Home » » အခန္း(၁ဝ) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား

အခန္း(၁ဝ) ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား


အခန္း(၁ဝ)
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား
ဗကပႏွင့္ေကအိုင္ေအေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွအင္အားစုအခ်ဳိ႕သည္ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ျပည္ပႏုိင္ငံ သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအကူအညီမ်ား တစ္စတစ္စ တိုးတက္မ်ားျပားစြာ ရရွိလာခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအမ်ား သည္လည္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီရရွိရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့ရာ  ၁၉၆၇  ခုႏွစ္၊  ျပည္ပ ေက်ာင္းသားမ်ား အေရးအခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးသင္တန္းမ်ားေပးရန္၊ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားေထာက္ပံ့ရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ မရန္ဘရန္ဆိုင္းဦးစီးေသာ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕ ၃၄ ေယာက္သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ ရွိသြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္ပအာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး ေကအိုင္ေအက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ခံယူရန္ သေဘာတူ၍ျပည္ပက ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အကူ အညီမ်ားေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဇာ္တူး၊ ေဇာ္ဒန္၊ လမုန္တူးဂ်ဳိင္၊ မရန္ဘရန္ဆုိင္း၊ ပံုေရႊ ေဇာ္ဆိုင္းတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအုိင္ေအ ၄၂၅ ေယာက္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ မွ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္အထိ ျပည္ပႏိုင္ငံ သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဗသိန္းတင္၊ ေနာ္ ဆိုင္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေကအိုင္ေအသည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အကူအညီမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။  (၁။ ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေန (၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္) စာမ်က္ႏွာ      ၆၊ ၇။)
 

ေကအုိင္ေအမ်ားသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္မွ စ၍ တပ္ရင္း ကိုးရင္းအထိဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္အင္အား ၁၇၅ဝ၊  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္  အင္အား ၅ဝဝ အထိ  တုိးတက္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ထန္ပုိးစခန္းတြင္ အေျခစိုက္ ေနေသာ ေဇာ္ဆုိင္းထံမွလည္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေရြးစင္အထူး တုိက္ခုိက္ေရးတပ္မ်ားဖြဲ႕စည္း၍တုိက္ခိုက္လာ ၾကရာ ျမစ္ႀကီးနားနယ္ေျမမွ ကဝပန္(အင္န္ဝုိင္-၂ဝ၄၄)၊ ဒူရစ္ဂါး (အင္န္ဝုိင္-ဝ၄၆၆)၊တင္ဂ႐ူးေကာင္း(အင္န္ဝိုင္-၈၅ဝ၄)တပ္စခန္းမ်ားက်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ ဇတ္ဒိုင္ေခါင္းေဆာင္ေသာတပ္ရင္း (၁ဝ)ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ေဇာ္တူးသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ ျပည္ပအေတြး အေခၚကို လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခ ငယ္သား မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမလူထုက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾက ေပ။ ေက အုိင္ ေအ ၏ မူ လ စည္း ႐ံုး မႈ မွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာလူမ်ဳိးေရးႏွင့္ဘာသာေရးကို အဓိက အေျခခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ ေကအိုင္ေအေရာ ဗကပပါ ျပည္ပ ပံုစံကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႏွင့္ျပည္ပၾသဝါဒကို လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ေနာ္ဆုိင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗကပမ်ား မံုးကိုး(အက္စ္-၂၄၉၉) ကို ဝင္ေရာက္ရာမွစ၍ အက်ဳိးစီးပြားလုဘက္မ်ားျဖစ္ လာၾကသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း (၄)အဖြဲ႕(၁)မွဴး မ႐ူလူမ်ဳိးေဇလြမ္း၊ အဖြဲ႕(၅) မွဴး ဇခံုတိမ္ယိမ္းႏွင့္ ေနာက္လုိက္ ၁၂ဝ တို႔ ေကအိုင္ေအ မွ ခြဲထြက္ၿပီး ျပည္ပႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ခိုလံႈခဲ့ၾကသည္။ ေဇလြမ္းႏွင့္ ဇခံုတိမ္ယိမ္းအင္အားစုမ်ားသည္ ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္းမိၿပီး ဗကပတပ္ရင္း(၁ဝ၁)အျဖစ္ ျပန္ဝင္လာၾကရာ ေကအိုင္ေအမ်ားအေနႏွင့္ ဗကပအေပၚ ပိုမို၍ မေက်နပ္စရာျဖစ္လာခဲ့ရသည္။(၁။ ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေန၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၊ ၉။)
ဗကပမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ရာ၌နယ္ခံ ေကအုိင္ေအမ်ားႏွင့္ ေဒသခံကခ်င္တုိင္းရင္းသားတို႔ အား လြယ္ကူစြာစည္း႐ံုးႏုိင္ေစရန္ ကခ်င္ေတာခို စစ္ဗိုလ္ ေနာ္ဆိုင္းကို ေခါင္းေဆာင္ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗကပႏွင့္ေကအုိင္ေအတို႔၏ပဋိပကၡမွာ ႀကီးမားသည္ ထက္ႀကီးမားလာသည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္တြင္ ေကအုိင္ေအတပ္မဟာ(၂) ဌာနခ်ဳပ္၌ျပဳလုပ္ ေသာအစည္းအေဝးက ေနာ္ဆိုင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗကပမ်ားကိုနံပါတ္(၁) ဦးစားေပးရန္သူ အျဖစ္သတ္မွတ္ လိုက္ၿပီး ဇြန္လမွစ၍ ဗကပမ်ားအားစစ္ေရးရင္ဆုိင္မႈ ျပဳလုပ္လာသည္။ ေဇာ္တူးကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကညာသည္။ ေကအိုင္ ေအသည္ ဗကပႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရရွိေရးအတြက္မူ ျပည္ပႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ဖက္လွည့္ဆက္သြယ္ေနရသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား မွ အကူအညီရရွိေရးကိုလည္း ႀကိဳးပမ္းၿမဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ဖီဇိုနာဂ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ သင္တန္း တက္ရန္ပို႔ေပးခဲ့ၿပီးအျပန္တြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွ တပ္ဆင္ ေပးလိုက္ေသာလက္နက္ခဲယမ္းအခ်ဳိ႕ကို ဖီဇိုနာဂမ်ား ထံမွခြဲေဝရယူခဲ့သည္။ လူအင္အားအေနႏွင့္ကား အသက္  ၁၃  ႏွစ္အထက္  ေယာက်္ားကေလး၊  မိန္းကေလးမ်ားကိုပါ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီး၍ စစ္သား သစ္အျဖစ္ သိမ္းသြင္းေလ့က်င့္အသံုးျပဳလာသည္။
ေကအုိင္ေအတပ္မဟာ(၁)လက္ေအာက္တြင္ တပ္ရင္း(၁)၊ (၂)၊ (၅)၊ (၈)ႏွင့္ (၉)တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တပ္မဟာ(၂)လက္ေအာက္တြင္ တပ္ရင္း(၃)၊ (၄)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၁ဝ)ႏွင့္(၁၁)တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဗကပအား ဦးစားေပးရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ(၁)သည္ တပ္မေတာ္အား တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားၿပီး ဗကပကိုသာရွာေဖြ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း နားလည္မႈယူႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။
ေကအုိင္ေအမွခြဲထြက္သြားခဲ့ေသာ ေဇလြမ္းႏွင့္ ဇခံုတိမ္ယိမ္းတို႔သည္ ျပည္ပတြင္သင္တန္းဆင္းၿပီး ေနာက္ ဗကပတပ္ရင္း(၁ဝ၁)အျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ ေရာက္လာသည္။ ေဇလြမ္းႏွင့္အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔သည္ ခန္တန္ေတာင္ၾကားလမ္း (အက္စ္ဒီ-၉၅၁ဝ)သို႔ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေမလ ၂ဝ ရက္တြင္ ကန္ပိုက္တီး(အက္စ္ဒီ-၉၁၅၇)သို႔လည္း ေကာင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇခံုတိမ္ယိမ္းႏွင့္အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္တြင္ တန္လံု (အင္န္ဇက္-၃၉၆၉)ျပည္သူ႕ရဲစခန္းကို တုိက္ခိုက္၍ ျပည္တြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာရာ ေမချမစ္အေရွ႕ျခမ္း ခ်ီေဖြ၊ ေလာေခါင္၊ ေဆာေလာေဒသမ်ားတြင္ ေကအိုင္ ေအႏွင့္ထိပ္တုိက္တိုးလာရသည္။၃ ေဇာ္ဒန္ေခါင္းေဆာင္ ေသာတပ္မဟာ(၁)သည္  ကြတ္ခိုင္နယ္ေျမတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္နားလည္မႈယူ၍ လႈပ္ရွားေနရာမွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီပထမအပတ္တြင္ လား႐ႈိးေျမာက္ ဘက္၌ ကခ်င္(၄)ယာဥ္အုပ္စုအား ခ်ဳံခိုတုိက္ခိုက္ခဲ့ သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဗကပတပ္ရင္း(၂ဝ၂)၊ (၃ဝ၃)တို႔ႏွင့္နားလည္မႈရယူၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾက ျပန္သည္။(၁။        ကက(ၾကည္း)စီမံေရးဌာနစု၏ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းသူ(၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ) စာမ်က္ႏွာ ၁၂။)
၁၉၆၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္းတြင္ ေကအုိင္ေအ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပရာ 'ဝန္ ေပါင္တိုင္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏မဟာႏိုင္ငံေရး လမ္းစဥ္'ကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအတုိ႔၏ လမ္းစဥ္တြင္ ဝန္ေပါင္တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္၊ ဝန္ေပါင္တုိင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏အဓိကအေျခ ခံေသာတရားကိုယ္မ်ား၊ တုိက္ဖ်က္ရမည့္ရန္သူ၊ မ်က္ ေမွာက္အခ်ိန္ဦးတည္တိုက္ဖ်က္ရမည့္ရန္သူ၊ မည္သူက  ျပည္သူလူထု၊ မည္သူက ရန္သူ၊ ဝန္ေပါင္တိုင္းျပည္ တက္ၾကြေရး၏အေျခခံလူတန္းစား၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္း တုိင္ ေရာက္ေအာင္ တုိက္ခိုက္သြားရမည့္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ ျပည္သူလူထု၏ေတာ္လွန္ေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ စုစည္း ညီၫြတ္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕စည္းထားေရး၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဝန္ေပါင္ တုိင္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ၏သေဘာထားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒစသည္တို႔ကို ခြဲျခား ရွင္းလင္းထားသည္။ (၂။ ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနစာမ်က္ႏွာ ၉။)
ေဇာ္တူးေခါင္းေဆာင္ေသာ ေကအုိင္ေအမ်ား သည္ အေျခခံနယ္ေျမမ်ားမွ လူသစ္မ်ားကို အတင္း အဓမၼစုစည္းၿပီးေနာက္  ဗြီဒီအက္ဖ္ (ေခၚ)  ေက်းရြာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ီအက္ဖ္(ေခၚ) ဌာေနေျပာက္က်ားတပ္မ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္းဖြဲ႕စည္း ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။  ေက်းရြာလူႀကီးမ်ားကိုေခၚယူ သင္တန္းေပးၿပီး စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေစ သည္။ မရန္ဘရန္ဆုိင္းသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ ၿပီးဗကပတို႔၏အေျခအေနကိုတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္းျပည္ပ အာဏာပိုင္မ်ားက ဗကပ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္သာ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ေကအိုင္ေအ ၂၂ဝ ခန္႔အား ျပည္ပႏုိင္ငံသို႔ သင္တန္းေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ေကအိုင္ေအကလည္း ကသာ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဗကပ ၁၅ဝ ခန္႔ကို ျပည္ပႏုိင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေရးကို သေဘာတူညီမႈရလာၾကသည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမလတြင္ ထြန္းေရႊေမာင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာရခိုင္လူငယ္တစ္စုအား ေကအိုင္ေအ က လက္နက္တပ္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္၊ နာဂ မီဇိုရခုိင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားပူးေပါင္းလႈပ္ရွားႏုိင္ ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အေရွ႕ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံ(ေနာင္ေသာ္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ)ကိုလည္း ကမ္း လွမ္းခဲ့သည္။
ဗကပႏွင့္ေကအိုင္ေအတို႔သည္ နားလည္မႈရယူၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၾကရာမွ ဗကပမ်ားက မံုးေပၚ၊ နမ့္ခ်က္ေဒသမွေတာင္ပိုင္းေကအိုင္ေအနယ္ေျမမ်ားသို႔ မသိမသာခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာၾကသျဖင့္ ေကအိုင္ ေအႏွင့္ဗကပတို႔အျပန္အလွန္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ေကအိုင္ေအမ်ား သည္ျပည္ပကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏လက္နက္ခဲယမ္းေထာက္ပံ့မႈကို မွီခိုေနရေသာေၾကာင့္ ဗကပအား ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔ က်င္၍မရဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဗကပႏွင့္ ေျပလည္မႈရရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ထံဆက္သြယ္ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာၾက ျပန္သည္။ အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ျပင္ဆင္လာ ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္မွ ၁ဝ ရက္အထိ လမုန္တူးဂ်ဳိင္ႏွင့္ ဗကပေခါင္းေဆာင္မ်ား မံုးေပၚတြင္ေဆြးေႏြးၾကရာ သေဘာ တူညီခ်က္ အခ်ဳိ႕ရရွိသျဖင့္ အစိုးရအား ဘံုရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကျပန္သည္။ ေကအုိင္ေအတို႔သည္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းမႈကိုလည္း လက္မလႊတ္ႏိုင္၊ ဗကပကိုလည္း လက္မခံႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗကပအၾကားတြင္ စစ္ေရးအေျခအေနေပၚမူတည္၍ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲ ဆက္ဆံ ေနရေလသည္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေကအိုင္ေအတို႔ သည္ စစ္ေရးတိုးျမႇင့္ဆန္႔က်င္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တပ္ရင္း(၁၁)ရင္းကို စစ္ေၾကာင္းေလးေၾကာင္းဖြဲ႕စည္း ၍ တပ္မေတာ္အားတုိက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ စစ္ ေၾကာင္းမ်ားမွာ ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ျခမ္းတြင္ တပ္ ရင္း(၅)၊ (၆) ႏွင့္ (၁၂)တို႔ကို ေဇာ္တူးကိုယ္တုိင္ဦးစီး ေသာ က်ားသစ္စစ္ေၾကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္နယ္ေျမတြင္ တပ္ ရင္း(၁)၊ (၂)၊ (၈)ႏွင့္ (၉)တို႔ကို ေဇာ္ဒန္ကိုယ္တုိင္ ေခါင္းေဆာင္၍ ဆင္စစ္ေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႕ ဘက္ျခမ္းေဒသတြင္ တပ္ရင္း(၃)ႏွင့္ (၁ဝ)ကို ကမ္ထြဲ ေခါင္းေဆာင္၍ ျခေသၤ့စစ္ေၾကာင္း၊ ပူတာအိုနယ္ေျမ တြင္ တပ္ရင္း(၄)ႏွင့္ (၇)ကို ေဇာ္အိမ္ေခါင္းေဆာင္၍ ၾကံ့စစ္ေၾကာင္းဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ဗကပႏွင့္ေကအုိင္ေအ တို႔မွာ နားလည္မႈယူထားၾကေသာ္လည္း ခိုင္ၿမဲေသာ မဟာမိတ္မ်ားမဟုတ္သည့္ အေလ်ာက္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ဦးတြင္ ဗကပတို႔က ေကအုိင္ေအနယ္ေျမမ်ားကို ထိုး ေဖာက္စည္း႐ံုးလာသျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလာျပန္ သည္။ ေကအိုင္ေအမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ထံသို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ျခင္း၊ စာေရးသားဆက္သြယ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္လာျပန္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဗကပမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရင္း မၾကာခဏအပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ မၾကာခဏပင္ ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ လက္ယာအုပ္စုႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးအကူအညီရရန္လည္း ႀကိဳးစားၿမဲႀကိဳးစား ေနသည္။ တပ္မေတာ္အား နားလည္မႈယူခဲ့ျခင္းမွာမူ စစ္ေရးအရ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္ေနျခင္းမွ ယာယီထြက္ေပါက္ ရရန္သာျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ ဗကပအား ဘံုရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း တုိက္ခိုက္ရန္ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁ဝ ရက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေကအုိင္ေအ တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ၿမိဳ႕မ်ားေပၚသို႔တက္၍ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးမေကာက္ရေသးေသာေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ မေပးခဲ့ရေသာႏွစ္မ်ား အတြက္ပါ အေၾကြးသတ္မွတ္၍ ဆက္ေၾကးေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္မ်ားလႈပ္ရွားျခင္း မျပဳရန္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္၍ ဗကပအား တားဆီးပိတ္ဆို႔ရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္အတြင္း ကတည္းက ပေလာင္တပ္ရင္း(၂)အား စတင္စည္း႐ံုး သိမ္းသြင္းခဲ့ရာ  ၁၉၇၂  ခုႏွစ္တြင္  ေဇာ္ဒန္၏ တပ္မဟာ(၁)လက္ေအာက္သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။၁
ေကအုိင္ေအဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ဆမားဘြမ္(အက္စ္ဒီ-၆ဝ၇၆)တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္အတြင္း ဆက္ေၾကးမ်ား ေကာက္ယူျခင္းကိုလည္း တုိးျမႇင့္ျပဳလုပ္ ေနသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကားေဒသ၌ တပ္ရင္း(၆)နယ္ေျမတြင္ ဗဟုိ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးပြဲတစ္ရပ္ကို စတင္က်င္းပၾက ျပန္သည္။ ေကအုိင္ေအတို႔၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးမၿပီးဆံုးခင္မွာပင္ တပ္မေတာ္သည္ ယင္းတို႔၏ မ႐ိုးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ အက်ဳိးမထူးေတာ့သျဖင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကိုပယ္ဖ်က္လိုက္ေတာ့သည္။ေကအိုင္ေအဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးပြဲသည္ ေအာက္တုိဘာ လ ၂၇ ရက္တြင္ ၿပီးခဲ့ရာ တပ္မဟာႏွစ္ခုအစား တပ္မဟာေလးခုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးျဖတ္၍ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေလသည္။
(က)    တပ္မဟာ(၁)အား တူးဂ်ဳိင္ဦးစီး၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း။
(ခ)     တပ္မဟာ(၂)အား ေဇာ္တူးဦးစီး၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္း။
(ဂ)     တပ္မဟာ(၃)အား ေဇာ္မိုင္ဦးစီး၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း။
(ဃ)    တပ္မဟာ(၄)အား ေဇာ္ဒန္ဦးစီး၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္အေတာင္ပိုင္း။
စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ ေဇာ္ဆုိင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယစစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္မွာ ေဇာ္တူးျဖစ္သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး ေကာင္စီ  (ေကအုိင္စီ)  ကိုလည္း  ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ေကအိုင္စီသည္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ တာဝန္ကို ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ အတုိင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။၁
(က)    ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္      ေဇာ္တူး                                       ဥကၠ႒
(ခ)     ဆလန္ကဘာ   ပံုေရႊေဇာ္ဆုိင္း                                အတြင္းေရးမွဴး
(ဂ)     ဗိုလ္မွဴးႀကီး      တူးဂ်ဳိင္                                       တြဲဖက္
                                                                             အတြင္းေရးမွဴး
(ဃ)    ဗိုလ္မွဴးႀကီး      ေဇာ္ဒန္                                       အဖြဲ႕ဝင္
(င)     ဆလန္ကဘာ   မရန္ဘရန္ဆိုင္း
                                                                             အဖြဲ႕ဝင္
(စ)     ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး လမာလရိန္း                               အဖြဲ႕ဝင္
(ဆ)    ဆလန္ကဘာ   ေဇာ္ေအာင္                                   အဖြဲ႕ဝင္
(ဇ)     ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မိုင္                                     အဖြဲ႕ဝင္
(စ်)     ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေတာင္                                      အဖြဲ႕ဝင္
(ည)    ဗိုလ္မွဴးခြန္ခ်ဳိ                                                    အဖြဲ႕ဝင္
(ဋ)     ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ဘြန္                                                စီးပြားေရး
                                                                             တာဝန္ခံ
(ဌ)     ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ဖန္                                                   အဖဲြ႕ဝင္
ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီ(ေကအိုင္စီ) ေအာက္တြင္ေအာက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းသံုးရပ္ တည္ရွိ သည္။
(က)    က ခ်င္လြတ္ ေျမာက္ ေရး တပ္ မ ေတာ္(ကာကြယ္ေရး)    ေကအိုင္ေအ။
(ခ)     အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕
(ဂ)     ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး စည္း႐ံုးေရး အဖြဲ႕               (ေကအိုင္အို)
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအုိင္ေအ)တြင္ေအာက္ပါစစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းထားသည္။
(က)    ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဆိုင္း                                               ဥကၠ႒
(ခ)     ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္တူး                                             ဒုတိယဥကၠ႒
          (တပ္မဟာ-၂)
(ဂ)     ဗိုလ္မွဴးႀကီးတူးဂ်ဳိင္(တပ္မဟာ-၁)                             အတြင္းေရးမွဴး
(ဃ)    ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ဒန္                                             အဖြဲ႕ဝင္
          တပ္မဟာ (၄)
(င)     ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး လမာလရိန္း                               တြဲဖက္
                                                                            အတြင္းေရးမွဴး
(စ)     ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မိုင္                                      အဖြဲ႕ဝင္
                                      တပ္မဟာ(၃)
(ဆ)    ဗိုလ္မွဴးဘရန္ေတာင္                                           အဖြဲ႕ဝင္
ေကအိုင္ေအတြင္ တပ္စိတ္မွတပ္စု၊ တပ္ခြဲ၊ တပ္ရင္း တပ္မဟာအဆင့္အထိ စနစ္တက်ဖြဲ႕ စည္းထားၿပီး တပ္မဟာ(၁)တြင္ တပ္ရင္း(၄)၊ (၇)ႏွင့္ (၁ဝ)၊ တပ္မဟာ (၂)တြင္ တပ္ရင္း(၅)၊ (၆)ႏွင့္ (၁၁)၊ တပ္မဟာ(၃)တြင္ တပ္ရင္း (၁)ႏွင့္ (၃)၊ တပ္မဟာ (၄)တြင္ တပ္ရင္း(၂)၊ (၈)ႏွင့္(၉)တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ တပ္မဟာမွဴးသည္ တုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္ရင္းမွဴးသည္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကို လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕မွဴးသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ငယ္မွဴးသည္ တုိက္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုလည္း ေကာင္း တာဝန္ယူၾကရသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနႏွင့္ တုိင္းမ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ခြဲျခား၍ တာဝန္ယူၾကရသည္။
(က) ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး                (တပ္မဟာ-၁)
          (၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီးတုိင္းလမုန္တူးဂ်ဳိင္                   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
          (၂) ဗိုလ္မွဴးဒြဲေရွာင္                                   ဒုတိယတုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
          (၃) ဗိုလ္မွဴးမရန္ဘရန္ေရွာင္                         ဘ႑ာေရး
                                                                    အရာရွိ
(ခ)     ကခ်င္ျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္းတိုင္း
          အုပ္ခ်ဳပ္ေရး(တပ္မဟာ-၂)
          (၁) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္တူး                               တုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္
                                                                   ေရးမွဴး
          (၂) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးလမာလရိန္း                 ဒုတိယတိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(ဂ)     ကခ်င္ ျပည္ နယ္ အ ေရွ႕ ပိုင္း တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕(တပ္မဟာ-၃)
          (၁) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မိုင္                       တုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္
                                                                   ေရးမွဴး
          (၂) ဗိုလ္မွဴးခြန္ခ်ဳိ                                      ဒုတိယတုိင္း
                                                                   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(ဃ)    ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕(တပ္မဟာ-၄)
          (၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ဒန္                               တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
          (၂) ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ဖန္ ဒုတိယတုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး(ကြတ္ခိုင္ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး)
          (၃) ဗိုလ္တူးေဂါင္                                      (လား႐ႈိးခ႐ိုင္
                                                                   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)
ေကအိုင္အုိမွာမူ စည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာသီးျခားအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရး (ေကအိုင္ေအ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေကအိုင္အိုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ၾကသည္။
(က)    ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္တူး                                    ဥကၠ႒
                                                                   တပ္မဟာ(၂)
(ခ)     ဗိုလ္မွဴးႀကီးတူးဂ်ဳိင္                                     ဒုတိယဥကၠ႒
                                                                   တပ္မဟာ(၁)
(ဂ)     ဆလန္ကဘာ ပံုေရႊေဇာ္ဆုိင္း
                                                                   အတြင္းေရးမွဴး
(ဃ)    ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ဒန္                                    တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး
(င)     ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးလမာလရိန္း                       အဖြဲ႕ဝင္
(စ)     ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မိုင္                            အဖြဲ႕ဝင္
(ဆ)    ဗိုလ္မွဴးႀကီးမရန္ဘရန္ေတာင္                        အဖြဲ႕ဝင္
(ဇ)     ဆလန္ကဘာမရန္ဘရန္ဆုိင္း                        အဖြဲ႕ဝင္
စင္စစ္ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္လက္နက္ကိုင္ တပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စည္း႐ံုးေရး အဖြဲ႕တို႔ကို ေက်းရြာအဆင့္အထိခြဲျခား၍ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္  ေခါင္းေဆာင္မႈ အားလံုးမွာမူ ေဇာ္ဆုိင္း၊ ေဇာ္တူး၊ ေဇာ္ဒန္ဟူေသာ ေဇာ္ညီအစ္ကို သံုးဦးလက္ထဲတြင္ သာရွိေနသည္။ ေဇာ္ဆုိင္းသည္ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏နံပါတ္(၁)ေခါင္းေဆာင္ ေနရာတြင္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သာေနထိုင္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ ေကအိုင္ေအမ်ားအားနံပါတ္(၂)ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ ေဇာ္တူးကသာကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္။ေရွ႕တန္းစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္(အက္ဖ္ဂ်ီအိပ္ခ်္ၾကဴ)*(အက္ဖ္ဂ်ီ အိပ္ခ်္ ၾကဴ FGHQ = Front General Headquarters)ကို ဗိုလ္ေဇာ္ဂန္ဦးစီး အင္အား ၅ဝ ခန္႔ျဖင့္ မဂ်ီဘြမ္ေဒသ ေကာ့လြန္ရြာပုန္း (အင္န္အိပ္ခ္စ္ ၆၂၁၂)တြင္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ (ဂ်ီအိပ္ခ်္ၾကဴ) မွာမူ ခန္႔မွန္း (အင္န္ဝုိင္ ၆၁၇၃)တြင္ရွိသည္။
ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားတြင္ ေကအိုင္ေအ (ေခၚ) လက္နက္ကိုင္တပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေကအိုင္အိုဟူ၍ အဖြဲ႕အစည္းသံုးရပ္ရွိၿပီး ေကအိုင္စီ (ေခၚ)ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီက ကြပ္ကဲဦးစီး ေနေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သာ ထင္ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အားလံုးကို ေကအိုင္ေအဟူ၍သာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေကအိုင္ေအတို႔သည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ဗကပအၾကားတြင္ စစ္ေရးအေျခအေနအရ အခြင့္ သာသည့္အေလ်ာက္ ခ်ဥ္းကပ္၍တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏အကူ အညီျဖင့္ အင္အားႀကီးထြားလာစဥ္ဗကပမ်ားမွာလည္း ေကအုိင္ေအႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ကုိ ရင္ဆုိင္လာရသည္။
ဗကပမ်ား၏ေကအုိင္ေအအေပၚ သေဘာထားမွာ တန္းတူရည္တူမဟာမိတ္အျဖစ္ သေဘာထားရန္ မဟုတ္ဘဲ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အျမတ္ထုတ္ၿပီး မွ မိမိ၏ပါတီအတြင္းသို႔ သိမ္းသြင္းလိုက္ရန္ သာရည္ ရြယ္ခဲ့သည္။ ဗကပမ်ားသည္ ေကအုိင္ေအမ်ားအား လူမ်ဳိးေရးအရ ေခါင္းေဆာင္မႈ လြယ္ကူေစရန္ ေနာ္ဆိုင္းအား စစ္ေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာ္ဆိုင္းသည္ ေကအုိင္ေအအား မတုိက္ခိုက္ရန္ျပင္းထန္စြာျငင္းခုံေဆြးေႏြးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဗကပမ်ားက ေနာ္ဆိုင္းအေပၚ မေက်နပ္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္ခင္ေမာင္ႀကီးသည္ ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ ဝလူမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအား ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ တြင္ဖမ္းဆီး၍   ႐ိုက္သတ္ေစခဲ့ သည္။(၁။ ကက(ၾကည္း) စီမံေရးဌာနစု၏ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေန (၃ဝ-၈-၈ဝ) စာမ်က္ႏွာ ၈။)  ထို႔ေနာက္ ေနာ္ဆိုင္းသည္ ေတာလည္သြားရင္း ေခ်ာက္ထဲလိမ့္က် ၍ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း လိမ္ညာေၾက ညာခဲ့ သည္။ ေကအိုင္ေအမ်ားကလည္း ေနာ္ဆိုင္းမွာအသတ္ ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ရိပ္မိ သိရွိၾကေလရာ ဗကပ ဆန္႔က်င္ေရးဝါဒျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ခ်ိၾကၿပီး အေျခအေနတင္းမာ လာၾကျပန္သည္။ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား လည္းျဖစ္ပြားလာသည္။ သို႔ႏွင့္ဗကပႏွင့္ေကအိုင္အို တို႔သည္ ဆက္ဆံေရးေျပလည္လိုက္၊ တင္းမာလိုက္ႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေလရာ မဟာမိတ္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားမွာလည္း  ယာယီသာ လွ်င္ျဖစ္ခဲ့ရေလ သည္။
ေကအိုင္ေအႏွင့္နာဂေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ေကအုိင္ေအသည္ မိမိအက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ အိမ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည့္ နည္းတူေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ဗကပကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးကို စစ္ေရးအရ ထိန္းသိမ္းရင္ဆိုင္ႏိုင္လွ်င္ ရင္ဆုိင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး အေျခအေနအရ ရင္မဆိုင္ႏုိင္ပါက ယာယီမဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ား ကိုမူ သိမ္းသြင္းဝါးမ်ဳိရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ဖီဇိုနာဂ၊ မီဇိုေသာင္းက်န္းသူ မ်ားသည္   ျပည္ပႏိုင္ငံ၏အကူအညီျဖင့္   ဆူပူေသာင္းက်န္းသူလ်က္ရွိၾကေလရာ ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ ေပးၿပီး အျမတ္ထုတ္ၾကသည္။ ဖီဇိုနာဂေသာင္းက်န္း သူမ်ားကို မိမိႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျဖတ္သန္းက်ဴးေက်ာ္ေစၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ သင္တန္းတက္ရန္ပို႔ေပးခဲ့သည္။    ျပည္ပႏိုင္ငံတြင္ သင္တန္းတက္၍ လက္နက္တပ္ဆင္ ကာျပန္လာေသာ ဖီဇိုနာဂေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းအခ်ဳိ႕ကို ခြဲေဝရယူသည္။ အဖြဲ႕ငယ္ ေလးမ်ားကြဲထြက္လာလွ်င္မူကားလက္စတံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္ သုတ္သင္၍ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို သိမ္းယူေလ့ရွိၾကသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ မီဇိုေသာင္းက်န္းသူ တစ္ဖြဲ႕ကို ျပည္ပႏိုင္ငံသုိ႔ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ ရက္တြင္မူ ျပည္တြင္းနာဂေသာင္းက်န္းသူမ်ား ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္တြင္ ေကအိုင္ေအ က စစ္သင္တန္းႏွင့္လက္နက္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ   နာဂနယ္ေျမအား   သမိုင္းအစဥ္အလာ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ခြဲေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပနာဂလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ နန္႔ယြန္းၿမိဳ႕ နယ္၌ ေကအုိင္ေအႏွင့္ခပ္ပလန္နာဂေသာင္းက်န္းသူ မ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားလာၿပီး ခါးရွည္(အင္န္အက္စ္ ၄၂၅၇)၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ နာဂေသာင္းက်န္းသူအင္အား ၁ဝဝ အား ေကအိုင္ေအက သင္တန္းေပးခဲ့သည္။၂ စင္စစ္ ေကအုိင္ ေအတို႔သည္ မိမိအသက္႐ွဴေခ်ာင္ေရး၊ အျမတ္ရေရး အတြက္ ဖီဇိုနာဂႏွင့္မီဇို(လူ႐ုိင္း)မ်ားအား အကူအညီ ေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းနာဂမ်ားအား ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထိုး၍ အကူအညီေပးျခင္း၊ ထြန္းေရႊေမာင္၏ေအအိုင္ေအ (ေခၚ) ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာရန္ ကူညီေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။
ေကအုိင္ေအႏွင့္ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ေဇာ္ဆိုင္းဦးစီးေသာ ေကအုိင္ေအစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ထန္ပိုးတြင္တည္ရွိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆက္သြယ္သြား ေရာက္ရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ကိုမလြဲမေသြျဖတ္သန္း သြားရၿမဲျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ဆက္စပ္ေနသည့္အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားေနထိုင္လ်က္ရွိရာ ေကအိုင္ေအ(ေခၚ) ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ဗကပႏွင့္ပတ္သက္ ေနရသကဲ့သို႔ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္း ပတ္သက္လာရေလသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ထဲတြင္ ပေလာင္ႏွင့္ပအိုဝ့္အပါ အဝင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးစုေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ရွိခဲ့သည္။
အက္စ္ယူအာရ္ေအ(* SURA- Shan United Revolution Army ေခၚ) မိုးဟိန္းအဖြဲ႕သည္ ျပည္ပႏိုင္ငံပိန္းလံုတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္၍ အေျခစိုက္ လ်က္ရွိသည္။ မိုးဟိန္းအဖြဲ႕သည္ မိုင္းကိုင္ႏွင့္ မိုင္းေနာင္ ေဒသတြင္ အျခားရွမ္း ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ အက္စ္အက္စ္ေအ** (SSA- Shan State Army) မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမလုရာမွ မၾကာခဏတိုက္ခိုက္ၾကရေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိုးဟိန္းသည္ အက္စ္အက္စ္ေအအားတုိက္ခိုက္ရန္တ႐ုတ္ျဖဴ တပ္မ(၃)ႏွင့္ (၅) အျပင္ေကအိုင္ေအမ်ား ကိုပါနားလည္မႈ ယူထားခဲ့သည္။ေကအိုင္ေအမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အက္စ္ယူအာရ္ေအနယ္ေျမ အတြင္းတြင္ အက္စ္ယူအာရ္ေအအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း ထားျခင္းျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံသို႔ အသြားအျပန္ ခရီးလံုျခံဳမႈရွိသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ကိုလည္း စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္း၍ (သို႔မဟုတ္)ညႇိႏိႈင္း၍ တုိက္ခိုက္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ေလသည္။(၁။ ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၁၉၈၄၊ ဒီဇင္ဘာလ) စာမ်က္ႏွာ၁၅။)
ပီအင္န္အက္ဖ္*** (PNF- Palaung National Front) (ေခၚ) ပေလာင္အမ်ဳိးသား တပ္ဦးအဖြဲ႕သည္ခမ္းေတာင္ေခါင္းေဆာင္၍ အင္အား ၂ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ မံုးဝီးနယ္ေျမ၊ နမ့္စန္နယ္ေျမႏွင့္မိုင္းေငါ႔ နယ္ေျမတို႔တြင္ ေရႊပေလာင္၊ ေငြပေလာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားစည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းလႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ေကအုိင္ေအမ်ားသည္ ပေလာင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ၍ ေထာက္ပ့ံကူညီကာ သိမ္းသြင္းခဲ့ရာ  ပေလာင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးတြင္ ေဇာ္ဒန္၏ တပ္မဟာ (၃) လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ေကအုိင္ေအသည္ ဗကပ၊ အက္စ္အက္စ္ေအတို႔ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေရးတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ အတြက္ ပေလာင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အား လက္သပ္၍ေမြးျမဴခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အက္စ္အက္စ္ေအ(ေခၚ)ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ သည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း လြယ္ေခးေဒသတြင္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေန ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အက္စ္အက္စ္ေအဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဥကၠ႒ခြန္ၾကာႏုႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးစဝ္ေဆးဝိုင္ မွေခါင္းေဆာင္ၿပီး လြယ္ေခးေဒသတြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ အံုးေပါင္ပြန္တိုင္းႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္စိုင္းလွေအာင္တို႔က ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ ၾကသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၌ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပကာ   မဟာေဒဝီ နန္းဟိန္ခမ္းကို နာယကအျဖစ္မွျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ တို႔သည္ ေတာခိုကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာကိုးကန္႔ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေလာ္စစ္ဟန္၊ ဗိန္းငင္းအဖြဲ႕မွ မဟာစန္း၊ မန္မန္ဆိုင္အဖြဲ႕မွ လိုင္းအူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေၾကာင္း မန္ပေလာင္လြယ္ေခးေဒသတြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ အက္စ္အက္စ္ေအ၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ ေသာ အက္စ္အက္စ္ ပီပီ**** SSPP- Shan State Progressive Party  (ေခၚ) ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌာန ခ်ဳပ္တည္ရွိရာ မန္ရွီး၊ မန္ေနာင္ေဒသသို႔ ေကအင္န္ယူ ပါတီမွ စေကာလယ္ေတာေခါင္းေဆာင္ေသာ သံုးဦး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေရာက္ရွိလာၿပီး ဗကပအေရွ႕ ေျမာက္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပန္ဆန္း (အယ္လ္ေက-ဝ၇ဝ၅)သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အက္စ္အက္စ္ ပီပီကလည္း ဗကပႏွင့္ပူးေပါင္းရန္အစီအစဥ္ရွိသျဖင့္ စေကာလယ္ေတာသို႔ သံုးဦးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အတူ ေစလႊတ္မည့္ကုိယ္စားလွယ္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဆးထင္ေခါင္းေဆာင္ ေသာအင္အား ၂ဝဝ ခန္႔သည္ ေကအင္န္ယူပါတီ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးႏွင့္အတူ လြယ္ေခးေဒသမွထြက္ခြာ သြားရာ ပန္ဆန္းသို႔ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ လတြင္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ ဗကပေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြး၍ ဗကပႏွင့္ အက္စ္အက္စ္ေအတို႔ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ေဆးထင္တို႔လူစုသည္ဗကပမ်ားေပးလုိက္သည့္ လက္နက္မ်ားကိုယူေဆာင္၍ ပန္ဆန္းမွျပန္ထြက္ လာၾကရာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္တြင္ မိုင္းဘံု နယ္ေျမသို႔ေရာက္ရွိလာၾကသည္။(၁။ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား သမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ) စာမ်က္ႏွာ     ၁၅၊၁၆။)
ဗကပႏွင့္အက္စ္အက္စ္ေအပူးေပါင္းသြားျခင္းမွာ ဗကပႏွင့္တုိက္ခုိက္ေနေသာ ေကအိုင္ေအမ်ားအဖို႔ အက္စ္အက္စ္ေအႏွင့္ပါ ဆက္လက္တုိက္ခိုက္စရာျဖစ္ လာရသည္။ ေကအုိင္ေအႏွင့္ အက္စ္အက္စ္ေအ တို႔သည္ နယ္ေျမလုရင္းမွ  ၁၉၇၄  ခုႏွစ္  ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ေက်ာက္မဲ၊  နမၼတူေဒသမ်ား တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္း တြင္ ေတြ႕ဆံုေစ့စပ္၍ နယ္ေျမကန္႔သတ္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကေလသည္။
ေတာခိုကိုးကန္႔အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေလာ္စစ္ဟန္ အား ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္တြင္ ထိုင္းအစိုးရ ကဖမ္းဆီးမိၿပီးေနာက္ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွာ ၿပိဳကြဲ၍  ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သြားရာ  လက္က်န္အဖြဲ႕ အနက္မွ အင္အား ၂ဝ ခန္႔သည္ ထိုင္းနယ္စပ္တြင္ ခိုေအာင္း၍ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအတို႔သည္ လက္က်န္ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရးမ်ားအား ထိုင္းႏုိင္ငံ အဝင္အထြက္လံုျခံဳေရးအတြက္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းခဲ့ သည္။
ေတာခိုလြယ္ေမာ္အဖြဲ႕(ခြန္ဆာအဖြဲ႕)မွက်န္ဆူးရွင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအင္အား ၃ဝဝ ခန္႔သည္လည္း ေနာင္လိုင္၊ လြယ္ခ်ဳိေဒသတို႔တြင္ ေကအိုင္ေအတပ္ရင္း (၈)ႏွင့္ဆက္စပ္၍ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအႏွင့္ လြယ္ေမာ္အဖြဲ႕သည္ စစ္ေရးအရ နားလည္မႈရယူထားၿပီး လိုအပ္ပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအကူအညီေပးေရးကို လည္း သေဘာတူထားၾကသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျချပဳထားေသာ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ(၃)ႏွင့္ တပ္မ(၅)မွ အင္အားစုအခ်ဳိ႕ သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွား ေလ့ရွိရာ ရံဖန္ရံခါစုစုေပါင္းအင္အား ၅ဝဝ ခန္႔အထိ လႈပ္ရွားေလ့ရွိသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴတို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ဗကပတို႔၏တုိက္ခိုက္မႈတို႔ေၾကာင့္ လြယ္ ေဆး၊ မန္ပေလာင္၊ မန္ေက်ာင္း၊ ဆြတ္ရပ္၊ ဝမ္ဆင္း စေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္သာ ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားႏိုင္ေလရာ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ ယင္းနယ္ေျမမ်ားကို ျဖတ္သန္း၍ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ ျဖဴမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရယူထားရေလသည္။(၂။ ကခ်င္ေသာင္းက်န္း သူမ်ားသမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ) စာမ်က္ႏွာ ၁၆။)
ေကအုိင္ေအတို႔သည္ ေနာ္ဆိုင္းအား ဗကပတို႔က ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လမ္းစဥ္အရ သတ္ျဖတ္ၿပီးသည့္ေနာက္ဗကပတို႔ႏွင့္တုိက္ခိုက္လ်က္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံဆက္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ လက္ယာအင္အားစုေသာင္း က်န္းသူမ်ားျဖစ္ေသာ အက္စ္ယူအာရ္ေအ (မိုးဟိန္း)၊ ကိုးကန္႔ကာကြယ္ေရး (ေလာ္စစ္ဟန္)၊ ေတာခိုလြယ္ေမာ္ (ခြန္ဆာ)၊ ပေလာင္အမ်ဳိးသားတပ္ဦး တ႐ုတ္ျဖဴတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ဗကပဘက္ေတာ္သားျဖစ္သြားသည့္ အက္စ္အက္စ္ေအႏွင့္မူ ဆက္ဆံေရး မေျပျပစ္ဘဲ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားပင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အေနာက္ဘက္ မ်က္ႏွာစာတြင္ကား ေကအိုင္ေအတို႔သည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပနာဂေသာင္းက်န္းသူမ်ား၊ ရခိုင္ေသာင္းက်န္းသူ မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီ၍ လက္သပ္ေမြးထားခဲ့ ေလသည္။
ေကအိုင္ေအႏွင့္ဖီဇုိနာဂေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ဖီဇိုနာဂတို႔သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္အထိ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပ်က္ျပားသြားေသာအခါ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းဆရာ(ေဒါက္တာ ဖီဇို) ေခါင္းေဆာင္ေသာ နာဂ ၁၅ဝဝ ခန္႔သည္ လက္နက္ ကိုင္ပုန္ကန္မႈကိုစတင္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယတပ္မေတာ္က လိုက္လံတုိက္ခိုက္ေသာအခါ ဖီဇိုနာဂသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ခႏၲီးခ႐ုိင္နာဂေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ဖလမ္းခ႐ုိင္တြင္ ဝင္ေရာက္ ခုိေအာင္းခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္ပႏိုင္ငံတို႔ ဆက္ဆံေရးမေျပျပစ္ျဖစ္သည္ ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ဖီဇိုေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ စစ္ေရးအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးကမ္းခဲ့သည္။ ေကအိုင္ေအမ်ားသည္ ဖီဇိုနာဂမ်ားျပည္ပႏိုင္ငံသို႔  သင္တန္းသြားေရာက္ တက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အသြားအျပန္ခရီးအတြက္ လမ္းျပ အျဖစ္တာဝန္ယူ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ဖီဇိုမ်ား ကုိျဖတ္သန္းသြားလာေစခဲ့ေလသည္။
ဗကပႏွင့္ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ား
ဗကပတို႔၏အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေပၚ သေဘာထားမွာ မိမိကအင္အား သာလြန္ပါက  ဝါးမ်ဳိသိမ္းသြင္းရန္ႏွင့္အေျခအေနမေပးပါက ယာယီ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းထားရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကအုိင္ ေအမ်ားအား ယာယီမဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အခြင့္ သာတုိင္း ေအာက္ေျခမွ အထက္အဆင့္အထိ ထိုးေဖာက္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ ခဲယမ္းအခက္ အခဲေတြ႕ေနရေသာေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလက္နက္ခဲယမ္း ေထာက္ပံ့ေပးကမ္း၍အက်ပ္ ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လည္း သိမ္းသြင္းေလ့ရွိသည္။
ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူအက္စ္အက္စ္ေအအဖြဲ႕သည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပတို႔ႏွင့္စတင္ဆက္သြယ္၍ အကူအညီေတာင္းခံရာမွ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးမွစ၍ ဗကပႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီရရွိခဲ့ သည္။ အက္စ္အက္စ္ေအအဖြဲ႕တြင္းရွိ လူမ်ဳိးေရးဝါဒီ မ်ား၊ လက္ယာဝါဒီမ်ားသည္ ဗကပႏွင့္ ဆက္ဆံသည္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အက္စ္အက္စ္ေအအဖြဲ႕ႏွင့္ အက္စ္အက္စ္ပီပီ (ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ)တြင္းတြင္ ဗကပႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းေၾကာင့္   လက္ဝဲ၊   လက္ယာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ကစ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
ဗကပတို႔သည္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္းဖြဲ႕၍ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းခဲ့ရာ ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ ဖုန္ၾကားဖူးတို႔၏ ကာကြယ္ေရးအင္အားစုမ်ားမွာ ဗကပတို႔၏ လက္ေအာက္သို႔ေရာက္သြားခဲ့ရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၏မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသည္  အဓိက ျဖစ္ေလရာေတာခိုကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြင္းတြင္လည္း လက္ဝဲ၊လက္ယာပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ လာရေလသည္။ ထို႔အတူပင္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕(ရလလဖ)ဟုေခၚေသာ ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္း သူမ်ားမွာလည္း ဗကပ၏ထိုးေဖာက္စည္း႐ံုးေရးကို ခံၾကရေလရာ ဗကပကိုလိုလားသူ (ပအိုဝ့္နီ)ႏွင့္ဗကပကို ဆန္႔က်င္သူ (ပအုိဝ့္ျဖဴ)တုိ႔ေပၚေပါက္လာၿပီး ပဋိပကၡ ျပင္းထန္ခဲ့ၾကရသည္။
ဗကပႏွင့္ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ အက္စ္အက္စ္ေအ အဖြဲ႕သည္၁၉၇၅  ခုႏွစ္တြင္  ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲသြားခဲ့ရၿပီး ရလလဖ (ပအိုဝ့္ေသာင္းက်န္းသူ) မ်ားသည္လည္း ရလလဖအျဖဴႏွင့္ ရလလဖအနီ ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲခဲ့ရသည္။ ပေလာင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္လည္း ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲခဲ့ရ သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ဗကပေပၚေပါက္လာၿပီး သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မူလကပင္အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာျဖင့္ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာကြဲၿပိဳလ်က္ရွိ ေသာေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာထပ္မံ၍အဖြဲ႕မ်ားကြဲၾက ရျပန္သည္။ အေျခအေနမွာလည္းပိုမုိ႐ႈပ္ေထြး ၍လာသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ပံုသဏၭာန္အားျဖင့္ အဖြဲ႕ငယ္ေပါင္း မ်ားစြာကြဲျပားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ လက္ဝဲစြန္းေရာက္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တစ္ဆင့္အေနာက္အုပ္စု ႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ လက္ယာစြန္းေရာက္အင္အား စုမ်ားဟူ၍ အဓိကအင္အားစု ႏွစ္မ်ဳိးကိုသာေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ဝဲစြန္း၊ လက္ယာစြန္းေရာက္အင္အား စုမ်ားမွာမူ  တစုတည္းတစည္းတည္း စည္းလံုးညီၫြတ္ ေနၾကျခင္းမဟုတ္ဘဲအဖြဲ႕ေပါင္းမ်ားစြာကြဲျပား၍ သူတစ္လူငါတစ္မင္း ဆူပူေသာင္း က်န္းေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။
ဗကပမ်ားသည္ကား ရွမ္းျပည္နယ္ကို ဗ်ဴဟာ ေျမာက္အေျခခံနယ္ေျမတည္ေဆာက္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေလာႏိုင္ငံကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ရန္ ပဲခူး႐ိုးမဗဟိုႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသမွစတင္၍ ထိုးေဖာက္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းေသာင္းက်န္းသူမ်ဳိးစံုအား အႏုနည္း၊ အၾကမ္းနည္း၊ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သိမ္းသြင္းဝါးမ်ဳိလ်က္ရွိေလသည္။
ဗကပ(နစ္ျဖဴဗဟုိ)ႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ
ေကအင္(န္)ယူပါတီသည္   ဗကပတို႔ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)တြင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေသာ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဗကပတို႔သည္ ေကအင္န္ ယူပါတီအားလက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သိမ္းသြင္းဝါးမ်ဳိခဲ့ရာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တြင္အေျခစိုက္ ျခင္းမျပဳႏိုင္ေတာ့ေသာ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိသည္ ပဲခူး႐ိုးမသို႔ေျပာင္းေရႊ႕၍  ဗကပကို အားထားမွီခိုခဲ့ရ သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ သီးျခားလႈပ္ရွားသည္ ထက္ ဗကပေခါင္းေဆာင္ေသာ မဒညတလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုသာ ပိုမိုျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။ ေအာင္ႏုိင္တပ္လႈပ္ရွားမႈသည္ မဒညတအမည္ခံ ဗကပတို႔၏ အစီအစဥ္သက္ သက္သာျဖစ္သည္။ ေအာင္ႏိုင္တပ္တြင္းတြင္ ဗကပတို႔ က ဖဲ့ထုတ္ေသြးခြဲ၍ စည္း႐ံုးျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူပါတီတြင္းမွာလည္း ျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ ဗကပတုိ႔အား ပါတီႀကီးဝါဒ၊ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ က်င့္သံုးသူမ်ား၊သေဘာထားမမွန္သူမ်ားဟူ၍ စြပ္စြဲေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ေအာက္ေျခမွ ဖိအားေပးလာေသာေၾကာင့္ ဗကပတို႔ကိုမွီခိုေနရျခင္းထက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွအကူအညီကို တုိက္႐ုိက္ရရွိေရး အတြက္စေကာ လယ္ေတာေခါင္းေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ စေကာလယ္ ေတာတို႔လူစုသည္ အက္စ္အက္စ္ေအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပမ်ားရွိရာေနရာ ပန္ဆန္းသို႔ေရာက္ သြားခဲ့ၾကသည္။ ဗကပဗဟုိ ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မ်ဳိးျမင့္ (အသားမဲ)သည္ ဆရာစေကာလယ္ေတာ တို႔လူစုအားနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ကာ ေကအင္န္ယူပါတီ အတြင္းေရးမ်ား၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကိုရယူ၍ ပီကင္းမွ တစ္ဆင့္ ပဲခူး႐ိုးမဗဟုိသို႔ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းျဖင့္ ပို႔ေပ ခဲ့ၾကသည္။ (၁။ ျမရာပင္စာေပ၏ဇင္ - ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)။ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၄ မွ ၂၂၁။)
၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ပဲခူး႐ုိးမေကအင္န္ ယူပါတီတိုင္းေကာ္မတီဝင္  ဗုိလ္ေညာင္ေရသည္ ဗကပေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ငယ္သားမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကို နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဗကပတို႔၏  သင္းကြဲအုပ္ကြဲမ်ား  လမ္းမွားေနသူမ်ား၊  အဆက္ အသြယ္ျပတ္ေနသူမ်ားမွာ ဗိုလ္ေညာင္ေရ၏ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္၍ လက္နက္သိမ္းျခင္းကိုခံၾကရသည္။
ေကအင္န္ယူပါတီမွေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အစေပ်ာက္သြားၾကရေသာ ဗကပမ်ားမွာ အထူးပင္မ်ားျပားလွသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(က)    ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ကိုသာဒိုး(ေခၚ)ကိုလွတင္(ရခိုင္)
(ခ)     ႐ိုးမစည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚေရႊခင္ႏွင့္အဖြဲ႕ ဝင္ခုနစ္ဦး
(ဂ)     ဗဟိုေဆးေက်ာင္းမွ ရဲေဘာ္မသန္းတင္ႏွင့္ သမီးငယ္ေဌးေဌးစိန္
(ဃ)    မဒညတပူးတြဲဗဟိုေက်ာင္း ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေမႊး(ေခၚ)ထြန္းရီ
(င)     တုိက္တိုင္းေအာင္(၁)တပ္စုႏုိင္ငံေရးမွဴး ေမာင္ႏု
(စ)     မက်င္သန္း(ေအာင္ႏိုင္တပ္)
(ဆ)    မတင္ၫြန္႔(ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ)
(ဇ)     ဗကပ သာယာဝတီခ႐ုိင္တပ္မွတပ္စိတ္မွဴး တင္ျမင့္၊ ရဲေဘာ္ျမင့္စိန္ႏွင့္စံေမာင္(ဆင္ေသ ရြာ)
(စ်)     မိုးဘံုးရြာ  ဟန္ေရႊႏွင့္ဇနီး၊  သားငယ္သံုးဦး
ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုနီးပါးအသက္ငင္ေနျခင္း၊ မိမိတစ္ပါတီ တည္း သီးျခားရပ္တည္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဗကပအားမွီခို၍ ဗကပႏွင့္မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္း ေနရေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ငယ္သားထုက ဗကပကို  မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကေပ။  ဗကပအေနႏွင့္လည္း ေကအင္န္ယူပါတီကို လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္အသံုးျပဳေရး၊ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္   လိုအပ္သလို ဖိအားေပးေစခိုင္းေရး၊ ေကအင္န္ယူပါတီဝင္မ်ား၏ အင္အားကို မိမိလက္နက္ကိုင္တပ္တြင္ တစ္ဖက္လွည့္ ျဖင့္ အသံုးခ်ေရးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လံုးဝဖ်က္သိမ္း၍ ဝါးမ်ဳိပစ္ေရးတို႔ကိုသာ ရည္ရြယ္ခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီတို႔၏ဆက္ဆံေရးမွာ မဟာ မိတ္ဖြဲ႕ထားသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဗကပသာလံုးဝေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ဦးရာလူကလွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္႐ႈပ္ေထြး၍ေနေလသည္။
ဗကပ၊ ေကအင္န္ယူပါတီ၊
ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ျပည္ေျပးမ်ား
ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီသည္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (မဒညတ) အသြင္ျဖင့္ မ ဟာ မိတ္ မ်ား အ ျဖစ္ တည္ ရွိ ေန သည္ သာ မက ေကအင္န္ယူပါတီဗဟုိ သည္ပင္လွ်င္ ဗကပဗဟိုကို အမွီျပဳ၍ ပဲခူး႐ိုးမတြင္ခိုကပ္ေနခဲ့ရသည္။ ေကအင္န္ ယူပါတီ၏လက္ဝဲ အလြန္အကြၽံဝါဒ က်င့္သံုးမႈ၊ဗကပႏွင့္ ပူးေပါင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြင္း ေသြးကြဲၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲထြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေကအာရ္စီ(ေခၚ) ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ လက္နက္စြန္႔ အလင္းဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ျမသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ ေကအင္န္ ယူပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွ ခြဲထြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ ေကအင္န္ ယူပါတီ၏ဥကၠ႒မန္းဘဇံကိုယ္တုိင္ပင္ ေကအင္န္ယူ မွခြဲထြက္ၿပီး ဗုိလ္ျမ၏ေကအင္န္အယ္လ္စီသို႔ သြား ေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ျမ၊ မန္းဘဇံ အုပ္စုသည္ ေကအင္န္ယူအက္ဖ္(ေကအင္န္ယူတပ္ဦး) အမည္ျဖင့္ အင္အားတုိးပြားလာၾကသည္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္တြင္ ေကအင္န္ ယူပါတီႏွင့္ေကအာရ္စီအၾကြင္း အက်န္မ်ားသည္ ေတာ္ပေလာမု၌ ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံတစ္ရပ္ေခၚ ယူေရးကို တစ္ဖက္လွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးစီျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း ေကအင္န္ယူပါတီ၏ ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ ဗုိလ္ျမတို႔လူစုသည္ ေကအင္န္ယူ အက္ဖ္ဖြဲ႕စည္းရန္ စတင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္ န္ယူပီႏွင့္ ေကအင္န္ယူအက္ဖ္တို႔မွာ ေစ့စပ္၍ မရ ေတာ့ဘဲ ပဋိပကၡမ်ားသာလွ်င္ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဗိုလ္ျမတို႔အုပ္စု၏ ေကအင္န္ယူ ၾကားျဖတ္ဗဟိုသည္ ေကအင္န္ယူ အက္ဖ္ကို အတိအလင္းဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္မွစ၍ စတင္က်င္းပေသာ ေကအင္န္ယူညီလာခံ (ဗိုလ္ျမ အုပ္စု)၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ(၂)ရက္တြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ေပါင္းစု(တညလ)တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ျပည္ေျပးမ်ားႏွင့္   ေကအင္န္ယူတပ္ဦးတို႔ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားလာၾကခ်ိန္မွာပင္ ပဲခူး႐ိုးမတြင္လည္း ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီတို႔ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေနၾက ၿပီျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီႏွင့္ေကအင္န္ယူတပ္ ဦးတို႔သည္ ေက်ာက္ႀကီးနယ္ေျမတြင္ နယ္ေျမလုတိုက္ပြဲ မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီမွ ဗိုလ္က်င္ေဖႏွင့္ နစ္ျဖဴဗဟုိအဖြဲ႕တို႔  ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္၊  ဝုိင္းရြာ (ၾကဴေအ ၁၉၁၇)ေခ်ာင္းေစာက္(ၾကဴအင္န္ ၂ဝ၁၈) ေဒသတို႔၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူ ပါတီဥကၠ႒သစ္ ေက်ာ္ျမသန္းႏွင့္ ေကအင္န္ယူအက္ဖ္ ဥကၠ႒မန္းဘဇံတို႔ကလည္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မက်ဴးေက်ာ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းေရးတုိ႔ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ေကအင္န္ယူ ပါတီဗဟုိအဖြဲ႕ သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္အေျခစိုက္ရန္မျဖစ္ေတာ့ သည့္အျပင္ ေက်ာက္ႀကီးနယ္တြင္လည္း အေျခမလွ သျဖင့္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၌ ပဲခူး႐ုိးမသို႔ေျပာင္း ေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။
ေက်ာက္ႀကီးနယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေနာ္ပဲဒိုး(ၾကဴ ၃၈၂၂)၌ ေကအင္န္ယူ ပါတီမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္ႏွင့္ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွ ဘိုျမ၊ ေဒဝတို႔ေခါင္းေဆာင္၍ မဲဆႏၵေပးပြဲ မ်ားျပဳလုပ္ၾက ရာ ေကအင္န္ယူပါတီက အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗုိလ္ျမအုပ္စုက အင္အားအသာစီးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လာ ေသာေၾကာင့္ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟိုသည္ ပဲခူး႐ိုးမသို႔ လံုးဝေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး ဗကပမ်ားကို မွီခိုရေတာ့သည္။
၁၉၇၁ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဗဟုိသည္ နစ္ျဖဴႏွင့္ပူးတြဲလႈပ္ရွားခဲ့ရာမွ ပူးတြဲအစည္း အေဝးက်င္းပၿပီး ေကအင္န္ယူပီဗဟုိသည္ ဗမာလိုက္ (ၾကဴအက္ဖ္ ဝ၅၈၇)တစ္ဝိုက္တြင္ ခိုေအာင္းေနခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးမွစ၍ မဒညတအသြင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမ်ားလာၿပီး ဗကပတို႔၏ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း မႈမွာလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူပါတီ က ဗကပဗဟုိ၏ၾသဇာကို နာခံျခင္းအတြက္ ေကအင္န္ ယူပါတီ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေစာျမေမာင္သည္ အထူးပင္ မေက်မနပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (၁။ ရတခ၏ေသာင္းက်န္းသူသမိုင္း၊  စာမ်က္ႏွာ ၃၆။)
ေကအင္န္ယူပီ အမွတ္(၃)ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ဖူးေဘာမဲ (ေခၚ) သာမိုးကလည္း ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ခဲ့သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾက သည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပီတို႔ ပူးတြဲ၍ မဒညတအသြင္ျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္တပ္ကိုဖြဲ႕စည္း လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီ ဥကၠ႒ေက်ာ္ျမသန္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသြား ေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာျမေမာင္သည္ ပါတီဥကၠ႒  ျဖစ္လာသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာျမေမာင္သည္ ဗကပမ်ား အား မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ဗကပတုိ႔အား ေအာင္ႏိုင္တပ္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ေကအင္န္ယူပါတီအား လံုးဝခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။(၂။ ရတခ၏ေသာင္းက်န္းသူသမုိင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၆။)
၁၉၇၂  ခုႏွစ္တြင္  ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေျပးမ်ားပူးေပါင္း၍ စစ္ေရးအရထိုးေဖာက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီျဖစ္ရာ   ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွ သာစိန္ႏွင့္အင္အား ၈ဝ ခန္႔သည္ စစ္ေတာင္းျမစ္ကို ျဖတ္ကူးလာၾကသည္။  ၾသဂုတ္လတြင္  ျပည္ေျပး တက္ထြန္းႏွင့္ ၁၅ဝ ခန္႔ ထပ္မံကူးလာျပန္သည္။ သာစိန္၏အင္အားစုမ်ားမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏွစ္ႀကိမ္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး တပ္မေတာ္က သာစိန္တို႔လူစုအား အတြင္းပိုင္းအထိက်ဳံးသြင္း၍တုိက္ခိုက္သည္။ ေကအင္န္ ယူပါတီႏွင့္ ဗကပတို႔သည္ ျပည္ေျပးႏွင့္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးတို႔အားရန္သူအျဖစ္သာ သေဘာထားၾကသည္။ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ေကအင္န္ယူမွ ခြဲထြက္ေသာ ေဖာက္ျပန္သည့္ အုပ္စု၊ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕အကူအညီ ယူၿပီး ထိုင္းမွေဖာက္ျပန္ေရး အုပ္စုိးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ကာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ မဒညတ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေနေသာအုပ္စုအျဖစ္   သတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အေျခခံရန္သူဟုသာ သေဘာထား ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ နည္းပရိယာယ္အရ ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ (၃။       ျမရာပင္စာေပ၏ ဇင္ - ခ်စ္ေနာက္ဆံုး(၂)။ စာမ်က္ႏွာ ၂၂။)
''ႏု၊ ဇံတို႔နဲ႔ ေနဝင္း၊ စန္းယုတို႔အၾကား ပဋိပကၡဟာ  အခုအခါ  လက္နက္ကိုင္တိုက္လာတဲ့အထိ ျပင္းထန္''နည္းပရိယာယ္အရ ''ရန္သူပဋိပကၡကို အသံုးခ်၊  အမ်ားစုေအာက္ေျခသိမ္းသြင္း၊  အနည္းစု ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကိုဆန္႔က်င္၊ ရန္သူကိုတစ္ဦးစီတုိက္ ဖ်က္''မူကို က်င့္သံုးရမယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ျပည္ေျပးႏွင့္ေကအင္န္ယူတပ္ဦး (ႏု၊ ဇံအုပ္စု၊တညလ)၏ ေဖာက္ျပန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြင့္ခ်တုိက္ခိုက္ရန္၊ စစ္ေရးအရၾကားေန အျဖစ္ တိုက္ပြဲမျဖစ္ေရး လံုးပန္းရန္၊ တပ္မေတာ္က ျပည္ေျပးႏွင့္ေကအင္န္ယူတပ္ဦးအား  စစ္ေရးအရ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္  ဦးတည္ေပးရန္စသျဖင့္ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီတို႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ မဒညတ ဗဟို အစည္းအေဝးပြဲတြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမေမာင္က (၇)ႀကိမ္ ေျမာက္ ေကအင္န္ယူဗဟုိေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေျပးႏွင့္ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးအားစစ္ေရးအရၾကားထားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြင့္ခ်တိုက္ခိုက္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲမျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေရးတို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သခင္ဇင္ႏွင့္သခင္ခ်စ္တို႔ကလည္း မလႊဲ သာမွသာ တုိက္ခိုက္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ အကယ္၍ တုိက္ခိုက္ရလွ်င္လည္း ပူးတြဲတပ္ျဖစ္သည့္ ေအာင္ႏိုင္ တပ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးမွ သာစိန္တို႔ လူစုသည္ ပဲခူး႐ိုးမကြင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ျဖဴးေခ်ာင္းရွိ ကရင္ ေက်းရြာမ်ားကုိ အေျခခံေဒသအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ လိပ္ပုတ္ရြာတြင္အေျချပဳ၍ ဝါဒျဖန္႔စည္း ႐ံုးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ ပဲခူး႐ိုးမသည္ ကရင္တို႔၏ နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာရြာ ခုနစ္ရြာသည္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေျပာလာသည္။ ျဖဴးေလးရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း၍လည္း လႈံ႕ေဆာ္ စည္း႐ံုးခဲ့သည္။ ျဖဴးေလးတြင္ရွိေသာ ဗကပသတင္းေပး ေမာင္ခ်စ္ကို ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ သိမ္းသြင္းသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲေဘာ္ညိဳေလးႏွင့္အဖြဲ႕အား ကမ္း ပါးနီရြာသို႔အလာတြင္ ဆီးႀကိဳတိုက္ခုိက္ၾကသည္။ ဗကပတို႔က ကန္႔ကြက္ရာ ရန္သူထင္သျဖင့္ လူမွား၍တုိက္ ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေျဖရွင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ သာစိန္ တို႔လူစုသည္ မဒညတ တပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား လာၾကသည္။ ေကအင္န္ယူပီ အမာခံဖားလေပါကို ဖမ္းၿပီး ေအာင္ေဇယ်တပ္ႏွင့္လည္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားျပန္သည္။ဗကပပါတီဗဟုိေနာက္ခ်န္အဖြဲ႕ကိုပင္တုိက္ခိုက္လာၿပီး ေအာင္ႏိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လည္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားလာရာ  ဗကပႏွင့္  ေကအင္န္ယူပါတီတို႔သည္  ေကအင္န္ယူတပ္ဦးႏွင့္ျပည္ေျပးတို႔ အား စစ္ေရးအရ ေရရွည္ၾကားထား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။
ဗကပတို႔သည္ သာစိန္တုိ႔လူစုအား ပဲခူး႐ိုးမမွ ထြက္သြားရန္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား၍ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾက သည္။ ေကအင္(န္)ယူပါတီကလည္း သာစိန္ကိုတိုက္ ခိုက္ရန္ မဒညတတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သာစိန္၏  ပဲခူး႐ုိးမႏွင့္ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသလွည့္လည္တိုက္ခိုက္ေရး တပ္ရင္းသည္ ကား ပဲခူး႐ုိးမတြင္ တစ္စတစ္စနယ္ေျမ တုိးခ်ဲ႕လာသည္။ ဗကပဗဟုိႏွင့္ ႐ိုးမစည္း႐ံုးေရးအဖြဲ႕ ကိုပင္ တိုက္႐ုိက္ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္လာသည္။ သာစိန္ တို႔၏တုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ခရာေခ်ာင္းရြာတုိက္ပြဲတြင္ ဗကပေက်ာ္ေမႊးေသၿပီး ဂ်ီ-၃ ႐ိုင္ဖယ္တစ္လက္ဆံုး႐ႈံး ခဲ့ရသည္။  ႐ုိးမစခန္းကုိ  အတိုက္ခံရသျဖင့္လည္း ေအာင္ေဇယ်တပ္မွ ညိဳရင္၊ စန္းရီ၊ တင္ထြန္း၊ ခ်စ္ေမာင္၊ တင္ေဝႏွင့္ ႐ိုးမစည္း႐ံုးေရးမွ ေဒၚဝုိင္း၊ ေမာင္လြင္၊ ခင္ထား၊ ခင္လွႏွင့္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ေသဆံုးခဲ့ရ သည္။ လက္နက္လည္း ငါးလက္ပါသြားခဲ့သည္။ ဗဟုိ ေနာက္ခ်န္အဖြဲ႕ အတိုက္ခံရစဥ္ကလည္း တင္လႈိင္၊ ၿဖိဳးဝင္း၊ ေစာထြန္းႏွင့္ Óဏ္တင္တို႔ေသၿပီး  ကာဘိုင္ သံုးလက္ပါသြားခဲ့ရသည္။ ေအာင္ႏုိင္တပ္ဖြဲ႕မွလည္း အ တုိက္ခံရသျဖင့္ ေက်ာ္ေအာင္ေသၿပီး ဂ်ီ-၃ ႐ိုင္ဖယ္ တစ္လက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ တုိက္ပြဲမ်ဳိးစံုတြင္ ဗကပ ၁၈ ေယာက္ေသၿပီး လက္နက္စုစုေပါင္း ၁၉ လက္ဆံုး႐ႈံး ခဲ့ရာ က်ဆံုးသူမ်ားတြင္ သခင္သန္းထြန္း၏ႏွမငယ္ မျမဝင္း(ေခၚ) မစိမ္းခ်ဳိလည္း ပါဝင္ခဲ့ရသည္။
အေရွ႕႐ုိးမတြင္လည္း    ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ဗကပထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံရဲေအာင္(ေခၚ)ေမာင္ေငြ(ကိုကိုးကြၽန္းမွ ထြက္ ေျပးခဲ့သူ)၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ဦးဗခ်စ္လွႏွင့္ အျခား ဗကပ ၄ ဦးကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးသည္ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူ ပါတီတုိ႔၏ နယ္ေျမမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး ယင္းတို႔၏မဟာမိတ္ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေျပးမ်ားအေျခခ်ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္အကူ အညီေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ဗကပႏွင့္ေကအင္န္ယူ ပါတီတို႔ပါဝင္ေသာ မဒညတႏွင့္ျပည္ေျပး၊ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးတို႔ပါဝင္ေသာ တညလတို႔သည္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ ပြားၿပီး ရန္သူျဖစ္လာသည္။
သို႔ေသာ္ ဗကပ(နစ္ျဖဴဗဟုိ)တြင္ ျဖဳတ္ထုတ္သတ္ လမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ဗဟုိႏွင့္ဗဟုိဆန္႔က်င္သူမ်ား ဂိုဏ္းကြဲ ေနသကဲ့သို႔   ေကအင္န္ယူပါတီအတြင္းတြင္လည္း ဗကပလိုလားသူႏွင့္ မလိုလားသူမ်ား ဂိုဏ္းကြဲေနၾက သည္။ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕တြင္လည္း ဦးႏု၊ ဦးသြင္ဂိုဏ္းႏွင့္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္တို႔ ဂိုဏ္းကြဲေနၾကသည္။ ေကအင္န္ယူ တပ္ဦးတြင္လည္း မန္းဘဇံႏွင့္ေမာင္ေမာင္က တစ္စု၊ ဗိုလ္ျမႏွင့္သန္းေအာင္က တစ္စု၊ ဗိုလ္ေရႊေလးႏွင့္တင္ဦး တို႔က တစ္စုဟူ၍ အုပ္စုသံုးခုဂိုဏ္းကြဲေနၾကရေလသည္။
ဗိုလ္ျမအုပ္စုက ေကအင္န္ယူပါတီကို ေဆြးေႏြးရန္  ေလသံပစ္လာေသာအခါ  ေကအင္န္ယူပါတီ အတြင္းမွ ဗကပဆန္႔က်င္သူမ်ားက စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ဗကပႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္   ေကအင္န္ယူ ပါတီတစ္ရပ္လံုးေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္သုဥ္းေတာ့မည့္အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ေကအင္န္ယူ ပါတီဝင္ မ်ားသည္ေကအင္န္ယူအက္ဖ္သို႔သြားေရာက္ပူးေပါင္းလိုလာၾကသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ မန္းသာစိန္၏ တပ္က လည္း ဗကပကိုသာ အဓိကဦးတည္၍တိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မန္းဘဇံသည္  ဦးႏုတို႔ထံမွရရွိခဲ့သည့္  ေငြကိုးသိန္း အနက္အခ်ဳိ႕ကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ဇင္းမယ္ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း ဗုိလ္ျမတို႔ကမေက်နပ္ေပ။ကရင္နီတုိးတက္ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေျခာက္ပါတီ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လည္းေစာေမာရယ္က မန္းဘဇံကိုဖိတ္ၾကားေရးကိုတင္ျပခဲ့ၿပီး အက္စ္အက္စ္ ပီပီက မိုးဟိန္းအဖြဲ႕ ဖိတ္ၾကားေရးကိုတင္ျပခဲ့သျဖင့္ ရလလဖႏွင့္ ေကအင္န္ယူပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီသည္ မဒညတတြင္ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း လံုးဝလြတ္လပ္ေရး မူကိုသာ ကိုင္စြဲထားသျဖင့္ ဗကပႏွင့္ဆက္ဆံေရး မေျပ မျပစ္ျဖစ္လာၾကျပန္သည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ အက္စ္အက္စ္ပီပီႏွင့္ မိုးဟိန္းအဖြဲ႕ တုိ႔၏ပဋိပကၡကို တ႐ုတ္ျဖဴက ေစ့စပ္ႀကိဳးပမ္း လ်က္ရွိသည္။ လြယ္ေမာ္ႏွင့္တ႐ုတ္ျဖဴေပါင္းေရးကိုလည္း အက္စ္အက္စ္ပီပီကႀကိဳးစားေပးေနသည္။ အက္စ္ အက္စ္ပီပီႏွင့္ရလလဖအဖြဲ႕လည္း သေဘာတူညီခ်က္ အခ်ဳိ႕ရရွိထားသည္။
ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးစံုမွာ အဓိကအားျဖင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို သာၾကည့္ေနသျဖင့္တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ပူးေပါင္းၾကရန္မွာ မလြယ္ကူၾကေပ။ ဗကပသည္ အင္အားနည္းပါး ေသာအဖြဲ႕မ်ားအား တစ္စတစ္စဝါးမ်ဳိသိမ္းသြင္းလ်က္ရွိရာ ေကအင္န္ ယူပါတီသည္ လံုးဝဝါးမ်ဳိခံ လိုက္ရၿပီး အက္စ္အက္စ္ပီပီမွာလည္း ဗကပၾသဇာခံျဖစ္၍လာသည္။ ေကအုိင္ ေအသည္ ဗကပႏွင့္ တုိက္ခိုက္ေနေသာ္ လည္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံ၏ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနရ သည္။  ျပည္ေျပး၊  ေကအင္န္ယူ တပ္ဦး၊  မိုးဟိန္း၊ တ႐ုတ္ျဖဴ၊ ေတာခိုလြယ္ေမာ္ စေသာ လက္ယာအစြန္း ေရာက္အဖြဲ႕မ်ားမွာမူ စီအုိင္ေအႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုမွ အကူအညီမ်ားကုိေမွ်ာ္လင့္ေနၾကၿပီး တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ မယံုသကၤာျဖစ္ေနၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြး၍ ေရာႁပြမ္း ေနေလေတာ့သည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization