Home » » အခန္း(၆) အလံနီပါတီ၏နိဂံုး

အခန္း(၆) အလံနီပါတီ၏နိဂံုး


အခန္း(၆)
အလံနီပါတီ၏နိဂံုး
ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း(၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
သခင္စိုးေခါင္္းေဆာင္ေသာ အလံနီပါတီ(ေခၚ) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗမာျပည္)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈသမိုင္းျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည့္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၂) ရက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး က်င္းပၾကရာမွ စ၍ သခင္သန္းထြန္းေခါင္းေဆာင္ ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ သခင္စိုးေခါင္း ေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္)ဟူူ၍ ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီ ၂၈ ဦးအနက္ ၇ ဦးသာ သခင္စိုးဘက္ပါခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗမာျပည္)သည္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟူ၍ ထင္ရွားလာၿပီး ဆူပူအံုၾကြေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္လာ ခဲ့သည္။


သခင္စုိးႏွင့္ အလံနီအင္အားစုမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ် အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကုိ ဆန္႔က်င္ ၿပီး ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁)ရက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ ပန္းျခံ၌ တရားပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မင္းမႏိုင္ကြက္သစ္ တြင္လည္း သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ အလံနီ ပါတီသည္ မတရားအသင္းေၾကညာခံခဲ့ရေလရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအင္အား စုမ်ား အင္အားမေလ်ာ့ ေစလိုသျဖင့္ တရားဝင္အဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ရသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္တြင္ သခင္စိုး ေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံနီမ်ားသည္ လယ္သမား ၃၅ဝဝ ခန္႔ကို စည္း႐ုံး၍ အတြင္းဝန္႐ုံးအား ဝိုင္းဝန္းဆႏၵျပၾကျပန္သည္။ ဇန္နဝါရီလ(၂၃)ရက္တြင္ အလံနီပါတီကို ဒုတိယအႀကိမ္ မတရားအသင္း ေၾကညာခံရျပန္သည္။ သခင္စိုးကုိလည္း ဗားကရာ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ခ်ထားခဲ့သည္။ အလံနီ ႏွင့္ ရခုိင္အလံနီမ်ားမွာ ထုိအခ်ိန္ကစ၍ ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိးသာလႈပ္ရွားၾကရၿပီး လက္နက္မ်ားႀကိဳတင္ စုေဆာင္းေနခဲ့ၾကသည္။
သခင္စိုးသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္လည္း အဖမ္းခံခဲ့ရေသးရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကာင့္ ျပန္ လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄) ရက္တြင္ အလံနီဌာနခ်ဳပ္ သည္ ေအာက္ေျခအဆင့္သို႔သူပုန္ထရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မတ္လ (၂၈) ရက္တြင္ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတာခိုသည္။ အလံနီပါတီမွာမူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေမလက်မွ လက္နက္စဲြကိုင္တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားစတင္ခဲ့သည္။ အလံနီပါတီေတာခုိၿပီး ထၾကြပုန္ကန္ ေသာအခါ သခင္စုိးမွာေထာင္ထဲတြင္ပင္ရွိေနခဲ့သည္။ အလံနီမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတစ္ေလွ်ာက္ လံုး သခင္စုိး ခိုေအာင္းလႈပ္ရွားခဲ့သည့္ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပံု၊ က်ဳိက္လတ္နယ္မ်ားကို အေျခခံ၍လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြပ္ကဲေနသူမ်ားမွာ ကိုထူး ႏွင့္ ထြန္းစိန္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ရဲေဘာ္ ျဖဴမ်ား ဆူပူေသာင္းက်န္းၾကၿပီး သာယာဝတီေထာင္ကို ဖြင့္လိုက္ရာ သခင္စိုးလည္း ေထာင္ကလြတ္ေျမာက္ လာသည္။ သခင္စိုးသည္ ေဒးဒရဲနယ္တြင္ အေျခခံၿပီး အလံနီမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္သည္။ အလံနီဌာနခ်ဳပ္မွာ က်ဳိက္လတ္ႏွင့္ ေဒးဒရဲနယ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေန သည္။
၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလံနီမ်ားႏွင့္ ေကအင္န္ဒီ အိုတို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ၾကရာ ျပင္းထန္စြာ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾက သည္။ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ဖုိးစံရြာရွိ အလံနီပါတီ ဌာနခ်ဳပ္က  ေကအင္န္ဒီအုိမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ရန္     အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္လၾကာတုိက္ခုိက္ၿပီးေနာက္ အလံနီႏွင့္ေကအင္န္ဒီအိုမ်ား ေျပလည္မႈရရွိျပန္သည္။ တပ္မေတာ္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲ၍ တိုက္ခိုက္ရာ အလံနီဌာနခ်ဳပ္သည္ တြံေတးေတာႀကီး တန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခေနာင္တို သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရျပန္သည္။ တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္ မ်ားေၾကာင့္ အလံနီပါတီဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ တြင္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမွ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ မံုရြာခ႐ုိင္၊ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ဝက္က်ရြာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ၾကရျပန္သည္။ သခင္စိုးတုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းေရးကို  အလံနီ ပါတီမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းသြားေသာ သခင္တင္ျမတုိ႔က အကူအညီေပးခဲ့ၾကသည္။ သခင္စိုးႏွင့္ အလံနီဌာနခ်ဳပ္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနသူမ်ားမွာ ကိုထူးႏွင့္ထြန္းစိန္တုိ႔ျဖစ္   ၿပီး အလံနီစုစုေပါင္း အင္အားမွာ ၇ဝဝဝ မွ ၈ဝဝဝ အထိရွိလာသည္။
၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ကိုထူးႏွင့္ ကိုထြန္းစိန္တုိ႔က သခင္စိုးကိုမေက်နပ္သျဖင့္ ထူးစိန္ပါတီဟု သီးျခားခြဲ ထြက္ခဲ့သည္။ သခင္စိုးကို ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ စစ္ေသနာပတိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္၊ ရဲနီေက်ာ္ဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလး မ်ဳိးေဆြတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၌ပင္ သခင္စိုးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္အား ရာထူးမွခ်ထား ၍ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းကို စစ္ေသနာပတိအျဖစ္ ခန္႔ထားျပန္ သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ သခင္စိုး ေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံနီပါတီဌာနခ်ဳပ္သည္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ ခုိ ေအာင္းလ်က္ရွိသည္။
၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထဲတြင္ မေငြစံသည္ သခင္စိုး ရွိရာ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ေရာက္ရွိလာရာ သခင္စိုးသည္ ဇနီး ျဖစ္သူ မႏွင္းေမအား အတင္းအဓမၼႏွင္ထုတ္၍ မေငြစံ အား ေပါင္းသင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဝင္းၾကည္ဆုိသူ သည္ မႏွင္းေမႏွင့္႐ႈပ္ေထြးၿငိစြန္းေနသည္ဟု ဆုိကာ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းတုိ႔လူစုအား ပစ္ဖမ္းခုိင္းသျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကရာ ဝင္းၾကည္ဒဏ္ရာရရွိိခဲ့့သည္။ မႏွင္းေမ ကိုလည္း အေရးယူရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီ မ်ားက ဝိုင္းဝန္းတင္ျပမွသာ ဝင္းၾကည္ႏွင့္ မႏွင္းေမ  ကိုလက္ထပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ဝင္းၾကည္သည္လက္ထပ္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ(ဒဏ္ရာရၿပီး သံုးလအၾကာ)တြင္ ရရွိ ေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္ မွစ၍ အလံနီပါတီအတြင္းတြင္ သခင္စိုး၏ေခါင္း ေဆာင္မႈကို သံသယရွိသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာရသည္။
အလံနီပါတီတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား၊ လူသတ္ဝါဒမ်ား ထြန္းကားလာရာ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္စြယ္ရြာသူႀကီးဖုိးအုပ္ျခံဳအား ေသဒဏ္ေပးခဲ့ၾက သည္။ ထုိသု႔ိ ေသဒဏ္ေပးၿပီး အသတ္ခံၾကရေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားမွာ မနည္းလွေပ။ မႏွင္းေမသည္ ဝင္းၾကည္ေသသြားၿပီးေနာက္ ဗဟုိေကာ္မတီေနဒြန္း ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏွင္းေမကို တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက ဖမ္းမိသြားခဲ့သည္။ သခင္စိုး သည္ မႏွင္းေမႏွင့္ ရီရီစိုး၊ နီနီစိုးဟူေသာ သမီးမ်ားရရွိ ထြန္းကားခဲ့သည္။
၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အႀကိမ္(၂ဝ)ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ အစီရင္ခံစာကိုမေက်နပ္သျဖင့္ သခင္စိုးက ခ႐ုရွက္ဖ္ အား ခုံ႐ုံးတင္၍စစ္ေဆးၿပီး ေသဒဏ္ေပးသည္ဟု ဆုိသည္။ အလံနီအားလံုး ခ႐ုရွက္ဖ္႐ႈတ္ခ်ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ က်င္းပၾကရသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚရွိအလံနီမ်ားက လည္း ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေငြေသာင္   ယံကြန္ဖရင့္ကိုက်င္းပ၍ ခ႐ုရွက္ဖ္ကို ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾက သည္။
သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံနီပါတီသည္ ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ခ႐ုရွက္ဖ္အား စြဲခ်က္တင္တုိက္ ခုိက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စတာလင္လမ္းစဥ္ကိုသာ လံုးလံုး လ်ားလ်ားလက္ခံလာခဲ့သည္။  ခ႐ုရွက္ဖ္သည္ စတာလင္၏လမ္းစဥ္ကိုေဝဖန္တုိက္ခိုက္၍ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္လာသည္ဟု အလံနီမ်ားကဆိုၾကသည္။*(ဆုိဗီယက္ယူနီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ႐ုရွက္ဖ္သည္ စတာလင္၏လမ္းစဥ္ကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ေနာင္ေသာအခါ ဆုိဗီယက္ႏွင့္တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား သေဘာကြဲလြဲၾကၿပီး တ႐ုတ္တုိ႔က ခ႐ုရွက္ဖ္ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသမားဟု သမုတ္ခဲ့သည္။) ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရးကို စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ အလံနီမ်ားအထိနာခဲ့ၾကရသည္။ အလံနီ မ်ားလႈပ္ရွားရာ ပခုကၠဴခ႐ုိင္၊ ထီးလင္း၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေဆာ၊ ေယာ၊ ေလာင္းရွည္ စေသာနယ္မ်ားမွ ျပည္သူလူထု ကလည္း အလံနီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကုိမႏွစ္ၿမိဳ႕ သျဖင့္ ဆန္႔က်င္လာ ၾကသည္။ တပ္မေတာ္ကိုသတင္း ေပးျခင္း၊ ကူညီျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ အလံနီဌာနခ်ဳပ္သည္လည္း ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာေခ်ာင္းရြာမွ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ တုိးရြာေခ်ာင္းသို႔ ေျပာင္းခဲ့ၾကရသည္။ ေအာင္မာဃစစ္ဆင္ေရးၿပီးမွ ေက်ာက္မစင္ ေခ်ာင္းေျမာက္ဘက္ လက္ျပာေခ်ာက္ သို႔ ျပန္ေျပာင္းခဲ့ၾကရသည္။ စစ္ဆင္ေရးကာလ အတြင္း အလံနီမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ထုိးစစ္မွ သက္သာရာရရွိေစရန္အတြက္ ျပည္သူလူထုက အလံနီ ႏွင့္အစုိးရေဆြးေႏြး၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ေတာင္းဆို ပံုမ်ဳိးလက္မွတ္ထိုး၍  အေျမာက္အျမားဖန္တီး     ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ရဲနီေက်ာ္ဝင္းသည္ ရဲေဘာ္ျဖဴႏွင့္ မတုိက္ခုိက္ရန္ လက္မွတ္ထုိးဖူးသျဖင့္ တပ္သားအဆင့္အထိေလွ်ာ့ခ် ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ အလံနီပါတီ၌ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ၊ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ သစၥာေဖာက္မ်ားကိုသုတ္သင္ ရွင္းလင္းေရး၊ ပါတီႏွင့္တပ္မေတာ္(အလံနီ)ကို စြန္႔ခြာရန္ၾကံေနသူမ်ားကို စည္း႐ုံးေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီေက်ာ္ႏိုင္၊ ကုိထြန္းတင္၊ မေစာၾကည္ႏွင့္ကိုသိန္း တို႔အပါအဝင္ အလံနီပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ရြာသားမ်ား အမ်ားအျပား အသတ္ခံခဲ့ၾကရသည္။
အလံနီပါတီသည္ ထူးစိန္ပါတီခြဲထြက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ပါတီတြင္းျပႆနာမ်ားပိုမုိ၍ေပၚေပါက္ ႐ႈပ္ေထြးလာရာ ပါတီအင္အားမွာလည္း ခ်ည့္နဲ႔၍လာ သည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ လင္မယားမ်ားသံုးညလွ်င္ တစ္ညသာအတူအိပ္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ရာ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ သခင္စိုးအား ေထာက္ခံသူ ဟူ၍ သံုးေယာက္ေလးေယာက္သာ က်န္သည္အထိ သေဘာထားကြဲလြဲ၍လာၾကသည္။
ဆင္စြယ္ရြာလူသတ္မႈျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း(၁။      ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ား။)
အလံနီပါတီအတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူသတ္ ဝါဒထြန္းကား၍လာရာ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး ဦးေဇာတိကသည္ ေငြတိုးေခ်းစားသည္ဆိုၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ရဲနီေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ မေသာင္းေမတုိ႔လည္း ေသဒဏ္အေပးခံၾကရသည္။ ေဒသခံေက်းရြာျပည္သူလူထုကလည္း လက္မခံေတာ့ သျဖင့္ ျပန္လည္ဆန္႔က်င္ တုိက္ခိုုက္မႈမ်ားရွိလာသည္။ အလံနီဌာနခ်ဳပ္သည္ ႏြားမေတာင္တြင္ အေျခစုိက္ေနစဥ္ အလံနီဗိုလ္မွဴး အုန္းေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဆင္စြယ္ရြာမွလိုက္လံတုိက္ခုိက္ၾကရာ  ေဆးမွဴး ခင္ေမာင္ေအးေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေဆးမွဴး ခင္ေမာင္ဇင္က ဆင္စြယ္ရြာကိုသြားျပန္ရာ ရြာသားမ်ားက တပ္မေတာ္ကို သတင္းပို႔သျဖင့္ ျပန္ေျပးလာခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ေခါက္သြားေသာအခါတြင္ကား သတ္ျဖတ္၍ တပ္မေတာ္သုိ႔ အပ္လုိက္ၾကသည္။ အလံနီဗိုလ္မွဴးအုန္း ေမာင္(ေခၚ)ထြန္းႏုိင္တို႔အဖြဲ႕သည္ ဆင္စြယ္ရြာအနီး တြင္ မေနရဲေတာ့သျဖင့္ သခင္စုိးရွိရာသို႔သြားေရာက္၍ တုိင္တန္းၾကသည္။ သခင္စုိးသည္ အလံနီကိုဆန္႔က်င္ သူမ်ားအား ရြာျပင္ေတြ႕ကသတ္ရန္၊ ရြာကိုမီး႐ႈိ႕၍ ေျမလွန္ပစ္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ဖူးသည္ဟုဆုိသည္။ ဆင္စြယ္ ရြာအား ေျမလွန္ပစ္ရန္ ေလသာေတာင္စခန္းတြင္ရွိေန ေသာ သခင္စိုးက ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾက သည္။
ဆင္စြယ္ရြာသည္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး အလံနီပါတီ၏ အထူးခ႐ုိင္အမွတ္(၂)နယ္ ေျမႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ဆင္စြယ္ရြာအား ေျမလွန္ပစ္ ရန္ အထူးခ႐ုိင္အမွတ္(၂) သည္ အလံနီပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏အမိန္႔အရအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၾက သည္။ ရဲနီဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္က ဆင္စြယ္ရြာကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ရဲနီမ်ဳိးၫြန္႔(ေခၚ)သုခ၊ စစ္ေရးဆုိင္ရာစစ္မွဴးအျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေလးမ်ဳိးေဆြ၊ တပ္မွဴးမ်ားျဖစ္ေသာ ေစာေနာင္၊ ထြန္းၾကည္၊ ေစာၫြန္႔တုိ႔အား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ေအာင္ႏွင့္မႏွင္းဥက ပိပိရိရိ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ၫႊန္ၾကားၿပီး မ်ဳိးၫြန္႔(ေခၚ)သုခတို႔လူစုသည္ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္တြင္ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္ ဆင္စြယ္ရြာသို႔သြားၾကသည္။ ႏွစ္ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ဆင္စြယ္ရြာအား တပ္မေတာ္ စစ္ဝတ္စံုမ်ားဝတ္၍ဝင္ေရာက္ၾကရာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မွ ၅ဝ ႏွစ္အၾကားရွိ ရြာသား ၇၄ ေယာက္အား ဓားလွံ မ်ားျဖင့္ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ဆင္စြယ္ရြာလူသတ္မႈသတင္းကို ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့အသံက အသံလႊင့္သည့္အျပင္ အလံနီမ်ား၏ ဆင္စြယ္ရြာအား ေျမလွန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ကို တပ္မေတာ္ကရရွိခဲ့သျဖင့္ ျမဝတီမဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ျပ ခဲ့ရာ ျပည္သူလူထုသည္ အလံနီမ်ား၏အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအား ျပင္းထန္စြာ႐ႈတ္ခ်လာၾကသည္။
အလံနီ ၁၂ဝ ခန္႔က ဆင္စြယ္ရြာကိုဝင္ေရာက္၍ အျပစ္မဲ့ရြာသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ကာပစၥည္းယူ၍ ရြာမီး႐ႈိ႕လုိက္ေၾကာင္း သတင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ရသည္။ အလံနီမ်ားကလည္း အလံနီကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ ဆင္စြယ္ရြာကဲ့သို႔ပင္ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပိုစတာမ်ားကပ္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။ အလံနီပါတီသည္ ၾကက္႐ုိးရြာ၊ ေဖာင္းျပင္ရြာ၊ ေမာ္တင္ ရြာ၊ လယ္ဓမၼရြာ၊ စကားရြာ၊ ႏံုးႀကီးရြာ၊ က်ဲရြာ၊ ပုလဲ ၿမိဳ႕နယ္မွ ခ်ပ္ရြာ၊ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပူးေထာင္ရြာႏွင့္ မ်က္ေျပာင္ရြာတို႔ကိုလည္း ဆင္စြယ္ရြာကဲ့သုိ႔ပင္ အေရး ယူရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ အလံနီမ်ားက စကားရြာကို ေျမလွန္၍ သုတ္သင္ရန္အလာတြင္ တပ္မေတာ္က အခ်ိန္မီေရာက္ရွိၿပီး တုိက္ခိုက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အလံနီမ်ားဆုတ္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စကားရြာတြင္ လူ ၁၈ ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ သည္။ မ်က္ေျပာင္ရြာတြင္လည္း လူ ၂ဝ အသတ္ခံခဲ့ရ သည္။ အလံနီမ်ား လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္သူ လူထုသည္ အလံနီတို႔၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို မခံ မရပ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ရရာလက္နက္မ်ားကိုစဲြကိုင္၍တပ္ မေတာ္ႏွင့္ပူူးေပါင္းတုိက္ခိုက္ၾကေတာ့သည္။ အလံနီမ်ား ၏အေျခခံေဒသျဖစ္ၿပီး ကာလၾကာျမင့္စြာ အလံနီမ်ား အား အကူအညီေပးခဲ့ေသာရြာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာ ေခ်ာင္၊ ၾကက္႐ုိး၊ လယ္ဓမၼ၊ ေမာ္တင္၊ ေဖာင္းျပင္ရြာ မ်ားက အလံနီဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၾက သည္။ ရဲနီသခင္သန္း၊ ရဲနီမသန္းၫြန္႔၊ သမီးမၿဖိဳးမီ ႏွင့္ကိုထြန္းတင္တုိ႔ကို ရြာသားမ်ားကသုတ္သင္ခဲ့ၾက သည္။ ၾကက္႐ိုးရြာတြင္ ရဲနီေမာင္ဘြား၊ ရဲနီေယာနိ တို႔ကုိ ရြာသားမ်ားကဖမ္းၿပီး တပ္မေတာ္သို႔အပ္ႏွံၾက သည္။
ဆင္စြယ္ရြာလူသတ္ပြဲသည္ အလံနီပါတီကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကင္းကြာေစသည္သာမကဘဲ အလံနီပါတီ က်ဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္မွ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဆင္စြယ္ ရြာလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္းဗ်ဴ႐ိုတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ မေစာျမက စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဆင္စြယ္ရြာတြင္ အလံနီပါတီ ဗဟုိဌာခ်ဳပ္၏အမိန္႔အရ သတ္ျဖတ္ၾကရသူမ်ား ပင္လွ်င္ သံုးရက္ေလးရက္ ၾကာသည္အထိ ထမင္းမစား ႏုိင္ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔၏လုပ္ရပ္ကုိ မိမိတို႔ကိုယ္တုိင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ႏုိင္ ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ေဒသခံျပည္သူ လူထုက ျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္ၾကသည့္အျပင္ တပ္ မေတာ္ကလည္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားစီမံ၍ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္ေသာအခါ အလံနီပါတီသည္ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းေဒသ၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္ထဲတြင္ ေျခမခ် ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွာလည္း မၾကာခဏအတုိက္ခံေနရသျဖင့္ အတည္တက်မေနႏိုင္ ဘဲ ေနရာမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနခဲ့ရသည္။
ရခိုင္သို႔ေျပာင္းရျခင္း
သခင္စိုးႏွင့္အလံနီပါတီဌာနခ်ဳပ္သည္ ေက်ာ္ဇံရွီး ကလာေရာက္ေခၚသြားေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ေဒသသို႔ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုုးမွာ ခရီးသြားရင္း အခ်ိန္ကုန္ ခဲ့ရသည္ဟုလည္းဆိုသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္႐ိုးမ ေကာ့ေခ်ာင္းဖ်ား၌ စခန္းခ်ေနခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရခုိင္အလံနီမ်ားအၾကားတြင္ ျပႆနာ မ်ားစတင္ေပၚေပါက္လာသည္။ ရခိုင္အလံနီ အခ်င္းခ်င္းေခါင္းေဆာင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္လာရာ သခင္စုိးက ရခုိင္အလံနီမ်ားအေပၚ ေခါင္းေဆာင္ရန္ ျမန္မာမ်ားကို အစားထုိးခန္႔အပ္၍ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရခုိင္အလံနီမ်ားႏွင့္ဗမာ အလံနီမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာျပန္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေက်ာ္ဇံရွီးႏွင့္ရခိုင္တုိင္းဗ်ဴ႐ိုသည္ ရခိုင္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအျဖစ္ သီးျခားခြဲထြက္သြားခဲ့ရာ သခင္စိုးက အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုေစ့စပ္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေတာ့ ေပ။ သခင္စုိးႏွင့္အလံနီပါတီဗဟိုသည္ ျပည္မဘက္သို႔ လည္း ျပန္၍မရ၊ ရခုိင္မ်ားႏွင့္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္႐ိုးမေပၚတြင္ မ်ားစြာအက်ပ္ အတည္းေတြ႕ေနရသည္။ တပ္မေတာ္ထုိးစစ္ကိုလည္း ခက္ခဲစြာေရွာင္တိမ္းေနရသည္။
ပါတီတြင္းပဋိပကၡမွာလည္း ပိုမိုႀကီးမား၍လာ သည္။ မႏွင္းေမ(သခင္စိုး၏ဇနီးေဟာင္း)ႏွင့္လက္ထပ္ ခဲ့ေသာ ဦးေနဒြန္းႏွင့္ ၃၂ ဦးသည္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွခြဲ ထြက္ၿပီး လက္နက္ခ်အလင္းဝင္သြားခဲ့သည္။ ရဲနီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္ လည္း ခြဲထြက္သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရဲနီဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္သည္ မႏွင္းဥႏွင့္အတူ  လက္နက္ခ်သြားခဲ့သည္။ သခင္စုိး၏သမီး ရီရီစိုးအား ရဲနီမြန္ေလးကခုိးၿပီးထြက္ေျပးရာ ေငြ ၂ဝဝဝ က်ပ္ႏွင့္ ရွိသမွ်ေရႊမ်ားပါသြားသျဖင့္ အခက္အခဲေတြ႕ၾကရျပန္ သည္။ သခင္စိုးက ရီရီစုိးႏွင့္ မြန္ေလးတို႔ကုိ လိုက္ရွာ ၍ သတ္ခိုင္းခဲ့သည္။ မြန္ေလးသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အကုန္ တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး အသတ္ခံ ခဲ့ရသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အလံနီမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနေၾကာင္း ၾကားသိရသျဖင့္ ဂိုရွယ္ကို ေစလႊတ္ခဲ့ရာရွာမေတြ႕သျဖင့္ ဂုိရွယ္ျပန္သြားရသည္။ အလံနီမ်ားမွာမူ ဗကပတုိ႔သိုဝွက္ထားေသာ ရိကၡာမ်ား ကုိပါ ယူ၍စားေနရသည္။ ဗကပအေနာက္ေျမာက္တိုင္း မွ ဗိုလ္သက္ထြန္း၊ ဗဟုိမွသခင္ခ်စ္ႏွင့္ရခိုင္တိုင္းေကာ္ မတီ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမတုိ႔သည္ သခင္စိုးတုိ႔အား ရွာေဖြ ေတြ႕ဆံုၿပီး အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္မွ သခင္စုိးႏွင့္ အလံနီမ်ားသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုး ဗကပတုိ႔၏ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ ေနခဲ့ၾကသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ
၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ အလံနီပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ သခင္ခ်စ္၊ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမတို႔က ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အလံနီပါတီပူးတြဲ၍ ေတာ္လွန္ ေရးအစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္စုိးသည္ ဗကပေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္မခံဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအား လက္ဦးမႈရရွိ ေစေရးအတြက္ ပထမဆံုးအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို အလံနီပါတီဗဟုိေကာ္မတီအမ်ားစုက သေဘာမတူ ခဲ့ေပ။ သခင္စိုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ျခင္းမွာ လက္နက္ခ်ရန္မဟုတ္၊ ေတာ္လွန္ေရး အစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ကိုလုိခ်င္သူ မဟုတ္၊ မိမိတို႔ပါတီ၏ လမ္းစဥ္သေဘာထားကို ျပည္သူ လူထုသိေအာင္ လုပ္ခြင့္ရသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲကို အျမန္ဆံုးတက္ေရာက္သင့္သည္စသည္ျဖင့္ ရွင္း ျပခဲ့သည္။
သခင္စိုးသည္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ကို ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေသာအခါ သခင္စိုးကိုယ္တိုင္အလံနီကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ေခါင္းေဆာင္၍ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ သခင္စုိးသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမွၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ မည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ မိမိပါတီ အတြက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ မိမိပါတီအတြက္သာ အက်ဳိးရွိမည့္ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲလည္း ပ်က္ျပားခဲ့ရေလသည္။ သခင္စိုးသည္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရႏွင့္ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္ျပားသြားရၿပီးေနာက္တြင္ရဲနီေက်ာ္ဝင္း၊ မေငြစံ၊ နီနီစိုး၊ မၫြန္႔ၾကည္ႏွင့္ ဦးဘၫြန္႔တုိ႔ကို အဖမ္းခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ထပ္မံေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းတို႔အဖြဲ႕သည္ သခင္စိုး၏အမိန္႔အရ  ေက်ာက္ငႏြားစခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကရာ တပ္မေတာ္က ေတာထဲသို႔ျပန္သြား ရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းတုိ႔က အဖမ္းခံၿပီး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပၾကသျဖင့္ တပ္မေတာ္က ထိန္းသိမ္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာသို႔ပို႔ေပးခဲ့ သည္။ သခင္စိုးသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တုိက္စစ္ဆင္ျခင္းထက္ ခံစစ္ျဖင့္သာ လႈပ္ရွားၾကရန္ အလံနီမ်ားကို ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ တစ္ဖက္ တြင္လည္း ရဲနီေက်ာ္ဝင္း တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာ တြင္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရအား အက်ပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ တိုက္ကြက္မ်ားေဖာ္ခိုင္းခဲ့သည္။
အလံနီပါတီတြင္ ပဋိပကၡမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာျခင္း
သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံနီပါတီသည္ တပ္မေတာ္၏ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရမႈ၊ ျပည္သူလူထု ၏ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာအခါ တစ္စတစ္စ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးလာၿပီး အေျခခံနယ္ေျမမ်ားပါဆံုး႐ႈံးလာ သည္။ ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ စိတ္ခ်လက္ခ်လံုျခံဳစြာ ခုိေအာင္းရန္ေနရာမရွိေတာ့သျဖင့္ ဗကပတုိ႔၏အေစာင့္ အေရွာက္ကိုပင္ခံယူခဲ့ရသည္။ ျပည္သူလူထုက လက္မခံ သျဖင့္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္မွရခိုင္ေဒသသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရေလ ရာ ရခုိင္အလံနီမ်ားကပါ လက္မခံေတာ့သျဖင့္ ရခိုင္ ႐ိုးမေပၚတြင္ ဗကပအေနာက္ေျမာက္တိုင္းကို အမွီျပဳ ၍ခက္ခဲစြာခုိေအာင္းလႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ကား အႏၲရာယ္ျပဳႏုိင္ေလာက္ေသာ အေျခအေနတြင္မရွိခဲ့ေပ။
သခင္စိုးက ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တမန္ေတာ္မ်ား(အထိန္းသိမ္းခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕)တြင္ မေငြစံသည္ သခင္စိုး၏ဇနီးျဖစ္ၿပီး နီနီစိုးမွာ သခင္စိုး၏သမီးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္း၏ဇနီးျဖစ္သူ မခင္စုမွာမူ သခင္စုိး ႏွင့္အတူ ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။  သခင္စိုးသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ၿပီးသည့္ေနာက္ ''မိန္းမမ်ား၏ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ''ဟူေသာ စာတမ္းကို စတင္ျပဳစုေရးသားကာ ေအာက္ေျခထုအား ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏ စာတမ္းမွာ မိန္းမမ်ားသည္ အိမ္ကြၽန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမရွိေစရ။ မိန္းမမ်ား၏ဆႏၵအတိုင္း လက္ထပ္ခြင့္၊ ကြာရွင္းခြင့္၊ ခ်စ္ေရးဆုိခြင့္ မ်ားရွိရမည္ဟူသည့္ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္သည္။
အလံနီပါတီဝင္မ်ားသည္ သခင္စုိး၏အယူအဆ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြေဝေနၾကစဥ္ သခင္စိုးက ရဲနီ ေက်ာ္ဝင္း၏ဇနီးအား ခ်စ္ေရးဆိုခြင့္ေပးရန္ ဗဟိုေကာ္ မတီတြင္တင္ျပေသာအခါ ပါတီအတြင္း ဂယက္႐ိုက္မႈ ႀကီးျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ားကသခင္စိုးအား ရဲနီေက်ာ္ဝင္း၏ဇနီးျဖစ္သူမခင္စုကို ခ်စ္ေရးမဆုိ သင့္ေၾကာင္းျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ၾကသည္။ သခင္စိုးမွာမူ မခင္စုကို အခြင့္အေရးပိုေပးျခင္း၊ အေရး ေပးျခင္း မ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ က်န္ရဲေမမ်ား ဖ်ားနာလွ်င္ ဂ႐ုမစုိက္ဘဲ မခင္စုဖ်ားနာလွ်င္ အလြန္အမင္း ဂ႐ုစိုက္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ရဲနီမယ္မ်ားကလည္း မေက် မနပ္ျဖစ္လာသည္။
ရဲနီေက်ာ္ဝင္းတုိ႔လူစုအား အထိန္းသိမ္းခံၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေစလႊတ္စဥ္ ရဲနီေက်ာ္ ဝင္းက မခင္စုကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါရန္ မေငြစံကလည္း သခင္စိုးတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ၾက ပါရန္ မွာၾကားသြားခဲ့ၾကသည္။သို႔ေသာ္ သခင္စုိးသည္ ဗဟိုေကာ္မတီတုိ႔၏ကန္႔ကြက္ခ်က္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ မခင္စု ကိစၥကုိသာ အေလးထားလာခဲ့သည္။ မခင္စုကို  ည ၁၂ နာရီအေရာက္ပို႔ေပးရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္သျဖင့္ လည္း ရဲနီက်င္ေအာင္ႏွင့္ အျခားရဲနီတစ္ဦးက သခင္ စုိးကိုပစ္သတ္ရန္စတင္းဂန္းေမာင္းတင္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သခင္စိုုးကမူ မခင္စုကုိ ဗဟုိေကာ္မတီ အဆင့္အထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ျပန္သည္။ ရဲနီငါးဦးကလည္း သခင္စိုးအား ဘရင္းဂန္းငါးလက္ျဖင့္ ဝိုင္းပစ္သတ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့ဖူးသည္။ သခင္စိုး၏ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ဖူးႀကီးေတာင္ သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီး ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ေလာင္းရွည္ ၿမိဳ႕နယ္ ႏြားမေတာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည္။ သခင္စိုးက မခင္စုကိုခ်စ္ေရးဆိုသည့္ကိစၥေၾကာင့္ ၁၉၆၅ခုႏွစ္တြင္ ရဲနီ ၅ဝ ခန္႔ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္ ခဲ့ၾကသည္။
သခင္စိုးႏွင့္မခင္စုကိစၥတြင္  ဗဟုိေကာ္မတီ ျမေက်ာ္(ေခၚ)ဘၾသသည္ အႀကီးအက်ယ္ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည္။ ပါတီတြင္းသပိတ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ ရာ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ေျမတစ္ခုတည္းတြင္ပင္ သပိတ္ေပါင္း ၄ဝ ခန္႔ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သခင္စိုးသည္ ရဲနီ ၅ဝ ၏ ေရွ႕တြင္ မခင္စုႏွင့္ အေမးအေျဖပြဲျပဳလုပ္ ၍ ခ်စ္ေရးဆုိရာ မခင္စုက လက္မခံခဲ့ေပ။ အလံနီပါတီ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽဲျခံကုန္းစခန္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရျပန္သည္။ ပဋိပကၡမွာလည္းျပင္းထန္လာရာ သခင္စုိး၊ ေသာ္တာႏွင့္ဗုိလ္လွေသာင္းတုိ႔က တစ္ဖက္၊ ျမတ္ေက်ာ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေလး မ်ဳိးေဆြႏွင့္အမ်ားစု ကတစ္ဖက္  ဂုိဏ္းကြဲလာၾကသည္။  သခင္စိုးကုိ ေထာက္ခံသူမ်ားမွာ ငါးဦးခန္႔သာရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြႏွင့္ရဲနီခုနစ္ဦးသည္ ေပါက္ ၿမိဳ႕နယ္ဘက္ကုိ ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ တြင္လက္နက္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ခ်ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြႏွင့္ အလံနီ ၁၇ ဦး ပါဝင္ခဲ့ၾက သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြသည္ အလံနီဘဝတြင္ တုိက္ပြဲေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ကိုတုိက္ခိုက္ဆင္ႏႊဲၿပီး စစ္ေရး အေတြ႕အၾကံဳရွိသူျဖစ္ေလရာ အလံနီပါတီတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈပဋိပကၡျပင္းထန္ေနစဥ္ စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မႈပါခ်ဳိ႕တဲ့လာသည္ဟု ဆုိရေပမည္။
သခင္စိုး၏ေခါင္းေဆာင္မႈခြၽတ္ယြင္းလာေသာေၾကာင့္ အလံနီပါတီတြင္းခြဲထြက္သူမ်ား၊ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္လက္နက္ခ်သူမ်ားပိုမုိမ်ားျပား၍လာသည္။ ၁၉၆၇ ခု၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ုိသည္ အလံနီပါတီဌာနခ်ဳပ္အား သပိတ္ေမွာက္ေနခဲ့သည္။ သခင္စိုးႏွင့္ မခင္စုသည္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္ထပ္ ခဲ့ၾကရာ ဗဟုိေကာ္မတီက မတတ္သာသျဖင့္ သေဘာ တူခဲ့ၾကရသည္။ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ုိမွ သပိတ္ေမွာက္သည့္ အင္အားမွာလည္း ၁၅ဝ ခန္႔ျဖစ္လာသည္။ ဗဟုိေကာ္ မတီဝင္ ျမေက်ာ္ႏွင့္ လူ ၃ဝ ကလည္း ဌာနခ်ဳပ္မွ ခြဲထြက္သြားၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က လက္နက္ခ်ခဲ့သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ျမေက်ာ္သည္ သခင္စုိးႏွင့္ အနီးကပ္ ေနထုိင္ခဲ့ရသူ လူရင္းျဖစ္ၿပီး အလံနီပါတီက သတ္ျဖတ္ ခဲ့သူမ်ားတြင္ ျမေက်ာ္၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ၁၅ဝ ခန္႔၊ သိကြၽမ္းသူ ၂ဝဝ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။
၁၉၆၈-၆၉ ခုႏွစ္တြင္ကား အလံနီပါတီ၏အေျခ အေနမွာ ဆုိးသည္ထက္ဆိုး၍လာသည္။ သခင္စိုးသည္ အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈေရး စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ခ်စ္ေရးဆုိရန္ စာေပးပါက ပါတီေခါင္းေဆာင္မွ တစ္ဆင့္သာေပးရမည္ဟု ကန္႔သတ္ျပန္ရာ မေက်နပ္ မႈမ်ား ပိုမိုေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ မိန္းမမ်ား၏ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရး စာတမ္းေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၇ဝ ၾကာသည့္ အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တပ္မွဴးေဟာင္း ဦးေစာေနာင္သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ် သြားျပန္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကေသာ ရဲနီသိုက္စိုးတို႔လူစုအား ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက ထမင္းဖိတ္ေကြၽးၿပီးလက္နက္သိမ္း လိုက္ၾကသည္။ အလံနီပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္ စည္း႐ုံး ေရး၊ စည္းကမ္းနာခံေရး၊ စားေသာက္ေရးကိစၥမ်ားကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ ဗိုလ္စိုးေအာင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အလံနီ ၈ဝ ခန္႔က သပိတ္ ေမွာက္ၾကျပန္သည္။ သပိတ္မွာ တပ္မေတာ္ထုိးစစ္ဝင္လာေသာေၾကာင့္ ပ်က္ျပားသြားရသည္။ ဗိုလ္စိုးေအာင္ သည္ ရဲနီလွသန္း၏မိန္းမႏွင့္ ေဖာက္ျပန္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ရဲနီလွသန္းက ဓားျဖင့္ထိုးသျဖင့္ ေသဆံုး သြားရသည္။ ရဲနီလွသန္းမွာ မူ လက္နက္ခ်သြားသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ပိုင္းတုိင္း ဗ်ဴ႐ုိတည္ရွိရာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတြင္လည္း အေျခအေနမ်ားစြာ ဆိုးေနၿပီျဖစ္သည္။ ေတာင္ပိုင္းတုိင္းဗ်ဴ႐ိုသည္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အလံနီဌာနခ်ဳပ္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းစဥ္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကေသာ အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းဗ်ဴ႐ိုမွ ကိုေမာင္ေမာင္(ေခၚ) ကိုၫြန္႔ဝင္း ပါတီတြင္း လုပ္ၾကံခံရၿပီး ေသဆံုးသြားရာ ကိုေအာင္သူက ဆက္လက္တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ကိုေအာင္သူက်ဆံုးေသာအခါ ဗိုလ္ေစာေနာင္ ေရာက္လာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခိုင္ထြန္းမယ္သည္ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းဗ်ဴ႐ို၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာသည္။ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ ခိုင္ထြန္းမယ္ႏွင့္ အလံနီမ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္လက္နက္ခ်ၿပီးေသာအခါ လက္နက္မခ်ဘဲ က်န္ရစ္ေသာ အလံနီ ေလးေယာက္ သည္ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔တိမ္းေရွာင္သြားၾကရသည္။
၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အလံနီပါတီဌာနခ်ဳပ္သည္ လူးေတာ္ေတာင္တြင္စခန္းခ်ေနရာ တပ္မေတာ္က တုိက္ခုိက္သျဖင့္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ေလာင္းရွည္ဘက္သို႔ဆုတ္ေျပးၾကရျပန္သည္။ သခင္စိုးသည္ အလံနီပါတီ၏ အဖတ္ဆယ္၍မရေတာ့သည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ လက္ေရြးစင္ကြန္ဖရင့္ကို  က်င္းပေတာ့သည္။ လက္ေရြးစင္ ကြန္ဖရင့္ကို တက္ေရာက္သူမ်ားမွာ သခင္စုိး၊ ကိုေသာ္တာ၊ ကိုသန္းလွ၊ ကုိစိုးလွ၊   ကိုလွေမာင္၊   ကုိလွထြန္း၊ ကုိအံုးေမာင္ (ရွမ္းအံုးေမာင္) ႏွင့္ကုိၾကည္လြင္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ သခင္စုိးက ဒုတိယအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး      ရန္ဆံုးျဖတ္သည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္အျဖစ္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို သခင္စိုးကိုယ္တုိင္ ေခါင္းေဆာင္ ရန္ ငါးရက္စဥ္းစားၿပီးမွ သေဘာတူညီၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ကိုၾကည္လြင္သည္ လူအင္အား ၂ဝႏွင့္အတူ သခင္စုိးမိသားစုအား ကြၽန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားထံ လုိက္ပို႔လုိက္ သည္။ ဘရင္းႏွစ္လက္၊ စတင္းေလးလက္၊ ကာဘိုင္ ငါးလက္ႏွင့္႐ိုင္ဖယ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႕စစ္မ်ားထံ အပ္ႏွံလုိက္ၾကသည္။ သခင္စုိး၊ ဇနီးမခင္စုႏွင့္သမီး သီတာေအး တုိ႔အား ကြၽန္းေခ်ာင္း ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ခလရ(၈၇)မွ တပ္စခန္းသို႔ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ အပ္ႏွံလုိက္ၾကသည္။ ကိုၾကည္လြင္ႏွင့္အင္အားစုမ်ားသည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ အင္အား(၁၃)ေယာက္ ျဖင့္ ခလရ(၉၈)သို႔ လက္နက္ခ်လိုက္ၾကသည္။
သခင္စိုးအဖမ္းခံၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အလံနီမ်ား သည္ တဖြဲဖြဲႏွင့္လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာၾကသည္။ သခင္စုိးႏွင့္မိသားစု အဖမ္းခံရၿပီး မၾကာခင္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ အလံနီပါတီဌာန ခ်ဳပ္မွ လက္က်န္အင္အားစုမ်ားသည္လည္း လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာၾကသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ကား လက္က်န္ အလံနီမ်ားမွာ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕လုိက္ေသာ္လည္းေကာင္းလက္နက္ခ်ခဲ့ၾကရာ ၾကြင္းက်န္ရစ္ ေသာ အင္အားအနည္းငယ္သည္ ရခိုင္႐ိုးမ ဘက္သို႔ ခုိေအာင္းသြားၾကရသည္။ သခင္စိုးအဖမ္းခံ စဥ္ က်န္ရစ္ေသာ အလံနီအင္အားမွာ ၂၅ဝ ခန္႔သာ ရွိေလရာ တျဖည္းျဖည္းလံုးပါးပါးလာေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးအရ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။
သခင္စုိးအား႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္း
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗမာျပည္)(ေခၚ)အလံနီပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သခင္စုိးအေပၚတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၂ (ခ)အရ အေရးယူထားမႈကို အၿငိမ္းစားအက်ဥ္းေထာင္မင္းႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႕က နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အထူး ရာဇဝတ္႐ုံးအမွတ္ ၆ဝ-၁၉၇၂ ျဖင့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္တြင္ အင္းစိန္အက်ဥ္းစခန္း၌ စတင္စစ္ေဆးသည္။ တရားလိုအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေန အျဖစ္ ဦးျမင့္ေအာင္က ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ ဦးကုိယု*(ဦးကုိယု- အလံနီပါတီ၏ ေျမေပၚအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ သည့္ လူငယ္တပ္ဦးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရွ႕ေနလုိက္လ်က္မွ ေမာင္ကိုယုအမည္ျဖင့္ ဝတၴဳမ်ားေရးသားခဲ့ၿပီး ေမာင္သစ္ အမည္ျဖင့္ သေရာ္စာမ်ားေရးသားခဲ့သည္။)က ေဆာင္ရြက္သည္။(၁။ ၁၆-၁-၇၃ ေၾကးမံု သတင္းစာ။)အမႈစတင္စစ္ေဆး သည့္ေန႔တြင္ တရားလိုဘက္ သက္ေသ ရဲနီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးျမင့္ေအာင္ကုိ စစ္ေဆး ရာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ အလံနီဌာနခ်ဳပ္က ပုန္ကန္ရန္ၫႊန္ၾကားခဲ့ပံု၊ အလံနီႏွင့္ ေကအင္န္ဒီအုိမ်ား တုိက္ခုိက္ၾကပံု၊ ဗကပ သခင္တင္ျမ၏ အကူအညီျဖင့္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကပံုမ်ားကို ထြက္ဆို ခဲ့သည္။(၂။ ၁၉-၁-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာ၊ ၂၃-၁-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာ။) ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္တြင္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းကို စစ္ေဆးရာ အလံနီပါတီ၏သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သခင္စိုးက အထိန္းသိမ္းခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့ပံုမ်ားကိုထြက္ဆုိခဲ့သည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)ရက္တြင္ ရဲနီ မခိုင္ထြန္း(ေခၚ)ခုိင္ထြန္းမယ္ကို စစ္ေဆးရာခုိင္ထြန္း မယ္က အလံနီပါတီထဲေရာက္သည္မွ လက္နက္ခ်  သည္အထိ ၾကံဳေတြ႕ရသမွ်ကို ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။ (၃။        ၂၃-၁-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာ။) ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္္တြင္ မုံရြာခ႐ုိင္အလံနီေခါင္းေဆာင္ ဦးစုိးလင္းကို စစ္ေဆးရာ အလံနီပါတီသည္ ေျမယာ အမွားအယြင္း၊ တပ္ေပါင္းစု အမွားအယြင္း၊ လက္ဝဲလက္ယာ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးၿပိဳ ကြဲခဲ့ရေၾကာင္း ထြက္ဆုိခဲ့ၿပီး ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ကိုထြန္း ၾကည္၊ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းၿငိမ္း၊ ဗဟုိ ေကာ္မတီစည္း႐ုံးေရးမွဴး ဦးဘမူ တုိ႔ကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုက္ခုိက္ၾကပံု၊ အလံနီပါတီၿပိဳကြဲပံုတုိ႔ကို ထြက္ဆို သြားသည္။
ျပည္သူ႕ရဲဒုတိယလံုျခံဳေရးမွဴး ဦးဘုိေမာင္က လည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁ဝ) ရက္တြင္ ဗကပဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ အလံနီတင့္လြင္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ သန္းေတာင္းႀကီးရဲစခန္းကို တုိက္ခိုက္ ၾကပံု၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၆)ရက္တြင္ အမ္းၿမိဳ႕ရွိ ရဲစခန္းႏွင့္ ခလရ (၃၃)ကို တုိက္ခုိက္ၾကပံုမ်ားကုိ ထြက္ဆိုသြားသည္။ ကုိအံၾကဴ(ေခၚ)မင္းႏြယ္ (ဗဟုိ ေကာ္မတီစည္း႐ုံးေရးမွဴး)ကလည္း  အလံနီပါတီ ၿပိဳကြဲပံုကို ထြက္ဆိုခဲ့သည္ ။(၄။ ၂၅-၁-၇၃ ႏွင့္ ၂၆-၁-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ား။)
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္တြင္ ဗဟုိ ေကာ္မတီ ဦးၾကည္လြင္ကို စစ္ေဆးရာ အလံနီပါတီတြင္း ျပႆနာမ်ား၊ သခင္စိုးကို ကြၽန္းေခ်ာင္းသို႔ပို႔ေပးရပံု၊ လက္နက္ခ်ပံု၊ ၃၃ ဦးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းစဥ္က သခင္စိုး ပါဝင္လုိသျဖင့္ အစုိးရထံ စာေရးခဲ့ပံုမ်ားကို ထြက္ဆို သြားသည္။ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တပ္မွဴးေဟာင္း ဦးေစာ ေနာင္ကလည္း သခင္စိုုးႏွင့္ မခင္စု အတြင္းေရး ျပႆနာမ်ားကို အစစ္ခံခဲ့သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီစည္း႐ုံး ေရးမွဴး ဝႀကီး(ေခၚ)ေက်ာ္ၫြန္႔၊ ဖိုးညိဳ၊ ဗဟုိ ေကာ္မတီ သန္းလွ(ေခၚ)ေသာင္းစိန္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေလးမ်ဳိးေဆြ၊ ျမေက်ာ္ တုိ႔ကလည္း ဆင္စြယ္ရြာ လူသတ္မႈမ်ားႏွင့္ သခင္စိုး၊ မခင္စုတို႔၏အတြင္းေရး ျပႆနာမ်ားကိုထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ (၅။၂၇-၁-၇၃၊ ၃၁-၁-၇၃၊ ၁၅-၂-၇၃၊ ၁၆-၁-၇၃၊ ၁၇-၂-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ား။) တရားလုိျပ သက္ေသ ၃၆ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဦးကိုယုႏွင့္ သခင္စိုးကိုယ္တိုင္က ျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့သည္။ သခင္စုိးက ျပည္တြင္းစစ္၏တရားခံမွာ သူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စတာလင္လမ္းလုိက္မိ၍မွားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမင္မွန္ရ၍ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခြင့့္ေပးရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။(၆။ ၁၅-၃-၇၃၊ ၁-၄-၇၃၊ ၆-၄-၇၃ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာမ်ား။)တရား႐ုံးက သခင္စိုးအား အျပစ္ရွိ ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သခင္စိုးသည္ အစုိးရ၏သက္ညႇာမႈျဖင့္ ေသဒဏ္မွလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ရခဲ့ေလသည္။
သခင္စုိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာခဲ့သူ၊ အစဥ္ အလာႀကီးမားခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သခင္စိုး၏ဖခင္မွာ ဦးစံဒြန္းဆိုသူျဖစ္ၿပီး ေမာ္လၿမိဳင္ေက်ာက္တန္းရပ္တြင္ သခင္စိုးကုိ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏ ပထမဇနီးမွာ လွေလးစိန္ျဖစ္ၿပီး လွေလးစိန္၏ညီမျဖစ္သူ ျမေလးစိန္ ကိုလည္း ယူထားခဲ့သည္။ သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အလုပ္သမားလူတန္း စားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးကြၽမ္းက်င္သူအျဖစ္ နာမည္ ႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ေျခစံုပစ္ဝင္ေသာအခါ ဇနီးႏွစ္ေယာက္ကို ေငြ ၅ဝဝ က်ပ္ေပး၍ ကြာရွင္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ သခင္တင္ျမက ဘံုဘဝမွာျဖင့္ စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ဖူးသည္။
တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လာ ရာမွ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမႏုလမ္းအမွတ္ (၁)၌ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထူေထာင္ရာ သခင္စိုးလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ သခင္စိုးသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရာတြင္ အလြန္ပင္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္ၿပီး ဇြဲနပဲႀကီးလွသူျဖစ္ သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တပ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ မဝင္ေရာက္ခင္ကပင္ ဖက္ဆစ္ကုိ ေတာ္လွန္ရမည္ဆုိ ၿပီး ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ကာ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ေျမ ေအာက္တြင္ခိုေအာင္းရင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ပံုမ်ားကုိ သခင္တင္ျမက ဘုံဘဝမွာျဖင့္ စာအုပ္တြင္ အေသးစိတ္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဆာဝီလ်ံ စလင္းတို႔ေတြ႕ဆံုၾကစဥ္ ဆာဝီလ်ံစလင္းက ဖဆပလ၏ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မည္သူနည္းဟုေမး၍  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက သခင္စုိးဟု ေျဖခဲ့သျဖင့္ က်န္တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက မခ်င့္မရဲျဖစ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးခရီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း စာအုပ္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
သခင္စိုးသည္ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတို႔တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ဖက္ဆစ္တုိ႔၏ဖိႏွိပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားမွ  ေထာင္အႀကိမ္ႀကိမ္အက်ခံကာ စြန္႔စြန္႔စားစားလုပ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့ သူျဖစ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာ အခါ အလံနီပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူူျဖစ္သည္။ အလံနီပါတီသည္ လမ္းစဥ္ႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ား မွားယြင္းခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုကဆန္႔က်င္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္က တိုက္ခုိက္ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ သခင္စိုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးသမုိင္းတြင္ အဓိကပါဝင္ခဲ့သူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ (ပထမအဆင့္) ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရေလသည္။
သခင္စိုးသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးဝိစာရအိမ္ရာ တုိက္ ၂၉၊ အခန္း(၈) တြင္ ေနထုိင္ေနစဥ္ ၉၆ ပါးေသာေရာဂါေဝဒနာျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီးေဒၚခင္စုႏွင့္ သားသမီး ေျခာက္ေယာက္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။*(သခင္စိုးသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ယင္းကိုယ္တိုင္အာဏာဖီဆန္၍ တဲဝင္ထုိးကာ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ မင္းမႏိုင္ကြက္သစ္ (ယခုဦးဝိစာရအိမ္ရာ)တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည္။ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္စုႏွင့္အတူ က်န္ရစ္ေသာ သားသမီးမ်ားမွာ ဦးျမသိန္း၊ ေဒၚျမင့္ေမ၊ ေဒၚရီရီစုိး၊ ေဒၚနီနီစိုး၊ ခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ ႏြယ္နီစုိးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။)
]သခင္စိုး၏အမႈတြဲမွေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား
သခင္စိုးသည္ အယူအဆျပင္းထန္ေသာမာ့က္စ္ ဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ အလံနီပါတီသည္ ဆူပူေသာင္းက်န္းခဲ့ေလရာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ အလံနီမ်ားသည္ ထေရာ့စကီး ဂိုဏ္းသားမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား၊ လက္ဝဲအလြန္အကြၽံအယူ အဆမ်ားေၾကာင့္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ တစ္စတစ္စကင္းကြာ၍ လာသည္။ ဆင္စြယ္ ရြာလူသတ္မႈမွစ၍ ႏွစ္ရွည္လမ်ားေထာက္ခံကူညီလာ ေသာ ေဒသခံျပည္သူလူထုကပင္ ဆန္႔က်င္လာေလရာ အလံနီပါတီသည္ တစ္စတစ္စက်ဆံုးလာရေတာ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားၿပီးေနာက္တြင္ကား အလံနီတုိ႔သည္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ အေတြ႕မခံရဲသည့္ အေျခအေနအထိ ေရာက္ ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလံနီပါတီသည္ တိမ္ျမဳပ္ေမွး မွိန္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပါတီတြင္း ျပႆနာမ်ားကိုသာ လူမသိသူမသိ ေျဖရွင္းေနရေတာ့ သည္။
သခင္စိုး၏အမႈကုိ စစ္ေဆးေသာအခါ အလံနီ ပါတီ၏ အတြင္းေရးမ်ားသည္ ဘူးေပၚသလိုေပၚလာ ေတာ့သည္။ လူမသိသူမသိေပၚေပါက္ခဲ့ရေသာ ျပႆနာမ်ားမွာလည္း သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူသိ ရွင္ၾကားေပၚေပါက္လာသည္။ သခင္စုိး၏အမႈကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္တြင္ အၿငိမ္းစား အက်ဥ္းေထာင္မင္းႀကီးဦးသန္းႏြဲ႕ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အထူးရာဇဝတ္႐ုံးအမွတ္ ၆ဝ-၁၉၇၂ ျဖင့္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၁)ရက္ထုတ္ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း အက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
+++
အလံနီသခင္စိုးႀကီးအမႈ စတင္စစ္ေဆးၿပီး တိုင္းျပည္အက်ဳိးရွိမည္ယံု၍ လက္နက္ခ်ခဲ့ပံု သက္ေသ ရဲနီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ျမင့္ေအာင္ အစစ္ခံ
ရန္ကုန္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅
          အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ဗမာျပည္)အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ သခင္စိုးအေပၚႏုိ္င္ငံ ေတာ္ပုန္ကန္မႈ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၂ (၁)အရ အေရးယူထားမႈကို အၿငိမ္းစား ေထာင္မင္းႀကီး ဦးသန္းႏြဲ႕ နာယကအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အထူးရာဇဝတ္႐ုံးအမွတ္ ၆ဝ-၁၉၇၂ တြင္ စစ္ေဆးသည္။
အဖြဲ႕ဝင္
          အထူးရာဇဝတ္႐ုံး၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ အရန္ နာယက ဦးခင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဘသိန္းတို႔က ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အမႈ ကို အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္သင္တန္းခန္းမ ၌ စစ္ေဆးသည္။
႐ုံးထုတ္
          ယေန႔ သခင္စုိးႀကီးကို ႐ုံးထုတ္လာရာ သခင္ စိုုးသည္ လြယ္အိတ္ႀကီးတစ္လံုးကိုလြယ္လ်က္ ဂ်ပန္ဖိနပ္အျဖဴေရာင္ကိုစီး၍ အားကစား သမားမ်ားဝတ္ေသာစပို႔ရွပ္အျဖဴေရာင္လက္ တုိကို  အတြင္းမွခံၿပီး  ေဘဘီရွပ္စကင္း   မရန္းႏုေရာင္အေပၚအက်ႌႏွင့္လံုခ်ည္ အနက္စင္းအဝါခံကို ဝတ္ဆင္ထားသည္။
ႏႈတ္ဆက္
          တရားခြင္အတြင္းသို႔ ဝင္လာသည္ႏွင့္ ခံု႐ုံး နာယကႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ဦးၫႊတ္အ႐ုိ အေသေပးၿပီး ခံု႐ုံး၏လက္ယာဘက္၌ ထုိင္ ေနသည့္တရားလိုအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားကို ဂြတ္ေမာ နင္းဟု အဂၤလိပ္လုိႏႈတ္ဆက္ကာ ¤င္းဘက္မွ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္မည့္ အက်ဳိးေဆာင္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကုိယုေဘးတြင္ ဝင္ထုိင္လုိက္ သည္။
ဖမ္းမိ
          သခင္စိုးကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၇ဝျပည့္ႏွစ္၊ ႏိုဝင္ ဘာလ (၁၁)ရက္က ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ပူးေပါင္းၿပီး ဖမ္းဆီးရမိ သျဖင့္ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။
+++
ထုိ႔ေနာက္ ေၾကးမံုသတင္းစာ တရားလိုျပသက္ေသ ရဲနီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးျမင့္ေအာင္ကို ႐ုံးေတာ္က စစ္ေမး ပံုမ်ားအား အေသးစိတ္ေရးသားသြားသည္။ ရဲနီဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးျမင့္ေအာင္က ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ သခင္ ေမာင္ေမာင္၊ သခင္ျမသြင္တုိ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပံု၊ ထုိစဥ္က ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မွာ သခင္စိုးျဖစ္ၿပီး ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ကိုေမာင္ေမာင္၊ ကုိေနဒြန္း၊ သခင္ တင္ျမ၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း၊ ကိုထိန္လင္းတို႔ျဖစ္ၾကပံု၊ ေနာက္ပိုင္းမွ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ကုိဗဟိန္းတုိ႔ ေရာက္ရွိလာပံု၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တစ္ျပည္လံုးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မွာ သခင္စိုးျဖစ္ၿပီး စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္ပံုတုိ႔ကုိ ထြက္ ဆိုခဲ့သည္။
ရဲနီဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ျမင့္ေအာင္က ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတြင္ ေဒးဒရဲနယ္၌ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူရေၾကာင္း၊ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ က်င္းပေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ပထမ အႀကိမ္ကြန္ဂရက္တြင္ သခင္စိုးကေခါင္းေဆာင္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္တြင္ သခင္စိုုးေနာက္အိမ္ ေထာင္ျပဳမႈျဖင့္ အေရးယူခံရပံု၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဘေရာက္ဒါဝါဒကိုလက္ခံခဲ့ပံု၊ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲရာမွ အလံနီပါတီေပၚေပါက္လာပံု၊ အလံနီပါတီက အတြင္းဝန္႐ုုံးကုိဝိုင္းျခင္း၊ မင္းမႏုိင္ကြက္သစ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ေနထုုိင္ျခင္းတို႔ကို ေခါင္းေဆာင္ ၍ တုိက္ပြဲဝင္ပံု စသည့္သမုိင္းေရးရာအခ်က္အလက္ မ်ားစြာကိုလည္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ အလံနီႏွင့္ ေကအင္န္ ဒီအုိတို႔ တိုက္ခုိက္ၾကပံု၊ အလံနီဌာနခ်ဳပ္ အထက္ျမန္မာ ႏုိင္ငံသို႔ ေရႊ႕ၿပီးသံုးပါတီ(ဗကပ၊ ရဲေဘာ္ျဖဴ၊ အလံနီ)  ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ၾကပံုမွစ၍ အလံနီပါတီ၏အမွားမ်ား ေၾကာင့္ လက္နက္ခ်ခဲ့ပံု၊ လမ္းစဥ္ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁ဝ)ရက္္တြင္ တင္းျပည့္ပါတီဝင္ျဖစ္လာပံုမ်ားအထိ ထြက္ဆုိသြားခဲ့ သည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၈)ရက္တြင္ တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုယုက ဦးျမင့္ ေအာင္ကို ျပန္လွန္ေမးခြန္းမ်ားထုတ္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔တြင္ ဦးျမင့္ေအာင္က ဦးကိုယု၏ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကား သြားရာတြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၌ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏အခန္းက႑ပိုင္းမ်ား၊ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံု ပါတီမွ ရန္ကုန္ ဘေဆြတုိ႔လူစုက ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရန္ေခၚပုံမ်ား၊ ဦးျမင့္ေအာင္ကို ဂ်ပန္ဖမ္းဆီးပံုမ်ား၊ အဂၤလိပ္အစိုးရ လက္ထက္အလံနီပါတီကို မတရားသင္း ေၾကညာပံုမ်ားကို  ထည့္သြင္းေျဖၾကားသြားသည္။ အလံနီပါတီႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း  တရားခံအက်ဳိး ေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးကိုယုႏွင့္ ဦးျမင့္ေအာင္တုိ႔ ေအာက္ပါ အတုိင္း အေမးအေျဖ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။(၁။   ၁၉-၁-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာ။)
+++
ဆက္လက္၍ ဦးျမင့္ေအာင္ကထြက္ဆုိရာတြင္  ခ႐ုရွက္ဖ္ကို ဆန္႔က်င္သည္မွာလည္း ပါတီ၏ၫႊန္ ၾကားခ်က္အရျဖစ္ပါသည္။ အလံနီက ဆန္႔က်င္သည္မွာလည္း ခ႐ုရွက္ဖ္သည္ အရင္းရွင္ပါလီ မန္စနစ္ကို သြားေနသည္ဟု ယံုၾကည္သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လီနင္လမ္းစဥ္ဆန္႔က်င္ေန၍ တစ္ေၾကာင္း၊ ခ႐ုရွက္ဖ္ကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလံနီ အစိုးရဟု ေခၚသည္ကို တိတိက်က်မေျပာႏုိင္ပါ။
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚခ်က္ အရ ဗမာပါတီအေနျဖင့္ ပထမဆံုးေတာတြင္းက လာသည္မွာ အလံနီပါတီျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္မခ်မီ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ဝါဒသေဘာ တရားမ်ားကို တရားဝင္ မည္သည့္စာရြက္စာ တမ္းမ်ားကိုမွ် မေလ့လာခဲ့ရပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရကို  ဘာမွန္းမသိခဲ့ပါ။ ေလ့လာၿပီးမွ ေတာ္လွန္ေရးအစုိးရအေၾကာင္း သိရပါသည္။
ဆက္လက္၍ တရားခံအက်ဳိးေဆာင္ဦးကိုယု က ေမးျမန္းရာတြင္ ေတာ္လွန္္ေရးအစုိးရတက္ လာတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဦးျမင့္ေအာင္တို႔ႀကိဳက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနဲ႔တက္လာတာလား၊ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းနဲ႔ တက္လာတာလား၊ ဦးျမင့္ ေအာင္ ဘယ္လုိျမင္လဲဟု ေမးလုိက္သည္။
ဦးျမင့္ေအာင္သည္ ထုိေမးခြန္းကို အခ်ိန္ အနည္းငယ္ၾကာစဥ္းစားေနၿပီး ဒါကေတာ့ဗ်ာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူတိုင္းသိၿပီးသားပဲဟု ရယ္ၿပီးေျပာသည္။
ဦးကုိယုက အထက္ပါေမးခြန္းကိုပင္ ထပ္၍ေမးျမန္းရာ ဦးျမင့္ေအာင္က မေျဖဘဲေနသျဖင့္ တရားခံ အက်ဳိးေဆာင္ဦးကိုယုက ၎ေမးခြန္းကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားသည္။
+++
တရားလုိအက်ဳိးေဆာင္ဦးျမင့္ေအာင္ကလည္း ရဲနီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးျမင့္ေအာင္ကို ဆက္လက္ေမးျမန္း သြားရာ အလံနီပါတီလက္နက္ကိုင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မ်ား အစကတည္းကရွိပံု၊ တပ္မေတာ္သို႔ဝင္ခဲ့ဖူးေသာ္ လည္း အလံနီပါတီ၏စီစဥ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ခဲ့ရပံုတုိ႔ကို ေျဖၾကားသြားသည္။
ထုိေန႔မွာပင္ တရားလုိျပသက္ေသ ရဲနီေက်ာ္ဝင္း ကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးသည္။ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းက အသက္ ၁၆ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသို႔ဝင္ၿပီး သခင္ေက်ာ္စိန္မွတစ္ဆင့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ဦးေဆာင္ ေသာ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး*(တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနသည္။ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းတုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း၏ တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းမွာ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သည္။)သို႔ ေရာက္ရွိလာပံု၊ သခင္ေအာင္ဆန္းဦးစီး၍ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဖြဲ႕စည္းရာ တြင္ပါဝင္ခဲ့ပံု၊ သခင္ဗဟိန္း၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ကူဟန္း(ေခၚ) ကိုထင္ဟန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပံု၊ ကူဟန္းက ေမာ္စီတံုး၏ေျပာက္က်ားနည္းမ်ားကို အဂၤလိပ္လိုပို႔ခ်ပံု၊ သခင္စုိးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပံုတို႔ကို အက်ယ္တဝင့္ ထြက္ဆိုသည္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္စိုးႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း စတင္၍ သေဘာထား ကြဲျပားပံုကိုလည္း ေအာက္ပါ အတိုင္းထြက္ဆုိခဲ့သည္။
+++
ထုိေနာက္ပိုင္းတြင္(၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပထမအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္ကို က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ က်င္းပၿပီးေနာက္တြင္)ကြၽန္ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ရွိ သခင္တင္ျမႏွင့္တြဲ၍ လုပ္ရပါသည္။ ပုဇြန္ေတာင္ ေစ်းအတြင္း ကုန္ေျခာက္ဆုိင္ဖြင့္ထားၿပီး ဗဟုိျပဳကာ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ သခင္တင္ျမသည္ တစ္လွည့္စီသြားၿပီး တပ္တြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္းေပးရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းအိမ္ရွိ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ က သင္တန္းေပးရပါသည္။ ထုိအိမ္မွာပင္ ကြၽန္ေတာ္ေနပါသည္။ ထုိစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းသည္ ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းရွိ အိမ္တြင္ေနပါသည္။  (ယခု ဦးသာဝင္းေန    သည္။)
သခင္ဘုိ**(သခင္ဘုိ-သခင္ဗိုလ္)က သခင္စုိးေရးေသာ လြတ္လပ္ ေရးေၾကညာစာတမ္း ဖတ္ခ်င္ေၾကာင္း ေတာင္း၍ ကြၽန္ေတာ္ေပးဖတ္ပါသည္။ သခင္ဘုိမွ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္သန္းထြန္း၊ သခင္ဗဟိန္းတို႔ ဖတ္ၾကပါသည္။ ထုိစာအုပ္ဖတ္ၿပီးေသာအခါ သခင္ေအာင္ဆန္းက သခင္စုိးႏွင့္ေတြ႕လိုေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ သခင္စုိးထံ သြားေရာက္သတင္းပို႔ပါသည္။ သခင္စိုးက ဘာေၾကာင့္ေတြ႕ခ်င္တာလဲဟု ေမးခိုင္းသျဖင့္ သခင္ ေအာင္ဆန္းထံ သခင္ဘုိမွ တစ္ဆင့္ အေၾကာင္းျပန္ရာ သခင္ေအာင္ဆန္းက အဂၤလိပ္လုိေရးေပးလုိက္ပါသည္။
သခင္စိုး***(သခင္စိုးမွာ ထုိစဥ္က ေျမေအာက္တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္လႈပ္ရွားေနရသည္။ အပိုင္း(၁)တြင္ၾကည့္ပါ။) က သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အေတြ႕ မခံဘဲ ငါတုိ႔သေဘာထားဟုဆိုၿပီး စာေရးေပး လိုက္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့့္ သခင္စိုးေတြ႕ဆံုေရးပ်က္သြားပါသည္။  သခင္ သန္းထြန္းက ဆက္လက္ႀကိဳးစားရာ သခင္စုိးက လက္ခံသျဖင့္ သခင္သန္းထြန္းကို ေရႊေတာင္ၾကား လမ္းမွ လမ္းမေတာ္ဆိပ္ကမ္းေခၚ၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ တြံေတးတူးေျမာင္းအတိုင္းသြားၿပီး မအူပင္ဘက္ သြားသည့္ ရြာတစ္ရြာတြင္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္စိုးေတြ႕ဆံုၾကပါသည္။
+++
ရဲနီေက်ာ္ဝင္း၏ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားမွာ သခင္ေအာင္ ဆန္းသည္ ကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္ထူေထာင္လာခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ကြဲကြာသြားပံု သခင္စိုးက ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီကိုဦးေဆာင္ပံု၊ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္စုိး ဆက္သြယ္မိၿပီး သခင္သန္းထြန္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေရာက္ရွိလာပံု၊ သမုိင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းသည္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးေဆာင္ရြက္ၾကပံု၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဘေရာက္ဒါဝါဒလက္ခံပံု၊ အိႏၵိယေရာက္ေနေသာ သခင္စိုးထံမွ ဘေရာက္ဒါဝါဒမွားေနသျဖင့္ ဆက္လက္ က်င့္သံုးျခင္းမျပဳၾကရန္ သံႀကိဳး႐ိုက္၍တားျမစ္ပံုမ်ားကို ထြက္ဆိုသြားသည္။ သခင္စိုးအဖမ္းခံရၿပီး လက္နက္ ကိုင္ေသာင္းက်န္းၾကပံုကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္-(၁။  ၁၉-၁-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာ။)
+++
၂၃-၁-၄၇ ေန႔တြင္ အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဒုတိယအႀကိမ္မတရားအသင္း ေၾကညာပါသည္။ မတရားအသင္းေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ*(*ဗကပ မဟုတ္ပါ၊ အလံနီကိုသာ ဆိုလုိသည္။) အေနျဖင့္ အနာခံစည္း႐ုံးေရးကာလဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ အနာခံဆိုသည္မွာ ႐ုံးေရွ႕၌ တရား မဆိုင္ရ၊ လႊတ္ေပးလွ်င္လႊတ္၊ မလႊတ္ေပးလွ်င္ေသသည္ အထိ အစာငတ္ခံေနရမည္ကိုဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္အမ်ဳိးသား အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ၿပီး ပုန္ကန္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အျခားမည္သည့္ေနရာတြင္ မွ ထုိသို႔မျပဳလုပ္ေသးပါ။
အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး ဗဟုိ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးက်င္းပရန္ သခင္စိုးရန္ကုန္သုိ႔ တက္လာပါသည္။  လာျခင္းမွာ  လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီဟု တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သခင္စိုးအေနႏွင့္ ေသတမ္းစာတစ္ေစာင္ ေရးၿပီး  တစ္ျပည္လံုးကို  ျဖန္႔ခဲ့ပါသည္။  စာတြင္ က်ဳပ္ေသခဲ့လွ်င္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေနရာကို သခင္ေဖေဌးအား ေပးရန္ျဖစ္သည္။
ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးလာစဥ္ ၾကည့္ျမင္ တုိင္ဗားကရာဆိပ္ကမ္းအထက္၌ သခင္စိုးအဖမ္းခံရ ပါသည္။ ရန္ကုန္ေထာင္တြင္ သခင္စုိးကိုထားေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္အဆက္အသြယ္လုပ္ရာရပါသည္။ သခင္ေဖေဌးမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအစတြင္ပါခဲ့ေသာ္ လည္း သခင္ေက်ာ္စိန္ေနာက္ပါသြားပါသည္။ ေနာက္မွ ပါလာျပန္ပါသည္။ သခင္စိုးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရေသာ အခါ  သခင္စိုးက  တစ္ျပည္လံုးလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို သခင္ေဖေဌးအားေျပာျပေသာအခါ ¤င္းက ရြာတစ္ရြာ တည္းက ထလုပ္လွ်င္ အဝိုင္းခံရၿပီး ေသကုန္မည္။ ၿမိဳ႕မွာလုပ္လွ်င္ မေကာင္းဘူးလားဟု သခင္စိုးထံ ျပန္ေမးသည္။
ထုိအခါ သခင္စိုးက သခင္ေဖေဌးသည္ ေတြေဝ သည္ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကို အတြင္းေရးမွဴးေနရာ ေပးၿပီး တစ္ျပည္လံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ ရန္ ၫႊန္ၾကားပါသည္။ ¤င္း၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ တစ္ျပည္လံုးသို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရန္ နီးစပ္ရာ သို႔တစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တုိင္လည္းေကာင္း အမိန္႔ေပးလုိက္ပါသည္။ ေထာင္ႏွင့္အျပင္ အဆက္ အသြယ္မျပတ္၍ သခင္စုိးထံ သတင္းမျပတ္ပို႔ေပးေန ရပါသည္။
တစ္ေန႔တြင္ တပ္ရင္း(၁)မွ အလံနီကလာပ္စည္း ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ အရာခံဗိုလ္ ေရႊေဘာ္၊ ကိုထြန္းၿငိမ္း တို႔ေရာက္လာၿပီး သခင္စိုးကို ရန္ကုန္ေထာင္မွထုတ္ရန္ သေဘာထားတင္ျပလာသည္။ ကြၽန္ေတာ္က သခင္စိုး ထံ အေၾကာင္းၾကားရာ သခင္စုိးကလက္ခံသည့္အျပင္ ေထာင္အေနအထားရွိပံုကိုပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးၿပီးေပး လိုက္ပါသည္။ သခင္စိုးမွာ ထုိစဥ္က အစာငတ္ခံလ်က္ ရွိပါသည္။
သခင္စုိးထံ စာေရးအေၾကာင္းၾကားလုိက္ရာ ထုိ စာကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမိသြား၍ တပ္ရင္း(၁) တစ္ခုလံုး လက္နက္အသိမ္းခံရၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကိုလည္း ဖမ္းမိသြားပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ အစာငတ္ခံ   ဆႏၵျပၾကရာ ေထာင္ဆူသည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ သခင္စိုးကို အတူထားရန္မျဖစ္ဆုိၿပီး သခင္စိုးကို သာယာဝတီ ေထာင္သို႔ ပို႔လုိက္ပါသည္။
သခင္စိုးမွာ သာယာဝတီေထာင္ကို ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား ဝင္စီးစဥ္ လြတ္သြားသည္ဟု သိရပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အျပင္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားပါသည္။ ေထာင္တြင္းေနစဥ္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕ ဝင္အျဖစ္ ခန္႔ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္မွလႊတ္လိုက္ပါသည္။ ထုိႏွစ္ထဲမွာပင္ တြံေတးမွ တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္ေတာခိုသြားပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ရယ္၊ ကိုတင္ေမာင္ၿငိမ္း၊ ကိုမင္းသူတုိ႔ ရွိရာ တြံေတးေတာႀကီးတန္းမွေန၍ သခင္စိုးရွိရာ အထက္ဗမာျပည္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ လိုက္သြားၾကပါသည္။ ဆီမီးခုန္ရြာတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ေရာက္ ေသာအခါ သခင္စုိးႏွင့္ ကိုျမင့္ေအာင္တုိ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကုိျမင့္ေအာင္မွာ ထုိစဥ္ က ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ရဲနီတပ္မေတာ္ ၏ စစ္ေသနာပတိလည္းျဖစ္ပါသည္။
ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြဲတာ မွန္သည္ဟု သခင္စိုးက စာတမ္းတင္ရာ ကိုထူးႏွင့္ ထြန္းစိန္တို႔က မွားသည္ဟု ေဝဖန္ၾကပါသည္။ ထုိသို႔ရွိစဥ္ ကိုျမင့္ေအာင္က ကုိထူးတုိ႔ေျပာတာ မွန္မလားဟု ေတြေဝေနသျဖင့္သေဘာထားကြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားေသာအခါ ကိုျမင့္ေအာင္၏ စစ္ေသနာပတိ ရာထူးကို ကြၽန္ေတာ့္အား ေပးပါသည္။
+++
ထုိ႔ေနာက္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းက ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ ႀကီးစခန္းတြင္ သခင္စိုးက အေထြေထြစစ္တမ္းတစ္ ေစာင္ကို ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး၌ တင္သြင္းရာ မွ ကိုျမင့္ေအာင္၊ ကိုထိန္လင္း၊ မေစာျမ၊ ကိုထူးႏွင့္ ထြန္းစိန္တို႔ကန္႔ကြက္ၾကပံု၊ ေနာက္ပုိင္း ကုိုျမင့္ေအာင္၊ ကိုထိန္လင္းႏွင့္ မေစာျမတို႔က လက္ခံၿပီး ကိုထူးႏွင့္ ထြန္းစိန္တို႔က လက္မခံသျဖင့္ ထူးစိန္ပါတီဟု ခြဲထြက္ သြားပံု၊ စကားရြာတုိက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကုိ ၄၅ နာရီ ၾကာၿပီးမွ ျပန္တိုက္ႏိုင္သျဖင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ုိႏွင့္ စစ္ေသနာပတိရာထူးမွ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အျဖစ္သို႔ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ခံရပံုမ်ားကို ထြက္ဆိုသြားပါသည္။
သခင္စုိး၏ အမႈအား ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)ရက္တြင္ ဆက္လက္စစ္ေဆးရာ ရဲနီဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းရဲနီေက်ာ္ဝင္းကို တရားလုိအက်ဳိးေဆာင္ ဦးျမင့္ ေအာင္က ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရဲနီေက်ာ္ဝင္း က ခ႐ုရွက္ဖ္အား စြဲခ်က္တင္ တိုက္ခုိက္ၾကပံု၊ ေအာင္ မာဃစစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ အလံနီပါတီဌာနခ်ဳပ္ ေရႊ႕ ေျပာင္းေနရပံု၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္း အေဝးပြဲက်င္းပၿပီး ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုျပန္ဖြဲဲ႕ပံု၊ တပ္မွဴးႀကီး မ်ား ညီလာခံက်င္းပၾကပံု၊ အစုိးရထုိးစစ္တြင္ သခင္စိုး ၏ ဇနီးေဟာင္းေဒၚႏွင္းေမကိုမိသြားၿပီးေနာက္ ဗကပ၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္တို႔ႏွင့္အတူ သံုးပါတီအစည္းအေဝး က်င္းပၾကပံု၊  ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ႏွင့္  နယ္ေျမလုၾကပံု၊  ရဲနီေက်ာ္ဝင္းအား ရာထူးခ်ထားပံု၊ ေက်ာေခ်ာင္း ေဒသခံ ျပည္သူလူထုက အလံနီမ်ားကိုဆန္႔က်င္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကပံုမ်ားကို ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ခါနီးတြင္ သခင္စိုးေခၚသျဖင့္ ေဘာ္လီေဘာစခန္း ကိုေရာက္သြားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လူငယ္တပ္ဦးႏွင့္ ဆက္သြယ္ပံုကိုလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကား သြားပါသည္။
+++
ဌာနခ်ဳပ္၌ တဲေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီး ထုိစခန္းကို ေဘာ္လီေဘာစခန္းဟုေခၚပါသည္။ (တရား႐ုံး နာယက ဦးသန္းႏြဲ႕က ေဘာ္လီေဘာစခန္းလုိ႔ ဘာလုိ႔ေခၚသလဲ ဟုေမးရာ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းက စခန္းအလယ္မွာ ေဘာ္လီ ေဘာကြင္းႀကီးရွိၿပီး ေဘာ္လီေဘာကစားၾကေသာေၾကာင့္ ေဘာ္လီေဘာစခန္းဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္ဟု ေျဖ ၾကား သြားပါသည္။) ထုိစခန္းတြင္ ကိုေနဒြန္း၊ ကိုျမေက်ာ္၊ ဗိုလ္မ်ဳိးေဆြ၊ မေငြစံ စသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိစခန္းတြင္ရွိေနစဥ္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေပၚ ေဝဖန္ခ်က္ျပဳစုၿပီး ရန္ကုန္ရွိတပ္ဦးအဖြဲ႕သို႔ ပို႔ရပါသည္။ တပ္ဦးအဖြဲ႕ကတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္နီသံ႐ုံးသို႔ပို႔ရ ပါသည္။ ခ႐ုရွက္ဗ္အေပၚစြဲခ်က္တင္သည့္ စာတမ္းကို လည္း လူငယ္တပ္ဦး သို႔ပင္ ပို႔ေပးရပါသည္။ တပ္ဦး ကမွ ေကာ္ပီပြားၿပီးျဖန္႔ပါသည္။
(တရား႐ုံးနာယကဦးသန္းႏြဲ႕က ရန္ကုန္မွာ ရွိတဲ့ တပ္ဦးဆီ ပို႔တယ္ဆိုေတာ့ ဘယ္သူ႕ဆီပို႔ရတာလဲ)ဟု ေမးပါသည္။
ရဲနီေက်ာ္ဝင္းက ကုိယု*(သခင္စိုးဘက္မွေရွ႕ေနလိုက္ေသာ ဦးကိုယုသည္ သခင္စိုးအမႈစစ္ေဆး ေနစဥ္ အတြင္းမွာပင္ သက္ေသတုိ႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ အလံနီႏွင့္ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလံနီတို႔၏ ေျမေပၚအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ေသာ လူငယ္တပ္ဦးကို ေခါင္း ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ပိုမိုသိသာထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနမဟုတ္၊ တရားခံသာျဖစ္သည္ဟု အမ်ားကေဝဖန္ၾကသည္။ ဦးကိုယုသည္ တရားခံျဖစ္သြားေသာ ေရွ႕ေနအမည္ရွိ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုေရးသားခဲ့ရာ လူ အမ်ားစိတ္ဝင္စားျခင္းခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစာအုပ္မွာ ႏုိင္ငံေရးစာအုပ္မဟုတ္ဘဲ တရားခြင္ဇာတ္လမ္းဘာသာ ျပန္ဝတၴဳတစ္ပုဒ္သာျဖစ္သည္။) ဆီပို႔ရတာပါဟု ေျဖလုိက္ သည့္အခါ တရား႐ုံး၌ရွိေနသူမ်ားက ဝိုင္းရယ္ၾကသည္။
+++
ထုိ႔ေနာက္ရဲနီေက်ာ္ဝင္းက ဦးျမင့္ေအာင္တုိ႔ခြဲ ထြက္ၿပီး အလင္းဝင္ၾကေၾကာင္း၊ ေက်ာ္ဇံရွီးတုိ႔ႏွင့္ သေဘာကြဲေၾကာင္း၊ ဗကပသခင္ခ်စ္ႏွင့္ ဗိုလ္သက္ထြန္း တုိ႔ အလံနီဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ ၁၉၆၃ ခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ (ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕)ကို ေခါင္း ေဆာင္၍ သြားရေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေသာအခါ သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္၍ သြားၾကၿပီးေနာက္ ေဆြး ေႏြးပြဲပ်က္ျပား သြားေၾကာင္းကို ဆက္လက္ထြက္ဆုိၿပီး အထိန္းသိမ္းခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည့္အဖြဲ႕အား သခင္စိုးက ေစလႊတ္ပံု ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား သြားသည္-(၁။      ၂၃-၁-၇၃ ေၾကးမံုသတင္းစာ။)
+++
သခင္စုိးရန္ကုန္သုိ႔သြားၿပီး(၁ဝ)ရက္အၾကာတြင္ အလံနီႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားေၾကာင္း ေရဒီယိုမွၾကား ရပါသည္။ မၾကာမီ သခင္စိုးတို႔ျပန္ေရာက္လာၾက သည္။ သူေရာက္ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပပါသည္။ ထုိစည္းေဝးပြဲမွ အထိန္း သိမ္းခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္၊ မေငြစံ၊ နီနီစိုး၊ မၫြန္႔ၾကည္၊ ဦးဘၫြန္႔တုိ႔ကုိ လႊတ္ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သြားၿပီး ကိုတင့္လြင္ဦးစီးေသာအဖြဲ႕ ကို လႊတ္မည့္အေၾကာင္းလည္း သခင္စိုးက ေျပာလုိက္ ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ သခင္စုိးခိုင္းေစခ်က္အရ ေက်ာက္ငႏြားစခန္းသို႔ သြားၾကပါသည္။ ေက်ာက္ငႏြား မွစစ္တပ္က ျပန္ရန္ေျပာပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဖမ္းခံၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ လာေၾကာင္း ေျပာရာစစ္တပ္က ဖမ္းရန္လည္း အမိန္႔ မရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ အထက္ကိုအမိန္႔ခံရာ ရြာလူႀကီးမ်ားကို သက္ေသထားၿပီး ေခၚထားရန္ဆုိသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကုိ ေက်ာက္ငႏြားေတာင္တြင္ ၁၅ ရက္ခန္႔ ေခၚထား ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမာင္ေတာသို႔ပို႔ပါသည္။ ထုိမွ တစ္ဆင့္ စစ္ေတြသုိ႔ပို႔ပါသည္။ စစ္ေတြအက်ဥ္းစခန္းမွ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ကြၽန္ေတာ္လြတ္လာပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ တြင္ အစုိးရစရိတ္ျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔ ပို႔ေပးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္အေမအိမ္တြင္ ေနပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကင္းတုိက္မ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနပါသည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့့္  အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ အတြင္းေရးအတြင္းဝန္ အျဖစ္ ခန္႔ထားျခင္းခံရပါသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ပါတီဝင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးပါၿပီ စသည္ျဖင့္ ထြက္ဆုိသြားခဲ့သည္။
+++
ထုိ႔ေနာက္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းကို တရားခံအက်ဳိးေဆာင္  ေရွ႕ေန ဦးကိုယုက ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္သည္။ ရဲနီ ေက်ာ္ဝင္းက အလံနီပါတီသည္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္း စဥ္ကဲ့သုိ႔ပင္  မည္သည့္ျပည္ပၾသဇာမွ်မခံခဲ့ေၾကာင္း၊ သခင္စုိးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထံ ေတာင္းပန္စာေရးခဲ့သည္ မွာ ပဏာမ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ေပးသည့္စာတြင္ ရာဇသံသေဘာမ်ဳိးပါ၍ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ တရားလိုျပသက္ေသ ေဒၚသင္(ေခၚ) ခုိင္ထြန္းမယ္အားစစ္ေဆးသည္။ ခိုုင္ထြန္းမယ္က ကိုေမာင္ေမာင္(ေခၚ)ကိုၫြန္႔ဝင္းႏွင့္ ဦးျမင့္ေအာင္တို႔က ၁၉၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ရန္ စည္း႐ုံးၾက၍ ႏုိင္ငံေရးထဲေရာက္လာသည္မွ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္သည္အထိ ထြက္ဆုိထားသည္။ ခုိင္ထြန္းမယ္သည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာအခါ သခင္တင္ျမ၏ စည္း႐ုံးမႈျဖင့္ အလံနီပါတီဘက္သို႔ပါသြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ေဒးဒရဲတြင္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ က်ဳိက္လတ္အခ်ဳပ္တြင္ အခ်ဳပ္ခံေနရစဥ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၌ အခ်ဳပ္ခန္းကို ကရင္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဝင္စီးသျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာသည္။ ခိုင္ထြန္းမယ္က ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ထြက္ဆုိ ခဲ့သည္-၁
၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အထက္ဗမာျပည္၌က်င္းပေသာ အလံနီပါတီဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးသို႔  ေလ့လာ သူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။။ အထက္ေအာက္ အမ်ဳိးသမီးအစည္းအေဝးလည္းပါပါသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ ေရာက္ေသာအခါ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးအဖြဲ႕တြင္ မေငြစံ၊ မတင္ ေငြတုိ႔ႏွင့္အတူ ေနရပါသည္။
၁၉၅၄ ခုႏွစ္ေရာက္ေသာအခါ ေအာက္ဗမာျပည္ သို႔ဌာနခ်ဳပ္မွ ျပန္ခဲ့ရပါသည္။ တြံေတးေတာႀကီးတန္း တြင္ ေအာင္းေနၾကပါသည္။ ထုိသုိ႔ရွိစဥ္ အလံနီပါတီမွ ခြဲထြက္သြားေသာ ထူးစိန္တပ္မ်ားကို တုိက္ရန္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရပါသည္။ မီးေသြးျခင္းကြန္ဖရင့္ၿပီး ေသာအခါတြင္ ကြၽန္မကို ခ႐ုိင္ေကာ္မတီအဆင့္သုိ႔ ျမႇင့္ေပးပါသည္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြ ေသာင္ယံကြန္ဖရင့္တစ္ရပ္ က်င္းပပါသည္။ ကြၽန္မ သည္ တာဝန္က်ရာ အင္းစိန္ခ႐ိုင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္မွ ေငြေသာင္ယံသုိ႔ သြားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေငြေသာင္ယံ ကြန္ဖရင့္မွာ စစ္ေရးကုိအဓိကထားၿပီး ခ႐ုရွက္ဖ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်သည့္အဆိုမ်ား ျပဳၾကပါသည္။
ထုိေငြေသာင္ယံ ကြန္ဖရင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာႀကီး သခင္စုိးက ေဝဖန္ရာတြင္ စစ္ေရးကုိ အဓိက ထားေနသည္။ ထိုအခ်က္သည္ မွားသည္။ ႏုိင္ငံေရးသာ အဓိကျဖစ္ရမည္။ စစ္ေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးလက္ေအာက္ ျဖစ္ရမည္ဟု ေဝဖန္ပါသည္။ ကြန္ဖရင့္အၿပီးတြင္ ကြၽန္မ တာဝန္က်ရာ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပန္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္မကိုေတာင္ပိုင္း ဌာနခ်ဳပ္က ေငြေသာင္ယံသုိ႔ျပန္ေခၚသျဖင့္ သြားရ ပါသည္။ ေငြေသာင္ယံတြင္ သံုးပါတီအဖြဲ႕ဖြဲ႕ရာ အလံနီ၊ ဗကပႏွင့္ ေကာ္သူးေလတုိ႔ပါဝင္ၾကပါသည္။ သံုးပါတီ ပူးတြဲနယ္ေျမတြင္ အလံနီပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုေမာင္ေမာင္(ေခၚ)ကုိၫြန္႔ ဝင္းမွာ ပါတီတြင္းလုပ္ၾကံခံရၿပီး ေသသြားပါသည္။ ထုိသုိ႔လုပ္ၾကံခံရ၍ ကြၽန္မ၏တာဝန္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုေမာင္ေမာင္ ေသျခင္းသည္ ကြၽန္မတာဝန္မကင္းဟု စြပ္စြဲၿပီးျဖဳတ္ခ် ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိစဥ္က ကိုေမာင္ေမာင္မွာ အစိုးရ၏ ဆုေငြ ၅ဝဝဝဝ က်ပ္ထုတ္ခံထားရသူျဖစ္သည္။
ကိုေမာင္ေမာင္ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဌာနခ်ဳပ္မွေန၍ ကိုေမာင္ေမာင္ေနရာတြင္ ကိုေအာင္သူေရာက္လာပါ သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ကိုေအာင္သူက်သြား ျပန္ပါသည္။ ထုိသု႔ိက်ၿပီးေနာက္ သံုးပါတီထိန္းသိမ္းေရး ဖြဲ႕ေသာအခါ ကြၽန္မဥကၠ႒ျဖစ္လာၿပီး ကုိၾကည္လြင္က အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ပါသည္။
ကိုေအာင္သူက်ၿပီးေနာက္ ၎ေနရာသို႔ဌာနခ်ဳပ္မွ ကိုေစာေနာင္ေရာက္ပါသည္။ ကြၽန္မကိုလည္း ေတာင္ပုိင္းဗ်ဴ႐ုိအတြင္းေရးမွဴးခန္႔၍ ကုိၾကည္လြင္ကုိ ေအာက္ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ဌာနခ်ဳပ္မွခန္႔ လုိက္ပါသည္။
ကြၽန္မသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္အထိ  ေတာင္ပုိင္းဗ်ဴ႐ုိ   အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တစ္ဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။ ထမ္းေဆာင္စဥ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ျဖန္႔ေဝေသာ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာစာေစာင္မ်ားကို ၫြန္ၾကားခ်က္အရ ျဖန္႔ေဝရပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ အစီရင္ခံရ ပါသည္။ အခြန္အေကာက္မ်ားေကာက္ၿပီး ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ပို႔ရပါေသးသည္။ အခြန္ေကာက္သည္ ဆုိရာတြင္ လယ္ခြန္၊ အင္းခြန္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
အခြန္ေကာက္ရာတြင္ ဗကပႏွင့္ ေကာ္သူးေလ ပါတီက က်ပ္ ၁ဝဝဝ ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁ဝဝဝ ဟု သတ္မွတ္ၿပီး မိမိတုိ႔က လုပ္ကုိင္သူ၏စီးပြားေရး အေပၚၾကည့္ၿပီး နိမ့္လွ်င္နိမ့္သလုိေကာက္ပါသည္။ အဓမၼေပးရ မည္ဟု မေကာက္ခံရပါ။ ယေန႔သက္ေသပါ လာေသာ ဦးရဲထြတ္မွာ ကြၽန္မခင္ပြန္းျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကစ၍ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခါ တစ္ရံအတူတာဝန္က်၍ တစ္ခါတစ္ရံတကြဲတျပားစီ က်ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတူက်ပါသည္။ ခုိင္ထြန္းမယ္ဟု ျဖစ္လာျခင္းမွာ ဥပမာအားျဖင့္ အလံနီပါတီအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ရဲနီမယ္ မေငြစံ၊ ရဲနီမယ္ မႏွင္းေမ စသည္ျဖင့္ ေခၚၾကသလုိ ကြၽန္မကလည္း ကြၽန္မအမည္ကို ေတာတြင္း၌         မခုိင္ထြန္းဟု မွည့္လုိက္ပါသည္။ ရဲနီမယ္ ခိုင္ထြန္းဟု ေခၚၾကရာမွ ေနာင္ေသာအခါ ခုိင္ထြန္းမယ္ဟု ေခၚလာပါသည္။
+++
ခုိင္ထြန္းမယ္ကို ဦးကိုယုက ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ သည္။ ခုိင္ထြန္းမယ္သည္ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတြင္ နာမည္ ႀကီးခဲ့ေသာ ရဲနီမယ္အလံနီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ သခင္စိုးအမႈကို စစ္ေဆးေသာအခါ ဇာတိ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕တြင္ ျခံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သခင္စိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ ခုိင္ထြန္းမယ္က ''ဆရာႀကီး သခင္စိုးသည္ သူ႕အမွားကို ျမင္လာလွ်င္ ႐ိုးသားရဲဝံ့ ပြင့္လင္းတည္ၾကည္စြာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေဝဖန္ခံႏိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္မသိပါသည္''ဟု ထြက္ဆုိခဲ့သည္။
သခင္စိုး၏အမႈကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ ဆက္လက္စစ္ေဆးသည္။ သတင္းစာမ်ားက အက်ယ္တဝင့္ေရးသားေဖာ္ျပေနသျဖင့္ သခင္စိုး၏ အမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ေန သည္။ တရား႐ုံးတြင္လည္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၊ ဥပေဒလုိက္စားသူမ်ား၊ ဥပေဒေက်ာင္းသားမ်ား၊ သမုိင္း ဆိုင္ရာ ေလ့လာသူမ်ား၊ အလံနီေဟာင္းမ်ား ေန႔စဥ္လို ပင္ လာေရာက္နားေထာင္ၾကသည္။ တရားလုိျပ သက္ေသျဖစ္သူ ဒုတိယလံုျခံဳေရးမွဴး ဦးဘုိေမာင္က ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂ဝ)ရက္တြင္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ သန္းေတာင္းႀကီးရဲစခန္းကို ဗကပ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ အလံနီတင့္လြင္တုိ႔ ပူးေပါင္းတုိက္ခုိက္ၾကပံုကိုထြက္ဆုိ သည္။ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ဦးေမာင္ကိုကလည္း ၁၉၆၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၆)ရက္တြင္ ဗိုလ္သက္ထြန္းႏွင့္ ရဲနီ တင့္လြင္တုိ႔ပူးေပါင္း၍ အမ္းရဲစခန္းႏွင့္ ခလရ(၃၃) အား တုိက္ခုိက္ၾကပံုမ်ားကို ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ ကိုအံ့ၾကဴ (ေခၚ)ကိုမင္းႏြယ္ကလည္း အလံနီထဲေရာက္သည္မွ ခလရ (၂၆)တြင္ လက္နက္ခ်သည္အထိ ၾကံဳရသမွ်ကို ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
သခင္စိုးအမႈကို စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ အလံနီပါတီမွာ လံုးဝနီးပါးခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေလရာ အလံနီပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွာ လက္နက္ ခ်အလင္းဝင္၍ လည္းေကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိ၍လည္း ေကာင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျမေပၚသို႔ေရာက္ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ သခင္စုိး၏အမႈ တြင္ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ဦးေစာေနာင္၊ ဦးၾကည္လြင္စေသာ အလံနီေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ားသည္ သခင္စိုးႏွင့္အလံနီပါတီေခါင္းေဆာင္ တုိ႔၏ အတြင္းေရးမ်ားကို ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ အလံနီ ေဟာင္း ဦးမိုးညိဳ(ေခၚ)ဦးဖူးညိဳကလည္း အလံနီပါတီ တြင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ေသဒဏ္ေပးမႈမ်ားကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ထြက္ဆုိခဲ့သည္-
+++
၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆိပ္ျဖဴ၊ စလင္း၊ ေစတုတၱ ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားကုိလွည့္လည္တုိက္ခိုက္ေနရပါသည္။ ၁၉၆ဝ  ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထိုဧရိယာေဒသမွာပင္ ေနခဲ့ရပါ သည္။ ထုိႏွစ္အတြင္း၌ ကိုဗထူး၊ ကိုေသာ္တာ၊ ကိုပုိင္တုိ႔ စစ္တပ္ကို သတင္းေပးေၾကာင္း သတင္း ရ၍ ႏြားမေတာင္တြင္ရွိေနေသာ သခင္စိုးထံ အေၾကာင္းၾကားရာ သခင္စိုးထံမွ ပါတီကို သစၥာေဖာက္တဲ့ လူေတြေသဒဏ္ေပးရမည္ဟု စာၫြန္းႏွင့္လာပါသည္။ ထုိစာအရ ကိုဗထူး၊ ကိုေသာ္တာ၊ ကိုပိုင္တုိ႔ကို ဓားျဖင့္ခုတ္၍ သတ္ၾက ပါသည္။ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္မသတ္ျခင္းမွာ က်ည္ ဆန္ႏွေျမာ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ¤င္းတုိ႔သံုးေယာက္ သုတ္သင္ၿပီး ေၾကာင္းကို သခင္စိုုးထံ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါသည္။...... ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အလံနီကုိမင္းလြင္၊ ကုိေအာင္ လင္း၊ ကုိေငြေသာ္တုိ႔ကုိသတ္သည့္ ကိုကြာကုိ ေတြ႕ ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္အကူးမင္းျပား လမ္း၌ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသု႔ိေတြ႕ေၾကာင္း ဌာနခ်ဳပ္ ကို သတင္းပို႔ရာဌာနခ်ဳပ္မွကိုကြာတုိ႔မိသားစုကုိ ရွင္းလိုက္ပါဟု စာျပန္လာပါသည္။ စာထဲတြင္ အလံနီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား သတ္ခ်ိန္က ၁၅ ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ ထည့္၍သတ္၊ မျပည့္လွ်င္ခြင့္လႊတ္ ဟု ပါပါသည္။
ျပန္စာအရ ကိုကြာ၊ ကုိခိုင္၊ ကိုႏိုင္၊ ကုိဖုန္းတုိ႔ကုိ သတ္လိုက္ပါသည္။ က်ည္ဆန္ႏွေျမာ၍ ဓားျဖင့္ ပင္ ခုတ္သတ္လိုက္ၾကပါသည္။ ၎တို႔ကို မံုးေခ်ာင္းအထက္ လယ္ကြင္း၌ သတ္ပါသည္။ သတ္ၿပီးသည္ႏွင့္ အလံနီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုသတ္ေသာ ''မဟာရာဇဝင္ကလဲ့စားေခ်ပြဲႀကီး''ဟု ပိုစတာေရးၿပီး ရြာမ်ား၌ ကပ္ၾကပါသည္။ ကိုကြာ တုိ႔သည္ မင္းျပားမွ အစုိးရကာကြယ္ေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
+++
သခင္စုိး၏အမႈတြင္ တရားလိုအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ ေနႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္ကတရားလိုျပသက္ေသ ၃၈ ဦး တင္သြင္းခဲ့ရာမွ ႏွစ္ဦးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရာ စုစုု ေပါင္းတရားလုိျပသက္ေသ ၃၆ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁ဝ)ရက္အထိ သက္ေသ ၂၇ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။(၁။ ၁၁-၂-၇၃ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ ဗုိလ္တေထာင္သတင္းစာ။) က်န္ကိုးဦးကိုလည္း ဆက္ လက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ တရားလုိျပသက္ေသ ဦးဝႀကီး (ေခၚ)ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ကို စစ္ေဆးသည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခုိခဲ့ေသာ ဦးဝ ႀကီးက အလံနီပါတီ၏ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့ျပန္သည္-(၂။ ၁၅-၂-၇၃ ဗုိလ္တေထာင္သတင္းစာ။)
+++
ကြၽန္ေတာ့္အား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီအျဖစ္ ခန္႔အပ္စာကို သခင္စုိးထံမွရသည္။ ေစတုတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဌာနခ်ဳပ္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း အလံနီမူဝါဒမ်ား လူထုအား ရွင္းလင္းေဟာေျပာ ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းအျပင္ အခြန္ေငြမ်ားလည္းေကာက္ခံရသည္။ အခြန္ေငြ မ်ားကို ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ပို႔ရသည္။ တစ္ခါပို႔လွ်င္ က်ပ္ ၅ဝဝ မွ က်ပ္ ၁ဝဝဝ အထိရွိသည္။ ထုိအလုပ္ ကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္အထိ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ရသည္။ အစုိးရကဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ ဒူးေလးတပ္၊ ဝါးခြၽန္တပ္မ်ားကိုသိမ္းၿပီး မီး႐ႈိ႕ရန္ႏွင့္ ေက်းရြာ စည္း႐ုိးမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးရန္တုိ႔ကုိ  ဌာနခ်ဳပ္မွ ၫႊန္ၾကားတာဝန္ေပး၍ ကြၽန္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။  သခင္စိုး၏  တုိက္႐ိုက္ အၫႊန္းအရသစၥာေဖာက္သူလွ်ဳိမ်ားအား  သုတ္သင္ရန္ ကြၽန္ေတာ့္အား တာဝန္ေပးသည္။ ဘုန္းႀကီး ဦးေဇာတိက အား ဌာနခ်ဳပ္မွေသဒဏ္ေပးသည္။ ကိုခ်စ္ပိုဦးစီးသည့္ ကြၽန္ေတာ္ပါသည့္တပ္က သြားေရာက္ သုတ္သင္ လုိက္သည္။
ရဲနီေက်ာ္စိန္သည္  အစုိးရတပ္ႏွင့္ဆက္    သြယ္၍ ေသဒဏ္ေပးရန္ကိစၥေပၚလာသည္။ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးထိန္ဝင္းေရာက္လာၿပီး ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္အတူေနသည့္ ရဲနီေက်ာ္စိန္အား ဖမ္းဆီးသည္။ ဦးထိန္ဝင္းက ကြၽန္ေတာ့္သေဘာ ထားေမးသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း သတ္သင့္ ေၾကာင္း ေျပာလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာ္စိန္ အား ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္ၾကသည္။ သတ္သူမ်ား သည္ ကြၽန္ေတာ့္ထံျပန္လာၿပီး ေက်ာ္စိန္၏ဇနီး မေသာင္းေမကို ဆက္ဖမ္းသည္။ မေသာင္းေမအား ေသဒဏ္ေပးမည့္ကိစၥေမးသည္။ ကြၽန္ေတာ္က သေဘာအတိုင္းပဲဟု ေျပာလိုက္ရ သည္။ ေက်ာ္စိန္သတ္သည့္ေနရာတြင္ပင္ မေသာင္းေမ အား ဓားျဖင့္ခုတ္သတ္လိုက္သည္။
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္  ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္ စခန္းရွိ ရဲနီကပ္ေက်ာ္အား ေသဒဏ္ေပးေရး အတြက္ သခင္စိုးဌာနခ်ဳပ္တြင္ေဆြးေႏြးသည္။ ေဆြးေႏြးရာ၌ ကိုေနဒြန္း၊ ကိုျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္လည္းပါသည္။  ကပ္ေက်ာ္အား ႏြားမေတာင္ေတာထဲတြင္ သတ္လုိက္ၾကသည္။
ဌာနခ်ဳပ္၏ၫြန္ၾကားခ်က္အရ အစိုးရဂိတ္ စခန္းမ်ားသို႔ ဗိုလ္မွဴးစိုးေအာင္ေခါင္းေဆာင္  ေသာ ကြၽန္ေတာ့္တပ္က သြားၿပီးမီး႐ႈိ႕သည္။     အိမ္ ၃ဝ ရွိရြာလည္း မီးေလာင္သြားသည္။ သံုးအိမ္သာက်န္သည္။ အစိုးရတပ္ ဆုတ္သြား ၿပီးမွ မီး႐ႈိ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ........... ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားသည္။
.........ထုိအခ်ိန္တြင္ သခင္စိုး၏ မိန္းမမ်ားဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးစာတမ္းကို ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာသည္။ စာတမ္းထြက္ၿပီးေနာက္ သခင္စုိးသည္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္း၏ဇနီး မခင္စုအား ခ်စ္ေရးဆိုေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိကိစၥ ေၾကာင့္  သခင္စိုးကတစ္ဖက္၊  ကြဲထြက္သည့္ အင္အား ၅ဝ ခန္႔က တစ္ဖက္ မေက်မနပ္ျဖစ္ ေနၾကသည္။ .................. ၁၉၆၇-၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အလယ္ပုိုင္းဗ်ဴ႐ုိသည္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ သခင္စိုးအား သပိတ္ေမွာက္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဦးျမေက်ာ္ႏွင့္ အင္အား ၃ဝ ခန္႔ ဌာနခ်ဳပ္မွခဲြထြက္ သြားၾကသည္။ အလယ္ပိုင္း ဗ်ဴ႐ုိမွ အလံနီ ၅ဝ ခန္႔ ကလည္း ဌာနခ်ဳပ္ကို မေက်နပ္၍သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ မွာ ဗိုလ္ဝင္းေဆြဆိုသူျဖစ္သည္။
သပိတ္မေမွာက္သည့္  က်န္အင္အားစုမွာ လည္း သခင္စိုး၏ မိန္းမမ်ားဘဝလြတ္ေျမာက္ ေရးစာတမ္းအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။...........၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပါတီအေပၚ သေဘာကြဲလြဲခ်က္ ရွိၿပီး စိတ္ကုန္ခန္းလာသည္။ သမီးႏွစ္ဦးေသၿပီးေနာက္ မိန္းမလည္း ေသသြားသည့္အျပင္ ကြၽန္ေတာ့္သားႏွစ္ဦးလည္း  ဆင့္ကဲေသဆံုးသြားၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ႏွမငယ္ မယ္မွီႏွင့္သူ႕မိသားစုလည္း  ေသဆံုးသြားၾကသည္။ .................. ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ အလံနီပါတီ၏ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး က်ဆင္း ေနသျဖင့္ စိတ္ကုန္ခန္းၿပီး လက္နက္ခ်အလင္း ဝင္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ လက္နက္မခ်မီ ၁၄ ႏွစ္ လံုးလံုး  ျပန္လည္သံုးသပ္ရာ  ကုန္႐ႈံးေတာ့တစ္ေခါက္၊ လင္ကုန္႐ႈံးရင္ တစ္သက္လံုးေမွာက္၊ ဆရာကုန္႐ႈံးေတာ့  တစ္သံသရာလံုးေမွာက္၊ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ တည္းေဂ်ာက္ေပါက္ဟု ျမင္ၿပီးေဆာၿမိဳ႕နယ္၊ ႏြားျပာႀကီးစခန္းသို႔ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လုိက္သည္။  ဆရာ ဆိုသည္မွာ သခင္စိုးကုိေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
+++
တရားလုိျပသက္ေသအလံနီဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း ဦးျမေက်ာ္မွာ သခင္စုိးႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးေနခဲ့သူျဖစ္ သျဖင့္ သခင္စုိး၏အတြင္းေရး၊ အလံနီပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၏ အတြင္းေရးမ်ားကို မ်ားစြာထြက္ဆိုႏုိင္ခဲ့သည္။ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး သတ္မည္လုပ္ၿပီးမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပံု၊ အလံနီပါတီထဲဝင္ပံု၊ အလံနီဌာနခ်ဳပ္ရခိုင္ သို႔ေရႊ႕ပံု၊ ရခုိင္မွ ေက်ာ္ဇံရွီးတုိ႔ႏွင့္ မေျပလည္၍ ျပည္မ သို႔ျပန္ေရႊ႕ပံုႏွင့္ သခင္စိုး၊ မခင္စု အတြင္းေရးမ်ားကို ဦးျမေက်ာ္က အေသးစိတ္ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ သခင္စိုး၏ သမီးအႀကီး ရီရီစိုးအားခုိးေျပးသြားေသာ ရဲနီမြန္ေလး အား သတ္ပစ္ပံုကို ဦးျမေက်ာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္-၁
ဌာနခ်ဳပ္ရွိေငြႏွင့္ေရႊမ်ားကို ယူသြားေသာ ဆရာႀကီး(သခင္စိုး) သမီးႏွင့္ မြန္ေလးကိုေတြ႕ရာ  ေနရာ၌ သတ္ပစ္ရန္ ဆရာႀကီးက အမိန္႔ေပး၍ ရဲနီသံုးဆုိင္းခြဲၿပီး လုိက္ရွာၾကသည္။ လိုက္ရွာေသာ အဖြဲ႕လည္း အစာငတ္ေန၍ မရွာႏုိင္ဘဲေတာထဲ တြင္ ငွက္ေပ်ာပင္ရွာ၍ စားေနရ၍ မသတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ အၫႊန္းတြင္ အစိုး (ရီရီစိုး)ႏွင့္  ရဲနီမြန္ေလးကို  ရန္ကုန္တြင္   ေတြ႕လွ်င္လည္း သတ္ရန္ ဆရာႀကီးက အၫႊန္းျပဳ ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ေအာက္ဗမာျပည္၌ အစိုးႏွင့္ ၎၏ေယာက်္ား (ရဲနီမြန္ေလး) ကိုေတြ႕ရသျဖင့္ ရဲနီမြန္ေလးကို သတ္ပစ္လုိက္ၾကပါသည္။  အစိုးကုိေတာ့ မသတ္ပါ။
+++
ဦးျမေက်ာ္၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ သခင္စိုး ႏွင့္မခင္စုတုိ႔၏  အတြင္းေရးကိစၥမ်ားပါဝင္ခဲ့ရာ  ဦးကိုယုက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သခင္စိုး ကိုယ္တုိင္က ဦးကုိယု၏တင္ျပခ်က္သည္ ဦးျမေက်ာ္ ၏ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးကို ထိခုိက္သည္ဟု ဆိုကာ ဦးကိုယု၏တင္ျပခ်က္ကိုျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ေစခဲ့သည္။ ဦးျမေက်ာ္ကလည္း သခင္စုိးအေပၚ အာဃာတေၾကာင့္ ထြက္ဆိုရျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတုိင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။၂
+++
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာတြင္းမွာရွိစဥ္ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္စိန္ၾကည္တုိ႔တပ္က ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ပါ သည္။ စခန္းႏွင့္ကိုက္ ၅ဝ ခန္႔အကြာကေနၿပီး တုိက္ခိုက္လုိ႔စခန္းရွိ လူမ်ားအားလံုးကစဥ့္ကလ်ား ေျပးၾကရပါသည္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆရာႀကီးဟာ ေခ်ာင္းစပ္မွွာလဲေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးသည္ လည္း လဲေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးကိုပစ္ၿပီး ဆရာ့ႀကီးကုိခ်ဳိင္းကမၿပီး ကယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာႀကီးကိုကယ္ခဲ့လုိ႔ တပ္မေတာ္က ပစ္တဲ့က်ည္ဆန္ဟာ ဆရာႀကီးကို မမွန္ဘဲ ကြၽန္ေတာ့္ေက်ာပိုးအိတ္ကိုမွန္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ က်ည္ဆန္မွန္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အက်ႌမွာ အေပါက္ရာအမ်ားႀကီးရခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကို က်ည္မသင့္လို႔မေသခဲ့တာပါ။ ယခုအမွတ္တရ အေနနဲ႔ ဝတ္လာတာပါ။
+++
ဆင္စြယ္ရြာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေအာက္ပါအတုိင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
+++
အလံနီႏွင့္ဆင္စြယ္ရြာပဋိပကၡရွိသည္မရွိသည္ ကို ကြၽန္ေတာ္မသိပါ။ သို႔ေသာ္ အလံနီမ်ားထမင္း ငတ္စဥ္က ဆင္စြယ္ရြာက ဆန္ေထာင္းေပး၊ ဟင္းလ်ာေပး၊ ႏြားေပး၊ လုိေလေသးမရွိေပးခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဆင္စြယ္ရြာ ဇာတိျဖစ္ပါ သည္။ အလံနီထဲဝင္ၿပီးကတည္းက ဆင္စြယ္ရြာ အေနာက္ဘက္(၂)မုိင္ခန္႔ရွိေသာ ေတာထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္တဲထုိးေနခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္အထိ ေနခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ဆင္စြယ္ ရြာသားမ်ားသည္ အလံနီမေကာင္းေၾကာင္း လံုးဝ မေျပာခဲ့ပါ။
ဆင္စြယ္ရြာ ေျမသဒါလွန္ျခင္းမွာ ေစာအုန္း ေမာင္ႏွင့္ ထြန္းႏိုင္တုိ႔တင္ျပခ်က္အရ သခင္စိုး က ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ရင္ေသြးမ်ားကုိေတာင္ စြန္႔ရေသးသည္။ ယခုေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ကေလး မ်ားကိုေတာ့ ငဲ့ကြက္စရာမလုိ။ အလုပ္သမား လယ္သမားတုိ႔ကိုယ္စား အေခ်ာင္သမား သစၥာ ေဖာက္တုိ႔ကုိ ေထာင္ႏွင့္ သိန္းႏွင့္ ခ်ီသတ္ရမည္ ဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္*(        စတာလင္၏ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။) အရ ဆင္စြယ္ရြာကို ပိပိ ျပားျပား ေျမသဒါလွန္ရမည္။ မင္းကိုယ္တုိင္  ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ မင္းကိုယ္တုိင္ လက္စားေခ်ပြဲ ႀကီးကို ေအာင္ပြဲခံဆင္ႏႊဲပါေလဟု သခင္စိုးက ေလသာစခန္း၌ အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။
ထုိစကားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ၾကားရေသာအခါ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ေလသာစခန္းဌာန ခ်ဳပ္ ေအာက္နားရွိ စမ္းေခ်ာင္းေဘးသြား၍ မ်က္ရည္က်ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္မ်က္ရည္က် ေနသည္ကို ဗိုလ္မွဴး စိုးေအာင္က ျမင္သြားသျဖင့္ ဘာလုပ္ေနတာလဲဟု ေမးပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္က စိတ္မေကာင္း၍မ်က္ရည္က် တာပါဟု ေျပာရာ ဗိုလ္မွဴးစုိးေအာင္က ခင္ဗ်ား မ်က္ရည္က်မေနနဲ႔၊ ခင္ဗ်ားပါ ေနာက္ဆက္တြဲ ပါသြားအံုးမယ္ဟု ေျပာပါသည္။ ထုိအခါက်မွ ကြၽန္ေတာ္မ်က္ရည္မ်ား ပိုက်လာပါသည္။..... ေရခ်ဳိးၿပီးေသာအခါ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ကြၽန္ေတာ့္တဲထဲသုိ႔ ျပန္လာပါသည္။ ထုိအခါ ထြန္းႏိုင္ေရာက္လာၿပီး ဆင္စြယ္ရြာရွိခင္ဗ်ားအေမကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားသူေတြကေတာ့ မေကာင္း ဘူးဗ်ာ၊ မေကာင္းတာမေကာင္းသလုိ လုပ္ရမွာပဲ ဟု ေျပာပါသည္။
+++
ဆင္စြယ္ရြာလူသတ္ပြဲတြင္ ဦးျမေက်ာ္၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားစြာလည္း အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ အလံနီဌာန ခ်ဳပ္၏အမိန္႔အရ ဒန္းႀကီးခြရြာမွ လင္မယားႏွစ္ေယာက္  အသတ္ခံခဲ့ရပံုကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့ သည္။
+++
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒန္းႀကီးခြရြာ ေတာစခန္းသို႔ အေရာက္တြင္ ဒန္းႀကီးခြရြာမွ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ကုိ ဗဟုိျပဳဌာနခ်ဳပ္မွ အၫႊန္းအရ သတ္ခဲ့ရပါေသး သည္။ သခင္စုိးႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ေျပာင္းလာသည့္ သတင္း ေပါက္ၾကားမွာစိုးရိမ္ၿပီး သတ္ပစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔လင္မယားတြင္ ဘာအျပစ္မွမရွိပါ။ သတင္းေပါက္ ၾကားမွာစိုး၍ သက္သက္သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထုိသုိ႔သတ္ၿပီးေသာအခါ ေသသြားေသာ လင္မယား၏သမီးပ်ဳိေလးတဲတြင္းသို႔ ေရာက္လာ ပါသည္။ သူ႕အေဖႏွင့္အေမကို မေတြ႕ဘဲေသြး ကြက္မ်ားကုိသာေတြ႕သျဖင့္ အေဖႏွင့္အေမ က်ားကိုက္ခံရၿပီး ေသသည္ဟု ထင္ကာ လူးလွိမ့္ ငိုေၾကြးသည္ကို သနားစဖြယ္ေတြ႕ရပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေနာင္မွ ျပန္ေျပာရျခင္းမွာ အျခား လူသတ္ပြဲသတင္းမ်ား သတင္းစာတြင္ပါၿပီး ထုိအေၾကာင္းသတင္းစာတြင္မပါပါက ကြၽန္ေတာ့္ တြင္ အျပစ္မကင္း မည္စိုး၍ ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။
+++
ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေဟာင္း ရဲနီျမတ္ေက်ာ္ႏွင့္ သက္ေသမ်ားထြက္ဆိုခ်က္တြင္ အလံနီပါတီက ေသဒဏ္ေပးသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည့္ ရြာသားမ်ားအေၾကာင္း ေျမာက္ျမားစြာပါဝင္ခဲ့သည္။ သခင္စုိး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဖေဖာ္ ဝါရီလ(၂၂)ရက္တြင္ ရဲနီျမတ္ေက်ာ္က ေအာက္ပါအတုိင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္-
+++
ထူးစိန္တုိ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေသာအခါ ဆရာႀကီးသည္ သံုးပါတီေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လုပ္ပါ သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲလည္း မေအာင္ျမင္ပါ။ ထုိသုိ႔ ေနေနစဥ္ ေအာက္ဗမာျပည္မွ မေငြစံကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ စခန္းသို႔ ည(၇)နာရီတြင္ ေရာက္လာပါသည္။ မေငြစံေရာက္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးထံသြားေရာက္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ ထုိစဥ္က ဆရာႀကီး သည္ သူ၏ဇနီး မႏွင္းေမႏွင့္အတူ ယာေတာမွ တဲတစ္လံုးတြင္ အတူေနပါသည္။ မေငြစံေရာက္ ေၾကာင္းသြားေရာက္အေၾကာင္းၾကားေသာအခါ ဆရာႀကီးက ႏွင္းေမသြားဟု ေျပာပါသည္။ မႏွင္းေမက ဘာျဖစ္လုိ႔သြားရမွာလဲေျပာၿပီး တဲထဲမွာပင္ ကပ္ေနပါသည္။ ဆရာႀကီးကလည္း မႏွင္း ေမအား တဲထဲမွထြက္သြားရန္ အတင္းႏွင္ပါသည္။ မႏွင္းေမကလည္း တဲထဲမွ မထြက္ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ သြားရမွာလဲ ကိုယ့္လင္ႏွင့္ ကိုယ္ေနတာ ဟုေျပာ ၿပီး အတင္းတြယ္ကပ္ေနပါသည္။ ဆရာႀကီးကလည္း မႏွင္းေမလက္ကိုဆြဲ၍ တဲထဲမွ ဆြဲထုတ္ပါ သည္။ မႏွင္းေမကလည္း ဆရာႀကီးခါးကိုဖက္၍ တြယ္ကပ္ေနပါသည္။
ထုိအခါ ကြၽန္ေတာ္က မႏွင္းေမကုိ သြားရန္ ေျပာရာမရဘဲ တဲထဲမွာပင္ေနသျဖင့္ ဆရာႀကီး သည္ အံႀကိတ္၊ တက္ေခါက္ၿပီး မႏွင္းေမကုိ ဆြဲထုတ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း မႏွင္းေမ လက္ကိုဆြဲ၍ ကူထုတ္ေပးပါသည္။ မရပါ။ ထိုအခါ တဲရွင္ ဦးဘဦးအား လွမ္းေခၚၿပီး အကူအညီ ေတာင္းရပါသည္။ ဦးဘဦးႏွင့့္ဆြဲေခၚမွ မႏွင္းေမ ကိုေခၚရသျဖင့္ ဆရာႀကီးတဲႏွင့္(၂)မုိင္ခန္႔ေဝး ေသာ ကိုေက်ာ္ဝင္းတဲသို႔ သြားပို႔လိုက္ရပါသည္။
မႏွင္းေမကုိ ပို႔ၿပီးေၾကာင္း ဆရာႀကီးထံ အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါသည္။ မေငြစံကိုေခၚခဲ့ ရမလားဟုလည္း ေမးလုိက္ပါသည္။ ထုိအခါ ဆရာႀကီးက ေငြစံေခၚခဲ့ဆုိသျဖင့္ ညတြင္းခ်င္းပင္ မေငြစံအား ဆရာႀကီးတဲသို႔ ပို႔ေပးလုိက္ရပါသည္။ ဆရာႀကီးလံုျခံဳေရးအတြက္ ကင္းလည္းခ်ထားေပး လိုက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ အေရာက္ တြင္ ဆရာႀကီးတဲသို႔သြားၿပီး ဒီေန႔ ဘယ္သြားအံုး မလဲဟု ေမးရာ ဆရာႀကီးက အေၾကာင္းထူး မရွိရင္ ဘယ္မွမသြားခ်င္ဘူး။ ဒီမွာပဲေနမည္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဆရာႀကီးလံုျခံဳေရးအတြက္ စခန္းမ်ားကို လွည့္စစ္ အံုးမည္ဟုဆုိကာ ဆရာႀကီးတဲထဲမွထြက္ခဲ့ပါ သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ပထမဆံုး ကုိေက်ာ္ဝင္း တဲသို႔သြားရာ  မႏွင္းေမကို  မ်က္ႏွာသစ္လ်က္   ေတြ႕ပါသည္။ မႏွင္းေမက ကြၽန္ေတာ့္ကိုေတြ႕လွ်င္ ဦးေလး လာသလား၊ ေငြစံေကာ ေရာက္ၿပီလားဟု ေမးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေရာက္တာေပါ႔၊ ညက သြားပို႔ရတယ္ဟု ေျပာပါသည္။
ထုိအခါ မႏွင္းေမက ဦးရယ္၊ သူကပါးကိုက္ ေတာ့ ကြၽန္မကလည္း နားကိုက္ရမွာပဲ၊ ကြၽန္မဟာ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေယာက်္ား ေကာင္းတစ္ေယာက္ကုိ ေကာင္းေကာင္းေရြးယူ ႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္မမွာ သတိၱရွိပါတယ္ဟု ေျပာပါ သည္။ လုိအပ္ရင္ေတာ့ရွာပါ။ ဒါေပမဲ့ သိပ္ျမန္ျမန္ ေတာ့မလုပ္ပါနဲ႔ဟု ေတာင္းပန္ရာ မႏွင္းေမက စိတ္ကူးေတာ့ထားဖုိ႔လုိၿပီ၊ ျမန္ျမန္ရလွ်င္ေကာင္း တာပဲဟု ေျပာပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ စားၿမိန္စခန္းသို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာင္းၾကပါသည္။ သုံးပါတီရဲေဘာ္ မ်ား ျပန္ဆံုၾကပါသည္။ မေငြစံကို ပစၥယသံုးပံု စခန္းသို႔ ပို႔လုိက္ပါသည္။ သုံးပါတီေဆြးေႏြးပြဲျပဳ လုပ္ရင္း မႏွင္းေမႏွင့္ သခင္စိုးကိုယ္ရံေတာ္ ဝင္းၾကည္တို႔ ေရခ်ဳိးရင္း စကားေျပာၾကသည္ကုိ သခင္စိုးေတြ႕သြားသျဖင့္ စိတ္ေကာက္ၿပီး ေဆြးေႏြး ပြဲကိုရပ္ကာ ညတြင္းခ်င္း မေငြစံစခန္းသို႔ သြားပါ သည္။ ထုိညသည္ လမုိက္ရက္ျဖစ္သျဖင့္ လမ္း ေပ်ာက္သြားပါသည္။
မေငြစံစားရန္လည္း အမဲသားေျခာက္မ်ား၊ အမဲသားေၾကာ္မ်ားကို ပံုးျဖင့္ထည့္၍ ယူခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္တြင္ ဆရာႀကီးသခင္စိုး ေရငတ္ သျဖင့္ ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ေရရွာေပးရပါသည္။ နံနက္လင္းခါနီးမွ မေငြစံစခန္းသို႔ေရာက္ၾကပါ သည္။
ဆရာႀကီးက ေက်ာက္ဖ်ာစခန္းတြင္ ျဖစ္ပြား သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္ဝင္းတုိ႔ သခင္ သန္းတို႔ သိဟန္တူတယ္။ မႏွင္းေမႏွင့္ ဝင္းၾကည္ လည္း ခ်စ္ႀကိဳက္ေနၾကၿပီဟု ထင္သည္။ ဒါဟာ ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ သခင္သန္းတို႔ တရားခံျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္မွ ဆက္သားအျဖစ္ေရာက္ေန တဲ့ ေအာင္ခင္က တရားသူႀကီးလုပ္၍ ေက်ာ္ဝင္း တို႔ သခင္သန္းတုိ႔ကို စစ္ရမည္ဟု ဆရာႀကီးက အမိန္႔ေပးပါသည္။ အမႈစစ္ရင္းပင္ ဝင္းၾကည္ကို ပါတီမွထုတ္ပစ္လုိက္ပါသည္။ ဝင္းၾကည္သည္ အလံနီစခန္းမွ ရဲေဘာ္ျဖဴ ဗိုလ္အုန္းတင္တု႔ိစခန္း သို႔ သြားေနပါသည္။ ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ သခင္သန္းတို႔ က ဝင္းၾကည္ႏွင့္ မႏွင္းေမခ်စ္ႀကိဳက္မႈကို သူတို႔ မသိေၾကာင္း အစစ္ခံၾကပါသည္။ ဝင္းၾကည္ကလည္း ညဘက္တြင္ မႏွင္းေမရွိေသာ က်န္ရစ္ စခန္းသို႔ လာလာစကားေျပာပါသည္။ ဝင္းၾကည္ သည္ ၁၄ တုိင္ခန္႔ေဝးသည့္ခရီးမွ ညစဥ္လာေတြ႕ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ညခ်င္းပင္ ျပန္ပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သခင္စိုးၾကားသျဖင့္ စစ္ေဆးရာ လူခင္ဆုိသူက မနက္ျဖန္ည ၁၂ နာရီတြင္ ဝင္းၾကည္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ သျဖင့္ မႏွင္းေမကို ကြင္းေခ်ာင္းစခန္းသို႔ ေျပာင္း လိုက္ၿပီး က်န္ရစ္စခန္းတြင္ ကင္းဝပ္၍ ဝင္းၾကည္ အလာကိုေစာင့္ၾကပါသည္။ ဝင္းၾကည္ကုိ မလြတ္ ရန္ႏွင့္ေျပးလွ်င္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ဖမ္းရန္ သခင္စိုး က ၫႊန္ၾကားပါသည္။
ဝင္းၾကည္ကုိဖမ္းရန္ ရွမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္း ေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြတုိ႔ကုိ တာဝန္ ေပးပါသည္။ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ ၁ နာရီတြင္   ဝင္းၾကည္လာပါသည္။  ေသနတ္သံၾကားရပါ သည္။ တစ္ေယာက္ လြတ္သြားသည္။ ဝင္းၾကည္ ကို လက္ေမာင္းမွာ ဒဏ္ရာရၿပီး အရွင္မိသည္ဟု ကြၽန္ေတာ့္ထံ ဆက္သားလာ၍ သတင္းပုိ႔ပါသည္။ မႏွင္းေမကိုုလည္း ပါတီမွထုတ္ပစ္ၿပီး အခ်ဳပ္ႏွင့္ ထားလုိက္ပါသည္။
+++
အလံနီပါတီဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေတာင္းပန္ သျဖင့္ သခင္စိုးသည္ ဝင္းၾကည္ႏွင့္မႏွင္းေမကို  ေပးစားရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ဦးျမေက်ာ္က ဝင္းၾကည္ႏွင့္ မႏွင္းေမကိုလက္ထပ္ေပးၿပီး ခုနစ္ ရက္အၾကာတြင္ ဝင္းၾကည္သည္ ရရွိေသာဒဏ္ရာ ျဖင့္ ေသေၾကာင္း၊ ဝင္းၾကည္ကို ေက်ာ္ဝင္းသတ္ သည္ဟု သခင္စိုးစြပ္စြဲသျဖင့္ ေက်ာ္ဝင္းစိတ္ မေကာင္းျဖစ္ၿပီး ႐ူးသြားေၾကာင္း၊ ဌာနခ်ဳပ္မွ ထြက္သြားသျဖင့္ လုိက္ေခၚခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေက်ာ္ဝင္း ႏွင့္ မႏွင္းေမကို စစ္ေဆးရန္ ကိုေနဒြန္းေခါင္း ေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိဖြဲ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမႈစစ္ေနစဥ္ ကိုေနဒြန္းႏွင့္ မႏွင္းေမက ဗဟို ေကာ္မတီကို ခြင့္ေတာင္းၿပီးလက္ထပ္လုိက္ၾက ေၾကာင္း၊ မႏွင္းေမကို အစိုးရထုိးစစ္က ဖမ္းမိသြားေၾကာင္း၊ ေက်ာေခ်ာင္ရြာကို ေျမသဒါ လွန္ရန္ အမိန္႔ေပးရာ မလုိက္နာသည့္အျပင္ ေက်ာေခ်ာင္မွ ကိုဝေက်ာ္၊ ကိုဝဲေက်ာ္၊ ကုိနီ၊ ကိုပြဲကုန္းတို႔အား ေသဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးခဲ့ သျဖင့္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ဦးျမေက်ာ္ကို အေရးယူ ေၾကာင္း၊ ထြန္းႏိုင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က ေက်ာေခ်ာင္ရြာသားမ်ားကို သြားေရာက္သတ္ျဖတ္ ၾကေၾကာင္း  စသည္တို႔ကိုလည္း  ထြက္ဆိုခဲ့     သည္။
သခင္စိုးႏွင့္ မခင္စုတုိ႔၏ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြကလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္-
+++
....ဌာနခ်ဳပ္ေရာက္ၿပီး မၾကာမီ မခင္စုကို ဆရာႀကီးခ်စ္ေရးဆိုေနတယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကရတယ္ဟု တပ္သားမ်ားက တင္ျပၾကပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္က ျဖည္းျဖည္းေစာင့္ၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ရန္ ေျပာရပါ သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိန္းမမ်ား၏ဘဝလြတ္ေျမာက္ ေရးစာတမ္းကို သခင္စိုးက ထုတ္ျပန္လာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ စာတမ္းတြင္ မိန္းမဘဝလြတ္ ေျမာက္ေရး၊ ခ်စ္ေရးဆုိပိုင္ခြင့္မ်ားတင္ျပထား သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထုိစာတမ္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေဝဖန္သူမ်ားကို ပေဒသရာဇ္အျမင္ရွိသူေတြ၊ သက္ဦးဆံပုိင္ေခတ္ အျမင္ရွိသူေတြ၊ အယူအဆ ရွိသူေတြဟု စြဲခ်က္အတင္ခံရပါသည္။
ေရရွင္စခန္းအေရာက္တြင္ သခင္စုိးက မခင္စုကို ထပ္မံခ်စ္ေရးဆုိျပန္ပါသည္။ ည ၁၂ နာရီထုိးလွ်င္ ငါ႔ဆီ မခင္စုအေရာက္ပို႔ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ပါသည္။ ရဲနီ က်င္္ေအာင္ႏွင့္တစ္ဦးက မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ၿပီး စတင္းေသနတ္ကို ေမာင္းတင္၍ ပစ္သတ္တာ ေကာင္းတယ္ဟု ေျပာသည္အထိ ျဖစ္လာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ထိန္းထားလုိက္ရပါသည္။
မခင္စုကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမွ ဗဟို ေကာ္မတီအဆင့္အထိ သခင္စိုးက တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ ပါသည္။.......ထုိအခ်ိန္အထိ သခင္စိုး၏ အခ်စ္ကို မခင္စုက လက္မခံေသးပါ။...... သခင္စိုး၏ မိန္းမမ်ား၏ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရး စာတမ္းထြက္လာေသာအခါ   ရဲနီတစ္ဦးႏွင့္ ရဲနီမယ္တစ္ဦးသည္ ယေန႔ညေန တန္းစီသည့္ ေနရာတြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး သေဘာတူေၾကာင္း တင္ျပၾကလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းလက္ထပ္ ေပးပါသည္။ လက္ထပ္ေပးလုိက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ျပန္တန္းစီ သည့္အခါ ¤င္းတို႔ႏွစ္ဦးမေပါင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပလွ်င္  ခြဲေပးလုိက္ပါသည္။ သက္ေသျပရလွ်င္ ရဲနီမယ္မေစာၾကည္သည္ တစ္လအတြင္း လင္သံုးေယာက္ယူၿပီး အလားတူ ရဲနီမယ္ႏွစ္ဦးတုိ႔လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။
+++
သခင္စုိးက မခင္စုအား အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့ပံု၊ ထဘီေလွ်ာ္ေပးသည္အထိ အေရးေပးခဲ့ပံုမ်ား ကိုလည္း  ဦးျမေက်ာ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြ စေသာ သက္ေသမ်ားက ထြက္ဆုိခဲ့ၾကသည္။ သခင္စိုးႏွင့္ ဦးျမေက်ာ္တုိ႔ သခင္စုိး၏အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥေၾကာင့္ သေဘာကြဲလာၾကပံုကိုလည္း အလံနီပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ေဟာင္း  ဦးသန္းလွ(ေခၚ)  ဦးေကာင္းစိန္က ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္-
လက္႐ိုးေတာင္စခန္းသုိ႔ ဌာနခ်ဳပ္ေျပာင္းသည္။ သခင္စိုးႏွင့္ မခင္စု အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကုိ စစ္ေျမျပင္ ဆင္းသြားသည့္တပ္မ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး သပိတ္ ေမွာက္ျပန္လာၾကသည္။ ကိုဝင္းေဆြေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က သပိတ္စေမွာက္ၾကသည္။ သခင္စိုးသည္ မခင္စု ၏ ျခင္ေထာင္ထဲဝင္အိပ္ျခင္းမ်ား ရွိလာသည္။ ထုိကိစၥ ကို ဗဟုိေကာ္မတီမ်ားက ေဝဖန္သျဖင့္ သခင္စိုးသည္ ျခင္ေထာင္ထဲကမထြက္ဘဲ ထမင္းမစားေရမေသာက္ ေနလာသည္။ ၄၊ ၅ ရက္ခန္႔ၾကာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားက ေဝဖန္သျဖင့္ သခင္စိုးက မွားပါ သည္ဟု ဝန္ခံသည္။
သခင္စိုးသည္ ဗဟိုေကာ္မတီက ေဝဖန္ေသာ္ လည္း ထပ္ျပန္တလဲလဲဆက္လုပ္ေနသည္။ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင့္ သခင္စိုးသည္ ျခင္ေထာင္ထဲမွာ (၇) ရက္ခန္႔ေနၿပီး အရက္ဆက္ေသာက္ေနသည္။ မွန္အိမ္မီးထြန္းေပးလွ်င္လည္း မွန္အိမ္သည္ အထီးလား အမလားေမးသည္။ ကိုမ်ဳိးေဆြက ပုစြန္ေျခာက္ေပးရာ  တြင္လည္း ပုစြန္ေျခာက္သည္ အထီးလားအမလားဟု ေမးျပန္သည္။ အထီးဆိုလွ်င္ မစားဟု ေျပာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျခင္ေထာင္ထဲမွျပန္ထြက္ၿပီး သခင္စိုး က ေနာင္မျဖစ္ေစရပါဘူးဟု ဝန္ခံျပန္သည္။ ..... ဆင္လဲေတာင္ေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း သခင္စိုး သည္ မခင္စုအေပၚစီးပြားေရးျဖင့္ ျမႇဴဆြယ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼျခင္ေထာင္ထဲဝင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာျပန္ သည္။
စီးပြားေရးျဖင့္ျမႇဴဆြယ္သည္မွာ ေငြ ၅ဝဝဝ က်ပ္ အပ္ထားျခင္း၊ အစားအေသာက္ပို႔ေပးျခင္း၊ အဝတ္ အထည္ပို႔ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဦးတည္း ေခ်ာင္းသို႔သြား၍ ေရခ်ဳိးၾကသည္အထိျဖစ္ လာသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ေခ်ာင္းသို႔ေရခပ္သြားရာမွ ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္စိုးသည္ မခင္စု၏ထဘီကို ေလွ်ာ္ေပးေနသည္ကုိပင္ ေတြ႕ရသည္။
သခင္စိုး၏အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥအေပၚ ဦးျမေက်ာ္ အပါအဝင္ ေအာက္ထပ္မွလူမ်ားက မေက်မနပ္ပိုျဖစ္ လာသည္။ သခင္စိုးအား ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ရန္ ေမာင္းတင္သည္အထိ ျဖစ္လာၾကသည္။ သခင္စိုး၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥကို ၁ဝ ရက္တိုင္ ေဆြးေႏြးေသာ္ လည္း ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္း ေျပလည္မႈမရခဲ့ၾကပါ။ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကိုတူးရွမ္းက သခင္စိုး၏လုပ္ပံုကိုင္ ပံုမ်ားကို ေဝဖန္ၿပီး ထြက္ခြာသြားေတာ့သည္။ ....ကြၽန္ေတာ့္အား  မခင္စုသြားေခၚရန္တာဝန္  ေပးသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ တပ္သားကုိကံရင္ႏွင့္အတူ မခင္စုအား  သြားေခၚလာခဲ့ရသည္။  မခင္စုမွာ က်န္းက်န္းမာမာရွိသည္။
မခင္စုစခန္းေရာက္ၿပီးေနာက္ သခင္စိုးသည္ ျခင္ေထာင္ထဲဝင္သည္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္တြင္ မခင္စု သည္ ''ကယ္ၾကပါအံုး''ဟုေအာ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထံ ထြက္ေျပးခဲ့သည္အထိျဖစ္၍ ဗဟိုေကာ္မတီက ေဝဖန္သည္။ သခင္စိုးက ကြၽန္ေတာ္မွားပါသည္ဟု ဝန္ခံ ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္သည္ သတင္းေထာက္ရန္သြားၿပီး ညေန ေနဝင္ခ်ိန္စခန္းသို႔ျပန္ေရာက္သည္။ အျပင္ ကင္းတပ္တြင္ အရက္ေသာက္ၿပီး ကင္းသမားမ်ားမူး ေနၾကသည္။ ကေန႔အရက္တုိက္သလားဟု ကြၽန္ေတာ္ ကေမးရာ မခင္စုႏွင့္ ဆရာႀကီးလက္ထပ္မည္ျဖစ္၍ အရက္တိုက္ၿပီး ၾကက္သားေခါက္ဆြဲမ်ားေကြၽးေနသည္ ဟု သူတုိ႔ကေျပာၾကသည္။ ကိုေသာ္တာအား ေမးၾကည့္ ရာတြင္ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသေဘာတူ၍ စာတင္လက္ထပ္ ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။ တစ္ညလံုး အရက္ေသာက္ၿပီး ဆူေနၾကသည္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း ေသာက္သည္။ ကိုေအာင္လံက မခင္စုကို သခင္စိုးျခင္ေထာင္ထဲသို႔ ပို႔ေပးရသည္။
+++
သက္ေသမ်ား၏ထြက္ခ်က္အရ သခင္စိုးသည္ ရဲနီေက်ာ္ဝင္း၏ဇနီး မခင္စုအား ရဲနီေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ တရားဝင္ကြာရွင္းျခင္းမျပဳရေသးမီပင္ လက္ထပ္ယူခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး သခင္စိုး၏ေခါင္းေဆာင္မႈမွာလည္း အလံနီ ပါတီတြင္းတြင္ မ်ားစြာက်ဆင္းလာခဲ့ရသည္။ အလံနီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြ(ေခၚ)ဦးဘရီ(ေခၚ)ဦးေစာခုိင္ကမူ ဆင္စြယ္ရြာလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အေသးစိတ္ထြက္ဆိုခဲ့သည္။၁
+++
....အလံနီဆန္႔က်င္သည့္ရြာမွလူမ်ားအား ရြာအျပင္တြင္ေတြ႕လွ်င္သတ္ရမည္၊ ျဖစ္ႏုိ္င္လွ်င္ ရြာကိုလည္း မီး႐ႈိ႕ပစ္ရမည္၊ ေျမလွန္ပစ္ရမည္ဟု သခင္စိုးက တစ္ဆက္တည္း ၫႊန္ၾကားသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကုိျမင့္ေအာင္တို႔စခန္းသုိ႔သြားၿပီး ကိုျမင့္ေအာင္အပါအဝင္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားအား သခင္စိုး၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပသည္။
ဗုိလ္မွဴးထြန္းႏုိင္(ေခၚ)ေစာေမာင္သည္ ကိုေက်ာ္ဝင္းတို႔အား ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ၿပီး ရြာသား ငါးဦးအား သတ္ပစ္လုိက္ၾကသည္။ ထုိႏွစ္မွာပင္ အစိုးရတပ္သည္ ေက်ာေခ်ာင္သို႔ျပန္ဝင္လာျပန္ သည္။
ဆင္စြယ္ရြာအနီးတြင္ ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏိုင္တပ္ စခန္းခ်ေနစဥ္ ေဆးမွဴးခင္ေမာင္ဇင္သည္ ဆင္စြယ္ရြာသို႔ သြားသည္။ ရြာသားတို႔က အစိုးရ တပ္သြားတုိင္သျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္အသြားတြင္ ဆင္စြယ္ရြာက ခင္ေမာင္ဇင္ကိုုသတ္ၿပီး အစိုးရတပ္သို႔ အပ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္မွဴးထြန္းႏိုင္တုိ႔သည္ ဆင္စြယ္ရြာအနီးမေနႏိုင္ဘဲေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။
ဗုိလ္မွဴးထြန္းႏိုင္သည္ သူခံစားရခ်က္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ေအာင္တို႔အား လာေရာက္တင္ျပသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သခင္ စိုးထံ သြားရန္ေျပာလုိက္သည္။ ႏြားမေတာင္ရွိ သခင္စိုးထံ ေရာက္သြားၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏိုင္ကခံစားခ်က္ကို တင္ျပသည္။ ရက္ ၂ဝ အၾကာတြင္ ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏိုင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထံ ျပန္ေရာက္လာသည္။ ဆင္စြယ္ရြာကိုေျမသဒါလွန္ ပစ္ရန္ ဌာနခ်ဳပ္မွ အမိန္႔ပါလာသည္။ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသာသိေစၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရန္ မွာ ၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ထီးလင္းဂန္႔ေဂါနယ္သို႔ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ေျပာင္းသည္။ ထုိေနရာတြင္တပ္သားအင္အား ၂ဝဝ ခန္႔အထိျဖစ္လာသည္။ ထုိေနရာတြင္ တပ္မွဴးမ်ား အစည္းအေဝးလုပ္သည္။ ကိုျမင့္ ေအာင္၊ မႏွင္းဥႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္သံုးသပ္၍ ဆင္စြယ္ရြာေျမလွန္ ရန္  စီစဥ္တုိင္ပင္ၾကသည္။ ဆင္စြယ္ရြာသည္ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိသည္။  ဌာနခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္လူေရြးခ်ယ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ ရဲနီမ်ဳိးၫြန္႔(ခ)ကိုသုခ၊ စစ္မွဴးအျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေလးမ်ဳိးေဆြ)ကို ေရြးခ်ယ္သည္။ တပ္မွဴးမ်ားမွာ ရဲနီေစာေနာင္၊ ရဲနီထြန္းၾကည္ႏွင့္ ရဲနီေစာ ၫြန္႔ေရႊတုိ႔ျဖစ္သည္။
ကိုျမင့္ေအာင္ႏွင့္ မႏွင္းဥတို႔က ဆင္စြယ္ရြာ သုိ႔သြားတိုက္ရာတြင္ ပိရိရန္လုိသည္။ ဌာနခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ တိက်ျပင္းထန္သည္။ ခြၽတ္ယြင္း လွ်င္ေသဒဏ္ထိအျပစ္ေပးအေရးယူခံရမည္။ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္၍ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ေသခ်ာခိုင္လံုၿပီး တစ္ေယာက္မွ် လြတ္ထြက္ မသြားေစဘဲ လူတန္းစားရန္သူအား လက္စားေခ်ပြဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္တုိ႔ကို ေျပာဆုိၫႊန္ၾကား သြန္သင္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ အထက္မွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ တိတိက်က်လုိက္နာရသည့္အစဥ္အလာရွိသည္။ စစ္ေရးအမိန္႔ကို ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ေသဒဏ္အျပစ္ ေပးခံရသည့္နမူနာရွိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူ ၁၂ဝ ေရြးၿပီး ေျမလွန္တုိက္ပြဲ အတြက္ ထြက္ခဲ့ရသည္။ ဆင္စြယ္ရြာအနီးတြင္ စခန္းခ်သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္သည္။ ကိုမ်ဳိးၫြန္႔ (ခ)သုခ၊  ကြၽန္ေတာ္၊  ဗုိလ္ႀကီးခ်စ္တင္ၫြန္႔၊ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ဦး၊ ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏိုင္၊ ဗိုလ္မွဴးေစာေနာင္ ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးေစာၫြန္႔ေရႊတုိ႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ ဌာနခ်ဳပ္၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မွာ တစ္ရြာလံုးမိန္းမ၊  ေယာက်္ား၊ ကေလးမက်န္ သုတ္သင္ရမည့္အဆင့္ ျဖစ္ေနသည္။ ငါ႔အေနနဲ႔ မျပတ္သားဘူး၊ လြန္ ဆန္၍ မျဖစ္ဘူးဟု ကြၽန္ေတာ္က ေျပာပါသည္။
ရဲနီမ်ဳိးၫြန္႔က အကုန္လံုးလုပ္၍မျဖစ္ဘူး၊ ရဲနီ ခင္ေမာင္ဇင္သတ္စဥ္က ကေလးႏွင့္မိန္းမအျပင္ လူအိုမ်ားမပါဘူး၊ အသက္အပိုင္းအျခားျဖင့္လုပ္ရလွ်င္ မေကာင္းဘူးလားဟု ေမးပါသည္။ အားလံုးက ေကာင္းပါသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွအထက္ အသက္ ၅ဝ ေအာက္ ေယာက်္ားမ်ားအား သုတ္သင္ရလွ်င္ မေကာင္းဘူးလားဟု ရဲနီမ်ဳိးၫြန္႔က ဆက္ေျပာသည္။ အားလံုးက ေကာင္းပါသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ဦးက ယခုကိစၥအေရးႀကီးသည္  လူတစ္ေယာက္သတ္ရန္ပင္မလြယ္တာ၊ ယခု တစ္ရြာလံုးလုပ္ရမွာ မလြယ္လွဘူးဟု ထင္သည္ဟု  တင္ျပသည္။ တစ္ဖန္ ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏုိင္က ငါတို႔ စစ္တပ္ေယာင္ေဆာင္ဝင္မည္ဟု ေျပာသည္။ ဗုိလ္မွဴးထြန္းႏိုင္က မသိသူမ်ားသြင္းရမည္။ အလံနီဆန္မ်ား ေတာတြင္းတြင္ ေတြ႕ထားသည္။  ရြာသားမ်ား ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ထမ္းပိုးတစ္ခု ယူလာၾကရန္ေျပာၿပီး ေခၚခဲ့ရန္ ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ဗိုလ္မွဴးျမင့္ဦးက ညကစာေပး လ်က္မလာသည့္အတြက္ ႀကိဳးတုပ္ရန္ အၾကံေပး သည္။ သတ္ေရးကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကံေပးၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တာဝန္က်သူမ်ားအေနႏွင့္ သတ္ရမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ကေျပာလုိက္သည္။ ေတာင္းပန္သူေရာ ႀကိဳးတုပ္ထားသူမ်ားအား သတ္ရမည္ဟု ရဲနီမ်ဳိးၫြန္႔က အၾကံေပးသည္။ အားလံုးသေဘာတူၾကသည္။
ရြာ၏ပထဝီအေနအထားကို ေလ့လာရန္ ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏိုင္အား ေလ့လာခိုင္းသည္။ တပ္ရင္း ၁ဝ၉ မွ ရထားသည့္ စစ္ဝတ္စံုမ်ားဝတ္ၿပီး ဗိုလ္ ႀကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ လူ ၂ဝ အား ေရြးခ်ယ္သည္။ ဗိုလ္ မွဴးျမင့္ဦးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးထြန္းႏိုင္တုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေစသည္။ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားအား စစ္တပ္ပံုေပါက္ ေအာင္ သင္ၾကားေပးရ ေသးသည္။ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ဦးက သင္ေပးသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ရဲနီမ်ဳိးၫြန္႔တုိ႔က မဟာလက္စားေခ်ပြဲျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ျပတ္သားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟု စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားၿပီး စိတ္ဓာတ္ျမႇင့့္ေပးခဲ့ သည္။
နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ရြာကို ဝိုင္းထားလုိက္သည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ရြာ၏အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ကုန္းတြင္ စစ္ေျမျပင္႐ုံးအျဖစ္သတ္ မွတ္ၿပီး ေနရာယူထားသည္။ ရြာထဲသို႔ဝင္ၿပီး ေနာက္ ေယာက်္ားမွန္သမွ် ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း ထမ္းပိုးတစ္ခုယူခဲ့ရန္ လုိက္ေအာ္သည္။ မည္သူမွ် မလာၾကပါ။  ထုိ႔ေၾကာင့္  ဗိုလ္မွဴးျမင့္ဦးက  တုတ္ျဖင့္႐ိုက္လုိက္မွ ရြာသားမ်ားစုလာၾကသည္။
ရြာသားမ်ားအား ရြာ၏ေတာင္ဘက္စာသင္ ေက်ာင္းတြင္ စုေဝးေစသည္။ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ဦး ကစာမရဘူးလားဟု ပရိယာယ္ျဖင့္ ေမးသည္။ ရြာသားမ်ားက မရေၾကာင္း ျပန္ေျပာၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ စာမရသလဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကို အျပစ္ေပး ရမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးျမင့္ဦးက ေျပာသည္။
ထုိစဥ္ ဗုိလ္မွဴးထြန္းႏိုင္က ဗုိလ္မွဴး ဒီလူေတြ ကို ႀကိဳးနဲ႔တုပ္လုိက္ရမလားဟု ေမးလုိက္သည္။ ဗုိလ္မွဴးက ျမင့္ဦးက ႀကိဳးတုပ္လုိက္ဟု ျပန္အမိန္႔ ေပးလုိက္သည္။ ရြာသားမ်ားအား ႀကိဳးတုပ္ၿပီး ေနာက္ အသက္ႀကီးသူမ်ားအား ေရြး၍ဖယ္ထုတ္ လုိက္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ရြာသားမ်ားအား ဓားျဖင့္ထုိး၍ လည္းေကာင္း၊ ဓားျဖင့္ခုတ္၍လည္းေကာင္း ရက္ရက္စက္စက္သတ္ၾကေတာ့သည္။      တစ္ခဏအတြင္း အဝီစိပြက္သလုိ အသံနက္ ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေအာ္သံမ်ား ထြက္လာေတာ့ သည္။ သတ္သူမ်ားမွာ ဓားမ်ားျဖင့္ ရက္စက္ စြာခုတ္သတ္ေနၾကေသာ္လည္း သတ္၍မကုန္ ႏိုင္ေအာင္  မႏိုင္မနင္းျဖစ္လာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေသနတ္သံုး၍ပင္ သတ္ၾက ရေတာ့သည္။ ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာ ေသာအခါ အသံနက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေအာ္သံမ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး  တစ္ရြာလံုးၿငိမ္က်သြားေတာ့ သည္။ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ၿပီးၾက သည့္ေနာက္  ရြာကိုမီးတင္႐ႈိ႕လိုက္သည္။ အသတ္ခံရသူေပါင္း  ၇၄ ဦး  ရွိသည္။.......ဆင္စြယ္ရြာတြင္ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္မႈကို ကြၽန္ေတာ္အပါအဝင္ တပ္မွဴး အားလံုးက မႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကပါ။ သတ္ရာတြင္ပါဝင္သူ အားလံုးသည္ ၄၊ ၅ ရက္ ထမင္းမစားႏိုင္ဘဲ ငိုင္တိငိုင္တိုင္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်မိႈင္ေနမိၾက သည္။
ဆင္စြယ္ရြာလူသတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ေသခံတင္ျပခြင့္ရသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီကို မ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ သခင္စိုးႏွင့္ အလံနီပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ ခုိင္းေစ ခ်က္အရ တစ္သေဝမတိမ္းလိုက္နာ က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာအျပစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား အႏူး အၫြတ္ေတာင္းပန္ပါရေစ။ မိမိအမွားကိုဝန္ခံ သည့္အေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပေတာင္းပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
+++
ဤကားသခင္စိုး၏ အမႈတြင္ သတင္းစာမ်ား၌ ေဖာ္ျပၾကေသာ တရားလုိျပသက္ေသမ်ား၏ထြက္ဆုိ ခ်က္မ်ားမွ  ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ပင္ျဖစ္သည္။ အလံနီပါတီသည္ ျပဳျပင္၍မရေတာ့ေသာ အမွားႀကီးမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သျဖင့္ တစ္စတစ္စ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ သခင္စိုးအဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အလံနီမ်ားသည္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ လက္နက္ခ်အလင္းဝင္လာၾက သည္။ ၾကြင္းက်န္ရစ္သေရြ႕မွာလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေခ်မႈန္းသုတ္သင္ျခင္းကို ခံၾကရသည္။ မဆုိစေလာက္ေသာ အင္အားအနည္းငယ္မွာလည္း လက္နက္ကိုင္အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ တစ္ေယာက္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ခ်င္း တကြဲတျပားစီ လွ်ဳိ႕ဝွက္၍သာ ပုန္းေနၾကရေလေတာ့သည္။
အလံနီပါတီက်ဆံုးၾကရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
(က)    လက္ဝဲအလြန္အကြၽံဝါဒကို က်င့္သုံးျခင္း။
(ခ)     အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို က်င့္သံုးျခင္း။
(ဂ)     ဆင္စြယ္ရြာလူသတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ  လူထုကတစ္ခဲနက္ဆန္႔က်င္ျခင္း။
(ဃ)    လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ သခင္ စိုး၏ေခါင္းေဆာင္မႈ က်ဆင္းျခင္း။
(င)     ျပည္ပမွအေထာက္အပံ့မရျခင္း။
(စ)     မဟာမိတ္မရွိေသာ သီးျခားပါတီျဖစ္ျခင္း။
အလံနီပါတီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏မ်က္ေမွာက္ ေခတ္ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ မ်ားစြာထင္ရွားခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဖ်က္လုပ္ငန္း မ်ားစြာကိုလည္း ထိေရာက္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈမရရွိသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုကိုသာ ဆန္႔က်င္လာခဲ့သျဖင့္ ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈမရွိေတာ့ဘဲ က်ဆံုးခဲ့ရေလသည္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
ဆက္သြယ္ရန္ mmpolitical2013@gmail.com :
Template Modify by Creating Website Myanmar Political Research Organization