Home » » အခန္း(၁၃) ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိေသာင္းက်န္းသူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း

အခန္း(၁၃) ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိေသာင္းက်န္းသူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း


အခန္း(၁၃)
ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိေသာင္းက်န္းသူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း
အေဝးေရာက္ပါတီ၏ ႀကိဳးကိုင္မႈမ်ား
ပဲခူး႐ိုးမေဒသတြင္ အေျခစိုက္ေနေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ သခင္သန္းထြန္း က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအား အစြမ္းကုန္  အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ရန္  ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ တိုက္တိုင္းေအာင္တပ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕၍ စစ္ေရးအရ အကဲသာလာရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အဆံုးအ႐ံႈးမ်ားလာေသာေၾကာင့္ မဒညတပူးတြဲတပ္ျဖစ္ေသာေအာင္ႏိုင္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရ၏။ ေအာင္ႏိုင္တပ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဗကပမ်ားအတြက္ စစ္ေရးတြင္ ထူးထူး ျခားျခား အေလးသာလာျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေကအင္န္ ယူပါတီကိုမူ လံုးဝနီးပါး ဝါးမ်ဳိႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗကပတို႔၏ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူ ပါတီတြင္း၌ ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမ်ား အတြင္း က်ိတ္၍ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗကပဗဟိုသည္ ေအာင္ေဇယ်တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသးသည္။ ေအာင္ေဇယ်တပ္သည္ ၿမိဳ႕မ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္ လည္း မည္သည့္ၿမိဳ႕ကိုမွ် သိမ္းပိုက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။


ထိုသို႔ ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူပီတို႔ စစ္ေရးအရ က်ဆံုးေနစဥ္မွာပင္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ျပည္ေျပး (ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ပဒပ)မ်ားကိုဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ပါတီနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ေခၚလာကာ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္လာျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔သည္ စစ္ေရးအရ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္ ေနခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ ေအာင္စိုးမိုး စစ္ဆင္ေရးကိုေရွာင္ရွားေနရင္းမွပင္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေျပးတို႔၏ ထိုးေဖာက္စိမ့္ဝင္မႈကိုလည္း ကာကြယ္ဟန္႔တားေနရသည္။ စစ္ေရးအရ အကဲမသာ သည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံေရးဘက္တြင္လည္း ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ က်င့္သံုးေသာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ က်ဆင္းလာသည္။ ဗကပတို႔၏မူဝါဒ အရ ႏိုင္ငံေရးသည္ စစ္ေရးကို လံုးဝလႊမ္းမိုးထားေလရာ ႏိုင္ငံေရးက်ဆံုးေသာ အခါ စစ္ေရးပါ အလို အေလ်ာက္က်ဆံုးလာသည္။ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊သတ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္  ပါတီတြင္းၿပိဳကဲြမႈမ်ား  အေတာမသတ္ႏိုင္ ေအာင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အျပင္ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္သည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသတ္ဝါဒပင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္လည္း   ျပည္သူ မ်ား၏ဆန္႔က်င္မႈမွာ  တစ္စတစ္စ  တိုး၍တိုး၍သာ လာေလသည္။
ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴ နစ္ ပါ တီ ၏ ဖြဲ႕ စည္း ပံု အရ တရားဝင္ပါတီဥကၠ႒မွာ သခင္ဇင္ျဖစ္ၿပီး အတြင္း ေရးမွဴးမွာ သခင္ခ်စ္ျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျပည္ပ လမ္းစဥ္အား လံုးဝနာခံလာခဲ့ေလရာ ပဲခူး႐ိုးမသို႔ ျပည္ပ လမ္းစဥ္ကို တစ္ဆင့္ခ်မွတ္ေပးရသူမ်ားမွာ သခင္ ဗသိန္းတင္ႏွင့္ အေဝးေရာက္ပါတီပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမရွိ  ပါတီဗဟိုသည္  အေဝးေရာက္ပါတီ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရင္း အေဝး ေရာက္ပါတီ၏လႊမ္းမိုးမႈေအာက္သို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗကပမ်ား စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်အဆံုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရေသာအခါ အေဝးေရာက္ပါတီသည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပကို ဖန္တီး၍ ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္  သခင္ သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီး  ၁၉၆၈  ခုႏွစ္ကုန္ခန္႔မွစ၍ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုနီးပါးျဖစ္သြားရေသာ  ပဲခူး႐ိုးမ  ဗကပမ်ား သည္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားခဲ့ရသည္။ ျပန္လည္၍ ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္ခဲ့ရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ဗကပတို႔ အသက္ဆက္ေနႏိုင္ေရးမွာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပ ႏွင့္ ျပည္ပမူဝါဒအေပၚတြင္ တည္မွီလာသည္။ ထိုေရာ အခါ ဗကပဗဟိုသည္ ပဲခူး႐ိုးမ၏ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီး ေပးႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆရေသာ အေဝးေရာက္ ပါတီကို ပိုမို၍ အားကိုးမွီခိုလာရေတာ့သည္။
အေဝးေရာက္ပါတီသည္  ဗကပဗဟိုအသက္႐ွဴ ေခ်ာင္ေရးအတြက္  အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ  ဗကပကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အလ်င္အျမန္ တိုးခ်ဲ႕ေနသည္ သာမကဘဲ  ပဲခူး႐ိုးမသို႔ လမ္းစဥ္မူဝါဒမ်ား ခ်ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာသတင္းမ်ားအား ေထာက္လွမ္းေပးပို႔ျခင္း တို႔ကို ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းစက္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။   ေကအင္န္ယူပါတီဗဟိုမွ  ျပည္ပအကူ အညီကို  တိုက္႐ိုက္ရယူေရးအတြက္  ဆက္သြယ္ရန္ ေစလႊတ္လိုက္ေသာ   ဆရာစေကာလယ္ေတာတို႔အဖြဲ႕ အား  အေရွ႕ေျမာက္ဗကပမွ  ဗဟိုကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မ်ဳိးျမင့္(အသားမဲ)သည္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေကအင္န္ယူပါတီ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။   (၁။    ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၇။)
ေအာင္မွနဂါး၊ ထြန္းေမာ္(ဝ၇ဝ၆၃ဝ)
ေကအင္န္ယူမွ လွ်ဳိ႕ဝွက္ျပန္တဲ့စာတမ္းကိစၥ
၁။       စာတမ္းကေတာ့ မဒညတမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီမွာ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ ေကအင္န္ယူရဲ႕  သေဘာထားဆိုတာပဲျဖစ္။ ပါတီရဲ႕ တင္ျပခ်က္ထဲမွာ မဒညတထဲမွာ အလုပ္သမား လူတန္းစားပါတီလို႔ ေျပာေန တာဟာ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္မႈ လက္ခံေရး ျဖစ္။ မဒညတထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ ခံယူတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ရဲရမယ္။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မႈ လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အရင္းရွင္ေခါင္းေဆာင္ မႈ ခံယူတာပဲျဖစ္။ ေကအင္န္ယူဟာ အလုပ္ သ မား လူ တန္း စားပါတီျဖစ္တယ္ ဆိုတာ အလုပ္သမားလူတန္းစားပါတီတစ္ခု တည္းရွိရမယ္ဆိုတာကိုဆန္႔က်င္ၿပီး လူမ်ဳိး အလိုက္အလုပ္သမားလူတန္းစားပါတီလုပ္ ေနတာျဖစ္တယ္။ ပအိုဝ့္* (ပအိုဝ့္=ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္း သူရလလဖ)တို႔၊ ကခ်င္**(ကခ်င္=ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူ ေကအိုင္ေအ) တု႔ိကို ရန္သူ***(ရန္သူ = တပ္မေတာ္ကိုဆိုလိုသည္။)  က ကြန္ျမဴနစ္ေနာက္လိုက္ဆိုတာ နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈခံယူတယ္ဆိုတာနဲ႔ အႏွစ္ သာရအရေျပာရရင္ အတူတူပါပဲ။ ပါတီက ေျပာတဲ့ ေနာက္လိုက္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေခါင္းေဆာင္မႈ ခံယူတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ တယ္။ တုိ႔ဟာ ေနာက္လိုက္မဟုတ္ဘူးလို႔ဆိုတဲ့ တံု႔ျပန္မႈရဲ႕လုပ္ရပ္က အလုပ္သမားလူတန္း စားေခါင္းေဆာင္မႈကို လက္မခံႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႔ လက္ေတြ႕မွာ ပါတီနဲ႔ ခပ္ခြာခြာ ေနလာျခင္းတို႔ပါပဲ။
၂။       ေကအင္န္ယူရဲ႕ သေဘာထား။ တိုင္းျပည္ တစ္ခုမွာ စစ္မွန္တဲ့ မာ့ခ္စ္ဝါဒပါတီတစ္ခု သာရွိရမယ္ဆိုတာခံယူ။ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးမွာ အလုပ္သမား လူတန္းစားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈရွိရမယ္ဆိုတာလည္းခံယူ။ ေကအင္န္ယူပါတီဟာ  သီးျခားသမိုင္းတာဝန္ နဲ႔ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးမွာ တာဝန္ယူေနရမႈအရ အလုပ္သမားပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ မိမိဆိုင္ရာအတြင္း ေရွ႕ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို စင္ၿပိဳင္အျဖစ္ သေဘာမထားပါ။ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲ ခံၿပီးေနာက္ အေျခအေနေပးအပ္တဲ့ကာလ တစ္ခုမွာ တစ္ခုတည္းေသာပစၥည္းမဲ့ ပါတီ သာရွိရမည္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္အတိုင္းလုပ္သြားမယ္။ မဒညတ ခိုင္မာႀကီးထြားေအာင္လုပ္မယ္။ တူညီစြာခ်မွတ္ထားတဲ့ လမ္းစဥ္ဆိုင္ရာ အေပၚမွာ ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႕၊ ပါတီတို႔က အာမခံ ျခင္း၊ လူထုလမ္းစဥ္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားၾကဖို႔ျဖစ္တယ္။မဒညတပါတီတစ္ခုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကို အၾကြင္းမဲ့ ခံယူတဲ့တပ္ေပါင္းစု မဟုတ္လို႔ မဒညတမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ ပါတီအသီးသီးဟာ ေပါင္းစည္းျခင္းနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတဲ့ အျခားတစ္ခုကို ကိုင္စဲြလုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္။ အထက္ပါတို႔ဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ျဖစ္တဲ့ စာတမ္းပါ အႏွစ္ သေဘာအားလံုးျဖစ္။
၃။ ဒီမွာရွိတဲ့ ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ အက္စ္အက္စ္ပီပီကိုလည္း အလုပ္ သမား လူတန္းစားပါတီဖြဲ႕ေရး ေျပာသလို ရလလဖကို တပ္ဦးပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕ေရးကို တရားဝင္ တိုက္တြန္းထားခဲ့။ စင္ၿပိဳင္ပါတီ လုပ္မႈနဲ႔ လူမ်ဳိးအလိုက္ ပါတီလုပ္ေရးကို တိုက္တြန္းေနတယ္။ တစ္ဆက္တည္းပဲ စင္ၿပိဳင္ တပ္ေပါင္းစုအေနနဲ႔ လူမ်ဳိးစုညီၫြတ္ေရးတပ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ေန။သူတို႔ အစီအစဥ္က ရွမ္းျပည္မွာ ေကအင္န္ယူပါတီေခါင္းေဆာင္ မႈ ဆက္ထူေထာင္ဖို႔ ဗဟိုေကာ္မတီအခ်ဳိ႕ကို ဆက္တာဝန္ေပးမယ္လို႔ သိရ။ ခု သူတို႔ဝါဒ ျဖန္႔ေနတာက ''ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ပါတီႀကီး ဝါဒရွိတယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္တယ္၊ မာနႀကီး တယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို သူတို႔ကတိုက္ လာမွ ပါတီက သေဘာတူေနတာျဖစ္တယ္'' ဆိုတာ ဝါဒျဖန္႔ေနတယ္။
          ေနာက္ႏွစ္ပါတီ၊ တစ္ပါတီျဖစ္ေရး ဘယ္လို လုပ္မလဲ ေမးလာၾကတယ္။ ေကအင္န္ယူ  ပါတီထဲမွာ ပါတီအေပၚ ေလးနက္တဲ့သူေတြ ကေတာ့ ေကအင္န္ယူ ပါတီရဲ႕ သေဘာထား နဲ႔ လုပ္ရပ္ကို မႀကိဳက္ၾက။
(အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွ ေပးပို႔ေသာ ႀကိဳးမဲ့ ေၾကးနန္း)
xxx
ေကအင္န္ယူပါတီတြင္ ဥကၠ႒ ေစာျမေမာင္ႏွင့္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ ဗကပ ၾသဇာကို လံုးဝ ခံယူေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခကမူ ဗကပတို႔ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေပ။  ဗကပတို႔၏  ပါတီႀကီးဝါဒႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ၏ လူမ်ဳိးေရး အျမင္က်ဥ္းမႈသည္ ထိပ္တိုက္ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ အေဝး ေရာက္ပါတီသည္ ဗကပ ဗဟိုအေနႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ပါတီကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေျခ အေနမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ အတူပင္ အျခားေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။(၁။ ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၂ မွ ၂၃၉။)
အေျခအေနမ်ား သိရခ်က္(ရက္ ၁ဝ)
၁။       မွဴးထင္လင္းထံမွ သိရခ်က္မ်ား။ ႏုဂုိဏ္း အတြင္း ကြဲေနသလို ျမဇံဂိုဏ္းအတြင္းလည္း သံုးစုကဲြေနတယ္လို႔  သိရတယ္။  ဘဇံ၊ ဗိုလ္ ေမာင္ေမာင္တို႔ကတစ္စု၊ ျမ၊ ဗိုလ္သန္းေအာင္ တို႔ကတစ္စု၊ ဗိုလ္ေရႊေလးေနာက္တြင္ ဗိုလ္ တင္ဦး ရွိသည္။
ဗိုလ္ျမအစုက ေကအင္န္ယူပီနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ တယ္ဆိုလို႔ ေကအင္န္ယူပီက ေဆြးေႏြးဖို႔ စီစဥ္ ေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ပါတီဗဟိုက သိမသိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိပါ။ ဘဇံဟာ ေငြကိုးသိန္း ဦး ႏု ထံ မွ ရ ရွိ ၿပီး ေငြ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကို ဇင္းမယ္ဘဏ္မွာအပ္ထားလို႔ ဗိုလ္ျမတို႔က မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ဆုိတယ္။
၂။       ကရင္နီဌာနခ်ဳပ္မွာလုပ္တဲ့  ေျခာက္ပါတီ ေဆြးေႏြးပြဲအစမွာ ဗိုလ္ေမာရယ္က ဘဇံ ဖိတ္ေရးကိုတင္တယ္။ အက္စ္အက္စ္ပီပီက မိုးဟိန္း ဖိတ္ေရးကိုတင္တယ္။ ဒါေတြကို ရလလဖနဲ႔ ေကအင္န္ယူပီ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္  ခ်င္းအဖြဲ႕က  ဗိုလ္ေမာရယ္နဲ႔ ခြန္ၾကာႏုတို႔ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံဖို႔ တြန္႔ေန တယ္။ သူတို႔ အစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔ကို ေရြးထားတယ္။ ဗိုလ္ေမာရယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားက ကရင္နီဟာ အရင္ ကလည္း လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္သလို ယခု လည္း လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ရမယ္။ မဒညတရဲ႕ျပည္ေထာင္စုမူကို သူလက္မခံႏိုင္ဘူး ဆိုတာ သိရပါတယ္။
၃။       ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီေဒသထဲကို ရန္သူ  (တပ္မေတာ္)ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ေတြ ဝင္တယ္ လို႔ သိရတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္သူ ဟာ ကရင္နီပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ဦးျဖစ္သူ ဆရာဖဲဆူရဲ႕ အစ္ကိုျဖစ္တယ္လို႔သိရတယ္။ အဲဒီမွာ ရန္သူ႕စခန္းတစ္ခုရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ တပ္ေတြက ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီရဲ႕ တပ္ ေတြကို သူတို႔စခန္းေတြကိုလာၿပီး လည္ပတ္ ေနထိုင္ၾကဖို႔ ေခၚခဲ့ေၾကာင္းသိရ။
၄။       ရွမ္းျပည္အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေျခအေန။ အက္စ္အက္စ္ပီပီနဲ႔ မိုးဟိန္းအဖြဲ႕ ျပန္ေပါင္း ထုပ္ေရးကို တ႐ုတ္ျဖဴကႀကိဳးစားေပးေနတယ္ လို႔သိရ။ လြယ္ေမာ္စတဲ့ အင္အားမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ျဖဴျပန္ေပါင္းေရးအတြက္ အက္စ္ အက္စ္ပီပီမွ ႀကိဳးစားလုပ္ေပးေနတယ္လို႔ သိရ။ အက္စ္အက္စ္ပီပီနဲ႔ ရလလဖ မႏွစ္က ေဆြးေႏြးၿပီး အခ်ဳိ႕ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ တာကို အက္စ္အက္စ္ပီပီက ရလလဖကို စည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ သေဘာထားတယ္။
၅။       ရွမ္းျပည္ရွိအဖြဲ႕ေတြ ေပါင္းစည္းမိၿပီး သံလြင္ အေနာက္ပိုင္းက မိုးနဲ၊ ေမာက္မယ္၊ အလယ္ ပိုင္းနဲ႔ အေရွ႕ဘက္က မိုင္းတုံနဲ႔မိုင္းဆတ္စတဲ့ ၿမိဳ႕ေတြကိုသိမ္းၿပီး ဖက္ဒရယ္ ရွမ္းျပည္သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္  ေၾကညာဖို႔ျဖစ္တယ္။  အဲဒီရွမ္းျပည္ သမၼတႏိုင္ငံ ဟာ ထိုင္ဝမ္ေလာက္ မႀကီးေပမယ့္ သမၼတႏိုင္ငံေၾကညာၿပီးရင္ ထိုင္းစတဲ့ႏိုင္ငံတို႔က အသိအမွတ္ျပဳမယ္။
၆။       မိုင္းပန္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္တည့္တည့္ အေတာ္ လွမ္းတဲ့ေနရာမွာရွိတဲ့ ပိန္မိ၊* (ပိန္မိ-(ပန္ပိ-တ႐ုတ္ျဖဴစခန္းျဖစ္သည္။) ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)စာအုပ္တြင္ စာလံုးေပါင္းမွားေနသည္။)
မိုးနဲ၊ လြယ္လင္၊ နမ့္လန္၊ ေက်ာက္မဲ၊ လား႐ိႈးစတဲ့ ၿမိဳ႕အားလံုး မွာ တ႐ုတ္ျဖဴ လွ်ဳိ႕ဝွက္စခန္းမ်ား ရွိေနတယ္။ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္မွာ ေၾကးနန္းစက္ ငါးလံုး ရွိတယ္။ အဲဒီက က/န** (က/န-ေရဒီယိုႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း)
စက္ေတြဟာ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ေဒသသတင္းေတြကို အၿမဲယူေပးေနတဲ့ က/န ဌာနေတြျဖစ္တယ္။သတင္းေတြကို အေတာ္ရေအာင္ တာဝန္ယူၿပီးပို႔ၾကတယ္လို႔ဆိုတယ္။
၇။       မ်က္ကန္း(ပ်က္ကန္႔)။***(ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)တြင္ 'မ်က္ကန္း'ဟု ေရးထားပါသည္။ အမွန္မွာ 'ပ်က္ကန္႔' ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းဘာသာအားျဖင့္ 'ပ်က္ = ရွစ္ + ကန္႔ = သူႀကီး'၊ သူႀကီးရွစ္ဦးပိုင္နယ္။) ေခၚသူႀကီးရွစ္ဦး အဖြဲ႕ရဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ဟာ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ ကားလမ္းေပၚရွိ လြယ္ေမာ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ တည့္တည့္ ေလာက္ေဒသမွာ ရွိတယ္လို႔ သိရ။ ၎အဖြဲ႕မွာ အက္စ္အက္စ္ ပီပီရဲ႕ ရွမ္းလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ က်င့္သံုးမႈကို မခံႏိုင္ ဘဲ ယခု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ဆက္သြယ္လိုတဲ့ အပိုင္းနဲ႔ ရန္သူ႔ထံ လက္နက္ခ်လိုတဲ့အပိုင္း ကဲြေနတယ္လို႔ဆိုတယ္။ အခ်က္ေလးခ်က္မွ ခုနစ္ခ်က္အထိဟာ မိုးနဲၿမိဳ႕ ကာကြယ္ေရးမွ လက္နက္ခ်တဲ့ ကာကြယ္ေရးမွာ တပ္ေထာက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဆန္လိပ္ထံမွ ေျပာျပခ်က္မ်ားနဲ႔ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားက စုစည္းရရွိတဲ့ သတင္းမ်ားျဖစ္တယ္။ဆန္လိပ္ေျပာျပတာကသူေျပာတဲ့အခ်က္ေတြဟာတ႐ုတ္ျဖဴတာဝန္ ခံတစ္ဦးက သူတို႔ကာကြယ္ေရးေတြထဲမွာ တာဝန္ခံေတြကို ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။ မွတ္တမ္းမလုပ္ရဘဲ ေျပာတဲ့ အဓိကအစီ အစဥ္ကိုသာ နားေထာင္ရတယ္လို႔ဆိုတယ္။
၈။       ဆန္လိပ္ေျပာျပတဲ့ တ႐ုတ္ျဖဴ လွ်ဳိ႕ဝွက္စခန္း ေတြပဲျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အက္စ္ အက္စ္ပီပီႏွင့္မိုးဟိန္းျပန္ညီၫြတ္ေရး၊ က်န္ေန တဲ့ လြယ္ေမာ္အဖြဲ႕နဲ႔ တ႐ုတ္ျဖဴျပန္ ညီၫြတ္ေရးအက္စ္အက္စ္ပီပီအေနနဲ႔ ရလလဖကိုခ်ဥ္းကပ္ စည္း႐ံုးေရးဆိုတာဟာ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕ အစီအစဥ္အရ ထိုင္း ေဖာက္ျပန္ေရးအစိုးရ တ႐ုတ္ျဖဴတို႔နဲ႔ ႏု-လက်္ာတို႔ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြ ပဲလို႔ ထင္ျမင္တယ္။
ကရင္နီနဲ႔ ပဒပဟာ ခုအထိ (ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း) ဆက္သြယ္မႈရွိ၊ ပဒပမွ ဗိုလ္ေက်ာ္ရွိန္ဆိုသူ လာၿပီး ဗိုလ္ေအာင္ လာမယ္ေျပာ၊ ဆရာဘူး ကေတာ့ ဗမာဆန္႔က်င္ေရးသာမဟုတ္၊ ကရင္ ျဖဴဆန္႔က်င္ေရး လည္းရွိ၊ ေမာရယ္ရဲ႕႐ံုးကို ရန္သူက လႊတ္လိုက္တဲ့ ဆရာဘူးအစ္ကို ဦးထြန္းေဖ၊ ေမာရယ္ေယာက္ဖ ဦးရယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္ဥကၠ႒ ေစာေငြေသာင္းရဲ႕ညီ မဆလတာဝန္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူတို႔ေရာက္လာခဲ့၊ေမာရယ္နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီးျပန္သြားတယ္လို႔သိရ။ အဲဒီလူေတြကို လက္ခံၿပီး မေဆြးေႏြးရန္ ဆရာဘူးက  တင္ျပေပမယ့္ ေမာရယ္က ကရင္နီကိုယ္တိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးကို ေဆြးေႏြးလိုက္ တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ေမာရယ္ကကယားျပည္သစ္ပါတီ*(ကယန္းျပည္သစ္ပါတီကိုဆိုလိုပါသည္။)
ကိုလက္နက္ေပးၿပီးေသြးေဆာင္ထားမႈ လုပ္ေနတယ္။ ကယန္း ျပည္သစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ပိန္းလူသေဘာက ေတာ့ ျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီ သေဘာထားလည္း ရွိတယ္။ ဘံုရန္သူ အျပဳတ္တိုက္သြားေရးလည္း သေဘာထားတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ေကအင္န္ယူ၊ ရလလဖနဲ႔ မနီးတဲ့အျပင္ အင္အားကလည္း နည္းေတာ့ ေမာရယ္တို႔ကိုပဲ အမွီျပဳေနတယ္။ ပဒပနဲ႔ေတာ့  မဆက္လိုဘဲ  သာသနာျပဳ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔   ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဂယက္႐ိုက္မႈရွိတယ္။
၉။       ေဇာ္ထြန္းကိုေတာ့ ပဒပတိုင္း(၁)မွဴးကျဖဳတ္ၿပီး ပဒပကေန ထြက္လုိက္ၿပီလို႔ သိရ၊ ျမ-ဇံ အတြင္း မေက်နပ္မႈ ျပင္းထန္ေန၊ ျမ-ဇံကို ဦးႏုလူလို႔ ဝါဒျဖန္႔တယ္။ ဇံကလည္း ျမရဲ႕ ရန္ကုိေၾကာက္ၿပီး ကင္းခ်ေနတယ္။
ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ကေတာ့ သူ႔ကို ျမကသတ္မွာ ေၾကာက္ေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဇံက ေနဝင္း ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကိုသာ ဂ႐ုစိုက္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခၚမလားလို႔ ေမွ်ာ္ေနတယ္။ ဗိုလ္ေရႊဆိုင္း(ေရႊေလးမဟုတ္)က လက္နက္ ခဲယမ္း အဓိကစုေနတယ္သိရတယ္။
၁ဝ။     ပဒပမွာ သံုးစုကြဲေနတယ္။ ႏု၊ သြင္၊ ရန္ႏိုင္ အစုသံုးစုျဖစ္ေနတယ္။ သူ** (ဦးႏုကို ဆိုလိုသည္။) က ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ကို လက္မခံဘဲ တညလ နာယက အျဖစ္မွေရာ ပဒပဥကၠ႒ အျဖစ္မွေရာ ထြက္လိုက္တယ္။ လက်္ာကိုတင္ထား၊ ႏုကိုင္ တဲ့ ျပည္ခ်စ္လူငယ္ တပ္ေပါင္းစုကို ဖ်က္လိုက္ တယ္လို႔ဆိုတယ္။ ရန္ႏိုင္က ေတာင္ပိုင္း တိုင္းမွဴး လူ ၁၅ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဦးသြင္ကအလယ္ပိုင္းတိုင္းမွဴးလူ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိတယ္၊ ဗိုလ္ေအာင္ (ဗိုလ္မွဴးေအာင္)ဟာ မယ္စက္ အေရွ႕ဘက္ဝိုင္းထဲမွာေနတယ္။
လက်္ာက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လုပ္ေနၿပီး သြင္က ပဒပ အတြင္းေရးမွဴး လုပ္ခိုင္းတယ္။ ဂ်င္မီ ယန္းက လူ ၃ဝ ေက်ာ္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွဴး လို႔ဆိုတယ္။ ႏုရဲ႕တပ္ေတြဟာ ျပည္တြင္း ဝင္လာ၍ လူထုက မေထာက္ခံတာ လူမ်ဳိးစု တပ္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံမႈ မေကာင္းတာ ရန္သူက  ဆက္တိုက္လို႔ခ်လို႔ေသတာ၊လက္နက္ခ်တာေတြမ်ားေတာ့တပ္တြင္း စိတ္ဓာတ္က်မႈျဖစ္ေန လို႔ သိရ။
ကယန္းျပည္သစ္နယ္ထဲ ဝင္စဥ္က ႏုနဲ႔ ကယန္းျပည္သစ္ေပါင္းတာကို လံုးဝ လူထုက လက္မခံပါ။အထက္လႊာေတြကေတာ့ ကယန္းျပည္သစ္ကိုႏုနဲ႔ေပါင္းၿပီး လက္နက္ယူလာလို ၾကတယ္လို႔ဆိုတယ္။
ဦးႏုတပ္မ်ားက ကယန္းျပည္သစ္ေဒသ*** (ကယန္းျပည္သစ္ေဒသ။ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ျခမ္း၊ ကယားျပည္နယ္ အေနာက္ျခမ္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ျခမ္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ျခမ္းတို႔ ဆက္စပ္ရာ နယ္နိမိတ္ဆံုေဒသ။)ထဲမွာ ေမာင္ေမာင္ဦး အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ၃၇ေယာက္ က်န္ေသးတယ္။* (ေမာင္ေမာင္ဦးေခါင္းေဆာင္ ေသာျပည္ေျပးအေထာက္အပံ့ခံျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ကို တပ္မေတာ္ကေခ်မႈန္းလိုက္ၿပီး ၾကြင္းက်န္သူမ်ားကို ကယန္းျပည္သစ္ပါတီကသတ္ျဖတ္ကာ လက္နက္သိမ္းခဲ့သည္။)လူထုကလက္မခံလို႔ ျပန္ေခၚဖို႔ လက်္ာထံ ေတာင္းဆိုထားတယ္ လို႔သိရ။ႏုဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘဝတုန္းကထက္ပင္ ေနထုိင္မႈ အဆင့္ျမင့္တယ္လို႔ဆိုတယ္။
၁၁။     ကရင္နီမွာလုပ္တဲ့ ေျခာက္ပါတီအစည္းအေဝး မွာ က်ယ္ျပန္႔ေရးဆိုၿပီး ေကအင္န္ယူတပ္ဦး၊ မြန္ျပည္သစ္၊ မိုးဟိန္းအဖြဲ႕၊ ေဆးအြန္ရဲ႕ အက္စ္အက္စ္ေအနဲ႔ ခ်င္းဒီမိုကေရစီပါတီ** (ခ်င္းဒီမိုကေရစီပါတီမွာ မန္တလင္းဆိုသူေခါင္းေဆာင္ေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ျပည္ေျပးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ေပးထားေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။) ကို ဖိတ္ေရးေတြ တင္ျပလာၾက။
မြန္ျပည္သစ္နဲ႔    ေကအင္န္ယူအက္ဖ္ကို ဖိတ္ေခၚေရးကိုေကအင္န္ယူပီနဲ႔ ရလလဖ တို႔က ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားစုက ဖိတ္ေခၚဖို႔ဆံုးျဖတ္ၾက။ မိုးဟိန္းအဖြဲ႕မဖိတ္ရန္ ရလလဖက ကန္႔ကြက္တယ္။ ေဆးအြန္အဖြဲ႕ ကို  အက္စ္အက္စ္ပီပီေရာ၊  ရလလဖပါ ကန္႔ကြက္ၿပီး ခ်င္းဒီမိုကေရစီပါတီကို မဖိတ္ ဖို႔ဆံုးျဖတ္တယ္။
ေဆးအြန္(ေခၚ)တင္ေဖကို စီအိုင္ေအကို သတင္းေရာင္းစားေနသူနဲ႔၊ ရန္သူနဲ႔ အဆက္ အ သြယ္ ရွိ သူ လို႔ သံ သ ယ ရွိ ၾက တယ္၊ မိုးဟိန္း*** (မိုးဟိန္း(SURA)ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူ ေခါင္းေဆာင္။)နဲ႔ ခ်င္းဒီမိုကေရစီပါတီကေတာ့ ေဖာက္ျပန္ေရးေတြကိုသာ သိၿပီးျဖစ္တယ္။
အက္စ္အက္စ္ပီပီ (၁။  အက္စ္အက္စ္ပီပီ = အက္စ္အက္စ္ေအကဖြဲ႕စည္းထားေသာ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ။)က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပဒပ(၂။ပဒပ = ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီပါတီ(ေခၚ)ျပည္ေျပးအဖြဲ႕။)၊ မဆလ(၃။   မဆလ = ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ(လမ္းစဥ္ပါတီမွ ဤအတိုေကာက္စကားလံုးကို အသံုးမျပဳေတာ့ပါ)။) တို႔လို ဗမာပါတီမ်ားနဲ႔ မေပါင္းေရး ကိုဆိုတယ္။ လူမ်ဳိးစုအင္အား သီးျခားစုေပါင္းကာကမၻာကိုျပၿပီး အခြင့္အေရး ယူဖို႔ဆိုတယ္။
ဇိုမီကိုယ္စားလွယ္ဆိုတဲ့ ဂ်င္မီက မဒညတ(၄။   မဒညတ = အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု။)၊ တညလ(၅။တညလ = တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ေပါင္းစု။) ဝင္ေတြ ဘယ္သူပါပါ၊ ပါလာရင္ သူမပါဘူးလို႔ဆိုတယ္။ ကယန္းျပည္သစ္ရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ မဒညတပဲပါပါ၊ တညလပဲ ပါပါ လူမ်ဳိးစု အဖြဲ႕ဆိုရင္ ပါရမယ္ လို႔ဆိုတယ္။
ေမာရယ္(၆။ေမာရယ္ = ကရင္နီ-ေစာေမာရယ္၊ ဥကၠ႒၊ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ။) အေနနဲ႔လည္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဗမာပါတီလို သေဘာထားတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ကရင္နီ (၇။ ကရင္နီ = ကယားျပည္နယ္။)မွာ လုပ္မယ့္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးကို ေကအင္န္ယူပီနဲ႔ ရလလဖ တို႔မွ မတက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။
(ၿပီးၿပီ)
(အေဝးေရာက္ပါတီမွ သခင္ဗသိန္းတင္က သခင္ဇင္ထံေပးပို႔ေသာ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း)
ဗကပ အေဝးေရာက္ပါတီသည္ လူမ်ဳိးစုေသာင္း က်န္းသူမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သိမ္းသြင္းဝါးမ်ဳိရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးစားရာတြင္ အခ်ဳိ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း အတြင္းလူမ်ား၊ သူလွ်ဳိမ်ား ေမြးျမဴ၍ သတင္းမ်ဳိးစံုကို ေထာက္လွမ္းရယူခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ျပည္ေျပးတက္ထြန္းႏွင့္ ျပည္ႏိုင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ အင္အား ၁၅ဝ ခန္႔သည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွ မန္းသာစိန္၏ အကူအညီျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္တပ္ဖြဲ႕လႈပ္ရွားရာ ပဲခူး႐ိုးမ ကိုင္းဒါးေခ်ာင္း ဖ်ားရွိ ကြၽန္းကုန္းရြာသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ျပည္ေျပးတက္ထြန္းသည္ ျပည္ေျပးတို႔၏ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပၿပီးဗကပတို႔အတြက္ ယမ္းေပ်ာ့၁ဝ ေခ်ာင္း၊ စနက္ႀကိဳးမ်ား၊ အေမရိကန္လုပ္လက္ပစ္ဗံုးေျခာက္လံုး၊ေခါက္ေမာ္တာသီးေျခာက္လံုး၊ ေခါက္ေမာ္တာ စရိတ္သီးေျခာက္လံုး၊ ကာဘိုင္က်ည္ဆန္ ၅ဝ တို႔ကိုလက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။(၁။        ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄ဝ၊၂၄၁။) သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရး ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအား အၿပိဳင္အဆိုင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္ ႀကိဳးစား ေနေသာ ဗကပႏွင့္ ျပည္ေျပးတို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ က်ယ္ျပန္႔၍ မလာေပ။ ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဗဟိုသည္လည္းအေဝးေရာက္ပါတီမွ ေပးပို႔သည့္ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းသတင္းမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေပၚ တြင္သာ မွီခိုလႈပ္ရွားေနခဲ့ရသည္။ ျပည္ပ၌ရွိေနေသာ သခင္ဗသိန္းတင္ထံမွ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္ထံ ေပးပို႔ေသာ ေၾကးနန္းအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ သည္(၂။ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၆၆ မွ ၂၇၂။)
ခင္ေမာင္မွ ေလးေမာင္၊ တင္ႀကီးသို႔ (၁၂၁၆ဝဝ)
(၁)     ၂.၇.၇၂ နဲ႔ ၄.၈.၇၂ ေန႔စြဲမ်ားနဲ႔ ေပး လိုက္တဲ့ က/နမ်ား ရၿပီလား။
(၂)     ဗဟိုနဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔ က/န တိုက္႐ိုက္ အဆက္ အသြယ္ရရန္ အလြန္အေရးႀကီး။
(၃)     ဒါေၾကာင့္ အထက္ပါ က/န ႏွစ္ခုမွ ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ ဖလင္ေကာ္ျပားနဲ႔စာအုပ္မ်ား သံုးလို႔ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္ အျမန္ျပန္ၾကားပါ။
(ခင္ေမာင္မွာ   သခင္ဗသိန္းတင္ျဖစ္ၿပီး ေလးေမာင္မွာ သခင္ဇင္ျဖစ္သည္။တင္ႀကီးမွာ သခင္ခ်စ္၏အမည္ဝွက္ျဖစ္သည္။)
xxx
၁၂.၉.၇၂ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္မွ က/န(ဝ၂ဝ၉ဝဝ) ငါတို႔အၾကမ္းဖ်င္း အေျခအေန
(၁)     ၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစၿပီး စစ္ေၾကာင္းေလးေၾကာင္းခြဲၿပီး ဝင္သြားတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ပဲခူး႐ိုးမမွာ ဗဟိုကို ထိုးစစ္လုပ္ေနတဲ့ရန္သူတပ္မ်ားကို ငါတို႔ ဘက္သို႔ ဆဲြလိုက္ရန္ျဖစ္တယ္။
(၂)     ဒီရည္ရြယ္ခ်က္အေျခခံအားျဖင့္ ေအာင္တယ္။ အခုေလးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း မိမိတပ္ (အေရွ႕ ေျမာက္ ဗကပ)ေတြဟာ ရန္သူ႔တပ္မႀကီး(၇၇၊ ၈၈၊ ၉၉)သံုးခုစလံုးနဲ႔ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရ။ ၇၂ ခု ႏွစ္ဆန္းအထိ ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ ရန္သူေသေက်၊ ဒဏ္ရာရ၊ သံု႔ပန္းမိ စုစုေပါင္း ၈ဝဝဝ (ရွစ္ေထာင္)နီးပါးျဖစ္။
(၃)     လက္ရွိ အေျခအေနမွာ တပ္မႀကီး (၇၇)နဲ႔ (၉၉)တစ္ပိုင္းသာ ငါတို႔နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ။ နမ့္ခမ္း၊ မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္၊ လား႐ိႈး၊ သိႏၷီ၊ ကြမ္းလံု၊ တန္႔ယန္းအထိ ရန္သူ* (ရန္သူ = တပ္မေတာ္ကို ဆိုလိုပါသည္။) တပ္ရင္း ေပါင္း  ၃ဝ  ခ်ထားၿပီး  မိမိတပ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထား။  မိမိတပ္မ်ားအေနနဲ႔  ဗမာ ျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိေနတဲ့ အဓိက တပ္ရင္း ၃ဝ ကိုဆဲြထားႏိုင္ခဲ့။ ဒီအျပင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ က်ဳိင္းတံုအေရွ႕ဘက္၊ နမၼတူ ေျမာက္ဘက္ အဲဒီစစ္ေဒသမ်ား မပါေသးပါ။
(၄)     ၇၁ ခုႏွစ္မွာ ကြမ္းလံုဘက္သို႔ ငါတို႔တပ္မ်ား ဆင္းတိုက္စဥ္ ရန္သူတပ္မ်ား လိုက္လာတယ္။ ၇၂ ခုႏွစ္ 'ဝ'နယ္ေတာင္ပိုင္းအထိ  ငါတို႔တပ္ မ်ားဆင္းတယ္။ ရန္သူမ်ား လိုက္လာတယ္။ ရန္သူရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ငါတို႔တပ္ မ်ားနဲ႔ (၁ဝ၈)စစ္ေဒသ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ ျဖစ္တယ္။
(၅)     ဒီႏွစ္မွာစၿပီး ဒီဘက္ရွိ တပ္အမ်ားစုဟာ 'ဝ' နယ္ဘက္သို႔သြားၿပီး   ရန္သူစခန္းအားလံုး နီးပါးကို ေခ်မႈန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့။
(၆)     ကြၽန္ေတာ္တို႔ အကဲျဖတ္မႈကေတာ့ ပဲခူး ႐ုိးမ ပါတီဗဟိုစခန္းကို ေနာက္ထပ္တစ္ခ်ီ ရန္သူ႔ ထိုးစစ္ လာလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒီထိုးစစ္ကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ ပါတီဗဟိုက ေသေသခ်ာခ်ာ စီစဥ္ဖို႔လိုမယ္။ ဒီဘက္ကလည္းအတတ္ႏိုင္ဆံုး ရန္သူကိုဆဲြထားၿပီး လႈပ္ရွားမယ္။
(၇)     လွေရႊကို ေလထဲကတစ္ဆင့္ ဆိုက္ဘာေတြေပး လိုက္ၿပီ။ သူဒီဆိုက္ဘာကိုသံုးႏိုင္ပါက ဗဟိုသို႔ ေျမေပၚမွျပန္ႏိုင္ၿပီး သူျပန္ႏိုင္ပါက ဗဟိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုက္႐ိုက္အဆက္အသြယ္ရမယ္။ လွေရႊပါတီဗဟိုသို႔ ဘယ္အခ်ိန္    ျပန္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟိုသို႔ ေပးပို႔ပါ လိမ့္မယ္။
xxx
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္မွ က/န(၂၁/၂ဝဝ)
(၁)     ပဲခူး႐ိုးမစစ္ဆင္ေရးမွာ ရန္သူရဲ႕ ျပင္ဆင္ မႈဟာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္။
(၂)     စုေပါင္းတဲ့ရန္သူအားဟာ (၈)ရင္းျဖစ္။
(၃)     ရန္သူ ထိုးစစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ တပ္ေတြ ကေတာ့ တပ္မ(၇၇)မွ ခလရ(၆)၊ တပ္မ (၈၈)မွ ခလရ(၁)၊ တပ္မ(၉၉)မွ ခလရ (၄)ႏွင့္(၁၃)တို႔ျဖစ္။ ေဒသတပ္ျဖစ္တဲ့ ျဖဴးက ခလရ(၃၉)၊ သာယာဝတီက ခလရ (၃၅)၊ ဟံသာဝတီက ခလရ(၅၉)၊ အသစ္ ဖြဲ႕တဲ့ျဖဴးက ခလရ(၆ဝ)တို႔ျဖစ္။
(၄)     ပဲႏြယ္ကုန္း၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလး ပင္မွ ခလရ(၁)၊ (၄)၊ (၁၃) စုစည္းတယ္။ ဖေပါက္မွာ ခလရ(၆ဝ)ႏွင့္ ခလရ(၅၉) ႏွင့္ ခလရ(၆)စုစည္းတယ္။
(၅)     ဖေပါက္ဆိုတာ ဘယ္ေဒသလဲဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိပါ။
xxx
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္မွ က/န(၂၉ဝ၇ဝဝ)
(၁) ဗဟိုအတြက္ က/န
(၂) ရန္သူက သင္တို႔ကို စတင္စစ္ဆင္ၿပီလား။
(၃) တိုင္းျပည္ကို တင္ျပႏိုင္ရန္ သိလိုတယ္။
xxx
ရလလဖ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံမွ သိရခ်က္မ်ား။
(၁)     ဇင္းမယ္မွာ အက္စ္အက္စ္ပီပီ၊ ေကအိုင္ေအ ႐ံုးတို႔အျပင္ ေနဝင္းအစိုးရ ေကာင္စစ္ဝန္႐ံုး လည္းရွိတယ္။ သူ ဇင္းမယ္ေရာက္တုန္းက အက္စ္အက္စ္ပီပီမွ သူ႕ကို ပုလိပ္မင္းႀကီး စစ္ ပုလိပ္ဗိုလ္အခ်ဳိ႕နဲ႔    မိတ္ဆက္ပြဲလုပ္ေပးလို႔ တက္ခဲ့ရတယ္။ ထိုင္းအရာရွိေတြက ရလလဖ ကို ဦးႏုနဲ႔ေပါင္းရန္ေျပာေတာ့ ဦးႏုဟာ ျပည္သူ ေတြကိုသတ္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ပဒပဟာ ရန္သူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာေတာ့ ထိုင္း အရာရွိေတြက ဦးႏုနဲ႔ညီၫြတ္ေစခ်င္တယ္လို႔ပဲ ေျပာတယ္လို႔ဆိုတယ္။ ထိုင္းအရာရွိေတြက အက္စ္အက္စ္ပီပီဟာ ကြန္ျမဴနစ္လား၊ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီကို သြားလာမႈရွိသလား၊ ေမာ္တံဆိပ္ တပ္ထားသလားေမးတယ္။
၂။       ဧၿပီလ ၂၄ ရက္က ေဆးဝိုင္နဲ႔ ဒုတိယ အတြင္းေရးမွဴးခြန္သီရိတို႔ ဇင္းမယ္ေစ်းထဲမွာ ေသနတ္အပစ္ခံရတယ္။ ေဆးဝိုင္ကို ဦးတည္ တာမွန္ေပမယ့္ ခြန္သီရိကိုမွန္ၿပီး ေသဆံုး သြားတယ္။ အက္စ္အက္စ္ပီပီ ဇင္းမယ္မွာမရွိ ေတာ့လို႔ဆိုတယ္။  မိုးဟိန္းနဲ႔  တ႐ုတ္ျဖဴ ေပါင္းၿပီးခ်တာလို႔ သိရတယ္။
၃။       ေျခာက္ပါတီ ေဆြးေႏြးပြဲတုန္းက ေကအိုင္ ေအမွ မွဴးခြန္ခ်ဳိႏွင့္ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းကို အစည္း အေဝးမွာ ပါတီ*(ပါတီ = ဗကပဗဟိုကို ဆိုလိုသည္။) က သတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဒီလိုလုပ္တာ မမွန္၊ ေနဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလို႔သံုးေသး တယ္။ ေနဝင္းနဲ႔ေပါင္းတာကမွ အခြင့္အေရး ရႏိုင္လို႔ေျပာေတာ့ ပါတီသမိုင္းနဲ႔ သေဘာထား ေတြကိုရွင္းလင္းျပေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလူ အျဖစ္ထားၾကတာကို ေတြ႕ရလို႔ဆိုတယ္။**(ဗကပတပည့္ေမြး၍ ဝါးမ်ဳိျခင္းကို ဆိုလိုဟန္တူသည္။) ေကအိုင္ေအရဲ႕ အျမင္ေတြကို ဇိုမီအဖြဲ႕မွဆိုသူ ထိုင္းမွာေနသူ ဆလိုင္းအန္သူး(ေခၚ) ထန္ေခါင္ထန္း ကလည္း သေဘာတူတယ္လို႔ သိရတယ္။
၄။       ေကအိုင္ေအမွ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲရွိ ကခ်င္နယ္ ကို သူတို႔ကိုလႊဲေပးရန္ အက္စ္အက္စ္ပီပီထံ ေတာင္းတယ္။ အက္စ္အက္စ္ပီပီကလည္း  ေကအိုင္ေအက တ႐ုတ္ျဖဴနဲ႔ေပါင္းၿပီး  အက္စ္ အက္စ္ပီပီနယ္ထဲလႈပ္ရွားေနတာကို ကန္႔ကြက္ ေနတယ္။
၅။  မိုင္းပန္ေတာင္ဘက္ ယဘုတ္ငတ႐ုတ္ျဖဴစခန္း မွာ ေျမာက္ဘက္နဲ႔ အေရွ႕ဘက္က လာတဲ့ တ႐ုတ္ျဖဴပါ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္။ မိုးဟိန္းနဲ႔ ၂ဝဝ ေက်ာ္လည္းရွိၿပီး  ရိကၡာစု၊ ခံကတုတ္ေတြျပင္တာလုပ္ေနတယ္။ ရန္သူနဲ႔ လည္း နားလည္မႈရွိထားတယ္။ မိုင္းပန္နဲ႔ ငန္ပိဂ ၾကား ရြာတစ္ရြာမွာ လကုန္ခါနီးတိုင္း ရဟတ္ယာဥ္ ဆင္းတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ရိကၡာ ေတြ အတင္းအက်ပ္ဝယ္ထား ျမင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ စိုက္ခင္းထဲလႊတ္လို႔ ပ်က္တာေတြ ေၾကာင့္ လူထုဒုကၡေရာက္ေနတယ္။
၆။       ဦးႏုရဲ႕ မြတ္စလင္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ခံႏွစ္ဦး ေတာင္ႀကီးဘက္သြားရန္ ထိုင္းဘက္မွ လာခဲ့။ ရွမ္းျပည္သစ္တပ္မေတာ္မွ  ေစာက္လက္ (ေခၚ) ဂ်င္မီယန္းလက္နက္ပါလာ။ ရလလဖ က ဦးႏုဆက္ေနတဲ့အဖြဲ႕ျဖစ္လို႔ ျပန္ေမာင္း ထုတ္လိုက္တယ္။
xxx
အေဝးေရာက္ ဗကပတို႔သည္ ပဲခူး႐ိုးမ ဗဟိုအား ကယ္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္တိုင္းရင္းသားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားဝါးမ်ဳိသိမ္းသြင္းရန္ နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ သိမ္းသြင္းခဲ့သည္မွာ ယံုမွားသံသယရွိစရာမလိုေပ။ ၁၉၇၁ခုႏွစ္ တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ (ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္) သည္ အက္စ္အက္စ္ပီပီ(ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ)ေခၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ အက္စ္ အက္စ္ပီပီတြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယကႀကီးအျဖစ္ မဟာေဒဝီ စဝ္နန္းဟိန္ခမ္းကို တင္ေျမႇာက္ထားၿပီး ခြန္ၾကာႏုက ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွစ္ဦးမွာ မိုင္းပင္ႏွင့္ ခြန္ဒူးေပါင္တို႔ျဖစ္သည္။ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးမွာ သမၼတေဟာင္းစဝ္ေရႊသိုက္ႏွင့္ မဟာေဒဝီ တို႔၏သား စဝ္ေဆးဝိုင္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး မွာ ခြန္သီရိျဖစ္သည္။(၁။   ဇင္-ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇၂။)
အက္စ္အက္စ္ေအတြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခြန္ၾကာႏု(ဗိုလ္မွဴးႀကီး)ကပင္ တာဝန္ယူၿပီး ဒုတိယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေလးဦးမွာ စဝ္ေဆးဝိုင္၊ စိုင္းလွေအာင္ (ေခၚ) စဝ္ေဆးလင္၊ စဝ္အူဝိုင္းႏွင့္ စဝ္ငါးပိုင္တို႔ျဖစ္ သည္။ ဗကပတို႔သည္ သမၼတေဟာင္းစဝ္ေရႊသိုက္၏ သားစဝ္ေဆးဝိုင္ကို အထူးအစဥ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္စည္း႐ံုး ခဲ့ရာ စဝ္ေဆးဝိုင္ကလည္း ျပန္လည္ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ယူပီဗဟိုသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အဆက္အသြယ္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ စဝ္ေဆးဝိုင္က အက္စ္အက္စ္ေအႏွင့္ ေကအင္န္ယူပီ အဆက္အသြယ္အား    ဇင္းမယ္ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။စင္စစ္ ဗကပတို႔သည္ မဟာမိတ္ေကအင္န္ယူပါတီအား အက္စ္အက္စ္ေအ စဝ္ေဆးဝိုင္မွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အေဝးေရာက္ဗကပသည္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပကို တစ္ရွိန္ထိုး တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခဲ့ရာတြင္ ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗကပဗဟိုကို ကယ္တင္ေရးမွ ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခခံေဒသႏွင့္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသ ဆက္စပ္လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးကို မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပနယ္ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္၍ေနေသာ ေကအိုင္ေအ၊ အက္စ္အက္စ္ေအ၊ ကယန္း၊ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရလလဖစသည္တို႔ကိုလည္း နည္းမ်ဳိးစံုႏွင့္ဝါးမ်ဳိရန္၊ မိမိတို႔ဘက္သို႔ မပါပါက ၿဖိဳခြင္းပစ္ရန္ မိမိ မကိုင္တြယ္ ႏိုင္ေသးေသာ အေျခအေနတြင္ ယာယီမဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ ထိန္းသိမ္း ထားရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ဗကပႏွင့္ မၾကာခဏ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရၿပီး ဗကပတို႔၏ အက်ပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ မၾကာခဏပင္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ရသည္။ အက္စ္အက္စ္ေအ မ်ားမွာ ဗကပတို႔၏ ၾသဇာခံဘဝသို႔ တစ္စတစ္စ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရသည္။ ကရင္နီ တိုးတက္ေရးပါတီသည္ ဗကပကိုဆန္႔က်င္ေနခဲ့ရာ ဗကပလိုလားေသာ ကရင္နီ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။
ကယန္းျပည္သစ္ပါတီသည္    ျပည္ေျပးႏွင့္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးတို႔၏ ၾသဇာကို မခံေတာ့ဘဲ ဗကပ ဘက္ပါသြားသည္။ ရလလဖ(ပအိုဝ့္)မွာလည္း အျဖဴႏွင့္ အနီ ကြဲခဲ့ရသည္။
အေရွ႕ေျမာက္ေဒသဗကပလႈပ္ရွားမႈသည္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔၏အေျခအေနကိုမ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့ေသာ္လည္း ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗကပ ဗဟိုကိုမူ ထူးထူးျခားျခား အေျခအေနတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
အလင္းေရာင္စခန္း
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္ဇင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္တို႔သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ဖာေစာေအး ေခ်ာင္း၌ ေတာ္လွန္ေသာ ဗဟိုေဆးေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေသာ  ဗဟိုေဆးေက်ာင္းသည္ ဗဟိုပူးတြဲေဆး႐ံုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေဆးေက်ာင္းကို ဗဟိုပူးတဲြေဆးေက်ာင္းဟုလည္းေခၚၾကသည္။ သခင္ဇင္၊ သခင္ခ်စ္ႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေက်ာ္ျမသန္း(ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ မေသဆံုးမီ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာျမေမာင္တို႔သည္   ဗဟိုပူးတဲြေဆးေက်ာင္းကို စစ္ႏိုင္ေရး၊ အာဏာသိမ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗဟိုပူးတဲြ ေဆးေက်ာင္း၏  လွ်ဳိ႕ဝွက္အမည္မွာ အလင္းေရာင္ စခန္းျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္စခန္းအတြက္ အေတြး အေခၚ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကိုလည္း ျပည္ပျပန္တို႔၏ လမ္းၫႊန္မႈအရ ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။(၁။      ဇင္ - ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၆၊ ၂၄၇၊)
ဟံုစစ္ က်ေယာက္တဲ့ ကြၽမ္းစစ္ခ်စ္ေယာက္တဲ့
နီေရးဟာ အဓိက၊ ခြၽန္ေရးဟာ အရန္ပဲ။
မခြၽန္ခြၽန္ခြၽန္ နီယင္ပီးတာပဲ၊ နီယင္ ခြၽန္လာရ
မယ္။
ဆိုလိုသည္မွာ အရည္အခ်င္းရွိသည္၊ မရွိသည္မွာ အဓိကမဟုတ္ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ပီသေရးသာ အဓိက ျဖစ္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။   ကြန္ျမဴနစ္ပီသလာလွ်င္ အရည္အခ်င္း ရွိလာမည္ဟုလည္း အဓိပၸာယ္ရသည္။ အလင္းေရာင္စခန္း၏ အျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္ထြန္းရီ(ေခၚ)ထြန္းသာ(ေခၚ) ေမာင္ေမွး ျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္စခန္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ မူ ဗကပ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အေရွ႕ျခမ္းမွ ေဆးမွဴးဦးစိုးေအာင္ ျဖစ္သည္။ ဦးစိုးေအာင္၏ဇနီး ေဒၚခင္ျမင့္(ေခၚ) ဘြားဘြားကို  သူနာျပဳအျဖစ္  တာဝန္ေပးသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ဗိုလ္မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္ ဗိုလ္မိုးႏိုင္တို႔မွာ  ဗဟိုပူးတြဲေဆးသင္တန္းေက်ာင္း၏ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားျဖစ္သည္။
ပဲခူးခ႐ိုင္၏ အစဥ္အလာရွိေသာ ေဆးမွဴးျဖစ္သူ  ရဲေဘာ္မင္းေအးကိုမူ ဓနရွင္ေဆးအတတ္ ပညာသည္၊ ေပါ႔ေပါ႔ဆဆေဆးမွဴး စသည္ျဖင့္အကဲျဖတ္ကာ အေရးႀကီးတာဝန္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ ဗဟိုပူးတဲြေဆးေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ျပည္ပျပန္ မစိန္ဝင္း(ေခၚ) မမ်ဳိးသန္႔(ေခၚ) ႏို႔တစ္လံုးစိန္သည္ အဆုတ္ေရာဂါေၾကာင့္ အလင္းေရာင္စခန္းတြင္ တဲြဖက္ ထားခဲ့ရသည္။ စင္စစ္ ျပည္ပျပန္ မစိန္ဝင္းသည္ ေရာဂါေၾကာင့္  ေဆး႐ံုတက္လာသူသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔က မစိန္ဝင္းကို အတန္းအစားရပ္တည္မႈ ျပတ္သားသည္ဟုဆိုကာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးႀကီးႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေဆးမွဴးႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အဓိကတာဝန္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ သို႔ႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုတြင္ ျပည္ပျပန္မ်ား လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ေရး မူအရ မစိန္ဝင္းသည္ အလင္း ေရာင္စခန္းတြင္ အာဏာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသည္။ မစိန္ဝင္းသည္ ဘဝဟစ္တိုင္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အေျခခံ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္ကို ေဝဖန္ေရးအေနႏွင့္ ဘဝႏွဴးပဲြ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေစသည္။ ဘဝႏွဴးပဲြဆိုသည္မွာ မိမိဘဝ အတြင္းမွ ရန္သူ႔အေတြးအေခၚမ်ားကို မညႇာမတာ ေဖာ္ထုတ္စိစစ္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆးမွဴး ဦးစိုးေအာင္သည္  ေဆးဝါရည္ကို အသားႏုတက္ေစေသာ ေဆးအျဖစ္ ဒဏ္ရာရလာေသာ ရဲေဘာ္စစ္ႏိုင္အား လက္ေတြ႕ကုသ၍ သင္တန္းေပးခဲ့ သည္။ မစိန္ဝင္းက ေဆးဝါရည္သည္ ပိုးသတ္ေဆး တစ္မ်ဳိးသာျဖစ္သည္ဟုဆုိကာ ဦးစိုးေအာင္ကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္စစ္ႏိုင္၏ ဒဏ္ရာအေျခ အေနဆိုးရြားလာေသာအခါ မစိန္ဝင္းက ဦးစိုးေအာင္ ကို သိပၸံနည္းမက်ေသာ တတ္ေယာင္ကား ေဆးသမား ဟုဆိုကာ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးစိုးေအာင္သည္ အလင္းေရာင္ စခန္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအျဖစ္မွ  ဖယ္ရွားခံလိုက္ရသည္။ မစိန္ဝင္းသည္ အလင္းေရာင္စခန္း၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရး မွဴးႀကီး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ေဆးမွဴးႀကီးအျဖစ္ တိုက္႐ိုက္ တာဝန္ယူလိုက္ရေတာ့သည္။ မူလ ႏိုင္ငံေရးမွဴးျဖစ္သူ ရဲေဘာ္ထြန္းသာ(ေခၚ)ေမာင္ေမွးကိုမူ တပ္မွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္လိုက္သည္။
ဗဟိုပူးတဲြေဆးေက်ာင္းတြင္  ဗကပတို႔ဘက္မွ အမ်ဳိးသမီး ခုနစ္ဦး အပါအဝင္ ၁၂ ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ၿပီး ေကအင္န္ယူပါတီမွ ၁၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္ေျမျပင္ သူနာျပဳဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္၊ ခြဲစိတ္ကုသေရး ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ေဆးဝါးအသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ  ဘာသာရပ္တို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဗဟို ပူးတဲြေဆးေက်ာင္းသည္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအား ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ျပတ္လပ္လ်က္ရွိရာ အျမန္ဆံုး သင္တန္းဆင္းေပးလိုက္ရသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီမွ သင္တန္း သားမ်ားကလည္း ဗကပတို႔အား ကိုယ္က်ဳိးရွာသမားမ်ားဟု ေဝဖန္စြပ္စဲြကာ လမ္းခြဲသြားခဲ့ၾကသည္။၂ သို႔ႏွင့္ အလင္းေရာင္စခန္းတြင္ ဗကပမ်ားသာ က်န္ရစ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ဦးတြင္ ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာသစ္ ႀကီး ကိုင္းေခ်ာင္းစခန္းအနီး၌ ဥကၠ႒ သခင္ဇင္ ဖ်ားၿပီး သတိလစ္ေနသျဖင့္ အလင္းေရာင္စခန္းမွ မစိန္ဝင္းက သြားေရာက္ကုသခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလင္း ေရာင္စခန္းသည္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္ပအမ်ဳိးသမီး မ႐ႈေမ(ေခၚ)ျမျမ အပါအဝင္ ဒဏ္ရာရသူ ၃ဝ ခန္႔ကို ထမ္း၍ ေစာမူခိုေလာ့သို႔ ဆုတ္ခြာခဲ့ရသည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္လည္း အဆက္ အသြယ္ ျပတ္သြားသည္။ ေစာမူခိုေလာ့တြင္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုးျပန္ရာ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ၿပီး သဲမဲ ေနာက္ေၾကာတြင္ ႏွစ္လခန္႔ ခိုေအာင္းေနရျပန္ သည္။
အလင္းေရာင္စခန္းတြင္   ရိကၡာအခက္အခဲ ေပၚလ်က္ရွိရာ ဗကပတို႔သည္ ေစာမူခိုးေလာ့ရြာသို႔ သြား၍ စပါးအနည္းငယ္မွ်ကို လက္စြပ္ႏွင့္လဲ၍ ယူခဲ့ ရသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလလယ္တြင္ကား ထမင္း မစားရသည္မွာ ရက္ ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာလာသျဖင့္ ေကြၽးဥ မ်ားကို တူး၍စားၾကရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္ပ ျပန္ မစိန္ဝင္းသည္ အလင္းေရာင္ စခန္းႏွင့္အတူ မရွိ ခဲ့ေပ။ ရိကၡာကုန္သည္ႏွင့္ ဗဟိုတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည္ ဟုဆိုကာ ခရီးထြက္ခဲ့သည္။ အလင္းေရာင္စခန္းတြင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္း ေတြ႕တိုင္း၊ ဒုကၡေရာက္တိုင္း စြန္႔ခြာသြားေလ့ရွိေသာ   ျပည္ပျပန္မစိန္ဝင္းကို ေအာက္ေျခမွ မေက်မနပ္ျဖစ္ လာၾကသည္။ အလင္း ေရာင္စခန္းမွ ဗကပမ်ားကို ပဲခူး႐ိုးမေပၚရွိ ေတာင္ေပၚ ေက်းရြာမ်ားကလည္း အကူအညီမေပးၾကေပ။အနီးအနားတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းရွိသည္ ဟုအေၾကာင္းျပကာ ႏွင္ထုတ္ ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံျပည္သူ တို႔ကလက္မခံေသာအခါတြင္ အလင္းေရာင္စခန္း သည္ ပိုမို၍အေျခအေန ဆိုးရြားလာသည္။ ရဲေဘာ္ထြန္းသာသည္ အစာေရစာငတ္ျပတ္ၿပီး ေရာဂါဘယ ေပါင္းစံု ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း ခံေနရသည့္ ဗကပမ်ားအား တာဝန္ယူကြပ္ကဲ၍ ေရွာင္တိမ္းေျပးလႊားေနခဲ့ရသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္  မဒညတပူးတဲြတပ္ျဖစ္သည့္ ေအာင္ႏိုင္တပ္ႏွင့္  ၿမိဳ႕သိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ ေအာင္ေဇယ်တပ္တို႔သည္လည္း အ႐ံႈးႏွင့္သာရင္ဆိုင္ ေနခဲ့ရသည္။ ေအာင္ႏိုင္တပ္ႏွင့္ ေအာင္ေဇယ်တပ္ကို အဓိက တာဝန္ယူေခါင္းေဆာင္ရေသာ ျပည္ပျပန္ ညိဳေအာင္(ေခၚ) ဥာဏ္ေက်ာ္သည္ က်န္းမာေရး မေကာင္းဟုအေၾကာင္းျပကာ အလင္းေရာင္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ျပည္ပျပန္ Óဏ္ေက်ာ္သည္ ေအာင္ႏိုင္တပ္အတြက္လည္းေကာင္း၊ေအာင္ေဇယ် တပ္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အလင္းေရာင္စခန္း အတြက္ လည္းေကာင္း မည္သို႔မွ် စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ ေပ။  ၁၉၇၄  ခုႏွစ္၊  ၾသဂုတ္လ  ၁၅  ရက္သည္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ (၃၅)ႏွစ္ေျမာက္ ပါတီေန႔ ျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္စခန္း၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ျဖစ္ေနေသာ ရဲေဘာ္ထြန္းသာ(ေခၚ)ေမာင္ေမွးသည္ မက်င္သန္းႏွင့္ မတင္ၫြန္႔တို႔ကို အေဖာ္ေခၚ၍ ပဲခူး၊ ေခ်ာင္းမႀကီး၊ ထားဝယ္ေခ်ာင္းလက္တက္ ၾကက္ဖင္နီ ေျမာင္တြင္  ပါတီေန႔အတြက္  ရိကၡာရွာသြားၾကရာ ေကအင္န္ယူပါတီ ပဲခူး႐ိုးမ တုိင္းေကာ္မတီ ေစာေညာင္ ေရႏွင့္အဖြဲ႕က လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ၿပီး ေရႊေငြႏွင့္လက္နက္ မ်ားကို လုယူလိုက္ၾကသည္။
ျပည္ပျပန္ မစိန္ဝင္း အလင္းေရာင္စခန္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ မည္သို႔မွ် မထူး ျခားခဲ့ေပ။ ေကအင္န္ယူပါတီ၏ သစၥာေဖာက္မႈေၾကာင့္ လူ၊ လက္နက္ႏွင့္ ေရႊေငြမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေသာ ေၾကာင့္လည္း အလင္းေရာင္စခန္းမွာ ပိုမို၍ အင္အား ခ်ည့္နဲ႔လာသည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္လည္း အဆက္ အသြယ္ျပတ္၍ေနေလၿပီ။ အလင္းေရာင္စခန္းသည္ အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ၿပီး အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ လူအင္အား ၃ဝ ခန္႔ျဖင့္ ေတာေတာင္ လွ်ဳိေျမာင္ မ်ားအတြင္း လွည့္ပတ္ေရွာင္တိမ္းေနရသည္။ ထမင္း မစားရသည္မွာလည္း လႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရရာ သစ္ဥသစ္ဖုမ်ား ရွာေဖြစားေသာက္ ရင္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္သူမ်ား၊ ဖ်ားနာ ေဖာေရာင္ သူမ်ားရွိလာသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚတိုင္းမွ တတိယပတ္ဗဟိုမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒ ေက်ာင္းတက္ရန္ ဗဟိုသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ဗိုလ္ခင္ညိဳ (ေခၚ)ရဲေဘာ္ၾကည္သည္ အလင္းေရာင္စခန္းတြင္ အစာေရစာ ငတ္ၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။၂  အလင္း ေရာင္စခန္းသည္ ဗိုလ္ခင္ညိဳ၏ အေလာင္းကိုစြန္႔ပစ္ ၿပီး ဇာမဏီေခ်ာင္း၏ ဝေခ်ာင္း သံုးခြသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အလင္းေရာင္စခန္းမွ ဗကပ ေယာက်္ား၊ မိန္းမႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အစာ ေရစာငတ္ျပတ္ၿပီး ေတြ႕ကရာ၊ လက္လွမ္းမွီရာ သစ္ရြက္မ်ားကိုပင္ စားေသာက္ေနၾကရၿပီျဖစ္ရာ အသက္ ၆ဝ နီးပါးရွိ ဦးေအာင္ဇံသည္ ကဒတ္ဥမ်ား ကိုစားၿပီး အဆိပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဟာင္း ဦးစိုးေအာင္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ျမင့္(ေခၚ) ဖြားဖြားသည္လည္း အစာငတ္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ သာယာဝတီခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဦးစံထြန္း၊ ေအာင္ႏိုင္တပ္မွ ၫြန္႔ေမာင္(သိမ္ဆိပ္)တို႔သည္လည္း အစာငတ္၍ ေသခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဟာင္း၊ ေဆးမွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးေအာင္သည္လည္း အားျပတ္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရ  သည္။၃
အလင္းေရာင္စခန္းသည္ ဗကပ ဗဟိုႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  တိုင္းခ႐ိုင္  အသီးသီးႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း တသီးတျခားျဖစ္ၿပီး အဆက္အသြယ္ ျပတ္ကာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးခြင္အတြင္းပိတ္မိ ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  သခင္ဇင္ႏွင့္  သခင္ခ်စ္တို႔သည္ ဗဟိုေဆးေက်ာင္းကို မည္သို႔မွ် ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ခဲ့ေပ။  ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ပင္လွ်င္  တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ တေျပးတည္းေျပးေနရခ်ိန္ ျဖစ္သည္။   ျပည္ပျပန္  မစိန္ဝင္းႏွင့္  ျပည္ပျပန္ Óဏ္ေက်ာ္တို႔သည္လည္း  အလင္းေရာင္စခန္းကို ကယ္တင္ရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။ ေတာင္ယာ ပ်က္တစ္ခုမွ ဆန္တစ္ျပည္ေက်ာ္ခန္႔ရွာ၍ ရရာ အမ်ား စုက ကေလးမ်ားကို ဦးစားေပး၍ ေကြၽးရန္ အဆိုျပဳ ၾကေသာ္လည္း ျပည္ပျပန္ မစိန္ဝင္းက လူႀကီးမ်ားကို သာ ေကြၽးရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျပန္သည္။
အလင္းေရာင္စခန္းသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ တစ္ေႏြ လံုး၊ တစ္မိုးလံုး အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ေရွာင္တိမ္း ေျပးလႊားေနခဲ့ရသည္။ ျပည္သူလူထုက လက္မခံေသာ ေၾကာင့္လည္း ေျပးစရာေျမမွာ တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္ (၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မွ အမွတ္ (၁ဝ၆) ေျချမန္တပ္ရင္း စစ္ေၾကာင္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ သတင္းေပးခ်က္အရ အလင္းေရာင္ စခန္းကို ဝိုင္းမိေတာ့သည္။ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရာ ျပည္ပ ျပန္မစိန္ဝင္း၊ ျပည္ပျပန္ ဥာဏ္ေက်ာ္၊ ျပည္ပအမ်ဳိးသမီးမ႐ႈေမ(ေခၚ)ျမျမ၊ မခင္မာ၊ ေဒၚတင္ႏွင့္တင္စိုးတို႔  ေျခာက္ဦးေသဆံုးသြားရေတာ့သည္။ အလင္းေရာင္ စခန္းမွ မိန္းမမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ က်န္အင္အားစု အားလံုး လက္နက္ခ်ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ၾကင္နာယုယစြာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကေလသည္။၁
ဤသို႔ျဖင့္ ဗကပဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၏အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ အလင္းေရာင္ စခန္း (ေခၚ) ဗဟိုေဆးေက်ာင္း (သို႔မဟုတ္) ဗဟိုေဆး႐ံုသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္မႈျဖင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရ ေလေတာ့သည္။
ေအာင္စိုးမိုးစစ္ဆင္ေရး
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အဓိကအင္အားစုမ်ားသည္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသႀကီးကို အေျခခံေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူး႐ိုးမသည္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္း ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ ေဒသႀကီးႏွစ္ခုအၾကားတြင္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ တန္းလ်က္တည္ရွိေနရာ အလ်ားမိုင္ ၁၅ဝခန္႔ရွိသည္။ အနံမွာ ၁၅ မိုင္မွ မိုင္ ၄ဝ ခန္႔အထိ က်ယ္ဝန္းၿပီး ေတာေတာင္ လွ်ဳိေျမာင္မ်ား ထူထပ္႐ႈပ္ေထြးေနသည္။ ေတာင္ထိပ္ ေတာင္ထြတ္မ်ားမွာ အျမင့္ေပ ၅ဝဝ မွ ၃ဝဝဝ ခန္႔အတြင္း တည္ရွိၾကသည္။ အဖိုးတန္ သစ္၊ ဝါးႏွင့္ သဘာဝေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားလည္းေပါမ်ားလွ သည္။
ပဲခူး႐ိုးမေပၚတြင္ လူေန ထူထပ္ျခင္း မရွိေပ။ အစုလိုက္အေဝးလိုက္ စုေပါင္းတည္ထားေသာ ရြာစု ရြာေဝးက နည္းပါးၿပီး တစ္ရြာခ်င္း ႏွစ္ရြာခ်င္းသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲရာ ေတာင္ေပၚႏွင့္ လွ်ဳိေျမာင္မ်ားတြင္ တည္ရွိေလ့ရွိသည္။ ရြာစုရြာေဝး အေနႏွင့္ ျဖဴးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚခုနစ္ရြာရွိၿပီး ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚ(၁၄)ရြာရွိသည္။ ပဲခူးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚ ကိုးရြာရွိသည္။ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ တို႔သည္ ေတာင္ေပၚ ကရင္ရြာမ်ားကို အေျခခံေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးႏွစ္ရွည္လမ်ား ရပ္တည္လာခဲ့ၾက သည္။ ပဲခူး႐ိုးမဝန္းက်င္တြင္ ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ား ေသာ ရြာႀကီးေပါင္း ၁၂၅ဝဝ ေက်ာ္တည္ရွိရာ ဗကပ ႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔အဖို႔ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ဆက္ေၾကး ေငြအတြက္မပူခဲ့ရေပ။ ပဲခူး႐ိုးမဝန္းက်င္ ေတာင္ေျခ ေျမျပန္႔ေဒသမွ  ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား၊  ပဲခူး႐ိုးမ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းမွ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ပဲခူး႐ိုးမ အေနာက္ျခမ္းမွ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေကအင္န္ယူႏွင့္ ဗကပမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသတြင္ လူဦးေရ သံုးသန္းခန္႔မီွတင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကရာ ထိုတိုင္းရင္းသား လုပ္သားျပည္သူမ်ား၏ ဆန္ေရစပါး ရိကၡာႏွင့္ ဆက္ေၾကးေငြမ်ား ကိုရယူၿပီး ပဲခူး႐ိုးမေပၚ၌ ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ႀကီးစိုးခဲ့ၾကေလသည္။
ဗကပ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွစတင္၍ 'ေလးႏွစ္အတြင္း စစ္အႏိုင္တိုက္ေရး စီမံကိန္း'ကိုခ်မွတ္ ၍ 'ပဲခူး႐ိုးမလြတ္ေျမာက္ေရးသည္ အဓိကႏွင့္ပထမ ျဖစ္သည္'ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပတို႔ ၏ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေပ။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ  မ်ားကို ခ်မွတ္၍ ဗကပ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ရန္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ႏိုင္စစ္ဆင္ေရး၊ ၁၉၆၈  ခုႏွစ္တြင္  ျပည္သာယာစစ္ဆင္ေရး၊ သီဟစစ္ဆင္ေရး၊ ေတဇစစ္ဆင္ေရး၊ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ တံခြန္စစ္ဆင္ေရး၊ ဇဲြသတၱိစစ္ဆင္ေရး၊ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ေနမင္းစစ္ဆင္ေရး၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အလင္း ေရာင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား သည္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ အထိုက္ အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည္။
ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုသည္ ႏိုင္ငံေရး အျမင္မက်ယ္မႈ၊ ဝါဒျဖန္႔ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းမႈ၊ မသိနားမလည္မႈတို႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သံေယာဇဥ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဗကပႏွင့္ ေကအင္န္ယူ ပါတီ တို႔အားနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကရသည္။  ေသာင္းက်န္းသူမ်ား စားေသာက္ေနထိုင္ ေရးအတြက္ ရိကၡာအကူအညီေပးခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားလႈပ္ရွားမႈ သတင္း ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ဆက္သားအျဖစ္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ယူခဲ့ၾကရသည္။ စခန္းေထာက္ လုပ္ေပးျခင္း၊ လမ္းျပေပးျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းေစရန္ သိုဝွက္ေပး ျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ကူညီခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ဆံုး ပဲခူး႐ိုးမေဒသရွိ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕သည္ ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္ ဗကပမ်ား၊ ေကအင္န္ယူပါတီ ဝင္မ်ား၊ အမာခံေက်ာ႐ိုးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ယူထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၾကရသည္။
သို႔ေသာ္ ဗကပတို႔၏ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္ (ေခၚ)လူသတ္ဝါဒသည္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္႐ံုသာ မကဘဲ ျပည္သူလူထုကိုပါ ထိပါးသတ္ျဖတ္လာေသာ အခါ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ေပ။ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ လူသတ္ဝါဒတြင္ အစေတးခံ ခဲ့ၾကရေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္း သားျပည္သူမ်ားမွာ မေရ မတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ မ်ားျပားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ လက္တဲြ၍ တစ္စတစ္စ ပါဝင္လာၾကရာမွ ရန္သူ ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ငန္းသည္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့သည္။
တပ္မေတာ္သည္ ပဲခူး႐ိုးမရွိ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္  ပဲခူး႐ိုးမေဒသ  အထူး စစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ပဲခူး႐ိုးမ ရန္သူ ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး စီမံခ်က္ကိုလည္း ေရးဆဲြခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပဲခူး႐ိုးမေဒသအထူးစစ္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္၏ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးမွာ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာန ခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္အုန္းျဖစ္သည္။ ပဲခူး႐ိုးမ ေဒသအထူးစစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္သည္ ေတာင္ေပၚ (၁၄)ရြာ  ေျပာင္းေရႊ႕ေရးကို  ရဲႏြယ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ခက္ခဲစြာ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာကိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖင့္ ဗကပတို႔၏ အေျခခံေဒသတစ္ခုသည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္အုန္းသည္ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္တိုင္းမွဴးတာဝန္မွ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး တာဝန္သို႔  ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ယူသြားေသာအခါ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းတင္သည္ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ျဖစ္လာၿပီး    ပဲခူး႐ိုးမအထူးစစ္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္၏ စစ္ဆင္ေရးမွဴးျဖစ္လာသည္။
ပဲခူး႐ိုးမေဒသ ေသာင္းက်န္းသူ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္  အမွတ္ (၇၇)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္တို႔သည္ ပဲခူး႐ိုးမရန္သူ ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္  နယ္ေျမစိုးမိုးေရး  စီမံခ်က္အရ ေအာင္စိုးမိုး စစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ကာကြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးသည္ ျပည္သူ႔စစ္နည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေစခဲ့သည္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။
(က)    ရိကၡာျဖတ္ေတာက္ျခင္း။
(ခ)     ဆက္ေၾကးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း။
(ဂ)     ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက ေသာင္းက်န္း သူမ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ျခင္း။
(ဃ)    ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားကို ခုခံေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း။
ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏  စီးပြားေရးဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ စစ္ေတာင္းျမစ္ဝွမ္း စီမံ ကိန္းႀကီးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရဲႏြယ္စီမံကိန္းသည္ အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ ပဲခူး႐ိုးမမွ စစ္ေတာင္းျမစ္ အတြင္း သို႔ စီးဆင္းေနေသာ ဆင္ေသေခ်ာင္း၊ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း၊ ဆြာေခ်ာင္း၊ ခေပါင္းေခ်ာင္း၊ ျဖဴးေခ်ာင္း၊ ကြင္းေခ်ာင္း၊ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္ပင္ မိုးရာသီတြင္ ေရႀကီး ၿပီး ေရလွ်ံေလ့ရွိသည္။ ရဲႏြယ္စီမံကိန္းသည္ စစ္ေတာင္း ျမစ္၏ေခ်ာင္းမႀကီး ၁၂ ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရဲႏြယ္ ေခ်ာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ရဲႏြယ္စီမံကိန္းသည္  ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ႀကီး၏ အကူအညီျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ရဲႏြယ္စီမံကိန္း အရ အျမင့္ေပ ၁၆၆ ေပျမင့္ၿပီး ဧကေပ ၈ဝဝဝဝဝ ေရေလွာင္အားရွိသည့္ တာတမံႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္ရာ ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာသည္ ေရေအာက္သို႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား နစ္ျမဳပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။၁
ရဲႏြယ္ေရေလွာင္ဆည္ႏွင့္ ျပြန္တန္ဆာလြင္ျပင္ ေရေဘးကာကြယ္ေရး စီမံကိန္း(ရဲႏြယ္စီမံကိန္း) အရ ေတာင္ေပၚ ၁၄ရြာကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္-
(က)    ညာပလားရြာ
(ခ)     ကိုင္းေခ်ာင္းရြာ
(ဂ)     သစ္ႀကီးရြာ
(ဃ)    ထန္းတပင္ရြာ
(င)     သစ္ေထာက္မရြာ
(စ)     ပေဒသာရြာ
(ဆ)    ဗႏၶေယာ္ရြာ
(ဇ)     ႐ုန္းပင္သာရြာ
(စ်)     ဇဟားရြာ
(ည)    သံပုရာခုန္ရြာ
(ဋ)     ေခ်ာင္းခြရြာ
(ဌ)     စလူေျမာင္ရြာ
(ဍ)     ဥတိုရြာ
(ဎ)     ဝါမီးရြာ
တပ္မေတာ္သည္  ေတာင္ေပၚ  ၁၄ ရြာအား ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ေရတြင္းျဖဴသို႔ စနစ္တက် ေရႊ႕ေျပာင္းေပးၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဗကပဗဟိုႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတို႔သည္ ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာမွ ရိကၡာႏွင့္ ဆက္ေၾကးမ်ား မရႏိုင္ေတာ့သည့္ အျပင္ လံုးဝလည္း အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားခဲ့ရေတာ့သည္။ ပဲခူး႐ိုးမေဒသေပၚရွိ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားမွ လည္း ရန္သူကို အေတြ႕မခံၾကေတာ့သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္သူကို ကြက္ျပည့္နင္း ေခ်မႈန္းေရး မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္လာၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ ေအာင္စိုးမိုး စစ္ဆင္ေရးႀကီးသည္ ပဲခူး႐ိုးမေဒသမွ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား အၿပီးအပိုင္သုတ္သင္ ေခ်မႈန္းရန္ ျပင္ဆင္ စိုင္းျပင္းေနၿပီျဖစ္ေလသည္။
ေလးကထိတိုက္ပြဲ(လွ်ပ္စီးစစ္ဆင္ေရး)
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္ဇင္သည္ ေျပးရင္းလႊားရင္း သြားတုအံကပ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ အစာမစားႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ေအာင္ေငြ(ေခၚ) ရဲေဘာ္ ေအာင္က ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္မွ သြားစိုက္ဆရာဝန္ သန္းဝင္း ဆိုသူကို သခင္ဇင္ထံ ေစလႊတ္ေပးခဲ့ရသည္။ ဗကပဗဟို ဌာနခ်ဳပ္သည္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ဆားျပင္ရြာ၏ ေနာက္ေၾကာ ျမရာပင္ေၾကာေပၚရွိ ေလးကထိေျမာင္ တြင္ စခန္းခ်ခိုေအာင္းေနသည္။ သခင္ဇင္၏သြားမ်ား ကို ျပန္စိုက္ေပးၿပီးေသာအခါ သန္းဝင္းသည္ ေအာင္ ေဇယ်တပ္မွ ႏိုင္ငံေရးမွဴး သိန္းထြန္း၊ တပ္မွဴး ျမဟန္၊ ရဲေဘာ္ေဌး၏သားႀကီး ေမာင္ခိုင္၊ မက်င္ေသာင္းစေသာ ဗကပမ်ားကို ေရႊသြားမ်ား စိုက္ေပးခဲ့ရေသးသည္။ ေအာင္ေဇယ်တပ္မွ သန္းဝင္းအား လံုျခံဳေရးအရ သတ္ျဖတ္ရွင္းလင္းပစ္ရန္ စီစဥ္ေသးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေအာင္ေဇယ်တပ္မွာအေျခအေနမေကာင္းေတာ့သျဖင့္လက္နက္ခ်သူမ်ားျပားလာသည္။ သြားစိုက္ဆရာဝန္ သန္းဝင္းသည္လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ အမွတ္(၇၇) ေျချမန္  တပ္မဌာနခ်ဳပ္သည္  ဗကပ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အား တိုက္ခိုက္ရန္ လွ်ပ္စီးစစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။လွ်ပ္စီးစစ္ဆင္ေရးတြင္ အမွတ္(၁ဝ၆) ေျချမန္တပ္ရင္း စစ္ေၾကာင္းႏွင့္  အမွတ္  (၁ဝ၁)  ေျချမန္တပ္ရင္းစစ္ ေၾကာင္းတို႔အျပင္ ကြန္မန္ဒိုစစ္ေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္တြင္ ဗကပ ဗဟိုစခန္းျဖစ္သည့္ ေလးကထိစခန္းကိုဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္လိုက္ရာအတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္၏ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္သား ပုတင္ေသဆံုးၿပီး ဗကပဗဟိုသည္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖင့္ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးရေတာ့သည္။ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္ သည္ ေလးကထိစခန္းတိုက္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတိုင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္-
ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ ေလးကထိစခန္း အတိုက္ခံရတာ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ နိဂံုးခ်ဳပ္
ညာပလား*(ညာပလား = ေတာင္ေပၚ(၁၄)ရြာအနက္မွ တစ္ရြာ။)  ပတ္ဝန္းက်င္ကို အားရေအာင္ ရွင္းၿပီးေနာက္ ရန္သူဟာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခု လုပ္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့ ''ပါတီဗဟိုဟာ ပဲခူးေခ်ာင္းဖ်ားေရာက္ၿပီး မဟာမိတ္**(မဟာမိတ္ = ေကအင္န္ယူပါတီ။)  အကူအညီနဲ႔ ခိုေအာင္းေန လိမ့္မယ္''ဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီအစီအစဥ္အရ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္မွာ လွ်ပ္စီးစစ္ဆင္ေရးကို ႐ုပ္သိမ္း၊ ေထာက္လွမ္း ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ေျမာက္ဘက္လႊတ္သတင္း စံုစမ္းခိုင္းၿပီး အကယ္၍ သတင္းထပ္ရရင္ သတင္းေပၚမူတည္ၿပီး ပါတီဗဟိုကို ဆက္လက္ ေခ်မႈန္းဖို႔ သူတို႔ႀကိဳးစားၾကျပန္တယ္။
ဒါေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕ဟာလည္း ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္မွာ က်ီး မႏိုး၊ ခ႐ုေခ်ာင္း၊ ထန္းလက္ကုန္း၊ ဝါးတစ္လံုးနဲ႔ ေပါက္လင္းပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာသတင္းမွ ေထာက္လွမ္း လို႔မရခဲ့ဘူး။
ပါတီဗဟိုစခန္းအတိုက္ခံရတာဟာ စစ္ဆင္ ေရးအရေျပာရင္ ေျပာပေလာက္ေအာင္ ဆံုး႐ံႈး မႈမရွိေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာရရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးနာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။
(၉၉)၊ (၈၈) ရန္သူတပ္မေတြဟာ သံုးႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေခါင္းမေဖာ္ႏိုင္ဘဲ ထိပ္ၿပဲေခါင္းကဲြ ခံေနရတဲ့အေျခအေနကေနၿပီး ကြၽန္ေတာ္   တို႔ရဲ႕ အဓိကတပ္ႏွစ္တပ္ျဖစ္တဲ့ ေအာင္ေဇယ်၊ ေအာင္ႏိုင္တို႔ဟာ ရွမ္းစု၊ ငပန္းအင္းတိုက္ပဲြ ေတြမွာဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီး အခုတစ္ခါ ပါတီဗဟိုအတိုက္ ခံရေတာ့ ရန္သူအတြက္ အသက္႐ွဴေပါက္ရၿပီး ေခါင္းေထာင္လာႏိုင္လို႔ပဲ။
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္သူက ''ပဲခူး႐ိုးမ ဗကပ တပ္အေျခအေနဟာ ၇၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွာ အရွိန္ အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမလက်ေတာ့ ရွမ္းစုတိုက္ပြဲ၊ ငပန္းအင္းတိုက္ပဲြအၿပီး အရွိန္က်လာတယ္။ ၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လက်ျပန္ ေတာ့ ပါတီဗဟိုစခန္းကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ သိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးအကဲသာ မႈဟာ မိမိတို႔လက္ထဲ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနဟာ ဗကပတို႔ စတင္ၿပိဳလာတဲ့ကာလျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႔အမွား ေၾကာင့္ ဗကပသက္ဆိုးရွည္ႏိုင္တယ္။ စစ္ေျမ ျပင္စည္းကမ္းနဲ႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕မ်ားက စနစ္တက် လိုက္နာေရးဟာ အေရးအႀကီးဆံုးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီ''လို႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။
ဒါကိုၾကည့္ရင္ စခန္းအတိုက္ခံရတာဟာ စစ္ေရးအရေျပာပေလာက္ေအာင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိ ေပမယ့္ စစ္ေရးအကဲသာမႈဟာ ဘယ္သူ႕လက္ ထဲေရာက္မလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာအျဖစ္နဲ႔ ရန္သူက ၾကည့္တယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ပဲ ၾကည့္ရမွာျဖစ္တယ္။
ဒီေနရာမွာ သူတို႔ေျပာတဲ့အတိုင္း မဟုတ္ေစ ကာမူ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္လာရတယ္ဆိုတဲ့ အျဖစ္ကေတာ့ ေရာက္လာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ားႀကီးနာတယ္လို႔ ေျပာတာ ျဖစ္တယ္။
ေအာင္ေဇယ်၊ ေအာင္ႏိုင္တို႔ မေရွးမေႏွာင္း အ႐ံႈးပြဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ရၿပီး တစ္ဆက္တည္း ပါတီ ဗဟိုအတိုက္ခံရတာဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ား ႀကီးနာတာမွန္ေပမယ့္ ရန္သူသံုးသပ္သလို ဗကပစတင္ၿပိဳၿပီ၊ စစ္ေရးအကဲသာမႈဟာ သူတို႔ ဘက္ေရာက္ေနၿပီဆိုတာကေတာ့ ရန္သူရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္မွ်သာျဖစ္တယ္။ အေျခအေနဟာ မိမိတို႔ဘက္မွာပဲ ေကာင္းမြန္လ်က္ပဲရွိဆဲပဲ။ စစ္ေရးအကဲသာမႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ထဲ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လႈပ္ေတာ့လာတယ္၊ ခုလိုျဖစ္ရတာဟာ  အေျခအေနေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ေခါင္းေဆာင္မႈအမွားေၾကာင့္သာျဖစ္တယ္။
ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ ရန္သူကို အထင္ေသးလို႔ ေတာ့ မျဖစ္ပါ။ စစ္ေရးအကဲသာမႈျပႆနာ၊ တစ္နည္းဆိုေတာ့ ရန္သူ႔အလွည့္ေပးမလား၊ မေပးဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းေမးလာတဲ့ အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့အေျခအေနကို သေဘာေပါက္ၿပီး မိမိအတြင္းက စစ္ေျပးအေတြးအေခၚနဲ႔စစ္ေျပး အေတြးအေခၚ  မစြန္႔ႏိုင္သူ၊  အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအတြင္းရွိ ရဲေဘာ္ေတြကို နာလန္ မထူႏိုင္ေအာင္တိုက္ၿပီး ရဲသံုးရဲစိတ္ဓာတ္ကို တစ္ဆင့္ျမႇင့္ စိုက္ထူကာ ရန္သူကို ဆက္တိုက္ ေခ်မႈန္းသြားဖို႔ မုခ်လုပ္ရမယ္။ ေခါင္းေမာ့လာတဲ့ ရန္သူကို ေနာက္ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းမေမာ္ ႏိုင္ေအာင္ ခ်ပစ္ရမယ္။ တိုက္တိုင္းေအာင္ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ရန္သူေတြ ကိုေခ်မႈန္းရင္း ႀကီးထြားလာခဲ့တယ္။ ေခ်မႈန္း လ်က္လည္း ရွိတယ္။ ေရွ႕ကိုလည္း ဆက္လက္ ၿပီး ေခ်မႈန္းသြားမွာျဖစ္တယ္။
အတိုက္ခံရတာရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း
အခုလို ပါတီဗဟိုစခန္းအတိုက္ခံရတာဟာ ေကာင္းသလား၊ မေကာင္းဘူးလား၊ ျဖစ္သင့္ သလား၊ မျဖစ္သင့္ဘူးလား၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္လာရသလဲဆိုတာေတြကို သံုးသပ္ဖို႔လို တယ္။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာျဖစ္တယ္။
လက္နက္ကိုင္ တိုက္ေနရတဲ့ကာလမွာ ''ပါတီ ဗဟိုစခန္းအတိုက္ခံရတာမ်ဳိး လံုးဝမရွိရဘူး၊ မရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္လို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဒါေပမဲ့ ထားရမယ့္သေဘာထားက အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ မိမိရဲ႕ထူးျခားမႈအရ (ႏိုင္ငံေရးအရ နစ္နာမႈ)အတုိက္မခံရေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရမယ္။ အတိုက္ခံရရင္လည္း အခုထက္ ပိုၿပီး ရန္သူအထိနာေအာင္ အခြံခ်ည္းရေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ ျဖစ္တယ္။
လွ်ပ္စီးစစ္ဆင္ေရးမွာ မိမိတို႔အတိုက္မခံရ ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးလားဆိုရင္ေတာ့  လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ရန္သူစစ္ဆင္ေရးကို ႀကိဳၿပီး အကဲခတ္ ႏိုင္လို႔ျဖစ္တယ္။
တိတိက်က် ရန္သူ႕သတင္းကို တစ္ရက္ လံုးလံုး ႀကိဳရတယ္။  ဒါသာမဟုတ္ဘူး ရန္သူ႕ စစ္ဆင္ေရးလာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို တစ္ပတ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ႏွစ္ပတ္နီးပါး ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ လို႔ရတယ္။
ဒါျဖင့္ရင္ ဘာေၾကာင့္ မိမိတို႔ အတိုက္မခံ ရေအာင္ မလုပ္သလဲ။ ဒါကေတာ့ မိမိတို႔ဟာ မူလက ရန္သူကို အထင္ေသးမႈကလည္းရွိ၊ ရင္ဆိုင္လာရတဲ့ အခက္အခဲေတြကိုေၾကာက္ၿပီး အဆင္ေျပေရးအတြက္ အခ်ိန္ယူလြန္တာ လည္းရွိတာေၾကာင့္  အခုလိုျဖစ္ရတာျဖစ္ တယ္။
(ဗကပ ဥကၠ႒ သခင္ဇင္၏ လက္ေရးမူ)
သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒သခင္ဇင္ ၏  ဗဟိုစခန္းကို  အတိုက္ခံရျခင္းမွာ ေလးကထိ တိုက္ပြဲသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ သခင္သန္းထြန္းက်ဆံုးၿပီး အဘက္ဘက္မွ ခြၽတ္ယြင္းလာေသာဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုသည္ အေဝးေရာက္ပါတီမွ ဖန္တီးလာေသာ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပမ်ားေၾကာင့္ အသက္႐ွဴႏိုင္သလိုျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခါနီးအေျခအေနမွ ဆက္လက္ေတာက္ေလာင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ေလးကထိစခန္း အတိုက္ခံရၿပီး ေနာက္တြင္ကား အေျခအေနမွာ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာျပန္သည္။ ဗကပဗဟိုသည္ ေလးကထိစခန္း အတိုက္ခံရၿပီးေနာက္  ေတာင္ေပၚ  ၁၄  ရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ရိကၡာအခက္ အခဲေၾကာင့္လည္း ဗကပမ်ားမွာ စိတ္ဓာတ္ က်ဆင္းၿပီး အင္အားခ်ည့္နဲ႔ လာသည္။ ဗကပ၊ မဒညတ ပူးတြဲေအာင္ႏိုင္တပ္သည္လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္တြင္ အမွတ္(၁) ရွမ္းေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္းႏွင့္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ငပန္းအင္း၌ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အထိ နာၿပီး  ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္။  ထိုအခ်ိန္တြင္ သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္သည္ ေအာင္ႏိုင္တပ္၏ ႏိုင္ငံ ေရးမွဴး ရဲေဘာ္သက္အား စစ္ေျပးသမား ကြန္ျမဴနစ္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးဖ်က္ဆီးေရးသမား၊ ဓနရွင္ကိုယ္စား လွယ္ဟူေသာစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီးျဖစ္ေနသည္။ (၁။ ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၀၇။)
ရဲေဘာ္သက္သည္ ငပန္းအင္းတိုက္ပြဲ မတိုက္မီကပင္ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ျဖင့္ အေရးယူခံရ ေတာ့မည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိၿပီး ျဖစ္ေနသည္။ ရဲေဘာ္သက္သည္ ငပန္းအင္းရွိ အမွတ္(၁)ရွမ္း ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း စခန္းအားမတိုက္ခိုက္မီ စစ္ထြက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။''ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီအခ်ီမွာ ရဲေဘာ္တို႔ ေရွ႕မွာ စိစစ္ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး၊ အျပတ္ပါပဲ၊ ကြၽန္ေတာ္ အသက္ကိုေပးၿပီး စိစစ္သြားပါ႔မယ္''
ရဲေဘာ္သက္သည္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္အရ အမ်ားေရွ႕တြင္ စိစစ္ရျခင္း၊ အပုပ္ခ်ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းတို႔ကို   ရင္ဆိုင္မေနလိုေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ငပန္းအင္းတိုက္ပြဲတြင္ ကြင္းျပင္၌ အထီး တည္းရပ္၍ အေသခံသြားခဲ့ေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္ မဒညတ ပူးတြဲတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ျဖစ္သည့္ ေအာင္ႏိုင္တပ္၏ အဓိကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ရဲေဘာ္သက္က်ဆံုးၿပီး ေအာင္ႏိုင္တပ္လည္း ဝါးအစည္းေျပသကဲ့သို႔ ကစဥ့္ ကလ်ားျဖစ္သြားရသည္။ ထို႔အတူပင္ ေအာင္ေဇယ် တပ္သည္လည္း အမွတ္(၁ဝ၅) ေျချမန္တပ္ရင္း၏ တိုက္ခိုက္မႈကိုခံရသျဖင့္ ၿပိဳကဲြသြားခဲ့ရသည္။
သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔သည္ ေအာင္ႏိုင္တပ္ ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ေအာင္ေဇယ်တပ္ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ပါတီဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္ အတိုက္ခံရျခင္းတို႔အတြက္ အေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေရးအရ ႐ံႈးနိမ့္မႈမ်ား အေျဖသည္ ျပည္ပျပန္ ရဲေဘာ္ရွိန္(ေခၚ) ေစာလြင္(ေခၚ) ျမရွိန္(ေခၚ) ဝူမင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဗကပဗဟိုက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ရွိန္သည္ ျမင္းျခံဇာတိျဖစ္ၿပီး အခ်က္ျပဆက္ သြယ္ေရးတပ္မွ ေတာခိုခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္အတူ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ပညာေတာ္ သင္သြားၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ရွိန္သည္ ပါတီတြင္းအုပ္စုတိုက္ပြဲ၊ ဂိုဏ္းတိုက္ ပြဲမ်ားကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျပည္ပေရာက္ဗဟို ေကာ္မတီမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျပားမႈမ်ားကိုလည္း စာတမ္းမ်ားေရး၍ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ တြင္လည္း ပါတီ၏မ်က္ေမွာက္ေပၚလစီမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္အမည္ရွိ စာတမ္းကိုေရးသား၍ သခင္ဇင္ ႏွင့္ သခင္ခ်စ္ကို ေဝဖန္ခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ရွိန္သည္ ေအာက္ပါစြဲခ်က္မ်ား ကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့သည္-၃
(က)    ျမရွိန္ဟာ ၆၄ လမ္းစဥ္ ဆန္႔က်င္ေရး သမား။
(ခ)     ပါတီဥကၠ႒ ဆန္႔က်င္ေရးသမား။
(ဂ)     မာ့ခ္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ၊ ျပည္ပအေတြး အေခၚ  ဆန္႔က်င္ေရးသမား။
(ဃ)    လူငယ္အားသစ္ အမ်ဳိးသမီး ဖ်က္ဆီးေရး သမား။
(င)     အခြင့္ထူးခံ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ ဇိမ္ခံေရး သမား။
(စ)     ပါတီတြင္း ဓနရွင္ လူတန္းစား ကိုယ္စား လွယ္၊ မာ့ခ္စ္ လီနင္ဝါဒ၊ ျပည္ပအေတြး အေခၚ ဆန္႔က်င္ေရးသမား။
ရဲေဘာ္ရွိန္သည္ တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား ရဲေဘာ္ေဌး၊ ဂိုရွယ္(ေခၚ) ဘတင္၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္၊ သခင္သန္းၿမိဳင္တို႔၏ ဂိုဏ္းသားျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ေသဒဏ္ေပးျခင္းခံရသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ တပ္နီလူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ရဲေဘာ္ရွိန္(ေခၚ) ျမရွိန္ကို လည္ပင္းလွီး၍ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္သည္။
သခင္ဇင္ႏွင့္  သခင္ခ်စ္တို႔သည္  ပါတီတြင္း စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး က်ဆံုးလာမႈမ်ားအား ျဖဳတ္ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ပင္ ဖာေထးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ရွိန္ကို  သတ္ျဖတ္ႏိုင္ျခင္းအား  ပါတီတြင္း ေအာင္ပြဲဟုဆိုကာ ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗကပေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ အစဥ္အလာရွိသူမ်ားမွာ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ေသသူေသ၊ တိုက္ပြဲ တြင္ က်သူကက်၊ လက္နက္ခ်သူကခ်ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ မႈမ်ားစြာ ခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ ရွိေၾကာင္းကိုမူ သခင္ဇင္တို႔ လူစု သတိမထားမိခဲ့ၾကေပ။
တာတလူတိုက္ပြဲ
ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာအား  ရဲႏြယ္စီမံကိန္းအရ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာေသာအခါ ဗကပမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာတြင္ ေျခမခ်ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းဖ်ားမွ ပဲခူးေခ်ာင္းဖ်ားေတာင္ေပၚ ကိုးရြာတည္ရွိရာ တာတလူ ေျမာင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗကပ  ဗဟိုသည္ ေအာင္ႏိုင္တပ္၊ ေအာင္ေဇယ်တပ္မ်ားႏွင့္ လည္း အဆက္အသြယ္ျပတ္၍ ေနေလၿပီ။ အလင္း ေရာင္စခန္းႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပဗဟိုသည္ ေအာင္ႏိုင္တပ္၊ ေအာင္ေဇယ်တပ္ႏွင့္ အလင္းေရာင္စခန္းတို႔ တစ္တပ္ ႏွင့္ တစ္တပ္၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ ဆက္စပ္၍ တပ္မေတာ္ ထိုးစစ္မ်ားကို ႐ိုက္ခ်ဳိးေနၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆထားခဲ့ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာင္ႏိုင္တပ္ႏွင့္ ေအာင္ေဇယ် တပ္မ်ားျဖင့္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕ သိမ္းပိုက္ေရး၊ ျပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕ သိမ္းပိုက္ေရးမ်ားကို စီမံခ်က္ေရးဆဲြရန္ စီစဥ္ေနခဲ့ၾက သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ရဲေဘာ္သက္ က်ဆံုးၿပီးေအာင္ႏိုင္ တပ္သည္ ၿပိဳကဲြေနၿပီျဖစ္သည္။ ေအာင္ေဇယ်တပ္မွာ လည္း ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနေပၿပီ။ အလင္းေရာင္ စခန္းမွာလည္း စစ္ဆင္ေရးခြင္ အတြင္း သီးျခားပိတ္မိ ၿပီး အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဗကပ ဗဟို ဌာနခ်ဳပ္သည္  တာတလူ စခန္းတြင္ အေျချပဳလ်က္ရွိရာ အင္အား ၆၂ ဦးပါဝင္သည္။ ဥကၠ႒သခင္ဇင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္သည္ ဗဟိုစခန္းတြင္ အတူ တကြရွိေနသည္။ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဌာနရွိေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္ေနသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၁၈ရက္နံနက္ ၄ နာရီ ၁ဝ မိနစ္တြင္ အမွတ္(၆)ေျခလ်င္တပ္ရင္းႏွင့္ ကြန္မန္ဒို(၇ဝ၇) စစ္ေၾကာင္းသည္ တာတလူစခန္းအား ေလးဖက္ေလးတန္မွ ဝုိင္းဝန္းတုိက္ခိုက္ၾက ေတာ့သည္။ ဗကပဗဟုိသည္ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္သြားရာ အစုေလးစုကြဲၿပီး တသီးတျခားစီဆုတ္ခြာၾကရသည္။ သခင္ဇင္ေခါင္း ေဆာင္ေသာအစုတြင္ ဥာဏ္ျမင့္(ေခၚ)စံမတူ*(ဥာဏ္ျမင့္(ေခၚ)စံမတူသည္ ေက်ာက္ႀကီးေဒသမွ  မိဘမဲ့ကေလးျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ျမင့္၏ညီ Óဏ္တင့္   (၅)ႏွစ္သည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွ မန္းဘစိန္တို႔က ဗဟိုေနာက္ခ်န္စခန္းအားတုိက္ခိုက္စဥ္ ဒဏ္ရာျဖင့္  ဖမ္းမိၿပီး အရွင္လတ္လတ္ မီးဖိုတြင္းသို႔ပစ္ခ်သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။) (အသက္ ၇ ႏွစ္)၊ ရဲေဘာ္ေထြး(ေခၚ) သိန္းထြန္း(၈)ႏွစ္၊ ရဲျမင့္ (ေခၚ)တင္ထြန္း(၁ဝ)ႏွစ္၊ ရဲေဘာ္တင့္(ေခၚ) သက္ျပင္း (၁၁)ႏွစ္၊ ေသာ္က(ေခၚ)ဘလံု(၉)ႏွစ္ စသည့္ကေလး ငယ္မ်ားပါဝင္ၿပီး အင္အား၄၂ ဦးရွိသည္။ သခင္ဇင္တို႔ လူစုသည္ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေနေသာ ဗကပမ်ားအား ညာပလားရြာသားဦးေဒါင္းအား စုစည္းေစၿပီး ေနာက္ သစ္ႀကီးေျမာင္ဘက္ လမ္းေၾကာင္းမွ ကြင္းေခ်ာင္း လက္တက္ ဦးေရႊျပည္တဲအနီး မင္းလွေျမာင္သို႔ ဆုတ္ခြာ ခိုေအာင္းေနခဲ့ ၾကသည္။ သခင္ဇင္တုိ႔လူစုအား အနီး အနားေက်းရြာမ်ားမွ လံုးဝအကူအညီမေပးေတာ့သည့္   အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ ေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္ငူေဒသသို႔ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ ဆုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကေတာ့သည္။
သခင္ဇင္တို႔လူစုသည္ တာတလူမွဆုတ္ခြာခဲ့ၾကၿပီး အုတ္တြင္း-ေပါက္ေခါင္း မဟာဗ်ဴဟာ ကားလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္သုိ႔ဦးတည္လာခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကလည္း ထက္ၾကပ္ပင္ လိုက္၍ စစ္ဆင္ လ်က္ရွိၾကရာ ဝမ္းေခ်ာင္းကမ္းပါးတြင္ ေခတၱစခန္းခ် ေနၾကစဥ္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း၏ တုိက္ခိုက္ျခင္းကို ခံၾကရျပန္သည္။ လမ္းျပမ်ားထြက္ေျပးသြားေသာ ေၾကာင့္ ပိုမိုအခက္အခဲ ေတြ႕လာသျဖင့္ ဗကပဗဟိုသည္ အုတ္တြင္း၊ ပန္းတင္ေတာင္ရွိ အမွတ္(၄၈) ေျခလ်င္ တပ္ရင္းအနီးတြင္ ခိုေအာင္းေနၾကသည္။ ထိုစဥ္ ၾကယ္နီ တပ္မွ တင္ဟန္ထြက္ေျပးၿပီး လက္နက္ခ်သြားေလရာ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ သျဖင့္ ေတာင္ဘက္ေဇယ်ဝတီႏွင့္ ေညာင္ပင္သာ အေနာက္ဘက္ေၾကာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာ ၾကျပန္သည္။ အစာေရစာငတ္ျပတ္ၿပီး ထြက္ေျပးသူ၊ လက္နက္ခ်သူမ်ား တဖြဲဖြဲေပၚေပါက္လာရာ ဗကပ ဗဟုိတြင္ အင္အား ၃ဝ ခန္႔သာ က်န္ေတာ့သည္။ ၁။      (ဇင္-ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၄၊ ၃၁၅။)
ဗကပဗဟိုသည္ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ အစည္းအေဝးထိုင္ရာ သခင္ဇင္က ေအာင္စုိးမိုးစစ္ဆင္ေရးကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္ရန္ရဲသံုးရဲ စိတ္ဓာတ္(ေသရဲ၊ သတ္ရဲ၊ အႏိုင္ယူ ေခ်မႈန္းရဲရမည္)ကိုစုိက္ထူရမည္ဟု လမ္းၫႊန္သည္။ သခင္ဇင္က ဥာဏ္ျမင့္ အသက္(၇)ႏွစ္သည္ ေမ်ာက္ေခ်းခါးႏွင့္ ဆင္ဆီကိုခိုးစားသျဖင့္ ဥာဏ္ျမင့္ကို အေတြးအေခၚဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ အေရးယူရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ ဥာဏ္ျမင့္သည္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ခံရေသာ သာယာဝတီခ႐ုိင္တပ္မွဴး ဗိုလ္ မွဴးထြန္းလင္း၏ သမီးငယ္ မယဥ္ၾကည္၏သင္ၾကားေပး ခ်က္အရ ပါတီကိုပံုအပ္၍ အျပစ္ကိုဝန္ခံခဲ့ရသည္။
သခင္ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္သည္    ဗဟုိကင္းတပ္ တပ္မွဴးေအာင္ျမတ္ၾကည္ႏွင့္ေလးဦးအား စစ္ျမႇဴဆြယ္ ၍ အေရာင္ျပလႈပ္ရွားရင္းႏွင့္ ရိကၡာရွာေဖြရန္တာဝန္ ေပးလုိက္သည္။ ေအာင္ျမတ္ၾကည္တို႔အဖြဲ႕သည္ ငတ္ မြတ္မႈဒဏ္ကိုမခံႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ လ ၁၅ ရက္တြင္ ေညာင္ေလးပင္သို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး လက္ နက္ခ်သြားၾကသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္  ကမၻားနီရြာမွ ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာဘက္သို႔ ဗကပဗဟုိကို ေရႊ႕ေျပာင္း ၾကရျပန္သည္။ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္း၏လက္တက္လဲေခ်ာင္း တြင္ ေခတၱနားေနၿပီး နယ္ခံရဲေဘာ္ တင္က်န္ကို ရိကၡာ ရွာရန္ေစလႊတ္ၾကရျပန္သည္။  ၁၉၇၅  ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္တြင္ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း တာဝန္ခံ ေမာင္တင့္ေဆြကို က်ားဆြဲသြားသျဖင့္ အေသဆုိးႏွင့္ ေသရျပန္သည္။
ဗကပဗဟိုသည္   ပုိမို၍ေခ်ာက္ခ်ားလာၿပီး ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာမွ ထန္းတပင္ရြာအနီးသို႔ေရႊ႕လာ ရျပန္သည္။ တာတလူတုိက္ပြဲမွစတင္၍ ကြဲကြာသြား ေသာအတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္တို႔အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း အဆက္ အသြယ္မရေပ။ ရွမ္းျပည္နယ္ဗဟိုေကာ္မတီတာဝန္ခံ သခင္တင္ထြန္း(ေသဆံုး)၏သမီးႀကီး ဝါဝါ(ခ)မခင္ၿမိဳင္ ႏွင့္ မစံဦးတို႔သည္လည္း ကာဘိုင္ႏွစ္လက္ႏွင့္အတူ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ အမွတ္(၇၇) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္၏ သီဟစစ္ေၾကာင္းသို႔ အလင္း ဝင္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရိကၡာရွာသြားေသာ ရဲေဘာ္ တင္က်န္ျပန္မေရာက္ေတာ့သျဖင့္ ဒုိက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ မရမ္း ေခ်ာင္းအတြင္း ဆင္တစ္ေကာင္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က လိုက္လံတုိက္ခိုက္သျဖင့္ ေျပးၾကရျပန္ သည္။ သခင္ဇင္တုိ႔လူစုသည္ သံုးလၾကာမွ် အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ႏွင့္ေျပးလႊားေနခဲ့ၾကရသည္။ ထိုအေတာ အတြင္း လက္နက္ခ်သူမ်ားေပၚေပါက္လာရာ သခင္ ဇင္ႏွင့္အတူ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ လူ ၂ဝ ခန္႔သာ က်န္ရစ္ေလသည္။
အတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္သည္ တာတလူတိုက္ပဲြ တြင္ လူ ၁၃ ဦးျဖင့္ ကြဲသြားခဲ့သည္။ သခင္ခ်စ္တို႔လူစု သည္ ရဲႏြယ္ေခ်ာင္းတြင္သာ မွီခိုေနခဲ့ၾကရသည္။ ကိုင္း ေခ်ာင္းအနီးတြင္ အမွတ္(၁)ရွမ္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း က တုိက္ခိုက္ျပန္ရာ သခင္ခ်စ္တို႔လူစုမွေလးဦးကြဲသြား ျပန္သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္ တြင္  သခင္ခ်စ္အဖြဲ႕မွကြဲလာေသာ  ေတာခုိျပည္ပ ေက်ာင္းသား ရန္ကြန္လံု(ေခၚ)ထြန္းမင္း(ေခၚ)မင္းႏိုင္ သည္ ျမသာတဲမွရြာသားမ်ား၏ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ သခင္ခ်စ္ အဖြဲ႕မွကြဲေနသည့္ ဗကပဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ ထြန္းစိန္(ေခၚ)ဗာကယ္ကို ဗႏၶေယာ္ရြာအနီးတြင္ ဖမ္း မိျပန္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ သခင္ခ်စ္အဖြဲ႕ မွ ကြဲထြက္လာသူမ်ားသည္ အမွတ္(၆)ေျခလ်င္တပ္ရင္း စစ္ေၾကာင္းႏွင့္တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျပန္ရာ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးေသဆံုးရျပန္သည္။ တစ္ဦးတည္း က်န္ရစ္သူ မျမင့္ေဌး(ေခၚ) အျမင့္သည္ ႏွစ္လနီးပါးမွ် ေတာႀကီးမ်က္မည္းအတြင္း အငတ္ငတ္အျပတ္ျပတ္ ေျပးလႊားေနရာမွ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ဝ ရက္၌ အမွတ္(၁ဝ၄) ေျချမန္တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္းသို႔ အလင္း ဝင္လာခဲ့သည္။
အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္ႏွင့္ေျခာက္ဦးသာ က်န္ ေသာအဖြဲ႕သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ ရက္ တြင္ တံုးခမ္းေခ်ာင္းအနီးျမသာတဲတြင္ ခိုေအာင္းေနရာ မွ အမွတ္(၁ဝ၇)ေျချမန္တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္းက တုိက္ခိုက္သျဖင့္ ပဲခူးခ႐ုိင္ေဆးမွဴးဗိုလ္မင္းေအးႏွင့္ ေတာင္ငူ ခ႐ုိင္ေဆးမွဴး ရဲေဘာ္လွေက်ာ္ တုိ႔ေသဆံုးၾကျပန္သည္။ အတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္တို႔ေလးေယာက္သည္ ဥကၠ႒ သခင္ဇင္ႏွင့္ပူးေပါင္းမိရန္ ႀကိဳးစားေနခဲ့ၾကရသည္။ ႏွစ္လၾကာမွ် ေတာင္ေပၚခုနစ္ရြာပတ္ဝန္းက်င္ခ်င္း လယ္ရြာႏွင့္ ဆားျပင္ရြာ အၾကားတြင္ ခိုေအာင္းၿပီး မရန္း ေခ်ာင္းဘက္သို႔ထြက္ခြာခဲ့ၾကရသည္။
သခင္ဇင္အဖြဲ႕ႏွင့္ သခင္ခ်စ္အဖြဲ႕တို႔သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ ေကာလိယေခ်ာင္း လက္တက္ ဆင္ႏွာေမာင္းေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ ပူးေပါင္းမိ သြားၾကသည္။၃
သခင္ဇင္သည္ ကြဲေနေသာအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျပန္လည္ ေပါင္းမိၾကျခင္းအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၿပီး အစာေရစာ ငတ္မြတ္မႈအတြက္မူ ျဖတ္ေလးျဖတ္ကို ျမက္စားၿပီး အႏိုင္ယူၾကရန္ လမ္းၫႊန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇာမဏီ ေခ်ာင္းဖ်ားရွိ ေက်ာက္ေပါက္ေခ်ာင္းသို႔ေရႊ႕ၾကျပန္ သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ဝ ရက္တြင္ ရဲေဘာ္ေဌး(ေသဆံုး)၏သားႀကီးေမာင္ခိုင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုးေယာက္အဖြဲ႕ကို ရိကၡာရွာရန္ ေစလႊတ္ ျပန္သည္။  ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ မျမၾကည္ကို တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက ဖမ္းမိၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ ဗကပဗဟိုကို အမွတ္(၁ဝ၂)ေျချမန္တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္း က တိုက္ခိုက္ျပန္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီ ရဲေဘာ္တုတ္၊ ဗဟုိ႐ံုးအုပ္ ျပည္ပျပန္ရဲေဘာ္ညိဳ(ေခၚ)တင္ေထြး၊ လမ္းျပ ဦးေဒါင္းတုိ႔ ေသဆံုး သြားၾကသည္။ စိုးေမာင္ေခါင္းေဆာင္ ေသာ ေျခာက္ဦးအဖြဲ႕မွာ ကြဲသြားရာမွ လက္နက္ခ်ကုန္ ၾကသည္။
ဥကၠ႒သခင္ဇင္ႏွင့္အတြင္းေရးမွဴးသခင္ခ်စ္ က်ဆံုး ျခင္း
ဗကပဗဟိုသည္  ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲေနရာမွ  ျပန္လည္ ပူးေပါင္းမိေသာ္လည္း အားလံုးမွာ အစာေရစာငတ္ၿပီး အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေန ၿပီ ျဖစ္ သည္။ ထို အ ခ်ိန္ တြင္ တပ္မေတာ္၏တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ၊ လက္နက္ ခ်သူမ်ားမွာလည္း အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ေပၚေပါက္ ေနသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ သခင္ခ်စ္၏ ကိုယ္ရံေတာ္ညိဳတင္ႏွင့္ေမာင္သိုက္တို႔သည္ ဗကပ ဗဟုိမွထြက္ေျပးၿပီး အမွတ္(၃ဝ) ေျခလ်င္တပ္ရင္းသို႔ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္သြားၾကျပန္သည္။ ညိဳတင္တို႔ လူစုမေျပးမီ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ အမွတ္(၁ဝ၇) ေျချမန္တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ ၾကက္ဖင္နီေခ်ာင္း၌ စခန္းခ်ေနေသာ ဗကပဗဟိုကို ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ျပန္သည္။ မတ္လ ၄ ရက္တြင္လည္း အမွတ္(၁ဝ၇)ေျချမန္ တပ္ရင္းကပင္ ထပ္မံတုိက္ခိုက္ျပန္သည္။
သခင္ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္တုိ႔သည္ ျပည္ပျပန္ မစိန္ ဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အလင္းေရာင္စခန္းကို အေျခ အေနမပ်က္ရွိလိမ့္မည္ဟု   ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ စခန္းသို႔အေရာက္ သြားခဲ့ၾကသည္။ အလင္းေရာင္စခန္းတြင္ စခန္းပ်က္ႏွင့္သခၤ်ဳိင္း ေျမပံုမ်ားကို သာေတြ႕ရေသာအခါ   မ်ားစြာစိတ္ပ်က္ အားငယ္ခဲ့ၾကရသည္။ မတ္လ ၉ ရက္တြင္ ရိကၡာရရွိ ေရးအတြက္ ညိဳမႈိင္း(ေခၚ) ရဲၫြန္႔ႏွင့္ခ်စ္ေမာင္တို႔အား ေစလႊတ္ျပန္ရာ အမွတ္(၁)ရွမ္းေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၏ ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံလုိက္ရျပန္သည္။ မတ္လ ၁ဝ ရက္တြင္ လည္း ဝါးမီးေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ အသက္(၁ဝ)ႏွစ္အရြယ္ ရွိ ဘလံု(ေခၚ)ေသာ္ကကို တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးရမိ သြားေလရာ ဥကၠ႒သခင္ဇင္၏ပစၥတုိတစ္လက္၊ မွတ္စု မွတ္တမ္းဖိုင္ႏွင့္စစ္သံုးေျမပံု  ၇၂  ခ်ပ္ဆံုး႐ႈံးရျပန္ သည္။၁ သခင္ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္လူစုလည္း ေတာင္ေပၚ ၁၄ ရြာ၏ေအာက္ပိုင္း ဖြတ္က်ားေခ်ာင္းခြဆုံသို႔ေရႊ႕ ေျပာင္းၾကရျပန္သည္။
ဖြတ္က်ားေခ်ာင္းဖ်ားသို႔ေရာက္ေသာအခါ သခင္ ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္တု႔ိ၏ ဗကပဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္ လူ ကိုးေယာက္သာက်န္ရွိေတာ့ရာ လူႀကီးငါးဦးသာျဖစ္ၿပီး က်န္ေလးဦးမွာ အသက္(၇)ႏွစ္မွ (၁၁)ႏွစ္အထိ ကေလး မ်ားသာျဖစ္သည္။ သခင္ခ်စ္က ကေလးမ်ားကို ေနာက္ တစ္လဆိုလွ်င္ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးေအာင္ျမင္ေတာ့မည္ဟု အားေပးေခ်ာ့ေမာ့ခဲ့သည္။ သခင္ဇင္တို႔အဖြဲ႕သည္ ရရာသစ္သီးသစ္ရြက္ မ်ားကိုသာ စားေနၾကရသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္လည္း သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔လူစုအား အဘက္ဘက္မွဝုိင္းရံပိတ္ဆို႔ထား ၿပီးျဖစ္သည္။ ရဲျမင့္ႏွင့္ရဲေထြးတုိ႔ ညီအစ္ကိုကေလးႏွစ္ ဦးမွွာလည္း ေျခဦးတည့္ရာထြက္ေျပးၾကရာမွ အမွတ္ (၁ဝ၇) ေျချမန္တပ္ရင္းစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားၾက သည္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ စေနေန႔တြင္ သခင္ဇင္တို႔လူစုသည္ ဖြတ္က်ားေခ်ာင္းဖ်ားဖုန္းဆိုး ေတာတြင္ ခိုေအာင္းေနရာမွ ဥာဏ္ျမင့္အား ကန္စြန္းဥ တူးရန္ သခင္ခ်စ္က ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ဥာဏ္ျမင့္ႏွင့္ အတူရဲတင့္လည္းပါလာသည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ကေလးႏွစ္ဦး ကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိ သြားခဲ့သည္။ ဥာဏ္ျမင့္ႏွင့္ရဲတင့္က  သခင္ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္ရွိရာကို လိုက္လံျပသေပးရာမွ  တုိက္ပြဲျဖစ္ပြား ေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္က လက္နက္ခ်ရန္ကမ္းလွမ္းေသာ္လည္း သခင္ဇင္ႏွင့္ သခင္ခ်စ္တို႔က အမ္ ၇၉၊ ဗံုးပစ္ေလာင္ခ်ာ ျဖင့္ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဗကပ ဥကၠ႒သခင္ဇင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္ တို႔သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ အခ်ိန္တြင္ က်ဆံုးသြားၾကရေလေတာ့ သည္။
ပဲခူး႐ိုးမရွိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏လံုးဝ ေခ်မႈန္းျခင္းကို ခံလုိက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လက္ေအာက္ခံဗကပအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွာလည္း ေသသူေသ၊ လက္နက္ခ်သူႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းနိဂံုးခ်ဳပ္ကုန္ၾကသည္။ အေဝးေရာက္ပါတီ သည္လည္း ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။သို႔ႏွင့္ပဲခူး႐ိုးမတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကီးစိုးခဲ့ၾကေသာ ဗကပ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သည္ လံုးဝပင္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ၾကရ သည္။ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာအင္အား အနည္းငယ္သည္ လည္း ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ကိုျဖတ္၍ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ ႏွစ္ေယာက္ ခ်င္း ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာထြက္ေျပးသြားၾကရေလသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအသစ္
ပဲခူး႐ုိးမေဒသတြင္ သခင္ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္တုိ႔ က်ဆံုးၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဗဟိုၿပိဳကြဲ သြားေသာ အခါ အေဝးေရာက္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံတြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစည္းအေဝးက ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ဗကပဗဟို ေကာ္မတီအသစ္ ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(က)    ဗဟုိေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ အဖြဲ႕
          (ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို)
          (၁)     ဗသိန္းတင္                 ဗဟိုဥကၠ႒
          (၂)     ေဖတင့္                    ပထမ၊ ဒုတိယဥကၠ႒
          (၃)     ခင္ေမာင္ႀကီး              ဒုတိယ၊ ဒုတိယဥကၠ႒
                    (ေခၚ)ကူဖန္     
          (၄)     ေက်ာ္ျမ(ပန္ဆန္း)        အဖြဲ႕ဝင္
          (၅)     အသားမဲမ်ဳိးျမင့္            အဖြဲ႕ဝင္
          (၆)     ယန္ကြမ္း(ေခၚ)တင္ရီ    အဖြဲ႕ဝင္         
(၇)     က်င္ေမာင္                 အဖြဲ႕ဝင္         
(၈)     ရဲထြန္း                     အဖြဲ႕ဝင္
(ခ)     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ
          (၁)     ဗသိန္းတင္(ေခၚ)ေခၚဆင္                    ဥကၠ႒
          (၂)     ေဖတင့္(ေခၚ)ေခမစ္               ပထမ၊ ဒုတိယဥကၠ႒
          (၃)     ခင္ေမာင္ႀကီး(ေခၚ)                ဒုတိယ၊ ဒုတိယဥကၠ႒
                   ကူဖန္                                ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး
          (၄)     ယန္ကြမ္း(ေခၚ)တင္ရီ              အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ
          (၅)     ေဇာ္မိုင္(ေခၚ)                       အေရွ႕ေျမာက္
                   ေက်ာက္ျမင့္                        စစ္ေဒသ
          (၆)     တုိက္ေအာင္(ေခၚ)                  အလယ္ပုိင္း
                   ပမ္ယင္                              ဗ်ဴ႐ုိ
          (၇)     အသားမဲမ်ဳိးျမင့္                     ေျမာက္ပိုင္း
                                                          ဗ်ဴ႐ုိ
          (၈)     ေက်ာ္ျမ                              တပ္ေပါင္းစု
                                                          တာဝန္ခံ
          (၉)     က်င္ေမာင္                          အေရွ႕ေျမာက္
                                                          စစ္ေဒသ
          (၁ဝ)    ေဖေသာင္း                          ေျမာက္ပိုင္း
                                                          ဗ်ဴ႐ုိ
          (၁၁)    ဖရန္ဂမ္ဒီး(ေခၚ)                    အေရွ႕ေျမာက္
                     ဖံုေဆြျမင့္                         စစ္ေဒသ
          (၁၂)    သန္းေရႊ(ေခၚ)                      အေရွ႕ေျမာက္
                    ေဟာ္ေကာင္                       စစ္ေဒသ
          (၁၃)    ဘသန္း                              ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ုိ
          (၁၄)    ေစာဟန္                           တနသၤာရီတိုင္း
          (၁၅)    ရဲထြန္း                              ျပည္ပေရာက္
                                                          သံကိုယ္စား
                                                          လွယ္
          (၁၆)    ရန္ေဝး(ေခၚ)                       ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္
                   ရဲေဘာ္ထြန္း                         ႐ံုးအုပ္
          (၁၇)    ရဲေဘာ္သက္ထြန္း*                အေနာက္ေျမာက္စစ္ေဒသ       
(ရဲေဘာ္သက္ထြန္း ၁၆-၇-၈ဝ တြင္
အလင္းဝင္ခဲ့သည္။)             
          (၁၈)    ရဲေဘာ္စိုးၾကည္**
                   (ရဲေဘာ္စိုးၾကည္ ၁၁-၁ဝ-၇၅ တြင္ က်ဆံုးခဲ့သည္။)
         
         
                 
(ဂ)     အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား
          (၁)     ၾကည္ၿမိဳင္(ခ)                       အေရွ႕ေျမာက္
                    တိန္က်ိဖင့္(ေသဆံုး)               စစ္ေဒသ
          (၂)     စိုးသိန္း(ခ)လင္းထင္               အေရွ႕ေျမာက္
                                                          စစ္ေဒသ
          (၃)     စိုးလြင္                               တနသၤာရီ
          (၄)     စံသူ(ခ)လင္စံ                      တပ္မ(၆၈)
          (၅)     ျမမင္း(ခ)အုန္းျမင့္                  အလယ္ပိုင္း
                                                          ဗ်ဴ႐ုိ
          (၆)     ေမာင္ေမာင္စိန္                     အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ
          (၇)     ရဲဒင္(ခ)ရီက်င့္                     တပ္မ(၆၈)
                   (ခ)ထြန္းလြင္
          (၈)     သိန္းေအာင္                        အေရွ႕ေျမာက္
                                                          စစ္ေဒသ
          (၉)     ေအးေငြ(ခ)ဝုမင္                    အေရွ႕ေျမာက္
                                                          စစ္ေဒသ
          (၁ဝ)    ေအးလြင္                            တပ္မဟာ
                                                          (၇၆၈)
          (၁၁)    ၾကဴခ်င္(ခ)ေက်ာ္စိန္                တပ္မ(၄၈)
          (၁၂)    စိုင္းေအာင္ဝင္း***                 ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို
(စိုင္းေအာင္ဝင္း အလင္းဝင္ခဲ့သည္။)
                  
          (၁၃)    တံုၾကည္ဖင့္(ခ)စစ္ျပန္႔
          (၁၄)    ဖုန္ၾကားရွင္                         စစ္အၾကံေပး
                                                          အရာရွိ
          (၁၅)အံုးၾကည္(ခ)ဝမ္ဖူးျမင့္                 တပ္မ(၄၈)
                                                          ကုန္သြယ္ေရး
                                                          အရာရွိ
          (၁၆) ေဇာ္လီ                                 တပ္မ(၄၈)
(ဃ)    ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္ရွစ္ဦး
          (၁) ဗသိန္းတင္                              ဥကၠ႒
          (၂) ေက်ာ္ေဇာ                               ပထမ ဒုတိယဥကၠ႒
          (၃) အသားမဲမ်ဳိးျမင့္                         ဒုတိယ ဒုတိယဥကၠ႒
          (၄) တိုက္ေအာင္                            အဖြဲဲ႕ဝင္
          (၅) ေက်ာက္လင္                            အဖြဲ႕ဝင္
          (၆) ေဇာ္မိုင္(ခ)ေက်ာက္ျမင့္                အဖြဲ႕ဝင္
          (၇) ရဲဒင္(ခ)ရီက်င့္(ခ)
                   ထြန္းလြင္                           အဖြဲ႕ဝင္
          (၈) ဖုန္ၾကားရွင္                              အဖြဲ႕ဝင္
ေကအင္န္ယူပါတီ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း
ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ပဲခူး႐ိုးမသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ဗကပ ဗဟိုႏွင့္ေကအင္န္ယူပီဗဟုိတို႔  ပူးတြဲအစည္းအေဝး တစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိသည္ ဗမာလိုက္တဲ (ၾကဴအက္ဖ္ - ၄၅၈၇) တစ္ဝိုက္တြင္ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ထိုအစည္းအေဝးေနာက္ပိုင္း မွစ၍ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပီပူးေပါင္းၿပီး မဒညတ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိသည္  ဗကပၾသဇာကို တစ္စ တစ္စပို၍နာခံလာရာ  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္  ေစာျမေမာင္က မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူ ပါတီအမွတ္(၃)ခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ဖူးေသာမဲ (ေခၚ)သာမိုးက ေကအင္န္ယူတပ္ဦး (ဗိုလ္ျမ - မန္းဘဇံဂိုဏ္း) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာသည္။ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီပူးေပါင္း၍ မဒညတစစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေအာင္ႏိုင္တပ္ကို ဖြဲ႕စည္းေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးမွဴးႏွင့္ တပ္မွဴးမွာ ဗကပ ဗိုလ္ဘုန္းေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး   ဒုတိယတပ္ရင္းမွဴးအျဖစ္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ေစာဘုိၾကည္က ေဆာင္ရြက္ရ သည္။
၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီဥကၠ႒ ေက်ာ္ျမသန္းႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေစာျမေမာင္သည္ ေကအင္န္ယူပါတီဥကၠ႒ျဖစ္ လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာျမေမာင္သည္ ဗကပတို႔အား မေက်နပ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ ဗကပတို႔၏ဝါးမ်ဳိမႈကို လံုးဝနီးပါးခံေနရၿပီျဖစ္ သည္။  ၁၉၇၃  ခုႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီစစ္ ေၾကာင္း(၁)သည္ ေအာင္ႏုိင္တပ္၌ နစ္ျဖဴမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ျခမ္းတြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေၾကာင္း(၂)သည္ သာယာဝတီ၊ ဇီးကုန္းအေရွ႕ျခမ္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ စစ္ေၾကာင္း(၃)အား ေဘာ္လဒြင္ႏွင့္  ေဂ်ာ့တို႔ေခါင္းေဆာင္၍ ေရႊက်င္ေက်ာက္ႀကီးေဒသတြင္ လည္းေကာင္းလႈပ္ရွားခဲ့သည္။၁၉၇၄  ခုႏွစ္၊  ဇြန္လ လယ္မွစ၍ စစ္ေၾကာင္း(၁)ႏွင့္(၂)သည္ ေအာင္ႏိုင္တပ္ ႏွင့္ပူးတြဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာရာမွ ေအာင္ႏိုင္ တပ္တြင္းသို႔ လံုးဝပါဝင္ သြားခဲ့ရသည္။ စစ္ေၾကာင္း(၃)ရွိ ေဘာ္လဒြင္ႏွင့္ ေဂ်ာ့အဖြဲ႕ကိုလည္း   ေကအင္န္ယူ တပ္ဦး တပ္မဟာ(၃)က ေက်ာက္ႀကီး နယ္ေျမမွ ထြက္ခြာသြားရန္ေတာင္းဆိုၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၁၁ရက္တြင္ ေဂ်ာ့၏ စခန္းအား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ သည္။
ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗကပ၏ၾသဇာမွ လြတ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ တုိက္႐ိုက္အကူအညီရရွိေရးအတြက္ စေကာလယ္ေတာႏွင့္အဖဲြ႕ကို ေစလႊတ္ဆက္သြယ္ခဲ့ ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအင္န္ ယူတပ္ဦးႏွင့္ဆက္သြယ္ေစ့စပ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပည္သူႏွင့္တပ္မေတာ္ပူးေပါင္း၍ ပဲခူး႐ိုးမ၌ ဗကပမ်ားအား ေအာင္စိုးမိုးစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္ၾကသျဖင့္ ဗကပမ်ားအဆံုးအ႐ႈံးမ်ား လာေသာအခါ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဗကပဗဟို မက်ဆံုးေရးအတြက္ က်ားကန္ေပးထားရသည္။ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွ မန္းသာစိန္ႏွင့္အဖြဲ႕ကလည္း ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ဗကပတို႔၏နယ္ေျမမ်ားအတြင္း သို႔ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ရာမွ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၁၅ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒သခင္ဇင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္ တို႔ ဖြတ္က်ားေခ်ာင္းဖ်ား၌ က်ဆံုးခဲ့ရၿပီး ဗကပဗဟုိ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားရသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ဗကပတို႔ ၏ေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီဘဝသို႔လံုးလံုးလ်ားလ်ားက်ေရာက္ ေနရေသာ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္လည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရ ေတာ့ မည့္ အ ေန အ ထား သို႔ ေရာက္ လာ ခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူပါတီဥကၠ႒ေစာျမေမာင္သည္ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၈ဝ ခန္႔အပါအဝင္ အိမ္ေထာင္ စုမ်ားပါ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ကို ေခါင္းေဆာင္၍ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္တြင္ ပဲခူး႐ိုးမအား စြန္႔ခြာလိုက္ ရေတာ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီဝင္မ်ား ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္ေတာင္းျမစ္အား ျဖတ္ကူးေနၾကစဥ္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္၌ တပ္မေတာ္၏ေခ်မႈန္း တုိက္ခုိက္ျခင္းကိုခံရျပန္သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ သည္ စစ္ ေတာင္း ျမစ္ ၏ အ ေရွ႕ ဘက္ ကမ္း တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေကအင္န္ယူတပ္ဦး၏ၾကားတြင္ ညပ္ ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥကၠ႒ေစာျမေမာင္ႏွင့္ အတြင္း ေရးမွဴး စိုးေအာင္တို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အား ၆၇ ေယာက္သည္ ဇင္းကာ (ဘီ - ၄၄၅၃၁၂) အနီးရွိ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအင္အားစုမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ ကာ လက္နက္ခ်အညံ့ခံလိုက္ၾကရ ေတာ့သည္။
ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဝင္မ်ားအား နယ္စပ္ဘက္သို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ ေကအင္န္ယူ အက္ဖ္တို႔သည္ ေကအင္န္ယူအက္ဖ္ တပ္မဟာ(၁) ဌာန ခ်ဳပ္တည္ရွိရာ မဲသေဝါစခန္း(အိပ္ခ်္-၅၇၈၂၈၅) ၌ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္အထိ တစ္ပတ္ၾကာမွ်အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ေကအင္န္ယူအက္ဖ္တို႔၏ ပူးတြဲအစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
(က)    ေကအင္န္ယူပီသည္ ေကအင္န္ယူအက္ဖ္ ၏ လက္ ရွိ ဝါ ဒ လမ္း စဥ္ အ ေပၚ တြင္ တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေရး။
(ခ)     ေရတိုကာလတြင္ တေပါင္းတစည္းတည္း ျဖစ္ေရးကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္အတြင္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္။
(ဂ)     ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ကရင္နီ၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္။
(ဃ)    တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေရးလုပ္ ေဆာင္ေနသည့္ကာလတြင္ ေကအင္န္ ယူအက္ဖ္မွ ဗိုလ္ျမ၊ ဗိုလ္သန္းေအာင္၊ ဗိုလ္ ေမာင္ေမာင္၊ ဖဒိုသာျပည့္ႏွင့္ေကအင္န္ ယူပါတီမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာျမေမာင္ စေကာ လယ္ေတာ၊ စိုးေအာင္၊ ဗိုလ္စံလင္းတို႔ပါဝင္ ေသာ ဗဟုိညီၫြတ္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ကိုဖြဲ႕စည္းရန္။
(င)     တေပါင္းတစည္းတည္းမျဖစ္ခင္ကာလ တြင္ ေကအင္န္ယူပီဘက္မွ လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားကို ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ (ေကအင္န္အယ္လ္အက္ဖ္)ႏွင့္ တြဲဖက္ထားရန္။
စင္စစ္ေကအင္န္ယူပါတီသည္ သီးျခားရပ္တည္ ရန္ မတတ္ႏုိင္ေတာ့ သည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ လံုးဝအညံ့ခံလုိက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗကပေနာက္ၿမီးဆြဲ ပါတီဘဝျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရာမွ ဗကပ တို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသာအခါ ေနာက္ထပ္မွီခုိစရာကို ရွာေဖြ ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးကမူေကအင္န္ယူပါတီအား  ေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီ၊ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ပင္ လွ်င္ထားရွိရန္  စိတ္မခ်ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လံုးဝဖ်က္သိမ္းပစ္ေရးကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ျခမ္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ေဂ်ာ့ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၃၉ ေယာက္အဖြဲ႕မွာမူ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ေခါင္းမာ ေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေကအင္န္ယူအက္ဖ္၏ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ ယာယီေျပလည္မႈရရွိကာ ေကအင္န္ယူပါတီဝင္မ်ား အား ေကအင္န္ယူတပ္ဦး တပ္မဟာ(၃) တြင္ ပူးေပါင္း ထားခဲ့ၾကသည္။ ေဂ်ာ့ကိုယ္တိုင္မွာမူ ေကအင္န္ယူ    တပ္ ဦး ဗ ဟို သုိ႔ သြား ေရာက္ ေဆြး ေႏြး ခဲ့ သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ေစာျမေမာင္ေခါင္းေဆာင္္ေသာ ၆၇ ေယာက္ႏွင့္ ေဂ်ာ့ေခါင္းေဆာင္ေသာ ၃၉ ေယာက္ တို႔သည္ စစ္ေရးအရ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအား လံုးဝ အန္မတုႏိုင္သျဖင့္သာ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအေပၚ မွီခိုခဲ့ရေသာ္လည္း လံုးဝပူးေပါင္းသြားျခင္းထက္ ပူးတြဲ လႈပ္ရွားျခင္းကိုသာျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးကမူ ေကအင္န္ယူပါတီကို လံုးဝဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္သာဖိအားေပးအက်ပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅  ခုႏွစ္အကုန္တြင္  ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ျခမ္းႏွင့္ အေနာက္ျခမ္းတု႔ိ၌ ေကအင္န္ယူလက္က်န္အင္အားမွာ ၁၁ ေယာက္သာက်န္ရွိေတာ့ေလရာ ယင္း ေသာင္းက်န္း သူမ်ားမွာလည္း ပဲခူး႐ုိးမေပၚတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းမရွိ ေတာ့သျဖင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္ အေရွ႕ျခမ္းသို႔ ကူးေျပာင္း သြားၾကရေလသည္။
သို႔ႏွင့္  ပဲခူး႐ုိးမေဒသတြင္  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးစိုးခဲ့ၾကေသာ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီတို႔မွာ ပဲခူး႐ိုးမေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်ေျခခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၾကရေတာ့သည္။
ေကအင္န္ယူတပ္ဦးတြင္   မန္းဘဇံအုပ္စုမွာ ေကအင္န္ယူပါတီမွကူးေျပာင္းလာသည့္ လက္ဝဲအင္ အားစုျဖစ္ေပရာ ဗုိလ္ျမ၏လက္ယာအုပ္စုႏွင့္ အားၿပိဳင္ လ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ေကအင္န္ယူဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌ ေကအင္န္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး၏ ကိုးႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံကိုက်င္းပခဲ့ရာ မန္းဘဇံႏွင့္ဗိုလ္ျမတို႔၏လက္ဝဲ၊ လက္ယာအားၿပိဳင္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။  ညီလာခံတြင္ ေကအင္န္ယူအစည္းအ႐ံုးဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္ ၂၅ ဦးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ မဲအေရအတြက္အနည္းအမ်ား အလိုက္ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
(က)    ဗိုလ္ျမ
(ခ)     မန္းဘဇံ
(ဂ)     ဗိုလ္သန္းေအာင္
(ဃ)    ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္
(င)     ဖဒိုဖူးလယ္ဝါး
(စ)     ေရႊဆိုင္း
(ဆ)    ဖဒိုေဘာ္ယူေဖာ
(ဇ)     ကစဲဒို
(စ်)     ထိန္ေမာင္
(ည)    ဖဒုိေဂဒြဘြား
(ဋ)     ဖဒိုခ်ားေလ
(ဌ)     ဖဒုိသာျပည့္
(ဍ)     ဖဒိုဖူးျမ
(ဎ)     ဖဒုိဘသင္
(ဏ)    ေဘာေန(ေဘာနီ)
(တ)    ဖဒိုဖူးလယ္မူး
(ထ)    လွထူး
(ဒ)     ဗိုလ္ဘလံု
(ဓ)     တာမလာေဘာ
(န)     ဖဒိုေစာသိန္း
(ပ)     ဖဒိုတာကိေဘာ
(ဖ)     ဖဒုိလာကိုပါ
(ဗ)     ဖဒိုစေကာလူး
(ဘ)    ဖဒိုျမေရႊ
(မ)     ဗိုလ္မူတူး
ေကအန္န္ယူဗဟုိအၿမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ရာထူးအတြက္ ပထမအႀကိမ္လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ရာ ဗိုလ္ျမ(၂၆) မဲ၊ မန္းဘဇံ(၂၂)မဲ၊ ဗိုလ္သန္းေအာင္ (၅)မဲ၊ ေရႊဆုိင္း (၂)မဲ အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ျမႏွင့္ မန္းဘဇံကို ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ သီးသန္႔လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲျဖင့္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေသာအခါ မန္းဘဇံ(၃၁)မဲႏွင့္ ဗုိလ္ျမ (၂၄)မဲရရွိခဲ့သျဖင့္ မန္းဘဇံကို အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ျမကို ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္လည္းေကာင္းခန္႔အပ္ခဲ့ၾကသည္။ အၿမဲတမ္း ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေနရာမ်ားအတြက္ ပထမ အႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ရာ ဗိုလ္သန္းေအာင္(၃ဝ)မဲ၊ ဗိုလ္ ေမာင္ေမာင္(၁၂)မဲ၊ ဖဒုိဖူးလယ္မူး(၂၅)မဲရရွိသျဖင့္ ဗုိလ္သန္းေအာင္သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ လာၿပီး  ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္သည္  တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာသည္။ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးတြင္ မန္းဘဇံသည္ ဥကၠ႒ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဗိုလ္ျမ၏ လက္ယာ အင္အားစုက ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းခဲ့ သည္။ ေစာျမေမာင္ႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီလက္က်န္ အင္အားမ်ား ေရာက္လာေသာ္လည္း ဗိုလ္ျမသည္ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ားအား ေခါင္းမေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ႏွိမ္ထား ႏုိင္ခဲ့သည္။
ဗကပ၏ေနာက္ၿမီးဆြဲပါတီဘဝမွ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးထံသုိ႔ ေအာက္က်ဳိ႕၍ ကူးေျပာင္းခဲ့ရေသာ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္သုိ႔ေရာက္ေသာ အခါ ဗိုလ္ျမ၏အက်ပ္ကိုင္မႈျဖင့္ လံုးဝဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့ရ ေလေတာ့သည္။
မွီျငမ္းကိုးကားေသာစာအုပ္စာတမ္းမ်ား
၁။       ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္း မ်ား။
၂။       ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္းျပဳစုေရး ဆပ္ေကာ္မတီ(၁၉၈၄ ခုႏွစ္)။
၃။       ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေန ကက(ၾကည္း)စီမံေရး ဌာနစု၊ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္။
၄။       ကရင္ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း၊ အမွတ္(၄၄) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္။
၅။       ဇင္-ခ်စ္ ေနာက္ဆံုး(၂)၊ ရဲေဘာ္ျမ၊ ရဲေဘာ္ ဘခက္၊ ရဲေဘာ္တင္ရွိန္၊ ရဲေဘာ္စန္းျမင့္၊ ရဲေဘာ္ေအာင္သူ၊ သေျပျဖဴစာေပ အမွတ္-၂၂၁၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္။
၆။       တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ေပါင္းစုအလားအလာ ကက(ၾကည္း)သုေတသနဌာနစု။
၇။       ေနာက္ဆံုးေပၚသံုးပါတီ၊   မြန္ခ်စ္သိန္း၊ မန္းႏုိင္စိုး၊ ရဲေဘာ္ဘခက္၊ ျမရာပင္စာေပ (၂၃-၁၁-၇ဝ)
၈။       ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူ၊ ကက(ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု။
၉။       ဗကပနယ္စပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္၊ ကက(ၾကည္း)သုေတသနဌာနစု။
၁ဝ။     ဗကပလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံပါဝင္ ပတ္သက္မႈ၊ ကက (ၾကည္း) သုေတသန ဌာနစု။
၁၁။     ဗကပအ ေရွ႕ေျမာက္စစ္ေ သ သမိုင္းအက်ဥ္းႏွင့္ အလားအလာသံုးသပ္ခ်က္။ ကက (ၾကည္း) သုေတသနဌာနစု၊ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ။
၁၂။     ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း  အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္သက္ထြန္း၏ထြက္ဆုိခ်က္။
၁၃။     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အေနာက္႐ိုးမ တပ္ရင္း(ေခၚ)တိုက္တုိင္းေအာင္(၇)(ေခၚ) အေနာက္ ေျမာက္တုိင္းတပ္၊ တပ္မွဴးသက္ထြန္းႏွင့္ ေနာက္ပါအင္အားစုမ်ားေခ်မႈန္း ေရးစာတမ္း၊ ျပည္သူ႕စစ္ႏွင္ ့ျပည္သူ႕ဆက္ဆံ ေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး(၁-၇-၇၄)။
၁၄။     အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္  ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းအစီ ရင္ခံစာ။
၁၅။     ရန္သူဖြဲ႕စည္းပံု(၁၉၇၃)၊ အေရွ႕ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္။
၁၆။     ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္းျပဳစုေရးဆပ္ ေကာ္မတီ(၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ)။
၁၇။     ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူလႈပ္ရွားမႈအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႐ံုး။
၁၈။     ေရႊႀတိဂံေျမက ဘိန္းျဖဴသံသရာ၊ ဦးတင္ေမာင္ ရင္ (မဟာဝိဇၨာ)။
၁၉။     ေသာင္းက်န္းမႈသမုိင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္။
၂ဝ။     ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္း၊ အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္။
၂၁။     အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအေျခအေနႏွင့္တုိက္ပြဲစဥ္သံုးသပ္ခ်က္၊ အေရွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization