Home » » အခန္း(၉) ေကအင္န္ယူမ်ား လမ္းစဥ္ေျပာင္းသြားျခင္း

အခန္း(၉) ေကအင္န္ယူမ်ား လမ္းစဥ္ေျပာင္းသြားျခင္း

ေကအင္န္ယူမ်ား လမ္းစဥ္ေျပာင္းသြားျခင္း
ပထမလမ္းစဥ္
          ေကအင္န္ယူအဖြဲ႕သည္ ကရင္ေသနတ္ကုိင္ တပ္ရင္းမ်ား၊ ကရင္စစ္ရဲမ်ားႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအုိအဖြဲ႕ မ်ားအား က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရးဝါဒလမ္းစဥ္ ျဖင့္ စည္း႐ုံး၍ ေတာခုိေသာင္းက်န္းသည္အထိ ေသြးထုိး လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။  သုိ႔ေသာ္  ကရင္လက္နက္ ကုိင္တပ္မ်ားသည္ ေတာခုိခါစတြင္ အလစ္အငုိက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ရရွိလာေသာ စစ္ေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ား တြင္ ယစ္မူးလာသည္။ ၾသဇာအာဏာမွာ ေကအင္န္ ဒီအုိ လက္နက္ကုိင္တပ္မွဴးမ်ား၏ လက္တြင္း၌သာ  တည္ရွိလာသည္။ မိမိတုိ႔သိမ္းပုိက္ထားေသာ နယ္ေျမ မ်ားတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ကရင္လက္နက္ကုိင္ တပ္မ်ားက တုိက္႐ုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေသာအခါ ေကအင္န္ ယူအဖြဲ႕၏ ႏုိင္ငံေရးက႑မွာ က်ဆင္း၍ လာသည္။
          ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ပထမလမ္းစဥ္မွာ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈႏွင့္စစ္ေရးဝါဒသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ဝ ရက္စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ အလင္းေရာက္ ေကာ္သူးေလ ရဲေဘာ္မ်ား၏တင္ျပခ်က္ျဖစ္သည့္ ေကာ္သူးေလ ေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ပထမလမ္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားထားသည္ကုိ  ေတြ႕ရသည္ -
          ငါတုိ႔၏ေတာ္လွန္ေရးကုိ ပထမလမ္းစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကာလအပုိင္းအျခားကုိ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ဆန္းမွ  ၁၉၅၁ ခုႏွစ္  ကုန္သည္အထိဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။
          ငါတုိ႔ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေပၚေပါက္လာေသာ အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက စစ္ၿပီး ကမၻာႀကီးတြင္ ဆုိရွယ္လစ္ အုပ္စုႀကီးသည္ အရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စုအား ယွဥ္ၿပိဳင္ ရပ္တည္လာႏုိင္မႈသည္ ကုိလုိနီႏွင့္ အမွီအခုိျပဳ ႏုိင္ငံ ကေလးမ်ား၏  အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲ မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့ေလသည္။  အာရွတုိက္ရွိ  ႏုိင္ငံတုိင္းလိုလုိပင္  ကုိလုိနီစနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ  တုိက္ဖ်က္ရင္း  ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲေနၾကေပသည္။
          ဤကဲ့သုိ႔ ကိုလိုနီစနစ္ႀကီးသည္ အႀကီးမားဆုံး ေသာ အက်ပ္အတည္းကုိ ေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲသည္ ေအာင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ၿပီးခါစ ဗမာျပည္ သည္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစရွိသည္ တုိ႔တြင္ မ်ားစြာ အင္အားႏုနယ္ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေပသည္။ ရခုိင္သူပုန္၊ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္တုိ႔လည္း ထၾ<ြကခ်ိန္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာအခ်ိန္တြင္  ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ၾကၿပီး အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ႏွင့္  ဗမာ့တပ္မေတာ္  ေသနတ္ကုိင္ တပ္ရင္း(၃)တုိ႔ ေတာခုိခဲ့ၾကျခင္း၊ အလုပ္သမားသပိတ္ မ်ား၊ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္း စာေရးစာခ်ီသပိတ္မ်ား ဆက္ကာဆက္ကာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းသည္ ဖဆပလ အစုိးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ ေပသည္။
          ဖဆပလအစုိးရသည္ ဤကဲ့သုိ႔ အလြန္တရာ ႀကီးမားလွေသာ အက်ပ္အတည္း ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ကရင္လူထုႀကီးသည္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ျပင္းျပ ထက္သန္စြာႏွင့္ ေကအင္န္ယူအစည္းအ႐ုံး၏ အလံ ေအာက္တြင္ စု႐ုံးေနၾကေပသည္။ ¤င္းအျပင္ ကယား အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ပအုိဝ့္အမ်ဳိးသားမ်ား၊ မြန္အမ်ဳိးသား မ်ားကုိလည္း အေတာ္အတန္ စည္း႐ုံး၍ ရခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ရင္း (၃)ရင္း၊ ယူအမ္ပီ(စစ္ရဲ)တပ္ရင္း (၂) ႏွင့္ (၂၁) တုိ႔မွ ကရင္တပ္ခြဲမ်ားကုိ ငါတုိ႔ဘက္ပါေအာင္ စည္း႐ုံးထား ႏုိင္ခဲ့သည္သာမက အျခားလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ တပ္ရင္းအခ်ဳိ႕၏ ေစတနာကုိပင္ ရယူႏုိင္ခဲ့ေပသည္။  ငါတုိ႔ ေကအင္န္ဒီအုိ လက္နက္ကုိင္တပ္ဦးေရမွာလည္း  အျခား ေတာခုိအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားလုံး၏ လက္နက္ ကုိင္စုစုေပါင္းထက္ မ်ားစြာပုိမုိခဲ့၏။
          ဤကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့အေျခအေန၊ ဗမာျပည္ အေျခ အေနႏွင့္ ငါတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္စည္း႐ုံးေရးအေျခ အေနတုိ႔အရ ငါတုိ႔သည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ကုိ စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကျခင္းသည္ အခ်ိန္အခါအားျဖင့္ လုံးဝေကာင္းမြန္ေပသည္။
          အစစ အရာရာတြင္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ၿပီး စစ္ေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ား တိတိက်က် ဘာတစ္ခုမွ် မလုပ္ႏုိင္ ေသးေသာ ဖဆပလအစုိးရအား ငါတုိ႔၏ေတာ္လွန္ ေရးက တစ္ခ်က္တည္းႏွင့္ အၿပီးအပုိင္ အလဲထုိးႏွက္ ႏုိင္ေအာင္ အေျခအေနက အခြင့္အခါေကာင္း ေပး ခဲ့ေပသည္။
          သုိ႔ေသာ္ ငါတို႔ မေအာင္ျမင္ခဲ့၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း။ အေသအခ်ာ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ၾကည့္ေသာ္ တစ္ခြန္းတည္းေသာစကားျဖင့္ ခ်ဳပ္၍ ေျပာရလွ်င္ ငါတုိ႔ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ဟု ဆုိရေပမည္။ အျခားညီေနာင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း  ငါတုိ႔ေလာက္နီးနီး ညံ့ဖ်င္းခဲ့ၾကသည္မွာ မ်က္ျမင္ျဖစ္ ခဲ့ေပသည္။
          ငါတုိ႔ ဘယ္မွာညံ့ဖ်င္းခဲ့သနည္း။ ငါတို႔သည္ ဝါဒသေဘာတရား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ စည္း႐ုံးေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ဖူလုံေရး၊ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ စသည္တုိ႔တြင္ ငါတို႔သည္ အတုိင္းအတာမသိ ညံ့ဖ်င္း ခဲ့ၾကေပသည္။
          ငါတုိ႔ စတင္ေတာ္လွန္ခ်ိန္တြင္ ထားရွိခဲ့ေသာ ဝါဒသေဘာတရားကား ႏုိင္ငံေရးဝါဒသေဘာတရား မဟုတ္ဘဲ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ*(* က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးစြဲဝါဒကုိ ဆိုလိုသည္။)သေဘာတရားသာ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။
          ငါတုိ႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒထားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳ သေဘာတရားေရး မရင့္က်က္ေသးသည့္ အျခား ညီေနာင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားထဲတြင္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္သည္ ျပန္လည္ လႊမ္းမုိးလာခဲ့ေပသည္။ ဤဝါဒ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ကား ျပင္းထန္ေသာ ကရင္-ဗမာလူမ်ဳိးေရးအဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေပသည္။ အျခားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား သည္လည္း သေဘာတရားေရး ႏုနယ္ေသးသည့္ အေလ်ာက္ ဂုိဏ္းဂဏစိတ္မ်ားျပင္းထန္ကာ အသင္း အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ ၾကကုန္၏။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး၏အသြင္မွာ  ႐ႈပ္ေထြးေသာအသြင္ကုိ ေဆာင္ေနေပသည္။ ဤအေျခ အေနသည္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလုံးကုိ နစ္နာေစေလသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ဖဆပလ အစုိးရအား ေခ်ာက္ထဲက်ရန္ လက္ႏွစ္လုံးသာလုိ   ေတာ့သည့္ဘဝမွ ကယ္တင္ခဲ့ေပသည္။ က်ဥ္းေျမာင္း ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒေၾကာင့္ ငါတုိ႔ ေတာ္လွန္ေရး သည္ ထုိအခ်ိန္အခါမွစ၍ က်ဆင္းခဲ့ေပသည္။
          ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ခန္းကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ၾကည့္လွ်င္လည္း ငါတို႔ ေကအင္န္ယူအစည္းအ႐ုံး ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတြင္ ေျမရွင္၊ ဓနရွင္၊ အစုိးရအမႈ ထမ္းေဟာင္းႏွင့္ ပညာတတ္မ်ားသာ ပါရွိခဲ့ၾကရာ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစား ေခါင္းေဆာင္မႈ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရၿပီး ေတာ္လွန္ေရးကိုလည္း အမ်ဳိးသား ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးဟု ေခၚဆုိရေပမည္။ ငါတုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစား၏ လကၡဏာကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေနရကား ¤င္းတုိ႔ခ်မွတ္ခဲ့ ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း ဓနရွင္အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးခန္း၌လည္း ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစား၏ မျပတ္ မသား ေတြေဝယိမ္းယုိင္တတ္သည့္ သဘာဝအေလ်ာက္  မၾကာခဏပင္ ေနာက္ၿမီးဆြဲဝါဒအတုိင္း က်င့္သုံးၾက သည္သာမက ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔၏အေရးကို ေဘာ္ဒြင္၊ တူးေလာက္၊ ကင္းဘဲလ္သူလွ်ဳိဂိုဏ္း၏လက္ထဲသို႔ ဝကြက္ အပ္ႏွင္းလိုက္ၿပီး အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕၏အက်ဳိးျပဳတန္ျပန္ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရးစတင္ ဆင္ႏႊဲေနခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ယူအစည္းအ႐ံုး၏အခန္း လံုးလံုးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္သူေလးလက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈကိုသာေတြ႕ခဲ့ရျခင္းမွာလည္း ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ၏ၾကမ္းတမ္းေသာသ႐ုပ္၏ဒဏ္ကုိ ဇြဲရွိရွိမခံရဲေသာ၊ မိမိအစြမ္းအစကို မိမိမယံုၾကည္ေသာ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစား၏လကၡဏာကို ပိုမိုထင္လင္း စြာျပသျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ေကာ္သူေလးလက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားတြင္လည္း မွန္ကန္ေသာႏိုင္ငံေရးအသိ၊ တင္း က်ပ္ေသာသံမဏိစည္းကမ္း၊ ထိေရာက္ေသာဗဟိုႀကိဳး ကိုင္မႈတို႔မရွိခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ဘုရင္ဝါဒမ်ား ေပၚ ေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တပ္ႏွင့္ျပည္သူလူထုကင္းကြာ ခဲ့ေပသည္။
          စားနပ္ရိကၡာႏွင့္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားသာမက  ဘ႑ာေရး၌ပင္ လူထုအားမွီခိုသဟဲျပဳရသည့္အား ေလ်ာ္စြာ လူထုႀကီးအားဆက္ေၾကးေတာင္း၊ မိုက္ေၾကး ခြဲ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္လာၾကေပသည္။ စားေပါက္ေခ်ာင္မည့္အင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ စပါး လုပ္ငန္းမ်ားစေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူကား စစ္ဘုရင္မ်ားက လံုးဝအုပ္စိုးထားခဲ့ေပသည္။
          'ဗမာအမ်ဳိးသားမ်ား၏ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကို ငါတို႔ မခံမရပ္ႏိုင္၍ ငါတို႔ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုေသာ္ လည္း ငါတို႔သိမ္းပုိက္ၿပီးေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ ဗမာ၊ မြန္၊ ပအိုဝ့္၊ ကုလား၊ တ႐ုတ္အစရွိေသာလူမ်ဳိးစု မွန္သမွ်ကုိ ငါတို႔ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ႏိုင္ငံေရးစကားအရေျပာလွ်င္ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး ဝါဒကို ငါတို႔ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ငါတို႔အာဏာ စိုက္ထူႏိုင္ေသာအခ်ိန္ပိုင္းကေလးတြင္ပင္ အျခားလူမ်ဳိး စုအားလံုးအေပၚတြင္ ငါတို႔သည္ ပိုမိုရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ေသာ ကရင္လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒတစ္ရပ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မည္သည့္လူမ်ဳိးစုမွ် အၾ<ြကင္းမဲ့ေထာက္ခံမႈကို ငါတို႔မရရွိခဲ့သည္သာမက ငါတို႔အား အထင္ေသးမႈ၊ မုန္းတီးရြံရွာမႈတို႔ကိုျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့၏။ လက္နက္ကိုင္အေနႏွင့္ေက်းရြာျပည္သူလူထု အား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္ ရမ္းကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေပရာ အျခားအမ်ဳိးသားမ်ားမဆိုထားဘိ၊ ကရင္အမ်ဳိးသားကပင္လွ်င္ ¤င္းတို႔အားရြံရွာစက္ဆုပ္ ကာ ေတာ္လွန္ေရးကိုပင္ၿငီးေငြ႕လာၾကေပသည္။
          စစ္ဆင္ေရး၌လည္း အဂၤလိပ္ေခတ္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္၊ ဖဆပလေခတ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မ်ားတြင္ အမႈထမ္းခဲ့ေသာစစ္ႀကီးျပန္ေတြပင္ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ား ၏ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့စစ္ဆင္ပံုစစ္ဆင္နည္းကို နားမလည္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ¤င္းတို႔ႏွင့္တြဲ၍ပင္ စစ္မတိုက္တတ္ေပ၊ ဤအထဲတြင္ အဆိုးဆံုးကား စစ္ တုိက္ရာတြင္ မီး႐ႈိ႕၊ လူသတ္၊ ပစၥည္းယူ၊ ကြၽဲဆြဲ၊ ႏြားဆြဲ ျခင္း၊ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္စစ္တက္စစ္ဆုတ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပသည္။ ဤစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာေစ သည့္ အခ်က္ကား လက္႐ံုးတပ္မ်ားဟု ငါတို႔ေခၚေဝၚ ၾကသည့္ တုတ္၊ ဓား၊ ဝါးခြၽန္၊ ဒူးေလးကုိင္ ကရင္အရပ္ သားအုပ္စုပင္ျဖစ္ေပသည္။ ¤င္းလက္႐ံုးတပ္မ်ားကား ငါတို႔၏စစ္ဆင္ေရးကို အက်ဳိးျပဳသည္ထက္ အက်ဳိးယုတ္ ေစသည္က မ်ားသည္မွာလက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္ေပသည္။
          အကယ္၍ အထက္ပါပထမလမ္းစဥ္အရ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပံုကို ႏိုင္ငံေရးေသနဂၤဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ခ်မွတ္ ျပရမည္ဆိုပါက-
          ရည္ရြယ္ခ်က္။   သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင္ျပည္ထူေထာင္ေရး၊ ကရင္လူမ်ဳိးတည္တံ့ေရး။
အဓိကရန္သူ။             ဖဆပလအစိုးရ။
          ဒုတိယရန္သူ။             ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕၊ ေတာခိုဘားမား႐ုိင္ဖယ္။
          သာမညရန္သူ။            ဗမာလူမ်ဳိး။
          သြယ္ဝိုက္ရန္သူ။                    ကရင္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး။
          အဓိကအင္အားစု။        ဗမာ့တပ္မေတာ္ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၊ ေကအင္န္ဒီအို တပ္ဖြဲ႕မ်ား။
          အနီးကပ္ဆံုးအရန္အင္အားစု။    ကရင္လက္႐ံုးတပ္မ်ား။
          သြယ္ဝိုက္ေသာအင္အားစု။        တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ား၊ အဂၤလိပ္-အေမရိကန္သူလွ်ဳိဂိုဏ္းမ်ား၊ ရခိုင္သူပုန္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႕၊  ေတာခိုဘားမား႐ိုင္ဖယ္၊ မူဂ်ာဟစ္။
          ၾကားထားရမည့္အင္အားစု။        ဗမာ့တပ္မေတာ္အတြင္းရွိ အျခားလူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား။
          မဟာမိတ္။                          ရွမ္း၊ ကယား၊ မြန္၊ ပအိုဝ့္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား။
          အဓိကဝင္႐ိုး။                       ဗမာလူမ်ဳိးအားဆန္႔က်င္မုန္းတီးေရး။
          တာဝန္မ်ား။                         ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ဗမာလက္နက္ကုိင္တပ္မွန္သမွ်၏ခုခံ မႈကို အားႏွင့္ေခ်မႈန္းၿပီးလွ်င္ ဗမာေတြ႕လွ်င္သတ္၊ ဗမာရြာမီး႐ႈိ႕၊ ဗမာပစၥည္း လုျခင္းအားျဖင့္ ကရင့္စီးပြားေရးကို ထူေထာင္ေပးၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားတို႔ ၏ တက္ၾကြေသာကူညီေထာက္ခံမႈကို အရယူကာ ကရင္လူငယ္မ်ားအစည္း အ႐ံုး၏ မတည္ၿငိမ္မႈကိုသြက္ခ်ာပါဒ အေၾကာ လိုက္ၿပီး ၿငိမ္သြားေစရန္အတြက္ လူမ်ဳိးစုေတာ္လွန္ေရး သမားမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၿပီး ဗမာျပည္တစ္ျပည္လံုးကို သိမ္းပုိက္၍ ကရင္ျပည္ဟု ျပန္လည္အမည္ ကင္ပြန္းတပ္ကာ ေတာ္လွန္ေရးကို ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
          -ဟူ၍ပင္ခ်မွတ္ရေပလိမ့္မည္။ ဤေသနဂၤဗ်ဴဟာ ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ငါတို႔၏ပထမလမ္းစဥ္သည္ မည္မွ်မွားယြင္းေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ကမၻာ၏ေထာက္ ခံမႈမရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ပြဲဆင္ရန္လမ္းမရွိေၾကာင္း တို႔ကုိသိရွိႏိုင္ေပသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ အမွားေပါင္းမေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ ျ>ြပမ္းတီးေနေသာကရင္ေတာ္လွန္ေရးပထမ လမ္းစဥ္၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္းေတြ႕ရွိခဲ့ရေပသည္။
          ငါတုိ႔၏ပထမလမ္းစဥ္ေၾကာင့္ ကရင္ရြာေရာ ဗမာရြာပါရြာေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၿပီး မီးေလာင္ေျမျပာပံု တလင္းျဖစ္ခဲ့၏။ အျပစ္မဲ့ေသာကရင္လူထုေရာ ဗမာ လူထုပါ ေထာင္ေသာင္းမက မိမိတို႔၏အသက္မ်ားကို အစေတးခံလိုက္ၾကရ၏။ ကရင္သားေကာင္းရတနာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားက်ဆံုးခဲ့ၾကရ၏။
          ပထမလမ္းစဥ္လြဲမွားမႈအေပၚ ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ ေရး အေရးနိမ့္ခဲ့ျခင္းႏွင့္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးထိုးစစ္ ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ငါတို႔၏ရဲေဘာ္ရဲ ဘက္တပ္သားမ်ားသည္ အစိုးရၾသဇာခံျပည္ေထာင္စု ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ငါတို႔၏ရန္သူပင္ျပန္ျဖစ္ကုန္ၾက၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ ခံေသာနယ္ေျမမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔က်ယ္ဝန္း လာသည္ႏွင့္အမွ် ငါတို႔သိမ္းပုိက္ခဲ့ေသာ ငါတို႔၏ၾသဇာ ခံနယ္ေျမမ်ားလည္း ပို၍ပို၍က်ဥ္းေျမာင္းသြားခဲ့၏။
          အစိုးရတပ္မေတာ္၏ျပင္းထန္ေသာထိုးစစ္ေၾကာင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေရးရာ နည္းပရိယာယ္ေရးတြင္ပါ ခံစစ္ ေသက်င့္သံုးေသာ ငါတို႔၏တပ္မ်ားသည္ ငါတို႔သိမ္း ပုိက္ထားခဲ့ေသာၿမိဳ႕ေပါင္းအားလံုးမွ ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကရ၏။ ငါတို႔တပ္သားမ်ား၏စိတ္ဓာတ္သည္လည္း အႀကီး အက်ယ္က်ဆင္းခဲ့ကာ အစိုးရထံအညံ့ခံလက္နက္ခ် သူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာရွိခဲ့ေပသည္။ ငါတို႔သည္လည္း ေတာရြာဇနပုဒ္မ်ားတြင္ အေျခခံစခန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရ ေပသည္။
          ငါတို႔၏အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ခဲ့သည့္ စပါးေရာင္း ဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း အစိုးရကစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ မႈအားျဖင့္ ငါတို႔အတြက္ အက်ဳိးမရွိေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ ေပသည္။ ဤအသက္ေသြးေၾကာျပတ္သြားသည္ႏွင့္အမွ် ငါတို႔၏ဘ႑ာေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးတို႔မွာ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္လာကာ ငါတို႔၏စစ္ဆင္ေရးတို႔မွာလည္း ေလငန္း ျဖတ္သည့္အလား မလႈပ္ႏိုင္ မယွက္ႏိုင္ျဖစ္ကုန္၏။ ငါတို႔၏တပ္မ်ားသည္လည္း တစ္လလံုးတြင္ တိုက္ပြဲ တစ္ပြဲသာလွ်င္ တိုက္ႏုိင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ကုန္ၾက၏။
          ငါတို႔၏စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ၿပိဳလဲပ်က္စီး သြားၿပီး ငါတို႔တပ္မ်ားတြင္လည္း တပ္သားအင္အား အမွန္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အားထက္မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း သြားခဲ့ေစသည္။ ငါတို႔တပ္မွဴးမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ သည္လည္း ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဆန္လ်က္ပင္ရွိေသး၏။ ငါတို႔ ၏တပ္သားမ်ားသည္လည္း ဆိုးၿမဲတိုင္းဆိုး၊ စည္းကမ္း မဲ့ၿမဲတိုင္းမဲ့ျဖစ္ေနေသး၏။
          အျခားေတာ္လွန္ေရးပါတီမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ၿမဲတိုင္းျဖစ္္ေနေပရာ ငါတို႔သည္ စစ္ မ်က္ႏွာေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္တိုက္ခိုက္ ေနၾကရသျဖင့္ အေရးနိမ့္မႈမွာ ဆက္လက္၍သာျဖစ္ ေပၚခဲ့ေပသည္။
          ပထမလမ္းစဥ္အရ ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးက်ဆင္း သည္အေၾကာင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္း၍ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ေသာလူမ်ဳိးေရးဝါဒအရက်င့္သံုးမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳ အေျမာ္အျမင္ အားနည္းမႈ၊ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဆန္မႈ၊ ရန္သူႏွင့္မိတ္ေဆြအစစ္အမွန္ကို ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းမရွိမႈ၊ ကရင္လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒက်င့္သံုးမႈ၊ စစ္ဘုရင္ဝါဒက်င့္သံုးမႈ၊ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒက်င့္သံုးမႈ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ဟုဆိုရေပမည္။
          ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတို႔၏ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆံုး႐ႈံး မႈမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္လိုက္ပါမူကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ သည္ ဆံုး႐ႈံးမႈဘက္သို႔ အရွိန္ျပင္းစြာႏွင့္ထုိးဆင္းလ်က္ ေနသည္ကုိသာေတြ႕ျမင္ရေပသည္။
          ဤအေျခအေနေအာက္တြင္ ငါတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ေစာစံေကတို႔သည္ က်ဆံုးခဲ့ရကား တုိက္ခိုက္ေရးအင္အားသံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ သာက်န္ေတာ့ေသာ ငါတို႔၏လက္နက္ကိုင္တပ္၊ ငါတို႔၏  ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဘယ္ဆီဘယ္လမ္း ဘယ္စခန္းသို႔ ျမန္းရပါေတာ့မည္နည္း။
xxx
          အထက္ေဖာ္ျပပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္မွာ 'ေကာ္သူ ေလး ေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္း စာမ်က္ႏွာ(၉)မွ (၁၈) အထိတြင္ ပါဝင္သမွ်ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ကလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ ၃၃၃တြင္ ေကအင္န္ယူတို႔၏ လမ္းစဥ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ အတိုင္းေရးသားခဲ့သည္။
xxx
          ၁၉၄၉ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၂ခုႏွစ္ပုိင္းေလာက္တြင္ ေကအင္န္ဒီအိုတို႔သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ကူ ရမည္လားဟုေမွ်ာ္ကိုးခဲ့သည္။ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ေစာစံေကတို႔သည္ ယင္းသို႔အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ နယ္စပ္ဘက္အသြားက်ဆံုးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အေနာက္ကိုေမွ်ာ္ပါေသာ္လည္း အကူအညီမရခဲ့ေပ။ နယ္ျခားကိုေက်ာ္၍ ျမန္မာ့သစ္၊ သတၱဳတို႔ကုိထုတ္ကာ ေရာင္းခ်၍ လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ ၾကရသည့္ ေမွာင္ခိုသမားႀကီးေတြသာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ပစၥည္းဝယ္သူမ်ားကလည္း ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံ ျခင္းမျပဳၾက။ သူပုန္ေတြပဲဆိုကာ မထီေလးစားျပဳၾက သည္။ သူတို႔ႀကိဳက္သလို ႏွိမ္၍ေပးေသာေစ်းကုိ လက္ခံခဲ့ၾကရသည္။
xxx
ဒုတိယလမ္းစဥ္သို႔
          ေကအင္န္ဒီအိုတို႔၏ ထၾကြေသာင္းက်န္းမႈအေျခခံ တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်က္ႏွာျဖဴတုိ႔၏ေျမႇာက္ပင့္ေသြးထိုး မႈမ်ား မကင္းခဲ့ေပ။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ေစာဘဦးႀကီး တို႔ အဂၤလန္သြားစဥ္ အဂၤလန္ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား သည္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မစၥတာအက္တလီ၏အာဏာရ ေလဘာအစိုးရက ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အကူအညီေပးရန္ ကတိမေပးခဲ့ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းတြင္ရွိေနေသာ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ ေဘာ္ဒြင္သည္ ေကအင္န္ယူမ်ား အား အားေပးကူညီ႐ံုသာမကဘဲ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါဝင္ကူညီခဲ့သည္။ ကာလကတၱားမွကာနယ္တူးေလာက္ ႏွင့္ ေဒးလီးေမးလ္သတင္းေထာက္ ကင္းဘဲလ္တို႔သည္ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားအား လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီရရွိ ေစရန္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ဦးေစာအား ေသနတ္ထုတ္ေပးခဲ့သူ ကပၸတိန္ဗီဗီယန္ သည္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္အတူ ေသဆံုးသည္အထိ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားႏွင့္ ပူူးေပါင္းခဲ့သည္။
          ကင္းဘဲလ္-တူးေလာက္အေရးအခင္းတြင္ ၿဗိတိသွ် အစိုးရက မိမိတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့ေသာအခါ ေကအင္န္ဒီအိုတို႔စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္စစ္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္မႈရရွိလာခ်ိန္ အေနာက္ အုပ္စု၏အကူအညီကိုေမွ်ာ္ကိုးၾကျပန္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ထံမွအကူအညီမရေသာအခါ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားႏွင့္ေပါင္း၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီရလိုရျငားႀကိဳးစားၾက ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားကိုလည္း တပ္မေတာ္ က တုိက္ထုတ္လိုက္ႏိုင္သျဖင့္အက်ဳိးမထူးေပ။
          ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းစာမ်က္ႏွာ ၃၃၃တြင္-
          'အေနာက္ေမွ်ာ္ခ်ိန္၌ပင္ ေကအမ္တီတ႐ုတ္ျဖဴတို႔ ႏွင့္ ေပါင္းၾကည့္ခဲ့ၾကေသးသည္။ သူတို႔ကလည္း သူတုိ႔ အက်ဳိးကိုသာၾကည့္သည္။ သူတို႔တပည့္ျဖစ္ခဲ့ရတာသာ အဖတ္တင္သည္။ ျပည္တြင္းေရးပိုမို႐ႈပ္ေထြးခဲ့ရတာသာ အဖတ္တင္သည္' ဟူ၍ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။
          ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားစစ္ေရးအရ႐ႈံးနိမ့္လာစဥ္မွာပင္ ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က ၁၉၅၁ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကုိျပင္ဆင္  ၍ ကရင္ျပည္နယ္ကို ထူေထာင္ေပးလိုက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအေတာ္မ်ားမ်ားမွာေက်နပ္ သြားၾကသည္။ စစ္ကိုလည္းၿငီးေငြ႕ေနေလၿပီ။ ေကအင္န္ ဒီအိုတို႔၏ ျပည္သူ႕ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေအာ့ႏွလံုးနာေနေလၿပီ။ ျပည္သူလူထု(ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား အပါအဝင္)၏ ေထာက္ခံခ်က္မရသည့္အျပင္ တပ္မ ေတာ္၏ထုိးစစ္ေၾကာင့္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔အထိအင္အား ေလ်ာ့က်သြားေသာ ေကအင္န္ဒီအိုတို႔သည္ ဆက္လက္ ၍ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ေစရန္နည္းလမ္းမ်ားရွာၾကံလာၾက သည္။
          ေကာ္သူေလးေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္း(၁၉၅၉ခုႏွစ္) တြင္ ဒုတိယလမ္းစဥ္သို႔တြန္းပို႔ခဲ့သည့္ အေျခအေနဟူ ေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကအင္န္ယူပါတီ၊ ေပၚလစ္ဗ်ဴ ႐ိုလူႀကီးေစာေမာင္တိုး၊ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ပဲခူး႐ိုးမတိုင္း သဘာပတိဆရာဘာဟူး၊ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ ေစာ ေက်ာ္စိန္ႏွင့္အျခားအလင္းေရာက္ ေကာ္သူေလး  ရဲေဘာ္မ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္းသံုးသပ္တင္ျပခဲ့ ၾကေလသည္။
xxx
          ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးကို ငါတို႔စတင္ခဲ့စဥ္က ငါတို႔၏အစြမ္းကို ငါတို႔ယံုၾကည္မႈထက္ သူတစ္ပါးကို အားကိုးေသာစိတ္၊ သူတစ္ပါး၏ အကူအညီရေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာစိတ္တို႔က လြန္စြာႀကီးမားခဲ့ေပသည္။
          ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏အက္တလီအစိုးရ၏လက္ထက္တြင္ ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးအတြက္အကူအညီရရန္လမ္းစ မျမင္ခဲ့၍ ခ်ာခ်ီအစိုးရတက္လာရန္ကိုသာ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ခ်ာခ်ီအစိုးရတက္လာေသာအခါ ငါတို႔အလြန္အမင္းဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာရွိခဲ့ေပသည္။သို႔ေသာ္ခ်ာခ်ီအစိုးရသည္ ေဘာ္ဒြင္-တူးေလာက္-ကင္းဘဲလ္သူလွ်ဳိဂိုဏ္းကိုအသိအမွတ္မျပဳဟုေၾကညာၿပီး ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးအား ဘာမွအကူအညီမေပးခဲ့ေခ်။ ငါတို႔သည္ အလွည့္စားခံရေလၿပီ။ ထို႔ထက္တစ္ဆင့္တိုး ၍ ခ်ာခ်ီအစိုးရသည္ ငါတို႔ေတာ္လွန္ေရးကို ႏွိမ္နင္းရန္ အတြက္ ဖဆပလအစိုးရအား အင္းေတာ္၊ အင္းေလး၊ အင္းယားစေသာအေျမာက္တင္ေရယာဥ္ေလးစင္းအား အကူအညီေပးခဲ့ေပသည္။ ငါတို႔အားကယ္တင္မည့္သူ ဟု ငါတို႔ကိုးစားခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္သည္ ငါတို႔၏ရန္သူ ျပန္ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။
          ထို႔နည္းတူစြာ အေမရိကန္ျပည္ထ႐ူးမင္းအစိုးရ ကလည္း ဖဆပလအစိုးရအား ေဒၚလာ၁ဝသန္း တစ္ႀကိမ္၊ တုိက္ေရယာဥ္ ၁ဝစင္းတစ္လီအျပင္(အီးစီ ေအ)(တီစီေအ)စေသာစီမံကိန္းမ်ားအရေဒၚလာသန္း ေပါင္းမ်ားစြာ အကူအညီေပးခဲ့ေပသည္။
          ငါတို႔အားမိခင္သဖြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္ဟု ငါတို႔ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္ လြတ္လပ္ၿပီး ခါစ ဗမာျပည္ကို အဂၤလိပ္ႏွင့္အၿပိဳင္အဆိုင္ လက္ဝါး ႀကီးအုပ္လိုသည့္အတြက္ ငါတို႔တစ္မ်ဳိးလံုး၏အသက္ကို ဖဆပလ၏လက္ထဲသို႔ဝကြက္အပ္ႏွင္းလိုက္ခဲ့ေပသည္။
          ဤျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေရနစ္သူကိုဝါးကူထိုးေန သည့္အလားျဖစ္ေပသည္။ ငါတို႔လည္း ေနာင္တႀကီးစြာ ရၿပီး အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ကိုလံုးလံုးအားကိုးလိုစိတ္ မ်ား တျဖည္းျဖည္းေမွးမွိန္သြားခဲ့ေပသည္။
          အခက္အခဲေတြ႕ၾကံဳေနရသူတစ္ဦးသည္ မိမိကိုယ္ တိုင္ ထုိအခက္အခဲကုိ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေအာင္ မစြမ္း ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ အားကိုးရာအားကိုးေၾကာင္းကို ရွာရေပသည္။ ထုိသို႔ရွာေဖြရာတြင္ တစ္ခုကိုအားကိုးမျပဳႏိုင္ ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ အားကိုးဖြယ္ရာတစ္ခုကို ရွာေဖြ သည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ငါတို႔သည္လည္း အားကိုးဖြယ္ရာအသစ္တစ္ခုကိုရွာေဖြေနခ်ိန္ျဖစ္ေပ သည္။
          ၎ကာလတြင္း၌ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးတစ္ခုလံုးကို တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက သိမ္းပုိက္လိုက္ျခင္း၊ ကိုရီးယား ျပည္တြင္ အေမရိကန္ႀကီးမွဴးေသာကုလသမဂၢတပ္ မ်ားကုိ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားက ၾကံ့ၾကံ့ခံတုိက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားေအာင္ပြဲဆက္တုိက္ဆင္ ေနျခင္း၊ ဆိုဗီယက္႐ုရွားသည္အဏုျမဴဗံုး၊ ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ ဗံုးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲေနျခင္း၊ စစ္ၿပီးကမၻာတြင္ ဆိုဗီယက္အုပ္စုႀကီးသည္ အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စုႏွင့္စင္ၿပိဳင္ရပ္တည္လာႏုိင္ျခင္း၊ ကမၻာ့ စစ္ေအးတိုက္ပြဲတြင္ ဆိုဗီယက္အုပ္စုက အေရးသာေန ျခင္း၊ စစ္ၿပီးေခတ္နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္၏ကိုလိုနီစနစ္သည္ အႀကီးမားဆံုးေသာအက်ပ္အတည္းေတြ႕ကာ တျဖည္း ျဖည္းၿပိဳက်ေနျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံမ်ားတိုးတက္မ်ား ျပားလာျခင္းစသည့္ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးရာတို႔၏လႈိင္းဂယက္ သည္ တစ္ကမၻာလံုးအား႐ိုက္ခတ္လာသည့္အေလ်ာက္ ငါတို႔သည္ ဆိုဗီယက္အုပ္စုကို အထင္ႀကီးလာရာမွအစ ၎အုပ္စုကို အားကိုးအားထားျပဳလိုစိတ္မ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့ေပသည္။
          အခက္အခဲေတြ႕ၾကံဳေနရသူတစ္ဦးသည္ ထြက္ရပ္ လမ္းကို ရွာေဖြစၿမဲျဖစ္၏။ ငါတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း မွန္ ကန္ေသာလမ္းစဥ္တစ္ရပ္မခ်မွတ္တတ္ေသးသျဖင့္ ငါတို႔သည္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးဟူေသာ ထြက္ ရပ္လမ္းကိုရွာေဖြၾကရာ အဂၤလိပ္အေမရိကန္တို႔၏ ဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားမွာ လူမ်ဳိးငယ္မ်ား၏အမ်ဳိးသားခန္းကုိ ငါတို႔ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ျပတ္ျပတ္သားသား ေရး သားခ်မွတ္ထားသည္ကို မေတြ႕ရေခ်။ သို႔ေသာ္ မာ့ခ္စ္ လီနင္ဝါဒမွခ်မွတ္ထားေသာအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို ငါတို႔မ်ားစြာႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ေပသည္။
          ဗမာျပည္ေရးရာကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္လည္း ဖဆပလ အစိုးရသည္ ျပဳတ္က်မေယာင္ေယာင္ႏွင့္အရစ္က်ေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ အစိုးရအာဏာကိုဆက္လက္ထိန္း သိမ္းထားႏိုင္ေပသည္။ အစိုးရေျပာင္းလဲလွ်င္ ငါတို႔သည္ သာမည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာလည္း  ပ်က္ျပား သြားခဲ့ေပသည္။
          ဗမာျပည္နယ္စပ္သို႔ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားမႈကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အေမရိကန္ကသြယ္ဝိုက္ ေသာနည္းအားျဖင့္ ငါတို႔အားအကူအညီေပးလာၿပီဟု အစပိုင္းတြင္ ငါတို႔ထင္မွတ္ခဲ့ေပသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ မ်ားႏွင့္ငါတို႔တပ္မ်ားေပါင္းၿပီး ဗမာျပည္ႀကီးကို သိမ္းႏိုင္ သည္ဟု ငါတို႔စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလ အစိုးရကို ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္က တ႐ုတ္ျဖဴကိုလက္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး ဖဆပလ အစိုးရအား ကစားေနေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ငါတို႔ သိရွိလာၾကေပသည္။ ငါတို႔ကိုလည္း အေမရိကန္က လက္ကိုင္တုတ္၊ ဓားစာခံျပဳလုပ္လိုေၾကာင္းလည္း ငါတို႔ သေဘာေပါက္လာၾကေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျဖဴ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သြယ္ဝိုက္ေသာအကူအညီရေရး ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာလည္း ၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့  ေလသည္။
          အျခားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားသည္လည္း ျပည္ကြန္ဖရင့္မွ အစျပဳ၍ ကြဲျပဲခဲ့ျခင္းမွာ ဤအခ်ိန္ တိုင္ေအာင္ပင္ဖာေထး၍ မရေသးဘဲအခ်င္းခ်င္းတုိက္ ေကာင္းတုန္းအခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ငါတို႔ေမွ်ာ္မွန္းထား ေသာ ညီေနာင္ပါတီမ်ားညီၫြတ္ေရးသည္လည္း သူ႐ူူး တစ္ေယာက္၏ေဆာင္းတြင္းအိပ္မက္မွ်သာျဖစ္ခဲ့ရေသာ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ေပ၏။
          ငါတို႔၏အေျခအေနမွာလည္း ငါတုိ႔၏ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ားက်ဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္ ငါတို႔သည္ ေခါင္းေဆာင္မရွိေသာ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို ဆက္ လက္ဆင္ႏႊဲရင္း ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ား တစ္စထက္ တစ္စ ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ေတာႀကိဳအံုၾကားခ်ဳံႀကိဳခ်ဳံ ၾကားသို႔ေရာက္ေနေသာအခ်ိန္လည္းျဖစ္ေပသည္။
          ဤသို႔ေသာအခ်ိန္၊ ဤသို႔ေသာအေျခအေနတို႔တြင္ ငါတို႔သည္ ပထမလမ္းစဥ္အတိုင္းသာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုပါက ငါတုိ႔သည္ မၾကာမီအေတာ အတြင္းပင္ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းၾကေခ်မည္။ ဤအေျခအေန မ်ားသည္ ငါတို႔အားလမ္းစဥ္အသစ္တစ္ရပ္သို႔ အတင္း အက်ပ္တြန္းပို႔ေနခဲ့ေပသည္။
          ထုိ႔ေၾကာင့္လည္းပူပူေႏြးေႏြးေအာင္ပြဲဆင္ၿပီးခါစ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးကို ငါတို႔သည္ အလြန္အားက် ရကား ငါတို႔သည္မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒလမ္းစဥ္အတိုင္း က်င့္သံုး ရန္ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက လက္ခံလာၾကေပ သည္။
          ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးမွာလည္း လမ္းစဥ္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ညီေနာင္ေတာ္လွန္ေရးပါတီအသီး သီးႏွင့္အတုိက္အခိုက္ရပ္စဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ကာ ဖဆပလ အစိုးရအားတစ္ဦးတည္းေသာရန္သူအျဖစ္ ဦးတည္ တိုက္ခိုက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပသည္။ ငါတို႔သည္ ေကအင္န္ယူတပ္ဦးပါတီကိုလည္း ပါတီစနစ္အတိုင္း တည္ေဆာက္ၿပီးမာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒလမ္းၫႊန္မႈကိုခံယူ ခဲ့ေပသည္။ စစ္ေရးအားျဖင့္လည္း ငါတို႔၏တပ္အခ်ဳိ႕ကို ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခံစစ္ရွင္နည္း ပရိယာယ္မ်ားကို စမ္းသပ္လာခဲ့သည္။
          ဤသို႔ ပထမလမ္းစဥ္မွဒုတိယလမ္းစဥ္သို႔        ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္ကို ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးႏွင့္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ၁၉၅၃ခုႏွစ္မွ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ကုန္အထိ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ရေပမည္။
(ေကာ္သူးေလ ေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၉မွ ၂၃အထိ)
xxx
          ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားအႀကီးအက်ယ္႐ႈံးနိမ့္လာၾကျခင္း မွာ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈမရွိဘဲ စစ္ေရးဝါဒသက္သက္ ကို က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ဟု ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အကဲျဖတ္ၾကသည္။ အေနာက္အုပ္စုကုိ လိုလား ေသာေၾကာင့္ လက္ယာဝါဒီမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရကာ အျခားေသာင္းက်န္းသူမ်ားကလည္း ဆန္႔က်င္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္၍ စစ္ေရးတြင္ က်ဆံုးခဲ့ရသည္ဟု ယူဆသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေကအင္န္ ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္  မာ့ခ္စ္လီနင္ဝါဒကိုလက္ခံ ေသာ ေကအင္န္ယူပါတီကုိတည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္း လာၾကေတာ့၏။
ေကအင္န္ယူ၏ဝိန္႔ေထာင္ကြန္ဖရင့္
          ၁၉၅၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၉ရက္တြင္ ကရင္လက္နက္ ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ ဝါးခယ္မ ၿမိဳ႕နယ္၊ ပ႐ိုက္ေသာင္တန္းရြာအနီးရွိ စခန္းတစ္ေနရာ တြင္ ကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္ကိုက်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းကြန္ဖရင့္ ကို ဝိန္႔ေထာင္ကြန္ဖရင့္ဟုေခၚသည္။ ေကအင္န္ယူတို႔၏ ပထမလမ္းစဥ္မွာ လူမ်ဳိးေရးကို အေျခခံေသာလမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝိန္႔ေထာင္ကြန္ဖရင့္သည္ ပထမ လမ္းစဥ္ကိုေျပာင္း၍ ဒုတိယလမ္းစဥ္ကိုခ်မွတ္ေပး လိုက္သည္။ မဟာမိတ္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားျဖစ္ေသာ ပအိုဝ့္ႏွင့္မြန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္ မ်ားခြဲေပးလိုက္သည္။ ဒုတိယလမ္းစဥ္အရ ကရင္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ပါတီ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္ေပါင္း စုရွိရမည္ဟုခ်မွတ္ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ေကအင္န္ယူပါတီ ဟူ၍ေပၚေပါက္လာသည္။
          ၁၉၅၄ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျမစ္ဝ ကြၽန္းေပၚတြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး တစ္ရပ္က်င္းပၿပီး ေအာက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ ျပန္သည္-
          (က) ေကအင္န္ယူပါတီလမ္းစဥ္။
          (ခ) ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္။
          (ဂ) စည္း႐ံုးေရးလမ္းစဥ္။
          (ဃ) ေျမယာလမ္းစဥ္။
          (င) ျပည္သူ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းစဥ္။
          (စ) စစ္ေရးလမ္းစဥ္။
(ဆ) ေကပီအယ္ေအ*(* Karen People's Liebration Army) ႏွင့္ေကပီဂ်ီအက္(ဖ္)** (** Karen      People's Guerrilla Forces) ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းကမ္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲေရး။
          (ဇ) စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း။
          (စ်)     စစ္ဆင္ေရးေရးဆြဲျခင္း။
                    (၁) ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရး။
                     (၂) မိမိပါတီအဖြဲ႕အစည္းစစ္ဆင္ေရး။
          ေကအင္န္ယူတို႔သည္ ေပၚလစီႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ၁၉၅၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ေနာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၁၉၅၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၊ ေအာက္တိုဘာလမ်ားတြင္ ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚတပ္မွဴးေပါင္းစံုကြန္ဖရင့္က်င္းပခဲ့သည္။ ကြန္ဖရင့္ တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၏လမ္းစဥ္ကိုအတည္ျပဳလိုက္ၾကၿပီး ဇုန္နယ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းခြဲျခားၾကျပန္သည္။
          (က)    ဇုန္(၁)။ ေညာင္တုန္းျမစ္ကမ္းမွ သာရေဝါ အထိ အမွတ္(၁)ခ႐ိုင္အျဖစ္သတ္ မွတ္သည္။ အမွတ္(၃)ခ႐ိုင္ကုိ ေညာင္တုန္းေတာင္ဘက္မွရန္ကုန္ အထိ၊ အမွတ္(၆)ခ႐ိုင္ကို ပဲခူး႐ိုးမ အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ယင္းအမွတ္ (၁) (၃) (၆)ခ႐ိုင္မ်ားကို ဇုန္(၁) တြင္းထည့္သြင္းရန္။
          (ခ)     ဇုန္(၂)။ ဇုန္(၂)တြင္ အမွတ္(၄)(၇)ႏွင့္(၈) ခ႐ိုင္မ်ားပါဝင္ၿပီး အမွတ္(၄)မွာ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ အမွတ္(၇)မွာ ဓႏု ျဖဴ၊ ေညာင္တုန္းႏွင့္မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ား၊ အမွတ္(၈)ခ႐ိုင္မွာ ငဝန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခသံတြဲ နယ္စပ္အထိတို႔ျဖစ္သည္။
          (ဂ)     ဇုန္(၃)။ ဇုန္(၃)တြင္အမွတ္(၂)ႏွင့္(၅) ခ႐ိုင္ တို႔ပါဝင္ၿပီး အမွတ္(၂)ခ႐ိုင္မွာ ပုသိမ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ တစ္ခုလံုး၊ အမွတ္(၅)ခ႐ိုင္မွာ ဖ်ာ ပံုခ႐ိုင္တို႔ျဖစ္သည္။
          ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ဇုန္အသီးသီးကို ဗဟို ေကာ္မတီက ေခါင္းေဆာင္ေစခဲ့သည္။ တပ္မ်ားကုိ လည္း ျပန္လည္က်ဳံ႕ပစ္လိုက္ၿပီး မူလကတပ္မ်ားကို ေကအင္န္ယူအက္(ဖ္)* (* Karen People's Union Forces) ေကအင္န္္ယူတပ္ရင္း(၁)၊   (၂) (၃)အျဖစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ေကပီဂ်ီ အက္(ဖ္)** (** Karen Partriotic Guerrilla Forces )တပ္မဟာ(၄)ႏွင့္ (၅)ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းလုိက္ သည္။ သို႔ရာတြင္ ပဲခူ႐ိုးမႀကီးတစ္ခုလံုးႏွင့္ အေရွ႕ ေကာ္သူေလးတြင္ ဇုန္နယ္မ်ားမဖြင့္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသးေပ။ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္တြင္ေစာဘဦးႀကီး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ေကဂ်ီဘီ*** (***        ေကာ္သူေလး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕။) ဟူ၍ ေဂ်ဖူးညိဳ ဦးစီးေသာ ေကာ္သူေလး ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသး သည္။ ယင္းအဖြဲ႕သည္လည္း ၁၉၅၅ခုႏွစ္အထိ   တည္ၿမဲေနခဲ့သည္။ ေကအင္န္ယူေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈတြင္ အေရွ႕ေကာ္သူေလးနယ္ႏွင့္အေနာက္ ေကာ္သူေလးနယ္သည္ ထုိအခ်ိန္ကပံုသဏၭာန္ခ်င္း မသိမသာကြာျခားေနခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေကအင္န္ယူ ပါတီဗဟိုသည္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေဒါနေတာင္တန္း၊ ဖာပြန္ ေကာ့ကရိတ္နယ္မ်ားမွ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားအေပၚတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
          ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိသည့္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ မွစ၍ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရာ ၁၉၄၉ခုႏွစ္သည္ အေျခအေနအဆိုးဆံုးႏွစ္ျဖစ္ခဲ့  သည္။ ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ေသာင္းက်န္းမႈအရွိန္ အဟုန္မွာေလ်ာ့ပါးလာခဲ့ရသည္။ ေကအင္န္ယူ၊ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ မြန္၊ ပအိုဝ့္၊ ပေဒါင္စသည့္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ တုိက္ ခိုက္ႏွိမ္နင္းေနရစဥ္မွာပင္ ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ျပည္ပရန္ ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈကိုအခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေနာက္ ေက်ာကိုဓားႏွင့္ထိုးျခင္း၊ ျပည္ပရန္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိး သားေရးသစၥာေဖာက္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သည္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ေလ်ာ့နည္း သည္ထက္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့ေလသည္။
          ေကအင္န္ယူပါတီသည္ အေနာက္အုပ္စုလိုလား သည့္ လက္ယာယိမ္းအယူအဆမ်ားမွ အေရွ႕အုပ္စုကို အားကိုးသည့္လက္ဝဲဝါဒီမ်ားအျဖစ္သို႔ကူးေျပာင္းလာသည္။ သို႔ေသာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခ ငယ္သားမ်ားအထိ တစ္ေျပးတည္းေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၌ပင္လွ်င္ အခ်ဳိ႕ေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွာလက္ဝဲဝါဒီမ်ားမဟုတ္ခဲ့ၾက။ ေကအင္န္ ယူပါတီသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ႀကိဳးကိုင္ျခယ္ လွယ္မႈကို တစ္စတစ္စခံယူလာရာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီအတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကြဲျပားမႈဂယက္ မ်ားသည္ ေကအင္န္ယူပါတီကုိပါ ႐ိုက္ခတ္ထိပါးခဲ့ သည္။
          ေကအင္န္ယူပါတီသည္ လက္ဝဲအယူအဆသို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် အျခားလက္ဝဲဝါဒီေသာင္း က်န္းသူမ်ားႏွင့္ ေျပလည္မႈအတန္အသင့္ရလာေသာ္ လည္း မိမိ၏အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌မူ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡ မ်ား႐ႈပ္ေထြး၍လာသည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၃တြင္ ေကအင္န္ယူတို႔၏ဒုတိယလမ္း စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပထားသည္။
          '၁၉၅၃ခုႏွစ္မွ ၁၉၆ဝျပည့္ႏွစ္ပုိင္းတြင္ အေနာက္ ကိုစြန္႔ခြာ၍ အေရွ႕ကိုေမွ်ာ္ၾကျပန္သည္။ လက္ဝဲဝါဒီ မ်ားကုိေလ့လာခံယူၾကသည္။ ဝါဒစြဲလြန္၍ အခ်င္းခ်င္း ပင္ သူကဓနရွင္ေပါက္စ၊ ငါကမွပစၥည္းမဲ့ဟုၿပိဳင္ဆိုင္ လာၾကသည္။ လယ္တစ္ဧက ေငြတစ္ဆယ္ေလာက္မွ မပိုင္တဲ့ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေတာင္မွ ဓနရွင္ေပါက္စဟု ေခၚကာေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ ဖယ္ရွားရန္လုပ္ၾကပါ သည္ဟု ေစာဟန္တာသာေမႊးက ဆိုေလသည္။ ေဖာက္ ျပန္ေရးသမား၊ ေသြဖည္ေရးသမားစသည္ျဖင့္ အျပန္ အလွန္ေခၚေဝၚစြပ္စြဲကာအခ်င္းခ်င္းကဲ့ရဲ႕ၾကရသည္သာ အဖတ္တင္သည္''။
          ေကအင္န္ယူပါတီသည္ စစ္ေရးဝါဒီမ်ားအျဖစ္မွ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈရွိသူမ်ားအျဖစ္ကိုေျပာင္းလဲရာ တြင္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အားလံုးတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ပဋိပကၡမ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ ရေလသည္။
ဒုတိယလမ္းစဥ္
          ေကအင္န္ယူတို႔၏ဒုတိယလမ္းစဥ္မွာလက္ဝဲ ယိမ္းေသာလမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈကိုခံယူရေတာ့သည္။ ဒုတိယလမ္းစဥ္၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္သူေလးေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္း(၁၉၅၉)တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရသည္-
          ဒုတိယလမ္းစဥ္အရ ငါတို႔ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကိုျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းတြင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အထိဟုသတ္မွတ္ရေပမည္။ အေရွ႕ တိုင္းတြင္မူကား ၁၉၅၅ခုႏွစ္မွစ၍သာ အတိအက် စတင္ခဲ့ေပသည္။
ဒုတိယလမ္းစဥ္သည္ေအာက္ပါသေဘာတရား အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚအေျခခံရေပသည္-
          *        စစ္ေရးသည္  ႏိုင္ငံေရး၏အဆက္ျဖစ္ေသာ         ေၾကာင့္  ငါတို႔၏လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး  တိုက္ပြဲသည္ ကရင့္ႏိုင္ငံေရးကိုဆက္လက္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
          *        ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကို စစ္ေရးကခံယူရ   မည္။
          *        ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးကို ပထမလမ္းစဥ္မွာကဲ့ သို႔ စစ္ေရးက ဦးေဆာင္မႈမေပးေတာ့ဘဲ     ႏုိင္ငံေရးကဦးေဆာင္မႈေပးရမည္။
          *        ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးသည္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္စည္း႐ံုးေရးသည္ အဓိကစည္း႐ံုးေရးအသြင္ျဖစ္သည္။
          *        ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးသည္အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲႏွင့္လူတန္းစားလြတ္ေျမာက္ ေရးတုိက္ပြဲဟူေသာအသြင္ႏွစ္ရပ္ကိုေဆာင္ သည္။
          *        ငါတို႔၏ေတာ္လွန္ေရးသည္ ဗမာႏိုင္ငံျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး၏အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္။
          *        ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးသည္ တ႐ုတ္ျပည္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ဆင္သျဖင့္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ ေရး၏သင္ခန္းစာမ်ားကိုနည္းယူရမည္။
          *        ဗမာျပည္သည္ ပေဒသရာဇ္တစ္ပုိင္း ကိုလိုနီ တစ္ပုိင္းႏုိင္ငံျဖစ္သည္။
          *        ဗမာျပည္၏စီးပြားေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕လက္ထဲတြင္ရွိသည္။
          *        ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရသည္ အဓိကအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕အလုပ္အေကြၽးျပဳအစိုးရျဖစ္သည္။
          *        ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရသာလွ်င္  ဗမာျပည္     ေတာ္လွန္ေရး၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ရန္သူ ျဖစ္သည္။
          *        ေကအင္န္ယူအစည္းအ႐ံုးကို ပါတီစနစ္အရ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရမည္။
          *        ေကအင္န္ယူပါတီျဖစ္လာလွ်င္ မာ့ခ္စ္လီနင္ ဝါဒ၏လမ္းၫႊန္မႈကိုခံယူရမည္။
          *        ေကအင္န္ယူပါတီ၏လက္ေအာက္တြင္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းအလုိက္ဖြဲ႕ စည္းထားေသာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိရမည္။
          *        ပါတီ၊ စစ္တပ္ႏွင့္လူထုတို႔သည္ တစ္သား တည္းျဖစ္ေစရမည္။
          *        လယ္သမားလူတန္းစား၏ဘဝကိုျမႇင့္တင္ရ မည္။
          *        ကရင္အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုကို တည္ေဆာက္ရမည္။
          *        လူမ်ဳိးစုတိုင္း ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိရမည္။
          *        လူမ်ဳိးငယ္ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရန္လိုသည္။
          *        ေတာ္လွန္ေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား   ႏွင့္ အေျခအေနအရ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။
          *        ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလံုးတို႔၏ ညီၫြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုႀကီးတစ္ရပ္တည္ ေဆာက္ရန္ လိုသည္။
          ဤသေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ၂၆-၆-၅၆ရက္၌ က်င္းပေသာဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေကာ္သူးေလ ျပည္ လံုးဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္တြင္ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ငါတို႔တင္သြင္းအတည္ျပဳခဲ့ၾက ေပသည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္။   (၁)     ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္ ကရင္ျပည္နယ္ ရရွိေရး။
                   (၂)     ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စုအားလံုး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ျပည္နယ္မ်ားရရွိေရး။
                    (၃)    ဆႏၵအရပူးေပါင္း၍ စည္းလံုး  ညီၫြတ္လြတ္လပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း    သာယာေသာ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ     ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္။
                   (၄)     အဆံုးသတ္ရည္မွန္းခ်က္အားျဖင့္ ထာဝစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဆိုရွယ္လစ္ ေလာက တည္ေဆာက္ရန္။
          အဓိကရန္သူ။   နယ္ခ်ဲ႕ပေဒသရာဇ္။
          အဓိကတိုက္ကြင္း။ ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရ။
          ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအေနအထား။
                   (၁)     အလုပ္သမားလူတန္းစားကေရွ႕ေဆာင္၍
                   (၂)     ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစားကို မဟာမိတ္ဖြဲ႕ကာ
                   (၃)     လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ အရင္းရွင္ေပါက္စႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး
                   (၄)     တိုင္းရင္းသားဓနရွင္မ်ားကုိ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔ က်င္ေသာအခါတြင္ ပူးေပါင္းရမည္။
          'ဤအခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိေရးဆြဲထား ေသာပံုသည္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာဆန္ေပသည္။ ¤င္းေသနဂၤ ဗ်ဴဟာပါ အင္အားစုအေနအထားကုိၾကည့္လွ်င္ အလုပ္ သမားလူတန္းစားက ေရွ႕ေဆာင္ရန္ကုိေတြ႕ရွိရေပ သည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕မွာမူကား ကရင္အမ်ဳိးသား မ်ားထဲတြင္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏အင္အားမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္ကိုေတြ႕ရွိရေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစားကသာလွ်င္ ဦးေဆာင္ မႈေပးရမည္ဆိုပါက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈကို သာ ငါတို႔ခံယူရေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီမွာလည္း သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟူ၍ ကြဲျပားေနေပရာ မည္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ လိုက္ရမည္မွာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။
          တစ္ဖန္ ၎ေသနဂၤဗ်ဴဟာတြင္ ေတာင္သူလယ္ သမားလူတန္းစားကို အဓိကမဟာမိတ္ဖြဲ႕ရမည္ဆိုေပ သည္။ သို႔ေသာ္ျဖစ္ရပ္အမွန္ကား ကရင္အမ်ဳိးသား အမ်ားစုကား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကရင္ေတာင္သူလယ္သမား လူတန္းစားသည္ ငါတို႔ေတာ္လွန္ေရး၏ အဓိကမဟာမိတ္မဟုတ္ဘဲ အဓိကအင္အားစုသာလွ်င္ ျဖစ္ရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္ေတာင္သူလယ္သမားလူတန္းစားကုိ အဓိက မဟာမိတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေရး မွားယြင္းမႈရွိေပသည္။
          ၎ေနာက္ အရင္းရွင္ေပါက္စလူတန္းစား၊        လူလတ္တန္းစားတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တိုင္းရင္းသား ဓနရွင္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ပူးေပါင္းရမည္ဟု ခ်မွတ္ထားျပန္သျဖင့္ ရန္သူလူတန္းစားေပ်ာက္ကြယ္ လုမတတ္ျဖစ္သြား၏။ ထို႔အျပင္ ယာယီမဟာမိတ္ဖြဲ႕ ရမည့္  လူတန္းစားမ်ား  အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း သတ္မွတ္မထားခဲ့သျဖင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေရးအျမင္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ တိက်ျပတ္သားျခင္းမရွိသည့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာသာ ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ခ်က္ခ်ရေပမည္။ ဤ႐ႈပ္ေထြးေသာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာမွေပါက္ဖြားလာေသာ နည္းပရိယာယ္ေရး  လုပ္ငန္းမွန္သမွ်သည္လည္း ႐ႈပ္ေထြးေနမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
          ထုိိ႔ေၾကာင့္ငါတို႔သည္  ငါတို႔ေတာ္လွန္ေရး၏ အသြင္လကၡဏာမ်ားကို က်က်နနမငံုမိေသာေၾကာင့္ ငါတို႔ေရးဆြဲသတ္မွတ္ခဲ့ေသာေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္နည္း ပရိယာယ္မ်ားတိုက္ပြဲအသြင္၊ စည္း႐ံုးေရးအသြင္မ်ား ႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားသည္ အံကိုက္ျခင္းမရွိဘဲ သပြတ္အူလိုက္ေနကာ ငါတို႔၏အေသြးအေရာင္မ်ား မွာလည္း နီသေယာင္ေယာင္၊ ျဖဴသေယာင္ေယာင္ ရွိေနၾကေပသည္။ ဤသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ကား ငါတို႔ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အႏၲရာယ္အလြန္မ်ားေပ သည္။
          တစ္ဖန္ဤဒုတိယလမ္းစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ငါတို႔၏ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ ပါတီေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အစရွိသည္တို႔ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ ေပသည္။ ငါတို႔သည္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရး အသိမွ တစ္ဆင့္တက္၍ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို လက္ခံလာၾကျခင္းမွာ ငါတို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္ခ်က္ဟု ဆိုရေပမည္။ ငါတုိ႔တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားသည္လည္း   ဤႏုိင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားေၾကာင့္ စာရိတၱေရး၊ လူထုဆက္ဆံေရး၊  စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္ေရးတို႔တြင္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့ျခင္းမွာ ငါတို႔၏ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။
          ႏိုင္ငံေရးအရ ဤသို႔ေသာေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားရွိ ေသာ္လည္း ဤေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ငါတို႔ ေကာ္သူေလးတစ္ျပည္လံုးအတြက္အက်ဳံးဝင္သည္ မဟုတ္ေပ။ အေရွ႕တိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရတိုးတက္မႈ မွာ ေႏွးေကြးလွၿပီး ငါတို႔၏ႏိုင္ငံေရး၊ သေဘာတရားေရး အျမင္သစ္မ်ားကို ယခုထက္တိုင္လက္မခံသူအမ်ား အျပားရွိေနေပေသးသည္။ ထိုနည္းတူစြာျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ တိုင္းတြင္လည္း  ႏိုင္ငံေရးအရတစ္ေျပးညီစြာ     တိုးတက္ခဲ့သည္မဟုတ္ေပ။ တိတိက်က်ေဖာ္ျပရလွ်င္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတပ္မဟာ(၁)၊ (၄) ႏွင့္ (၇) ဧရိယာ တို႔မွလြဲ၍ က်န္ဧရိယာမ်ားသည္ သေဘာတရားေရးရာ တြင္ အဆင့္အတန္းလြန္စြာနိမ့္က်လ်က္ရွိေနေပေသး သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္ပတ္သက္ လွ်င္ ငါတို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ငါတို႔၏ရဲေဘာ္ မ်ားကုိ ျပဳျပင္ႏုိင္ခဲ့သေလာက္ က်န္ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ကရင္လူထုႀကီးအား ႏုိင္ငံေရးအရတက္ၾ<ြကလာၾက ေအာင္ ႏိႈးဆြျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးေပ။
          ငါတို႔၏ႏုိင္ငံေရးအယူအဆေျပာင္းလဲလာသည္ ႏွင့္အမွ် ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏လိမၼာပါးနပ္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္သို႔ ငါတို႔ကိုယ္ငါတို႔မသိဘဲ တျဖည္း ျဖည္းေရာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ ငါတို႔မျငင္းကြယ္ႏုိင္ေပ။    ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ငါတို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲ ခ်မွတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပါတီတြင္း၊ တပ္တြင္း ပညာေပးေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတို႔ကို ငါတို႔မွီျငမ္းျပဳခဲ့ၾကေပသည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း  ငါတို႔သည္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားျဖစ္ကုန္ၿပီဟု အထင္အျမင္ရွိလာၾကေပသည္။ ငါတို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားသည္လည္း  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ဗမာျပည္   ေတာ္လွန္ေရးေသနဂၤဗ်ဴဟာတြင္ အက်ဳံးဝင္လာရ ေပသည္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုက ဒီမိုကေရစီၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရဖဲြ႕ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ တ႐ုတ္ျဖဴ တုိက္ထုတ္ေရးတို႔ကုိ ေႀကြးေၾကာ္လွ်င္ ငါတို႔ကလည္း ဤအတုိင္းပင္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ေစ့စပ္ေရးျဖင့္ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ရပ္စဲေလာ့၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေလာ့ ဟု ေၾကြးေၾကာ္လွ်င္ ငါတို႔ကလည္း ထိုနည္းအတိုင္း ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့သည္။
          (ေကာ္သူးေလေတာ္လွန္ေရးစစ္တမ္းစာမ်က္ႏွာ ၂၃မွ ၂၉အထိ)
          ေကအင္န္ယူမ်ားသည္ စစ္ေရးအရ႐ႈံးနိမ့္လာ သျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရျပန္လည္ အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းစဥ္ေျပာင္းလဲလာသကဲ့သို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္လည္း စစ္ေရးအရေရာ ႏုိင္ငံေရးအရပါ ႐ံႈးနိမ့္လာသျဖင့္ ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ရန္မူဝါဒလမ္း စဥ္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲလုပ္လာရသည္။ အလံနီ ပါတီ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တို႔ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ ၾကသည္အထိပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၾကရာမွ  သံုးပါတီ ညီၫြတ္ေရးကုိ ေၾ<ြကးေၾကာ္လာၾကသည္။ ေကအင္န္ယူ မ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕ေနာက္ၿမီးဆြဲလက္ယာဝါဒီမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားရာမွ  လက္ဝဲဆန္လာေသာအခါ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ သိမ္းသြင္းရန္ ႀကိဳးစားလာသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization