္ကုန္ၿပီး ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားတဲကုန္းရြာသို႔ ေအးေဆး စြာ ျပန္လည္ေနထိုင္ေသာ ရဲေဘာ္လွၾကည္ႏွင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ မခင္ေအးတို႔အား ရက္စက္စြာပင္ သတ္ျဖတ္ ေစခဲ့သည္။ သတ္ျဖတ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ရဲေဘာ္ လွၾကည္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ခ႐ိုင္စခန္းတြင္ ေခတၱေန ဖူးၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ယင္းတို႔အား တပ္မေတာ္မွ အသံုး ျပဳၿပီး ဗဟိုစခန္းေနရာကို သိရွိမသြားေစႏိုင္ရန္ ႏႈတ္ပိတ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရန္ / ငါမ်ဥ္း* (*     ရန္/ငါမ်ဥ္း=ရန္သူႏွင့္ မိမိခြဲျခားသိျမင္ျခင္း။) ျပတ္သားစြာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ သတ္ျဖတ္ရန္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကီး တို႔၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပည္ပျပန္ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (သခင္ သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား၊ ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၈ မွ ၂၃၆ အတြင္းတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။)
သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ျပည္ပျပန္မ်ားသည္ ဂိုရွယ္  က အစဥ္တစိုက္ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ျပည္ပ မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ လမ္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေပၚလာေရးအတြက္ လူသတ္ဝါဒျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါတီေအာက္ေျခမွ စိတ္မခ်ရသူမ်ားကို သာမကဘဲ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုလည္း အေၾကာင္းမဲ့ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကရာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လပထမပတ္အတြင္း  နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ညိဳေဒသ၊ သဖန္းေခ်ာင္းရြာမွ ေစ်းေရာင္းစားသူ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္အရြယ္ ေဒၚလွၫြန္႔အား စိန္ကန္႔လန္႔စခန္းရွိေလရာ (၅ဝ) သို႔ ခဏခဏသြား သည္ဟူေသာ  စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္  အေသသတ္ရန္   ျပည္ပျပန္ မစိန္ဝင္း၏အမိန္႔အရ တပ္နီအမ်ဳိးသမီး မ်ားက  ရက္စက္စြာ  တုတ္မ်ားျဖင့္  ႐ိုက္ႏွက္၍  သတ္လုိက္ၾကေလသည္။ မစိန္ဝင္းသည္ သူပုန္ထ တယ္ဆိုတာဟာ လူသတ္တာျဖစ္တယ္။ ရက္စက္တာ ျဖစ္တယ္ဟု ပို႔ခ်ခဲ့သူျဖစ္သည္။ (သခင္သန္းထြန္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ မ်ား၊ ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၆ မွ ၂၃၉ အထိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္ လူသတ္ဝါဒ လမ္းေၾကာင္းကို  ျပည္ခ႐ိုင္ကလည္း  အားက်မခံ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ေပါင္းတည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ မွတ္တိုင္ရြာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဦးသူရိယ         (လူနာမည္ ဦးစိန္ကုလား)ႏွင့္ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ ဒါယကာတစ္ဦးသည္ ဗိုလ္ၿငိမ္းတို႔၏ အာဏာနီ တည္ေဆာက္ေရး  စီမံကိန္းအရ  ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသည္။ တပ္နီအမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား၏ သကၤန္းမ်ားကို အတြင္းခံေဘာင္းဘီမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားခ်ဳပ္၍ ဝတ္ဆင္ၾကရာ  ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္ေသာ ေက်းလက္လူထုက မ်ားစြာေအာ့ႏွလံုး နာခဲ့ရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းအတြင္းရွိ  သာယာဝတီ၊  ျပည္ႏွင့္ေတာင္ငူခ႐ိုင္တို႔တြင္ ႏွစ္ႏွစ္စီမံ ကိန္းအရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လူသတ္ဝါဒ ကို အစြမ္းကုန္က်င့္သံုးရေလေတာ့၏။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization