Home » » အခန္း(၁၀) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လမ္းစဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း

အခန္း(၁၀) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လမ္းစဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း


ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လမ္းစဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ တို႔၏ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရး(၁။       ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကား၍ေရးသားပါသည္။)         
          ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္အထိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕(ပီစီပီ)တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တို႔သည္ ပါတီတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရး ကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္ က်င္းပၾကသည္။ ၇၅ ရက္တိုင္တုိင္က်င္းပေသာ ထိုကြန္ဖရင့္ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရလမ္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္။ ''ဗမာျပည္ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး၏ အေျခခံ ဝါဒႏွင့္လမ္းစဥ္ ထာဝစဥ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  တစ္မ်ဳိးသားလံုး ညီၫြတ္ေသြးစည္းၾကဟူေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေရးလမ္းစဥ္''တို႔ကို ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္။

          ထို႔အျပင္ စစ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရးမ်ားတြင္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ သံုးပါတီ ဗဟို ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားကိုလည္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ သံုးပါတီသဘာပတိအဖြဲ႕(ႏုိင္ငံေရးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕) သည္ သံုးပါတီ တစ္ပါတီျဖစ္ေရး၊ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ ေရးတပ္ေပါင္းစုေပၚေပါက္ေရး၊ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္ေရးတို႔ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရးမွာ အထက္အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း၌ပင္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ မခိုင္ၿမဲႏုိင္ခဲ့ေပ။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အလံနီႏွင့္ရဲေဘာ္ျဖဴတို႔ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံ၏အေရွ႕ဘက္တစ္လႊားလံုးတြင္ ေကအမ္တီတ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္ေရးသမားမ်ားအား စစ္ဆင္ေရးႀကီးမ်ားဆင္ႏႊဲ၍ တိုက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္ရ သည္။ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားမွာမူ တ႐ုတ္ျဖဴႏွင့္အတိ အလင္းေပါင္းသင္းေနၾကသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ တပ္စခန္းငယ္မ်ားကိုဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္း၊ ေကအမ္တီ ဆန္႔က်င္ေရးအေၾကာင္းျပ၍ အင္ေတာေက်ာက္ဂူေဒသ တြင္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ျခင္း၊ ျဖဴး၊ ေညာင္ပင္သာေဒသတြင္တပ္မေတာ္ကို ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္၍ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ပ်ဥ္းမနားနယ္မွ ပခုကၠဴ ေယာေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။ သံုးပါတီ  ညီၫြတ္ေရး ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္မူ မံုရြာ-ပုလဲေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားသည္။ သို႔ေသာ္ထိုေနရာတြင္ သံုးလသာ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ပခုကၠဴ-ေယာေခ်ာင္းကို ျပန္ေရႊ႕ျပန္ သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအထိ သရက္လက္ပန္ခုန္ရြာတြင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေမလမွစက္တင္ဘာလအထိ မင္းဘူး-ေစတုတၱရာ ေဒသ၊ ေအာက္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ပခုကၠဴ- ေယာေခ်ာင္းေဒသ၊ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ဇူလိုင္လအထိ မံုရြာ-ပုလဲေဒသ၊ ၾသဂုတ္လမွ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအထိ ပခုကၠဴ-ေယာေခ်ာင္းေဒသ စသည္ျဖင့္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိး ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အလံနီမ်ားအမ်ားဆံုးရွိသည့္ ဧရာဝတီ အေနာက္ျခမ္း ေဒသတြင္ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္သံုးပါတီ ညီၫြတ္ေရးတြင္ အေပၚစီးရ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။
          သခင္စိုး၏ အလံနီပါတီသည္ သံုးပါတီညီၫြတ္ ေရးတြင္ ကြန္ဖရင့္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီၫြတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားမည္ဟု ဆိုလာၾက သည္။ အလံနီတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း သံုးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ႏွင့္သံုးပါတီဆက္ဆံေရးမွာ အေျခအေနတင္းမာလာခဲ့ရသည္။ သခင္စိုးက သံုးပါတီ လမ္းစဥ္ကို ေစ့စပ္ေရးလမ္းစဥ္အျဖစ္ စြပ္စြဲလိုက္သည္။ သခင္သန္းထြန္းပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တို႔သည္ အေခ်ာင္သမား မင္ရွီဗစ္မ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း စြပ္စြဲလိုက္သည္။ အလံနီမ်ားသည္ က်န္ႏွစ္ပါတီအေပၚ သံသယဝင္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီစံု ကြန္ဖရင့္တြင္ က်န္ႏွစ္ပါတီကို ပုတ္ခတ္ေတာ့သည္။
          ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ေမလႏွင့္ဇြန္လတြင္ သံုးပါတီ သဘာပတိအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး သံုးပါတီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးၾကျပန္သည္။ သခင္သန္းထြန္းသည္ သံုးပါတီ လမ္းစဥ္တြင္ ဖဆပလႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရတည္ေထာင္ရန္ ထည့္သြင္းထားခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လိုက္သည္။ အျပဳတ္တိုက္ေရးကိုသာ ေျပာဆိုလာသည္။ အလံနီမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီၫြတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ေဝဖန္လာသည္။ သို႔ႏွင့္ သံုးပါတီသဘာပတိအဖြဲ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ ေရးလမ္းစဥ္ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ ၾကျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ 'ဗမာျပည္-ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္' ကို ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါတြင္ တစ္ပါတီကို အယူအဆတစ္မ်ဳိးစီျဖစ္ေနၾကျပန္ေလ သည္။ သခင္သန္းထြန္းက အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ကို အဓိကရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမွ ျပင္ဆင္လို ၿပီး သခင္စိုးကမူ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕ကို အဓိကရန္သူ အျဖစ္သာ သတ္မွတ္လိုသည္။ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ကမူ ယတိျပတ္အေျဖမေပးခဲ့ေပ။
          ထို႔ေနာက္ သံုးပါတီသဘာပတိအဖြဲ႕သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ ေရးလမ္းစဥ္ကို ႐ုပ္သိမ္းရန္ သေဘာတူလိုက္ၾကသည္။ အလံုးစံုသေဘာတူညီမႈမရရွိၾကေသာ္လည္း ယာယီ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးပါတီသဘာပတိအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ၿပီးဆံုး၍ ရက္ပိုင္းမွ်သာရွိေသးေသာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ဝ ရက္တြင္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ယင္းတို႔ ၏အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ အာဏာသစ္ဂ်ာနယ္တြင္ က်န္ ႏွစ္ပါတီကို ပုတ္ခတ္ေရးသားျပန္ေလသည္။ သို႔ႏွင့္ သံုးပါတီအေျခအေနမွာ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား မူဝါဒမ်ားတြင္ မတူညီၾကေသာ ေၾကာင့္ တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီ သံသယမ်ားဝင္လာၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟူ၍လည္းမရွိခဲ့ေပ။
          သံုးပါတီညီၫြတ္ေရးမွာ  တျဖည္းျဖည္းအေျခအေနဆိုး၍ဆိုး၍လာသည္။ သဘာပတိအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အေကာင္ အထည္ေပၚလာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ယင္းတို႔၏သံုးပါတီမွာ တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီ ညီၫြတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေနေနသာသာ မိမိတစ္ပါတီခ်င္း ညီၫြတ္ေရးကိုပင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ အလံနီကြန္ျမဴနစ္မ်ား အတြင္းတြင္ ေဘာ္ရွီဗစ္-မင္ရွီဗစ္အစုအလိုက္ တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး သခင္သန္းထြန္း၏ အလံျဖဴ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားတြင္လည္း တုိင္း ၃ အုပ္စုဟူ၍ ေပၚလာ သည္။ ေအာက္ဗမာျပည္ တိုင္းေကာ္မတီသည္ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကို မနာခံမႈမ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္လည္း တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အစည္းအေဝးမထိုင္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ ပါတီတြင္း စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈမွာလည္း ပ်က္ျပား လာသည္။
          ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပ ေသာ ဆိုဗီယက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂ဝ ေျမာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ ခ႐ူးရွက္(ဖ္)ကတင္သြင္းေသာ အစီရင္ ခံစာကို အလံနီမ်ားက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ၿပီး သခင္သန္းထြန္းတို႔ လူစုကေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ယင္း အယူအဆေရးရာ သေဘာကြဲလြဲမႈသည္ တစ္စထက္ တစ္စျပင္းထန္လာၿပီး သံုးပါတီညီၫြတ္ေရးမွာ အမည္ခံမွ်သာက်န္ရွိေလသည္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၅၅ လမ္းစဥ္(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)    
          ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသည္ ယင္း၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို ပခုကၠဴေဒသ၊ ထြန္သက္ကယ္က်င္းေက်းရြာအနီးတြင္ ယာယီစခန္းခ်ခဲ့ သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးလမ္းစဥ္ အျပည့္အစံုကိုပို႔ေပးမည္ဟု ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းစက္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္း၌    ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္သည္  ေစတုတၱရာ ဝါး႐ံုေတာေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ''ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္''သည္ ျပည္ပမွ ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းျဖင့္ ေရာက္ရွိ လာေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုလမ္းစဥ္အား ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ျပင္ဆင္ ျခင္းမျပဳရန္ ျပည္ပမွတင္းက်ပ္စြာ သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အၾကြင္းမဲ့ လက္ခံလိုက္ရၿပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္ တြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ေၾကညာလိုက္ရေတာ့၏။
          ေဖာ္ျပပါလမ္းစဥ္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ၅၅ လမ္းစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းလမ္းစဥ္၏ အႏွစ္ သာရမွာ 'ဖဆပလအစိုးရသည္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရႏွင့္ လံုးဝ ပူးေပါင္းသြားျခင္းမဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါင္းလည္း ေပါင္း၊ တိုက္လည္းတိုက္ရမည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားဓနရွင္အစိုးရျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာ တြင္ (က)ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတရားဝင္တည္ရွိေရး၊ (ခ)ဒီမို ကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားေပးေရး၊ (ဂ) ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ားလႊတ္ေပးေရး စသည့္အခ်က္ သံုးခ်က္အရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍ ဥပေဒအတြင္း ဝင္ေရာက္ရပ္တည္ရမည္။ ဥပေဒအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး မွ အာဏာရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဥပေဒတြင္းလႈပ္ရွားမႈကို ေပါင္းစပ္ရ မည္။ အဓိကမွာ ဥပေဒအတြင္း တိုက္ပြဲသဏၭာန္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည္'ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ၅၅ လမ္းစဥ္မွာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အာဏာသိမ္းယူေရးလမ္းစဥ္ ပင္ျဖစ္သည္။
          စင္စစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ သံုးပါတီ သဘာပတိအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ သံုးပါတီ လမ္းစဥ္ေဟာင္းကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီး လမ္းစဥ္သစ္ကို ခ်မွတ္ ရန္ တာဝန္ရွိေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ သံုးပါတီညီၫြတ္ ေရးမွာ ခိုင္မာမႈမရွိသျဖင့္ သံုးပါတီလမ္းစဥ္သစ္ကို မခ်မွတ္ရေသးခင္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာ တူညီခ်က္အရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ မိမိ အတြက္ လမ္းစဥ္သစ္ကို ရွာေနရေလသည္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဟူ၍ မည္မည္ရရ မရွိခ်ိန္တြင္ သခင္သန္းထြန္းသည္ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို ေလးလမွ ေျခာက္လၾကာသည္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ေအာက္လက္ကလည္း အထက္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့ဘဲ အုပ္စုဖြဲ႕ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ပီကင္း၌ ေရာက္ရွိေနေသာ သခင္ဗသိန္းတင္တို႔လူစုက တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အကူအညီျဖင့္ ၅၅ လမ္းစဥ္ ကို ေရးဆြဲေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ သခင္သန္းထြန္းမွာ မ်ားစြာ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားခဲ့ရေတာ့၏။
          ၅၅ လမ္းစဥ္အရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ဖဆပလအစိုးရ ထံသို႔ ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္အား တရားဝင္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေလသည္။
          (၁)     ဗမာျပည္အစိုးရသည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔၏ က်ဴးေက်ာ္ေရးဂိုဏ္း အတြင္းသို႔မပါဝင္ဘဲ အမ်ဳိးသားလြတ္လပ္ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူရွိေရးဟူေသာဝါဒ (ေပၚလစီ)ကို ျပတ္သားစြာက်င့္သံုးရမည္။
          (၂)     တစ္ျပည္လံုးတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး မ်ား ေပးရမည္။ ျပည္သူတို႔၏ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို  အာမခံရမည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ႏွင့္ အျခားတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားအားလံုးကို ေထာင္မွ လႊတ္ေပးရမည္။
          (၃)     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ရွိသမွ် ဒီမိုကေရစီ မ်ား လူထုအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒတြင္း တည္ရွိခြင့္ႏွင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မ်ား ကို အာမခံရမည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္ သံုးခ်က္ကိုေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး အတြက္ အစိုးရႏွင့္တိုက္ခိုက္ေနေသာ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း မ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္းဆုိ သည့္ အခ်က္သံုးခ်က္ရရွိပါက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဝင္၍ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာသည္။ ထို႔ေနာက္ ၅၅ လမ္းစဥ္ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အျဖစ္ ေၾ<ြကးေၾကာ္လာၿပီး စစ္ရပ္စဲေရးလႈပ္ရွားမႈ တစ္ျပည္လံုးတြင္ က်ယ္ျပန္႔လာ ေစရန္ ႀကိဳးစားလာၾကသည္။ ဖဆပလအစိုးရက လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ အသံလႊင့္ျပန္ၾကားေသာအခါ ေတာတြင္း မွ ကြန္ျမဴနစ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရာက္ရွိလာသည္။
          ဖဆပလအစိုးရသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ လက္နက္ခ်သူမ်ားအတြက္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ လက္နက္စြန္႔ဒီမိုကေရစီ ေဘာင္ထဲဝင္ဟူေသာမူကိုလက္မခံဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးေရးမူကိုသာ အေသဆုပ္ကိုင္ထား သျဖင့္ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွာ ရပ္စဲျခင္း မရွိဘဲ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနရေလေတာ့သည္။
          ဖဆပလအစိုးရသည္လည္း ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္သံုးရပ္ကို မလိုက္ေလ်ာခဲ့ေပ။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့ သည္။ ဖဆပလအစိုးရက အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒ မွာ ၾကားေနဝါဒျဖစ္သျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္မလိုေၾကာင္း၊ လက္နက္ မကိုင္လွ်င္ မည္သူမဆို အတိုက္အခံပါတီ ထူေထာင္ ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအမည္ခံၿပီး လူသတ္မႈ၊ ဓားျပ မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ တံတားခ်ဳိးမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈ စသည့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျပန္မလႊတ္ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ေနသေရြ႕ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတရားမဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း အသံလႊင့္၍ ေၾကညာခဲ့ သည္။ ၅၅ လမ္းစဥ္အရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလႏွင့္ ေပါင္းလည္းေပါင္း၊ တိုက္လည္းတိုက္ရ မည္ျဖစ္ေလရာ လက္နက္စြန္႔ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မပါ ေပ။ ဖဆပလအစိုးရကလည္း လက္နက္မစြန္႔လွ်င္ လက္မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ရန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကရေလသည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေတာတြင္းကိုယ္စား လွယ္သည္ ဗိုလ္လက္်ာကို ၾကားလူအျဖစ္ထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း မဟုတ္ပါ။) အစိုးရသည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ား လက္နက္ ခ်ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အသံလႊင့္ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားမွာ လက္နက္ခ်ေရးကို မႀကိဳးစားခဲ့ၾက ေပ။ သို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အလွမ္းေဝးခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္သည္လည္း ပခုကၠဴႏွင့္ မင္းဘူးေဒသအတြင္း ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အလံနီႏွင့္သံုးပါတီဌာနခ်ဳပ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္ ေခ်မႈန္းရာ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ၾကရေတာ့သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ား အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ လက္နက္ခ်ၾကရာထိုေဒသတြင္ အလံနီမ်ားသာ ပုန္းေအာင္းက်န္ရစ္ၾကရေလသည္။
ေကအင္န္ယူတိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း(၁။      ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
        ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖဆပလအစိုးရ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ရရွိေရးကို ႀကိဳးစားေနေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ဖဆပလအစိုးရ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔မွာလည္း သတ္မွတ္ထား သည့္ မတ္လ ၃၁ ရက္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္တိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ လက္နက္ခ်မႈမ်ားမရွိခဲ့ေပ။ သံုးပါတီသည္လည္းေကာင္း၊ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားသည္ လည္းေကာင္း လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ထားလ်က္ပင္ရွိသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ စာတစ္ေစာင္ပို႔ခဲ့ သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ဝ ရက္ တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ဟူေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ လ ၁၅ ရက္တြင္လည္း သံုးပါတီ သဘာပတိအဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္း လွမ္းခ်က္ကို ေပးပို႔ျပန္ေလသည္။
          ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၅၅ လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ သံုးပါတီညီၫြတ္ေရး အတြက္ အႀကိတ္အနယ္ႀကိဳးစားေနစဥ္မွာပင္ ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္    တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သံုးခုကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေလ  သည္။ ယင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သံုးခုတြင္ အေရွ႕တိုင္း၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတိုင္းႏွင့္ပဲခူး႐ိုးမတိုင္းတို႔ပါဝင္သည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီက ေစာဟန္တာသာေမႊး သည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေကဂ်ီဘီေခၚ ကရင္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္း၍ ေကအာရ္စီေခၚ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေလ သည္။
          ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းတြင္ ဇုန္နယ္ (၃)ခု၊ ပဲခူး႐ိုးမ တိုင္းတြင္ ဇုန္နယ္(၂)ခုႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ေဒသ၊ အေရွ႕တိုင္း တြင္ ဇုန္နယ္ (၃) ခု ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တုိင္း၏အက်ယ္အဝန္းကိုလိုက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏွစ္ဦးစီ ဦးေဆာင္ေစၿပီး က်ဥ္းေသာတိုင္းကို ဗဟို ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး ဦးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ထိမူ ကြန္ဂရက္တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတုိင္းမွတင္ျပေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုႏွင့္လမ္းစဥ္ ကိုလည္း လက္ခံခဲ့သည္။
          ေကအင္န္ယူပါတီသည္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ရွိေန ေသာ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေကပီ အယ္ေအ၊ ေအပီဂ်ီအက္(ဖ္)၊ ေကအင္န္ဒီအို စေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို မိမိ၏ ဦးေဆာင္မႈတစ္ခုတည္းေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေစရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းျဖစ္ရာ ေကအင္န္ယူ(မူလကရင္ အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး) သည္ ေမွးမွိန္လာၿပီး  ေကအင္န္ယူပီ(ပါတီ) သည္သာ ထင္ရွားလာေတာ့ သည္။ ေကအင္န္ယူပီ၏ စစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္အဖြဲ႕ (K.P.L.A.F) ဖြဲ႕စည္းရန္ ပါဝင္သည္။ ဤအခ်က္တြင္ သံုးပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ တူညီသည္။ သို႔ေသာ္ေကအင္န္ယူပါတီသည္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားေပၚမွ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားအေပၚ ရံဖန္ရံခါတြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
          ေကအင္န္ယူပါတီ၏ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈကာလ ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ ေကအင္န္ယူပါတီဗဟိုအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆမ်ား ကြဲျပားလာၾက သည္။ မန္းဘဇံႏွင့္ ဆရာသာၿမိဳင္တို႔လူစုမွာ လက္ဝဲ အယူဝါဒကို လက္ခံသည္။ ထိုလူစုတြင္ ေစာသန္းေအာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ေစာဟန္တာသာေမႊး ႏွင့္ ေစာမင္းေမာင္တို႔လူစုမွာ အမ်ဳိးသားေရး(လူမ်ဳိး ေရး)အုပ္စုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအင္န္ယူပါတီ အတြင္း ပဋိပကၡမွာ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အထိ အတိအလင္း ေပၚေပါက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ကူမင္တန္မ်ား ျပန္လည္အင္အားႀကီးထြားလာ ျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား
          တပ္မေတာ္သည္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းတိုက္ခိုက္ေနစဥ္မွာပင္ ျပည္ပရန္ျဖစ္ေသာ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈကိုလည္း ရင္ဆုိင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ဖဆပလအစိုးရ သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရန္မ်ား ၿငိမ္းေအးေစရန္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႀကိဳးစားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ေဖာ္မိုဆာ အစိုးရတို႔၏ ေလးႏုိင္ငံစစ္ဘက္ ေကာ္မရွင္ေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္မွ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တက္ေရာက္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
          (၁) ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႀကီး(ေခါင္းေဆာင္)
          (၂) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းေမာင္ (ဒုတိယေခါင္းေဆာင္)
          (၃) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းစိန္(ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း)
          (၄) ဗိုလ္မွဴးကိုကို(ဦးစီးဒုတိယတန္း)
          (၅) ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ဳိးျမင့္ (ထိုင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွဴး)
          ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကို အေမရိကန္စစ္သံမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဒီပါး(လ္)မားက ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္။(၁။ Kuomintang Aggression Against Burma (အစိုးရျပန္ၾကားေရး) ) ဇူလိုင္လ တြင္ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံု၊ မုိင္းယြန္း၊ မုိင္းေယာင္းစခန္း မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္အရ တပ္မေတာ္သည္ သံလြင္ျမစ္ကို ကူးရန္စခန္းမ်ားလက္ခံ ရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  မိုင္းပုအြန္သို႔ေရာက္ေသာအခါ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားက စခန္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ျငင္းဆန္ၾကျပန္သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ေျပလည္ မႈမရရွိသျဖင့္  ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္တြင္ ဗန္ေကာက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။
          တပ္မေတာ္သည္ ကူမင္တန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၊ ထိုင္းႏွင့္တ႐ုတ္ျဖဴကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္၍ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးသည္အထိ ကေလး လူႀကီး အိမ္ေထာင္သည္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ျဖဴ အင္အား ၆ဝဝဝ ခန္႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသုတ္ ႏွစ္သုတ္ခြဲ၍ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏  တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္လည္း ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သံလြင္ျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ေကအမ္တီမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားသည္။(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈ အေျခအေနမ်ား။)
          တ႐ုတ္ျဖဴအေရးသည္ ၿငိမ္သက္သြားသေယာင္ ထင္ရသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေရာင္စံုေသာင္းက်န္း သူမ်ားကို ဦးစားေပး၍ ႏွိမ္နင္းေနရျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားမွာ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းေဒသ မ်ားတြင္ ခိုေအာင္းၿမဲခိုေအာင္းေနၾကေလသည္။
          ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ျခမ္း   ေကအမ္တီေျမာက္ပိုင္းဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မ်ားသည္ မုိင္းဆတ္ႏွင့္မုိင္းတံုဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာကာ ေျမာက္ပိုင္းဌာနခ်ဳပ္အသစ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလာၾကသည္။ မုိင္းဆတ္တြင္ရွိေနေသာ ဂ်င္နရယ္လီမီ၏ဌာနခ်ဳပ္ ကိုလည္း ထိုင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ႏွင့္ငါးမိုင္ခန္႔ကြာေသာ ပံုပါက်င္သို႔ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊  ေတာင္ပိုင္းဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္းေရာ၍ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ ေကအမ္တီ အင္အားမွာလည္း ၁၁ဝဝဝ ေက်ာ္ျဖစ္၍လာျပန္သည္။ ေျမာက္ပိုင္း ဝနယ္၊ သိႏၷီနယ္ႏွင့္ က်ဳိင္းတံုအေရွ႕ပိုင္း တို႔၌ ေျပာက္က်ားဧရိယာအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ တပ္ အနည္းငယ္စီကိုခ်န္ထားၾကသည္။ ေကအမ္တီမ်ား သည္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးေၾ<ြကးေၾကာ္သံကို ေၾ<ြကးေၾကာ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ေပး မေယာင္ေယာင္ႏွင့္ ဆက္လက္တပ္စြဲထားျပန္သည္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား နည္းမ်ဳိးစံု ႏွင့္ႏွိပ္စက္လာၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ကို စစ္မႈထမ္းခိုင္း႐ံုသာမက တုိင္းရင္းသူမ်ားကိုလည္း မေတာ္မတရားက်င့္ၾကံသိမ္းပိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာ ၾကသည္။
          သို႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးကို စတင္ဆင္ႏႊဲ ရေတာ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ တ႐ုတ္ျဖဴဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ မိုင္းဆတ္လြင္ျပင္၊ မိုင္းတံု၊ မုိင္းဟန္၊ ပံုပါက်င္လြင္ျပင္ ႏွင့္ မိုင္းပုအြန္လြင္ျပင္ေဒသသံုးခုကို တစ္လခြဲခန္႔ အခ်ိန္အတြင္း  တိုက္ခိုက္၍သိမ္းပိုက္လုိက္ရာ ေကအမ္တီတုိ႔ အဆံုးအ႐ႈံးမ်ားခဲ့ရသည္။ တပ္မေတာ္ သည္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားစြာကို သိမ္းပိုက္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း၌လည္း အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားျပင္းထန္အံုၾကြလာကာ ေကအမ္တီ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ေကအမ္တီမ်ားမွာ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္လာၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ဆင္း လာၾကသည္။ ေကအမ္တီကေလးလူႀကီး ၃၄ဝဝ ေက်ာ္ သည္ လက္နက္ ၈ဝဝ ခန္႔ကို အပ္ႏွံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။
          ဘုရင့္ေနာင္စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္သည္ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမဝတီနယ္ေျမ၌ ရွင္မျဖဴ စစ္ဆင္ေရးကိုဆင္ႏႊဲ၍ ေကအမ္တီမ်ားကို တိုက္ခုိက္ျပန္သည္။ ေကအင္န္ဒီအိုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေနရာမွ ျမန္မာ့ေျမအတြင္း ခိုေအာင္းေနသည့္ ေကအမ္ တီ ၁၇ဝဝ ခန္႔မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ ကစဥ့္ကလ်ား ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၾကရသည္။
          ဘုရင့္ေနာင္ စစ္ဆင္ေရးႀကီးစတင္ရာမွ တစ္ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးႀကီးကို ဆင္ႏႊဲျပန္သည္။ ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ေကအမ္တီ တ႐ုတ္ျဖဴ အင္အား ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေနေသာစခန္းေလးခုကို တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားမွာ မ်ားစြာျပင္းထန္ၿပီး ေကအမ္တီမ်ား အက်အဆံုးမ်ားျပားခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ ေကအမ္တီမ်ားမွာ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ကစဥ့္ကလ်ား ဆုတ္ခြာၾကရသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ရန္ႀကီး ေအာင္ စစ္ဆင္ေရးၿပီးဆံုးခဲ့ရာ ေကအမ္တီအင္အား မွာ ၃ဝဝဝ ခန္႔အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရသည္။ ေကအမ္ တီမ်ားသည္ က်ဳိင္းတံုႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံနယ္စပ္မဲေခါင္ျမစ္ ကမ္းအၾကားတြင္သာ အလံုးအရင္းျဖင့္ အေျခခ်ႏုိင္ ေတာ့သည္။
          ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈအေရးအခင္းမွာ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေရာက္လာမွ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္  သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရခ်ဳပ္ဆိုေသာ အီးစီေအစာခ်ဳပ္ (၁၉၅၁)၊ တီစီေအစာခ်ဳပ္(၁၉၅၂) ႏွင့္တကြ ေကတီေအ၏ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္း၊ ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈ စသည္တို႔ကို အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမား၏လက္ရာ အျဖစ္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ ေကအမ္တီကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ရန္ သံုးပါတီႏွင့္ဖဆပလအစိုးရပူးေပါင္း မည္ဟူ၍ပင္ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ေကအမ္တီက်ဴးေက်ာ္မႈကို ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ၾကရာတြင္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ပါဝင္ျခင္းလံုးဝမရွိခဲ့ေပ။

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization