Home » » အခန္း(၂) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ အေရးအခင္း

အခန္း(၂) ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ အေရးအခင္း


အခန္း(၂)
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ အေရးအခင္း
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ယူဂ်ီလုပ္ငန္း
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ အဓိကအက်ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမွာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။  ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အား လက္နက္ျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ကာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို လံုးဝရယူရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ က်န္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ဝါဒမ်ားအား လံုးဝဆိတ္သုဥ္းေစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကသာ ဦးေဆာင္သြားရန္   ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္သြားရန္ပင္ျဖစ္သည္။


လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို စတင္ က်င့္သံုးကတည္းက ေျမေအာက္လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲတို႔ကို ဆက္စပ္လႈပ္ရွား၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ဂိုရွယ္က လမ္းၫႊန္ခဲ့ဖူး သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ကတည္းက ေျမေပၚ တြင္လည္း ပါတီကလာပ္စည္းမ်ား၊ ေျမေအာက္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဖန္တီးမႈျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ သပိတ္ မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ဖန္တီးခဲ့သည္။  စင္စစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္မတိုင္မီ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ကတည္းကပင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားသည္ အလုပ္ သမားသမဂၢ၊ လယ္သမားသမဂၢ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ စသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ဝင္ေရာက္၍ ေနရာယူ ထားၿပီးျဖစ္သည္။ လူတန္းစားအသီးသီးတို႔၏အၾကား တြင္လည္း အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စိမ့္ဝင္ထားၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအထိ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ သံေယာဇဥ္ မကင္းႏိုင္သူမ်ားကိုလည္း စည္း႐ံုးထားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အာဏာမသိမ္းခင္ အေျခအေနသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး တစ္ခုလံုး ၿပိဳကြဲပ်က္စီးလုနီးပါး အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ဖဆပလအကြဲအၿပဲမွ စတင္သည္။ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အကြဲအၿပဲမွာ စိုးရိမ္စရာ ပင္ျဖစ္သည္။  ဖဆပလသည္  ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို မၾကာခဏ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕ႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ ဖဆပလကြဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္  သန္႔ရွင္းအုပ္စု၏ ျပည္ေထာင္စု ပါတီသည္ ဓနရွင္အုပ္စုအျဖစ္ ေဝဖန္ ခံလာရသည္။ တည္ၿမဲဖဆပလမ်ားကို အမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ ေရးလႈပ္ရွားမႈ မည္မည္ရရ မရွိခဲ့ေပ။ ပမညတမ်ားမွာမူ  ေျမေပၚကြန္ျမဴနစ္မ်ားဟု စြပ္စြဲခံေနရသည္။ ဖဆပလ အကြဲတြင္ သန္႔ရွင္းဖဆပလ (ပထစ)မ်ားႏွင့္ ပမညတ မ်ား ပူးေပါင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယာယီသာျဖစ္သည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက ဖက္ဒရယ္မူျဖင့္ ရွမ္းျပည္ခြဲထြက္မည္ ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းအား မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီကမွ် မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွ စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (ဆီးတိုး)ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ခဲ့သျဖင့္ ရွမ္းျပည္သာခြဲထြက္ပါက ဆီးတိုးက  စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ကူညီမည့္အေရးသည္ လည္း အႀကီးမားဆံုးအႏၲရာယ္ႀကီးျဖစ္သည္။
တိုင္းျပည္ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ  ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ အခြင့္ေကာင္းႀကီးပင္ျဖစ္ သည္။  သို႔ေသာ္  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရးေရာ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါ အႀကီးအက်ယ္က်ဆံုးေနၿပီး နာလန္ထူရန္ႀကိဳးစား ေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။   အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဓမၼႏၲရာယ္လႈပ္ရွားမႈ အရွိန္သည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေကာင္းစြာ ဖိစီးႏွိပ္စက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္မူ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အခြင့္ေကာင္းယူႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္က ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ အာဏာရယူလိုက္ေသာအခါတြင္ကား ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အၿပီးသတ္အာဏာသိမ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္   ပိုမို၍အလွမ္းေဝးသြားရသည္။ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးအရွိန္မ်ားကိုတိုးျမႇင့္ေနျခင္း ေၾကာင့္လည္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ (Under Ground) (ေခၚ) ေျမေအာက္ယူဂ်ီလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရေတာ့သည္။
ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢႏွင့္  ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္း ၾကစဥ္ကတည္းကပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအတြင္း စိမ့္ဝင္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားေလာကထဲသို႔ ဝင္ေရာက္စည္း႐ံုးအေျခခ် ခဲ့ရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခုိခ်ိန္တြင္ ထိုစဥ္က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအေျမာက္အျမားလည္း ေတာထဲသို႔ ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဆူပူထၾ<ြကေနၾကသျဖင့္ ေမွးမွိန္ေနရာမွ  ၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္  ျပန္လည္၍ အေကာင္အထည္ေပၚလာသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာခိုကုန္ၾကသျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ သန္႔ရွင္းေက်ာင္းသားမ်ားက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)အာဏာကို ရရွိထားၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားကို ဓနရွင္ အုပ္စုက အကူအညီေပးခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းေက်ာင္းသားမ်ားမွာ  တကသတြင္ၾကာရွည္စြာ  ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကေပ။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ လတြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  ဗကသသည္ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ေရး ျပည့္ဝခိုင္မာ ေရး၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရး၊ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾ<ြကးေၾကာ္သံမ်ား  ျဖင့္ အင္အားႀကီးထြားလာသည္။ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ ေရး ျပည့္ဝခိုင္မာေရးဟူေသာ ေၾ<ြကးေၾကာ္သံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျပည့္အဝလြတ္လပ္ျခင္းမရွိ ဟူေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အယူအဆႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေနသည္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾ<ြကးေၾကာ္သံ မွာလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေၾ<ြကးေၾကာ္သံပင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ တိုးတက္ေသာေက်ာင္းသား အင္အားစု(ဒီအက္စ္အို) (Democratic Student Organization) ဟူ၍လည္း ေပၚေပါက္လာၿပီး ဗကသတြင္  ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာသည္။  သို႔ေသာ္ ဒီအက္စ္အိုမ်ားသည္ ဖဆပလအစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲ ခံရကာ ၾသဇာက်ဆင္းလာသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကားတြင္ ဂိုဏ္းကြဲမႈေၾကာင့္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ တကသ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ပ်က္ျပား သြားခဲ့ရသည္။
မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ညီၫြတ္ေရးအင္အားစု(Student Unity Force)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕  (ယူအက္စ္အို) (University Student Organization) ဟူ၍ေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ (ယူအက္စ္ အို)၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ဒီအက္စ္အိုမ်ားပါဝင္လာသျဖင့္    ေရြးေကာက္ပြဲပ်က္ျပန္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေလာကတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ဖဆပလအစိုးရလိုလား သူႏွင့္  ဖဆပလအစိုးရဆန္႔က်င္သူဟူ၍ ကြဲျပားလာ ျခင္းျဖစ္ရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလ အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာ ေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္၍ စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္လည္း အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးေက်ာင္းသား အင္အားစုမ်ားမွာ ပို၍အင္အားႀကီးထြားလာရသည္။
ေအာက္တိုဘာ အေရးေတာ္ပံု
၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ တကသေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပ်က္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ထိုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေက်ာင္းတစ္လ ပိတ္ေရး သပိတ္ျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆူပူခဲ့ၾကရာ မ်က္ရည္ ယိုဗံုးမ်ားသံုး၍ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ လက္ဝဲဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး၊ ေအာက္တိုဘာ အေရးေတာ္ပံု* (Revolution ကို ေတာ္လွန္ေရးဟု ဘာသာျပန္ဆိုသကဲ့သို႔ အေရးေတာ္ပံုဟုလည္း ဘာသာျပန္ဆိုေလ့ရွိသည္။) စသည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။ ထိုစဥ္က ဒီအက္စ္အိုေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆိုရွယ္လစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟုလည္း ေခၚသည္။ ဖဆပလအစိုးရ ကလည္း ဆိုရွယ္လစ္ေရးကို ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ ကို ဆန္႔က်င္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တကသေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ဒီအက္စ္အိုမ်ား ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းတစ္လပိတ္သည့္အစဥ္အလာအတိုင္း အစိုးရ ကလည္း မလိုက္ေလ်ာဘဲ ၁၅ ရက္သာ ေက်ာင္းပိတ္ ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေပါင္း ၆ဝ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၂၉-၉-၅၃ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား  ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။     ၁-၁ဝ-၅၃ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား  ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ကိုမ်ဳိးေအာင္၊ ကိုေက်ာ္လြင္၊ ကိုအံုး၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္ ကိုအံ့ေမာင္တို႔ကို ရဲမ်ားက ေက်ာင္းေဆာင္ေပၚအထိတက္၍ ဖမ္းခဲ့သည္။ ထိုကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသား ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ ဆူပူဆႏၵျပ   ၾကရာမွ ၃-၁ဝ-၅၃ ရက္တြင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြား ေတာ့သည္။ ရဲမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရာ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕  ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။  အခ်ဳိ႕ ရာသက္ပန္ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည္။  ေက်ာင္းလည္း ပိတ္လိုက္ရသည္။
ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၃ ရက္အထိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ညီလာခံသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၂ ၿမိဳ႕နယ္မွသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။   ဒီအက္စ္အိုမ်ားကလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္အအံု တြင္ စင္ၿပိဳင္ညီလာခံက်င္းပခဲ့သည္။ ဒီအက္စ္အိုသည္ ဖဆပလ၏ အသံုးခ်ခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာသျဖင့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု၏   ေထာက္ခံမႈကိုမရရွိဘဲ(Dirty Student Organization)ဟု ေျပာင္ေလွာင္ အမည္ေပးျခင္းပင္ခံလာရသည္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ အစိုးရ ဘက္မွလည္း ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚ ၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တကသ၏ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေငြရတု အခမ္းအနားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ လာေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကိစၥကိုေျဖရွင္းရေသာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး   ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းႏွင့္မူ  ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ခဲ့ေပ။ ၁၉၅၅ - ၅၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ၿငိမ္သက္ေနခဲ့သည္။
ဟယ္ရီတန္အေရးအခင္း
၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္စိန္ေပါေက်ာင္းမွ ခုနစ္တန္းေက်ာင္းသား  ဟယ္ရီတန္ေသဆံုးခဲ့မႈႀကီး ျဖစ္ပြားလာသည္။ ထိုႏွစ္က သတၱမတန္းအစိုးရစစ္ စာေမးပြဲေမးခြန္းေပါက္ၾကားသျဖင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ရာမွစ၍ ေက်ာင္းသားမ်ားဆူပူၾကေတာ့ သည္။  ဗမာ့ေခတ္သတင္းစာတိုက္ႏွင့္ ပညာမင္းႀကီး ႐ံုးေရွ႕တြင္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္ပြားသည္။ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတိုက္တြင္ ရဲမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္၍ လူစုခြဲခဲ့ၾကရာ ေက်ာင္းသားသံုးေယာက္ ထိမွန္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ၾကသည္။ ဒဏ္ရာရသူမ်ားအနက္မွ အမွတ္(၅၁) ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္းေန မစၥတာတန္သိန္ေၾကာင္ ၏သား စိန္ေပါေက်ာင္းသား ဟယ္ရီတန္ (၁၆-ႏွစ္) သည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ၿပီးေသဆံုးသြားရသည္။ တကသ ႏွင့္ဗကသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ကလည္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုၾကရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအိမ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္   ကိုခင္ေမာင္အုန္း၊   ကိုေဇာ္ဝင္း၊  ကိုခင္ေအာင္၊ ကိုေမာင္ေမာင္ခင္တို႔တက္ေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေရးေပၚေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-
(၁)     သတၱမတန္းစာေမးပြဲကို ဆက္လက္စစ္ေဆး ရန္၊
(၂)     ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ရန္၊
(၃)     ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈကို စံုစမ္းအေရးယူရန္၊
(၄)     လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္  သတၱမတန္း ေက်ာင္းသားမ်ား ဆူပူထိခိုက္မႈအေရးကို ဗကသ၊ တကသတို႔ ပူးေပါင္း၍ေဆာင္ရြက္ သြားရန္။  
၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ေနအိမ္၌ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုၾကျပန္သည္-
(၁)     တာဝန္ရွိသူျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ပစ္မိန္႔ေပး ေသာ တရားသူႀကီးႏွင့္ ပစ္ခတ္သူရဲမ်ား အား အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္၊
(၂)     ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈမွာ ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဌာနအရာရွိမ်ား၏ တာဝန္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈသာ ျဖစ္၍ တာဝန္ရွိသူအရာရွိမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အျပစ္ေပးရန္၊
(၃)     စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တြင္  ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္၊
(၄)     ေကာ္မရွင္၏အမည္ကို ''ေက်ာင္းသားမ်ား အား ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္မႈ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္'' ဟု ေျပာင္းလဲရန္၊
အစိုးရက တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားကိုမူ မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ဟုဆိုသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဟယ္ရီတန္အေရးအခင္းမွာ တစ္ျပည္လံုးသို႔ က်ယ္ျပန္႔ ခဲ့ရသည္။ အစိုးရက ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းအားလံုးရွိသမဂၢမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ပစ္လိုက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းခြင့္မ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။  ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းဟူ၍ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ အဆင့္မ်ားတြင္သာ ရွိေတာ့သည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖဆပလအစိုးရအား ဦးတည္၍ တိုက္ပြဲဝင္လာၾကရာ ဖဆပလကို နံပါတ္(၁) ရန္သူ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီပါတီရဲေဘာ္ျဖဴ စသည္တို႔ႏွင့္ မဟာမိတ္သဖြယ္ ျဖစ္လာသည္။   ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအဖို႔လည္း ေက်ာင္းသားေလာကထဲသို႔  ေျခခ်စည္း႐ံုးရန္  ပိုမို လြယ္ကူလာေစသည္။ ဖဆပလအစိုးရအဖြဲ႕ထဲတြင္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို လိုက္ေလ်ာလိုသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ကြဲလာၾကသည္။
ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗကသ) သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ရေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား ၅ဝ ပါဝင္ ေသာ တကသေက်ာင္းသားအင္အားစုမ်ား၊ လူမ်ဳိးစု ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ သည္။ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး တ႐ုတ္-ဗမာေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာအေရးေတာ္ပံုႏွင့္ ဟယ္ရီတန္အေရး အခင္းသည္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ အေရးသက္သက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး စေသာ ႏိုင္ငံေရးေၾ<ြကးေၾကာ္သံမ်ားကို ေၾကြးေၾကာ္လာ ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပႆနာကို ေရွာင္ရွားသည့္အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေလ့မရွိေပ။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ၿမိဳ႕ေပၚတက္၍ ေျမေအာက္လုပ္ငန္း (ယူဂ်ီလုပ္ငန္း)ဟုေခၚေသာ သူလွ်ဳိလုပ္ငန္းကို လုပ္ေန သူမ်ားအတြက္ အလံုျခံဳဆံုးပုန္းေအာင္းႏိုင္သည့္ေနရာ မွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဗကပယူဂ်ီတို႔သည္ ရဲကလုိက္လံဖမ္းဆီးသည့္အခါတိုင္း ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပုန္းေအာင္းေလ့ရွိၾကသည္။ ေက်ာင္းသားေလာကထဲတြင္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ေျမေပၚ ကလာပ္စည္းဝင္ေက်ာင္းသားမ်ားကို စည္း႐ံုးလာႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။
ဖဆပလ အကြဲအၿပဲ ဇာတ္လမ္းႏွင့္ေက်ာင္းသား ေလာက
ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီးမကြဲၿပဲခင္ကပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ၏အုပ္စုသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ ဦးႏုသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အေရးတယူဆက္ဆံခဲ့သည္။ ဦးႏုက ေက်ာင္းသားမ်ား အား လူသိရွင္ၾကားအေရးေပး၍ ဆက္ဆံေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ၏ေပၚလစီအရေသာ္ လည္းေကာင္း  ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ ဘဲျဖစ္ေနသည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး သန္႔ရွင္းတည္ၿမဲ ကြဲၾကေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းကိုေထာက္ခံၾကၿပီး တည္ၿမဲကိုမူ ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း သန္႔ရွင္းကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းအစိုးရအာဏာ ရလာေသာအခါ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေနခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္အတိုင္း အမ်ဳိးသားပညာေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို အစိုးရက ဦးစီးက်င္းပရန္လည္း ျပင္ဆင္လာသည္။
ဖဆပလအကြဲအၿပဲတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ သန္႔ရွင္းကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယာယီ ေထာက္ခံမႈသာျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္းမ်ားအာဏာရလာ ေသာအခါ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ရန္သူျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ ေနျခင္းကို မလိုလားႏိုင္ခဲ့ေပ။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်ားစြာထိေရာက္သည္ကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ေက်ာင္းသားဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ ျခင္းကို ေက်ာင္းသားဘက္က ေလွ်ာ့ေပးရသည္ဟု ျမင္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အစိုးရ၏ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လက္မခံသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားက ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သစ္ဟု စင္ၿပိဳင္ထူေထာင္ျခင္းကို အားေပးခဲ့သည္။မူလဗကသႏွင့္တကသတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈကိုလည္း ၿဖိဳခြဲလာသည္။တပ္ဦးသစ္ဟူေသာ ေက်ာင္းသား အင္အားစုတစ္ခုုကို အယူအဆျပင္းထန္ သူမ်ားျဖင့္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသားတိုက္ပြဲမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အလြန္အကြၽံျဖစ္ေစျခင္းတို႔အထိ အရွိန္တိုးျမႇင့္၍  အစိုးရႏွင့္ေက်ာင္းသားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစရန္လည္း ႀကိဳးစားခဲ့သည္။တည္ၿမဲမ်ား ႏိုင္ငံေရး႐ံႈးနိမ့္ခ်ိန္တြင္ ဒီအက္စ္အို ေက်ာင္းသား မ်ား ေမွးမွိန္ က်ဆံုးသြား ၾကေသာ္ လည္းသန္႔ရွင္းအစိုးရ ႏွင့္ ေျပလည္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား ၾသဇာတက္လာ ျခင္းကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မလိုလားခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားေလာကထဲတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ား ရွင္သန္တိုးပြားေနရန္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။
အိမ္ေစာင့္အစိုးရတက္လာေသာအခါ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ''အာဏာေျပာင္းလဲ မႈသည္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ ေစသည္၊  စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏  အႏၲရာယ္ကို က်ေရာက္ေစသည္'' ဟု ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေပၚေပါက္ လာသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲမ်ားမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏လံႈ႕ေဆာ္မႈျဖင့္ေပၚေပါက္လာျခင္းသာျဖစ္သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာရျခင္းမွာဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး အစိုးရက တိုင္းျပည္ကိုမအုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္အား တရားဝင္အာဏာ အပ္ႏွင္းေသာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းသာျဖစ္ ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမ်ားက စစ္တပ္အာဏာ သိမ္းသည့္ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္လံႈ႕ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလံႈ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္ျခင္း မရွိ ခဲ့ေပ။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ကတည္းက အစိုးရအာဏာရရွိ ထားေသာ ဖဆပလကို နံပါတ္(၁) ဦးတည္ရန္သူအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအရ အစဥ္တစိုက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားကို အဓိကကာကြယ္တိုက္ခိုက္ေနသူမွာ တပ္မေတာ္သာျဖစ္သည္။ ဖဆပလအကြဲတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သန္႔ရွင္းကို ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းမွာ တည္ၿမဲမ်ားကို တပ္မေတာ္က ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆ ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ မ်ားကိုတည္ၿမဲမ်ားက ဖိႏွိပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊  ယာယီႏိုင္ငံေရး  အျမတ္ထုတ္၍ ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း သာျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ သန္႔ရွင္းမ်ားကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ သျဖင့္ အလြယ္တကူ အႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟုယူဆထားခဲ့ သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ထိေရာက္ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားကို မဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ေပ။ သန္႔ရွင္းအစိုးရ တက္ လာေသာအခါတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ရန္သူအျဖစ္သာ သေဘာထားရျပန္သည္။ စင္စစ္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္  ယင္းတို႔ပါတီမွလြဲ၍ မည္သည့္ပါတီအာဏာရရ၊ မည္သူအစိုးရ ျဖစ္ျဖစ္ ရန္သူအျဖစ္ တိုက္ခိုက္ရမည္သာျဖစ္သည္။ သန္႔ရွင္း အစိုးရသည္ ေပ်ာ့ညံ့ေသာ္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ထိုးစစ္မ်ားကို ဆင္ႏႊဲ ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ တပ္မေတာ္ ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ အစိုးရတက္တက္၊ တက္လာသည့္အစိုးရကိုအကာ အကြယ္ေပးၿပီး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ တိုက္ခိုက္သြားရမည္သာျဖစ္သည္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဦးစီး၍ ကိုလိုနီစနစ္ဆန္႔က်င္ ေရးေန႔ကို က်င္းပခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမွာ ဗကပတို႔၏ေၾကြးေၾကာ္သံပင္ျဖစ္ သည္။  ဗကပတို႔သည္ သန္႔ရွင္းအစိုးရ၏ အေနာက္ ေမွ်ာ္ကိုးမႈကို ႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ခိုက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ေလတပ္မွတိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေမရိ ကန္လုပ္ ေလယာဥ္တို႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး ဗိုလ္ပီတာက်ဆံုးသြားေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ပိုမိုအရွိန္ ရသြားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ံုးႏွင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ အေမရိကန္ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုးတို႔ကို ေက်ာင္းသား လူငယ္အေျမာက္အျမား ဝိုင္းဝန္းဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ပထစအစိုးရက ေက်ာင္းသားမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။  ေက်ာင္းသားလူငယ္  တပ္ဦးက အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမွ ပထစအစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲသို႔ တိုးျမႇင့္ကူးေျပာင္းရန္ လံႈ႕ေဆာ္ ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕က ဖက္ဒရယ္မူျဖင့္ ခြဲထြက္ရန္ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး စာပို႔ရထားကို ေကအင္န္ဒီအိုတို႔က မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္ၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူမ်ားအပါအဝင္ ဓားစာခံမိန္းကေလး ၈ဝ ကို ဖမ္းဆီးသြားျခင္း၊ ဗုဒၶ ဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ျပ႒ာန္းေသာ ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕တြင္ ဗလီေက်ာင္းကိစၥ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး    မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေလရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏   လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအေရး သက္သက္သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အထိ မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔၍လာသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလံနီ ပါတီတို႔သည္ ေက်ာင္းသားေလာကထဲတြင္ မိမိတို႔၏ အမာခံမ်ားကို ျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဗကသ၊ တကသအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။  တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ဗကပယူဂ်ီမ်ား၏ ပုန္းေအာင္းရန္ ဗဟိုဌာန ႀကီးျဖစ္ေန႐ံု သာမကဘဲ အခ်ိဳ႕ ဗကပယူဂ်ီမ်ားသည္ ရက္ရွည္လမ်ားပင္ ခိုေအာင္းေန ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လေက်ာင္းသားအေရးအခင္း
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ အာဏာရ ပထစေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သာမကဘဲ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ရယူလိုက္ရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၏ အေရးႀကီးဆံုးတာဝန္မွာ ဖက္ဒရယ္မူျဖင့္ ခြဲထြက္ ခြင့္အႏၲရာယ္ကို တားဆီးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္ခြင့္ ကို ေၾကြးေၾကာ္၍ ပုန္ကန္ထၾကြေနေသာ ရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ အင္အားနည္းပါးသည့္အျပင္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမရွိဘဲ အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ကြဲေနသည့္ အတြက္ ခြဲထြက္ခြင့္ကို စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးလာမႈကို စိုးရိမ္ရန္မလိုေပ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ တစ္ဖက္သတ္ ေၾကညာ၍ ခြဲထြက္ကာ ဆီးတိုးတပ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ လာမည့္အႏၲရာယ္ကိုမူ သတိထားေနရသည္။ ထို႔အျပင္ ပထစအစိုးရက ေပၚေပါက္ေနသည့္ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ဆက္လက္ေျဖရွင္းရန္လည္း တာဝန္ရွိေနသည္။ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္ကေပၚေပါက္ၿပီး  မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ေျဖရွင္းရမည္သာျဖစ္သည္။ ပထစအစိုးရလက္ထက္မွ ေကာင္းေမြဆိုးေမြမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီသည္ ဆက္ခံသြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ တက္လာၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ တန္းျမင့္ေက်ာင္းထြက္စာေမးပြဲ (နဝမတန္းအစိုးရစစ္ စာေမးပြဲ) ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈ တစ္ရပ္  ေပၚလာသည္။  ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈမွာ တစ္ျပည္လံုးတြင္မဟုတ္ဘဲ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဟံသာဝတီခ႐ိုင္တြင္သာျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ အျခားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ကိုးတန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈမွာ အေသးအဖြဲ ျပႆနာသာျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ပညာေရး ႏွင့္က်န္းမာေရးဌာနတာဝန္ခံ(ဝန္ႀကီး)ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းေဖ ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္ စတင္ တာဝန္ယူခါစအခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွဟန္က ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈကို ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းထံတင္ျပၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ ဟံသာဝတီ ခ႐ိုင္တြင္ျပဳလုပ္ေသာတန္းျမင့္ ေက်ာင္းထြက္စာေမးပြဲမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ စာေမးပြဲအသစ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ စာသင္ႏွစ္ျပန္လည္စတင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ တန္းျမင့္ေက်ာင္းထြက္  စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ား  ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ဗကပသူလွ်ဳိမ်ား မၾကာခဏ ခိုေအာင္းေနမႈ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြင္း ေသာင္းက်န္းသူ သူလွ်ဳိမ်ားစိမ့္ဝင္ေနမႈ၊ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း ေနမႈတို႔ေၾကာင့္ အစိုးရကေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားခ်ိန္လည္းျဖစ္ သည္။ ေက်ာင္းစည္းကမ္း အသစ္မ်ားကို မလိုက္နာလို ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ ေနၾကခ်ိန္ တြင္  ရန္ကုန္ႏွင့္ဟံသာဝတီခ႐ိုင္တြင္  နဝမတန္း စာေမးပြဲမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းေၾကညာလိုက္သည့္ အခါ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ဆူပူရန္ အေၾကာင္းျပ စရာရရွိသြားေတာ့သည္။
ထိုစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွာ ဦးကာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားအေဆာင္မ်ား  ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးမွာ ဦးပြားယုခင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အအံုတြင္ ဗမာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ဗကသ)၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(တကသ)ႏွင့္ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္လံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(ရကသ)တို႔ အေျခစိုက္ ၍  လႈပ္ရွားေနၾကရာ  ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အမာခံေကဒါမ်ားျဖစ္ေန ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ယူဂ်ီမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တိုက္႐ိုက္ပင္ ႀကိဳးကိုင္လ်က္ရွိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေကဒါအခ်ဳိ႕မွာ ေက်ာင္းသားအသြင္ယူထားၾကၿပီး စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုျခင္းမျပဳဘဲ စာေမးပြဲအက်ခံကာ ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္အအံုတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္  သမဂၢ အေဆာက္အအံုတြင္ေနထိုင္ရင္း ေက်ာင္းသားေလာက ကို လႊမ္းမိုးထား႐ံုသာမကဘဲ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ အျခားေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ေဆာင္ရြက္ေန ၾကသည္။ ပညာေရးဌာန(ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)က စာေမးပြဲႏွစ္ခါက်ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းေဆာင္ ေနခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေန႔ေက်ာင္းတက္ခြင့္မျပဳျခင္းစေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာအခါ တကၠသိုလ္ ဝင္းအတြင္း ခိုင္ၿမဲစြာေျခကုပ္ထားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖို႔ မ်က္ျဖဴဆိုက္စရာျဖစ္လာသည္။ စာသင္ခ်ိန္ပိုမိုရရွိေရး၊ စာသင္ခ်ိန္ကိုညႇိေရးတို႔အတြက္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေက်ာင္းတစ္လပိတ္မည့္အစား ေက်ာင္း ၁၅ ရက္သာ ပိတ္မည္ဟူေသာ စည္းကမ္း ခ်က္မွာလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားဆူပူေစရန္အေၾကာင္း ျပစရာျဖစ္လာသည္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္မွစ၍ ဆူပူမႈမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားလာ သည္။ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ဆႏၵျပအစည္းအေဝးႀကီးျပဳလုပ္ရန္လည္း လံႈ႕ေဆာ္လာ ၾကသည္။ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ နံနက္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးကာသည္  ပညာေရးဌာနတာဝန္ခံ(ဝန္ႀကီး) ဗိုလ္မွဴး ႀကီးလွဟန္ထံ သြားေရာက္၍ ဆူပူမႈအေျခအေနကို အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ကြပ္ကဲ မႈဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိုကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ကို အတြင္းဝန္႐ံုးမွ အသံလႊင့္႐ံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခ စိုက္ေစၿပီး အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ႀကီးမွဴး၍ ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္း ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး ဆႏၵျပ ပြဲကိုက်င္းပရာ       သဘာပတိအျဖစ္          တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠ႒ကိုဗေဆြေလး* (*ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေတာခိုသြားၿပီးေနာက္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ) က ေဆာင္ရြက္ ၿပီး အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္အတြင္းေရးမွဴး   ကိုသာဒိုးက  ေဆာင္ရြက္သည္။  တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားမွာ ၂ဝဝဝ ခန္႔ရွိသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ စည္းကမ္းမ်ား႐ုပ္သိမ္းေရး၊ ေက်ာင္းေဆာင္ေနလိုသူ တိုင္းကိုအေဆာင္ေနခြင့္ျပဳေရး၊  အေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးေရး၊ ေက်ာင္းေဆာင္ေကာ္မတီတြင္  ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ခြင့္ေပးေရး၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ေက်ာင္းေဆာင္စည္းကမ္းမ်ား  ႐ုပ္သိမ္းရန္  ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ားက်င္းပ၍  ဆက္လက္ ဆႏၵျပေရးတို႔ကိုဆံုးျဖတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကသအစည္းအေဝးခန္းမမွ ထြက္ခြာ လာၾကၿပီး တကသ အေဆာက္အအံုေရွ႕တြင္ စု႐ံုးကာ မႏၲေလးေဆာင္၊ ေတာင္ငူေဆာင္၊ ဒဂံုေဆာင္၊ ေရႊဘိုေဆာင္ႏွင့္ အဓိပတိလမ္းမွ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ အထိလွည့္လည္၍ဆႏၵျပၾကၿပီး တကသ အေဆာက္ အအံုေရွ႕တြင္ ျပန္လည္စု႐ံုးေနၾကသည္။
ညေန ၃ နာရီ ၄ဝ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္  ၁ဝဝ  ခန္႔  ေရာက္ရွိလာၿပီး  တကသ အေဆာက္အအံုကို  ဝိုင္းဝန္းကာ  ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားက ရဲမ်ားအား ျပန္လည္ခုခံကာ ခဲမ်ားျဖင့္ပစ္ေပါက္ တံု႔ျပန္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ပိုမိုဆူပူလာသျဖင့္ သီးသန္႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္  ၁ဝဝ  ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး အေျခအေနကိုထိန္းသိမ္းရန္   ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ  ကားငါးစီးျဖင့္  စစ္သည္မ်ားလည္း ေရာက္ရွိလာသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေနၾကသျဖင့္ ရဲမ်ားက မ်က္ရည္ယိုဗံုးျဖင့္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရသည္။ ေက်ာင္းသားဆူပူမႈကို တာဝန္ ယူထိန္းသိမ္းေနရသည့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိန္လြင္**(** ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရာမွ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္း ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ပါတီဥကၠ႒တာဝန္ယူခဲ့သူ။)က ေက်ာင္းသားမ်ားထံသြားေရာက္၍ ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ မႈအား ရပ္ဆိုင္းပါက ရဲမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေက်ာ္၊ ကိုစိန္ဝင္း၊ ကိုထြန္းေက်ာ္၊ ကိုဝင္းၫြန္႔ႏွင့္ တကၠသိုလ္ အရန္တပ္ရင္း(တကၠသိုလ္ေလ့က်င့္ေရးတပ္) ဝတ္စံု ဝတ္ထားသူ ကိုလွထြန္းတို႔က ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္လြင္ႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး ဆူပူမႈကိုထိန္းေပး ပါမည္ဟု ကတိေပးၾကသည္။
 သို႔ေသာ္ ကိုေက်ာ္၊ ကိုုစိန္ဝင္းတို႔လူစု မႏၲေလး ေဆာင္အတြင္းသို႔ ဝင္သြားၾကေသာအခါ ကြန္ျမဴနစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အၾကမ္းဖက္ဆူပူရန္ ေသြးထိုး လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းခံထားၾကရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဝိုင္းဝန္းေလွာင္ေျပာင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ဝတ္စံု ဝတ္ထားေသာ ကိုလွထြန္း၏ စစ္ဝတ္စံုကို ဝိုင္းခြၽတ္ၿပီး ဖိုင္ဘာဦးထုပ္ကို ေဘာလံုးသဖြယ္ ဝိုင္းကန္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ရဲမ်ားကို ခဲျဖင့္ ပစ္ေပါက္ၾကျပန္ရာ ရဲမ်ား ဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးကို သံုးရျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုမွာ အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာ ဆူပူမႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုေသာ္လည္း ဗကပၾသဇာလႊမ္းမိုးေနသည့္ တကသေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္လက္ဆူပူအၾကမ္း ဖက္ရန္သာ ဖိအားေပးေနခဲ့သည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆူပူမႈကို မထိန္းသိမ္း ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိန္လြင္သည္ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ရဲမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး တပ္မေတာ္ သားမ်ားကို အစားထိုးေနရာခ်ထားလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆူပူမႈမွာမူ အရွိန္ေလ်ာ့မသြားဘဲ ပိုမို၍  ဆိုးရြားလာသည္။  ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဦးကာ၏ စကိုဒါကားနံပါတ္ (စ / ၆၅၉)၊ ေက်ာင္း႐ံုးပိုင္ ေဘာက္ဝက္စ္ဂြန္းကားနံပါတ္ (စ/၆၂၄၃) တို႔ကို ေက်ာင္းသားမ်ားက တြန္းယူလာၿပီး မီး႐ႈိ႕ပစ္လိုက္ၾက သည္။  တေကာင္းေဆာင္၊  ပုဂံေဆာင္ဘက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားပါ ဆူပူလာၿပီး တကၠသိုလ္စာတိုက္ ဘက္မွေန၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ခဲႏွင့္ပစ္ေပါက္ လာၾကျပန္သည္။ အေျခအေနမွာ ပိုမိုဆိုးရြားလာၿပီး အၾကမ္းဖက္ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕က ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဦးကာ ၏ အိမ္ကို မီး႐ႈိ႕ရန္ ေလာင္စာအမိႈက္မ်ားစုေဆာင္း လာၾကသည္။  ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္လူစုခြဲၿပီး ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ဦးကာတို႔မိသားစုကို ကယ္ထုတ္လိုေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံရွိ  ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္သို႔  သတင္းပို႔ခ်က္ ေရာက္လာသည္။ ေရွ႕တန္းကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မွ ခ႐ိုင္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးကလည္း အေျခအေနကိုမထိန္း ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္    တပ္မေတာ္သို႔လႊဲအပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ညေန ၆ နာရီ ခန္႔မွစ၍ အမိန္႔အရ ပစ္ခတ္၍ လူစုခြဲရေတာ့သည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း သည္ ဆူပူမႈအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းရေၾကာင္း  ၾကားသိရသည္ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္သို႔ အေျခအေန ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အတြဲလိုက္ ေအာ္တိုမစ္တစ္ ပစ္ခတ္ျခင္းမျပဳရန္၊ လိုအပ္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သာ အသံုးျပဳရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုး ထံ အေျခအေနကို ေမးျမန္းရာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုးက ရဲ ၁၅ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားငါးဦးခန္႔ ဖမ္းမိၿပီး ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ သမဂၢအေဆာက္အအံု ေပၚ တက္သြားေၾကာင္း၊ သမဂၢအေဆာက္အအံုေပၚ တြင္  လက္နက္မ်ားရွိသည္ဟု  သတင္းရေၾကာင္း သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒က သမဂၢအေဆာက္အအံုကို ဝိုင္းထားၿပီး အေဆာက္အအံု မွ ဆင္းခဲ့ရန္ႏွင့္ မဆင္းလွ်င္ ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ေျပာ၍ ေခၚထုတ္ရန္၊ ယင္းအျပင္ မေမွာင္ခင္ဖမ္းဆီးရန္လိုေၾကာင္း၊ ေခၚ၍မရလွ်င္ ြၽနခသငူန်် ြကည ျဖင့္ နံရံကိုပစ္ရန္၊ သတိေပး၍မရလွ်င္ ပစ္ေဖာက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့အသံတြင္ရွိေနေသာ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုအခါ သမဂၢအေဆာက္အအံုသည္ ဆူပူမႈဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၿဖိဳဖ်က္သင့္သည္ဟူေသာ အဆို ျပဳခ်က္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေဆာက္ အအံုအား ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ (ဘီအီး)အား တာဝန္ေပးရန္ သေဘာတူၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္ နံနက္တြင္ သမဂၢ အေဆာက္အအံုႀကီးအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္ေတာ့ သည္။ ေက်ာင္းသားဆူပူမႈအေရးအခင္းမွာလည္း ၿပိဳကြဲသြားရသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေက်ာင္းသားဆူပူမႈ အေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၂ ဦး၊ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး၊ အမည္မသိအရပ္သား တစ္ဦး၊  စုစုေပါင္း  ၁၆  ဦး  ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသား ၃၄ ဦး၊ ဝန္ထမ္းငါးဦး၊ အလုပ္သမား သံုးဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဆူပူမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ တကသဥကၠ႒ ဗေဆြေလး၊ ဗကသ ဒုတိယဥကၠ႒ ကိုသက္၊ ရကသ အတြင္းေရးမွဴး Óဏ္ဝင္း အပါအဝင္ ေက်ာင္းသား ၂၁ ဦးကို အစိုးရ က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္လည္း ေက်ာင္းေဆာင္ စည္္းကမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္မွစ၍ အေဆာင္ေနေက်ာင္းသားမ်ား က ဆူပူေအာ္ဟစ္၍ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ မႏၲေလး တကၠသိုလ္မွေက်ာင္းသားအင္အားစုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တပ္ဦး၊ တပ္ဦးသစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မ်ားသည္ (မတကသ)ေရြးေကာက္ပြဲမလုပ္ဘဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မ်ား  ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရေရးကိုသာ  လႈပ္ရွားေနခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ(မတကသ) က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပိုစတာတိုက္ပြဲလည္း ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ရဲအဖြဲ႕က တပ္ဦးမွ မင္းေက်ာ္၊ ခင္ေမာင္ဝင္း၊ တပ္ဦးသစ္မွ ဗိုလ္က်ဴး၊ ခ်န္လန္၊ လူငယ္တပ္ဦးမွ ေမာင္ကို၊ နီဝင္း၊ တပ္ဦးသစ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း သန္းေမာင္ႏွင့္ႏွစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ အေရးအခင္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ယင္းတို႔၏ ေက်ာင္းသား ေကဒါမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ အစိုးရသစ္အား ေသြးထိုးစမ္း ဆင္ႏႊဲလိုက္ေသာ   ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမရေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားေသဆံုး ရမႈ၊ သမိုင္းဝင္ သမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီး ပ်က္စီးသြား ရမႈတို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ႏိုင္ငံေရးအရ အထိနာေစခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္သာမကဘဲ  ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအား  မလိုလားသည့္ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ား အတြက္ပါ ဝါဒျဖန္႔ထိုးႏွက္စရာအကြက္ေကာင္းႀကီး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာ့အသံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္တြင္ အျမင့္ဆံုးတာဝန္ရွိသူမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး သည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရအဖြဲ႕၏ နံပါတ္(၂) ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။ သမဂၢအေဆာက္အအံု အတြင္းတြင္ လက္နက္မ်ားသိုဝွက္ထားသည္ဟု သတင္း မ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ခိုေအာင္းေန သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္း၊ ဆူပူမႈကို ႀကိဳးကိုင္ဖန္တီးေနသည့္ တကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သမဂၢအေဆာက္အအံုအား ယမ္း ဘီလူးျဖင့္ ၿဖိဳခြဲပစ္ရသည္အထိ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားထုအတြက္ မေက်နပ္စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက သမဂၢအေဆာက္အအံုအား ၿဖိဳပစ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက အမိန္႔ေပးသေယာင္ ေျပာဆိုခဲ့ရာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက  သက္ေသ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးမွာလည္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားရသည္။
ဦးေအာင္ႀကီး(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီး) သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းကာလမတိုင္မီက လံႈ႕ေဆာ္စာမ်ား ေရးသားခဲ့ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၿဖိဳခြဲသည့္ကိစၥတြင္ ယင္းအေနႏွင့္ တာဝန္မရွိပါဟု ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ ပါတီဥကၠ႒ဦးေနဝင္း (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း)က မိမိအေနျဖင့္ လိုအပ္မွသာ (ြၽနခသငူန်် ြကည) ျဖင့္နံရံကို ပစ္ခတ္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၂၃-၇-၈၈ ရက္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီအေရးေပၚပါတီညီလာခံတြင္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအေရးအခင္းသည္ ေတာ္လွန္ ေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ အစိုးရသက္တမ္း ေလးလခန္႔ အတြင္း အႀကီးမားဆံုး စတင္ရင္ဆိုင္ရေသာျပႆနာ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာ    ႏုနယ္ေသးသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသားအေရးကို လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရေသာတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား ေရးရာကို ေကာင္းစြာကြၽမ္းက်င္ျခင္းမရွိၾကေသးေပ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ  ကြန္ျမဴနစ္  ေကဒါ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း   ထိုေဖာ္ထုတ္ခ်က္မွာ ေက်ာင္းသားမ်ားေသဆံုးရမႈႏွင့္ သမဂၢအေဆာက္အအံု ဖ်က္ဆီးခံရမႈအေပၚ ဖံုးလႊမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ထိုအေရးအခင္းအၿပီးတြင္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားကို ေတာတြင္းသို႔အပါေခၚယူ သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေက်ာင္းသားအမ်ား အျပားပင္ ေတာတြင္း၌ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ စင္စစ္ ထိုအေရး အခင္းသည္  ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ထိုးႏွက္ဝါဒ ျဖန္႔စရာအေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္မွအပ မည္သူ႕ အတြက္မွ အက်ဳိးမရွိ အရာမထင္ေသာ အေရးအခင္း တစ္ရပ္ဟုသာ ဆိုရေပမည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization